.

Планування раціонального природокористування та охорона навколишнього середовища (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 12945
Скачать документ

Реферат на тему:

Планування раціонального природокористування та охорона навколишнього
середовища

План

Принципи, завдання та методи планування природокористування.

Екологічні вимоги до створення і функціонування споруд та об’єктів.

Охорона довкілля в агроекосистемах.

Природно-заповідний фонд. Червона книга України.

Проблеми розвитку заповідної справи в Карпатському регіоні.

1. Планування природокористування являє собою комплекс дій і рішень,
розробка специфічних стратегій, призначених для реалізації поставлених
цілей. Основними етапами планування в будь-якій сфері діяльності (за
умови, що мети визначені) є збір і аналіз інформації, прогноз зміни
ситуації в майбутньому, розробка конкретних заходів для досягнення
визначеного результату, формування організаційної структури для
реалізації заходів, розподіл ресурсів і вибір джерел фінансування.

Можна виділити наступні принципи в сфері планування охорони
навколишнього середовища і раціонального природокористування України:

послідовне рішення проблем розвитку господарського комплексу держави,
при якому цілком враховуються екологічні і природно-географічні умови
конкретних територій;

послідовне досягнення на кожній конкретній території якості середовища
проживання, що відповідає системі оцінок генетичного здоров’я населення;

відновлення і збереження біосферної рівноваги, генетичного фонду
тваринного світу;

раціональне використання всього природно-ресурсного потенціалу України.

Завданнями державного планування природокористування є:

Визначення основних напрямків державної політики в області охорони
навколишнього природного середовища.

Формування достовірної бази даних про стан природно-ресурсного
потенціалу в Україні, збір системно-організованих даних про природні
ресурси і природні об’єкти в межах адміністративних територій (область,
АР), призначених для забезпечення процесу прийняття управлінських рішень
з питань охорони навколишнього середовища, використання природних
ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

Розробка конкретних програм, планів, заходів, спрямованих на охорону
навколишнього середовища і раціональне природокористування в наступних
сферах:

екологічно безпечний розвиток виробництва і розміщення продуктивних сил;

створення здорового середовища проживання населення; попередження і
зменшення небезпечного впливу природних явищ, техногенних аварій і
катастроф;

оздоровлення порушених екосистем в екологічно несприятливих регіонах
України;

вирішення глобальних екологічних проблем, міжнародне співробітництво в
області природоохоронної діяльності.

Своєчасне забезпечення намічених нормативно-правовою базою заходів і
програм. Розробка стандартів і нормативних екологічних вимог до
господарської діяльності (при усіх формах власності), антропогенних
навантажень і стану довкілля.

Формування ефективної системи органів державного управління в області
екології і природокористування, що покликані здійснювати єдину
екологічну політику України на різних рівнях планування – на рівні
країни, регіонів, конкретних проектів і програм.

Розробка ефективної системи фінансування заходів, спрямованих на охорону
природи і раціональне природокористування.

Основними методами планування природокористування на державному рівні є
нормативний і програмно-цільовий методи.

Екологічний норматив визначає ступінь максимально допустимого втручання
людини в екосистеми, при якій зберігаються екосистеми бажаної структури
і динамічних якостей.

Сутність програмно-цільового методу планування закладається в
комплексному підході до досягнення заданої мети за допомогою особливої
програми, у якій передбачається організаційний механізм реалізації
програми. Першим етапом програмно-цільового планування є постановка і
чітке формулювання визначеної задачі; під конкретну задачу розробляється
і затверджується план дій (програма) з детальним описом заходів і осіб
(організацій), відповідальних за проведення кожного заходу. Програма
повинна передбачати джерела фінансування, етапи реалізації, критерії
оцінки досягнутих результатів.

Програмно-цільовий метод планування природокористування на рівні держави
являє собою пакет нормативних актів (Планів, Програм, Заходів і т.д.),
розрахованих, як правило, на довгостроковій основі (2-5 років).

2. При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і
реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів,
удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та
устаткування, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується
екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів,
додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне
середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація,
знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація,
виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і
здоров’я людей.

