.

Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3092 35395
Скачать документ

Курсова робота

Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

Зміст

Вступ.

І. Історія розвитку та виникнення управлінського документознавства.

Поняття про документ. Матеріали доля виготовлення документів.

Виникнення справочинства.

Радянське документознавство та діловодство в Україні.

ІІ. Сучасне управлінське документознавство в Україні.

2.1. Підготовка до складання управлінських документів.

2.2. Складання та оформлення службових документів.

2.3. Основні вимоги до організації сучасного діловодства.

Висновок.

Список використаних джерел та літератури.

Вступ

Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у
встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами,
установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між
людьми.

Актуальність теми – управлінське документознавство, яке пов’язане з
діловою документацією.

Об’єктом дослідження – історія розвитку діловодства, де послідовно
розкривається його основні етапи від виникнення справочинства в
Київській Русі і до проблем сучасного діловодства в Україні.

Предмет дослідження – документ, як основний носій інформації необхідний
для стабільної діяльності організації.

Мета теми – системне уявлення про суть, структуру, функції та
призначення різних документів.

Завдання теми – подати документацій не забезпечення управління, його
справочинство як узагальнення, системне явище, як вияв вищої потреби
об’єкта управління в певному рівні впорядкування.

Розбудова незалежної України неможлива без духовного відродження нації.
А духовний прогрес народу неможливий без глибокого пізнання та засвоєння
культурних надбань, створених ним упродовж багатьох століть.

Сотні років неволі, протягом яких жорстоко нищилася наша культура,
десятиліттями, коли вся державна машина була запрограмована на нівеляцію
різних націй, деформували всі сфери життя одного з найчисленніших
народів Європи. Тривале фізичне та духовне насильство над усім, що
стосувалося українців як нації, призвело до відчуження їх від власної
культури. Забувалася мова, традиції, руйнувалися віками формовані норми.

Українську мову офіційно забороняли. Тому управлінське документознавство
в усіх галузях виробництва та суспільного життя велося російською мовою.

Спроба подати документацій не забезпечення управління, його
справочинство як узагальнене, системне явище, як вияв вищої потреби
об’єкта управління в певному рівні впорядкування, необхідного учасникам
виробничого процесу, як культуру операційної управлінської технології,
що становить частку загальної культури нації.

Документ як основний носій інформації необхідний для стабільної
діяльності організації. На основі документів приймаються рішення
управлінського, виробничого та господарського характеру.

При роботі з документами слід керуватися виробленими в процесі
вітчизняної та світової практики методами і прийомами, що забезпечують
ритмічну роботу закладу по організації діло виробничого процесу.

Документи мають правове значення, оскільки є засобом засвідчення та
доведення певних фактів. Вони також використовуються як джерела та носії
інформації. А в управлінській діяльності документ виступає як предмет і
як результат праці.

І. Історія розвитку та виникнення управлінського документознавства

Поняття про документ. Матеріали для виготовлення документів

За тлумаченням “Оксфордського словника” “документ” – це текст чи
зображення, що має інформаційне значення. В перекладі з латинської мови
“документ” – це доказ, підтвердження якого факту, що мав місце давніше
чи має на даний час. Вперше в цьому значенні слово “документ”
використали Цезар та Цицерон. В значенні письмового свідоцтва слово
“документ” вживалося від середньовіччя о ХІХ століття. З латинської мови
воно дійшло до наших днів завдяки більш широкому тлумаченню цього
терміну бельгійським вченим, основоположником документації – науки про
сукупність документів у галузі практичної діяльності – Полем Отле
(1864-1944). Його основна праця, присвячена вивченню, систематизації та
структуризації документа в сучасному його розумінні, називається
“Трактат про документацію”. Очевидно, що документ виник майже одночасно
з появою писемності у тих чи інших народів світу.

Сучасний документ, звичайно, відрізняється від документів стародавніх
епох своєю стилістикою, способом написання, технікою та матеріалом
виготовлення.

Найпоширенішим матеріалом для виготовлення документів у давнину була
глина. До нас дійшли сотні тисяч клинописних текстів, які повідомляють
науковцям про побут, природу, історію, науку та культуру стародавніх
народів. Так, серед руїн палацу царя Атурбаніпала в Ніневії ареологи
відкрили декілька кімнат, в яких, здавалося, хтось звалив тисячі
клинописних табличок. Після підрахунку їх виявилося близько 30 тисяч. Ця
бібліотека зберегла всю історію культури та соціальних стосунків
населення Шумеру та Вавилону. Вавилонцям належить і слава першодруків.
Один документ розмножувався в певній кількості і розсилався за
призначенням. Відомі також клинописні документи з виготовлення
синтетичних каменів.

В Стародавньому є Єгипті інформацію записували на папірусі. Найбільший
відсоток інформації становлять державне листування, облікові та
статистичні дані величезного бюрократичного управлінського апарату –
фараонів усіх династій.

