.

Все про мову ділових паперів (Довідник)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 33351
Скачать документ

ВСЕ ПРО ДІЛОВОДСТВО І МОВУ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

ЗМІСТ

Типові мовні звороти організаційних документів
………………………………………………. ..3

типові мовні звороти розпорядчих документів
…………………………………………………… ..7

Типові мовні звороти довідково-інформаційних
документів……………………………….. ..8

Типові мовні звороти документації з кадрово-контрактових питань
…………………… 11

Типові мовні звороти особистих офіційних
документів………………………………………. 13

Типові мовні звороти документів з посередницькою
діяльністю…………………………. 16

Типові мовні звороти документування господарсько-претензійної діяльності
…….. 22

Типові мовні звороти обліково-фінансових
документів………………………………………. 26

Типові мовні звороти податкової
документації……………………………………………………
29

Типові мовні звороти документів з організації зовнішньоекономічної
діяльності… 32

Типові мовні звороти
………………………………………………………………
………………………… 35

Типові мовні звороти документів у видавничій діяльності
…………………………………. 37

Типові мовні звороти документального підтвердження операцій
……………………….. 38

Типові мовні звороти дипломатичних

Типові фрази в офертах
………………………………………………………………
…………………….. 45

Типові вислови та фрази
прохання……………………………………………………….
…………….. 47

Типові відповіді на прохання і
пропозиції……………………………………………………..
…… 50

Типові фрази листа –
нагадування…………………………………………………….
……………….. 52

Типові мовні звороти рекламаційних листів і листів-претензій
………………………….. 54

Типові мовні звороти, що вживаються у
рекламаціях…………………………………………. 56

Типові мовні звороти відповідей на “сердиті”
листи…………………………………………… 58

Типовні мовні звороти
вибачення………………………………………………………
………………. 58

Типові мовні звороти висловлення
подяки…………………………………………………………
. 58

Типові вислови супровідних
листів…………………………………………………………
…………. 62

Вітальні звороти ……………………………………………………………………… 63

Додаток 1 Назви мешканців населених пунктів України …………………………. 66

Додаток 2 Перелік посад керівників, спеціалістів та службовців …………………
87

Додаток 3 Перелік графічних скорочень звань і посад……………………………. 97

Додаток 4 Графічні скорочення назв місяців, днів тижня, років…………………..
99

Перелік найпоширеніших графічних скорочень……………………………………. 100

СПРАВОЧИНСТВО (діловодство) — це діяльність, що охоплює питання
документування й організації роботи з документами в процесі здійснення
управлінських дій.

Основними елементами справочинства є письмові документи та
документування, тобто створення документів.

ДОКУМЕНТ — основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на
спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної
дійсності та розумової діяльності людини.

Документи широко використовуються у нашій повсякденній діяльності як
джерела та носії інформації, вони сприяють удосконаленню внутрішньої
організації будь-якого підприємства, закладу чи установи, є підставою
для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.

Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і, отже, мають
велике правове значення.

Документ має бути достовірним, переконливим, належним чином
відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні й змістовні
пропозиції та вказівки. Більшість документів має задовольняти такі
вимоги, як придатність до тривалого зберігання, максимальна точність.
Щоб документ мав усі перераховані властивості, його слід правильно
скласти як за формою, так і за змістом.

Відповідно до цих вимог виділяють такі види документів за ознаками
класифікації та групами.

ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГРУПИ ДОКУМЕНТІВ

За спеціалізацією Загальні

З адміністративних питань

Спеціалізовані з фінансових, комерційних питань та ін.

За призначенням Організаційні

Розпорядчі

Інформаційні

Колегіальних органів

За походженням Внутрішні

Зовнішні

За напрямом

Вхідні

Вихідні

За джерелами виникнення Первинні

Вторинні

За формою Стандартні

Індивідуальні

За технікою відтворення Рукописні

Відтворені механічним способом

За секретністю Для службового користування

Секретні

Цілком секретні

За терміном виконання Звичайні безстрокові

Термінові

Дуже термінові

За складністю Односкладні

Складні

За стадіями створення Оригінали

Копії

За терміном зберігання Постійного зберігання

Тривалого зберігання (понад 10 років)

Тимчасового зберігання (до 10 років)

Складовими частинами справочинства (діловодства) є система документації,
документування й організація роботи з документами. Тобто справочинство
охоплює сукупність документів, прийомів, способів та форм роботи з ними.

Система документації — це сукупність документів, взаємопов’язаних між
собою, що взаємодіють та створюють цілісні утворення із певними
специфічними рисами. Систем документації багато. Найчисленнішою є
система управлінських (адміністративних, загальних) документів.
Специфіку різних сфер діяльності суспільства відтворюють специфічні
(галузеві) документаційні системи, як-от: банківська, дипломатична,
зовнішньоекономічна, юридична тощо.

ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРАВОВІ ПАПЕРИ

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(ПОЛОЖЕННЯ, СТАТУТ, ІНСТРУКЦІЯ, ПРАВИЛА ТА ІН.)

аппарат управления — апарат управління

арендные отношения — орендні відносини

брать обязательства — брати зобов’язання

в зависимости от оснований — залежно від підстав

в порядке, принятом общим собранием — у порядку, ухваленому загальними
зборами

в порядке, установленном для… — у порядку, встановленому для…

в пределах своих полномочий — у межах своїх повноважень

в пределах собственных средств — у межах власних коштів

в связи с (тем, что, этим) — у зв’язку з (тим, що, цим)

в случае досрочного выбытия — при достроковому вибутті

в случае необходимости — за необхідності

в соответствии с (действующим законодательством) — згідно з (чинним
законодавством)

в сроки — у строки (терміни)

ввести в состав — ввести до складу

внеочередной созыв — позачергове скликання

возместить ущерб, который… — відшкодувати збитки, яких…

возмещение ущерба — відшкодування збитків

вопрос относительно… — питання щодо

временно отстраненный (уволенный) член — тимчасово усунений (звільнений)
член

граждане, достигшие (16-летнего) возраста — громадяни, які досягли
(16-річного) віку

гражданское законодательство — цивільне законодавство

грубое нарушение — грубе порушення (прав, зобов’язань..-)

(прав, обязательств..-) — чинне законодавство

действующее законодательство — дисциплінарне стягнення

дисциплинарное взыскание — для розгляду інших суперечок

для рассмотрения других споров — договір внутрішньогосподарський

договор внутрихозяйственный — договір трудовий

договор трудовой — договір цивільно-правовий

договор гражданско-правовой подрядный — підрядний

договорное обязательство — договірне зобов’язання

дополнительное соглашение — додаткова угода

досрочное выбытие члена… — дострокове вибуття члена…

дочернее предприятие — дочірнє підприємство

если право не предусмотрено — якщо право не передбачене

заинтересованный член предприятия — зацікавлений член підприємства

злоупотребления служебных лиц — зловживання службових осіб

злоупотреблять служебным положением — зловживати службовим становищем

иметь преимущественное право — мати переважне право

инструкция по составлению — інструкція для складання

исключительное право — виняткове право

исчисленная (вычисленная) плата — обчислена (нарахована) платня

как указывалось выше — як зазначалося вище

лица не в состоянии (неспособные) — особи неспроможні

на основе контракта — на підставі контракту

на основе положения о… — на підставі положення про…

наем и освобождение работника — наймання й звільнення працівника

наложение взысканий — накладання стягнень

нанести ущерб (урон) — завдати шкоди

не меньше чем одной третьей арендаторов — не менше ніж однією третиною
орендарів

необходимо учитывать — треба враховувати

неоплачиваемые поступления — безоплатні надходження

нести ответственность — нести відповідальність

обращаться в соответствующую организацию — звертатися до відповідної
організації

насчитывать не меньше чем… работников — налічувати не менше ніж…
працівників

обязанности, возложенные на… — обов’язки, покладені на…

обязанность по контракту — обов’язок за контрактом

определять порядок — визначати порядок

определять размеры — визначати розміри

органы самоуправления — органи самоврядування

основание для освобождения от… — підстава для звільнення від…

основания для прекращения контракта — підстави припинення контракту

отдавать предпочтение — віддавати перевагу

открывать счет в банке — відкривати рахунок у банку

перераспределять требования — перерозподіляти вимоги

платить неустойку по вине — сплачувати недотримку (неустойку) з вини

по вопросам коммерческой торговли — з питань комерційної торгівлі

по договоренности — за домовленістю

по закону — згідно із законом

по инициативе — з ініціативи

по необходимости — за необхідності

по окончании действия контракта — після закінчення дії контракту

по определенным обстоятельствам — з певних обставин

по поручению — за дорученням

по собственной инициативе — за власною ініціативою

по собственному усмотрению — на власний розсуд

по согласию сторон — за згодою сторін

по требованию — на вимогу

по указанию — за вказівкою

повод для отказа — привід для відмови

подрядный коллектив — підрядний колектив

пожертвования организаций — пожертви організацій

полномочия по найму — повноваження із найму

порядок применения — порядок застосування

порядок разрешения споров — порядок розв’язання суперечок

порядок расходования фонда оплаты труда — порядок видаткування фонду
оплати праці

потребляемые средства — споживчі кошти

право, данное юридическому лицу — право, надане юридичній особі

право на составление контракта — право з укладання контракту

право на разрыв контракта — право з розірвання контракту

полномочное собрание — повноважні збори

предприятие считает возможным — підприємство вважає за можливе

предоставить возможность — надати можливість

предоставить права — наділити правами

предоставленные льготы — надані пільги

при осмотре — при обстеженні

при уходе с должности — при залишенні посади

привлечение к материальной ответственности — притягнення до
матеріальної відповідальності

приказ о приеме на работу — наказ про прийняття на роботу

принимать участие — брати участь

принять во внимание — взяти до уваги

производственные отношения — виробничі відносини

противоположная сторона — протилежна сторона

решающий голос — ухвальний голос

решение опросом — ухвала опитуванням

решение по рассмотренным вопросам — ухвала з розглянутих питань

решение, принятое при отсутствии участника — ухвала, прийнята за
відсутності учасника

с наступлением условия — з настанням умови

с нехваткой мест — за браком місць

с целью предотвратить — з метою запобігти

система найма — система найму

система оплаты труда — система оплати праці

служебная оплата — службова платня

собственное имущество и средства — власне майно і кошти

совещательный голос — дорадчий голос

совместное предприятие — спільне підприємство

социальное страхование — соціальне страхування

спорный случай — спірний випадок

споры по вопросу — суперечки з питання

споры по контракту — суперечки за контрактом

срок действия — термін дії

становиться действующим (дееспособным) с даты начала действия — набирати
чинності з дати початку дії

степень ответственности — ступінь відповідальності

сторона, которая нанимает — сторона, яка наймає

товары народного потребления — товари народного споживання

трудовые отношения — трудові відносини

убытки, нанесенные предприятию — збитки, завдані підприємству

удовлетворять требования — задовольняти вимоги

уставной фонд — статутний фонд

установленным порядком — установленим порядком

установленный срок — встановлений термін

утверждение отчета — затвердження звіту

хозяйственный партнер господарський партнер

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ

(ПОСТАНОВА, УХВАЛА, РОЗПОРЯДЖЕННЯ, НАКАЗИ, ВКАЗІВКИ)

ввести в действие — ввести в дію

ввиду вышеизложенного зважаючи на викладене вище;

з огляду на викладене вище

ввиду того, что — через те, що; зважаючи на те, що; з огляду на те, що

внесение изменений в — внесення змін до

вовлекать в работу — залучати до роботи

возложить на… — покласти на…

вынести благодарность — скласти подяку

данный приказ — цей наказ

для выполнения требований — для виконання вимог

для предоставления — для надання

до начала действия нового закона — поки новий закон не набув чинності

заведующий (отделом, канцелярией) — завідувач (відділу, канцелярії)

заместитель директора — заступник директора

заслуживать внимания — заслуговувати на увагу (бути вартим уваги)

имеет силу наравне с… — має силу нарівні з…

исполнительная дисциплина — виконавська дисципліна

исходящая бумага — вихідний папір

комиссия по… — комісія з…

контроль за исполнением — контроль за виконанням

контроль поручить — контроль доручити

которые следуют из… — що випливають із…

на время отсутствия — за відсутності (на момент відсутності)

назначить на должность — призначити на посаду

нарушения выявлены — порушення виявлено

начальник обязан — начальник зобов’язаний

об изменении в личном составе — про зміни в особовому складі

обеспечить разработку — забезпечити розробку

обращаться в министерство — звертатися до міністерства

организовать проведение — організувати проведення

основание для… — підстава для…

оставить за собой — залишити за собою

ответственным за… назначить — відповідальним за… призначити

перевести на должность — перевести на посаду

по всем вопросам — з усіх питань

предоставить — надати

принять к руководству — прийняти до виконання

при подведении итогов — при підбитті підсумків

привести решение… — привести рішення…

в соответствие с… — відповідно до…

признать действительным — визнати дійсним

принести вред — завдати шкоди

провести необходимую работу — провести необхідну роботу

проект приказа внести — проект наказу внести

проект приказа согласован — проект наказу погоджено

ранее разработанная инструкция — раніше (попередньо) розроблена
інструкція

раньше изданный приказ — раніше виданий наказ

распределение обязанностей — розподіл обов’язків

решили… — ухвалили…

руководствуясь «Положением в..» — керуючись «Положениям про…»

согласующая организация — узгоджувальна (погоджувальна) організація

со дня его публикации — з дня його опублікування

с целью — з метою

с целью надлежащей организации руководства — з метою належної
організації керівництва

согласовать с… — узгодити (погодити) з…

сроком на… года (месяца) — строком (терміном) на… роки (місяці) або:
(рік, місяць)

серьезные недочеты — серйозні недоліки

только при наличии — лише за наявності

указания на выполнение — вказівки щодо виконання

управленческий персонал — управлінський персонал

управляющий отделением — керуючий відділенням

установленные задания по… — встановлені завдання з…

устранить недочеты в работе — усунути недоліки в роботі

утвердить план (решение) затвердити план (ухвалу)

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(АКТИ, ВІДГУКИ, ДОВІДКИ, ДОПОВІДІ, ДОПОВІДНІ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ,
ЗВІТИ, ОГЛЯДИ, ОГОЛОШЕНЯ, ПЛАНИ РОБІТ, ПОДАННЯ, КЛОПОТАННЯ, ПРОТОКОЛИ,
ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ, СЛУЖБОВІ ЛИСТИ, СЛУЖБОВІ ТЕЛЕГРАМИ, ФАКСИ,
ТЕЛЕФОНОГРАМИ)

бывший (директор) — колишній (директор)

в 2 (3—4) раза — у 2 (3—4) рази

в количестве… штук —у кількості… штук

внимательно рассмотрев… — уважно розглянувши…

предложения — пропозиції

в порядке исключения — як виняток

в порядке обмена опытом — для (у порядку) обміну досвідом

в порядке предоставления технической помощи — для (у порядку) надання
технічної допомоги

все желающие — усі охочі (усі, хто бажає)

в следующем году — у наступному році

в случае неуплаты… суммы — при несплаті… суми

в соответствии с — відповідно до

в состав — до складу

вследствие этого (таких фактов) — унаслідок цього (таких фактів)

выдано для представления в… — видано для подання до…

выписка из — витяг з

выплата ссуды — сплата позики

выпускаемая продукция — продукція, що випускається (яку випускають)

выразить благодарность — висловити подяку

выросло количество (докторов) — виросла кількість (докторів)

высокоуважаемый господин — високоповажний пане

глубокоуважаемый господин — вельмишановний пане

годовой отчет — річний звіт

довести к сведению — довести до відома

договор теряет силу — договір втрачає силу

должностной оклад — посадовий оклад

если возможно — якщо можливо

за время, что прошло с… — за час, що минув з…

занимать общую жилую площадь — займати загальну житлову площу

исходящая бумага — вихідний папір

как известно — як відомо

комиссия по вопросам — комісія з питань

комиссия по проверке фактов — комісія з перевірки фактів

комиссия предлагает — комісія пропонує

конкретное предложение по конкретна пропозиція щодо

многоуважаемый господин — вельмишановний пане

на 1—2 недели — на 1—2 тижні

на должности — на посаді

наложенный платеж — післяплата

направлять взыскание — спрямувати стягнення

необходимость создания — необхідність створення

несмотря на неоднократные указания — незважаючи на неодноразові
вказівки

новоназначенный (директор) — новопризначений (директор)

объявить прием — оголосити прийом

о порядке подготовки — про порядок підготовки

обеспечить подготовку — забезпечити підготовку

одобрить проект — схвалити проект

основание для — підстава для

основываясь на анализе — ґрунтуючись на аналізі

отчет о… — звіт про…

первичная — початкова документація

документация по вопросам — з питань обліку

учета по вопросам — з питань звітності

отчетности по месту — за місцем роботи

работы по — після закінчення

окончании по производственно-финансовой деятельности — з
виробничо-фінансової діяльності

поддержать предложение — підтримати пропозицію

подтверждать получение — підтверджувати отримання

подтверждать согласие — підтверджувати згоду

появится необходимость в… — виникне необхідність у…

предварительная договоренность — попередня домовленість

предоставить помощь — надати допомогу

предоставить услуги — надати послуги

предприятие (нс) гарантирует — підприємство (не) гарантує

председатель (собрания) — голова (зборів)

представленные материалы — надані матеріали

привлечение специалистов — залучення спеціалістів (фахівців)

приглашенные члены комиссии — запрошені члени комісії

примерный план — приблизний план

принадлежащие (нам) ценности — цінності, що нам належать

принимая во внимание — беручи до уваги

принять меры — вжити заходів

проживать по адресу — мешкати за адресою

просить… указаний — просити… вказівок

просить ускорить — просити прискорити

просьба об освобождении — прохання про звільнення

рассматривать материалы — розглядати матеріали

регистрационный список —реєстраційний список

рекомендовать выбрать — рекомендувати обрати

с дополнением внесенных изменений — з доповненням унесених змін

с участием — за участю

с учетом поправок — з урахуванням поправок

с ходатайством — з клопотанням

собственное распоряжение — власне розпорядження

согласительное совещание узгоджувальна нарада

со следующими изменениями — з такими (наступними) змінами

составление отчета — складання звіту

сохранять за собой право — зберігати за собою право

список прилагается — список додається

срочно направить к нам — терміново направити до нас

ставить в известность — доводити до відома

ставить вопрос на рассмотрение — ставити питання на розгляд (розглядати
питання)

считая такое положение … — вважаючи таке становище…

с целью дальнейшего сотрудничества — з метою подальшого співробітництва

тщательно проверить — ретельно перевірити

уважаемый господин — шановний пане

удовлетворить…просьбу — задовольнити… прохання

указать на необходимость — указати на необхідність

утверждение состава (комиссии) — затвердження складу (комісії)

ходатайство о… — клопотання про…

экземпляры направлены примірники направлено

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ З КАДРОВО-КОНТРАКТОВИХ ПИТАНЬ

(АВТОБІОГРАФІЇ, ЗАЯВИ, КОНТРАКТИ, ОСОБОВІ ЛИСТКИ, УГОДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ)

без сохранения заработной платы — без збереження заробітної плати

беспечно отнестись к… — недбало поставитися до…

ведущий специалист — провідний спеціаліст

взаимоотношения в коллективе — стосунки (взаємини) в колективі

внедрение в производство — впровадження у виробництво

во вред — на шкоду

в одном экземпляре — в одному примірнику

возникают отношения — виникають відносини

восстановить в должности — поновити на посаді

в случае — на випадок

в соответствии с — відповідно до згідно з

в течение — протягом

выплачивать вознаграждение — сплачувати винагороду

действовать на основе — діяти на підставі

диплом о (высшем) образовании — диплом про (вищу) освіту

докладная записка — доповідна записка

за исключением вопросов — за винятком питань

заключить контракт (договор, соглашение) — укласти контракт (договір,
угоду)

коммерческая тайна — комерційна таємниця

который проживает по адресу — який (що) мешкає за адресою

лицевой счет — особовий рахунок

личный листок по учету кадров — особовий листок з обліку кадрів

на временную работу — на тимчасову роботу

назначить на должность — призначити на посаду

на определенный срок — на певний термін

на постоянную работу — на постійну роботу

на стажировку — на стажування

находиться в ведении — бути (перебувати) у віданні, належати до відання

необходимые условия — необхідні умови

нормативные акты применяются — нормативні акти застосовуються

обеспечение деятельности — забезпечення діяльності

обоюдное согласие — обопільна згода

общее собрание — загальні збори

определить условия — визначити умови

о приведенном ниже — про наведене нижче

освободить с должности — звільнити з посади

основание для… — підстава для…

осуществлять управление (руководство) — здійснювати управління
(керівництво)

