.

Методологія проектного аналізу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1587
Скачать документ

Методологія проектного аналізу

1.Оцінка витрат і вигід

та альтернативна вартість

Витрати і вигоди в проектному аналізі

Одним з основних завдань проектного аналізу є визначення цінності
проекту. Цінність проекту визначається як різниця його позитивних
результатів, або вигід (надалі коротко іменованих “вигоди”), та
негативних результатів, або витрат, тобто

Цінність проекту = Вигоди – Витрати

Для визначення цінності проекту необхідно оцінити всі вигоди,
одержувані від проекту, і з’ясувати, чи вони перевищують витрати на
нього протягом усього циклу життя. Оскільки багато активів проекту
розраховані на тривалий строк служби, в проектному аналізі порівнюються
майбутні вигоди з необхідними теперішніми витратами по проекту.

Для проведення аналізу проектів використовується декілька
концептуальних положень, серед яких виділяють додаткові витрати і
вигоди.

Якщо новий проект є продовженням діяльності підприємства, здійснюється
на розвиток діючого виробництва, то метою проектного аналізу є
встановлення відмінності між ситуаціями “з проектом” та “без проекту”.
Врахування прирощених у результаті проекту вигід і витрат вимагає
уточнення наведеної раніше формули.

Цінність проекту

= Зміна вигоди

в результаті

проекту

– Зміна витрат

в результаті проекту

Такий підхід не тотожний зіставленню ситуацій “до проекту” та “після
проекту”, оскільки порівняння станів “до” і “після” проекту не бере до
уваги змін у капіталовкладеннях і виробництві, що відбулися незалежно
від проекту, і відтак призводить до неточного підрахунку витрат і вигід
проекту.

Загалом, усі рішення щодо визначення цінності проекту, а в результаті й
доцільності вкладення коштів в його реалізацію, випливають саме з
порівняння додаткових вигід з додатковими витратами. На практиці це
втілилось у так звану концепцію граничності (або маргіналізму – від
англ. marginal). Наведемо простий приклад.

На підприємстві випускається продукція з використанням трьох верстатів.

Розрахунок витрат на виготовлення продукції

Верстат Витрати на виготовлення за годину Максимально можлива кількість
виготовлення за годину Кількість виготовлення за годину Собівартість
одиниці продукції

1 1000 100 100 10=1000/100

2 1200 100 100 12=1200/100

3 1600 100 50 16=800/50

Таким чином, загальні витрати на виробництво 250 одиниць продукції
становлять 3000 (1000+1200+800). Середні витрати на виготовлення
продукції становлять 12 (3000/250). Але для того, щоб збільшити
кількість виготовлення продукції на одну одиницю за таких умов,
необхідно зробити додаткові витрати в сумі 16. З огляду на це, рішення
про збільшення обсягу виробництва продукції має прийматися з розрахунку
саме цієї суми, а не середньої собівартості випуску одиниці продукції.
Це і є додатковими або граничними витратами.

Приймаючи рішення про обсяги випуску продукції, керуються правилом,
згідно з яким обсяг випуску має збільшуватися доти, доки граничні
витрати менші або дорівнюють граничним вигодам.

Важливим методологічним принципом у розрахунках грошових потоків є
врахування безповоротних витрат та неявних вигід.

Безповоротні витрати – це вже зроблені витрати, які неможливо
відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту.

Якщо провадиться оцінка доцільності здійснення інвестиційного проекту,
то всі витрати, вже зроблені до прийняття рішення про реалізацію
проекту, не повинні враховуватися, бо їх не можна відшкодувати і вони
жодним чином не впливають на його ефективність. Такі витрати треба
виключити з вартості проекту при вирішенні питання про те, чи
продовжувати роботу за проектом. На цьому етапі мають вагу лише ті
витрати, які треба буде зробити (а іноді, можливо, й уникнути їх).
Цінність проекту, який має завершити інший, розпочатий раніше і
незакінчений проект, залежить не від зроблених до того витрат, а лише
від вартості завершення проекту. Подібно до цього, вигодами нового
проекту є лише ті вигоди, які з’являться після і понад ті вигоди, які,
можливо, надходять від попередньої незавершеної діяльності.

Прикладом зроблених витрат є витрати на проведення досліджень та
розрахунків ефективності проекту. Незважаючи на їх чималий обсяг, вони
не повинні враховуватися при визначенні показників проекту.

