.

Екологічні обов’язки громадян (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 2727
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему:

“Екологічні обов’язки громадян”

ПЛАН

ВСТУП

1. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБОВЯЗКІВ
ГРОМАДЯН СЕРЕД ІНШИХ ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

2. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЇХ ВИДИ

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ТВАРИННОГО
СВІТУ

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Вступ

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності
людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку
України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику,
спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої
природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного
середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи,
охорону, раціональне

використання і відтворення природних ресурсів.

1. Юридична природа екологічної безпеки, місце екологічних обовязків
громадян серед інших правових положень захисту довкілля

Юридична природа екологічної безпеки проявляється через ряд нормативних
актів, які відстоюють екологічну безпеку. Наприклад, екологічні права та
обов’язки громадян України.

В статті 9 Закону України “Про охорону навколишнього середовища”
говоритьс, що кожний громадянин України має право на:

а)безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природне середовище;

б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів,

матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів,які
можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища,
та внесення пропозицій до державних та господарськихорганів, установ та
організацій з цих питань; в) участь в розробці та здійсненні заходів
щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і
комплексного використання природних ресурсів;

г)здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

д) об’єднання в громадські природоохоронні формування;

е) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації
про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров’я
населення;

є) участь в проведенні громадської екологічної експертизи; ж) одержання
екологічної освіти; з) подання до суду позовів до державних органів,
підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди,
заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на
навколишнє природне середовище.Законодавством України можуть бути
визначені й інші екологічні права громадян республіки.

Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян

Екологічні права громадян забезпечуються:

а)проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання,
відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

б) обов’язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій
здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище,
виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних
сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об’єктів;

в) участю громадських об’єднань та громадян у діяльності щодо охорони
навколишнього природного середовища;

г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням
законодавства про охорону навколишнього природного

середовища;

д)компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної

здоров’ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;

е)невідворотністю відповідальності за порушення

законодавства про охорону навколишнього природного
середовища.Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на
безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав,
підлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим
законодавством України.

2. Поняття про екологічні обов’язки громадян України, їх види

Екологічні права та обов’язки громадян України. – система юридична
закріплених за громадянами повноважень і зобов’язань в екологічній
сфері.

1. Загальні обов’язки громадян передбачені Законом України про охорону

навколишнього природного середовищі

— Берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства

— Здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки,

екологічних нормативів та лімітів природовикористання

— Не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єкті

— Вносити плату за спеціальне приро-довикористання

— Сплачувати штрафи за екологічні правопорушення

2. Спеціальні обов’язки громадян передбачені системою екологічного

законодавства і та випливають із умов права власності на природні
ресурси, природокористування і реалізації громадянами екологічно
небезпечної діяльності

а. Обов’язки майнові

— Своєчасно вносити плату за забруднення навколишнього природного

середовища та понадлімітне використання природних ресурсів

— Ефективно використовувати природні ресурси, здійснювати комплекс

заходів щодо їх відновлення

— Проводити заходи щодо попередження негативного впливу діяльності на
стан навколишнього середовища (забруднення, засмічення, виснаження)

— Запроваджувати новітні технології, устаткування та методи діяльності

спроможної негативно впливати на стан навколишнього природного

середовища і здоров’я людей

б. Обов’язки немайнові

— Одержувати дозволи на здійснення діяльності, спроможної негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища, здоров’я людей

— Передавати екологічно небезпечні об’єкти на екологічну експертизу

— Дотримуватись висновків державної екологічної експертизи

— Надавати органам екологічного контролю відомості про характер

екологічно-небезпечної діяльності

Найповніше екологічні права та обов’язки закріплено в Законі України
“Про охорону навколишнього природного середовища” (статті 9-12).

Згідно з Законом громадянин України має право на: безпечне для життя і
здоров’я навколишнє природне середовище; об’єднання в громадські
природоохоронні формування; одержання в установленому порядку повної та
достовірної екологічної інформації тощо.

До того ж і в Конституції України записано: “Кожен має право на безпечне
для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням
цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до
інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту, а також право на її поширення” (ст. 50).

Аналогічні формулювання пояснюються тим, що дане право – одне з головних
прав людини. Цьому Праву відповідає обов’язок держави забезпечувати
здійснення санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на поліпшення та
оздоровлення навколишнього природного середовища.

Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються в судовому
порядку.

Поряд із правами Закон України “Про охорону навколишнього природного
середовища” передбачає стосовно до громадян і деякі обов’язки. Так,
громадяни зобов’язані: берегти, охороняти й раціонально використовувати
природні багатства; не порушувати екологічних прав інших суб’єктів;
компенсувати завдану ними шкоду тощо.

Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища
Громадяни України зобов’язані: а) берегти природу, охороняти,
раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших
екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

г)вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи
за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним
впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов’язані виконувати й інші обов’язки у галузі
охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства
України.

Згідно Закону України “Про охорону тваринного світу” громадяни
відповідно до закону зобов’язані: охороняти тваринний світ і
середовище перебування диких тварин; сприяти відтворенню
відновлюваних об’єктів тваринного світу; використовувати об’єкти
тваринного світу відповідно до закону; відшкодовувати шкоду,
заподіяну ними тваринному світу внаслідок порушення вимог
законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.

Громадяни мають й інші права та обов’язки, передбачені законом.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу

3Порушення законодавства в галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу тягне за собою адміністративну,
цивільно-правову чи кримінальну відповідальність відповідно до
закону.

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні в:
порушенні встановленого законодавством порядку надання об’єктів
тваринного світу в користування; порушенні правил використання
об’єктів тваринного світу; незаконному вилученні об’єктів тваринного
світу з природного середовища; перевищенні лімітів і порушенні
інших встановлених законодавством вимог використання об’єктів
тваринного світу; невиконанні вимог державної екологічної
експертизи; порушенні встановлених законодавством вимог щодо
охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції
тварин, самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків;
порушенні правил зберігання, транспортування, застосування засобів
захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших
речовин (препаратів); порушенні правил створення,
поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних
колекцій, торгівлі ними, а також установленого законодавством порядку
їх пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її митну територію;
самовільному або з порушенням установленого законодавством порядку
переселенні, акліматизації та схрещуванні тварин, а також виведенні і
використанні генетично змінених організмів; жорстокому поводженні з
тваринами; приховуванні та перекрученні інформації про стан і
чисельність об’єктів тваринного світу та їх використання; невжитті
заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню середовища їх
існування та ліквідації негативного впливу на тваринний світ;
порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення
за межі України, ввезення на її територію диких тварин та інших
об’єктів тваринного світу; невиконанні встановлених
законодавством вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної
книги України або до переліків видів тварин, що підлягають особливій
охороні; виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні
заборонених знарядь добування тварин; невиконанні законних розпоряджень
посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль та
управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного
світу. Законом може бути встановлено відповідальність і за
інші порушення законодавства в галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу. Підприємства, установи, організації
та громадяни зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними
внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання
і відтворення тваринного світу, в порядку та розмірах,
встановлених законодавством.

Незаконно добуті (зібрані) об’єкти тваринного світу,
виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають
безоплатному вилученню в установленому законом порядку.

Дикі тварини та інші об’єкти тваринного світу, що ввезені на територію
України або вивозяться за її межі з порушенням законодавства,
підлягають у встановленому законом порядку конфіскації або
безоплатному вилученню і реалізуються згідно з правилами,
встановленими спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за
погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
ветеринарної та санітарної медицини.

У разі вилучення незаконно добутих живих тварин повинні бути вжиті
заходи щодо їх збереження, і за можливості – повернення у природне
середовище.

ВИСНОВКИ

З вищесказаного можна зробити наступні висновки:

Екологічні права та обов’язки громадян України. – система юридична
закріплених за громадянами повноважень і зобов’язань в екологічній
сфері.

Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища
Громадяни України зобов’язані: а) берегти природу, охороняти,
раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших
екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

г)вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи
за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним
впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов’язані виконувати й інші обов’язки у галузі
охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства
України.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

Закон України “Про охорону навколишнього середовища” // Відомості
Верховної Ради, 1994. – №41.

Закон України “Про тваринний світ” // Відомості Верховної Ради (ВВР). –
2002, N 14, ст.97.

Закон України про мисливське господарство та полювання // УВВР України.
– 2000. – №1.

Дмитренко І.А. Екологічне право. – К., 2001.

PAGE

PAGE 12

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020