отпуск внеочередной — відпустка позачергова

отпуск дополнительный — відпустка додаткова

отпуск основной — відпустка основна

отпуск учебный — відпустка навчальна

повышение в должности — підвищення на посаді

полномочный орган — повноважный орган

пользоваться полномочиями — керуватися повноваженнями

понести убытки — зазнати збитків

понижение в должности — пониження на посаді

поощрение в связи с — заохочення у зв’язку з

по семейным обстоятельствам — за сімейних обставин

по этому договору — за цим договором

право относительно… — право стосовно…

правительственные награды урядові нагороди

привлечь к ответственности — притягнути до відповідальності

принять в (отдел) — прийняти до (відділу), у (відділ)

продвижение по службе — просування по службі

продолжительность работы на (предприятии) — тривалість роботи на
(підприємстві)

производственная программа — виробнича програма

работа по совместительству — робота за сумісництвом

расчетный счет — розрахунковий рахунок

регулировать взаимоотношения — регулювати відносини (стосунки)

руководящий орган — керівний орган

с занимаемой должности — із займаної посади

с испытательным сроком — з випробувальним терміном

с приказом ознакомлен(а) — з наказом ознайомлений(а)

с принятием материальной ответственности — з прийняттям матеріальної
відповідальності

служебный перевод — службове переведення

сдать в эксплуатацию — здати в експлуатацію

согласовать с (руководством) — погодити з (керівництвом)

с сокращенным рабочим днем — із скороченим робочим днем

составлять компетенцию — складати компетенцію

со стороны — з боку

средства, направляемые на… — кошти, що скеровуються на…

средства, нацеленные на… — кошти, спрямовані на…

считать целесообразным — вважати доцільним (за доцільне)

указать мероприятия (условия, сроки) — зазначити заходи {умови, терміни)

условия контракта — умови контракту

через формируемую дирекцию через дирекцію, що формується

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОСОБИСТИХ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(ДОРУЧЕННЯ, ЗАПОВІТИ, ЗАЯВИ, ПОСВІДЧЕННЯ, РОЗПИСКИ)

брачные отношения — шлюбні стосунки (взаємини)

быть вынужденным — бути вимушеним

быть намеренным — мати намір(и), збиратися

быть не вправе — не мати права

взыскать с ответчика — стягнути з відповідача

владеть на правах личной собственности — володіти на правах особистої
власності

в (мою) пользу — на (мою) користь

во время моего нахождения на… — під час мого перебування на…

возбудить уголовное дело — порушити кримінальну справу

возложить расходы на… — покласти витрати на…

восстановить в должности — поновити на посаді

восстановление прав на… — поновлення прав на…

временно отсутствующий член семьи — тимчасово відсутній член сім’ї

время пребывания — час перебування

в связи (со смертью кормильца) — у зв’язку (із смертю годувальника)

в силу изложенного — зважаючи на викладене

в соответствии с изложенным — відповідно до викладеного, згідно з
викладеним

в соответствии с паспортом — відповідно до (згідно з) паспорта
(паспортом)

в состоянии опьянения — у нетверезому стані

вынести решение о… — винести (ухвалити) рішення про…

вынужден обратиться — змушений звернутися

дать согласие — дати згоду (погодитися)

дееспособность проверена — дієздатність перевірена

дело по обвинению — справа по (з) обвинуваченню (обвинувачення)

держатель (акций) — власник (акцій)

детское учреждение — дитячий заклад

для возбуждения

(ходатайства о…) — для (з метою) порушення (клопотання про…)

для освидетельствования — для огляду

договор о жилищном найме — договір про наймання житла

до достижения — до досягнення

дополнительные сведения —- додаткові відомості

заинтересованное лицо — зацікавлена особа

заключить договор — укласти договір (угоду)

занимаемая площадь — зайнята площа

злоупотреблять положением — зловживати становищем

иждивенец нетрудоспособный (несовершеннолетний) — утриманець
непрацездатний (неповнолітній)

имущество, подлежащее разделу — майно, що підлягає розподілу

истец — позивач

к (заявлению) прилагать до (заяви) додавати

малообеспеченная семья — малозабезпечена родина

назначить помощь (пенсию) — призначити допомогу (пенсію)

на иждивении иметь — на утриманні мати

на основании… — на підставі…

наследственное имущество — спадкове майно

наследство — спадок

наследство получить — одержати у спадок

на содержании — на утриманні

необходим развод — необхідне (потрібне) розлучення

непригодный для… — непридатний для…

обязан(а) выплачивать — зобов’язаний(а) сплачувати

обязуюсь возвратить — зобов’язуюсь повернути

освободить жилплощадь — звільнити житлову площу (житлоплощу)

ответственный наниматель — відповідальний наймач

ответчик по делу — відповідач у справі

от выплат уклоняться — від сплачування ухилятися

очередь для получения жилья — черга на отримання житла

пенсия по случаю потери — пенсія у зв’язку із втратою

перечисленные документы — перелічені документи

поддерживать отношения — підтримувати стосунки (взаємини, зв’язки)

подтвердить факт заключения договора — підтвердити факт укладання
договору

полномочия передавать — повноваження передавати

получить в… — одержати в…

порвать отношения розірвати стосунки (взаємини, зв’язки)

поручать представление (интересов) доручати представництво (інтересів)

пособие по безработице — допомога у зв’язку з безробіттям

по усмотрению — на розсуд

похищенное имущество — викрадене майно

предоставить право — надати право

представительские — представницькі функції

функции преимущественное право — переважне право бути

быть претендовать на (наследство) — претендувати на (спадок)

признать недействительным — визнати недійсним

принять меры по поиску — вжити заходів щодо розшуку

при определении расходов по… — при визначенні витрат щодо…

причиненные телесные поврежден — завдані тілесні ушкодження

причитаться (мне)… — належати (мені)…

проживать совместно — проживати спільно (разом)

противоугонный — протикрадіжковий

ранее проживающий — той, хто раніше мешкав

расторгнуть брак — розірвати шлюб

решая вопрос — вирішуючи питання

решение о… рішення про…

родственные отношения — родинні стосунки (взаємини)

самовольно (завладеть) — самочинно (заволодіти)

свидетельство о командировке — посвідчення про відрядження

своевременно вносить взносы — своєчасно робити внески

своевременно сообщить — своєчасно повідомити

следующие вещи — такі речі

смежные комнаты — суміжні кімнати

собственноручно подписать — власноручно підписати

совершить кражу — здійснити (вчинити) крадіжку

состав семьи — склад сім’ї

состоять на учете — перебувати на обліку

с правом на жилплощадь — з правом на житлоплощу (житлову площу)

сроком на… — строком (терміном) на…

срок, установленный законом — строк (термін), установлений (прийнятий)
законом

с целью восстановления — з метою відновлення (поновлення)

удостоверен (мной) … — засвідчений (мною)…

установить факт принадлежности — встановити факт належності

учет по предоставлению жилья — облік з надання житла

факт признания отцовства — факт визнання батьківства

частая собственность приватна власність

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТІВ З ПОСЕРЕДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(ДОГОВОРА, ДОРУЧЕННЯ)

авторский надзор — авторський нагляд

аренда помещения (оборудования) — оренда приміщення (обладнання)

арендная плата — орендна плата

арендодатель — орендодавець

безналичный расчет — безготівковий розрахунок

бесплатно исправить — безкоштовно виправити

недостатки — недоліки

биржевой контракт — біржовий контракт

в виде — у вигляді

ввиду того, что. — через те, що.-.; зважаючи на те, що…; з огляду на
те, що…

в дальнейшем (далее, дальше) — у подальшому (далі)

в его пользу — на його користь

вести учет — вести облік

взыскать штраф — стягнути штраф

виновная сторона — винна сторона

влечь за собой — тягти за собою

в лице — в особі

внедрение достижений — впровадження досягнень

возложить обязанности — покласти обов’язки

вознаграждение в размере — винагорода в розмірі

в остальной части — у решті

в полном объеме — у повному обсязі

в пользу (заказчика) — на користь (замовника)

временное пользование — тимчасове користування

в связи с изложенным — у зв’язку із викладеним

в соответствии с графиком — відповідно до (згідно з) графіка (графіком)

вступительный взнос — вступний внесок

выплата штрафа (неустойки) — сплачування штрафу (неустойки)

высококачественный товар — високоякісний товар

годовая плата річна плата

городской бюджет — міський бюджет

горюче-смазочные материалы — пально-мастильні матеріали

государственный бюджет — державний бюджет

Гражданский кодекс — Цивільний кодекс

грузовая скорость — вантажна швидкість

дальнейшее проведение (использование) — подальше проведення
(використання)

данный (настоящий) договор — цей договір

действовать на основании — діяти на підставі

денежные (имущественные) взносі — грошові (майнові) внески

добровольные основания — добровільні засади

довести к сведению — довести до відома

договорная возмездная основа — договірна відплатна основа

договорная цена — договірна ціна

долевая собственность — пайова власність

долевое участие — пайова участь (на паях)

должен соответствовать — повинен відповідати

дополнительное соглашение — додаткова угода

достижение общей цели — досягнення спільної мети

досрочно отгрузить — достроково відвантажити

доставка груза — доставления вантажу

достижение цели — досягнення мети

заинтересованная сторона — зацікавлена сторона

заинтересованность в совершенствовании — зацікавленість у вдосконаленні

заключить сделку — укласти угоду; закінчити справу (операцію)

законодательный акт — законодавчий акт

заместитель руководителя — заступник керівника

занимаемая должность — обіймана (займана) посада

занимать должность — обіймати (займати) посаду

за счет банка — за рахунок банку

с наличной — із наявною

иногородний получатель — іногородній отримувач (з іншого міста)

иск с требованием — позов із вимогою

использование имущества — використання майна

испытание опытных образцов — випробування дослідних зразків

испытательный срок — випробувальний термін

источник финансирования — джерело фінансування

конечный результат — кінцевий результат

контракт по перевозке — контракт з перевезення

косвенный результат — побічний результат

лицевой счет — особовий рахунок

материальная ответственность — матеріальна відповідальність

мотивированный отказ — умотивована відмова

надлежащее исполнение — належне виконання

на должном уровне — на належному рівні

наем оборудования — наймання обладнання

название изделия — назва виробу

назначить директора — призначити директора

наличные деньги — готівка

наличный товар наявний товар

нанести ущерб — завдати збитків

направление деятельности — напрям діяльності

наступление обстоятельств — настання обставин

научное заведение — наукова установа

научное исследование — наукове дослідження

недостаточное количество — недостатня кількість

немедленно известить — негайно повідомити

ненадлежащее исполнение — неналежне виконання

необходимые доработки — необхідні доробки

неотъемлемая часть — невід’ємна частина

неприбыльная деятельность — збиткова діяльність

неповрежденное имущество — неушкоджене майно

непроизводственная сфера — невиробнича сфера

несвоевременное исполнение — несвоєчасне виконання

нести ответственность — нести відповідальність

нижеподписавшиеся стороны — сторони, що нижче підписалися

обеспечить поставку (отгрузку, финансирование) — забезпечити постачання
(відвантаження, фінансування)

оборот — оборот; обіг (гроші в обігу)

обратиться по адресу — звернутися на адресу (за адресою)

обслуживание клиентов — обслуговування клієнтів

обязанности заказчика — обов’язки замовника

обязательства подрядчика — зобов’язання підрядника

обязуется выполнять — зобов’язується виконувати

оговоренные сроки — обумовлені терміни

одобрение участника — схвалення учасника

окончательное решение — остаточне рішення

о нижеследующем про подане (наведене) нижче;

про наступне; про таке

оплата наличными или по безналичному расчету — оплата готівкою або (чи)
безготівковим розрахунком

оплатить понесенные расходы — відшкодувати витрати (видатки)

о приведенном ниже — про подане (наведене) нижче

освободить от участия — звільнити від участі

основание для — підстава для

основатель фирмы — засновник фірми

остаточная (добавочная) стоимость — залишкова (додаткова) вартість

осуществлять поставки — здійснювати постачання

отказаться от — відмовитися від

отрицательный результат — негативний результат

отчетная документация — звітна документація

отчисления в бюджет — відрахування до бюджету

перевести на счет — переказати на рахунок

перечень документов — перелік документів

платежное требование — платіжна вимога

по вине работника — з вини працівника

подвести итоги — підбити підсумки

по договоренности — за домовленістю

по заказу — на замовлення

по закону — згідно із законом (відповідно до закону)

покрыть расходы — покрити видатки

полномочия по доверенности повноваження за дорученням

получатель груза — отримувач вантажу

полученная сумма — одержана (отримана) сума

по многим причинам — з багатьох причин

по назначению — за призначенням

поручить лицу — доручити особі

порча имущества — псування майна

порядок отгрузки — порядок відвантаження

по своему качеству — за своєю якістю

последующая деятельность — подальша діяльність

по согласию — за згодою

по согласованию с — за погодженням із

поставляемая продукция — продукція, що постачається

поставщик обязуется — постачальник зобов’язується

поступать в распоряжение — надходити в розпорядження

потерпевшая сторона — потерпіла сторона

поточная биржевая цена — поточна біржова ціна

по ценам — за цінами

по этому договору — за цим договором

предоставлять помощь (услуги) — надавати допомогу (послуги)

предпринимательская деятельность — підприємницька діяльність

представлять интересы — представляти (репрезентувати) інтереси

предусмотренный (настоящим, данным, этим) договором — передбачений
(цим) даним договором

предъявить требование — пред’явити вимогу

прекратить деятельность — припинити діяльність

привести к нарушению — призвезти до порушення

привлечение партнера — залучення партнера

приемочное испытание — приймальне випробування

прийти в негодность — зробитися непридатним

прилагается к договору — додається до договору

приложенный к договору — доданий до договору

при наличии средств — за наявності коштів

принятые обязательства — взяті зобов’язання

принять к исполнению (сведению) — взяти до виконання (відома)

принять во внимание — взяти до уваги

приобретать акции — придбавати (купувати) акції

приобретенное имущество — придбане майно

причитающаяся сумма — належна сума

проектно-сметная документация — проектно-кошторисна документація

произведенная продукция — вироблена продукція

производить оплату — провадити оплату

производственная деятельность — виробнича діяльність

производственное помещение — виробниче приміщення

промежуточный этап — проміжний етап

просроченная сумма — прострочена сума

противоречить законодательству — суперечити законодавству

протокол согласования — протокол узгодження

пункт назначения — пункт призначення

раздел прибыли (имущества) — розподіл прибутку (майна)

разрешается деятельность — дозволяється діяльність

разрешать споры — розв’язувати суперечки

распоряжение директора розпорядження директора

расчет за продукцию розрахунок за продукцію

решение о прекращении рішення про припинення

руководствоваться законодательством (положением, уставом) керуватися
законодавством (положенням, статутом)

своевременно сообщать своєчасно повідомляти

следует отметить слід відзначити

следует (полагается) перечислить належить перерахувати (переказати)

следующий вид работ (период) наступний вид робіт (період)

смета на объект кошторис на об’єкт

совместная деятельность спільна діяльність

с согласия за згодою

согласие сторон згода сторін

согласно прейскуранта згідно з прейскурантом

согласованная цена узгоджена ціна

содержание имущества утримання майна

с одной (другой) стороны з однієї (іншої) сторони

созыв учредительного собрания скликання установчих зборів

соответствовать требованиям (условиям) відповідати вимогам (умовам)

сопроводительный документ супровідний документ

составление отчетности складання звітності

составная часть складова частина

состав приемной комиссии склад приймальної комісії

сохранность продукции цілісність (схоронність) продукції

специалист в области спеціаліст (фахівець) у галузі

споры, возникающие суперечки, що виникають

споры разрешаются суперечки розв’язуються

срок поставки (действия) строк (термін) постачання (дії)

стоимость определяется в грн. вартість визначається у грн.

стоимость работ вартість робіт

сумма поставки составляет сума поставки становить

с учетом прибыли з урахуванням прибутку

существенные недостатки суттєві недоліки

с целью обеспечения (создания) з метою забезпечення (створення)

таким образом таким чином

требовать решения (обсуждения) вимагати рішення (обговорення)

трудовое участие трудова участь

Уголовный кодекс Кримінальний кодекс

указать срок указати (зазначити) термін

упаковка изделия упакування виробу

упущенная выгода упущений зиск

усиленная ответственность підвищена відповідальність

устав предприятия статут підприємства

устранение нарушения усунення порушення

утвержденная смета затверджений кошторис

учет выполнения облік виконання

учет кадров облік кадрів

учредитель организации засновник організації

учредительное собрание установчі збори

фактический объем фактичний обсяг

целевое назначение цільове призначення

целесообразность работ доцільність робіт

является неотъемлемой частью є невід’ємною частиною

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(КОМЕРЦІЙНІ АКТИ, ПРОТОКОЛИ РОЗБІЖНОСТЕЙ ДО ДОГОВОРІВ, ПРЕТЕНЗІЙНІ
ЛИСТИ, ПРЕТЕНЗІЇ, ПОЗОВНІ ЗАЯВИ)

акт-уведомление — акт-повідомлення

акцептированная форма расчета — акцептована форма розрахунку

безосновательная претензия — безпідставна претензія

вагон, который поступил — вагон, що надійшов

ведомственная принадлежность — відомча належність

взыскать неустойку (штраф) — стягнути неустойку (штраф)

возложить материальную ответственность — покласти матеріальну
відповідальність

воздушный транспорт — повітряний транспорт

возможная причина — можлива причина

возникновения спора — виникнення суперечки

в принудительном порядке — у примусовому порядку

в присутствии свидетеля — у присутності свідка

в связи с… — у зв’язку з…

в тот же срок — у той (такий) самий термін, протягом такого самого часу
(строку, терміну)

вывод эксперта — висновок експерта

выдача груза — видача вантажу

выполнение требования — виконання вимоги

выявить факты — виявити факти

грузовая — вантажна

скорость —швидкість

грузополучатель — вантажоодержувач

грузоотправитель дело — вантажовідправник

передать денежное — справу передати

выражение — грошове вираження

добровольная основа — добровільна засада

доказательная сила — доказова сила

доказательство неиспользования — доказ невикористання

должный порядок — належний порядок

дополнительные сведения додаткові відомості

до этого (настоящего) времени — до цього часу

железная дорога — залізниця

железнодорожный транспорт — залізничний транспорт

зависимо от — залежно від

завод-изготовитель — завод-виготовлювач

задержка отгрузки — затримка відвантаження

засвидетельствовать обстоятельств засвідчити

обставини

заявитель иска — заявник позову

извлекать из спецификации (договора) — вилучати із специфікації
(договору)

излишек груза — надлишок вантажу

исковое заявление — позовна заява

использовать акредитив — використати акредитив

исправность пломбы — справність пломби

истец — позивач

исчислять за порчу — вираховувати за псування

касательно перевозки — стосовно перевезення

количество (качество) товара — кількість (якість) товару

коммерческий акт — комерційний акт

лишать возможности — позбавляти можливості

материально ответственное лицо — матеріально відповідальна особа

назначение продукции — призначення продукції

на рассмотрение — на розгляд

нарушение обязательств — порушення зобов’язань

недоброкачественность товара — недоброякісність товару

недопоставка товара — недопостачання товару

недополученные ценности — недоотримані цінності

недостача товаров — нестача товарів

немедленно сообщить — негайно повідомити

начислить штраф — нарахувати штраф

несколько пунктов договора — кілька пунктів договору

несоответствие данным — невідповідність даним

обосновать возражение — обгрунтувати заперечення

обращаться с грузом — обходитися з вантажем

описание повреждений — опис ушкоджень

оплатить неустойку (штраф) — сплатити неустойку (штраф)

опоздание на…. — запізнення на…

определенный срок — визначений термін

основание для… — підстава для…

ответчик — відповідач

отказ от… — відмова від…

отфузить товар — відвантажити товар

отправитель груза — відправник вантажу

отсутствие акта — відсутність акта

перевести (перечислить) на счет — переказати на рахунок

платежное требование (поручение) — платіжна вимога (доручення)

повод (основание) для подачи привід (підстава) для подання

повреждение груза — ушкодження вантажу

подача вагона — подання вагона

подлежать возвращению — підлягати поверненню

подтверждающий документ — підтверджувальний документ

подъездной путь — під’їзна колія

поисковая переписка — розшукове листування

по контракту — за контрактом

покупатель обязан — покупець зобов’язаний

получатель товара — отримувач товару

полученный груз — отриманий (одержаний) вантаж

по накладной — за накладною

порча груза — псування вантажу

поставка товара — постачання товару

поставляемая продукция — продукція, що постачається

поставлять продукцию — постачати продукцію

поставщик обязан — постачальник зобов’язаний

по счету — за рахунок(ком)

потеря груза — втрата вантажу

потребитель продукции — споживач продукції

по требованию получателя — на вимогу отримувача (одержувача)

по цене — за ціною

предложение стороны — пропозиція сторони

предложить покупателю — запропонувати покупцеві

предоставить уценку — надати знижку

представитель организации — представник організації

предъявлять иск через суд — позивати через суд

признать недостачу — визнати нестачу

при каких обстоятельствах — за яких обставин

приложение к акту — додаток до акта

приложенный к нему — доданий до нього

принять претензию(иск) к рассмотрению — прийняти претензію(позов) до
розгляду

причитающаяся сумма — належна сума

продукция отгружена (выгружена) — продукцію відвантажено (вивантажено)