Неявні вигоди – це не одержані доходи від найкращого альтернативного
використання активу, внаслідок чого відбувся неявний грошовий приплив.

Необхідність урахування в проектному аналізі неявних витрат випливає з
принципу альтернативної вартості. Неявні вигоди можна визначити і як
грошові потоки, котрі можна було б одержати від активів, які фірма вже
має. Береться до уваги, що вони не використовуються у проекті, який
розглядається. Наприклад, фірма має у власності споруду, яку збирається
використати у проекті. Явного грошового потоку не передбачається, але
споруда є складовою витрат проекту. Її можна продати за 200 тис. грн. Це
і є неявні витрати. Неявні грошові потоки у вигляді внесків до
статутного фонду або використання матеріальних і нематеріальних активів
називають ще матеріальними та нематеріальними потоками.

До неявних вигід відносять також вигоди, які не мають прямої грошової
оцінки і в радянській економічні літературі називалися “соціальним
проектом”. Їх врахування є досить складним економічним завданням, що
постає, скажімо, при проведенні екологічного аналізу. Невідчутні вигоди
мають враховуватися при оцінці вигід і як зміцнення іміджу фірми
(“гудвіл”), і як інші види нематеріальних активів.

У проектному аналізі необхідно уникати подвійного рахунку.

Оцінюючи проект, слід брати до уваги всі витрати і вигоди проекту, але
не можна їх враховувати двічі. Наприклад, виплата процентів за кредит
або одержання доходів від реалізації основних фондів можуть бути
враховані як витрати двічі. Тому перелік вигід і витрат слід максимально
деталізувати і дбати, щоб не допустити подвійного рахунку.

Важливе значення в проектному аналізі має підхід, при якому
розрізняється економічний і фінансовий аналіз проекту.

Економічний аналіз витрат і вигід треба проводити в такому обсязі, щоб
можна було визначити з достатньою точністю економічну цінність проекту і
встановити відносну цінність вибору варіантів проекту. Цей аналіз
повинен з’ясувати, чи проект забезпечить збут продукції за цінами, що
дають прибуток. При аналізі проектів, які не передбачають одержання
товарної продукції, також необхідно прогнозувати потребу в результатах
його здійснення. Так, для проекту по прокладанню шосе необхідно
визначити відповідні проектно-конструкторські стандарти, для освітніх
проектів – кількість і розміри освітніх закладів.

Фінансовий аналіз покликаний встановити фізичну привабливість
капіталовкладень для організації, яка фінансує проект, а також для
гаданих учасників та осіб, що одержують вигоду від реалізації проекту, і
дати загальну схему фінансового плану, який би забезпечував наявність
коштів на здійснення проекту. Як і у випадку технічної експертизи,
економічний, фінансовий та інші види аналізу можуть, при потребі,
провадитись детальніше після аналізу здійснимості проекту.

Результатом аналізу здійснимості проекту може бути висновок про
необхідність подальших пошуків в інших галузях з метою сприяння успішній
реалізації проекту і досягнення намічених ним цілей. До таких заходів
можуть відноситись удосконалення методів керівництва і підвищення
кваліфікації персоналу організації, що здійснює проект; зміна політики в
галузі макроекономіки або окремих секторів економіки; забезпечення
підтримки з боку зацікавлених у проекті осіб. На практиці аналіз проекту
вперше було застосовано щодо великих капіталомістких проектів
(наприклад, спорудження гребель, електростанцій та автострад), а
консалтингові фірми, які часто залучаються до розробки таких
обґрунтувань, починали свою діяльність як інженерні фірми. Тож технічні
аспекти здійснимості переважали над іншими і розроблялися краще.

Для прикладу наведемо таблицю врахування витрат і вигід при проведенні
економічного та фінансового аналізу.

Альтернативна вартість та альтернативні рішення

Поняття альтернативної вартості (opportunity сost) є основоположним для
проведення аналізу витрат і вигід. Більше того, визначальною рисою
різних економічних систем є те, яким чином враховується альтернативна
вартість при прийнятті рішень. Ефективнішою є система, що забезпечує
найповніше врахування альтернативної вартості.

