.

Червона книга України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 18149
Скачать документ

Реферат на тему:

Червона книга України

ПЕРЕДМОВА

Рослинний світ України – багатий та різноманітний. Він характеризується
певним флористичним складом і структурою рослинного покриву. Флора
країни налічує понад 25 тисяч видів, у т. ч. судинних рослин – понад 4,5
тисячі, мохоподібних – майже 800, водоростей – близько 4 тисяч,
лишайників – понад 1000, грибів – понад 15 тисяч. Під впливом
господарської діяльності людини рослинний покрив України дуже змінився:
поспіль (за винятком кількох заповідних ділянок) розорано степи, ліси на
значних площах викорчувано і замінено на сільськогосподарські угіддя,
осушено багато боліт тощо. Тому проблема збереження рослинного світу
стала надзвичайно актуальною, життєво важливою. Наукове узагальнення
інформації в галузі охорони популяцій окремих видів рослин і грибів
відображається в Червоних книгах – Міжнародного Союзу охорони природи та
природних ресурсів (МСОП), Європейського Червоного списку тварин і
рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі
(1991), а також окремих країн.

Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. затверджено
Положення про Червону книгу України, яка є основним державним документом
з питань охорони тваринного і рослинного світу. Вона містить узагальнені
відомості про сучасний стан тварин і рослин країни, які перебувають під
загрозою зникнення, і заходи щодо їх збереження та науково
обгрунтованого відтворення. До Червоної книги заносяться види, які
постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на
території України, в межах її територіальних вод, континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони, і знаходяться під
загрозою зникнення.

Вперше Червона книга України була випущена в 1980 р. однотомним
виданням. Крім тварин, до неї було занесено 151 вид судинних рослин;
список виявився неповним і не відображав усього популяційно-видового
розмаїття і багатства рослинного світу країни, що потребував охорони.
Протягом часу, що минув після виходу книги, продовжувалось дослідження
фітобіоти та її видового складу в зв’язку з дедалі зростаючим
антропогенним впливом на неї, вивчався стан популяцій рослин,
нагромаджувалися нові відомості про динаміку чисельності видів, темпи
відновлення або скорочення ареалів, життєвість тощо.

Друге, нинішнє видання Червоної книги підготовлене у двох томах:
“Тваринний світ” і “Рослинний світ”. “Червона книга України. Рослинний
світ” складається з 5 розділів, що включають статті про 541 вид (підвид,
різновидність, форма) рослин і грибів: судинні рослини (439 видів),
мохоподібні (28), водорості (17), лишайники (27), гриби (ЗО). Основними
науковими критеріями відбору видів для занесення їх до Червоної книги є:
хорологічний – поширення і стан популяцій ендемічних видів (тобто
характерних лише для певних регіонів), диз’юнктивно-ареальних (з
розірваними ареалами), погранично-ареальних і рідкісних видів у складі
флори; флорогенезний – реліктові види (тобто представники різних
геологічних періодів) і ті, що зникають з природних причин;
еколого-ценотичний – види різних рідкісних і таких, що зникають,
фітоценозів та специфічних екологічних ніш; прагматичний – практичне
використання видів та їхнє відношення до родичів культурних сортів;
естетичний – включення гарноквітучих та інших декоративних дикорослих
видів, які стають рідкісними або зникають внаслідок масового винищення
цих рослин у природному середовищі тощо. Статті про кожний вид рослин і
грибів розміщено в систематичному порядку за загальноприйнятою
класифікацією; матеріал викладено за такою схемою: назва рослини або
гриба (українська і латинська з найвідомішими синонімами), назва родини,
до якої належить вид, наукове значення, статус, прийнятий з урахуванням
Червоної книги МСОП та Європейського Червоного списку, поширення в
Україні та за її межами (характеризується загальноприйнятими
ботаніко-географічними або фізико-географічними регіонами, а для
уточнення – назвами окремих країн), місця зростання, чисельність і
причини її зміни, у т. ч. антропогенні – промислове будівництво,
меліорація, тощо, загальна (морфологічна та біологічна) характеристика,
заходи охорони (здійснені, рекомендовані, необхідні для врятування
виду), джерела інформації (література). В кінці статті зазначено
прізвище автора або укладача.

Стаття супроводжується ілюстрацією (малюнком) і картосхемою поширення
виду в Україні. Подані на картосхемах знаки містять відповідну
інформацію:

• – відомі місцезнаходження виду;

О – втрачені місцезнаходження виду;

? – ймовірні місцезнаходження виду або такі, що викликають сумніви.

Великі території суцільного поширення виду іноді подаються штриховкою.