производить иск — учиняти позов

просрочка возвращения тары — прострочення повернення тари

протокол разногласий — протокол розбіжностей

пункт договора, вызывающий возражение (отрицаемый пункт) — заперечуваний
пункт договору

пункт назначения (отправления) — пункт призначення (відправлення)

работник транспорта — працівник транспорту

разгрузка вагона — розвантаження вагону

разногласия по вопросам — розбіжності з питань

рассмотреть иск — розглянути позов

расчет проводится — розрахунок провадиться

решение принято ухвала прийнята (ухвалено)

руководствуясь пунктом — керуючись пунктом

свидетель осмотра — свідок огляду

связанный с… — пов’язаний із…

скорость передвижения — швидкість пересування

следствием этого является — як наслідок цього є о

согласие удовлетворить претензию — згода задовольнити претензію

согласно с — згідно із (з)

соответствующие отметки — відповідні позначки

сортность продукции — сортність продукції

составление акта — складання акта

состояние пути — стан шляху (колії)

спорный вопрос — спірне питання

срок отгрузки (поставки) — строк (термін) відвантаження (постачання)

ссылка на нормативний акт — посилання на нормативний акт

станция назначения (отправления) — станція призначення (відправлені)

стоимость товара — вартість товару

с указанием номера — із зазначенням номера

сумма уценки — сума уцінення

с целью — з метою

считаться принятым — вважатися прийнятим

удовлетворить претензию — задовольнити претензію

указанные данные — зазначені дані

упомянутый документ — згаданий (зазначений) документ

условие договора — умова договору

устав железной дороги — статут залізниці

установление вины — встановлення вини

форма расчета — форма розрахунку

хранение товара — зберігання товару

целиком обеспечивать цілком забезпечувати

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИХ ДОКУМЕНТІВ

(АКТИ, ВІДМОВИ ВІД АКЦЕПТУ, ВІДОМОСТІ, ГАРАНТІЙНІ ЛИСТИ,
ЗАЯВИ-ЗОБОВЯЗАННЯ, КВИТАНЦІЇ, ПЛАТІЖНІ ДОРУЧЕННЯ)

акт приемки — акт про приймання

акцепт (согласие) плательщика — акцепт (згода) платника

акцептировать отказываемся (частично) — акцептувати відмовляємося
(частково)

арендодатель согласен — орендодавець згодний

банковское — банківська установа

учреждение безакцептное — безакцентне списання

списание безвозмездное (бесплатное) обслуживание — безоплатне
(безплатне) обслуговування

бесспорные платежи — безперечні платежі

бухгалтерская отчетность — бухгалтерська звітність

взыскивать предоставленную ссуду — стягувати надану позику

вкладчик средств — вкладник коштів

владелец счета — власник рахунка

внереализационные потери — позареалізаційні втрати

в области (деятельности) — у галузі (діяльності)

возвращать заем (ссуду) — повертати позику

возникновение необходимости — виникнення необхідності

возобновлять договор — відновлювати договір

восстановить сумму — поновити (відновити) суму

восстребование вклада — вимога (запитання) внеску

в случае необходимости — у разі необхідності

в составе — у складі

выплатить долг — сплатити борг

гарантийное письмо — гарантійний лист

государственная пошлина — державне мито, держмито

государственный заказ — державне замовлення

дебетировать счет — дебетувати рахунок

денежные средства — кошти

денежный рынок — грошовий ринок

долевой вклад — пайовий внесок

долгосрочный кредит — довготерміновий кредит

досрочное востребование — дострокове запитання (-ва вимога)

единица учета (измерения) — одиниця обліку (виміру)

задолженность по выплате (по кредитам) — заборгованість по виплаті (по
кредитах)

заем (одалживание) средств — позика коштів

залог имущества — застава майна

заниматель денежных средств — позичальник грошей

за счет транзитного счета — за кошт транзитного рахунка

инновационное финансирование — інноваційне фінансування

иногородний расчет — іноміський (чужоміський) розрахунок

использование оборудования — використання устаткування (обладнання)

итого — разом

какие-либо интересы — будь-які інтереси

капиталовложения — капіталовкладення

касательно возвращения — стосовно (щодо) повернення

клиент обязуется — клієнт зобов’язується

кредитно-расчетное обслуживание — кредитно-розрахункове обслуговування

ликвидация причин — усунення причин

местный бюджет — місцевий бюджет

мотивированный отказ — умотивована відмова

надлежащим образом — належним чином

наличие недостатков — наявність недоліків

направлять на… — направляти (скеровувати) на…

нарушение условия — порушення умови

начислить проценты — нараховувати проценти

незаконченное строительство — незавершене будівництво

недоброкачественность продукции — недоброякісність продукції

неопределенный срок — невизначений термін

неустойка в размере — недотримка (неустойка) розміром

нехватка цены (услуги) — брак ціни (послуги)

обеспечение кредита — забезпечення кредиту

оборотные средства — обігові кошти

общая сумма — загальна сума

объем производства — обсяг виробництва

обязательства по договору — зобов’язання за договором

оговорить арендную плату — обумовити орендну плату

о нижеследующем — про наступне; про подане нижче; про таке

оплата процентов — сплачування процентів

оприходовать товар (груз) — оприбуткувати товар (вантаж)

осмотр имущества — огляд майна

остаток составляет — залишок становить

осуществление операции — здійснення операції

ответственность сторон — відповідальність сторін

отказываться принимать — відмовлятися приймати

открытие счета — відкриття рахунка

отсчет срока — відлік терміну

оттиск печати — відбиток печатки

оценочная стоимость — оцінна вартість

первичное состояние — початковий стан

перечислять остатки средств — переказувати залишки коштів

писать сумму прописью — писати суму літерами

письменное соглашение — письмова угода

плата за пользование — плата за користування

платежное поручение — платіжне доручення

платежный кредит — платіжний кредит

плательщик сохраняет право — платник зберігає право

повредить оборудование —- пошкодити (ушкодити) обладнання
(устаткування)

повторно требовать — удруге вимагати

погашать задолженность (ссуду, заем) — погашати заборгованість (позику)

подлежать выкупу — підлягати викупу

покупка оборудования — купівля обладнання

полномочия служебного лица — повноваження службової особи

полный последующий отказ —• повна (цілковита) наступна відмова

получатель вклада — отримувач внеску

получить право — отримати право

пользование кредитом користування кредитом –

по мотиву з мотиву, за мотивом

по окончании — по закінченні (після закінчення)

порча имущества — псування майна

по своему усмотрению — на свій розсуд

поступление суммы — надходження суми

право залога — заставне право

предварительная договоренность — попередня домовленість

предоставить копию — подати копію

представлять информацию — надавати інформацію

председатель Правления — голова Правління

предусмотреть в договоре — передбачити в договорі

преждевременная порча — передчасне псування

прекратить после… — припинити після…

прибыль стороны прибуток сторони в

придерживаться нормативных актов дотримуватися нормативних актів

приобрести оборудование — придбати устаткування

приходование товара — прибуткування товару

продлить аренду — подовжити оренду

производственная операция — виробнича операція

просрочка платежей — прострочення платежів

процентная ставка по кредитам — процентна ставка по кредитах

равные условия — рівні (однакові) умови

расписка в получении — розписка про одержання

расходная накладная — видаткова накладна

расчетное обслуживание — розрахункове обслуговування

решение совета — рішення (ухвала) ради

руководствоваться правилом — керуватися правилом

своевременное обслуживание — своєчасне обслуговування

сдача наличных денег — здавання готівки

сметная стоимость — кошторисна вартість

совместно действовать — спільно діяти

согласовывать с банком — узгоджувати з банком

соглашение сторон — угода сторін

списание ценностей — списування цінностей

спор по договору — суперечка за договором

спрос и предложение — попит і пропозиція

списать на расход — списати на видаток

срок, превышающий… — термін, що перевищує…

срочное обязательство — термінове зобов’язання

статья расходов — стаття витрат

с учетом возможных (изменений) — з урахуванням можливих (змін)

текущий счет — поточний рахунок

транспортировка оборудования — транспортування устаткування

требования арендодателя — вимоги орендодавця

требовать количество — вимагати кількість

увеличение денежных средств збільшення коштів )

удостоверить подпись (полномочия) засвідчити підпис (повноваження)

удостоверяющая подпись — посвідковий підпис

уменьшение остатка — зменшення залишку

упомянутый (названный) выше — згаданий (зазначений) вище

услуги банка — послуги банку

учет возможностей — урахування можливостей

хождение денежных средств — обіг коштів

хозяйственные расходы — господарські витрати

частичный последующий отказ — часткова наступна відмова

чек (на чеке, в чеке) чек ( на чекові, у чекові)

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ПОДАТКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

акцизный сбор

— акцизний збір

амортизационные отчисления — амортизаційні відрахування

балансовая прибыль — балансовий прибуток

баланс предприятия — баланс підприємства

безвозвратная финансовая помощь — безповоротна фінансова допомога

благотворительная цель — благодійна ціль (мета)

будущий период — майбутній період

бюджетный заем — бюджетна позика

быстроизнашивающиеся предметы — швидкозношувані предмети

взнос в бюджет — внесок до бюджету

взыскание в виде — стягнення у вигляді

внеоборотный актив — позаоборотний актив

внереализационная операция — позареалізаційна операція

внутренняя задолженность — внутрішня заборгованість

возмещение сумм — відшкодування сум

выручка, полученная от — виручка, отримана від

вычисленный НДС — обчислений ПДВ

годовая (квартальная) отчетность — річна (квартальна) звітність

государственное регулирование — державне регулювання

государственное управление — державне управління

грузовая таможенная декларация — вантажна митна декларація

данные в строках — дані в рядках

добавленная стоимость — добавлена вартість

долговое требование — боргова вимога

долгосрочное вложение — довгострокове (довготермінове) вкладення

доход от аренды — доход від оренди

дочернее предприятие — дочірнє підприємство

другие (прочие) активы — інші активи

единица измерения — одиниця виміру

ежемесячно насчитывать — щомісячно нараховувати

задолженность за имущество — заборгованість за майно

заемные средства — позичені кошти

за исключением — за винятком

за пределами Украины — за межами України

затраты периода (производства) — затрати періоду (виробництва)

износ оборудования — зношення (знос) обладнання (устаткування)

израсходовано вложений — витрачено вкладень

имущество в аренде — майно в оренді

исключать доход — виключати доход

использование — використання засобів (коштів)

средств источник — джерело коштів

средств капитальные — капітальні вкладення

вложения к — до наказу

приказу краткосрочное вложение — короткострокове (короткотермінове)
вкладення

льгота по платежу — пільга з платежу

местоположение земельного участка — місцеположення земельної ділянки

на выращивании (откорме) — на вирощуванні (відгодовуванні)

налоговая инспекция — податкова інспекція

налог на добавочную стоимость — податок на додану вартість

налогообложение доходов — оподаткування доходів

находиться на балансе — знаходитися (перебувати) на балансі

начало года — початок року

начислять сумму — нараховувати суму

не по назначению не за призначенням

нераспределенная прибыль — нерозподілений прибуток

оборотная основа — обігова основа

обычная ставка — звичайна ставка

освободить от уплаты — звільнити від сплати

основание для — підстава для

основные средства — основні засоби

остаток на начало года — залишок на початок року

остаточная стоимость — залишкова вартість

осуществлять выплаты — здійснювати виплати

относить за счет — відносити за рахунок

отрасль — галузь

отчетный год — звітний рік

отчисления в размере — відрахування в розмірі

первичная стоимость — первинна вартість

перечислено средств — переказано коштів

плательщик — платник

погашать в срок — сплачувати в строк (термін)

подлежать оплате — підлягати оплаті

покупная стоимость — купівельна вартість

полное восстановление — повне відновлення

положительное значение — позитивне значення

полученный аванс — отриманий аванс

пользование материальными ценностями — користування матеріальними
цінностями

по совместительству — за сумісництвом

по согласованию — за погодженням

поступление валюты — надходження валюти

по ценам — за цінами

предоставленная услуга — надана послуга

предпринимательская деятельності — підприємницька діяльність

предыдущий период — попередній період

прибыльный налог — прибутковий податок

привлеченные средства — залучені кошти

приобретенные ресурсы — придбані ресурси

приравненный к ним — прирівняний до них

продолжительностью — тривалістю

производственные запасы — виробничі запаси

разница между — різниця між

распределение сумм — розподіл сум

расчет с участником — розрахунок з учасником

себестоимость продукции — собівартість продукції

служебный перевод — службове переведення

собственные средства — власні кошти

совокупный доход — сукупний доход

справка инспектора — довідка інспектора

среднесписочное количество работающих середньооблікова кількість
працюючих

средства фонда — кошти фонду

срок миновал — строк минув

срок представления (оплаты) — строк (термін) подання (оплати)

ссуда банка — позика банку

строка — рядок

с учетом — з урахуванням

с целью — з метою

текущий год — поточний рік

торгово-посредническая деятельность — торговельно-посередницька
діяльність

убытки по операциям — збитки з операцій

удельный вес услуг — питома вага послуг

уменьшение платежей — зменшення платежів

услуга дебитора — послуги дебітора

усовершенствование производства — удосконалення виробництва

уставной фонд — статутний фонд

фактическое количество — фактична кількість

финансовое вложение — фінансове вкладення

фонд потребления — фонд споживання

форма собственности — форма власності

целевое финансирование цільове фінансування

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

(КОНТРАКТИ)

базис поставки — базис постачання

бесперебойное осуществление — безперервне здійснення (провадження)

в дальнейшем в — у подальшому, надалі

другом случае — в іншому випадку

веское основание — вагома підстава

взаимопонимание сторон — взаєморозуміння сторін

взыскать штраф — стягнути штраф

в любое время — у будь-який час

внешнеторговая организация — зовнішньоторговельна організація

внешнеэкономическое соглашение — зовнішньоекономічна угода

во главе — на чолі

возглавлять Совет — очолювати Раду

возмещать ущерб — відшкодовувати збитки

возникновение обстоятельств — виникнення обставин

воспользоваться предложением — скористатися пропозицією

в первую очередь — у першу чергу, насамперед

в правовом отношении — у правовому відношенні

в пределах — у межах

вспомогательная площадь — допоміжна площа

встреча состоялась — зустріч відбулася

выплатить штраф — сплатити штраф

выполнение решений — виконання ухвал

вышеупомянутый контракт — вищезазначений контракт

дальнейшее развитие — подальший розвиток

данный контракт — цей контракт

двусторонний обмен — двосторонній обмін

договариваться о следующем — домовлятися про таке

дополнительные вклады — додаткові вклади

допуск к работе — допуск (допущення) до роботи

досрочная поставка — дострокова поставка

единогласное решение — одноголосна {одностайна) ухвала

единолично выданный — одноосібне виданий

законодательный орган — законодавчий орган

имущественное право — майнове право

иметь преимущественную силу — мати переважну силу

имущество фирмы — майно фірми

использовать товар — використовувати товар

источник финансирования — джерело фінансування

какие-либо претензии — будь-які претензії

коммерческое письмо — комерційний лист

маркировка товара — маркування товару

материальное поощрение — матеріальне заохочення

мировой рынок — світовий ринок

названные (перечисленные) — зазначені (переліченії)

в спецификации — у специфікаці

намерение стороны — намір сторони

на общих основаниях — на загальних підставах

на условиях — на умовах

неограниченный срок — необмежений термін

неотъемлемая часть — невід’ємна частина

обе стороны — обидві сторони

обратить взыскание — звернути стягнення

определиться в следующих вопросах — визначитися з наступних (таких)
питань

определять Уставом — визначати Статутом

осуществлять руководство — здійснювати керівництво

отгрузка груза — відвантаження вантажу

отечественное производство вітчизняне виробництво

отгрузочные реквизиты — вивантажувальні реквізити

отношение к предложению — ставлення до пропозиції

отчисления в пользу — відрахування на користь

по взаимному согласию — за взаємною згодою

подлежать налогообложению — підлягати оподаткуванню

покрытие убытков — покриття збитків

получение визы — отримання візи

порт назначения (отгрузки) — порт призначення (відвантаження)

поставка груза — постачання вантажу

поставщик товаров — постачальник товарів

поступления от деятельности — надходження від діяльності

потребность в… — потреба в…

правомочный принимать решение — правосильний ухвалювати (вирішувати)

предоставить жилую площадь — надати житлову площу

предусмотреть дополнением — передбачити додатком

прибыль распределяется — прибуток розподіляється

приложить усилия — докласти зусиль

продолжительность беседы — тривалість бесіди

пропорционально доле — пропорційно до паю

просрочка поставки — прострочка (прострочення) постачання

протокол намерений — протокол намірів

разглашение информации — розголошення інформації

рассмотреть вопрос — розглянути питання

расходы (затраты) — витрати (видатки) сторін

сторон решающий голос — ухвальний голос (при голосуванні)

самоокупаемость предприятия — самоокупність підприємства

сбыт продукции — збут продукції

свободно конвертируемая валюта — вільно конвертована валюта

своевременно оплатить — своєчасно оплатити

Совет учредителей — Рада засновників

совершенствовать технологию — удосконалювати технологію

совместное предприятие — спільне підприємство

согласовывать между собой — погоджувати між собою

содействовать работе — сприяти роботі

содержание беседы — зміст бесіди

создание предприятия — створення підприємства

сообщить покупателю — повідомити покупця (покупцеві)

соответствовать условиям — відповідати умовам

сотрудник предприятия — співробітник підприємства

становиться правомочным — набирати чинності

стоимость груза — вартість вантажу

считать заключенным — вважати укладеним (про договір і т.ін.)

