.

Зразковий статут ТзОВ (бланк)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2359
Скачать документ

ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

______________________________________________________

(назва товариства)

І. Товариство
__________________________________________________________________

(назва)

створюється як товариство з обмеженою відповідальністю (надалі іменоване
“товариство”).

2. Учасниками товариства (надалі іменовані учасниками)
є:____________________________

________________________________________________________________________
______

3. Місцеперебування
товариства:__________________________________________________

(адреса)

4. Товариство створюється
для:___________________________________________________

________________________________________________________________________
______

5. Для забезпечення діяльності товариства за рахунок внесків учасників
утворюється статутний фонд у розмірі
___________________________________________________________

(не менше, ніж
50 000 карбованців)

В утворенні статутного фонду беруть
участь:________________________________________

________________________________________________________________________
_____

(учасники, їх пай у
статутному фонді)

6. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації
виконкомом
________________________________________________________________________
_________

районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів (місто,
область, край)

Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати
майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і
відповідачем у суді, арбітражі і третейському суді. Товариство має
печатку і бланки зі своєю назвою.

Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України,
установчим договором і цим Статутом.

7. Учасники не відповідають за зобов’язаннями товариства, а товариство
не відповідає за зобов’язаннями учасників. Учасники зазнають збитків у
межах своїх внесків. Учасники, які не повністю внесли вклади,
відповідають за зобов’язаннями товариства невнесеною частиною вкладу у
випадку_________________________________________________________________
_

8. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії і
представництва.

Філії і представництва товариства діють від його імені на підставі
положень про них, затверджених товариством, а дочірні підприємства – на
підставі статутів, затверджених товариством.

9. Чистий прибуток товариства, який утворюється відповідно до
встановленого порядку, після сплати податків, передбачених
законодавством, підлягає розподілові поміж учасників за підсумками
роботи за рік __________________________________________________________

________________________________________________________________________
_____

(пропорційно до паїв учасників у статутному фонді товариства )

10. Товариство створює резервний фонд у
розмірі____________________________________
______________________________статутного фонду. (не менше, ніж
15 відсотків)

Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку
при досягненні фондом зазначеного розміру.

Обсяг щорічних відрахувань до резервного фонду складає
____________________________ чистого прибутку товариства. (не
менше 15 відсотків)

11. Вищим органом управління товариства є збори учасників. Вони
складаються з учасників або їх представників. До вищого органу
товариства входять ______________________________

представники трудового колективу товариства. Представники учасників
призначаються
ними____________________________________________________________________
______

(постійно або на певний термін)

Учасник має право у будь-який час замінити свого представника у зборах
учасників, повідомивши про це інших учасників.

Учасник товариства має право передати свої повноваження у зборах іншому
учаснику або представникові іншого учасника товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну до обсягу їх паїв у
статутному фонді.

У випадках, коли ухвалою зборів учасників можуть бути безпосередньо
порушені інтереси лише одного або декількох учасників, зокрема при
розгляді питання про виключення учасника з товариства, ці учасники або
їх представники у голосуванні участі не беруть.

Збори учасників обирають свого голову (з ухвали учасників може
передбачатися черговість головування учасників (представників учасників)
за абеткою.

12. До виняткової компетенції зборів учасників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження
його планів і звітів про їх виконання;

б) зміна статуту;

в) обрання і відкликання членів виконавчого органу і ревізійної комісії;

г) затвердження річних результатів діяльності товариства, включно його
філій, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку
розподілу прибутку, порядку відшкодування збитків;

д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і
представництв, затвердження положень (статутів) про них;

е) прийняття ухвал про притягнення до майнової відповідальності
службових осіб товариства;

є) затвердження правил процедури і інших внутрішніх документів
товариства, визначення організаційної структури товариства;

ж) визначення умов оплати праці службових осіб товариства, його філій і
представництв;

з) затвердження договорів, укладених на суму вищу
від_________________________________________________________карбованців;

і) прийняття ухвали про припинення діяльності товариства, призначення
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу:

к) визначення обсягу, форми і порядку внесення учасниками додаткових
вкладів;

п) розв’язання питання про придбання товариством паю учасників;

м) виключення учасника з товариства. Одностайність у найвищому органі
потрібна при розв’язанні питань, перелічених у пунктах “а”, “б” і “м”
цього пункту.