Залежно від стану і ступеня загрози для популяцій видів рослин і грибів,
занесених до Червоної книги України, вони поділяються на такі категорії:
зниклі (0), зникаючі (І), вразливі (ІІ), рідкісні (III), невизначені
(IV), недостатньо відомі (V), відновлені (VI). Характеристика кожної
категорії подана в Положенні про Червону книгу України. Книга є
результатом праці колективу вчених Інституту ботаніки ім. М. Г.
Холодного НАН України (Київ), Інституту екології Карпат НАН України
(Львів), Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН
України (Севастополь), Інституту клітинної біології та генетичної
інженерії (Київ), Львівського та Ужгородського університетів,
Українського педагогічного університету, Херсонського педінституту,
Центрального (Київ) і Донецького ботанічних садів НАН України та інших
науково-дослідних установ і навчальних закладів України.

Списки рослин і грибів, відібраних для включення до Червоної книги
України, було розповсюджено серед відповідних установ і фахівців.
Зауваження і пропозиції узагальнювались на засіданнях спеціально
створеної ботанічної підкомісії Міжвідомчої комісії з питань підготовки
Червоної книги України (з 1992 р.- Національна комісія з питань Червоної
книги України). Рішення про занесення видів рослин до Червоної книги
України приймається Міністерством охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України.

У книзі подано найважливіші офіційні документи, пов’язані з охороною
рослинного світу. Вміщено Список видів судинних рослин флори України,
занесених до Європейського Червоного списку, алфавітні покажчики
українських та латинських назв рослин і грибів, українсько-російський
словник назв рослин і грибів, занесених до Червоної книги України.

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

“Червона книга України” – основний документ, в якому узагальнено
матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під
загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого
розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону,
відтворення і раціональне використання. Для кожного виду тварин і рослин
наведено малюнок і карту-схему поширення, а також відомості про
чисельність, розмноження, вжиті заходи охорони та інше.

Як наводилося раніше, “Червона книга України” складається з двох
розділів: „Тваринний світ” та „Рослинний світ”.

До „Тваринного світу” увійшли такі тварини:

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l12.htm” Кишковопорожнинні
(Coelenterrata)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l13.htm” Черви (Vermes)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l14.htm” Ракоподібні
(Crustacea)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l21.htm” Багатоніжки
(Myriapoda)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l15.htm” Павукоподібні
(Arachnida)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l05.htm” Комахи (Insecta)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l16.htm” Молюски
(Mollusca)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l17.htm” Круглороті, Риби
(Cyclostomata, Pisces)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l04.htm” Земноводні
(Amphibia)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l03.htm” Плазуни
(Reptilia)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l02.htm” Птахи (Aves)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/l01.htm” Ссавці (Mammalia)

До „Рослинного світу” увійшли такі рослини:

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/l11.htm” Плауноподібні
(Lycopodiophyta)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/l08.htm” Папоротеподібні
(Polypodiophyta)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/l09.htm” Голонасінні
(Gimnospermae (Pinophyta))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/l10.htm” Покритонасінні
(Angiospermae (Magnoliophyta))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/l18.htm” Мохоподібні
(Bryophyta)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/l07.htm” Водорості (Algae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/l19.htm” Лишайники
(Lichenes)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/l20.htm” Гриби (Fungi
(Mycota, Mycophyta))

“Червона книга України” має також регіональні “Червоні книги”.

Регіональні Червоні книги

Кількість видів, що охороняються, по областях

  2   1   63   4   1 23 14

Чернівецька   1 1     33 1 8 4 2 14 17

Чернігівська   2 1     32   4   1 23 16

Всього по Україні 2 9 26 3 2 173 12 34 5 8 67 41

Для прикладу регіональної “Червоної книги України” представимо Київську
„рослинну” та „тваринну” книги.

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/o00.htm” Регіональні
Червоні книги

Київська область

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/m11.htm” Плауноподібні
(Lycopodiophyta)

Плауни (Licopodiales)

Плаунові (Lycopodiaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1016.htm” Дифазіаструм
сплюснутий (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Diphasium complanatum
(L.) Rothm.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1018.htm” Лікоподієла
заплавна (Lycopodiella inundata (L.) Holub (Lycopodium inundatum L.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0198.htm” Плаун колючий,
плаун річний (Lycopodium annotinun L.)

Баранцеві (Huperziaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0092.htm” Баранець
звичайний, плаун-баранець (Huperzia selago (L.) Bernh. ех Schrank et
Mart. (Lycopodium selago L.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/m08.htm” Папоротеподібні
(Polypodiophyta)

Вужачки (Ophioglossum)

Вужачкові (Ophioglossaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0111.htm” Гронянка
півмісяцева, ключ-трава (Botrychium lunaria Sw.)