товар, подлежащий поставке — товар, що підлягає постачанню

торговое соглашение (сделка) — торговельна угода (операція)

удовлетворять потребность задовольняти потребу

удостоверяющий документ документ, що засвідчує

указания по использованию вказівки щодо використання

упаковка товара упакування товару

уполномоченное лицо — уповноважена особа

упустить выгоду — втратити зиск

юридическое лицо — юридична особа

язык документирования — мова документування

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ

взаимный расчет — взаємний розрахунок

взаимовыгодное соглашение — взаємовигідна угода

взнос за право участия — внесок за право участі

в строгом соответствии с… — у суворій відповідності із…

выполненная (выполняемая) работа — виконана(виконувана) робота

действительная стоимость — справжня (реальна) вартість

действовать на основании — діяти на підставі

демонстрационная площадка — демонстраційний майданчик

доводить к сведению — доводити до відома

до начала — до початку

дополнительная услуга — додаткова послуга

заключить договор — укласти договір

изготовить макет — виготовити макет

изделие фирмы — виріб фірми

из согласия сторон — за згодою сторін

исполнение следующих работ — виконання таких робіт

качество рекламы — якість реклами

лишать сторону участия — позбавляти сторону участі

макетирование эскизов — макетування ескізів

нарушение срока — порушення терміну

начало тиражирования — початок тиражування

неотъемлемая часть — невід’ємна частина

неудовлетворительное содержание — незадовільний зміст

нужное подчеркнуть — необхідне підкреслити

обеспечить условия — забезпечити умови

образец продукции — зразок продукції

окончание тиражирования — закінчення тиражування

о следующем — про наступне;

— про подане нижче;

— про таке

отвергнутая реклама — відкинута реклама

отозвать предложение — відкликати пропозицію

подлежать тиражированию — підлягати тиражуванню

помещение для организации — приміщення для організації

последующая продажа — наступний продаж

предложенное соглашение — запропонована угода

предоставлять на утверждение — подавати на (до) затвердження

предоставлять помещение — надавати приміщення

прибыль от рекламы — прибуток від реклами

промежуточный етап — проміжний етап

публичная продажа — публічний продаж

работа по рекламной продукции — робота з рекламної продукції

развернутый ассортимент — розгорнутий асортимент

расходы на рекламу витрати (видатки) на рекламу

расчеты проводятся — розрахунки провадяться

рекламированное изделие — рекламований виріб

рекламировать продукцию — рекламувати продукцію

рекламодатель обязуется — рекламодавець зобов’язується

сверх оплаты — понад плату

смета расходов на рекламу — кошторис витрат на рекламу

согласовывать этапы работы — узгоджувати етапи роботи

составление текста — складання тексту

способствовать успешной реализации — сприяти успішній реалізації

с указанием количества и качества — із зазначенням кількості та якості

сумма, которую необходимо оплатить — сума, яку належить сплатити

товаросопроводительный документ — документ на супровід товару

услуги по маркетингу — послуги з маркетингу

утверждать программу — затверджувати програму

участие в прибыли — участь у прибутках

ярмарочный комитет ярмарковий комітет

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТІВ У ВИДАВНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

(ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР, ПОЗОВНА ЗАЯВА)

авторский лист — авторський аркуш

авторство подтверждать — авторство підтверджувати

без согласия — без згоди

бесплатно выдать — безоплатно видати

в мою пользу — на мою користь

внести исправления — зробити виправлення

время задержки — час затримки

в строке — у рядку

действующая ставка — чинна ставка

договоренный объем — домовлений обсяг

доработать рукопись — доопрацювати рукопис

достоинства произведения — достоїнства твору

завышение объема — перевищення обсягу

задержка оттисков — затримка відбитків

заключить договор — укласти договір

извещать друг друга — повідомляти один одного

издание возобновлено — видання поновлене

издательство обязано — видавництво зобов’язане

исправление ошибок — виправлення помилок

который проживает — який мешкає

к печати — до друку

личное право — особисте право

любой тираж — будь-який тираж

многокрасочное издание — багатокольорове видання

надлежащий вид — належний вигляд

названный в дальнейшем — що далі називається (поіменовании)

наличие у меня — наявність у мене

намерение переиздать — намір перевидати

намеченный к выпуску — намічений до випуску

напечатать на машинке — надрукувати на машинці

непредставление корректуры — неподання коректури

непригодность рукописи — непридатність рукопису

обусловленный гонорар — обумовлений гонорар

обычное издание — звичайне видання

объем произведения — обсяг твору

обязуется создать — зобов’язується створити

одобрять произведение — схвалювати твір

о следующем переиздании — про наступне перевидання

отклонять рукопись — відхиляти рукопис

отсрочить выпуск — відсунути випуск

письменно известить — письмово повідомити

письменный отказ — письмова відмова

полномочия автора — повноваження автора

по обстоятельствам — з обставин

послесловие к произведению — післямова до твору

по своему усмотрению — на власний розсуд

по соображениям — із міркувань

превышение нормы — перебільшення норми

предварительное согласие — попередня згода

предисловие к переизданию — передмова до перевидання

представить рукопись — подати рукопис

предусмотреть уставом — передбачити статутом

прекращение действия — припинення дії

пригодный к изданию — придатний до видання

признать автором — визнати автором

разрешение издательства — дозвіл видавництва

расторжение договора — розірвання договору

свое произведение — свій твір

снабдить произведение — додати до твору

соответствовать приложению — відповідати додатку

сохранять силу — зберігати силу

споры по договору — суперечки за договором

стоимость правки — вартість правки

считается поступившим — вважається таким, що надійшов

удерживаемая сумма — сума, що утримується

указанное произведение — зазначений твір

уплатить гонорар — сплатити гонорар

утверждение произведения — затвердження твору

учебное пособие навчальний посібник

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, НАЙМУ, ОРЕНДИ, ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА ТА НЕЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ

(ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА, ДОКУМЕНТУВАННЯ ОРЕНДИ
ПРИМІЩЕНЬ ТА ІН., РОЗРАХУНКИ, СВІДОЦТВА, ТЕХНІЧНІ ПАСПОРТИ,
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОРГАНУ ПРИВАТИЗАЦІЇ)

арендовать помещение (жилье) — орендувати приміщення (житло)

беспрепятственно допускать — безперешкодно допускати

бессрочное использование — безстрокове використання

взыскание пени — стягнення пені

владелец жилья — власник житла

внешняя стена — зовнішня стіна

восстановительная стоимость квартир — відновна вартість квартир

в пользовании — у користуванні

в присутствии — у присутності

в собственность — у власність

вспомогательное помещение — допоміжне приміщення

вызванный аварией — викликаний аварією

газоснабжение дома — газопостачання будинку

государственная пошлина — державне мито

государственный нотариус — державний нотаріус

домашнего употребления — домашнього вжитку

досрочно разорвать — достроково розірвати

ежемесячные платежи — щомісячні платежі

жилая площадь — житлова площа, житлоплоща

задолженность за… — заборгованість за…

за исключением случаев — за винятком випадків

замково-переговорное устройство — замково-переговорний пристрій

засвидетельствовать нотариусом — посвідчити нотаріусом

излишки площади — надлишки площі

иск о выселении — позов про виселення

кабельное телевидение — кабельне телебачення

квартира оборудована — квартира обладнана

кладовая площадью — комора площею

контроль возложить — контроль покласти

ликвидация неисправности — усунення несправності

материал пола — матеріал підлоги

меры предупреждения о… — заходи попередження про…

мусоропровод дома — сміттєпровід будинку

наймодатель обязуется — наймодавець зобов’язується

наличие условия — наявність умови

находиться под запретом — бути (перебувати) під забороною

не по назначению — не за призначенням

несвоевременная плата — несвоєчасна плата

нетрудоспособность членов семьи — непрацездатність членів сім’ї

нижеподписавшиеся стороны — сторони, що нижче підписалися;
нижчепідписані сторони

обеспечивать работу — забезпечувати роботу

оборудовать балконом — обладнати балконом,

обслуживание дома — обслуговування будинку

общая площадь — загальна площа

оговорить сроки — обумовити терміни

оказаться безрезультатным — виявитися безрезультатним

определить размеры — визначити розміри

отделка квартиры — оздоблення квартири

осуществить сделку — здійснити угоду

отопление централизованное — опалення централізоване

отчуждаемая квартира квартира, що відчужується

охранное свидетельство охоронне свідоцтво

перестраивать помещение — перебудовувати приміщення

подлежать регистрации — підлягати реєстрації

пожарная безопасность — пожежна безпека

по оплате — з оплати

последствие аварии — наслідок аварії

предусмотреть развитие — передбачити розвиток

преимущественное право — переважне право

придерживаться правил — дотримуватися правил

придомная территория — прибудинкова територія

принадлежать Продавцу — належати Продавцю

приобрести право собственника — набути права власника

приспособить к использованию — пристосувати до використання

приходить в негодность — ставати непридатним

просьба наемщика — прохання наймача

радиотрансляционная сеть — радіотрансляційна мережа

расходы на содержание — витрати на утримання

расчетная книжка — розрахункова книга

регистрационная книга — реєстраційна книга

своевременно проводить — своєчасно проводити

следующий месяц — наступний місяць

совладелец дома — співвласник будинку

совместная собственность — сумісна власність

совместно проживающие члены семьи — члени сім’ї, що сумісно (спільно)
проживають

содержание дома — утримання будинку

стоимость квартиры — вартість квартири

сумма задолженности — сума заборгованості

требовать освобождения — вимагати звільнення

условия проживания — умови мешкання

уставные задачи — статутні завдання

участие в расходах — участь у витратах

фактическая стоимость — фактична вартість

цвет отделки — колір оздоблення

этаж дома — поверх будинку

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

(НОТА, МЕМОРАНДУМ, ПРИВАТНІ ЛИСТИ НАПІВОФІЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ. ОСОБИСТІ
ПОСЛАННЯ, СПІЛЬНІ КОМЮНІКЕ, СПІЛЬНІ ЗАЯВИ, ВІЗИТНІ КАРТКИ)

безгражданство — безгромадянство

безъядерная зона — без’ядерна зона

благоприятные условия — сприятливі умови

ввести в действие (в состав, в обиход, в заблуждение) — увести в дію (до
складу, в обіг, в оману)

ввести запрет на… — заборонити…

ввести пошлины — запровадити мито (збір)

ведомство иностранных дел — відомство закордонних справ

великие державы — великі держави

вербальная нота — вербальна нота

верительная грамота — вірча грамота

вести к последствиям (к провалу политики, к осложнениям в ходе
переговоров, к ошибкам) — вести до наслідків (до провалу політики, до
ускладнень у ході переговорів, до помилок)

вести переписку (дипломатическую, консульскую, коммерческую,
официальную) вести листування (дипломатичне, консульське, комерційне,
офіційне).

внести уточнение в формулировку — внести уточнення у формулювання

внести ясность — внести ясність

внешнеторговый арбитраж — зовнішньоторговельний арбітраж

возбуждать просьбу (ходатайство) — порушувати прохання (клопотання)

возобновить уверение — поновити запевнення

войти в круг интересов — увійти в коло інтересів

войти в международную практику (в противоречие, в силу) — увійти в
міжнародну практику (в протиріччя, в силу)

временный поверенный в делах — тимчасовий повірений у справах

в соответствии с принципами — згідно з принципами

вывести заключение (закономерность) — зробити висновок, вивести
закономірність

выйти из употребления — вийти з уживання (ужитку)

вынести вотум недоверия — винести вотум недовіри

выполнение обязательств — виконання зобов’язань

выражение уважения (уверенности, признательности, соболезнования) —
висловлення поваги (впевненості, вдячності, співчуття)

взаимный отказ от… — взаємна відмова від…

в знак (благодарности) — на знак (подяки, вдячності)

включить в повестку — включити (занести) до порядку денного

влиятельные круги — впливові кола

внести поправки — внести поправки (виправлення)

вышеуказанные — вищезазначені умови

условия глава государства (правительства) — глава держави (уряду)

государственная граница — державний кордон

гражданство — громадянство

двойное гражданство — подвійне громадянство

делимитация (демаркация) границь — делімітація (демаркація) кордону

джентльменское соглашение — джентльменська угода

дипломатическая аудиенция — дипломатична аудієнція

дипломатические отношения (привилегии и иммунитета) — дипломатичні
відносини (привілеї та імунітети)

дипломатический представитель — дипломатичний представник

дипломатический язык — дипломатична мова

дипломатическое представительстве — дипломатичне представництво

добросовестное выполнение обязательств — сумлінне (добросовісне)
виконання зобов’язань

добрые услуги — добрі послуги

довести до сведения — довести до відома

дойти до предела — дійти до межі (краю)

европейская безопасность — європейська безпека

европейская валютная система — європейська валютна система

зайти (загнать) в тупик зайти (загнати) в безвихідь (у глухий кут)

Заключительный акт (протокол) — Кінцевий (Завершальний) акт (протокол)

закрепить основы взаимоотношениі — закріпити основи взаємин

запрос в парламенте — запит у парламенті

заранее выражать благодарность — заздалегідь висловлювати подяку

засвидетельствовать уважение — засвідчити повагу

затягивается возможность — зволікається можливість

заявить протест (следующее) — заявити протест (наступне)

идти навстречу — іти назустріч

идти на уступки (условия) — іти на поступки (умови)

идти полным ходом — іти повним ходом

избегать трудных вопросов (ошибок) — уникати важких питань (помилок)

излагать позицию (вопрос) — викладати позицію (питання)

инициатива исходит от… — ініціатива йде від…

исходить из интересов — виходити з інтересів

(из принципиальных соображений, из содержания из предпосылок)документа,
(із принципових міркувань, із змісту документа, із передумов)

клиринговое соглашение — клірингова угода

конструктивные шаги — конструктивні кроки

консульское учреждение — консульський заклад

краеугольное положение — наріжне (головне) положення

министерство иностранных дел — міністерство закордонних справ

мирное сосуществование — мирне співіснування

многолетний опыт — багаторічний досвід

навести на размышление(на подозрение) — навести на роздуми (на підозру)

назначение Поверенным в делах — призначення Повіреним у справах

невмешательство во внутренние дела — невтручання у внутрішні справи

неопровержимое доказательство — неспростовний (незаперечний) доказ

нести в себе опасность — нести в собі небезпеку

область безопасности — галузь безпеки

облегчение переговоров — полегшення переговорів

обменяться мнениями — обмінятися думками

обосновать необходимость — обгрунтувати необхідність

обоюдный ущерб — обопільні збитки

обращать внимание на… — звертати увагу на…

обходить острые углы (молчанием, стороной, вниманием) обходити гострі
кути (мовчанням, стороною, увагою)

оказывать влияние впливати (робити вплив)

оказывать поддержку — надавати підтримку

органы внешних сношений — органи зовнішніх зносин

освещать вопросы — .висвітлювати питання

осуждать линию (внешнеполитический курс) — засуджувати лінію
(зовнішньополітичний курс)

отвести внимание общественности (предложение, обвинение) — вшвести
увагу громадськості (пропозицію, звинувачення)

отдавать отчет усвідомлювати

отзывная грамота — відклична грамота

отклонять предложение (претензии) — відхиляти пропозицію (претензії)

отозвание дипломатического представителя — відклик дипломатичного
представника

отойти от позиции (от договоренности, от сотрудничества) — відійти від
позиції (від домовленості, від співробітництва)

перевести текст документа — перекласти текст документа

перевести на практические рельсы — перевести на практичні рейки

перейти всякие границы — перейти всякі межі

пограничный контроль — прикордонний (митний) контроль

подать в отставку — подати у відставку

подразумеваемый адрес — гадана адреса

подтверждать неизменность — підтверджувати незмінність

подчеркнуть необходимость — підкреслити необхідність

поиск взаимоприемлемого решения вопроса о… — пошук взаємоприйнятного
рішення з питання про…

политика неприсоединения — політика неприєднання

пользоваться случаем — користуватися нагодою

правительство считает — уряд вважає

правящие круги — владні (правлячі) кола

превзойти все предположения — перевершити всі припущення

перейти всякие границы — перейти всі межі

преддверие переговоров — переддень (напередодні) переговорів

предоставлять помощь — надавати допомогу

предпосылки [для] сотрудничества — передумови [для] співробітництва

представлять интересы — представляти інтереси

предусматривать ответные меры — передбачати заходи у відповідь

привести аргументы (доводы) — навести аргументи (докази)

привести к ослаблению позиции (к осложнениям) — привести до послаблення
позиції (до ускладнень)

привести мнение (точку зрения) — навести думку (погляд)

приглашение исходит от… — запрошення йде від…

признательность народа — вдячність народу

произнать правительство де-юре — визнати уряд де-юре

прийти к взаимопониманию (к договоренности) — прийти до взаєморозуміння
(до домовленості)

принимающее государство — держава, що приймає

приносить пользу (благодарность) — приносити (давати) користь
(висловлювати подяку)

принять к сведению — взяти до відома

приходится констатировать — доводиться констатувати

проводить совещание (заседание, съезд, неофициальные встречи, брифинг)
— проводити нараду (засідання, з’їзд, неофіційні зустрічі, брифінг)

провозглашать принципы — проголошувати принципи

путем сотрудничества — шляхом співробітництва

разрешать проблему (вопрос) розв’язувати проблему (вирішувати питання)

разрыв дипломатических отношений — розірвання дипломатичних відносин

расстановка сил — розстановка сил

расторжение международных договоров — розірвання міжнародних угод

ратификация границы — ратифікація кордону

региональное соглашение — регіональна угода

режим наибольшего благоприятствования — режим найбільшого сприяння

свести трудности к… — звести труднощі до…

содержание документа — зміст документа

содержится информация о….(призыв к..-) — міститься інформація про…
(заклик до..-)

соответствующие шаги — відповідні кроки

сопроводительная нота — супровідна нота

сосредоточить внимание (усилия) — зосередити увагу (зусилля)

становление отношений — становлення відносин

субъект международного права — суб’єкт міжнародного права

суверенное равенство государств — суверенна рівність держав

уверение в… — запевнення в…

угроза силой — загроза силою

уделять внимание — приділяти увагу

уйти в отставку — піти у відставку

уйти от обсуждения (от решения, от ответственности) — уникнути
обговорення (рішення, відповідальності)

уклоняться от ответственности — ухилятися від відповідальності

урегулирование вопроса — урегулювання питання

утверждается право народов — утверджується право народів

факт признания — факт визнання

чрезвычайное положение — надзвичайне становище

юридические гарантии — юридичні гарантії

юрисдикция государства юрисдикція держави

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

ТИПОВІ фрази в офертах 1

( 1ПИСЬМОВА ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРУ, ЯКУ РОБИТЬ ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЦЕВІ)

Отвечая на Ваш запрос от _____

дата Відповідаючи на Ваш запит від ___.

дата

касательно поставки… стосовно поставки…

В ответ на Ваш запрос сообщаем… У відповідь на Ваш запит
повідомляємо…

Благодарим за запрос и высылаем твердую Оферту на поставку.. Дякуємо за
запит і висилаємо тверду оферту на поставку..

С благодарностью подтверждаем получение Вашего запроса и делаем Вам
твердое предложение на поставку.. З вдячністю підтверджуємо отримання
Вашого запиту і робимо Вам тверду пропозицію на поставку..

В ответ на Ваш запрос предлагаем Вам в счет взаимных поставок ____

количество

метров шерстяных и _____

количество

метров шелковых тканей У відповідь на Ваш запит пропонуємо Вам у рахунок
взаємних поставок ____

кількість

метрів шерстяної та ____

кількість

метрів шовкової тканини

Ссылаясь на Ваш запрос от ___

дата

хотим предложить Вам.. Посилаючись на Ваш запит від ___, хочемо
запропонувати Вам. дата

Благодарим за Ваш запрос на поставку ____________

название товара

и сообщаем, что мы могли бы предложить Вам… Дякуємо за Ваш запит на
поставку ________

назва товару

і повідомляємо, що ми могли б запропонувати Вам…

… с поставкой равными месячными партиями … з поставкою однаковими
місячними партіями

Качество товара будет полностью соответствовать образцам, которые Вы
получили от нас на прошлой неделе Якість товару повністю відповідатиме
зразкам, які Ви отримали від нас минулого тижня

Прилагаемый сертификат должен служить окончательным подтверждением
качества товара Сертифікат, що додається, повинен бути остаточним
підтвердженням якості товару

Сообщаем Вам, что товар соответствует международным стандартам
Повідомляємо Вам, що товар відповідає міжнародним стандартам

Платеж производится посредством инкассо против представления отгрузочных
документов и сертификата качества Платіж здійснюється через інкасо проти
представлення документів на відвантаження та сертифіката якості

Платеж должен производиться через банк страны продавца против
предъявления счета и транспортных документов Платіж має здійснюватися
через банк країни продавця проти подання рахунка і транспортних
документів

Платеж осуществляется наличными против предъявления коносамента Платіж
здійснюється готівкою проти пред’явлення коносаменту

Платеж производится посредством инкассо против предъявления грузовых
документов Платіж здійснюється через інкасо проти пред’явлення вантажних
документів

Платеж должен быть произведен в форме безотзывного и подтвержденного
аккредитива, открытого в… Платіж має бути здійснений у формі
безвідкличного й підтвердженого акредитиву, відкритого в…

Настоящее предложение действительно два месяца со дня получения письма
Ця пропозиція дійсна два місяці з дня отримання листа

Настоящее предложение теряет силу по истечении трех недель с
сегодняшнего дня Ця пропозиція втрачає чинність після закінчення трьох
тижнів, рахуючи від сьогоднішнього дня

Настоящее предложение просим подтвердить в течение 10 дней со дня
получения нашего письма Цю пропозицію просимо підтвердити протягом 10
днів з дня отримання нашого листа

ТИПОВІ ВИСЛОВИ ТА ФРАЗИ ПРОХАННЯ

Просим сообщить… Просимо повідомити…

Пожалуйста, сообщите нам о (когд. как, что)… Будь ласка, повідомте нам
про (коли, як, що)…

Просим при случае прислать нам… Просимо при нагоді надіслати нам…

Если сможете, пожалуйста, дайте нам информацию о… Якщо зможете, будь
ласка, дайте нам інформацію про…

Будьте добры срочно выслать нам все необходимые документы Будьте ласкаві
терміново надіслати нам усі необхідні документи

Просим Вас внимательно изучить наши предложений и дать окончательный
ответ Просимо Вас уважно вивчити наші пропозиції і дати остаточну
відповідь

Просим Вас срочно оплатить счета Просимо Вас терміново оплатити рахунки

Пожалуйста, как можно скорее телеграфируйте нам ответ Будь ласка,
якомога швидше телеграфуйте нам відповідь

Просим у Вас более подробной информации о… Просимо у Вас детальнішої
інформації про…

Пожалуйста, вышлите нам дополнительную информацию и возможные
иллюстративные материалы о… Будь ласка, надішліть нам додаткову
інформацію та можливі ілюстративні матеріали про…

Прежде всего прошу сообщить мне… Насамперед прошу повідомити мені…

Прошу указать точный почтовый адрес, номер телефона, факса и телекса
Прошу вказати точну поштову адресу, номер телефону, факсу та телексу

Будем Вам очень признательны, если Вы… Будемо Вам дуже вдячні, якщо
Ви…

Будьте добры принять все необходимые меры для улучшения ситуации Будьте
ласкаві вжити всіх необхідних заходів, щоб виправити ситуацію

Просим Вашей помощи в деле… Просимо Вашої допомоги у справі…

Мы будем весьма благодарны, если Вы обеспечите нас техническим
оборудованием Ми будемо дуже вдячні, якщо Ви забезпечите нас технічним
обладнанням

Было бы очень хорошо, если б Вы письменно подтвердили свое решение о…
Було б чудово, якби Ви письмово підтвердили своє рішення про…

Мы были бы искренне благодарны, если б Вы могли сообщить о своем решении
в ближайшее время Ми були б щиро вдячні, якби Ви могли повідомити про
своє рішення найближчим часом

В соответствии с п. ___ нашего Договора прошу Вас… Відповідно до п.
___ нашої Угоди прошу Вас…

Пожалуйста, если сможете, проинформируйте меня о ходе выполнения
обязательств до___

дата Будь ласка, якщо зможете, поінформуйте мене про хщ виконання
зобов’язань до____

дата

Дайте нам знать, какие меры могли бы помочь Вам преодолеть эти трудности
Повідомте нам, які заходи могли б допомогти Вам подолати ці труднощі

Если Вам необходимо продлить срок платежа, пожалуйста, сообщите об этом
— мы готовы подождать еще до___

дата Якщо Вам необхідно продовжити термін виплати, будь ласка, повідомте
про це — ми готові почекати ще до___

дата

Поскольку этот вопрос безотлагателен, убедительно просим Вас дать
срочный ответ Оскільки ця проблема є невідкладною, переконливо просимо
Вас дати термінову відповідь

Просим рассмотреть наши поправки и ответить при первой же возможности
Просимо розглянути наші поправки і відповісти при першій же нагоді

Хотелось бы знать Вашу точку зрения по поводу… Хотілось би знати Ваш
погляд на… (з приводу…!