Ухвали з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів.

13. Збори учасників товариства, як правило, розв’язують питання на своїх
засіданнях. У
випадках________________________________________________________________
_______

(вказано конкретні випадки, або дається
посилання до правил процедури)

дозволяється прийняття ухвали опитуванням.

У цьому випадку проект ухвали розсилається учасникам, які мають
доповісти свою позицію письмово. Протягом 10 днів з моменту надходження
інформації від останнього з них, усі вони мають бути повідомлені головою
про прийняту ухвалу. Ухвала опитуванням вважається прийнятою при
відсутності заперечення жодного з учасників.

Збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники
(представники учасників), що посідають загалом більше 60 відсотків
голосів, а з питань, що потребують одностайності, всі учасники.

Будь-який з учасників має право вимагати розгляду питання на зборах
учасників при умові, що це питання було поставлене ним не пізніше ніж за
25 днів до початку зборів.

Голова зборів учасників товариства організує ведення протоколу. Книга
протоколів має бути у будь-який час надана учасникам. За їх вимогою
повинні видаватися посвідчення витягу з книги протоколів.

14. Збори учасників скликаються не рідше ніж двічі на рік. Позачергові
збори учасників скликаються головою, якщо цього вимагають інтереси
товариства в цілому________________

________________________________________________________________________
_____

(вказано конкретні обставини, про які домовились учасники)

Збори учасників мають скликатися також за вимогою виконавчого органу або
ревізійної комісії.

Учасники товариства, що посідають загалом більше 20 відсотків голосів,
мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який
час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів голова не виконав цю
вимогу, вони мають право на самостійне скликання зборів учасників.

Збори учасників не мають права приймати ухвали з питань, що не внесені
до порядку денного. Порядок денний розсилається не пізніше ніж за 20
днів до початку зборів.

15. У товаристві створюється виконавчий орган: колегіальний (Дирекція)
або єдино осібний (директор), який здійснює поточне управління
діяльністю товариства. Дирекцію очолює генеральний директор.

Дирекція (директор) розв’язує всі питання діяльності товариства, крім
тих, що становлять виняткову компетенцію зборів учасників. Збори
учасників можуть прийняти ухвалу про передання частини прав, що їм
належать, до компетенції Дирекції директора).

Дирекція (директор) є підзвітною зборам учасників і організує виконання
їхніх ухвал. Вона не має права приймати ухвали, обов’язкові для
учасників товариства.

Директор має право без доручення виконувати дії від імені товариства. За
домовленістю учасників у Статуті може бути передбачене наділення цим
правом інших членів дирекції.

Директор не може бути одночасно головою зборів учасників товариства.

16. Контроль за діяльністю Дирекції (директора) товариства здійснюється
ревізійною комісією, що створюється зборами учасників товариства з їх
числа і з представників трудового колективу у кількості _________осіб.

Члени Дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії.

Перевірка діяльності Дирекції (директора) здійснюється ревізійною
комісію за дорученням зборів учасників з власної ініціативи або на
вимогу учасників. Ревізійна комісія має право вимагати у службових осіб
товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або
інших документів і особистих пояснень.

Ревізійна комісія скеровує результати проведених нею перевірок зборам
учасників товариства.

Ревізійна комісія складає висновки з річних звітів і балансів. Без
висновків ревізійної комісії збори учасників товариства не мають права
затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання зборів
учасників, якщо виникла загроза істотним інтересам товариства, або якщо
виявлено зловживання службових осіб товариства.