Сальвінії (Salviniales)

Сальвінієві (Salviniaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0203.htm” Сальвінія
плаваюча (Salvinia natans All.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/m10.htm” Покритонасінні
(Angiospermae (Magnoliophyta))

Букові (Fagales)

Березові (Betulaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1063.htm” Береза низька
(Betula humilis Schrank)

Вербовоцвіті (Salicales)

Вербові (Salicaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1109.htm” Верба старке,
верба сиза (Salix starkeana Willd. (S. livida Wahlenb.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1106.htm” Верба чорнична
(Salix myrtilloides L.)

Наядові (Najadales)

Шейхцерієві (Scheuchzeriaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1276.htm” Шейхцерія
болотна (Scheuchzeria palustris L.)

Ситникові (Juncales)

Ситникові (Juncaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1404.htm” Ситник
бульбистий (Juncus bulbosus L. (J. supinus Moench))

Айстроцвіті (Asterales)

Айстрові (Складноцвіті) (Asteraceae (Compositae))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1247.htm” Відкасник
осотовидний (Carlina cirsioides Klok.)

Бобовоцвіті (Fabales)

Бобові (Leguminosae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0090.htm” Астрагал
мохнатоквітковий, астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus
Pall. )

Жовтецевоцвіті (Ranunculales)

Жовтецеві (Ranunculaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0208.htm” Сон великий,
сон-трава велика (Pulsatilla grandis Wend.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1054.htm” Сон чорніючий,
сон-трава чорніюча (Pulsatilla nigricans Storck (P.pratensis (L.)
Mill.))

Зозулинцецвіті (Orchidales)

Зозулинцеві (Orchidaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0093.htm” Билинець
довгорогиий, або комарний (Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. )

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0094.htm” Билинець
найзапашніший (Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0100.htm” Булатка
довголиста (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (C. ensifolia Rich.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0101.htm” Булатка червона
(Cephalanthera rubra (L.) Rich.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0108.htm” Гніздівка
звичайна (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0117.htm” Жировик лезеля
(Liparis loeselii (L.) Rich.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0121.htm” Зозулинець
блощиний (Orchis coriophora L.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0122.htm” Зозулинець
болотний (Orchis palustris Jacq. (О. elegans Heuff.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0124.htm” Зозулинець
жилкуватий (Orchis nervulosa Sakalo (O. coriophora L. subsp. Nervulosa
(Sakalo) Soo))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0127.htm” Зозулинець
обпалений (Orchis ustulata L.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0133.htm” Зозулинець
салеповий (Orchis morio L.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0136.htm” Зозулинець
шоломоносний (Orchis militaris L.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0138.htm” Зозулині сльози
яйцевидні (Listera ovata (L.) R. Br.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0152.htm” Коральковець
тричінадрізаний (Corallorhiza trifida Chatel)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0153.htm” Коручка болотна
(Epipactis palustris (L.) Crantz)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0155.htm” Коручка
морозниковидна (Epipactis helleborine (L.) Crantz (E. latifolia (L.)
All.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0157.htm” Коручка
темно-червона (Epipactis aurorubens (Hoffm.) Schult. (E. autopurpurea
Raf., E. rubiginosa (Crantz) Gaudin ex Koch))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0167.htm” Любка дволиста
(Platanthera bifolia (L.) Rich.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0168.htm” Любка
зеленоцвіта (Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0169.htm” Малаксис
однолистий (Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Microstylis monophyllos (L.)
Lindl.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0173.htm” Надбородник
безлистий (Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. )

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0175.htm” Неоттіанта
каптурувата (Neottianthe cucullata (L.) Schlechter)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0182.htm”
Пальчатокорінник бузиновий (Dactylorhiza sambucina (L.) Soo (Orchis
sambucina L.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0185.htm”
Пальчатокорінник м’ясочервоний (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo (Orchis
latifolia auct non L.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0184.htm”
Пальчатокорінник травневий, пальчатокорінник майський (Dactylorhiza
majalis (Reichb. f. ) Hunt et Summerhayes (Orchis majalis Reichb.f.; O.
latifolia L.; Dactylorhiza latifolia (L.) Soo))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0189.htm”
Пальчатокорінник траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo
(Dactylorhiza traunsteineri Saut.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0190.htm”
Пальчатокорінник фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo (Orchis fuchsii
Druce) )

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0230.htm” Хаммарбія
болотна (Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze (Malaxis paludosa(L.) Sw.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0233.htm” Черевички
зозулині, зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus L.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0236.htm” Язичок зелений
(Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.)