Извините за дополнительные хлопоты, но не были бы Вы столь любезны дать
письменные подробные объяснения по поводу… Вибачте за додаткові
турботи, але чи не були б Ви настільки люб’язні дати письмові детальні
пояснення з приводу…

Будем рады, если Вы согласитесь участвовать в этом благотворительном
концерте Будемо раді, якщо ви погодитеся взяти участь у цьому
благодійному концерті

Будет приятно, если Вы сообщите, что нашли возможность помочь нам Буде
приємно, якщо Ви повідомите, що знайшли можливість допомогти нам

Будем благодарны, если Вы подтвердите свое участие в работе конференции
Будемо вдячні, якщо Ви підтвердите свою участь у роботі конференції

Для нас важно получить необходимую информацию о… Для нас важливо
отримати необхідн інформацію про…

Сообщите, пожалуйста, заинтересовало ли Вас наше предложение Повідомте,
будь ласка, чи зацікавила Вас наша пропозиція

Просим выслать Ваши предложения и рекомендации относительно… Просимо
вислати Ваші пропозиції т. рекомендації щодо…

Нас заинтересовала продукция, которую Вы рекламируете, поэтому будем
благодарны, если Вы вышлете нам подробную информацию и иллюстративные
материалы Нас зацікавила продукція, яку Ви рекламуєте, тому будемо
вдячні, якщо Ви надішлете нам детальну інформацію та ілюстративні
матеріали

Будем благодарны за любую помощь, которую Вы сможете оказать нам в этом
деле Будемо вдячні за будь-яку допомога яку Ви зможете надати нам у цій
справі

К этому письму прилагаем образец и надеемся, что Вы в ответ вышлете нам
свои До цього листа додаємо зразок і сподіваємося, що Ви у відповідь
надішлете нам свої

Не смогли бы Вы… Будьте добры, сообщите, когда… Пожалуйста, сообщите
нам, как… Просим ознакомить нас с… Будьте так добры выслать нам…
Нам было бы приятно узнать… Чи не могли б Ви… Будьте ласкаві,
повідомте, коли… Будь ласка, повідомте нам, як… Просимо ознайомити
нас із… Будьте ласкаві надіслати нам… Нам було б приємно
дізнатися…

Если у Вас будет возможность, позвоните нам для того, чтобы… Якщо у
Вас буде можливість, зателефонуйте нам для того, щоб…

При случае просим Вас… При нагоді просимо Вас…

Сделайте одолжение, дайте нам подробное описание необходимого
технического оснащения Зробіть ласку, подайте нам детальний опис
необхідного технічного устаткування

Были бы Вам очень признательны, если б Вы выразили свое мнение
относительно… Були б Вам дуже вдячні, якби Ви висловили свою думку
щодо…

Будем Вам очень обязаны, если Вь рассмотрите наши предложения Будемо Вам
дуже зобов’язані, якщо Ви розглянете наші пропозиції

Окажете нам неоценимую услугу, если предоставите информацию о Зробите
нам неоціненну послугу, якщо надасте інформацію про…

Будьте добры, как можно скорее дайте исходные данные.. Будьте ласкаві,
якомога швидше дайте вихідні дані..

Просим Вас срочно сообщить, желаете ли Вы . Просимо Вас терміново
повідомити, чи бажаєте Ви..

Подтвердите, пожалуйста, свой приезд на встречу Підтвердіть будь ласка,
свій приїзд на зустріч

Прошу Вас сделать это как можно быстрее Прошу Вас зробити це якомога
швидше

Просим Вас срочно ответить Просимо Вас відповісти негайно І терміново.)

ТИПОВІ ВІДПОВІДІ НА ПРОХАННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ

(звороти та фрази)

К сожалению, мы не можем принять Вашего предложения На жаль, ми не
можемо прийняти Вашої пропозиції

Очень жаль, но мы не можем удовлетворить Вашей просьбы по целому ряду
причин Дуже шкода, але ми не можемо задовольнити Вашого прохання з
цілого ряду причин

Сожалеем, но учитывая осложнение ситуации мы не можем поддержать Ваш
проект Шкода, але з огляду на ускладнення ситуації ми не можемо
підтримати Вашого проекту

С сожалением сообщаем, что у нас нет ни малейшей возможности… З
прикрістю повідомляємо, що не маємо ні найменшої змоги…

К сожалению, должны сообщить Baм о невозможности продления контракта На
жаль, повинні повідомити Вам про неможливість продовження контракту

Боюсь, что на этот раз я не смогу принять участие в проведении… Боюся,
що цього разу я не зможу взяти участі у проведенні…

Сожалею, но сейчас у меня нет возможности… Шкода, але зараз я не маю
змоги…

Нам очень жаль, но мы ничего не можем сделать для Вас Нам дуже прикро,
але ми не можемо нічого зробити для Вас

Извините, но мы не можем согласиться на проведение этого мероприятия
Вибачте, але ми не можемо погодитись на проведення цього заходу

Искренне сожалеем, но неприятная ситуация, сложившаяся в ходе выполнения
договора, не позволяет нам… Щиро жалкуємо, але неприємна ситуація, яка
склалася в ході виконання договору, не дозволяє нам…

Нам очень жаль, но в связи с наличием нескольких до сих пор не
оплаченных счетов мы не можем принять от Вас новые заказы Нам дуже
шкода, але у зв’язку з наявністю кількох досі не оплачених рахунків ми
не можемо прийняти від Вас нові замовлення

К сожалению, вынуждены сообщить, что у нас нет ни малейшей возможности
материально поддержать Ваш Фонд На жаль, змушені повідомити, що не маємо
ні найменшої змоги матеріально підтримати Ваш Фонд

Очень жаль, но в этом году у нас нет возможности сделать существенный
благотворительный взнос Дуже прикро, але цього року у нас немає
можливості зробити суттєвий благодійний внесок

Извините, но сложившаяся ситуация не разрешает нам продлить Ваш кредит
Вибачте, але ситуація, що склалася, не дозволяє нам продовжити Ваш
кредит

Жаль, но мы не можем согласиться с Вашей редакцией некоторых пунктов
ппоекта соглашения Шкода, але ми не можемо погодитися з Вашою редакцією
окремих пунктів проекту угоди

ТИПОВІ ФРАЗИ листа – нагадування

Извините, но мы хотим напомнить Вам о необходимости оплатить счет за…
Вибачте, але ми хочемо нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за

Думаю, что это всего лишь недоразумение, и прошу Вас выслать чек на
оплату… Гадаю, що це лише непорозуміння, і прошу Вас надіслати чек на
оплату …

Убеждены, что эта задолженность — лишь недосмотр, и надеемся, что Вь
ликвидируете ее в течение… Переконані, що ця заборгованість – лише
недогляд і сподівємось, що Ви ліквідуєте її протягом …

Нам очень неудобно, что вынуждеж напоминать Вам о… Нам дуже незручно,
що змушені нагадувати Вам про…

Очень жаль, но все предыдущие напоминания были тщетными… Дуже шкода,
але всі попередні нагадування були марними…

