.

Суть та зміст проектного аналізу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
18 7426
Скачать документ

Реферат

Суть та зміст проектного аналізу

Зміст

ВСТУП
3

1. Предмет і мета проектного аналізу
4

2. Еволюція пректного аналізу
6

3. Концепція проектного аналізу
7

4. Принципи проектного аналізу
9

ВИСНОВКИ
11

Список використаної літератури
12

ВСТУП

Розвиток сучасної економічної теорії й практики нерозривно пов’язаний з
необхідністю аналізу та обгрунтування тих чи інших управлінських рішень,
зокрема проектних. Виділення проектного аналізу в окремий напрям
прикладної науки було зумовлено на самперед необхідністю системного
підходу до підготовки та оцінки проектів. Досвід проектування па всіх
його стадіях, нако пичений за умов адміністративної економіки, базувався
на прин ципах і методах адміністративно-командної системи і був віді
рваний від сучасної методології й багатющого інструментарію, що
застосовується у світовій економічній науці

Ця робота складається із чотирьох розділів . У першому ідеться про
предмет та методологію проектного аналізу, який можна використовувати
для раціоналізації розподілу національних ресурсів. У другому розділі
описано еволюцію проектного аналізу від появи і до сьогодення . У
третьому увага сконцентрована на концепції проектного аналізу. Вона дає
тільки системне уявлення про методи порівняння та оцінки проектів ,
способи і засоби залучення ресурсів для реалізації проектів. У
чктвертьому розділі мова іде про систему принципів проектного аналізу .
Ця система складається із чотирьох принципів які детально описано і
роз”яснено у рефераті.

Завершальною частиною роботи є висновки зроблені , як підведення
підсумків про сутність і змістовність проектного аналізу.

1. Предмет і мета проектного аналізу

Ефективне використання проектного аналізу в українській практиці
управління потребує вірного розуміння його сутності. Різноманіття
поглядів на предмет проектного аналізу у вітчизня ній літературі
відображає різні методологічні підходи вчених економістів до
характеристики проектного аналізу, під яким розуміють:

• метод, який дозволяє системно оцінити фінансові та економічні переваги
проекту;

• процес аналізу життєздатності проекту;

• спосіб зіставлення витрат на проект і переваг, які будуть отримані в
результаті його реалізації чи впровадження;

• методологію, що дозволяє оцінити фінансові та економічні переваги
проектів на основі альтернативного використання наявних ресурсів з
урахуванням макро- і мікроекономічних наслідків.

Таке вузькоспрямоване визначення проектного аналізу не дозволяє подати
докладне змістовне визначення цієї дисципліни,яка сьогодні є однією з
центральних при підготовці спеціалістів у країнах з розвинутою ринковою
економікою. Проектний аналіз – це методологія, яка застосовується для
визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських
рішень і проектів, що дозволяє, в свою чергу, здійснювати вибір і
приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Проектний аналіз базується на передумові, що успішні проекти ведуть до
поліпшення якості життя та економічного розвитку суспільства, як в
цілому так і його складових: Метою курсу «Проектний аналіз» є надання
системного уявлення про принци пи, методи і засоби прийняття рішень, які
дають змогу раціо нальніше використовувати наявні ресурси для
задоволення суспільних та особистих потреб.

Вивчення принципів і методів проектного аналізу дозволяє:

• ознайомитися з основними концепціями, методами і підходами, які
використовуються в світовій практиці при аналізі проектних рішень,
понятійним апаратом цього процесу;

• виявити найважливіші проблеми, пов’язані з реалізацією проектів на
національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях;

• оволодіти практичними аналітичними навичками, інструментарієм,
потрібними для проведення передпроектних заходів;

• дати системне уявлення про методи оцінки проектів, способи і засоби
залучення ресурсів для їх реалізації та механізмів управління ними.

Основними складовими проектного аналізу є: концепція проекту, що
визначає його основні особливості як об’єкта дослідження; фази та стадії
життєвого циклу; принципи, на яких базується проектний аналіз; критерії
відбору й оцінки проектів, а також аспекти проектного аналізу, що
містять аналіз ринку, технічний, інституційний, екологічний, соціальний,
фінансовий та економічний аналіз. Методологія проектного аналізу
передбачає необхідність відповіді на такі запитання:

1. Якою є мета проекту?