Каперсоцвіті (Capparales)

Капустяні (Хрестоцвіті) (Brassicaceae (Cruciferae))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1101.htm” Лунарія
оживаюча (Lunaria rediviva L.)

Лілієцвіті (Liliales)

Лілійні (Liliaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0096.htm” Брандушка
весняна, брандушка різнокольорова (Bulbocodium vernum L. (B. versicolor
(Ker.-Gawl.) Spreng.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0163.htm” Лілія лісова
(Lilium martagon L.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0195.htm” Підсніжник
звичайний (Galanthus nivalis L.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1290.htm” Рябчик руський
(Fritillaria ruthenica Wikstr.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0223.htm” Тюльпан
дібровий (Tulipa guercetorum Klok. et Zoz)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0231.htm” Цибуля ведмежа,
левурда, черемша (Allium ursinum L.)

Ломикаменецвіті (Saxifragales)

Ломикаменеві (Saxifragaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0166.htm” Ломикамінь
болотний (Saxifraga hirculus L.)

Росичкові (Droseraceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1132.htm” Альдрованда
пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa L.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0200.htm” Росичка
англійська (Drosera anglica Huds.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0201.htm” Росичка
проміжна, росичка середня (Drosera intermedia Hayne)

Миртоцвіті (Myrtales)

Водяногоріхові (Trapaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0104.htm” Водяний горіх
плаваючий (Trapa natans L.)

Осокоцвіті (Cyperales)

Осокові (Cyperaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1406.htm” Осока богемська
(Carex bohemica Schreb. (С. cyperoides Murr.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1407.htm” Осока буксбаума
(Carex buxbaumii Wahlenb.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1411.htm” Осока затінкова
(Carex umbrosa Host)

Півникоцвіті (Iridales)

Півникові (Iridaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0161.htm” Крокус (шафран)
сітчастий (Crocus reticulatus Stev. et Adam. (С. variegatus Hoppe et
Hornsch.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1335.htm” Півники борові
(Iris Pineticcia Klok. (I. flavissima Pall. subsp, stolonifera f.
orientalis Ugr;)

Ранникоцвіті (Scrophulariales)

Пасльонові (Solanaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0205.htm” Скополія
карніолійська (Scopolia carniolica Jacq (S. tubiflora Kreyer))

Ранникові (Scrophulariaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1220.htm” Шолудивник
королівський (Pedicularis sceptrum-carolinum L.)

Тимолеєвоцвіті (Thymelaeales)

Тимелеєві (Thymelaeaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0103.htm” Вовчі ягоди
пахучі, боровик (Daphne cneorum L.)

Тонконогоцвіті (Poales)

Тонконогові (Злакові) (Poaceae (Gramineae))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0143.htm” Ковила
волосиста, тирса (Stipa capillata L.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0145.htm” Ковила
дніпровська (Stipa borysthenica Klok. ex Prokud.(S. sabulosa (Pacz.)
Sljussar.))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0146.htm” Ковила іоанна,
ковила пірчаста (Stipa joannis Celak. (Stipa pennata L.))

Черсаковоцвіті (Dipsacales)

Жимолостеві (Caprifoliaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k0165.htm” Ліннея північна
(Linnaea borealis L. )

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/m18.htm” Мохоподібні
(Bryophyta)

Листостеблові мохи (Bryopsida (Musci))

Меезієві (Meesiaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1475.htm” Меезія
тригранна (Meesia triquetra (Richter) Angstr.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/m07.htm” Водорості (Algae)

Синьозелені водорості (Cyanophyta)

Стигонемові (Stigonemataceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1486.htm” Стигонема
вічкувата, стигонема очката (Stigonema ocellatum (Dilw.) Thur.)

Червоні водорості (Rhodophyta)

Батрахоспермові (Batrachospermaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1492.htm” Батрахоспермум
зовнішньоплідний (Batrachospermum ectocarpum Sirod.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1491.htm” Батрахоспермум
чотковидний, форма щільний (Batrachospermum moniliforme Roth. f. densum
(Sirod.) Israelson)

Зелені водорості (Clorophyta)

Едогонієві (Oedogoniaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1497.htm” Бульбохета
майже квадратна (Bulbochaete subquadrata Mrozinska – Webb)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/m19.htm” Лишайники
(Lichenes)

Сумчасті лишайники (Ascolichenes)

Лобарієві (Lobariaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1506.htm” Лобарія
легенеподібна (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/m20.htm” Гриби (Fungi
(Mycota, Mycophyta))

Аскоміцети (Сумчасті гриби) (Ascomycetes)

Гелвелові (Helvellaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1532.htm” Гельвела
мохната (Helvella monachella Fr.)