К сожалению, предыдущие напоминания не принесли желаемы) результатов На
жаль, попередні нагадування не Сожалеем, но мы вынуждены сообщить Вам об изменении системы оплаты заказов, обусловленной тем, что Вы вовремя не оплатили предыдущих Шкода, але ми змушені повідомити Вам про зміну системи оплати замовлень, зумовлену тим, що Ви вчасно не оплатили попередніх Нам очень неприятно сообщать, что в связи с большой задолженностью Ваш кредит временно закрыт Нам дуже прикро повідомляти, що у зв'язку з великою заборгованістю Ваш кредит тимчасово закрито Все наши попытки заставить Вас оплатить долг были безуспешными, поэтому мы вынуждены подать иск в суд Усі наші намагання примусити Вас оплатити борг були марними, а тому ми змушені подати позов до суду Если Вы не погасите задолженность в течение 10 дней, мы будем вынуждены закрыть Ваш кредит Якщо Ви не погасите заборгованість протягом 10 днів, ми змушені будемо закрити Ваш кредит Ваши систематические и долговременные задержки с оплатой счетов и большая задолженность нашей фирме дает основание серьезно подумать о разрыве контракта Ваші систематичні і довготривалі затримки з оплатою рахунків та велика заборгованість нашій фірмі дає підставу серйозно подумати про розірвання контракту Несмотря на неоднократные напоминания и принятые предупредительные меры, Ваш долг не только не погашен, но и продолжает возростать. Поэтому считаем необходимым предупредить Вас о своем намерении разорвать контракт Незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті попереджувальні заходи, Ваш борг не лише не погашено, але він продовжує зростати. Тому вважаємо за необхідне попередити Вас про свій намір розірвати контракт Напоминаем Вам, что... Хотели бы напомнить Вам о... Уместно будет напомнить, что... Кстати, напоминаем Вам... Нагадуємо Вам, що... Хотіли б нагадати Вам про... Доречно буде нагадати, що... До речі, нагадуємо Вам... Кроме того, осмеливаемся напомнить Вам о необходимости... Крім того, насмілюємося нагадати Вам про необхідність... Считаем необходимым напомнить Вам о... Вважаємо необхідним нагадати Вам про... Позвольте Вам напомнить, что Вы... Дозвольте Вам нагадати, що Ви... В связи с этим хотим напомнить Вам о... У зв'язку з цим хочемо нагадати Вам про... Пользуясь случаем позвольте напомнить, что... Користуючись нагодою дозвольте нагадати, що... Хотели бы обратить Ваше внимание на то, что... Хотіли б звернути Вашу увагу на те, що... Просим Вас обратить особое внимание на... Просимо Вас звернути особливу увагу на... При этом необходимо особенно отметить тот факт, что... При цьому слід особливо відзначити той факт, що... Необходимо отметить то, что... Необхідно зазначити те, що... В то же время обращаем Ваше внимание... Водночас ми звертаємо Вашу увагу.. В связи с этим просим Вас как можно скорее обратить внимание на проблему... У зв'язку з цим просимо Вас якомога швидше звернути увагу на проблему... Мы бы не беспокоили Вас такими напоминаниями, если бы... Ми б не турбували Вас такими нагадуваннями, якби... ТИПОВІ мовні звороти РЕКЛАМАЦІЙНИХ ЛИСТІВ І ЛИСТІВ-ПРЕТЕНЗІЙ (невдоволення) Нам очень неприятно, что... Нам дуже неприємно, що... Нас неприятно поразил тот факт, что. Нас неприємно вразив той факт, що... Жаль, что сложилась такая неприятная ситуация Жаль, що склалася така неприємна ситуація Мы очень обеспокоены таким положением дел Ми дуже занепокоєні таким станом справ Странно, но мы не получили от Вас никакого ответа на наше предложение Дивно, але ми не отримали від Вас жодної відповіді на нашу пропозицію Это, к сожалению, противоречит условиям нашего соглашения Це, на жаль, суперечить умовам нашої угоди Мы не совсем удовлетворены Вашим отчетом Ми не зовсім задоволені Вашим звітом Мы разочарованы Вашим ответом на наше письмо от... Ми розчаровані Вашою відповіддю на наш лист від... Нас неприятно поразил Ваш необоснованный отказ... Нас прикро вразила Ваша необґрунтована відмова... Мы не согласны с Вашим мнением относительно... Ми не погоджуємось з Вашою думкою щодо... Мы не одобряем Вашей позиции относительно... Ми не схвалюємо Вашої позиції щодо... Я очень обеспокоен этой неожиданной задержкой Я дуже стурбований цією несподіваною затримкою... Пожалуйста, объясните, как произошел такой неприятный случай... Будь ласка, поясніть, як трапився такий неприємний випадок... Просим объяснить эту непонятную и в некотором роде обидную для нас ситуацию Просимо пояснити цю незрозумілу і певною мірою образливу для нас ситуацію Мы выражаем свой протест против... Ми висловлюємо свій протест проти... Вынуждены выразить свой решительный протест против... Змушені висловити свій рішучий протест проти... Хотим выразить свое принципиальное несогласие с Вашим решением относительно... Хочемо висловити свою принципову незгоду з Вашим рішенням щодо... Нам неприятно осознавать, что... Нам неприємно усвідомлювати, що... Высказываем свое еудовлетворение по поводу,.. Висловлюємо своє незадоволення з приводу... ас абсолютно не удовлетворяет... Нас ніяк не задовольняє... Ета ситуация наводит на мысль о возможном досрочном расторжении соглашения между нашими компаниями Ця ситуація наводить на думку про можливе дострокове розірвання угоди між нашими компаніями Вынуждены напомнить Вам, что, к сожалению, до сих пор не получили от Вас банковской гаранти Змушені нагадати Вам, що, на жаль, досі не отримали від Вас банківської гарантії Мы удивлены Вашим неожиданным решением... Ми здивовані Вашим несподіваним рішенням... В связи с тем, что Вы своевременно не рассмотрели вопрос... У зв'язку з тим, що Ви вчасно не розглянули питання... Ход выполнения договора начинает нас беспокоить Хід виконання договору починає нас непокоїти Если Вы не дадите письменного ответа до __, мы оставляем Якщо Ви не дасте письмової відповіді до ___, ми залишаємо дата за собой право обратиться в суд дата за собою право звернутися до суду Мы были очень удивлены, не получив ответа на напоминание о необходимости доукомплектовать оборудование лаборатории Ми були дуже здивовані, не отримавши відповіді на нагадування про необхідність доукомплектувати обладнання лабораторії Хоть Вы и уверяли, что уже выслали чек, мы его, к сожалению, до сих пор не получили Хоч Ви й запевняли, що вже вислали чек, ми його, на жаль, і досі не отримали Ваше пренебрежительное отношение к нашим просьбам наносит вред этому сотрудничеству, которое когда-то было очень плодотворным Ваше зневажливе ставлення до наших прохань завдає шкоди цьому співробітництву, яке колись було дуже плідним типові мовні звороти, що вживаються у рекламаціях Предъявляем Вам рекламацию на отгруженный Вами товар... Пред’являемо Вам рекламацію на відвантажений Вами товар. Направляєм Вам претензию в отношении качества... Надсилаємо Вам претензію стосовно якості... Направляєм Вам претензию в связг с упаковкой... Надсилаємо Вам претензію в зв'язку з упаковкою... Просим в самый короткий срок отгрузить нам недостающие __ цифра пар женской и _____ пар цифра мужской обуви Просимо в найкоротший термін відвантажити нам недостачу із ___ цифра пар жіночого і ____ пар цифра чоловічого взуття Согласно акту экспертизы №__, консервы _____, отгруженные в назва иновагонах №__ по железнодорожным накладным №__ и №__, не пригодны для употребления в пищу Згідно з актом експертизи №__, консерви _______, відвантажені назва в іновагонах №__ за залізничними накладними №___ і №.__, не придатні для вживання Просим Вас распорядиться забракованными _________ назва товару и возвратить сумму ____ гривен цифра Просимо Вас розпорядитися забракованими ________ назва товару і повернути суму ___ гривень цифра ... Вы не использовали герметическую упаковку ... Ви не використали герметичну упаковку .. до сих пор не отгрузили последнюю партию товара . досі не відвантажили останню партію товару Просим в срочном порядке заменить бракованные детали Просимо терміново замінити браковані деталі типові мовні звороти ВІДПОВІДЕЙ НА “СЕРДИТІ” ЛИСТИ (пОГОДЖЕННЯ) Понимаем Вашу обеспокоенность і поводу... Розуміємо Вашу стурбованість з приводу... Нам очень жаль, что вынудили Вас волноваться из-за... Нам дуже прикро, що змусили Вас хвилюватися через... Извините,что причинили Вам неприятности с... Вибачте, що завдали Вам прикрощів із... Просим извинения за лишние переживания по поводу... Просимо вибачення за зайві хвилювання з приводу... Просим учесть, что у нас возникли серьезные затруднения с... Просимо врахувати, що у нас виникли серйозні труднощі із... Эта неприятная для обеих сторон ситуация обусловлена тем, что... Ця неприємна для обох сторін ситуація зумовлена тим, що... Это случилось потому, что... Це сталося через те, що... Задержка выполнения заказа в значительной степени обусловлен тем, что... Затримка у виконанні замовлення значною мірою зумовлена тим, що... Мы признаем свою вину... Ми визнаємо свою провину (вину)... Извините за эту досадную ошибку, которая причинила Вам столько хлопот Просимо вибачення за цю прикру помилку, що завдала Вам стільки клопоту Мы делаем все возможное для завершения всех работ в предусмотренный контрактом срок Ми робимо все можливе для завершення всіх робіт у передбачений контрактом термін Мы постараемся принять все необходимые меры для улучшения ситуации Ми намагатимемось ужити всіх необхідних заходів для виправлення ситуації (БЕЗПІДСТАВНІСТЬ) Мы очень удивлены Вашими обвинениями относительно... Ми дуже здивовані Вашими звинуваченнями щодо... Мы были неприятно удивлены предъявленной нам претензией... Ми були прикро здивовані пред'явленою нам претензією... Не можем согласиться с Вашими обвинениями по поводу... Не можемо погодитися з Вашими звинуваченнями з приводу... Считаем Ваши обвинения безосновательными... Вважаємо Ваші звинувачення безпідставними... Мы были неприятно удивлены Вашей безосновательной критикой Ми були неприємно здивовані Вашою безпідставною критикою Мы отклоняем Вашу претензию... Ми відхиляємо Вашу претензію... Снимаем с себя ответственность за задержку... и хотим напомнить обстоятельства, при которых она произошла Знімаємо з себе відповідальність за затримку... І хочемо нагадати обставини, за яких вона сталася Считаем, что задержка в передаче технической документации произошла не по нашей вине Вважаємо, що затримка у передачі технічної документації сталася не з нашої вини Мы вынуждены были задержать передачу рабочих чертежей, поскольку Вы на ____ опоздали срок с оплатой предыдущих работ Ми змушені були затримати передачу робочих креслень, оскільки Ви на _________ термін запізнилися з оплатою попередніх робіт Поскйлысу поломка произошла из-за нарушения инструкции по технике эксплуатации, мы отклоняем Ваши претензии относительно качества работы генераторов Оскільки поломка сталася через порушення інструкції з техніки експлуатації, ми відхиляємо Ваші претензії щодо якості роботи генераторів Учитывая все сказанное выше, считаем Ваши обвинения необоснованными и просим отозвать претензию Враховуючи все сказане вище, вважаємо Ваші звинувачення безпідставними і просимо відкликати претензію ТИПОВНІ МОВНІ ЗВОРОТИ ВИБАЧЕННЯ Просим извинения за... Прошу извинить за... Простите, пожалуйста... Просим извинения... Просимо вибачення за... Прошу вибачити за... Вибачте, будь-ласка... Перепрошуємо Вас... Извините, но на этот раз мы не сможем Вам помочь... Вибачте, але цього разу ми не зможемо допомогти Вам... Искренне просим извинения за задержку с ответом Щиро просимо вибачення за затримку з відповіддю Приношу свои искренние извинения за вчерашнее опоздание на встречу Щиро перепрошую Вас за вчорашнє спізнення на зустріч Приносим извинения за причиненные Вам не по нашей вине неудобства Просимо вибачення за створені Вам не з нашої провини незручності Просим извинить нас за невозможность своевременно выполнить Ваш заказ Просимо вибачити нас за неможливість вчасно виконати Ваше замовлення Извините, но мы не можем выполнить Ваш заказ на продукцию, пока не получим гарантийного письма или оплаченного счета Вибачте, але ми не можемо виконати Вашого замовлення на продукцію, доки не отримаємо гарантійного листа чи оплаченого рахунка Хотим извиниться за доставленные Вам дополнительные хлопоты Хочемо вибачитися за завдані Вам зайві турботи Извините за повторное напоминание, но мы до сих пор не получили необходимых нам документов Вибачте за повторне нагадування, але ми й досі не отримали необхідних нам документів Просим прощения за путаницу и задержку в нашей бухгалтерии Перепрошуємо за плутанину і затримку в нашій бухгалтері! Еще раз прошу прощения за допущенную нами невнимательность Ще раз прошу вибачення за допущену нами неуважність Нам очень неприятно за вчерашний инцидент Нам дуже неприємно за вчорашній інцидент Нам очень жаль, что вынудили Вас волноваться из-за такой мелочи Нам дуже прикро, що змусили Вас хвилюватися через таку дрібницю Извините, нам очень неудобно беспокоить Вас, но... Вибачте, нам вельми незручно турбувати Вас, однак... Хочу принести Вам искренние извинения за досадную ошибку, которая произошла из-за неисправности компьютера Хочу щиро перепросити Вас за прикру помилку, що виникла через несправність комп'ютера ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ висловлення подяки Хотим выразить свою искреннюю благодарность за... Хочемо висловити свою найщирішу вдячність за... Очень любезно с Вашей стороны... З Вашого боку було дуже люб'язно... Пишу Вам с чувством глубокой признательности... Пишу Вам з почуттям глибокої вдячності... Мы весьма обязаны... Ми дуже зобов'язані... Благодарны за весомый вклад, который сделала Ваша фирма... Вдячні за вагомий внесок, який і зробила Ваша фірма... Выражаем свою искреннюю благодарность за предоставленную нам информацию о... Висловлюємо свою щиру вдячність за надану нам інформацію про... Хочу выразить Вам благодарность за то, что Вы старались... Хочу висловити Вам вдячність за те, що Ви намагалися... ' Очень благодарны за высланную нам документацию Дуже дякуємо за надіслану нам документацію Искренне благодарны за помощь Щиро дякуємо за допомогу Мы были приятно удивлены... Ми були приємно здивовані... Благодарны Вам за приглашение принять участие в этом весьма важном проекте Вдячні Вам за запрошення взяти участь у цьому вельми важливому проекті Спасибо за оказанную возможность познакомиться с... Дякуємо за надану можливість познайомитися з... Хочу еще раз поблагодарить Вас за гостеприимство и приятно проведенное время Хочу ще раз подякувати Вам за гостинність і приємно проведений час Должен еще раз поблагодарить Вас за прекрасную встречу и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество Мушу ще раз подякувати Вам за чудову зустріч і висловити надію на подальше співробітництво Благодарим Вас за поддержку и надеемся на дальнейшую помощь Дякуємо Вам за підтримку і сподіваємося на подальшу допомогу Нам представилась возможность выразить Вам свою искреннюю признательность.,. У нас з'явилась можливість висловити Вам свою щиру вдячність... Нам было приятно узнать о предоставленной Вашей фирмой денежной помощи. От имени всех, кто заинтересован в этом благородном деле, примите самую искреннюю благодарность Нам було приємно дізнатися про надану Вашою фірмою грошову допомогу. Від імені всіх, хто зацікавлений у цій благородній справі, прийміть нашу найщирішу вдячність Благодарны Вам за пожертвование на... Вдячні Вам за пожертву на... Это письмо — выражение нашей признательности за... Цей лист — вияв нашої вдячності за… Мы высоко ценим Вашу помощь... Ми високо цінуємо Вашу допомогу.. Благодаря Вам мы смогли устранить существенные неполадки Завдяки Вам ми змогли усунути суттєві неполадки Благодаря Вам мы смогли решить ряд существенных затруднений Завдяки Вам ми змогли вирішити ряд суттєвих ускладнень Позвольте выразить свою признательность за активное содействие Дозвольте висловити свою вдячністі за активне сприяння Вы, безусловно, заслуживаете самой искренней и самой глубокой признательности Ви, безумовно, заслуговуєте найщирішоі і найглибшої вдячності Благодарны Вам за то, что Вы не пожалели сил и времени и направили свой талант на наше общее дело Вдячні Вам за те, що Ви не шкодували сил і часу і спрямували свій талант на нашу спільну справу Было бы непростительно, если бы мы не поблагодарили Вас и Ваших коллег за... Було б непростиме, якби ми не подякували Вам та Вашим колегам за... Наше положение значительно укрепилось благодаря Вашей помощі Наше становище значно зміцнилося завдяки Вашій допомозі От имени_______________ название компании выражаю Вам глубокую благодарность за... Від імені_______________ назва компанії' висловлюю Вам глибоку вдячність за... Примите нашу искреннюю благодарность за Ваш щедрый дар и поддержку нашей благотворительной организации Прийміть нашу щиру подяку за Ваш щедрий дарунок та підтримку нашої благодійно? організації Пожалуйста, примите этот сувенир в знак нашей искренней благодарности за... Будь ласка, прийміть цей сувенір на знак нашої щирої вдячності за... Позвольте поблагодарить Вас за согласие продлить срок оплаты счетов Дозвольте подякувати Вам за згоду продовжити термін сплати рахунків Еще раз благодарю за интерес, проявленный Вами к... Ще раз дякую за інтерес, виявлений Вами до... Спасибо Вам за то, что Вы нашли время и возможность посетить нашу выставку Дякуємо Вам за те, що Ви знайшли час і можливість відвідати нашу виставку Искренне благодарим Вас за присланные разъяснения, благодаря которым мы смогли выявить досадную ошибку в расчетах, которая и была основной причиной неисправности двигателя Щиро дякуємо Вам за надіслані пояснення, завдяки яким ми змогли виявити прикру помилку у розрахунках, яка й була основною причиною несправності двигуна типові вислови СУПРОВІДНИХ ЛИСТІВ Высылаем Вам... Направляєм Вам... Пересылаем Вам... Надсилаємо Вам... Направляємо Вам... Пересилаємо Вам.., Прилагаем перечень нашей новой продукции Додаємо перелік нашої ново? продукції Согласно Вашему желанию высылаем рабочие чертежи На Ваше прохання надсилаємо робочі креслення Просим Вас ознакомиться с перечнем новых товаров Просимо Вас ознайомитися з переліком нових товарів Просим просмотреть этот каталог и сообщить, не заинтересовали ли Вас некоторые отмеченные на полях позиции Просимо переглянути цей каталог з повідомити, чи не зацікавили Вас окремі позначені на полях позиції Надеемся, что некоторые из предлагаемых товаров привлекут Ваше внимание Сподіваємось, деякі з пропонованих товарів привернуть Вашу увагу Надеемся, что Вы заинтересуетесь... . Сподіваємось, що Ви зацікавитеся... Сообщите, пожалуйста, какие образцы Вы хотели бы получить для подробного ознакомления Повідомте, будь ласка, які зразки Ви хотіли б отримати для детального ознайомлення Будем рады установить взаимовыгодные контакты с Вашей компанией Будемо раді встановити взаємовигідні контакти з Вашою компанією Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вашей фирмой Ми зацікавлені у співпраці з Вашою фірмою Мы искренне рассчитываем на начало диалога между нашими фирмами Ми щиро розраховуємо на початок діалогу між нашими фірмами вітальні звороти Хотим поздравить Вас... Хочемо привітати Вас... Прийміть моі щирі вітання з нагоди... Примите мои искренние поздравления по поводу... Від щирого серця вітаю Вас От всего сердца поздравляю Вас... Очень рады за Вас... Дуже раді за Вас... Поздравляем Вас с большим успехом... Вітаємо Вас з великим успіхом... Поздравляем с успешным завершением испытаний... Вітаємо з успішним завершенням випробувань... Искренне поздравляю Вас с избранием на пост... Щиро вітаю Вас з обранням на посаду... Прошу передать мои сердечные поздравления Вашей семье Прошу передати мої дружні вітання Вашій сім'ї Поздравляем Вас с приятным событием —... Вітаємо Вас з приємною подією —... Примите наши поздравления по случаю открытия новой гостиницы (ресторана, клуба...) Прийміть наші вітання з нагоди відкриття нового готелю (ресторану, клубу...) От имени руководства поздравляем Вас с юбилеем и надеемся, что Вы будете работать у нас еще много лет Від імені керівництва вітаємо Вас з ювілеєм і сподіваємось, що Ви працюватимете у нас ще багато років ДОДАТОК 1 НАЗВИ МЕШКАНЦІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ Авдіївка — авдієвець, авдіївка, авдіївці; авдіївський Алупка — алупкинець, алупкинка, алупкинці; алупкинський Алушта — алуштинець, алуштинка, алуштинці; алуштинський Алчевськ — алчевець, алчевка, алчевці; алчевчанин, алчевчанка, алчевчани; алчевський Амвросіївка — амвросієвець, амвросіївка, амвросіївці; амвросіївський Ананьїв — ананьєвець, ананьївка, ананьївці; ананьївський Андріївка — андрієвець, андріївка, андріївці; андріївчанин, андріївчанка, андріївчани; андріївський Андрушівка — андрушівець, андрушівка, андрушівці; андрушівський Антрацит — антрацитовець, антрацитівка, антрацигівці; антрацитівський Артемівськ — артемовець, артемівка, артемівці; артемівський Арциз — арцизець, арцизка, арцизці; арцизянин, арцизянка, арпизяни; арцизький Асканія-Нова — асканіє-новець, асканіє-новка, асканіє-новці; асканіє-новський Бабаї — бабаївець, бабаївка, бабаївці; бабаївський Бабинці — бабинчанин, бабинчанка, бабинчани; бабинецький Багерове — багеровець, багерівка, багерівщ; багерівський Балабине — балабинець, балабинка, балабинді; балабинський Балта — балтянин, балтянка, балтяни; балтський Баранівка — барановець, баранівка, баранівці; баранівський Барвінкове — барвінковець, барвінківка, барвінківці; барвінківський Баришівка — баришевець, баришівка, баришівці; баришівський Батурин — батуринець, батуринка, батуринці; батуринський Бахмач — бахмачанин, бахмачанка, бахмачани; бахмацький Бахчисарай — бахчисараєздь, бахчисарайка, бахчисарайді; бахчисарайський Бердичів — бердичевець, бердичівка, бердичівці; берди-чівлянин, бердичівлянка, бердичівляни; бердичівський Бердянськ — бердянець, берданка, бердянці; бердянський Берегове — береговеіц», берегівка, берегівці; берегівчанин, берегівчанка, берегівчани; берегівський Бережани — бережанець (бережанин), бережанка, бережанці (бережани); бережанський Березань — березанець, березанка, березанці (березани); березанський Березине — березинець, березинка, березинці; березинський Березівка — березовець, березівка, березівці; березівчанин, березівчанка, березівчани; березівський Березнегувате — березнегуватець, березнегуватка, березнегуватці; березнегуватський Березолуки — березолучець, березолучка, березолучці; березолуцький Берислав — бериславець, бериславка, бериславці; бериславський Бершадь — бершадець, бершадка, бершадці; бершадський Биківка — биковець, биківка, биківці; биківчанин, биківчанка, биківчани; биківський Бистриця — бистричанин, бистричанка, бистричани; бистрицький Бібрка — бібрчанин, бібрчанка, бібрчани; бібрківський Біла Церква — білоцерківець, білоцерківка, білоцерківці; білоцерківчанин, білоцерківчанка, білоцер-ківчани; білоцерківський