17. Учасники товариства мають право: брати участь в управлінні справами
товаристві; отримувати частину прибутку від діяльності товариства;
отримувати повну інформацію про діяльність товариства, ознайомлюватися з
даними бухгалтерського обліку, звітності і іншої документації
_____________________________________________________________________

(можуть бути
вказані і інші права)

Учасники мають переважне право на отримання продукції

(робіт, послуг), що виробляється товариством.

18. Учасники товариства зобов’язані: вносити вклади у порядку і
розмірах, передбачених установчим договором і цим Статутом; не
розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність

товариства; робити додаткові внески у розмірі, способом і порядком,

передбаченими ухвалами зборів; дотримувати положення установчих
документів; виконувати взяті на себе установленим порядком зобов’язання
стосовно товариства; сприяти товариству у здійсненні його діяльності
_______________________________________________

(можуть бути зазначені і інші обов’язки)

19. Учасник товариства може за згодою інших учасників поступитися своїм
паєм (частиною паю) одному або декільком учасникам. За домовленістю
учасників пай учасника може бути надано третій особі. Учасники
користуються переважним правом придбання паю (частини паю) учасника, що
ним поступається __________________________________________ (пропорційно
до їх паїв у статутному фонді товариства, або в іншому обсязі, про який
домовились учасники)

Передання паю (частини паю) третій особі можливе лише після повного
внесення вкладу учасником, що вибуває.

При передачі паю (частини паю) третій особі настає одночасний перехід до
неї відповідних прав і обов’язків, що належали учасникові, який
поступається ним повністю або частково.

Пай учасника після повного внесення ним вкладу може бути придбаний самим
товариством. У цьому випадку воно є зобов’язаним реалізувати його іншим
учасникам або третім особам у термін, не більший одного року. Протягом
цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення
кворуму у найвищому органі відбуваються без взяття до уваги паю,
придбаного товариством.

20. Учасник товариства, що систематично не виконує або неналежним чином
виконує обов’язки, або який заважає своїми діями досягненню мети
товариства, може бути виключеним з товариства на підставі одностайно
прийнятої ухвали зборів учасників товариства. При цьому учасник (його
представник) у голосуванні участі не бере.

21. Учасник товариства має право звернутися до Державного арбітражу або
до суду із заявою про визнання недійсного ухвали зборів учасників, яка
прийнята з порушенням закону або установчих документів, при умові, що ця
ухвала прийнята у відсутності учасника (його представника), або він чи
його представник лишився в меншості при прийнятті ухвали, або його було
умисно введено в оману відносно суті ухвали.

22. Діяльність товариства припиняється:

а) за ухвалою зборів учасників;

б) з інших підстав, передбачених законодавством України;

в)______________________________________________________________________
_

(можуть бути зазначені інші підстави, про які домовились учасники)

23. Припинення діяльності товариства відбувається способом реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

Ліквідація товариства відбувається призначеною ним ліквідаційною
комісією, а у випадках припинення діяльності товариства за постановою
Державного арбітражу або суду – ліквідаційною комісією, що призначається
цими органами.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління справами товариства. Ліквідаційна комісія
оцінює наявне майно товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів і
розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів товариства
третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс і
надає його зборам учасників.

24. Наявні у товариства грошові кошти, у тому числі виторг від
розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом,
оплати праці працівників товариства, кредиторами і виконання зобов’язань
щодо власників облігацій, випущених товариством, розподіляються
ліквідаційною комісією поміж
учасників________________________________________________

________________________________________________________________________
______

(пропорційно до паїв у статутному фонді або іншим порядком, про який
домовились часники)

Майно, передане товариству у користування, повертається у натуральній
формі без винагороди.

25. Ліквідація вважається завершеною, а товариство таким, що припинило
свою діяльність, з моменту подання записки про це до реєстру державної
реєстрації.

Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за втрати, заподіяні
нею товариству, його учасникам, а також третім особам відповідно до
цивільного законодавства.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020