Базидоміцети (Базидіальні гриби) (Basidiomycetes)

Поліпорові (Polyporaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1537.htm” Грифола
листянолісова, поліпіл листянолісовий (Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray
(Polypilus frondosus (Fr.) Karst.))

Спарасисові (Sparassidaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1539.htm” Спарасис
кучерявий, листочня кучерява (Sparassis crispa (Fr.) Fr. (S. ramosa
(Schaeff.) Schroet.))

Клаварієві (Clavariaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1540.htm” Клаваріадельф
товкачиковий (Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk (Clavaria
pistillaris Fr.))

Агарикові (Печерицеві) (Agaricaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1554.htm” Гриб-зонтик
дівочий, лепіота дівоча (Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos. (Lepiota
rhacodes (Vitt.) Quel. var. puellaris)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1551.htm” Печериця
романьєзі (Agaricus romagnesii S. Wasser)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1555.htm” Феолепюта
золотиста (Phaeolepiota aurea (Fr.) R. Mre ex Konr. et Maubl. (Pholiota
aurea (Fr.) Kumm. s)

Мухоморові (Аманітові) (Amanitaceae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1996/k1558.htm” Мухомор
щетинистий (Amanita solitaria (Bull.: (Fr.) Mer.)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/o00.htm” Регіональні
Червоні книги

Київська область

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/m13.htm” Черви (Vermes)

Хромадориди (Chromadorida)

Хромадоридові (Chromadoridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0321.htm” Хромадорина
двоока (Chromadorina bioculata (Schultze in Carus, 1857) Wieser, 1954)

Безхоботні п’явки (Arhynchobdellida)

Щелепні п’явки (Hirudinidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0324.htm” П’явка медична
(Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/m14.htm” Ракоподібні
(Crustacea)

Голі зяброноги (Anostraca)

Бранхіоподиди (Branchinopodida)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0333.htm” Бранхіпус
Шаффера (Branchipus schaefferi Fischer, 1834)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0334.htm” Танімастикс
ставковий (Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758))

Десятиногі раки (Decapoda)

Річкові раки (Astacidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0348.htm” Широкопалий рак
(Astacus astacus (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/m21.htm” Багатоніжки
(Myriapoda)

Багатозв’язи (Polydesmida)

Багатозв’язові (Polydesmidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0360.htm” Багатозв’яз
гірський український, полідесм гірський український, перепаска
(Polydesmus montanus ukrainicus Lohmander, 1928)

Ківсяки (Julida)

Справжні ківсяки (Julidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0361.htm” Лептоюлюс
Семенкевича, ківсяк Семенкевича (Leptojulus semenkevitshi Lohmander,
1928)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/m05.htm” Комахи (Insecta)

Бабки (Odonata)

Красуні (Calopterydae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0364.htm” Красуня-діва
(Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758))

Коромисла (Aeschnidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0368.htm”
Дозорець-імператор (Anax imperator Leach, 1815)

Кордулегастериди (Cordulegasteridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0369.htm” Кордулегастер
кільчастий (Cordulegaster annulatus annulatus (Latreille, 1805))

Прямокрилі (Orthoptera)

Коники справжні (Tettigoniidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0374.htm” Пилкохвіст
український (Poecilimon ukrainicus Bey-Bienko, 1951)

Рівнокрилі (Homoptera)

Червеці гігантські (Manganodidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0383.htm” Кошеніль
польська (Porphyrophora polonica (Linnaeus, 1758))

Твердокрилі (жуки) (Coleoptera)

Стафілініди (Staphilinidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0390.htm” Волохатий
стафілін (Emus hirtus (Linnaeus, 1758))

Пластинчатовусі (Scarabaeidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0393.htm” Жук-самітник,
жук-пустельник (Osmoderma eremita (Scopoli, 1763))

Рогачі (Lucanidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0394.htm” Жук-олень,
рогач звичайний (Lucanus cervus Linnaeus, 1758)

Вусачі (Cerambycidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0395.htm” Вусач великий
дубовий західний (Cerambyx cerdo cerdo (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0400.htm” Вусач земляний
хрестоносець, коренеїд хрестоносець (Dorcadion equestre (Laxmann, 1770))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0397.htm” Вусач мускусний
(Aromia moschata (Linnaeus, I758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0399.htm”
Вусач-червонокрил Келлера (Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0071.htm” Розалія
альпійська, вусач альпійський (Rosalia alpina (Linnaeus, 1758))

Ковалики (Elateridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0402.htm” Ковалик
сплощений (Neopristilophus depressus Coermar, 1822)

Скорпіонові мухи (Mecoptera)

