.

Натуральне господарство та його головні риси (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 6584
Скачать документ

Реферат на тему:

“Натуральне господарство та його головні риси”

Історично першою економічною формою функціонування людського
суспільства було натуральне виробництво. Що воно собою являє? Натуральне
виробництво – тип господарства, в якому процес створення матеріальних
благ спрямований безпосередньо на задоволення власних потреб виробника.
При натуральному господарстві продукт не набуває товарної форми (тобто
не стає об’єктом купівлі-продажу), а утворює фонд життєвих засобів для
самого виробника. В найбільш чистому вигляді натуральне господарство
існувало лише у первісних народів, що не знали суспільного поділу праці,
обміну та приватної власності. Воно було пануючим у державах
Стародавнього Сходу, які являли собою систему замкнутих, економічно
самостійних общин. В античних рабовласницьких державах (Рим, Вавилон,
Єгипет) поруч з натуральним господарством досить розвинутим було товарне
господарство. Останнє передбачало виробництво продукту не лише для
власного споживання, а й на продаж. Однак домінуючою формою
господарювання в цих державах залишалася натуральна. В епоху раннього
феодалізму натуральне господарство знову стало пануючим, однією з
головних рис феодальної економіки.

Натуральна форма виробництва була характерною та пануючою для народів,
що населяли Україну, практично до скасування кріпосного права (1861р.).
Тобто, мова йде про те, що натуральну форму мав додатковий продукт, який
привласнював поміщик або місцевий мироїд-куркуль. Цей додатковий продукт
виступав у вигляді багаточисельних натуральних повинностей і платежів
(подимне, подушне, за вікна, містки і т.д.). Натуральний характер мало й
господарство феодально залежного селянина. Воно служило джерелом засобів
споживання для поточних потреб поміщицького маєтку й забезпечувало
поновлення його запасів.

Соціально-економічна природа натурального господарства найбільш повно
розкривається в його характерних рисах. Їх можна розглянути в двох
аспектах:

а) такі, що характеризують організаційний бік натурального господарства;

б) такі, що розкривають його економічну природу. Зрозуміло, що поділ цей
досить умовний, тому що організаційні та економічні риси тісно між собою
пов’язані й виділити їх можна лише в теоретичному плані.

Серед організаційних рис насамперед слід виділити замкненість. Суть її
полягає в тому, що окреме натуральне господарство являє собою
відокремлений, замкнутий у собі маленький світ. У такій системі кожна
господарська одиниця (селянське господарство, сільська община,
феодальний, поміщицький маєток) здійснює всі види господарських робіт,
починаючи від добування різних видів сировини й закінчуючи кінцевою
підготовкою їх до споживання. Замкненість натурального господарства
неминуче приводить до його консерватизму та стійкості протягом тривалого
історичного відрізку часу. Зокрема, для натурального господарства
типовим є традиційність форм, методів і способів виробництва, постійний
характер продукції, економічних зв’язків і галузевих пропорцій, які
відтворювалися без істотних змін протягом століть і виступали для
виробників як обов’язкові, освячені звичаями господарські норми. Все це
породжувало застій, використання рутинної техніки, повільні темпи
розвитку.

Серед рис, які розкривають економічну природу натурального господарства,
в першу чергу слід відзначити слабо виражений, поділ праці. Це
проявляється в обмеженості галузей господарства, видів виробничої
діяльності, спеціалізації виробників. У такому господарстві економічні
відносини виступають у відкритій, не уречевленій формі. Тобто,
економічні відносини між людьми виступають такими, якими вони є в
реальному житті, не затушовуючись якимись іншими, наприклад, речовими
формами. Це є друга характерна риса, що розкриває економічну суть
натурального господарства. І, нарешті, натуральне господарство
характеризується також слабко вираженим суспільним характером
виробництва. Тобто, в натуральному господарстві суспільний характер
праці, завдяки його замкненості, проявляється досить невиразно.
Створюється враження, що праця індивідуального відокремленого
натурального виробництва виступає лише як його приватна справа. Див.
схему 7.

Схема 7

Натуральне виробництво

Протягом усієї своєї історії людство знало дві форми суспільного
виробництва — натуральну і товарну. Перша панувала в первісному
суспільстві, при рабовласництві та феодалізмі. Друга, зародившись ще у
період розкладу первісного ладу, існує й сьогодні і є визначальною
формою виробництва в усіх розвинених країнах.

Тип господарювання, за якого продукти праці призначаються для
задоволення власних потреб виробництва, для споживання всередині
господарства, де вони вироблені, називають натуральним.

Такі відносини були історично першим типом економічної організації
виробництва і у чистому вигляді існували лише у первісній общині, коли
люди ще не знали суспільного поділу праці, не обмінювались між собою
виробленою продукцією. Натуральне господарство панувало у патріархальній
селянській общині, у феодальному помісті. Вироблені продукти праці у
вигляді конкретного блага — їжі, одягу, взуття, житла, знарядь праці, що
становлять певну споживну вартість, є природною формою багатства.

У натуральному господарстві економіка будувалася, виходячи з
внутрішньогосподарських потреб, для забезпечення життєдіяльності
замкненої економічної ланки. Безперечно, це не виключає того, що певні
продукти праці інколи обмінювалися на інші з якимись окремими суб’єктами
чи общинами. Проте цей обмін був випадковим або таким, який не має
серйозного впливу на виробничу сферу і споживання. Отже, в умовах
натуральної форми організації суб’єктами, які визначають, що виробляти,
для кого виробляти і як організувати виробництво, є власники-працівники.