Великої популярності і поширення набуває з часом і такий матеріал для
виготовлення документів, як пергамент. Пергамент, призначений для
письма, – це за особливою технологією оброблена шкіра телят чи свиней.
Пергаментні листи для запису інформації вперше стали використовувати у
ІІ ст. до н.е.

На початку нашої ери в Китаї був винайдений папір. Китайці дуже довго
тримали технологію виготовлення цього матеріалу в суворому секреті.
Найпоширенішим матеріалом для виготовлення документів на Сході був
тканини, зокрема шовк. По шовку писали чорною або червоною тушшю
пензликами різної величини. Але зі збільшенням виробництва паперу шовк
витіснився. Поступово і Європа в ранньому середньовіччі перейшла на
папір як основний матеріал для виготовлення документів.

З удосконаленням виробництва і розповсюдження по всьому світу паперу він
став найголовнішим матеріалом для виготовлення документів.

Різної щільності і фактури, папір використовувався і подекуди ще
використовується у вигляді перфокарт та перфострічок, інформація на яких
записується і зчитується з допомогою пристрою – перфоратора.

В сучасному діловодстві не обминули увагою і такий вид матеріалів для
документування, як фотоплівка.

Документуються сьогодні видатні і важливі події на кіноплівці та
магнітофонній стрічці – протокольні частини міжнародних урядових та
науково-технічних контактів.

Містким і зручним у користуванні матеріалом для виготовлення документів
є комп’ютерна дискета.

Майбутнє технологій документування – у використанні природних та
синтетичних матеріалів-мінералів, в першу чергу кварцу.

Входять у практику діло ведення і документи – голограми. Голограма –
документ, який містить зображення, запис і відтворення якого
здійснюється за допомогою лазерного променя без використання лінз.
Голограма може бути пласкою та об’ємною. Голографічний документ можна
зображати та відтворювати в трьох вимірах.

Різноманіття матеріалів для виготовлення документів дає змогу створювати
їх для різних цілей і, відповідно, різного призначення.

Отож, документ – матеріальний об’єкт із інформацією, зафіксованого,
створеного людиною певним способом для передачі її в просторі і часі
(визначення дано за ДСТУ 3017-95).

Виникнення справочинства

З далеких часів дійшли до нас різновиди документів, з допомогою яких ми
пізнаємо історію своєї країни.

Необхідність у складанні документів виникає одночасно з появою
писемності. Саме нагальна потреба в укладенні різноманітних документів
(угод, договорів, тестаментів) і викликає появу писемності як засобу
фіксації і збереження державної і приватної документації.

З розвитком писемності ділові папери стали засобом спілкування та
передачі інформації.

Після створення давньоруської держави писемність стала необхідною для
письмових зносин з іноземними діячами, укладання угод з іншими країнами.
В умовах формування класового суспільства виникла потреба у складанні
заповітів, записах боргів, укладанні торговельних купецьких контрактів,
у написах на речах про їхнє призначення, приналежність. Важливі
документи давньоруські князі зберігали пильніше, ніж коштовності.
Відомо, що за князювання Ярослава Мудрого зібрання найдавніших грамот і
договорі Русі з іншими країнами розміщувалися у Михайлівському приділі
Софіївського собору. Вчені припускають, що саме тут були зосереджені і
документи доволодитирівського часу. Одним з найбільш відомих сховищ
ділових паперів був також Києво-Печерський монастир.

Через пожежі, княжі міжусобиці та монголо-татарську навалу більша
частина пам’яток давньоруської доби загинула. Збереглися лише окремі з
них – найдавніші рукописні книги, твори оригінальної давньоруської
літератури. Всі вони сьогодні є не тільки пам’ятками писемності і
літератури а й документами тогочасної епохи.

Важливими документами тогочасної епохи були княжі устави і “уроки”, а
також церковні устави. Княжі устави спрямовувалися на доповнення або
зміну внутрішніх державних норм і порядків. Під уроками розуміють
постанови князів переважно фінансового характеру: про податки, донину на
користь князя, судові поплатки. Церковні устави мали на меті
впорядкувати правове становище церкви в державі, церковні суди,
забезпечити церкву матеріально. Збереглися церковні устави князів
Володимира і Ярослава. Перший відомий у копії ХІІІ ст., другий – ХІV
століття.

Найважливішим історичним документом є наш найдавніший літопис «Повість
временних літ», який також дійшов до нас не в оригіналі, а у пізніших
списках.

На території західних слов’янських земель (у Чехії та Польщі) актові
книги як особлива форма ведення діловодства виникли у ХІІІ сторіччі. На
західноукраїнських землях, як зазначали у своїх працях видатні
українські історики О.І.Левицький і В.О. Романовський, актові книги
з’явились у ІІ половині ХIV сторіччя.

Я.Р.Даткевич вважає, що вивчаючи проблему генезису цієї форми
діловодства, не можна ігнорувати наявність актових книг в італійських,
західнонімецьких центрах, як можливих шляхах їх проникненню в Україну.

