.

Потреби споживача та обмеженість виробничих ресурсів. Проблеми вибору (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 12930
Скачать документ

Реферат на тему:

Потреби споживача та обмеженість виробничих ресурсів. Проблеми вибору

План

1. Потреби та види потреб.

2. Поняття блага. Види економічних благ.

3. Закон спадної корисності та гранична корисність.

1. Потреби та споживчі блага. Їх класифікація

Рушійною силою діяльності людини є її потреби.

Потреба – це необхідність у певних речах, бажання володіти ними,
відчуття нестачі чогось важливого. Вони виникають тоді, коли людина
неспроможна їх задовольнити. Потреби надзвичайно різноманітні, й тому
існує кілька різних класифікацій: за характером виникнення, за
нагальністю задоволення, за засобами, що забезпечують задоволення
потреб, останні поділяються на матеріальні й нематеріальні.

Матеріальні – це потреби, що забезпечуються речами, а нематеріальні –
які задовольняються послугами. Матеріальні потреби вважаються базовими
або найсуттєвішими потребами.

Виділяють також нерозумні (нераціональні) потреби людини. З-поміж
матеріальних потреб людини вони вирізняється тим, що їх задоволення
шкодить здоров’ю, заважає духовному розвитку і спричиняє деградацію
особистості. Наприклад, алкоголь, сигарети, наркотики та ін.

До нематеріальних потреб відносять духовні та соціальні потреби. Духовні
потреби – це потреби в освіті, підвищенні кваліфікації та професійної
майстерності, в художній творчості, розвитку науки і мистецтва. Духовні
потреби стають для людини такими ж необхідними, як і матеріальні
потреби.

Соціальні потреби – це потреби людини в медичному обслуговуванні,
вихованні дітей, у вільному часі, відпочинку, в належних умовах праці й
навчання.

Людина прагне задовольнити насамперед найважливіші потреби. Як тільки їй
вдається задовольнити якусь важливу потребу, вона на певний час перестає
бути для неї рушійним мотивом. Одночасно виникає стимул до задоволення
наступної за важливістю потреби. Наприклад, людину, яка голодує, не
цікавлять ні події, що відбуваються у світі мистецтв, ні те, як на неї
дивляться і наскільки поважають оточуючі, ні те, чи чистим повітрям вона
дихає. Але в міру задоволення чергової найважливішої потреби на перший
план виходить наступна за нею. Свої потреби люди задовольняють за
допомогою товарів і послуг.

2. Поняття блага. Види економічного блага

Відчувши спрагу, ми п’ємо воду, чай, каву. Змерзнувши, одягаємо теплий
одяг. Усе, що задовольняє наші потреби – це блага. Здатність товару або
послуги задовольняти потребу називають споживчим благом.

Частину необхідних для життя людини благ вона бере від природи. Це
повітря, сонячні промені, джерела води, лісові ягоди й горіхи, гриби та
риба, квіти і лікувальні рослини. Все це безкоштовні блага. Безкоштовні
блага людина не створює, а знаходить у природі в готовому для
використання вигляді. Безкоштовність таких благ відносна. Вона означає
тільки те, що ці блага не є продуктом людської праці, а отримані від
природи.

Проте людині треба значно більше благ, ніж природа здатна дати. Тому
люди навчилися виробляти й створювати необхідні їм блага. Отже, ті
блага, які людина створює спеціально, виробляє з метою задоволення своїх
потреб, називають економічними. Економічні блага виробляють на
підприємствах. Прикладами економічних благ є хліб, автомобілі,
телевізори, авторучки, велосипеди та ін.

Економічні блага поділяються на довготривалі та нетривалі.
Довготривалими благами можна користуватися багато років, наприклад,
меблями, холодильниками, автомобілями. Інші економічні блага людина
використовує тільки раз. До нетривалих економічних благ належать
продукти харчування, продукти нафтопереробної промисловості та ін.

Проте значно частіше в повсякденному житті ми користуємося іншою
класифікацією економічних благ. Це – товари і послуги.