Льодовичники (Boreidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0409.htm” Льодовичник
Вествуда, льодовичник звичайний (Bareus westwoodi Hagen, 1866)

Лускокрилі (метелики) (Lepidoptera)

Парусники (Papilionidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0076.htm” Аполлон
(Parnassius apollo (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0411.htm” Махаон (Papilio
machaon (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0415.htm” Мнемозина
(Purnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0412.htm” Подалірій
(Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0075.htm” Поліксена
(парусник-поліксена) (Zerynthia polixena (Denis et Schifermuller, 1775))

Білани (Pieridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0418.htm” Жовтянка
торф’яникова (Colias palaeno (Linnaeus, 1761))

Німфаліди (Nymphalidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0421.htm” Ванесса
чорно-руда (Nymphalis xanthomelas (Esper, 1780))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0419.htm” Стрічкарка
тополева (Limenitis populi (Linnaeus, 1758))

Ріодиніди (Riodinidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0424.htm” Люцина
(Hamearis lucina (Linnaeus, 1758))

Сатири (Satyridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0425.htm” Сатир залізний
(Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0430.htm” Сінниця Геро,
сінниця борова (Coenonympha hero (Linnaeus, 1761))

Синявці (Lycaenidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0433.htm” Синявець
ероїдес (Polyommatus eroides (Frivuldszky, 1835))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0434.htm” Синявець
Мелеагр (Polyommatus daphnis (Denis et Schiffermuller, 1775))

Бражники (Sphingidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0080.htm” Бражник дубовий
(Marumba quercus (Denis et Schiffermuller, 1775))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0081.htm” Бражник мертва
голова (Acherontia atropos (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0077.htm” Бражник
олеандровий (Daphnis nerii (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0078.htm” Бражник
прозерпіна (Proserpinus proserpina (Pallas, 1772))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0079.htm” Бражник
скабіозовий (бражник-джмелевидка) (Hemaris tityus Linnaeus, 1758)

Сатурнії, павиноочки (Saturniidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0085.htm” Сатурнія мала
(Eudia pavonia (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0084.htm” Сатурнія руда,
сатурнія-аглія, павиноочка руда (Aglia tau (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0445.htm” Сатурнія
середня, павиноочка середня, сатурнія тернова (Eudia spini (Denis et
Schiffermuller, 1775))

Шовкопряди-лемоніїди (Lemoniidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0083.htm” Шовкопряд
кульбабовий, лемонія кульбабова (Lemonia taraxaci (Denis et
Schiffermuller, 1775))

Березові шовкопряди, шовкопряди-ендромідиди (Endromididae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0082.htm” Ендроміс
березовий, шовкопряд-ендроміс, шовкопряд березовий (Endromis versicolora
(Linnaeus, 1758))

Совки (Noctuidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0455.htm” Каптурниця
пишна (Cucullia magnifica (Freyer, 1840))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0460.htm” Совка розкішна
(Staurophora celsia (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0463.htm” Совка сокиркова
(Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0459.htm” Совка Хайварді
(Noctua haywardi (Tams, 1926))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0454.htm” Стрічкарка
орденська малинова, стрічкарка малинова (Catocala sponsa (Linnaeus,
1767))

Пістрянки (Zygaenidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0464.htm” Пістрянка
весела (Lygaena laeta (Hubner, 1790))

Ведмедиці (Arctiidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0465.htm” Ведмедиця
велика (Pericallia matronula (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0466.htm” Ведмедиця Гера,
ведмедиця чотирикрапкова (Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0467.htm”
Ведмедиця-хазяйка (Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758))

Перетинчастокрилі (Hymenoptera)

Бластикотоміди (Blasticotomidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0470.htm” Бластикотома
папоротева (Blasticotoma filiceti Klug, 1834)

Ксифідріїди (Xiphydriidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0473.htm” Коновія
мегаполітанська (Konowia megapolitana Brauns, 1884)

Стеблові пильщики (Cephidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0477.htm” Янус
червононогий (Janus femoratus (Curtis, 1830))

Павутинні пильщики (Pamphiliidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0481.htm” Акантоліда
жовтоголова (Acantholyda flaviceps (Retzius, 1783))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0483.htm” Ценоліда
сітчаста (Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1767))

Пильщики-цимбіциди (Cimbicidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0490.htm” Абія блискуча
(Abia nitens (Linnaeus, 1758))

Пильщики-аргіди (Argidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0492.htm” Арге Беккера,
арге молочаєвий (Arge beckeri (Tournier, 1889))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0493.htm” Стериктифора
шипшинова (Sterictiphora geminata (Gmeun, 1799))