Підприємства, установи й організації, діяльність яких пов’язана з
шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від часу
введення їх у дію повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням і
пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення
впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за кількістю і
складом забруднюючих речовин та за характеристиками шкідливих факторів.

Проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали оцінки
її впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Оцінка здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, екологічної ємкості даної
території, стану навколишнього природного середовища в місці, де
планується розміщення об’єктів, екологічних прогнозів, перспектив
соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного
впливу шкідливих факторів та об’єктів на навколишнє природне середовище.

Підприємства, установи та організації, які розміщують, проектують,
будують, реконструюють, технічно переозброюють, вводять в дію
підприємства, споруди та інші об’єкти, а також проводять дослідну
діяльність, що за їх оцінкою може негативно вплинути на стан
навколишнього природного середовища, подають спеціально уповноваженому
центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних
ресурсів та його органам на місцях спеціальну заяву про це.

Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, на
яких не забезпечено в повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і
виконання заходів, передбачених у проектах на будівництво та
реконструкцію (розширення та технічне переоснащення).

3. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані
додержуватись правил транспортування, зберігання і застосування засобів
захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і
нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів, з тим
щоб не допустити забруднення ними або їх складовими навколишнього
природного середовища і продуктів харчування.

При створенні нових хімічних препаратів і речовин, інших потенційно
небезпечних для навколишнього природного середовища субстанцій повинні
розроблятися та затверджуватися у встановленому законодавством порядку
допустимі рівні вмісту цих речовин у об’єктах навколишнього природного
середовища та продуктах харчування, методи визначення їх залишкової
кількості та утилізації після використання.

Вміст природних та штучних домішок, які можуть негативно впливати на
стан навколишнього природного середовища або здоров’я людей, у таких
препаратах, а також сировині, що використовується для їх виробництва, не
повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених відповідно до
законодавства.

Екологічні вимоги при виробництві, зберіганні, транспортуванні,
використанні, знешкодженні, захороненні токсичних та інших небезпечних
для навколишнього природного середовища і здоров’я людей речовин,
віднесення хімічних речовин до категорії токсичних та їх класифікація за
ступенем небезпечності визначаються нормативними документами на підставі
висновку державної екологічної експертизи і погоджуються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони
здоров’я і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади
з питань екології та природних ресурсів.

Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в
Україні, регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього
визначаються в установленому законодавством порядку. 

4. З метою збереження екологічної цінності унікальних і типових
природних комплексів, сприятливої екологічної обстановки, попередження
та стабілізації негативних природних процесів і явищ в Україні прийнято
програмні та правові акти щодо охорони природних територій та об’єктів.
До них належать Програма перспективного розвитку заповідної справи в
Україні, затверджена Верховною Радою України 22 вересня 1994 p.,
Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі
України на 2000-2015 роки, затверджена Верховною Радою України 21
вересня 2001 p.. Земельний кодекс України, Водний кодекс України,
Лісовий кодекс України, закони України “Про охорону навколишнього
природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд”, “Про курорти”
тощо.

&

Використана літератураГапонова С.В. Екологія.- К.: Ленвіт, 2000.- 64с.Троянський Олексій Іванович Екологія людини.- Житомир: Волинь, 2005.-Дуднікова Ірина Ігорінва Екологія і безпека життєдіяльності.- К.: Вища школа, 2005.- 247с.Екологія: основи теорії і практикум.- Львів: Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003.- 296с.Джигирей, Віктор Степанович Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник.- 3-тє вид., випр. І доп.- К.: Знання, 2004.- 312с.- 17.00Мусієнко Микола Миколайович, Серебряков Валентин Валентинович, Брайон Олександр Володимирович Екологія. Охорона природи.- К.: Знання, 2002.- 550с.Бойчук Юрій Дмитрович, Солошенко Ельвіра Миколаївна, Бугай Олег Вікторович Екологія і охорона навколишнього середовища.- Суми: Університетська книга, 2005.-Кучерявий В.П. (Кучерявий, Володимир Панасович) Екологія: Підручн. для студ вузів.- Вид. 2-ге.- Львів: Світ, 2001.- 480с.Мусієнко, Микола Миколайович Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004.- 376с.- 19.71

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019