.

1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху е

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5527
Скачать документ

Контрольна робота

1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність
селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність
як форму руху економіки. 4. Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть
причини та типи безробіття. Покажіть соціальні наслідки безробіття.

План

Конкуренція як засіб реалізації підприємництва.

Сутність селянського (фермерського) господарства.

Охарактеризуйте циклічність як форму руху економіки.

Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть причини та типи безробіття.
Покажіть соціальні наслідки безробіття.

1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва

Види конкуренції та їхня роль у розвитку підприємництва

Термін “конкуренція” походить від латинського слова “concurentia” в
перекладі змагання. Суперництво. Конкуренція має місце між виробниками
за ринком збуту товарів, між підприємцями, менеджерами та іншими особами
за досягнення певної мети кожен для себе.

Конкуренція – це спонукальна сила, яка змушує кожного підприємця в
найкращий спосіб вести свій бізнес.

Конкуренція має місце як серед продавців, так і серед продавців, так і
серед покупців за найбільш вигідні умови придбання товарів та послуг.
Цим конкуренція забезпечує рівноправне становище продавців і покупців,
їх свободу вибору. Їхні дії на засадах конкуренції здійснюються шляхом
застосування принципів створює умови для саморегуляції ринку.

Конкуренція перевіряє підприємницьку діяльність на її відповідність
потребам та інтересам суспільства.

Конкуренція сприяє зростанню бізнесу, спонукає зниження витрат
виробництва, створює умови для задоволення всіх потреб споживачів.

Суть конкуренції можна описати такими функціями:

а) формування рушійних сил підприємництва;

б) удосконалення виробництва;

в) саморегуляції ринкової системи;

г) знаходження нових форм задоволення потреб споживачів.

Розвиток сучасної ринкової економіки та форм господарювання спонукають
розвиток різноманітних видів конкуренції.

За кількісними ознаками розрізняють:

внутрігалузеву

міжгалузеву

міжнародному

Внутрігалузева являє собою суперництво підприємств однієї галузі, що
випускають однакову продукцію. Вона спричинює виникнення ринкової
вартості товару.

Міжгалузева охоплює суперництво за сфери більш вихідного застосування
капіталу.

Міжнародна конкуренція свідчить про вихід продукції великих корпорацій
на міжнародні ринки.

За якісними ознаками конкуренцію ділять:

досконала або чиста

недосконала

Досконала або чиста конкуренція зустрічається за умов коли велика
кількість підприємців виробляють та продають однакову продукцію. Її
ознаки класифікуються так:

ринку діє значна кількість продавців та покупців товарів;

продукція однорідна та стандартизована;

відбувається мобільний рух ресурсів;

повна інформованість учасників ринку;

жоден з учасників не має влади над цінами та можливості їх контролювати.

Недосконала конкуренція в свою чергу поділяється:

монополістична

олігополія

чиста монополія

Монополістична панує за ситуації дії на ринку великої кількості
виробників.

Вони створюють різні товари, але задовольняють одну потребу. Учасники
мають обмежений контроль над ринковою ціною, а суперники використовують
різні методи конкуренції.

Олігополія створюється за панування на ринку декількох фірм, що
пропонують схожі товари та послуги. Це підприємства, що ведуть
виробництво в значних масштабах. На ринку, де панує олігополія
створюється складність входження в галузь нових підприємств.

Чиста монополія – це така ринкова ситуація, за якої існує лише один
продавець, що практично все контролює сам.

Щоб уникнути нечесних дій підприємців, що пригнічують конкуренцію та
створюють недобросовісну конкуренцію, держава створює конструкцію,
держава створює конструкцію сучасної ринкової системи господарювання з
переходом від примітивної до культивованої конкуренції.

2. Сутність селянського (фермерського) господарства.

Створення та діяльність фермерських господарств

Фермерське господарство в системі народногосподарського комплексу є
рівноправною формою ведення господарств поряд з державним, колективним
орендованим та іншими організаціями, господарськими товариствами.

Виробничо-економічні відносини селянського господарства із іншими
підприємствами та організаціями будуються на основі договорів.

Розрахункові операції проводяться готівкою та на безготівковій основі.

Державою гарантується дотримання і захист майнових та інших прав і
законних інтересів с/г, створюються пільгові умови для кредитування,
оподаткування, м/т постачання, страхування та подальшого розвитку.
Втручання в господарську діяльність с/г з боку держави чи інших органів
не допускається.

Збитки заподіяні с/г неправомірним втручанням відшкодовуються за рахунок
винних. Спори про відшкодування вирішують судом, а/с або трейським
судом.

У грудні 1991 р. Верховною Радою України був схвалений закон “Про
селянське (фермерське господарство”, в червні 1993 р. викладено в новій
редакції. Цей закон визначає економічні соціальні і правові основи
створення та вільності с/г в Україні.

Селянське (фермерське) господарство є формою підприємництва громадян
України, що виявили бажання виробляти товарну с/г продукцію, займатися
її переробкою та реалізацією.

Головою с/г є його засновник, члени с/г можуть бути подружжя, їхні
батьки, діти, досягли 16-річногов віку, та родичі, що об’єднались для
роботи в господарстві с/г. Має своє найменування. Печатку, штамп.

vzTHaP

0

?

vxTHaP

??????????