Товари і послуги – це економічні блага, що є результатом людської праці.
Головна їх ознака за умов розвинутої економіки – здатність продаватися і
купуватися.

Товари – це уречевлені економічні блага. Їх можна упаковувати,
транспортувати, зберігати.

Послуги – це економічні блага, що не мають товарної форми; їх надають
людям, котрим вони потрібні, у формі цілеспрямованої корисної дії чи
обслуговування.

3. Закон спадної корисності та граничної корисності

Суть закону спадної корисності полягає у тому, що при зростанні запасів
товарів споживач оцінюватиме цінність кожного наступного товару дедалі
нижче.

Гранична корисність – це корисність останньої частини блага, що є у
розпорядженні споживача. Граничну корисність визначають за такою
формулою:

де MU – гранична корисність,

DU – приріст загальної корисності,

DQ – приріст споживчого блага.

Корисність блага можна зрозуміти, вивчаючи його спроможність
задовольняти визначені потреби. Проте одне й те ж благо може
задовольняти кілька потреб, наприклад, автомобіль можна розглядати і як
засіб пересування, і як можливість забезпечити комфорт, і як засіб
домогтися визнання, і як спосіб самовираження. Тому один і той же
автомобіль може мати велику корисність для перевезення вантажів, але
може бути непридатним для перевезення пасажирів і не задовольняти
потреби у престижі.

Література:

1. Борисов Е. Ф. Основы экономики: Учебник для студентов средних
специальных учебных заведений.– М.: Юристь, 1998.– 336 с.

2. Загальна економіка: Підручник / За ред. І. Ф. Радіонової .– 2-ге
вид., доп. і перероб.– К.: А.П.Н., 2000.

3. Задоя А. А., Петруся Ю. Е. Основы экономики: Учеб. пособие. – К.:
Вища шк. – Знання, 1998.

4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.
Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.– 352
с.: іл.

5. Економіка: Навч. посібник для 10 – 11 класів / За ред. З. Г
Ватаманюка, С. М. Панчишина.– К.: Либідь,1999.

6. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов
н/Д: Изд-во “Феникс”, 1998. – 512 с.

7. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред.
В. Д. Камаева. – 5-е изд., перераб. и доп.– Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
1999. – 630 с.: ил.

8. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія принципи,
проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. 13-е видання. Пер. з
анг. – Л.,: Просвіта, 1999.– 650 с.

9. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учебник. – М.: Финансы и
статистика, 1998. – 368 стор: ил.

10. Меньшиков С. М. Новая экономика. Основы экономических знаний.
Учебное пособие.– М.: Междунар. отношения, 1999. 400 с.

11. Моя економіка: Підруч. для уч. 8 – 9 загальноосвіт. навч. заклад. з
поглибл. вивч. економіки та для уч. 10 кл. загальноосвіт. і гуманіст.
профілів/ Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є.
Тимченко. – К.: А.П.Н., 2002. – 320 с.

12. Основи економічних знань: Навч. посіб./ А. С. Гальчинський, П. С.
Єщенко, Ю. І. Палкін. – 2-ге вид., перероб. і допов.– К.: Вища шк., 2002
– 543 с.: іл.

13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / А.
А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова; За ред. А. А
Григорука, М. С. Палюха. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. –
Тернопіль. 2002.– 304 с.

14. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г.
Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001.– 606 с.:
іл.

15. Самуельсон П. Економіка: Підручник. – Львів: Світ.–1993.– 496 с.

16. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: власть. Право.
Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля.
Реклама. Преступность: Учеб. пособие. – К.: А.С.К., 1999. – 544 с.
(Экономика. Финансы. Право.)

17. Современная экономика: 100 экзаменационных ответов
(экспресс-справочник для студентов вузов). Ростов н\Д: Издательский
центр “МарТ”, 2000.

18. Чухно А. А., Єщенко П. С., Климко Н. Г. та ін. Основи економічної
теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухна – К.: Вища шк., 2001, С. –
145-150.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019