2. На яку перспективу оцінюються вигоди та витрати?

3. Який спосіб порівняння проектів припустимо використовувати у
варіанті, що розглядається?

4. Який часовий горизонт використовується в оцінках вигод і витрат?

5. Якими критеріями варто керуватися при ухваленні рішення про відмову
або прийняття проекту?

Сучасна практика управління економічним розвитком країни дозволяє
використовувати проектний аналіз для раціоналізації розподілу
національних ресурсів.

2. Еволюція проектного аналізу

Поява проектного аналізу пов’язана з розвитком економічної теорії
суспільного сектора. Опублікована у 1844 році наукова робота А. Дюпрюї
«Про вимір корисності суспільних робіт» була першою спробою розрахувати
чистий виграш від реалізації проектів, оцінити корисність суспільних
робіт. Продовжив дослідження економіки суспільного сектора В. Візелль,
який припускав, що розподіл ресурсів суспільства краще за все може бути
здійснений через комбінацію ринкових підходів взаємозв’язку податків та
витрат.

Практичне застосування цих наукових підходів було реалізовано в 1936
році в США, коли законодавчо прийнятий акт про контроль за повенями
вимагав, щоб вигоди, які отримуються від проекту (незалежно від
конкретного споживача) перевищували понесені витрати. Однак існували
значні різночитання у методах та принципах виміру різних вигід. Активне
фінансування американським урядом проектів розвитку водних ресурсів
(контроль за повенями, іригація, гідроенергетика, рекреація та ін.)
викликало серйозний інтерес економістів до оцінки суспільних інвестицій.
Опублікована у 1950 році робота «Запропоновані методи економічного
аналізу проектів для басейнів рік» (відома як Зелена книга) була першою
системною спробою поєднання теорії економічного добробуту з практичними
завданнями аналізу при оцінці інвестиційних проектів.

A

?n

?Т????????х зусиль з’явилася методологія «проектний аналіз», котра тісно
споріднена з методологією «вигоди—витрати». Ра зом з цим проектний
аналіз, як і будь-яка методологія, має свої слабкі та сильні сторони.

Сьогодні особливу увагу методології проектного аналізу при діляють у
країнах, що стають на шлях ринкового господарювання, де проекти
суспільного характеру відіграють значну роль у розвитку нації.

3. Концепція проектного аналізу

Проектний аналіз базується на порівнянні вигід і витрат, пов’язаних з
реалізацією проекту; при цьому їх оцінка здійснюється в грошовому
виразі.

Концепція проектного аналізу являє собою набір методичних принципів, які
визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів
визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола
аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.

Одним з головних завдань проектного аналізу є встановлення цінності
проекту, яка визначається різницею його позитивних результатів та
негативних наслідків. За такою оцінкою проекту виникають ускладнення,
пов’язані, по-перше, з різним часом отримання вигод та здійснення
витрат, по-друге, кількісним та якісним виміром реальних результатів
проекту.

При підготовці проекту аналітику необхідно у кількісному виразі оцінити
всі приватні та суспільні витрати і з’ясувати неекономічний вплив
проекту для надання особам, відповідальним за розробку економічної
політики, даних щодо цього проекту. Розрахунки тіньових цін, що свідчать
про спотворення в економіці, можуть привернути увагу спеціалістів до
вжиття заходів стосовно зміни макроекономічної політики уряду.

Проектний аналіз надає можливість перегляду значущості різних аспектів
та їх впливу на результати проекту. Тому роль аналітика досить часто
виходить за межі аналізу проекту, і його зусилля спрямовуються на
розкриття економічних, екологічних та соціальних проблем, що присутні в
суспільстві на даному етапі.

Концепція проектного аналізу концентрується на з’ясуванні витрат на
здійснення проекту та вивченні результатів з різнобічних позицій:
інтересів акціонерів (або інших власників); економіки в цілому;
організацій, які беруть участь у здійсненні проекту; природного та
соціального зовнішнього середовищ, в якому здійснюватиметься проект.
Подібні методики спрямовані на те, щоб розроблений проект був доцільним
з економічного та технічного поглядів, враховуючи при цьому не тільки
технологічні або суто технічні аспекти проекту, але й системи управління
фінансуванням, а також загальну довготривалість результатів проекту.