Білгород — білгород-дністровець, білгород-дністровка Дністровський — білгород-дністровці; білгород-дністровський Білицьке — біличанин, біличанка, біличани; білицький Біловодськ — біловодчанин, біловодчанка, біловодчани; біловодський Білокуракіне — білокуракінець, білокуракінка, білокуракінці; білокуракінський Білолуцьк — білолучанин, білолучанка, білолучани; біло-луцький Більшівці — більшівчанин, більшівчанка, більшівчани; більшовецький Близнюки — близнюковець, близнюківка, близнюківці; близнюківський Бобровиця — бобровичанин, бобровичанка, бобровичани; бобровицький Богородчани — богородчанець, богородчанка, богородчанці; богородчанський Богуслав — богуславець, богуславка, богуславці; богуславський Бориспіль — бориспілець, бориспілька, бориспільці; бориспільський Боярка — боярчанин, боярчанка, боярчанці; боярський Бровари — броварчанин, броварчанка, броварчани; броварський Броди — бродівець, бродівка, бродівці; бродівчанин, бродівчанка, бродівчани; бродівський Брусилів — брусиловець, брусилівка, брусилівці; бруси-лівський Брянка — брянківчанин, брянківчанка, брянківчанин; брянківський Бурштин — бурштинець, бурштинка, бурштинці; бурштинський Буштина — буштиновець, буштинівка, буштинівці; буштинський Вапнярка — вапнярець, вапнярка, вапнярці; вапнярчанин, вапнярчанка, вапнярчани; вапнярський Василівна — васильовець, василівка, василівці; василівча-нин, василівчанка, василівчани; василівський Васильків — васильковець, васильківка, васильківці; Васильківський Васильківка — васильковець, васильківка, васильківці; Васильківський Ватугіне — ватутінець, ватутінка, ватутінці; ватутінський Велика Михайлівка — велнкомихайловець, великомиха-йлівка, вели комихайлівці; великомихайлівський Великий Бурлук — великобурлучанин, великобурлучанка, великобурлучани; великобурлуцький Великі Мости — великомостянин, великомостянка, великомостяни; великомостицький Великодолинське — великодолинчанин, великодолинчанка, вели-кодолинчани; великодолинський Верховина — верховинець, верховинка, верховинці; верховинський Вижниця — вижничанин, вижничанка, вижничани; вижницький Виноградне — виноградновець, винограднівка, винограднів-ці; виноградчанин, виноградчанка, виноград-чани; винофаднівський Вишгород — вишгородець, вишгородка, вииц-ородці; виш-городський Вишневе — вшпневець, вишнівка, вишнівці; вишнівський Відрадне — відрадненець, відрадненка, відрадненпі; відрадненський Вільча — вільчанин (вільчанець), вільчанка, вільчани (вільчанці); вільчанський Вільшани — вільшанин, вільшанка, вільшани; вільшановець, вільшанівка, вільшанці; вільшанський Вінниця — вінничанин, вінничанка, вінничани; вінницький Вознесенськ — вознесенець, вознесенка, вознесенці; вознесенський Волноваха — волновашець, волновашка, волновасці; волноваський Володарка — володарець, володарка, володарці; володарський Володарськ Волинський — володарськ-волинець, володарськ-волинка володарськ-волинці; володарськ-волинський Ворзель — ворзелець, ворзелька, ворзельці; ворзельський Ворохта — ворохтянець, ворохтянка, ворохтянці; ворохтянський Вуглегірськ — вуглегорець, вуглегірка, вуглегірці; вуглегірський Гадяч — гадячанин, гадячанка, гадячани; гадяцький Галич — галичанин, галичанка, галичани; галицький Гірник — гірничанин, гірничанка, гірничани; гірницький Глеваха — глевашець, глевашка, глевасці; глеваський Глухів — глуховець, глухівка, глухівці; глухівчанин, глухівчанка, глухівчани; глухівський Гнівань — гніванчанин, гніванчанка, гніванчани; гніванський Гола Пристань — голопристанець, голопристанка, голопристанці; голопристанський Горлівка — горловець, горлівка, горлівці; горлівчанин, горлівчанка, горлівчани; горлівський Городище — городищанин, городищанка, городищани; городищанський Гостомель — гостомелець, гостомелька, гостомельці; гостомельський Градизьк — градижчанин, градижчанка, фадижчани; градизький Гребінка — гребінковець, гребінківка, гребінківці; гребінчанин, гребінчанка, гребінчани; гребінковський Гриців — фицевець, фицівка, фицівці; фицівчанин, фицівчанка, фицівчани; грицівський Гурзуф — гурзуфець, гурзуфка, гурзуфці; гурзуфський Гусятин — гусятинець, гусятинка, гусятинці; гусятинський Гути — гутянин, гутянка, гутяни (гутянці); гутянський Дворіччя — дворічанин, дворічанка, дворічани; дворічанський Дебальцеве — дебальцевець, дебальцівка, дебальцівці; дебальцівський Десна — деснянець, деснянка, деснянці; деснянський Джанкой — джанкоєць, джанкойка, джанкойці; джанкойський Дзержинськ — дзержинець, дзержинка, дзержинці; дзержинський Диканька — диканець, диканька, диканці; диканський Димитров — димитровець, димитровка, димитровці; ди- митровський Ділятин — ділятинець, ділятинка, ділятинпі; ділятинський Дніпропетровськ — дніпропетровець, дншропетровка, дніпропетровці; дніпропетровський Добровеличківка — добровеличковець, добровеличківка, добровеличківці; добровеличківський Добротвір — добротворець, добротвірка, добротвірці; добротвірянин, добротвірянка, добротвіряни; добротвірський Довбиш — довбишанин, довбишанка, довбишани; довбиський Долина — долинець, долинка, долинці; долинянин, долинянка, долинянці; долинський Донецьк — донеччанин, донеччанка, донеччани; донецький Дрогобич — дрогобичанин, дрогобичанка, дрогобичани; дрогобицький Дружба — дружбівець, дружбівка, дружбівці; дружбівський Дубно — дубенчанин, дубенчанка, дубнівчани (дубнівці); дубнівський Енергодар — енергодарець, енергодарка, енергодарці; енергодарський Євпаторія — євпаторієць, євпаторійка, євпаторійці; євпаторійський Єнакієве — єнакієвець, єнакіївка, єнакіївці; єнакіївський Жашків — жашковець, жашківка, жашківці; жашківчанин, жашківчанка, жашківчани; жашківський Жидачів — жидачевець, жидачівка, жидачівці; жидачівський Житомир —житомирянин, житомирянка, житомиряни; житомирець, житомирка, житомирці; житомирський Жмеринка — жмеринець, Жмеринка, жмеринці; жмеринча-нин, жмеринчанка, жмеринчани; жмеринський Жовтень — жовтневець, жовтневка, жовтневці; жовтен-ський Жовтневе — жовтневець, жовтневка, жовтневці; жовтнев-ський Запоріжжя — запоріжець, запоріжка, запорізці; запорізький Зарічне — зарічнянин, зарічнянка, зарічняни; зарічанин, зарічанка, зарічани; зарічнянський Заставна — заставнівець, заставнівка, заставнівці; застав-нівський Збараж — збаражець, збаражка, збаразці; збаразький Здолбунів — здолбуновець, здолбунівка, здолбунівці- здол-бунівський Зимогір'я — зимогірець, зимогірка, зимогірці; зимогірський Зіньків — зіньковець, зшьківка, зшьківці; зіньківський Зміїв — змієвець, зміївка, зміївці; зміївчанин, зміїв- і чанка, змивчани; зміївський Знам'янка — знам'янець, знам'янка, знам'янці; знам'янський Золотоноша — золотоношець, золотонішка, золотонісці- золотоноський Золочів — золочевець, золочівка, золочівці; золочівський Зуя — зуєвець, зуївка, зуївці; зуївський Івано-Франківськ — івано-франковець, івано-франківка, іванофранківці; івано-франківський Іванівка — івановець, іванівка, іванівці; іванівчанин, іванівчавчанка, іванівчани; іванівський Івано-Франкове - івано-франковець, івано-франківка, івано-франківці; івано-франківський Ізмаїл — ізмаілець, ізмаілка, ізмаїльці; ізмаїльчанин, і ізмаільчанка, ізмаїльчани; ізмаїльський Іловайськ - іловаєць, іловайка, іловайці; іловайчанин іловайчанка, іловайчани; іловайський Ірпінь — іршнець, ірпюка, ірпінці; ірпінський Ічня — ічнянець, ічнянка, ічнянці; ічнянин, ічнянка ічняни, ічнянський Калинівка — калиновець, калинівка, калинівці; калинівчанин, калинівчанка, калинівчани; калинівський Калита — калитинець, калитинка, калитинці; калитинський Калуш — калушець, калушка, калусці (калушани); калуський Кам'янець Подільський — кам'янець-поділець, кам'янець-поділька, ка- м'янець-подільці; кам'янець-подільський Кам'янка — кам'янчанин, кам'янчанка, кам'янчани; кам'янець, кам'янка, кам'янці; кам'янський Канів — канівець, канівка, канівці; канівчанин, канів-чанка, канівчани; канівський Катеринівка — катериновець, катеринівка, катеринівці; кате-ринівський Катеринопіль — катеринопілець, катеринопілька, катерино-пільці; катеринопільський Каховка — каховець, каховка, каховці; каховський Кацівелі — кацівелець, кацівелька, кацівельці; кацівелівський Керч — керчанин, керчанка, керчани (керчанці); керченський Київ — киянин, киянка, кияни; київський Кирилівка — кириловець, кирилівка, кирилівці; кирилівський Кіровоград — кіровоградець, кіровофадка, кіровоградці; кіровоградський Кіровськ — кіровець, кіровка, кіровці; кіровчанин, кіров-чанка, кіровчани; кіровський Кіровське — кіровчанин, кіровчанка, кіровчани; кіровський Клавдієве Тарасове — клавдієво-тарасовець, клавдієво-тарасівка, клавдієво-тарасівці; клавдієво-тарасівський Кобеляки — кобелячанин, кобелячанка, кобелячани; кобеляцький Ковель — ковельчанин, ковельчанка, ковельчани; ковельський Козелець — козельчанин, козельчанка, козельчани; козелецький Козятин — козятинець, козятинка, козятинці; козятинча-нин, козятинчанка, козятинчани; козятинський Коломия — коломийчанин, коломийчанка, коломийчани і (коломийці); коломийський Комарне — комарнянин, комарнянка, комарнянці; ко-марнянський Комишня — комишнянець, комишнянка, комишнянці; комишнянський Комишуваха — комишувашець, комишувашка, комишувасці; комишуваський Компаніївка — компанієвець, компаніївка, компаніївці; ком-паніївський Комсомольск — комсомольчанин, комсомольчанка, комсо-мольчани; комсомольський Конотоп — конотопчанин, конотопчанка, конотопчани; конотопський Коростень — коростенець, коростенка, коростенці; корос-тенський Корсунь-Шевченківський — корсунь-шевченковець, корсунь-шевченків-ка, корсунь-шевченківці; корсунець, корсун-ка, корсунці; корсунь-шевченківський Косів — косовець, косівка, косівці; косівчанин, косів-чанка, косівчани; косівський Костянтинівка — костянтиновець, костянтинівка, костянтинів-ці; костянтинівський Котовськ — котовчанин, котовчанка, котовчани; котов-ський Коцюбинське — коцюбинець, коцюбинка, коцюбинці; коцю-бинчанин, коцюбинчанка, коцюбинчани; Коцюбинський Красне — краснянець (краснянин), краснянка, крас-нянці; краснянський Красний Луч — краснолучець, краснолучка, краснолучці; краснолучанин, краснолучанка, краснолуча-ни; краснолуцький Краснодон — краснодонець, краснодонка, краснодонці; краснодонський Краснопілля — краснополець, краснопілька, краснопільці; краснопільський Кременчук — кременчучець, кременчучка, кременчучці; кременчуцький Кремінна — кремінянин, кремінянка, креміняни; кремінський Кривий Ріг — криворожець, криворіжка, криворізці; криворізький Кролевець — кролевчанин, кролевчанка, кролевчани; кро-левецький Куп'янськ — куп'янчанин, куп'янчанка, куп'янчани; куп'-янський Лазурне — лазурнянин, лазурнянка, лазурняни (лазур-нянці); лазурнянський Лебедин — лебединець, лебединка, лебединці; лебедин-ський Лиман — лиманець, лиманка, лиманці; лиманський Липова Долина — лиловодолинець, липоводолинка, липоводо-линці; липоводолинський Лисичанськ лисичанець, лисичанка, лисичанці; лисичан-ський Лозно- Олександрівка лозно-олександровець, лозно-олександрівка, лозно-олександрівці: лозно-олександрівський Лозова лозівчанин, лозівчанка, лозівчани; лозівський Лохвиця лохвичанин, лохвичанка, лохвичани; лохвицький Лубни лубенчанин, лубенчанка, лубенчани; лубе-нець, лубенка, лубенці; лубенський Луків луківчанин, луківчанка, луківчани; луківський Лутугине лутугинець, лутугинка, лутугинці; лутугинський Луганськ луганчанин, луганчанка, луганчани; луганський Луцьк лучанин, лучанка, лучани; луцький Львів львів'янин, львів'янка, львів'яни; львівський Любеч любечанин, любечанка, любечани; любецький Любешів любешевець, любешівка, любешівці; любе-шівчанин, любешівчанка, любешівчани; лю-бешівський Любомль любомлянин, любомлянка, любомляни (лю-бомльці); любомльський Люботин люботинець, люботинка, люботинці; любо-тинський Макошине макошинець, макошинка, макошинці; мако-шинський Мала Виска маловисковець, маловисківка, маловисківці (маловищани); маловисківський Мала Данилівка малоданиловець, малоданилівка, малодани-лівці; малоданилівський Малин малинчанин, малинчанка, малинчани; малин-ський Малокатеринівка малокатериновець, малокатеринівка, малока-теринівці; малокатеринівський Маневичі маневичанин, маневичанка, маневичани; ма-невицький Манченки манченковець, манченківка, манченківці, манченчанин, манченчанка, манченчани; Маньківка манченківський Марганець маньковець, маньківка, маньківці", маньківча-нин, маньківчанка, маньківчани; маньків-ський, марганчанин, марганчанка, марганчани; марганецький Маріуполь - маріуполець, маріуполька, маріупольці; маріупольський Мар'інка - мар'їнець, мар'їнка, мар'їнці; мар'їнчанин, мар'їнчанка, мар'їнчани; мар'їнський Марків - марковець, марківка, марківці; марківчанин, марківчанка, марківчани; марківський Мар'янівка - мар'янівець, мар'янівка, мар'янівці; мар'янів-чанин, мар'янівчанка, мар'янівчани; мар'я-нівський Масандра - масандровець, масандрівка, масандрівці; масандрівський Мелітополь - мелітополець, мелітополька, мелітопольці; мелітопольський Мєна - мєнянин, мєнянка, мєняни; мєнський Мерефа - мереф'янин, мереф'янка, .мереф'яни (мере-ф'янці); мереф'янський Миколаїв миколаєвець, миколаївка, миколаївці; миколаївський Миколаївка - миколаєвець, миколаївка, миколаївці; мико-лаївчанин, миколаївчанка, миколаївчани; миколаївський Микулинщ - микулинчанин, мтгкулинчанка, микулинчани; Миргород микулинецький Мирне миргородець, миргородка, миргородці; миргородський мирнянин, мирнянка, мирнянці; мирнянський Миронівка - мироновець, миронівка, миронівці; миронів-чанин, миронівчанка, миронівчани; миронів-ський Михайлівка михайловець, михайлівка, Михайлівні; михай-лівчанин, михайлівчанка, михайлівчани; михайлівський Михайло-Коцюбинське михайло-коцюбинець, михайло-коцюбинка, михайло-коцюбинці; михайло-коцюбинський Могилів-Подільський могилів-поділець, могилів-поділька, могилів-подільці, могилівчанин, могилівчанка, моги-лівчани; могилів-подільський Молодіжне молодіжненець, молодіжненка, молодіжнен-ці; молодіжненський Моринці моринчанин, моринчанка, моринчани; мо-ринський Моршин моршинець. моршинка, моршинці; моршинський Мукачеве мукачевець, мукачівка, мукачівці; мукачівський Надвірна надвірнянець, надвірнянка, надвірнянді; надвірнянський Народичі народичанин, народичанка, народичани; народицький Недригайлів недригайловець, недригайлівка, недригайлівці; недригайлівський Немирів немировець, немирівка, немирівці; немирівчанин, немирівчанка, немирівчани; немирівський Нетішин нетішинець, нетішинка, нетішинці; нетішинський Нижанковичі нижанковичанин, нижанковичанка, нижанковичани; нижанковицький Нижні Ворота нижньоворотець, нижньоворотка, нижньоворотці; нижньоворотянин, нижньоворотянка, нижньоворотяни; нижньоворотський Нижня Дуванка нижньодуванець, нижньодуванка, нижньодуванці; нижньодуванський Нижньогірськ нижньогорець, нижньогірка, нижньогірці; нижньогірський Ніжин ніжинець, ніжинка, ніжинці; ніжинський Нікополь нікополець, нікополька, нікопольці; ніко-польчанин, нікопольчанка, нікопольчани; нікопольський Нова Водолага нововодолажець, нововодолажка, нововодо-лазці; нововодолазький Нова Каховка новокаховець, новокаховка, новокаховці; но-вокаховський Новгород-Сіверський новгород-сіверець, новгород-сіверка, новго-род-сіверці; новгород-сіверський Новгородка новгородковець, новогородківка, новгород-ківці; новгородківський Новгородське новгородець, новгородка, новгородці; новгородський Новий Буг новобужець, новобужка, новобузці; новобу-жанин, новобужанка, новобужани; новобузький Новий Світ новосвітинець, новосвітинка, новосвітинці; новосвітський Нові Білокоровичі новобілокоровичанин, новобілокоровичанка, новобілокоровичани; новобілокоровицький Нові Стрілища новострілищанин, новострілищанка, ново-стрілищани; новострілищанець, новострілищанка, новострілищанці; новострілиський Новоазовськ новоазовець, новоазовка, новоазовці; новоазовський Новоайдар - новоайдарець, новоайдарка, новоайдарці; новоайдарський Нововолинськ - нововолинець, нововолинка, нововолинці; нововолинський Новоград-Волинський - новоград-волинець, новоград-волинка, ново-град-волинці; новоград-волинський Новомиколаївка - новомиколаєвець, новомиколаївка, новомиколаївці; новомиколаївський Новомосковськ - новомосковець, новомосковка, новомосковці; новомосковський Новоозерне новоозернянин, новоозернянка, новоозерня-ни; новоозернянський Новопсков - - новопсковчанин, новопсковчанка, ново-псковчанин; новопсковський Новотроїцьке - новотроїчанин, новотроїчанка, новотроїчани; новотроїцький Новоукраїнка - новоукраїнець, новоукраїнка, новоукраїнці; новоукраїнський Носівка - носовець, носівка, носівці; носівчанин, носівчанка, носівчани; носівський Обухів - обуховець, обухівка, обухівці; обухівчанин, обухівчанка, обухівчани; обухівсьюнй Овруч - овручанин, овручанка, овручани; овруцький Одеса - одесит, одеситка, одесити; одеський Олександрівка - олександровець, олександрівка, олександрівці; олександрівський Олександрія - олександрієць, олександрійка, олександрійці; олександрійський Олексієво-Дружківка олексієво-дружковець, олексієво-дружківка, олексієво-дружківці; олексієво-дружківчанин, олексієво-дружківчанка, олексієво-дружків-чани; олексієво-дружківський Ольгинка - ольгинець, ольгинка, ольгинці; ольгинчанин, ольгинчанка, ольгинчани; ольгинський Опішня - опішнянин, опішнянка, опішняни; опішнянський Орджонікідзе орджонікідзевець, орджонікідзевка, орджонікідзевці; орджонікідзевський Ореанда ореандинець, ореандинка, ореандинці; ореандинський Оржиця оржичанин, оржичанка, оржичани; оржицький Остер остерчанин. остерчанка, остерчани; остерець, остерка, остерці; остерський Острог острожанин, острожанка, острожани; острозький Охтирка — охтирець, охтирка, охтирці; охтирчанин, ох-тирчанка, охтирчани; охтирський Очаків — очаковець, очаківка, очаківці; очаківський Очеретине — очеретинець, очеретинка, очеретинці; очеретяний, очеретянка, очеретянці; очеретян-ський Павлівка — павловець, павлівка, павлівці; павлівський Павлоград — павлоградець, павлоградка, павлофадці; павлоградський Пантаївка — пантаєвець, пантаївка, пантаївці; пантаївча-нин, пантаївчанка, пантаївчани: пантаївський Первомайськ — первомаєць, первомайка, первомайці; перво-майський Перевальськ — перевалець, перевалька, перевальці; переваль-ський Перемишль — перемишлянин, перемишлянка, перемишляни; перемишльський Перемишляни — перемишлянець, перемишлянка, перемиш-лянці; перемишлянський Перегин — перегинець, перегинка, перегинці; перегин-ський Переяслав-Хмельницький — переяслав-хмельничанин, переяслав-хмель-ничанка, переяслав-хмельничани; переяслав-хмельницький Першотравневе — першотравневець, першотравневка, першо-травневці; першотравневський ; Петрове — петровець, петровка, петровці; петровчанин, петровчанка, петровчани; петровський Петрівка — петрівчанин, петрівчанка, петрівчани; петрів-ський Пирятин — пирятинець, пирятинка, пирятинці; пирятин-ський Писарівка — писарівчанин, писарівчанка, писарівчанин; писарівський Підгайці — підгайчанин, підгайчанка, підгайчани; підгай-ський Пісківка — пісків'янин, пісків'янка, пісків'яни; пісківський Покотилівка — покотиловець, покотилівка, покотилівці; по-котилівчанин, покотилівчанка, покотилівча-ни; покотилівський Покровське — покровчанин, покровчанка. покровчани; по-кровський Полтава — полтавчанин, полтавчанка, полтавчани; полтавець, полтавка, полтавці; полтавський Поляна — полянець, полянка, полянці; полянин, полянка, поляни; полянський Полянка — полянець, полянка, полянці; полянчанин, по-лянчанка, полянчани; полянський Попасна — попаснянець, попаснянка, попаснянці; по-паснянин, попаснянка, попасняни; попас-нянський Попівка — попівець, полівка, попівці; попівчанин, по-півчанка, попівчани; попівський Почаїв — почаєвець, почаївка, почаївці; почаївський Прилуки — прилучець, прилучка, прилучці; прилучанин, прилучанка, прилучани; прилуцький Пришиб — пришибець, пришибка, прицшбці; пришибча-нин, пришибчанка, пришибчани; пришиб-ський Путивль — путивлянин, путивлянка, путивляни (путив-лянці); путивльський П'ятихатки — п'ятихатець, п'ятихатка, п'ятихатці; п'яти-хатський Рава-Руська — рава-русець, рава-руска, рава-русці; рава-ру-ський Радехів — радехівець, радехівка, радехівці; радехівчанин, радехівчанка, радехівчани; радехівський Радомишль — радомишлянин, радомишлянка, радомишля-ни (радомишлянці); радомишльський Рахів — рахівчанин, рахівчанка, рахівчани; рахівський Ржищів — ржищевець, ржищівка, ржищівці; ржищівча-нин, ржищівчанка, ржищівчани; ржищів-ський Рівне — рівненець, рівненка, рівненці; рівняний, рів-нянка, рівняни; рівненський Рогатин — рогатинець, рогатинка, рогатинці; рогатин-ський Роздол — роздолець, роздолка, роздольні; роздольський Ромни — роменець, роменка, роменці; роменчанин, ро-менчанка, роменчани; роменський Рубіжне — рубіжнянин, рубіжнянка, рубіжняни; рубіж-ненець, рубіжненка, рубіжненці; рубіжнен-ський Ружин — ружинець, ружинка, ружинці; ружинянин, ру-жинянка, ружиняни; ружинський Руська Поляна — руськополянець, руськополянка, руськопо-лянці; руськополянин, руськополянка, русь-кополяни; руськополянський Саки — сакчанин, сакчанка, сакчани; сакський Самбір самбірець, самбірка, самбірці; самбірчанин, самбірчанка, самбірчани; самбірський Свалява свалявець, свалявка, свалявці; свалявчанин, свалявчанка, свалявчани; свалявський Сватове сватовець, сватівка, сватівці; сватівчанин, сватівчанка, сватівчани; сватівський Свердловськ свердловець, свердловка, свердловці, свердловчанин, свердловчанка, сверддовчани; свердловський Севастополь севастополець, севастополька, севастопольці севастопольський; Сєвередонецьк сєверодончанин, сєверодончанка, сєверодончани; Сєвєродонецький Сиваське сивашець, сивашка, сивасці; сиваський Сіверськ сіверянин, сіверянка, сіверяни; сіверчанин, сіверчанка, сіверчани; сіверський Сімферополь сімферополець, сімферополька, сімферопольці; сімферопольський Складовськ скадовчанин, скадовчанка, скадовчани; ска-довський Сквира сквирець, сквирка, сквирці; сквирянин, скви-рянка, сквиряни; сквирський Сколе сколовець, сколівка, сколівці; сколівський Славське - славчанин, славчанка, славчани; славський Славута - славутець, славутка, славутці; славутянин, славутянка, славутяни; славутський Славутич - славутичанин, славугичанка, славутичани; славутицький Слобідка слобідець, слобідка, слобідці; слобідчанин, слобідчанка, слобідчани; слобідський Слов’яногорськ - слов'яногорець, слов'яногірка, слов'яногірці; слов'яногірський Слов’яносербінськ - слов'яносербець, слов'яносербка, слов'яно-сербці; слов'яносербський Слов’янськ - слов'янець, слов'янка, слов'яни; слов'янча-нин, слов'янчанка, слов'янчанин; слов'янський Сміла - смілянець, смілянка, смілянці; смілянин, смі-лянка, сміляни; смілянський Сніжне - сніжнянець, сніжнянка, сніжнянці; сніжнян-ський Совєтське - совєтчанин, совєтчанка, совєтчани; совєг-ський Солотвин солотвинець, солотвинка. солотвинці; солот-винський