Справжні пильщики (Tenthredinidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0499.htm” Макрофія
тевтонська (Macrophya teutona (Panzer, 1799))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0498.htm” Перинеура
приструмкова (Perineura rubi (Panzer, 1805))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0497.htm” Сіобла
бальзамінова (Siobla sturmi (Klug, 1814))

Їздці-івневмоніди (Ichneumonidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0502.htm” Мегариса
рогохвостова (Megarhyssa superba (Schrank, 1781))

Сколієві оси (Scoliidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0505.htm” Сколія степова
(Scolia hirta Schranck, 1781)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0504.htm” Сколія-гігант
(Scolia maculata Drury, 1773)

Дорожні оси (Pompilidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0508.htm” Аноплій
самарський (Anoplius samariensis (Pallas, 1771))

Одинокі оси (Eumenidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0509.htm” Дисцелія
зональна (Discoelius zonalis (Panzer, 1801))

Андреніди (Andrenidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0518.htm” Мелітурга
булавовуса (Meliturga clavicornis (Latreille, 1806))

Галіктиди (Halictidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0519.htm” Рофітоїдес
сірий (Rhophitoides canus (Eversmann, 1852))

Мегахіліди (Megachilidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0520.htm” Мегахіла
округла, бджола-листоріз люцерновий (Megachile rotundata (Fabricius,
1787))

Антофориди (Anthophoridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0522.htm” Ксилокопа
звичайна, бджола-тесляр звичайний (Xylocopa valga Gerstaecker, 1872)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0521.htm” Ксилокопа
фіолетова, бджола-тесляр фіолетовий (Xylocopa violaceae (Linnaeus,
1758))

Справжні бджоли (Apidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0525.htm” Джміль
глинистий (Bombus argillaceus Scopoli, 1763)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0531.htm” Джміль мінливий
(Bombus proteus Gerstaecker, 1869)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0523.htm” Джміль моховий
(Bombus muscorum Fabricius, 1775)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0524.htm” Джміль пахучий
(Bombus fragrans Pallas, 1771)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0526.htm” Джміль
пластинчастозубий (Bombus serrisquama F. Morawitz, 1888)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0530.htm” Джміль
червонуватий (Bombus ruderatus (Fabricius, 1775))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0528.htm” Джміль яскравий
(Bombus ponorum (Panzer, 1805))

Двокрилі (Diptera)

Ктирі (Asilidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0073.htm” Ктир
гігантський (Satanas gigas Eversmann, 1855)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0535.htm” Ктир
шершнеподібиий (Asilus crabroniformis (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/m17.htm” Круглороті, Риби
(Cyclostomata, Pisces)

Міногоподібні (Petromyzoniformes)

Міногові (Petromyzonidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0553.htm” Мінога
українська (Eudontomyzon mariae Berg, 1931)

Осетроподібні (Acipenseriformes)

Осетрові (Acipenseridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0555.htm” Стерлядь
(Acipenser ruthenus Linnaens, 1758)

Коропоподібні (Cypriniformes)

Коропові (Cyprinidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0562.htm” Вирезуб
(Rutilus frisii frisii (Nordmann, 1840))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0566.htm” Марена
дніпровська (Barbus barbus borysthenicus Dybowski, 1862)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/m03.htm” Плазуни
(Reptilia)

Змії (Ophidia)

Вужеві (Colubridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0600.htm” Мідянка
(Coronella austriaca Laurenti, 1768)

Гадюкові (Viperidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0063.htm” Гадюка степова
східна (Vipera ursini renardi Christoph 1861)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/m02.htm” Птахи (Aves)

Пеліканоподібні (веслоногі) (Pelecaniformes)

Бакланові (Phalacrocoracidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0607.htm” Баклан малий
(Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773))

Лелекоподібні (Ciconiidae)

Лелекові (Ciconiidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0032.htm” Лелека чорний
(Ciconia nigra (Linnaeus, 1758))

Гусеподібні (Anseriformes)

Качині, качачі (Anatidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0612.htm” Червоновола
казарка (Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769))

Соколоподібні (Falconiformes)

Яструбині (Accipitridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0034.htm” Змієїд, крачун
(Circaetus gallicus (Gmelin, 1788))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0625.htm” Канюк степовий
(Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0041.htm” Орел-карлик
(Aquila pennata, Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0042.htm”
Орлан-білохвіст, сіруватень (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0629.htm” Підорлик
великий, орел-скигляк (Aquila clanga Pallas, 1811)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0630.htm” Підорлик малий,
орел-скигляк малий (Aquila pomarina С. L. Brehm, 1831)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0043.htm” Шуліка рудий
(Milvus milvus (Linnaeus, 1758))