Величезний масив актових книг відклався в результаті діяльності
громадських і земських судів. В кожному повіті функціонували три судові
установи: гродський, або адміністративний, земський і підкоморський
суди.

Все, що відбувалося у судах, заносилося до актових книг. Більшість книг
велося за подвійною системою: спочатку акти записувалися до чернетки –
“протоколу” – за скороченою схемою, а потім переписувались у чистовик –
індикту.

Свою подальшу реорганізацію і розвиток актове діловодство в судах
дістало за Статутом 1566 року. В основному змісті документів
простежується прагнення додержуватись канцелярської мови, хоч часто
трапляються елементи живої розмовної мови, характерної для представників
тодішнього феодального суспільства.

Актове діловодство проіснувало на території Правобережної України до
1840-х років.

До ХV століття у Московському князівстві система управління мала
двірцево-вотчинний характер. Органами управління були так звані путі.
Справочинство вели дяки, а при намісниках – писарчуки та піддячі.
Створення Російської централізованої держави вимагало розвинутіших форм
державного управління. У зв’язку з цим відбувалася поступова перебудова
органів великокнязівського управління. На кінець ХV – початок ХVІ ст.
склалася система приказів – центральних органів державного правління.

Усього приказів було близько 80, кожний з яких налічував від 3 до 400
показних людей. Канцелярії функціонували при кожному державному,
духовному чи громадському закладі. Документи в них складали та оформляли
фахівці за певними загальними правилами, що наслідувалися згідно з
традицією.

Діяльність канцелярії, роботу окремих службовців зі створення офіційних
текстів добре видно з елементів створюваних документів. Так, на кожному
документі, що надходив до приказу, ставили дату оформлення.

Писали на вузеньких (15-17 см) смужках паперу, які за необхідності
склеювали. Зворотний бік залишали чистим.

У діяльності приказів ХV- ХVІІІ ст. виробився сталий процес роботи з
документами, який і дістав назву приказного діловодства. Діловодство
стало вимагати значного досвіду, якого нерідко не мав начальник приказу
– суддя. Документи поділяли на законодавчі, які виходили від органів
державної влади, та розпорядчі, які складали органи управління.

Територія Лівобережної України, що на той час увійшла до складу Росії. У
травні 1710 року гетьманом став генеральний писар Пилип Орлик, автор
“Пактів”, або так званої “Бендерської Конституції і вільностей
Запорізького війська”. Вихідним положенням цього документа була теза про
незалежність України.

Діловодство в установах до ХVІІІ ст. велось згідно з канцелярськими
традиціями і законодавством не регулювалося.

Застарілу систему приказів у 1717-1718 рр. змінили 12 колегій, кожна з
яких відала певною галуззю чи сферою управління і підпорядковувалося
Сенату. Згодом 13-ю колегією став Синод, що відав церковними справами.
Остаточно структуру колегій визначив підписаний 1720 року “Генеральний
регламент” державних колегій, що заклав засади організації діловодства в
державних установах.

У ”Генеральному регламенті” докладно розкрито функції кожного підрозділу
колегії. Найважливіші документи складав секретар, інші, за вказівкою
секретаря, – канцеляристи. Частину документів писали за “генеральним
формуляром”, тобто за обов’язковими формами.

Для відносин між вищою владою і владою на місцях встановлювалися
відповідні види документів залежно від місця станови за ієрархічною
градацією.

Для полегшення знаходження документів складали арфі віти установ та
осіб, які мали до них якесь відношення. Були вироблені засади
організації обліку, проходження та зберігання документів. Тоді є
з’явилася назва “архів”.

Законодавчі та розпорядчі акти державної влади оформляли указами,
регламентами, інструкціями, протоколами. До 1775 року важливу роль у
житті українського народу відігравала Запорізька Січ.

Чергові реформи центрального державного апарату відбулися у 1810-1812
роках. 1810 року було затверджено вищий державний законодавчий орган –
Державну Раду, а 1811 року створені центральні органи державного
правління – міністерства з багатоступеневою структурою.

Постанова “Загальна установа міністерств” передбачала єдність форми
складення документів за наведеними зразками. Ділові папери складного
змісту мали три частини: вступ з викладом змісту справи, обґрунтування з
посланнями на законодавство чи нормативні акти, клопотання або прохання.

Багато уваги цілісності діловодства і звітності приділяв один з видатних
державних діячів того часу М.М.Сперанський. Його праці зробили великий
внесок у те, що ми нині називаємо уніфікацією документів.

Виникла практика створення різноманітних “письмовників”, що надалі стало
традицією. Вони вміщували зразу всіх видів документів (розпорядження,
рішення, реляції, вказівки, накази, ділові листи).

15 березня 1917 року Тимчасовий уряд прийняв постанову “Про
вдосконалення форм офіційних відносин та паперів”. Мовний ритуал у
практиці складання ділових документів залишався.

Радянське документознавство та діловодство в Україні

Після більшовицького перевороту на колишній території царської імперії
утворилося 13 країн. П’ять з них стали незалежними. В інших, у тому
числі й в Україні після ліквідації УНР, сформувалась і утвердилась
радянська форма державності.