Оскільки для задоволення всіх потреб завжди бракує ресурсів, постає
завдання оптимального використання доступних ресурсів. Потенційно
будь-які ресурси можна використати кількома способами. Так, земельну
ділянку в місті можна використати для спорудження на ній житла,
адміністративних будинків, промислових підприємств або закладення парку.
Резерви іноземної валюти країни можна використати для імпортування
споживчих товарів, придбання промислової сировини або для інвестування в
капітальне будівництво. Використання ресурсів на одні цілі неминуче
виключає можливість іншого їх використання. Альтернативна вартість
використовуваного певним чином ресурсу визначається цінністю, яку він
міг би мати при використанні найкращим з можливих альтернативних
способів. Концепція альтернативної вартості є простим, але потужним
знаряддям, що відіграє центральну роль в аналізі витрат і вигід.

Зупинимось на розгляді альтернативної вартості докладніше.

Розглядаючи питання про витрати виробника, до уваги беруть сировину,
сировину, матеріали, витрати робочого часу, необхідні інструменти й
механізми тощо. Потім проводиться оцінка цих ресурсів у грошовому
виразі. Вважається, що витрати на виробництво певного товару дорівнюють
сумі проведених грошових оцінок. Тут немає помилки, але питання, чому ці
ресурси мають саме таку грошову оцінку, лишається без відповіді.

Згідно з концепцією альтернативної вартості, грошова оцінка ресурсів
відображає їх цінність при найкращому альтернативному використанні. Для
пояснення цієї думки наведемо приклад. При збільшенні обсягів
будівництва зростає попит на деревину, внаслідок чого її вартість
збільшується. Відтак збільшуються і витрати на виробництво дерев’яних
меблів, оскільки їх виробники мають сплачувати зрослу вартість сировини.

Розглянемо ще один, складніший приклад використання альтернативної
вартості в економічному аналізі. Країна імпортує сухе молоко, після
переробки якого одержує звичайних продукт для реалізації на внутрішньому
ринку. Якою буде його економічна ціна, якщо розробити в країні програму
розвитку тваринництва для виробництва звичайного молока? Дорівнюватиме
вона витратам на його виробництво в країні з певною надбавкою чи має
бути прирівняна до паритетної ціни імпорту? Саме вартість імпорту та
переробки молока становить альтернативну вартість виробництва молока в
країні. Звичайно, навіть якщо вітчизняні витрати будуть вищі, ніж
імпортні паритетні ціни, країна може вирішити питання виробництва
власного молока, щоб забезпечити зайнятість населення та незалежність
від імпорту. Але таке рішення призведе до чистих втрат національного
доходу.

Подібним чином концепція альтернативної вартості пояснює і вартість
робочої сили. Так, при відкритті в країні спільних підприємств,
заробітна плата на яких вища за звичайну, збільшуються витрати на
заробітну плату і на інших підприємствах.

Споживча ціна на товар є його альтернативною вартістю. Люди платять за
товар не ту ціну, яку вони складають самі, а ту, за якою цей товар
оцінюється при найкращому альтернативному використанні.

Наведемо ще один приклад використання альтернативної вартості в
проектному аналізі.

В одному з цехів підприємства стоїть верстат, балансова вартість якого
становить 8000 гр.од. Завод одержав пропозицію щодо продажу цього
верстата за 10000 гр.од. на умовах франко-вагон. Вартість демонтування
верстата становить 500 гр.од., підготовка до відправки – 300 гр.од.,
транспортування на станцію та завантаження – 200 гр.од., податки – 40%.
Тим часом є можливість використати цей верстат в іншому цеху заводу, що
означай витрати на його демонтування – 500 гр.од., транспортування на
самому заводі – 50 гр.од., повторний монтаж та налагодження – 750 гр.од.
Як за таких умов вирахувати вартість верстата при його використанні в
іншому цеху? Згідно з концепцією альтернативної вартості, розрахунок має
бути такий.

У разі продажу верстата чисті надходження становитимуть

(10 000 – (500 + 300 + 200)) – ((10 000 – (500 + 300 + 200)) – 8 000) х
0,4 = 8 600.

Вартість використання верстата становитиме:

8 600 + (50 + 750) = 9 400.

Тут треба зробити застереження. Іноді при обрахунку цієї вартості
помилково включають ще 500 гр.од. Утім, вартість монтажу вже було
включено в розрахунок чистих надходжень.

Для визначення альтернативності вартості капіталу використовуються
маргінальні або останні проекти оптимальної державної чи корпоративної
інвестиційної програми. Це дає можливість враховувати як можливі
інвестиції, так і найнижчий прийнятний прибуток від капіталу. Простіше
кажучи, ми можемо визначити альтернативну вартість капіталу, якщо відомі
всі можливості щодо вкладення капіталу та розміри доступного капіталу.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020