Концепція проектного аналізу надає системне уявлення про методи
порівняння та оцінки проектів, способи і засоби залучен ня ресурсів для
реалізації проектів, а також механізм управління його життєвим циклом.
Тобто проектний аналіз розглядається як складова управління проектом

4. Принципи проектного аналізу

Методологія проектного аналізу спирається на систему принципів, першим з
яких є принцип альтернативності. Він стосується як різноманітних
можливостей використання ресурсів, так і шляхів досягнення проектних
цілей, вибору найкращих варіантів проектних рішень. Принцип
альтернативності зумовлює раціональну поведінку, що характеризується
вибором найкращого варіанта з наявноможливих.

Дуже важливу роль при розгляді проектних рішень відіграє принцип
обумовленості. Адекватна оцінка проекту, в основу якої покладено
економічні цінності, можлива лише при чіткому розме жуванні вигід і
витрат, які, в свою чергу, зумовлені рішенням про реалізацію проекту чи
відмову від нього. Проектний аналіз концентрує увагу на тих змінних,
значення яких змінилося внаслідок прийняття проекту чи відмови від
нього. Тому при розрахунках оцінка проекту базується на тих потоках
грошових коштів, значен ня яких безпосередньо пов’язано з реалізацією
проекту.

Наступним принципом проектного аналізу с розгляд кількісного значення
впливу змін, які безпосередньо співвідносяться з прийняттям проекту чи
його відхиленням. Цей принцип називають маржинальним, або принципом
прирісної природи. Концепція останньої вимагає, щоб в аналізі проекту
використовува лися значення не загальної чи середньої величини, а
приріст змінної, обумовлений реалізацією проекту.

Проектний аналіз виходить з необхідності розглядати ситуацію «з
проектом» та «без проекту», оскільки цей принцип дозволяє порівняти, що
відбудеться з часом у приватному бізнесі або конкретному регіоні чи
країні при реалізації проекту, і як ситуація розвиватиметься у випадку
відмови від проекту. Характерною особливістю принципа порівняння «з
проектом» та «без проекту» є врахування очікуваних з часом змін у
потоках вигід й витрат як для ситуації з проектом, так і без проекту.

Оскільки оцінка очікуваних вигід і витрат проекту нерозривно пов’язана
зі зміною цінності грошей у часі, проектний аналіз вимагає встановити
часовий горизонт проекту та його тривалість. Тому важливішим принципом
проектного аналізу є визначення строку початку і завершення проекту, а
також часу, коли проект почне приносити прибуток. Зміна впливає на
доходи та витрати проекту.

ВИСНОВКИ

Отже, проектний аналіз – це методологія яка застосовується для
визначення , порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських
рішень і проектів , що дозволяє , в свою чергу , здійснювати вибір і
приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Я вважаю , що метою проектного аналізу є надання системного уявлення про
методи та принципи , а також засоби прийняття рішення , які дають змогу
раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних
та особистих потреб.

Проектний аналіз складається з :

фаз та стадій життєвого циклу проекту;

коцепцій проекту ;

принципів;

критеріїв відбору і оцінки проектів ;

аспектів аналізу, а саме аналізу ринку, технічного, соціального,
екологічного, економічного та фінансового аналізу.

Проектний аналіз появляється з розвитком економічної теорії, а головним
його завданням є встановлення цінності проекту. Який визначається
різницею його позитивних результатів та негативних наслідків.

Концепція проектного аналізу являє собою набір методичних принципів, які
визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів
визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола
аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.

Проектний аналіз базується на таких принципах :

принцип альтернативності;

прицип обумовленості;

принцип прирісної природи (маржинальний);

принцип порівняння з проектом та без проекту.

Також важливим принципом проектного аналізу є визначення строку початку
і завершення проекту.

Список використаної літератури

1. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник.-К.:КНЕУ,
2000.- 322с.

2. Волков И.М., Грачева М.В. Проектний аналіз.-М.: ЮНИТИ,1998.

3. Проектний аналіз: Навчальний посібник / Під ред.
С.О.Москвіна.-К.:Лібра,1999.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020