.

Екологічна експертиза та проблеми її організації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6930
Скачать документ

Реферат на тему:

Екологічна експертиза та проблеми її організації

План

Екологічна експертиза – концепція, мета, завдання та принципи.

Форми екологічної експертизи.

Об’єкти та процедура здійснення державної екологічної експертизи

Документація державної екологічної експертизи.

1. Екологічна експертиза в Україні – вид науково-практичної діяльності
спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань
та об’єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному
дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших
матеріалів чи об’єктів, реалізація i дія яких може негативно впливати
або впливає на стан навколишнього природного середовища, i спрямована на
підготовку висновків про вiдповiднiсть запланованої чи здійснюваної
діяльності нормам i вимогам законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, раціональне використання i відтворення природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу
антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та
здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської
діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях i об’єктах.

Основними завданнями екологічної експертизи є:

1) визначення ступеня екологічного ризику i безпеки запланованої чи
здійснюваної діяльності;

2) організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об’єктів
екологічної експертизи;

3) встановлення вiдповiдностi об’єктів експертизи вимогам екологічного
законодавства, будівельних норм i правил;

4) оцінка впливу діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан
навколишнього природного середовища, i якість природних ресурсів;

5) оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів
щодо охорони навколишнього природного середовища;

6) підготовка об’єктивних, всебічно обґрунтованих висновків екологічної
експертизи.

     Основними принципами екологічної експертизи є:

1) гарантування безпечного для життя та здоров’я людей навколишнього
природного середовища;

2) збалансованість екологічних, економічних, медико-бiологiчних i
соціальних інтересів та врахування громадської думки;

3) наукова обґрунтованість, незалежність, об’єктивність, комплексність,
варіантність, превентивність, гласність;

4) екологічна безпека, територiально-галузева i економічна доцільність
реалізації об’єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної
діяльності;

5) державне регулювання;

6) законність.

2. В Україні здійснюються державна, громадська та iншi екологічні
експертизи. Висновки державної екологічної експертизи є обов’язковими
для виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об’єктів
екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи
враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз. Висновки
громадської та іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний
характер i можуть бути враховані при проведенні державної екологічної
експертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації
об’єкта екологічної експертизи.

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері
діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, за iнiцiативою
громадських організацій чи інших громадських формувань.

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з
державною екологічною експертизою шляхом створення на добровільних
засадах тимчасових або постійних еколого-експертних колективів
громадських організацій чи інших громадських формувань.

Iншi екологічні експертизи можуть здійснюватися за iнiцiативою
заінтересованих юридичних i фізичних осіб на договірний основі із
спеціалізованими еколого-експертними органами i формуваннями.

Примірний договір про надання еколого-експертних послуг затверджується
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів.

3. Державна екологічна експертиза організується i проводиться
еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами,
організаціями або спеціально створюваними комісіями спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів, його органів на місцях із залученням інших органів
державної виконавчої влади.

До проведення державної екологічної експертизи можуть у встановленому
порядку залучатися фахівці інших установ, організацій i підприємств, а
також експерти міжнародних організацій.

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

&

огічну небезпеку, встановлюється Кабінетом Мiнiстрiв України за поданням
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів i спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється за
iнiцiативою заінтересованих осіб на підставі договору про надання
еколого-експертних послуг або за рішенням Кабінету Мiнiстрiв України,
Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих
комітетів.

Державній екологічній експертизі підлягають:

1) державні iнвестицiйнi програми, проекти схем розвитку i розміщення
продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства;

2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного
планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення
підприємств у промислових вузлах i районах, схем упорядкування
промислової забудови, інша передпланова i передпроектна документація;

3) iнвестицiйнi проекти, технiко-економiчнi обґрунтування i розрахунки,
проекти i робочі проекти на будівництво нових та розширення,
реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств; документація
по перепрофілюванню, консервації та лiквiдацiї діючих підприємств,
окремих цехів, виробництв та інших промислових i господарських об’єктів,
якi можуть негативно впливати на стан навколишнього природного
середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;

4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють
відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної)
безпеки, охорони навколишнього природного середовища i використання
природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища;

5) документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів i
речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), якi можуть
створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу.

Відповідно до рішень Кабінету Мiнiстрiв України, Уряду Автономної
Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих комітетів державній
екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися
в окремих населених пунктах i регіонах, а також дiючi об’єкти та
комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення, що мають
значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища.

4. В документації на об’єкти державної екологічної експертизи повинні
передбачатися:

1) комплексна еколого-економiчна оцінка впливу запланованої чи
здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного середовища,
використання i відтворення природних ресурсів, оформлена у вигляді
окремого тому (книги, розділу) документації i Заяви про екологічні
наслідки діяльності;

2) обґрунтування впровадження сучасних, досконалих нематерiало- i
неенергоємних, мало – i безвідхідних технологічних процесів;

3) забезпечення комплексної переробки, утилізації i ефективного
використання відходів виробництва;

4) заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефективної очистки
всіх видів стічних вод, а також їх використання для технічних потреб без
скидання цих вод у природні водотоки i водойми;

5) дієвість i досконалість передбачуваних заходів щодо охорони
атмосферного повітря від забруднення;

6) забезпечення збереження, охорони i відтворення об’єктів рослинного i
тваринного світу та природно-заповiдного фонду;

7) забезпечення захисту населення i навколишнього природного середовища
від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних та біологічних
факторів.

Документація, що подається на об’єкти державної екологічної експертизи,
повинна бути у встановленому порядку погоджена з заінтересованими
органами та містити оцінку можливих соціальних наслідків.

Замовники державної екологічної експертизи зобов’язані підготувати Заяву
про екологічні наслідки діяльності та матеріали, на яких вона
грунтується.

Використана література

Гапонова С.В. Екологія.- К.: Ленвіт, 2000.- 64с.

Троянський Олексій Іванович Екологія людини.- Житомир: Волинь, 2005.-

Дуднікова Ірина Ігорінва Екологія і безпека життєдіяльності.- К.: Вища
школа, 2005.- 247с.

Екологія: основи теорії і практикум.- Львів: Новий Світ-2000, Магнолія
плюс, 2003.- 296с.

Джигирей, Віктор Степанович Екологія та охорона навколишнього природного
середовища: Навчальний посібник.- 3-тє вид., випр. І доп.- К.: Знання,
2004.- 312с.- 17.00

Мусієнко Микола Миколайович, Серебряков Валентин Валентинович, Брайон
Олександр Володимирович Екологія. Охорона природи.- К.: Знання, 2002.-
550с.

Бойчук Юрій Дмитрович, Солошенко Ельвіра Миколаївна, Бугай Олег
Вікторович Екологія і охорона навколишнього середовища.- Суми:
Університетська книга, 2005.-

Кучерявий В.П. (Кучерявий, Володимир Панасович) Екологія: Підручн. для
студ вузів.- Вид. 2-ге.- Львів: Світ, 2001.- 480с.

Мусієнко, Микола Миколайович Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко,
В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004.- 376с.- 19.71

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019