Вже 2 березня 1918 року Рада народних комісарів прийняла постанову “Про
форму бланків державних установ”, якою встановила новий єдиний формуляр
ділового документа.

І Московська ініціативна конференція з нормалізації техніки управління
(вересень 1922 року) розглянула питання про стандартизацію документів.

У 1969-1971 рр. було розроблено і затверджено серію загальносоюзних
стандартів управлінської документації. З 1972 р. в СРСР почали діяти
єдині правила підготовки та оформлення організаційно-розпорядчих
документів і єдині правила роботи з документами.

Постановою від 04.09.73 Державний Комітет СРСР по науці і техніці ввів у
дію основні положення Єдиної державної системи документування. В 1975 р.
було прийнято ГОСТ 6.15.1-75 “Унифицированные системы документации.
Система органызационно-распорядительной документации. Основные
положения».

На початок 1984 р. було розроблено і затверджено 16 УСД загальносоюзного
значення, 27 державних стандартів на УСД та 26 загальносоюзних
класифікаторів техніко-економічної інформації. Всього було уніфіковано
понад 4,5 тис. форм документів.

У 1984-1986 рр. сформувалася цілісні система документаційного
забезпечення управління, що відповідала тодішнім вимогам діловою
російською мовою і стилю складання офіційних документів.

Незважаючи на ряд позитивних чинників: створення системи в роботі з
документами, прискорення діловодного процесу, раціоналізація
документообігу, введення Єдиної державної системи діловодства для
установ, організацій та підприємств.

Лютневу буржуазно-демократична революція викликала пожвавлення
національно-політичних рухів у різних національних регіонах Російської
імперії, в тому числі й в Україні. Вперше за багато століть з’явилася
можливість утворення української незалежної держави.

17 березня 1917 р. представники різних партій і рухів утворили
всеукраїнську загальногромадську представницьку організацію – Центральну
Раду, головною якої обрали М.С. Грушевського.

Центральна Рада та її уряд – генеральний секретаріат залишили значну
документальну спадщину, яка налічує 49 фондів Центрального державного
архіву влади та управління України. Серед цих документів найвагоміші
мають Універсали Центральної Ради.

Названі документи свідчать про поступальний розвиток політичної
свідомості молодих українських політиків, що рухались від вимоги
автономії України у складі демократичної Росії до повної незалежності і
самостійності.

У жовтні 1918 року в результаті розвалу австро-угорської монархії до
влади в Галичині прийшла Українська Національна Рада. Утворилась
Західно-Українська Народна Республіка.

В Україні нову владу очолила Директорія УНР, яка рішенням трудового
Конгресу 22 січня 1919 р. проголосила акт соборності, тобто об’єднання
УНР із Західноукраїнською Народною Республікою.

Наприкінці 1920 р. було встановлено радянську владу. 1 серпня 1923 р.
було прийнято декрет про українізацію.

Активне здійснення українізації розпочав комісар освіти О.Шумський
(1925-1927), продовжив М.Скрипник (1927-1933). По всій Україні на різних
курсах організовувалося обов’язкове вивчення української мови. У 1925
році українська мова була офіційно введена у діловодство. У 1927 році
Л.Кагатович оголосив, що все партійне діловодство також вестиметься
українською мовою.

У січні 1933 р. секретарем ЦК КП(б)У став П.Постишев, який розпочав
боротьбу з проявами так званого українського буржуазного націоналізму.
Майже 10-річний період українізації штучно припинився. В державному і
громадському житті відновилася практика русифікації. Політика де
українізації призвела до ліквідації всіх здобутків українського
відродження.

Система радянського діловодства на багато років поширилась на всій
території України.

Виявляючи волю й прагнення українського народу, Верховна Рада України 16
липня 1990 р. прийняла Декларацію про державний суверенітет України, в
якій проголосила невід’ємне право української нації на самовизначення,
верховенство і самостійність, повноту і неподільність влади уряду
республіки в межах її території.

Після спроби державного перевороту в Росії 19 серпня 1991 р. Верховна
Рада України, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом
ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію
про державний суверенітет України, 24 серпня 1991 р. проголосила
незалежність України та створення самостійної української держави –
України.

Новим господарським структурам сучасної України, вільної від
адміністративно-командної системи, необхідно критично проаналізувати
організацію діловодства в минулому. Взяти з неї все цінне, обмежитись
необхідним мінімумом документів та справ, не роздуваючи їх до
непотрібних розмірів; вдосконалити управління.

ІІ. Сучасне управлінське документознавство

в Україні

2.1. Підготовка до складання управлінських документів

Управління суспільством, галуззю народного господарства чи підприємством
являє собою з погляду технології процес отримання, обробки і передачі
інформації. Переважна частина інформації, яка використовується в
управлінні, фіксується. Це обов’язковий елемент управлінської
діяльності, оскільки в сучасних умовах отримувати, зберігати і
передавати інформацію можна, лише зафіксувавши її попередньо.