Скопині (Randionidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0044.htm” Скопа (Pandion
haliaetus (Linnaeus, 1758))

Соколині (Falconidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0046.htm” Балобан,
сокіл-балобан, кібець (Falco cherrug Gray, 1834)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0639.htm” Боривітер
степовий (Falco naumanni Fleischer, 1818)

Куроподібні (Galliformes)

Тетеревові (Tetraonidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0640.htm” Глухар, глушець
(Tetrao urogallus Linnaeus, 1758)

Журавлеподібні (Gruiformes)

Журавлині (Gruidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0047.htm” Журавель сірий
(Grus grus (Linnaeus, 1758))

Сивкоподібні (Charadriiformes)

Лежневі (Burhinidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0645.htm” Лежень
(Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758))

Кулики-сороки (Haematopodidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0648.htm” Кулик-сорока,
пискун (Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758)

Совоподібні (Strigiformes)

Справжні сови, совині (Strigidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0054.htm” Пугач (Bubo
bubo (Linnaeus, 1758))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0055.htm” Сичик-горобець
(Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758))

Сипухові (Tytonidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0662.htm” Сипуха (Tyto
alba (Scopoli, 1769))

Горобцеподібні (Passeriformes)

Сорокопудові (Laniidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0663.htm” Сорокопуд
червоноголовий (Lanius senator Linnaeus, 1758)

Славкові (Sylviidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0667.htm” Очеретянка
прудка, очеретянка вертка (Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817))

Королькові (Regulinae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0668.htm” Корольок
червоноголовий (Regulus ignicapillus (Temminck, 1820))

Дроздові (Turdidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0669.htm” Кам’яний дрізд
строкатий, скеляр строкатий (Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766))

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/m01.htm” Ссавці (Mammalia)

Комахоїдні (Insectivora)

Вихухолеві (Talpidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0001.htm” Хохуля
звичайна, вихухіль звичайний (Desmana moschata Linnaeus, 1758)

Землерийкові (Sorcidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0003.htm” Кутора мала,
водяна землерийка, рясоніжка (Neomys anomalus Cabrera, 1907)

Рукокрилі (Chiroptera)

Гладконосі кажани, звичайні кажани (Vespertilionidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0016.htm” Вечірниця
велетенська, вечірниця велика (Nictalus lasiopterus Schreber, 1780)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0015.htm” Вечірниця мала
(Nictalus leisleri Kuhl, 1818)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0009.htm” Нічниця
ставкова, лилик ставковий (Myotis dasycneme Воіе, 1825)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0014.htm” Широковух
європейський, широковух звичайний (Barbastella barbastella Schreber,
1774)

Зайцеподібні (Lagomorpha)

Зайцеві (Leporidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0688.htm” Заєць білий,
заєць-біляк (Lepus timidus Linnaeus, 1758)

Гризуни (Rodentia)

Соневі (Gliridae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0024.htm” Садовий вовчок,
соня садова (Elionys quercinus Linnaeus, 1766)

Тушканчикові (Dipodidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0691.htm” Мишівка степова
(Sicista subtilis Pallas, 1733)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0692.htm” Тушканчик
великий, п’ятипалий тушканчик великий, земляний заєць (Allactaga jaculus
Pallas, 1778)

Сліпакові (Spalacidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0697.htm” Сліпак
подільський (Spalax zemni Erxleben, 1777)

Хижі звірі (Carnivora)

Котячі (Felidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0019.htm” Кіт лісовий,
кіт дикий, кіт європейський (Felis silvestris Schreber, 1777)

Куницеві (Mustelidae)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0707.htm” Борсук, борсук
звичайний (Meles meles Linnaeus, 1758)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0708.htm” Видра річкова
(Lutra lutra Linnaeus, 1758)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0703.htm” Горностай
(Mustela erminea Linnaeus, 1758)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0705.htm” Норка
європейська, норка звичайна (Mustela (Lutreola) lutreola Linnaeus, 1761)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0020.htm” Перев’язка
звичайна, перегузня (Vormela peregusna Guldenstaedt, 1770)

HYPERLINK “http://redbook.iatp.org.ua/1994/k0021.htm” Тхір степовий,
тхір світлий (Mustella (Putorius) eversmanni Lesson, 1827)

Таким чином, ми бачимо, що до “Червоної книги України” включено
представників комахоїдних, рукокрилих, гризунів, зайцеподібних,
китоподібних, ластоногих, хижих та парнокопитних.

Для збереження цих видів та їхнього розмноження було відтворено
природоохоронні території (заповідники, заказники, національні природні
парки), розроблені заходи щодо збереження місць мешкання та розмноження
зникаючих та рідкісних видів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020