Натуральна форма виробництва має такі основні риси.

1. Замкненість означає, що для цієї системи господарювання панівними
економічними відносинами є ті, що діють всередині певної спільності.
Остання як суб’єкт господарської діяльності не вступає в економічні
відносини іншими суб’єктами, оскільки її завданням є самозабезпечення.
Суспільство при цьому складається з маси відокремлених господарств
(сімей, общин, помість, господарських регіонів).

Кожне господарство спирається на власні виробничі ресурси і забезпечує
себе усім необхідним. У такому господарстві виконуються усі роботи — від
добування сировини до виготовлення готової продукції та її споживання.

Якщо тенденція до натуралізації здійснюється на рівні країни, то це
призводить до автаркії — політики господарського відокремлення,
самозабезпечення країни, її ізольованості від світового ринку, що не дає
можливості реалізувати переваги міжнародного поділу праці,
зовнішньоекономічних зв’язків. Така політика є реакційною, оскільки в
кінцевому підсумку уповільнює розвиток економіки, знижує рівень життя
населення.

Універсалізація праці. Діяльність господарюючого суб’єкта при
натуральній формі виробництва спрямована на задоволення власних потреб.
Домінуючою при цьому є ручна праця — кожний працівник усі основні роботи
виконує за допомогою найпростіших знарядь праці (мотики, заступу, сокири
тощо). Щоправда, всередині натурального

господарства праця поділяється між окремими людьми та їх групами.

3. Прямі економічні зв’язки між виробництвом і споживанням.

Подібні зв’язки є способом руху вироблюваного продукту за

такою схемою: виробництво — розподіл — споживання. Прямі натуральні
зв’язки призводять до безпосереднього використання вироблюваного
продукту самими виробниками, що і є визначальною, генетичною рисою
натурального господарства.

Ця форма виробництва існує в умовах відсутності суспільного поділу
праці, низького розвитку продуктивних сил і є не тільки примітивною, а й
малопродуктивною. Проте натуральне виробництво було переважною формою
господарювання аж до капіталістичної епохи. У країнах, що розвиваються,
до середини XX ст. в натуральному і напівнатуральному виробництві було
зайнято понад 50 відсотків населення. І сьогодні певною мірою елементи
натурального господарства мають місце в різних країнах, у тому числі в
нашій (наприклад, виробництво на садово-городніх ділянках).

Завершуючи характеристику натуральної форми господарювання, слід
відзначити, що вона адекватна лише тому рівню розвитку продуктивних сил
і лише тим економічним відносинам, які визначають вкрай обмежену мету
виробництва, підпорядковують її задоволенню потреб, незначних за обсягом
і одноманітних за складом.

Список використаної літератури

Баликоев В.З. Общая экономическая теория. – Новосибирск: Изд-во ЮКЭА,
1998. – 528 с.

2. Башнянин Г.І. Політична економія. – Київ: ІЗМН, 1997. – 302 с.

3. Башнянин Г.І. Політична економія. – Київ: Ніка-Центр Ельга, 2000. –
528 с.

4. Борисов Е.В. Экономическая теория. – Москва: Юрайт, 1998. – 478

5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної
теорії. – Київ: Вища школа, 1995. – 471 с.

6. Голиков А.Н. Сборник задач по экономической теории. – Киров: АСА,
1997. – 264 с.

7. Грязнова А.Г. Экономическая теория национальной экономики и мирового
хозяйства. – Москва: ЮНИТИ, 1998. – 326 с.

8. Гукасьян Г.М., Бородина Т.С. Экономическая теория. – Москва: ИНФРА-М,
1999. – 151 с.

9. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – Київ: Основи, 1994.
– 336 с.

10. Добрынина А.И. Экономическая теория. – Санкт-Петербург: 1999. – 544
с.

11. Журавлева Г.П. Теоретическая экономика. – Москва: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1997. – 485 с.

12. Задоя А.О., Петруня Ю.Є. Основи економічної теорії ( Вправи для
студентів). – Київ: “Знання”, КОО, 1998. – 117 с.

13. Зубко Н.М. Экономическая теория. – Минск: НТЦ АПИ, 1998. – 311 с.

14. Каленюк І.С., Шегда А.В. Тести та контрольні запитання до курсу
“Основи економічної теорії”. – Київ: “Знання”, 1997. – 64 с.

15. Камаев В.Д. Экономическая теория. – Москва: ИМПЭ, 1998. – 640

16. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. – Москва:
ВЛАДОС, 1997. – 375 с.

17. Климко Г.М., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії. – Київ: Вища
школа, 1998. – 396 с.

18. Куликов Л.М. Основы экономических знаний. – Москва: Финансы и
статистика, 1998. – 375 с.

19. Кураков Л.П. Экономическая теория. – Москва: Гелиос АРВ, 1999. – 715
с.

20. Мамедов О.Ю. Современная экономика. – Ростов – на – Дону: Феникс,
1998. – 672 с.

21. Мостовая Е.Б. Основы экономической теории. – Москва: ИНФРА-М, 1997.
– 496 с.

22. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – Київ: “Академія”, 1998. –
430 с.

Основні риси

Замкненість

О

Р

Г

А

Н

І

З

А

Ц

І

Й

Н

І

Е

К

О

Н

О

М

І

Ч

Н

І

Консерватизм

Стійкість

Слабо виражений поділ праці

Відкритість виробничих відносин

Слабо виражений суспільний характер

Обмежена мета виробництва

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020