Документ – це засіб закріплення різними способами на спеціальному
матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і
розумової діяльності людини.

Сукупність документів, оформлених відповідно до певних правил і які
використовуються в управлінській діяльності, називаються управлінською
документацією.

Під стилем ділового письма розуміють сукупність прийомів використання
мовних засобів при складанні управлінської документації.

У службових документах реалізується офіційно – діловий стиль. При
складанні тексту документів мають виконуватись певні вимоги,
найголовніші з яких такі:

достовірність і об’єктивність змісту;

точність;

повнота інформації;

максимальна стислість;

переконливість.

Стиль і зміст тексту визначаються видом документа. Однак у практиці
сучасного діловодства склалися загальні вимоги, які застосовують до
текстів більшості сучасних ділових документів.

Текст службових документів є його найважливішим реквізитом. Він
поділяється на логічні елементи, кожен з яких має певне значення. Текст
будь-якого документа складається з таких частин:

вступ – адресат готується до сприйняття теми;

доказ – викладається суть питання;

закінчення – формулюється мета, заради якого складено документ.
Закінчення може бути активним чи пасивним. Активне закінчення точно
зазначає, яку дію має виконати адресат. Пасивне закінчення інформує про
якісь події, обставини, факти.

За способом викладу матеріалу документи можна поділити на дві категорії:

документи з високим рівнем стандартизації (ВРС);

документи з низьким рівнем стандартизації (НРС).

Документи з ВРС складаються за затвердженою формою. Уніфікація як один з
напрямків раціоналізації документів втілюється в розробці і застосуванні
на практиці типізованих і трафаретних текстів.

Типізація текстів – це процес створення тексту-зразка,
тексту-стереотипу, на основі якого можуть бути побудовані тексти
аналогічного змісту, що відповідають подібним управлінським ситуаціям.
При цьому мають бути якнайточніше збережені основні конструкції і
формулювання тексту-зразка.

Трафаретизація – це процес поділу всієї інформації групи однорідних
документів на постійну і змінну з наступним включенням постійної
інформації до бланку документа. Отже, трафаретні тексти – це дослівне
відтворення постійної інформації з пропусками для подальшого заповнення
конкретного документа.

У документах з НРС добір слів і словосполучень кожний раз залежить від
конкретної ситуації і за способом викладу документи з НРС прийнято
поділяти на: розповіді, описи, міркування.

У розповіді йдеться про події, явища, факти в тій хронологічній
послідовності, в якій вони відбувалися в дійсності.

В описі характеризуються явища, люди, події з перерахуванням ознак,
властивостей, особливостей.

Міркуванням називають вид тексту в якому логічні визначення, думки і
умовиводи розкривають внутрішній зв’язок явищ і, як правило, доводять
визначену тезу.

Важливе місце в документознавстві посідають правила оформлення
документів. Згідно з ними документ повинен:

надходити від установи чи юридичної особи, які мають на це право;

бути юридично правильно оформленим;

подавати об’єктивні відомості про події, які висвітлює, базуватися на
фактах і містити конкретні пропозиції або вказівки;

бути максимально стислим, але не за рахунок зменшення інформації; без
повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовне
навантаження;

бути грамотним і зрозумілим кожному, хто його читає. Неграмотно складний
документ ускладнює його зрозуміння;

оформлятися за встановленою формою згідно з реквізитами;

бути бездоганно відредагованим, мати копії та чернетки;

складатися на відповідних бланках або папері стандартного формату.

Усі формати паперу поділяють на три ряди – А, В, С, Ряд А – основний, В
і С – додаткові, що використовуються для встановлення паперових виробів.

Всі службові документи, як правило, повинні оформлятись на бланках
установ. Бланки виготовляються згідно з вимогами чинних стандартів з
обов’язковим додержанням ряду правил. Зокрема, встановлюється два види
бланків: банк для листів та загальний для інших управлінських
документів.

Бланки кожного виду документів повинні виготовлятися на основі кутового
або повздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовкової частини
розміщуються центрованим або прапоровим способом. Друкуються бланки у
друкарні на білому папері світлих тонів фарбами насиченого кольору.

Деякі внутрішні документи та документи, створювані від імені двох або
кількох організацій, оформляються не на бланках.

Важливе значення має зовнішній вигляд документа, що унаочнює стиль
роботи апарату управління, дисципліну та особисту культуру його
працівників.

Оформлення сторінок документа. Для зручності користування документом та
його обробки з усіх боків сторінки залишають вільні місця – так звані
поля. Там з лівого боку становить 35 мм. Праворуч залишається поле не
менше 8 мм. Це зберігає текст від пошкоджень. Поле верхнього кінця
сторінки – 20 мм. На ньому розміщуються відмітки діловода. Знизу
сторінки поле не повинно бути меншим за 19-16 мм.

Нумерація сторінок. У документах, що оформляються на двох і більше
аркушах паперу, другий і наступний за ним аркуші нумеруються. Якщо текст
друкується з обох боків аркуша, то непарні сторінки позначаються у
правому верхньому кутку, парні – у лівому верхньому кутку аркуша.