Сосниця сосничанин, сосничанка, сосничани; сосницький Софіївка софієвець, софіївка, софіївці; софіївчанин, софіївчанка, софіївчани; сорфіївський Станично-Луганське станично-луганець, станично-луганка, ста-нично-луганці; станично-луганчанин, ста-нично-луганчанка, станично-луганчани; станично-луганський Стара Вижівка старовижівець, старовижівка, старовижівці; старовижівчанин, старовижівчанка, старовижівчани; старовижівський Стара Ушиця староушинець, староушинка, староушинці; староушицький Старий Самбір старосамборець, старосамбірка, старосамбірці; старосамбірчанин, старосамбірчанка, старосамбірчани; старосамбірський Старобільськ старобілець, старобілька, старобільці; старо-більчанин, старобільчанка, старобільчани; старобільський Стаханов стахановчанин, стахановчанка, стахановчани; стахановський Стрий стриєць, стрийка, стрийці; стрийський Суми сумчанин, сумчанка, сумчани; сумський Тальне тальновець, тальнівка, тальнівці; тальнянин, тальнянка, тальняни; тальнівський Тараща таращанин, таратайка, таращанці; таращанський Тарасівка тарасовець, тарасівка, тарасівці; тарасівчанин, тарасівчанка, тарасівчани; тарасівський Теплодар теплодарець, теплодарка, теплодарці; теплодарський Терни терновець, тернівка, тернівці; тернівчанин, тернівчанка, тернівчани; тернівський Тернівка терновець, тернівка, тернівці; тернівчанин, тернівчанка, тернівчани; тернівський Тернопіль тернопілець, тернопілька, тернопільці; тернопільчанин, тернопільчанка, тернопільчани; тернопільський Тисмениця тисменчанин, тисменчанка, тисменчани; тисменицький Тлумач тлумачанин, тлумачанка, тлумачани; тлумацький Томашпіль томашпілець, томашпілька, томашпільці; томашпільський Торез торезець, торезка, торезці; торезький Торчин — торчинець, торчинка, торчинщ; торчинянин, торчинянка, торчиняни; торчинський Троїцьке — троїчанин, троїчанка, троїчани; троїцький Тростянець — тростянчанин, тростянчанка, тростянчани; тростянецький Трускавець — трускавчанин, трускавчанка, трускавчани; трускавецький Тульчин — тульчинець, тульчинка, тульчинці; тульчинський Тур'ї-Ремети — тур'ї-реметець, тур'ї-реметка, тур'ї-реметці; тур'ї-реметівський Турка — турчанин, турчанка, турчани; турський Ужгород — ужгородець, ужгородка, ужгородці; ужгородський Українка — українчанин, українчанка, українчани; український Українськ — українчанин, українчанка, українчани; український Уланів — улановець, уланівка, уланівці; уланівчанин, уланівчанка, уланівчани; уланівський Ульянівка — ульяновець, ульянівка, ульянівці; ульянівча-нин, ульянівчанка, ульянівчани; ульянівський Умань — уманець, уманка, уманці; уманчанин, уман-чанка, уманчани; уманський Устилуг — устилужець, устилужка, устилузці; устилужа-нин, устилужанка, устилужани; устилузький Устинівка — устинівчанин, устинівчанка, устинівчани; ус-тинівський Утківка — утковець, утківка, утківці; утківчанин, утків-чанка, утківчани; утківський Фастів — фастовець, фастівка, фастівці; фастівський Феодосія — феодосієць, феодосійка, феодосійці; феодосійський Форос — форосець, фороска, форосці; фороський Фрунзе — фрунзенець, фрунзенка, фрунзенці; фрунзенський Харків — харків'янин, харків'янка, харків'яни; харківський Харцизьк — харцизянин, харцизянка, харцизяни; харцизь-кий Херсон — херсонець, херсонка, херсонці; херсонський Хмельницький — хмельничанин, хмельничанка, хмельничани; хмельницький Хмільник — хмільничанин, хмільничанка, хмільничани; хмільниківський Ходорів — ходоровець, ходорівка, ходорівці; ходорівча-нин, ходорівчанка, ходорівчани; ходорівський Холми — холминець, холминка, холминці; холмича-нин, холмичанка, холмичани; холминський Хотин — хотинець, хотинка, хотинці; хотинський Хотінь — хотінець, хотінка, хотінці; хотінський Христинівка — христиновець, христинівка, христинівці; христинівчанин, христинівчанка, христинів-чанці; христинівський Хуст — хустянин, хустянка, хустяни; хустинський Царичанка — царичанець, царичанка, царичанці; царичан-ський Цюрулинськ — цюрупинець, цюрупинка, цюрупинці; цюру-пинчанин, цюрупинчанка, цюрупинчани; цю-рупинський Чапаеве — чапаєвець, чапаївка, чапаївці; чапайчанин, ча-пайчанка, чапайчани; чапаївський Чаплинка — чаплинець, чаплинка, чаплинці; чаплинча-нин, чаплинчанка, чаплинчани; чаплинський Червоне — червонянин, червонянка, червоняни; черво-нянський Червоноармійськ — червоноармійчанин, червоноармійчанка, чер-воноармійчани; червоноармійський Черкаси — черкасець, черкаска, черкасці; черкащанин, черкащанка, черкащани; черкаський Чернівці — чернівчанин, чернівчанка, чернівчани; чернівецький Чернігів — чернігівець, чернігівка, чернігівці; чернігівча-нин, чернігівчаика, чернігівчани; чернігівський Чигирин — чигиринець, чигиринка, чигиринці; чигиринський Чоп — чоплянин, чоплянка, чопляни; чопський Чоповичі — чоповичанин, чоповичанка, чоповичани; чо-повицький Чорнобай — чорнобаєць, чорнобайка, чорнобайці; чорно-баєвець, чорнобаївка, чорнобаївці; чорнобай-ський Чорнобиль — чорнобилець, чорнобилька, чорнобильці; чорнобильський Чорноморське — чорноморець, чорноморка, чорноморці; чор-номорчанин, чорноморчанка, чорноморчани; чорноморський Чортків — чортковець, чортківка, чортківці; чортківча-нин, чортківчанка, чортківчани; чортківський Чугуїв чугуєвець, чугуївка, чугуївці; чугуївчанин, чугуївчанка, чугуївчани; чугуївський Чуднів чуднівчанин, чуднівчанка, чуднівчани; чуднівський Шабельківка шабельковець, шабельківка, шабельківці; шабельківський Шаргород шаргородець, шаргородка, шаргородці; шаргородський Шахтарськ шахтарець, шахтарка, шахтарці; шахтарчанин, шахтарчанка, шахтарчани; шахтарський Шевченкове шевченковець, шевченківка, шевченківці; шевченківчанин, шевченківчанка, шевченківчани; шевченківський Широке широківчанин, широківчанка, широківчани; широковець, широківка, широківці; широківський Шпола шполянець, шполянка, шполянці; шполянин, шполянка, шполяни; шполянський Шумське шумчанин, шумчанка, шумчани; шумський Щолкіне щолкінець, щолкінка, щолкінці; щолкінський Щорс щорсовець, щорсівка, щорсівці; щорсівський Южноукраїнськ южноукраїнець, южноукраїнка, южноукраїнці; южноукраїнський Юр'ївка юр'ївець, юр'ївка, юр'ївці; юр'ївчанин, юр'ївчанка, юр'ївчани; юр'ївський Яблунець яблунчанин, яблунчанка, яблунчани; яблунецький Яблунів яблуновець, яблунівка, яблунівці; яблунівчанин, яблунівчанка, яблунівчани; яблунівський Яворів яворовець, яворівка, яворівці; яворівчанин, яворівчанка, яворівчани; яворівський Яготин яготинець, яготинка, яготинці; яготинський Ялта ялтинець, ялтинка, ялтинці; ялтинський Ямпіль ямполець, ямпілька, ямпільці; ямпільчанин, ямпільчанка, ямпільчани; ямпільський Яремча яремчанин, яремчанка, яремчани; яремчанський Ясинівка ясиновець, ясинівка, ясинівці; ясинівський Ясинувата ясинуватець, ясинуватка, ясинуватці; ясинуватський Ясна Поляна яснополянець, яснополянка, яснополянці; яснополянин, яснополяни; яснополянський Ясногірка ясногорець, ясногорка, ясногірці; ясногорський Яхнівці яхнівчанин, яхнівчанка, яхшвчани; яхнівецький ДОДАТОК 2 ПЕРЕЛІК ПОСАД КЕРІВНИКІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ Автослюсар-водій —моторист Агент з нерухомості - з організації обслуговування авіаперевезень - з передплати - з постачання - з продажу - з розшуку вантажів та багажу - комерційний - податковий - рекламний - страховий - торговий Агролісомеліоратор Агроном бригади - відділення - із захисту рослин - із насінництва --інспектор - сільськогосподарської дільниці - ферми Адміністратор знімальної групи - консультант - черговий Аерофотогеодезист Акомпаніатор Арбітр державний Артист ансамблю пісні й танцю - балету --вокаліст - допоміжного складу - драми --дресирувальник тварин (хижих звірів) - духового оркестру - розмовного жанру - симфонічного оркестру - хору - цирку Архіваріус Архівіст Архітектор Асистент звукооператора - кінорежисера - художника-мультиплікатора - художника з комбінованого знімання - художника-постановника Аташе Багермейстер-капітан Бактеріолог Балетмейстер-постановник Бармен-офіціант Бібліотекар Брокер митний Бухгалтер -- аудитор -- економіст -- касир Верстальник-дизайнер Випусковий відповідальний - редактор Вихователь дитячого садка (дит'ясел) Віце-адмірал -- канцлер -- консул -- президент -- прем'єр-міністр Водій-експедитор -- механік Газоелектрозварник -- коваль Генеральний директор - прокурор Геодезист Геолог дільничий - шахти Геофізик Гід-перекладач Гідротехнік Головна медична сестра Головний афоном - акушер-гінеколог - бухгалтер - ветеринарний лікар - випусковий - гідроакустик гірник державний інспектор директор диригент електрик інженер конструктор контролер-ревізор косметолог круп'яр кулінар лісничий маркшейдер мистецтвознавець модельєр-конструктор музичний редактор науковий співробітник податковий інспектор податковий ревізор-інспектор (І, II) категорії редактор спеціаліст з атомних електростанцій спеціаліст з радіомовлення товарознавець тютюновий майстер художній керівник шампаніст юрисконсульт Декан Диктор Директор автотранспортного підприємства - акціонерного товариства - атомної станції - аукціону - готелю - з матеріально-технічного постачання й транспорту - інституту - комерційний - курсів підвищення кваліфікації - парку зоологічного - підприємства --постачальник - -розпорядник - технічний - товариства з обмеженою відповідальністю - фонду - шахти - школи Диригент-асистент Диспетчер автомобільного транспорту - внутрішньошахтного транспорту - гірничий - дорожній - з поштово-вантажних перевезень - маневровий залізничної станції - об'єднаного диспетчерського управління енергосистеми, підприємства мереж - пожежного зв'язку - поїзний - служби руху Діловод Доглядач кладовища (колумбарія) Економіст з бухгалтерського обліку - із збуту Електрик дільниці -- цеху Електромеханік з торгового та холодильного устаткування - радіонавігаційної системи Енергетик внутрішньошахтного транспорту Енергодиспетчер дорожній Завідувач аптеки - архіву - виробництва - відділу - гуртожитку - кабінету - канцелярії - кафедри - лабораторії - редакції - сховища Заступник директора з комерційних питань - з наукової роботи Звукооформлювач Інженер-диспетчер --електронник --інспектор районний (дільничний) Інженер з безпеки руху - з буропідривних (підривних) робіт - з вентиляції - з вишкобудування - з впровадження нової техніки та технології - з гірничих робіт - з лісокористування - з маркетингу - з надання технічної допомоги - з налагодження та випробування - з організації управління виробництвом - з охорони й захисту лісу - з охорони праці й техніки безпеки - з приймання електрорухомого складу - з ремонту - з світлотехнічного забезпечення польотів - із стандартизації - з техніки безпеки - з технічного нагляду - з транспорту - з управління блоком атомної станції - лісового господарства - механік груповий - механік з аварійно-рятувальних робіт --технолог Інкасатор Інспектор дільничий гірничо-технічний - дорожній - з безпеки мореплавання - з кадрів - з навчальної, виховної, методичної роботи Інспектор-консультант -приймальник --провізор Інструктор підривних робіт Іхтіолог Капітан портового нагляду - рейду - флоту Картограф-складач Керівник банку - туристичної групи - художній Комп'ютерник Консультант науковий - технічний Контролер вузла зв'язку - квитків - пасажирського транспорту --ревізор пасажирських поїздів Коректор Кореспондент власний - спеціальний Косметолог-візажист Кравець-закрійник Кресляр Круп'яр Лікар-акушер-гінеколог - ветеринарний - дільничний - здравпункту --отоларинголог --педіатр - приймального відділення - санітарний з гігієни харчування - — серцево-судинний хірург - — судово-медичний експерт --терапевт підлітковий - швидкої та невідкладної медичної допомоги Лісничий Майстер вантажно-розвантажувальних робіт - гірничий шахти (ділянки, проходки) - депо вагонного - з випробування свердловин - зеленого господарства - зміни - з підготовки й стабілізації нафти - з ремонту обладнання (приладів, транспорту) - на поверхні шахти - цеху Маклер з купівлі-продажу й оренди Маркетолог Маркшейдер дільниці підземної Масажист Машиніст мостових кранів - насосного устаткування Менеджер-адміністратор Менеджер з персоналу - з реклами - з торгівлі - фінансовий Механік автомобільної колони - бурильної установки - виробництва - внутрішньошахтного транспорту - дільниці підземної - з ремонту обладнання --інструктор бортовий --налагоджувальник Мийник-прибиральник рухомого складу Мисливець Мистецтвознавець Модельєр-конструктор Молодший науковий співробітник Монтажник санітарно-технічних систем Муляр-монтажник --плиточник Налагоджувальник верстатів з ЧПУ Нарядник Науковий співробітник Начальник відділу збуту - кадрів - маркетингу - доку - дороги - залізничної станції - зерносховища механізованого - зміни - інспекції - колонії трудової для неповнолітніх - митниці - млина - очисних споруд - податкової інспекції - поїзда - порту - робіт - станції метрополітену - табору - тюрми Нормувальник гірничий дільничний Нотаріус державний Облицювальник-плиточник Оглядач політичний Оператор диспетчерського руху й вантажно-розвантажувальних робіт на річковому (автомобільному) транспорті Оператор при черговому по локомотивному депо Оператор служби руху Офіс-менеджер Перекладач-секретар Перукар-модельєр --стиліст Помічник головного редактора - прокурора Представник комерційний - постійний торговий Президент академії Пробірник Провідний науковий співробітник Програміст-комп'ютерник Продавець-консультант Проректор Професор кафедри Радник (І—III) рангу Реєстратор медичний Редактор літературний - молодший - науковий - технічний Режисер-постановник Ректор інституту Рибник Рихтувальник-зварник Секретар адміністративний - відповідальний - референт - судового засідання Сестра медична дільнична Слідчий з особливо важливих справ Слюсар з ремонту та обслуговування промислового устаткування --ремонтник --сантехнік Спеціаліст з обліку й аудиту Сплавник Старший бортовий інженер авіаційного загону - інспектор з експлуатації атомних станцій - науковий співробітник - податковий інспектор Стиліст-візажист Столяр будівельний - будівельник-паркетник - верстатник - паркетник Суддя народний Судовий виконавець Технік аеродромної служби - ветеринарний - геофізик - із стандартизації - зубний - лаборант - технолог Технічний керівник сплавної дільниці Токар-універсал - фрезерувальник Тренер-викладач із спорту Укладач телепрограм Учений секретар Учитель-дефектолог Фельдшер ветеринарний --лаборант Фотодакгилоскопіст Фотокореспондент спеціальний Фотопортретист Художник-графік телебачення -гример -декоратор телебачення -дизайнер -ляльковод -модельєр -оформлювач -постановник Черговий автостанції - бюро перепусток - гуртожитку - залізничної станції - метрополітену - служби руху Швачка-кравець Штукатур-плиточник-маляр Юристконсульт ДОДАТОК 3 ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ ЗВАНЬ І ПОСАД акад. — академік архіт. — архітектор асп. — аспірант викл. — викладач в. о. — виконавець обов'язків ген. — генерал ген.-л(ейт). — генерал-лейтенант ген.-м. — генерал-майор ген.-п(олк). — генерал-полковник д.; док. — доктор д. в. н.; д. вет. н. — доктор ветеринарних наук; д. в. н.; д. воєн. н. — доктор воєнних наук д. г.-м. н. — доктор геолого-мінералогічних наук д. г. н. — доктор географічних наук д. е. н. — доктор економічних наук деп. — депутат ДИр. — директор д. мист. — доктор мистецтвознавства д. м. н — доктор медичних наук доц. — доцент д. т. н. — доктор технічних наук д. ф.-м. н. — доктор фізико-математичних наук д. ф. н., д. філол. н. — доктор філологічних наук д. ф. н., д. філос. н. — доктор філософських наук д. х. н. — доктор хімічних наук д. ч. — дійсний член д. ю. н. — доктор юридичних наук з. а. — заслужений артист зав. — завідувач засл. — заслужений заст. — заступник з. д. м. — заслужений діяч мистецтв з. д. н. — заслужений діяч науки інж. — інженер; інженерний інж.-мех. — інженер-механік; інженерно-механічний канд. — кандидат кап. — капітан к. б. н. — кандидат біологічних наук к. в. н., к. вет. н. — кандидат ветеринарних наук к. в. н., к. воєн. н. — кандидат воєнних наук к.г. – м.н. кандидат геолого-мінералогічних наук к. е. н. кандидат економічних наук кер. керівник к. і. н.; к. іст. н. кандидат історичних наук кор. кореспондент к. п. н. кандидат педагогічних наук к. с. – г. н. кандидат сільськогосподарських наук к. т. н. кандидат технічних наук к. ф. – м. н. кандидат фізико-математичних наук к. ф. н.; к. флол. н. кандидат філологічних наук к. ф. н.; к. філос. н. кандидат філософських наук к. х. н. кандидат хімічних наук к. ю. н. кандидат юридичних наук лік. лікар; лікарня; лікувальний л-т лейтенант м., м-р майор мін. міністр м. н. с. молодший науковий співробітник н. а. народний артист нач., н-к начальник полк. полковник пом. помічник п/полк. підполковник проф. професор ред. редактор реф. референт ст. старший; старшина чл.-кор член-кореспондент ДОДАТОК 4 ГРАФічні СКОРОЧЕННЯ НАЗВ МІСЯціВ, ДНІВ ТИЖНЯ, РОКІВ бер. — березень вер. — вересень вт. — вівторок груд. — фудень д. — день жовт. — жовтень квіт. — квітень лип. — липень лист. — листопад лют. — лютий міс., м-ць — місяць м. p. — минулого року нд. — неділя пн. — понеділок пт. — п'ятниця р. -рік pp.. — роки, напр.: у 70-х pp.; у 40—50 pp.; у кінці 80 — на початку 90 pp. сб. — субота серп. — серпень січ. — січень ср., сер. — середа трав. — травень ц. р. — цього року черв. — червень чт., чтв., четв. — четвер ПЕРЕЛІК НАЙПОШИРЕНІШИХ ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ авт. — автор, авторський авт. а. — авторський аркуш адм.; адмін. — адміністрація, адміністративний адм. ц. — адміністративний центр акад. — академія акц. — акціонерний алф. — алфавітний а. с. — авторське свідоцтво а/с адміністративна служба абонентська скринька баг. ін. — багато інших б. в. — без видавництва б. в.; б/в — будинок відпочинку б/в — що був у вжитку безпл. — безплатний бібл. бібліографія, бібліографічний; бібліотека, бібліотечний біографія, біофафічний біогр. БК — будинок культури б/к — без креслення б-ка — бібліотека б. м. — без місця б. р. — без року буд. — будинок буд-во — будівництво бульв. — бульвар вид. — видавець; видавництво; виданий; видання вид-во — видавництво вип. — випуск випр. — виправлений; виправлення виробн. — виробництво вист. — виставка вих. — вихідний вкз. — вокзал вкл. — вкладка; вклейка; включно вкл. а. — вкладний аркуш внз — вищий навчальний заклад внутр. — внутрішній в/о — виробниче об'єднання вст. — вступ вул. — вулиця вх. вхідний в. ч.; в/ч військова частина г; г.; год. година га гектар г-во; госп-во господарство гол. голова; головний гр. графа; громадянин, громадянка; група грн. гривня д-ва держава деп. департамент див. — дивись; дивізія дис. дисертація дит. б. дитячий будинок д-т департамент дубл. дублікат д-ця дільниця ж.; жін. жінка; жіночий задов. задовільно зар. пл. заробітна плата засн. заснований заст. застава зб. збірник з/в заочне відділення з-д завод зх. західний ім. імені ін. інші, інше інв. інвентарний інд. індекс інст., ін-т інститут і т. д. і так далі і т. ін і таке інше к. кімната; колишній каб. кабінет канц. канцелярія КБ конструкторське бюро кв. квартира; квартал кін. кінець кл. клас; ключ коп. копійка корп. корпус кр. край кресл. — креслення к/ф — кінофільм літ. — література, літературний літ-ра; л-ра — література м. — місто; море маг. — магазин м/в — міське відділення (зв'язку) м-во; мін-во — міністерство мед. — медицина; медичний мін. — мінеральний; мінімальний мм. — міста м. п. — місце печатки м-р — містер назв. — названий найб. — найбільший найм. — найменший накл. — накладна напр. — наприклад нар. — народився; народний нас. — населення, населений наст. — наступний нац. — національний н/б; нб — не було (у списках) н.-д. — науково-дослідний недост. — недостатній незадов. — незадовільно н/з — на звороті н.-т. — науково-технічний о., обл. — область обкл. — обкладинка обл.-вид. акр. — обліково-видавничий аркуш обл. ц. — обласний центр од. — одиниця од. вим. — одиниця виміру окр. — окремий орг. — організаційний, організація ориг. — оригінал о/с — особовий склад офіц. — офіційний оц. — оцінка ощад. — ощадний п. — пан, пані; параграф; пункт пп. — пани.; параграфи; пункти пап. паперовий парт. партійний п/в підвідділ; поштове відділення пд.; Пд. — південний; південь Пд. Зх. південний захід пд.-зх. південно-західний Пд.-Сх. південний схід пд.-сх. південно-східний пед. педагогічний пер. переклав; період персон. персоналія пит. питання Півд.; півд Південь, південний під. під'їзд підз. підземний підп. підписане (-ий) П. I. П/б прізвище, ім'я та по батькові ПК палац культури п/к під керівництвом пл. план; площа; пляшка Пн. Північ пн. північ, північний Пн.Зх. північний захід пн.-зх. північно-західний Пн. Сх. північний схід пн.-сх. північно-східний под. подібний пол. половина політ. політика, політичний пом. помер пор. порівняй пост. постанова п/п польова пошта; по порядку; поштовий переказ поч. початок, початковий п/р; п/рахунок поточний рахунок п.-р. поточного року пр. праці пр.; прим. примітка през. президія прикл. приклад прим. примірник присвяч. присвячується пров. провулок пром. — промисловий просп. — проспект проф. — професійний; професор проц. — процент п/с — поштова скринька р. — рідина; рота; рік реф. — реферат рис. — рисунок рр. — ріки; роки р/р; р/рахунок — розрахунковий рахунок рукоп. — рукопис руч. — ручний р. ц. — районний центр С., Сх. — схід с. — село; сторін с.; сх. — схід; східний св. — святий сек. — секунда секр. — секретар сел. — селище, селянський сер. — середина; серія скор. — скорочений сл. — слово смп. — селище міського типу соц. — соціальний с/р — селищна рада сс. — століття, напр.: XVI—XVII сс. ст. — століття, напр.: XX с/т. ст. — станція; старий; стаття закону; стать ст., ступ. — ступінь стат. — статистика ст. ст. — статті ст-ця — станиця суд. — судовий сусп. — суспільство сучасн. — сучасний сх. — схема схід. — східний т. — том; точка т., тед., тлф. — телефон т.; тир. — тираж т.; тис. — тисяча т.; тов.; т-ш товариш табл. таблетка; таблиця та ін. та інші, та інше тар. тариф тв. твір т/в телеграфне відділення т-во товариство тел(егр.) телеграма; телеграфний тер. територія тех. техніка; технічний т(ак). зв. так званий тит. а. титульний аркуш тлгр. телеграф торг. торгівля т-р театр т-ра температура транс. транспорт; транспортний труд. трудовий тт. товариші; томи т/ф; тел./факс телефон-факс т. ч. таким чином; тим часом укр. українець; український ум. умер ум.-вид. арк. умовно-видавничий аркуш ун-т університет у т. ч. у тому числі ф. форма фак.; фак-т; ф-т факультет філ. філіал (філія) філол. філологія; філологічний філос. філософія; філософський фін. фінанси ч. частина; через; число ч.; чол. чоловік; чоловічий чв. чверть черг. черговий ч. з. читальний зал шк. школа шт. штат; штука щоден. щоденний PAGE PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020