.

Правові аспекти охорони навколишнього середовища (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 10199
Скачать документ

Реферат

на тему:

“Правові аспекти охорони

навколишнього середовища”

План

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА. ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Екологічне законодавство України

Охорона природного середовища, як ні одна зі сфер, вимагає чіткого
правового регулюваня зі сторони держави. Екологічне законодавство
України – це той наріжний камінь, на якому має формуватися охорона
природи на різних рівнях. Завданням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі
охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище,
збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи,
ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та
природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною.
Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні
регулюються Законом про охорону навколишнього природного середовища, а
також розроблюваними відповідно до нього земельним, водним, лісовим
законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного
повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та
іншим спеціальним законодавством.

Екологічне право включає в себе систему правових норм, якими регулюються
суспільні відносини з охорони навколишнього природного середовища і
раціонального використання природних ресурсів (екологічні відносини).

До складу системи входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове,
гірниче право та деякі інші галузі права, якими регулюються відносини з
охорони й раціонального використання певних видів природних ресурсів.
Предметом екологічного права є нормативно врегульовані відносини з
охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання
природних ресурсів. Метод екологічного права є комплексним і являє собою
комбінацію методів підгалузей права, які становлять його систему.

Сучасними головними нормативно-правовими актами, що регулюють основи
організації охорони навколишнього природного середовища, є Закони
України: “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня
1991 р., “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 р., “Про
природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р., “Про тваринний
світ” від 3 березня 1993 р., “Про карантин рослин” від 30 червня 1993 р.
та ін. До того ж деякі відносини у сфері використання та охорони
навколишнього природного середовища врегульовано кодексами (земельним,
водним, лісовим, про надра), а також Законами України “Про плату за
землю” від 3 липня 1992 р. та “Про ветеринарну медицину” від 25 червня
1992 р.

Важливе значення у вирішенні цього питання має затверджений постановою
Верховної Ради України “Порядок обмеження, тимчасової заборони
(зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і
об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього
природного середовища” від 29 жовтня 1992 р.

Звідси стає зрозумілим, що основу правової охорони навколишнього
природного середовища складають норми земельного, водного, лісового
законодавства, законодавства про надра і т. ін.

2. Основні принципи охорони навколишнього середовища

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища
є:

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних
ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої
діяльності;

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я
людей;

в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища;

г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень
у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та
відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження
новітніх технологій;

д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності
природних об’єктів і комплексів;

е) науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та
соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних
знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та
прогнозування стану навколишнього природного середовища;

є) обов’язковість екологічної експертизи;

ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає
на стан навколишнього природного середовища, формування у населення
екологічного світогляду;

з) науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої
діяльності на навколишнє природне середовище;

и) безоплатність загального та платність спеціального використання
природних ресурсів для господарської діяльності;

і) стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та
погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища;

ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та
використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної
зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на
екологічну обстановку;

й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони
навколишнього природного середовища;

к) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на
основі широкого міждержавного співробітництва.

3. Екологічні права та обов’язки громадян щодо охорони навколишнього
середовища.

Кожний громадянин України має право на:

а) безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природне середовище;

б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо
розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення
пропозицій до державних та господарських органів, установ та організацій
з цих питань;

в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального і комплексного використання
природних ресурсів;

г) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

д) об’єднання в громадські природоохоронні формування;

е) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації
про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров’я
населення;

є) участь в проведенні громадської екологічної експертизи;

ж) одержання екологічної освіти;

з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ,
організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю
та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права
громадян республіки.

Громадяни України зобов’язані:

а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства
відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного
середовища;

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших
екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

г) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи
за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним
впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов’язані виконувати й інші обов’язки у галузі
охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства
України.

Використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку
загального і спеціального використання природних ресурсів.

Законодавством України громадянам гарантується право загального
використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних
потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо)
безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання
відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством
України.

В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам,
підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння,
користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних
дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для
здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених
законодавством України, – на пільгових умовах.

4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього
середовища

Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного
середовища тягне за собою встановлену Законом про охорону навколишнього
природного середовища та іншим законодавством України дисциплінарну,
адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища несуть особи, винні у:

а) порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне
середовище;

б) порушенні норм екологічної безпеки;

в) порушенні вимог законодавства України при проведенні екологічної
експертизи, в тому числі поданні завідомо неправдивого експертного
висновку;

г) невиконанні вимог державної екологічної експертизи;

д) фінансуванні, будівництві і впровадженні у виробництво нових
технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної
експертизи;

е) порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні,
будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації
підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів;

є) допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів
забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне
середовище;

ж) перевищенні лімітів та порушенні інших вимог використання природних
ресурсів;

з) самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;

и) порушенні строків внесення зборів за використання природних ресурсів
та забруднення навколишнього природного середовища;

і) невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологічних
наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне
середовище;

ї) невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у
галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчиненні опору їх
представникам;

й) порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні,
використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту
рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів;

к) невиконанні вимог охорони територій та об’єктів природно-заповідного
фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин
і рослин, занесених до Червоної книги України;

л) відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про
стан навколишнього природного середовища, а також про джерела
забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення
навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про
стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;

м) приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють контроль в
галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні на їх
життя і здоров’я.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші
порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані
відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства
про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах,
встановлених законодавством України.

Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної
відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди, заподіяної
забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням якості
природних ресурсів.

Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція
підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення –
конфіскації. Одержані від їх реалізації доходи спрямовуються в
республіканський Автономної Республіки Крим і місцеві фонди охорони
навколишнього природного середовища.

Посадові особи та спеціалісти, винні в порушенні вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки за поданням державних органів охорони
навколишнього природного середовища згідно з рішеннями їх управлінських
органів позбавляються премій за основними результатами господарської
діяльності повністю або частково.

Список використаної літератури

Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн./
Відповідальний редактор док. юрид. наук, професор, акад. Андрейцев В. А.
— К.: Юрінком їнтер, 1997. — 704 с.

Биосфера. Экология. Охрана природы. // Справоч. пособие. (Сытник К. М.,
Брайон А В., Гордецкий А В.), — К.: Наукова думка, 1987.

Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з 4-го німю вид. / Худож.
Рудольф і Розмарі Фанерт; Наук. ред. пер. В.В.Серебряков. – К.:
Знання-Прес, 2001. – 287 с.

Конституція України.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
25.06.1991.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020