Членування тексту. Рубрикація – це членування тексту на складові
частини, графічне відділення однієї частини від іншої, а також
використання заголовків, нумерації. Складність рубрикації залежить від
змісту документа, його обсягу, тематики і призначення.

Найпростіша рубрикація – поділ на абзаци. Абзац – це відступ праворуч на
початку першого рядка кожної частини документа.

Абзац вказує на перехід від однієї думки до іншої, він допомагає
читачеві робити певні зупинки, повертатися до прочитаного,
зосереджуватися над кожною виділеною думкою.

Нумерація частин тексту – це числове чи за допомогою літер позначення
послідовності розташування його складових частин.

Існує дві системи нумерації: комбінована і суто цифрова. Перша
ґрунтується на використанні різних типів позначок – римських та
арабських цифр, великих літер поєднуваних з абзацними відступами. Друга
використовує лише арабські цифри, розміщені у певній послідовності.

Копія документа виготовляється й видається громадянам дозволу керівника
установи або керівника структурного підрозділу.

Копія документа відтворюється на бланку установи й засвідчується
підписом посадової особи. Копії документів засвідчують проставленням
нижче реквізиту “підпис” засвідчу вального напису “вірно”, найменування
посади працівника, який засвідчує копію, його особистого підпису й дати.

Дозволяється засвідчення копій документа печаткою в разі видачі на руки
окремим особам та направлення в інші установи.

Викладене в цьому підрозділі стосується кожного управління, точніше –
кожного паперу, який виходить з організації.

2.2. Складання та оформлення службових документів

Діяльність кожного підприємства супроводжується складанням різних видів
документів, кожен з яких має своє конкретне призначення.

Однак при всьому їх розмаїтті незалежно від специфіки підприємства можна
виділити такі основні групи документів:

організаційні документи закладу (статут, установча угода, структура та
штатна чисельність працівників – штатний розпис, посадові інструкції,
правила внутрішнього розпорядку);

розпорядчі документи підприємства (накази по основній діяльності,
розпорядження, вказівки, рішення);

документи по особовому складу підприємства (накази, трудові контракти,
особові справи, особові карточки ф. Т-2, особові рахунки по зарплаті,
трудові книжки);

фінансово-бухгалтерські документи (головна книга, річні звіти,
бухгалтерські баланси, рахунки прибутків і витрат, акти ревізій,
інвентаризацій, плани, звіти, кошториси, касові книги);

інформаційно-довідкові документи (акти, листи, факси, телефонограми,
доповідні записки, протоколи).

Від державних органів та організацій можуть надходити на підприємство
документи, які регулюють різноманітні питання його діяльності. Ці
документи становлять окрему групу – нормативні документи вищестоячих
органів державного управління.

Всі перераховані документи належать до управлінських чи
організаційно-розпорядчих (ОРД).

Окрім того, управлінська документація з погляду застосування,
класифікується таким чином:

офіційний документ – створений організацією або посадовою особою і
оформлений у відповідному порядку;

власний документ – офіційний документ, що засвідчує особу або її права,
обов’язки, службове чи офіційне становище;

документ власного походження – створений службовою особою поза сферою її
діяльності;

справжній документ – документ з інформацією про час і відомостями про
місце створення, які є в документі або виявлені якимось іншим способом і
відповідають дійсності;

оригінал – перший або єдиний примірник документа;

дублікат – повторний примірник, що має склад інформації оригіналу;

копія – відтворений з оригіналу документ, зовнішні ознаки якого або
частина їх повністю відображають його;

витяг – копія, оформлена з документа, яка відтворює тільки його частину
і завірена юридичною особою у встановленому порядку.

Комплекс взаємозв’язаних документів, які регламентують структуру.
Завдання і функції підприємства, організацію його роботи, права,
обов’язки і відповідальність керівництва та спеціалістів закладу,
називається організаційними документами.

Найбільшу групу становлять розпорядчі документи. Розпорядчі документи
видаються і мають широкий спектр гласності. До цієї групи входить ряд
документів загальнодержавного характеру і суто службові в кожному
закладі незалежно від форми власності.

Найпоширенішим серед документів ОРД вважається наказ.

Наказ – правовий документ, який видається керівником організації на
правах єдино начальства і в межах його компетенції.

З метою полегшення роботи з документом накази поділяють на підгрупи за
ознаками:

“за призначенням” – накази – основної діяльності і з особових справ;

“за технікою видання” – “ініціативні” та “примусові”;

“за застосуванням” – нормативні та індивідуальні.

Перед тим, як оформляти наказ слід скласти його проект. Підготовка
проекту включає такі стадії роботи:

вивчення суті правил і збір необхідної інформації;

– підготовка проекту;

погодження його;

підписання.

Накази з основної діяльності оформляються на бланку підприємства або на
чистому аркуші паперу формату А-4.