-r-oooooooooeeeooooeeoeeeeeUe

&

&

Право на створення с/г має кожен дієздатний громадянин України, що досяг
18-рчного віку, має бажання та документи що підтверджують його право
надається особам, що проживають в сільській місцевості та мають досвід
роботи в с/г.

Селянське господарство зобов’язане:

забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

ефективно використовувати землю відповідно до проекту;

здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель;

своєчасно вносити податок та орендну плану;

не порушувати права інших власників і орендарів;

дотримуватись зон санітарних, протиерозійних зрошуваних, осушувальних
систем;

дотримуватись правил добросусідства.

Діяльність с/г (фермерського) припиняється:

рішення членів с/г про припинення;

припинення права власності на землю, відповідно статті Земельного
кодексу України;

якщо не залишилось жодного члена с/г або спадкоємця. Який бажав би
продовжувати діяльність.

3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху економіки

Діловий цикл – це коливання обсягів національного виробництва, доходів,
зайнятості, що тривають від двох до десяти років. Такі цикли властиві
всім країнам з розвинутою ринковою економікою.

Характеристика фаз ділового циклу.

Вихідною фазою є спад (рецесія).

У цей період надають темпи економіки. Скорочення обсягав продукції.
Зростає безробіття, зростає попит грошей, зростають банківські відсотки.

Назва депресії. Виробництво зупинене на багатьох підприємствах, тому
пропозиція перестає обганяти попит. Припиняється ріст цін, зниження
темпів інфляції при значному зростанні безробіття.

Фаза – пожвавлення означає розширення виробництва до його передкризового
рівня, починається невелике підвищення цін. Викликане пожвавленням
купівельного попиту зростає попит на грошовий капітал, і ставка
банківського відсотка збільшується.

Фаза підйому.

Випуск продукції збільшується, безробіття скорочується, зростає
купівельний попит.

Існує багато теорій, що аналізують причини виникнення ділового циклу.
Всі вони погоджуються в одному: кризи зумовлені глибоким порушенням
необхідного співвідношення між купівельним попитом та пропозицією
товарів.

Це порушення може бути викликане як внутрішніми факторами так і
зовнішніми.

4. Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть причини та типи безробіття.
Покажіть соціальні наслідки безробіття.

Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина населення
не може знайти роботу, тобто залишається тимчасово незайнятою.

Причини безробіття є:

структурні зрушення в економіці;

економічний спад чи депресія;

політика профспілок і уряду в галузі оплати праці;

сезонні зміни;

зміни в демографічній структурі;

пошуки найбільш вигідних умов роботи.

Види безробіття:

Фрикційне – короткострокове, зумовлене неоднорідністю людей і робочих
місць.

Структурне – викликане змінами в технології виробництва.

Циклічне безробіття – виникає в періоди спаду економіки.

Фактичний К-сть безробітних

рівень К-сть економ активного населення

(робоча сила)

Сума рівнів фрикційного і структурного безробіття називається природнім
рівнем безробіття.

Безробіття має тяжкі економічні і соціальні наслідки.

5. Назвіть риси ринкової економіки та покажіть принципи її
функціонування.

Економічна система – цілісна, особливим чином упорядкована система
взаємозалежних економічних відносин.

Ринкова економіка – система, заснована на таких принципах: панування
приватної власності, свобода вибору і конкуренції, особистий інтерес і
обмежена роль держави. Ринкова економіка забезпечує ефективність
розподілу економічних ресурсів, гнучкість, практична відсутність
товарного дефіциту. Основними діючими засобами ринкової економіки є
домогосподарства і фірми, що беруть участь у ринковому кругообігу як
самостійні і незалежні.

6. Охарактеризуйте закон попиту

Побудуйте криву попиту та назвіть нецінові чинники попиту.

Попит – це кількість товарів і послуг, що споживачі бажають і можуть
придбати за цінами кожного рівня у визначений період часу.

Закон попиту відображає зворотну залежність величини попиту від ціни:
чим нижча ціна, тим більшу кількість товарів готові придбати покупці і
навпаки.

Фактори що впливають на попит:

1) споживчі смаки і переваги;

2) кількість покупців;

3) ціни на товари – субститути, або замінники;

ціна на комплементарні блага, або доповнювачі;

доходи споживачів;

очікування споживачів;

6. Задача із розділу “Показники розвитку національної економіки”

Задача. Використовуючи дані наведеної таблиці, визначте двома методами
ВВП і НД (валовий внутрішній продукт і національний дохід).

Експорт 2200 9.Трансфертні платежі 2300

Дивіденди 3000 10. Відсотки на капітал 900

Амортизація 1000 11. Доход від приватної власності 200

Заробітна плата 4500 12. Витрати споживачів 6500

Державні витрати 2800 13. Імпорт 3300

Рента 500 14. Податок на прибуток корпорації 400

Непрямі податки 1600 15. Нерозподілений прибуток 600

Чисті інвестиції 800

Розв’язання:

1) ВВП методом витрат = С (6500+І(800+1000)+ G(2800) + Х(2200-3300) =
10000 грош.од.

І – валові інвестиції = чисті + амортизації

2) ВВП за методом доходів + W(4500) + R(500) = і(900) + П
(200+300+400+600) + А (1000) Тп(1600);

П = прибуток від прив.власн.+кориф.прибуток.

ВВП = 10000 грош.од.

3) НД + ВВП-А-Тп

НД = 10000-А(1000) – Тп(1600) = 7400 гн.од.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020