Кожен вид наказу повинен мати такі реквізити:

автор документа, якщо документ оформляється не на бланку;

назва виду документа;

дата (проставляють у день підписання);

індекс (порядковий номер) – відлік ведеться від початку календарного
року за хронологією зростання;

місце складання чи видання;

заголовок до тексту;

позначка про контроль (в разі потреби);

текст;

гриф погодження (в разі потреби);

візи;

підпис;

відтиск печатки;

позначка про виконавця.

Найбільш важливим реквізитом у наказах є текст, який має особливу
композиційну побудову:

констатуюча частина викладає мету і завдання, дає посилання на документ,
який став підставою для оформлення наказу;

розпорядча частина тексту викладається в наказовій формі і
розпочинається дієсловом від першої особи однини наказую”.

Наказ повинен бути надрукований не менше як у трьох примірниках.

З поточних оперативних питань повсякденного виробничо-господарського та
адміністративного життя керівники підприємства можуть видавати
розпорядження та вказівки. Ці різновиди розпорядчих документів
складаються за тією ж схемою, що й накази.

Інформаційно-довідкові документи.

Найпоширенішим документом цієї підгрупи є протокол. Протокол – документ
– який фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на різних
масових заходах. Протоколи бувають: прості, складні, стенографічні.
Протокол підписується головою та секретарем. До нього підшивають
додатки. Протокол складається в 2-х примірниках. Зберігаються не лише 10
років, а також можуть передаватися на збереження в архів.

З питань, що мають особливо важливе значення, пишуть резолюцію.

Резолюція приймається на зборах. Резолюцію розглядають як вмотивовану
постанову, де, крім власної ухвали, є розгорнутий вступ, далі йде
узагальнююча частина – висновок, оцінка роботи, конкретні рішення з
кожного питання, даються загальні настанови й перераховуються заходи,
які необхідно здійснити в майбутньому.

Резолюція складається з двох частин: констатуючої та результативної.

В більшості випадків в групу колегіальних з ознаками розпорядчого
характеру входять акти.

Акт – документ, складений кількома особами, які підтверджують факт або
подію, що мала або має місце на даний час.

Акти складаються комісією, оформляють на бланках, що є внутрішніми
документами. Текст акту мусить мати дві частини: вступну та констатуючу.
У кінці акта повідомляється про кількість примірників документа та про
місце їх направлення. Кількість примірників визначається відповідними
нормативними документами.

Кореспондентські документи – найпоширеніший вид документації в системі
управління і в загальному документообігу становить приблизно 70-80%. Ця
група охоплює досить велику кількість різноманітних тем і відрізняється
від інших документів технічними засобами їх одержання та відправлення.

За напрямком ділова кореспонденція є як вхідною, так і вихідною
документацією і має ряд різновидів: листи, телеграми, телефонограми,
факси.

Листи – узагальнена назва різних за змістом документів, які
пересилаються поштою.

За змістом та призначенням листи можуть бути: інструктивні, гарантійні;
інформаційні, рекламні, комерційні, рекламаційні, супровідні.

Листи інструктивні виходять з державних органів влади чи управління і
містять, як правило, рекомендації, вказівки, пояснення з питань
звітності. Податків, екології.

Гарантійні листи містять гарантії оплати чи виконання певних
зобов’язань.

Умовно інформаційні містять прохання, пропозиції, нагадування,
повідомлення.

Рекламні листи пропонують рекламу.

Комерційні листи складаються при укладанні чи виконанні контрактів.

В рекламаційних листах підприємство вимагає відшкодування збитків,
нанесених в результаті невиконання чи порушення умов контракту іншою
стороною.

Супровідні листи, коли основний документ вимагає додаткового пояснення.

Службові листи оформляються як на бланках підприємства, так і на чистих
аркушах папері форматів А-4 та А-5 – в залежності від обсягу текстової
частини.

Текст листа повинен бути лаконічним, послідовним, переконливим та
коректним. Текст найчастіше складається з двох частин: вступу та
основної.

Все більшого поширення набувають оперативні засоби зв’язку, зокрема
факсимільний зв’язок. З його допомогою передаються телефаксограми.

Факс – документ, отриманий за допомогою спеціального апарата телефонними
каналами зв’язку. Оформлення факсу здійснюється аналогічно оформленою
діловою листа.

За допомогою телефону подеколи використовується і такий вид документа
кореспондентського характеру, як телефонограма.

Телефонограма – це термінове повідомлення, зафіксоване на папері. Вони
складаються в одному примірнику. Текст не повинне бути більше 50 слів.

Телеграма – вид кореспонденції з гранично стислим текстом, викликаний
необхідністю негативного втручання в певну справу, термінового розгляду
питання чи інформування когось про щось.

Друкують телеграму в двох примірниках на одній стороні листа. Перший
примірник направляється на телетайп, а другий – підшивається в справу.

Довідка – документ, який підтверджує, описує юридичні факти та засвідчує
біографічні відомості і діяльність окремих службових осіб.

За призначенням довідки бувають службові та особисті. За напрямком –
вхідні та вихідні. За формою – трафареті та індивідуальні. За способом
оформлення – рукописні, друковані, відтворенні. За місцем складання –
внутрішні і зовнішні. За складністю – прості та складні.

Довідки з виробничою тематикою складаються у двох примірниках. Кожна
довідка, повинна бути зафіксована в журналі реєстрації.

До документів довідково-інформаційного характеру належать:

Записки – поширений вид як службової, так і особистої документації, в
якому повідомляється про використання окремих зобов’язань, службових
доручень, звітів про виконану роботу чи пояснюються причини їх
невиконання.

Згідно з цільовим призначенням записки бувають інформативні, звітні,
ініціативні.

Згідно з призначенням – пояснюючі, пояснювальні, доповідні, службові та
пам’ятні.

Записки розрізняються за ступенем відповідальності та об’ємом викладу
інформації.

Службові та доповідні записки особливо важливого характеру
рекомендується складати в двох примірниках. Службові записки, слід
реєструвати.

Один з поширених видів довідково-інформаційного характеру –
повідомлення. Воно являє собою різновид ініціативного листа. Тому
формуляр його має такі самі реквізити, що й службовий лист. Тільки в
заголовку вказують вид документа – повідомлення.

В умовах ринку поширеними стають інформативні документи – різного змісту
оголошення, як окремих підприємств, державних установ, так і приватних
осіб, Вимоги до оформлення тексту ті ж, що й для повідомлення.

Широко застосовуються в закладах та установах такі документи, як
службові заяви.

Службова заява – це письмове повідомлення працівників з приводу
здійснення своїх прав або захисту інтересів.

Згідно з класифікацією документи одного виду можуть мати ознаки
спеціалізації, тобто відображати якості та певні риси, яких вони
набувають в різних сферах виду певної діяльності.

Найбільшої спеціалізації зазнає такий вид документа, як довіреність.
Довіреність (доручення) – офіційний (службовий) або особистий документ,
який надає право особі або групі осіб на здійснення яких-небудь дій від
особи довірителя.

Офіційні довіреності видаються представнику підприємства на здійснення
різних операцій.

В тексті службової довіреності повинні бути відображені наступні
моменти:

а) найменування керівника з вказівкою його повної посади, як вона
юридично зафіксована;

б) найменування особи, якій доручають ведення справ з вказівкою посади
та паспортними даними;

в) перелік повноважень або вид дій, які службова особа повинна виконати;

г) підстава для видання довіреності;

д) термін дії даного документи.

В підписах довіреності повинен бути зразок підпису особи, якій видається
довіреність. Кожен вид службової довіреності повинен бути
зареєстрований. Форма журналу для довіреностей М-2 знаходиться на
звороті бланка, виготовленого друкарським способом.

Довіреності видаються тільки на той термін, який вказаний в документі.
Довіреність може бути недійсна, якщо в ній відсутній який-небудь
реквізит. Довіреності зберігаються, як правило, не більше 3 років.

Квитанція – фінансовий документ, який має важливе громадське, службове
та побутове значення. На сьогодні всі квитанції є документами суворої
фінансової звітності і мають різноманітні стандартні трафаретні форми,
виготовлені друкарським способом.

2.3. Основні вимоги до організації сучасного діловодства.

Організація діловодства істотно впливає на оперативність, економічність
і надійність функціонування апарату управління установи, культуру праці
управлінського персоналу.

Розглянемо основні поняття діловодства, які стосуються установ усіх форм
власності.

Діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання
документування та організації роботи з документами у процесі виконання
управлінських дій.

Діловодство в установі являє собою повний цикл обробки та руху
документів з моменту їх створення до завершення виконання і
відправлення.

Документування – це створення документів, тобто їх підготовка,
складення, оформлення та виготовлення.

Організація роботи з документами є створення умов, які забезпечують рух,
пошук та збереження документів у діловодстві.

Документообіг – рух документів в установі з моменту створення до
відправлення. Обсяг документообігу визначається кількістю вхідних,
вихідних та внутрішніх документів.

Швидкість документообігу залежить від якості документаційного
обслуговування апарату управління в цілому та від системи організації
діловодства.

Повну централізацію діловодства рекомендується застосовувати в установах
з обсягом документообігу до 10 тис. документів на рік і невеликою
кількістю структурних підрозділів.

Загальні правила документування управлінської діяльності викладені в
Примірній інструкції з діловодства в Міністерствах та Відомствах
України, місцевого та регіонального самоврядування.

Правила і рекомендації про порядок здійснення діловодних процесів
розробляються відповідно до законів України.

Загальне керівництво організацією діловодства в установах здійснює її
керівник. Фактори, які визначають організаційну побудову служби
діловодства, є її основні функції, обсяг робіт по кожній з них.

У практиці управління існують такі види служб діловодства:

управління справами – в міністерствах, відомствах, корпораціях;

загальний відділ – у виконкомах та органах управління громадськими
організаціями;

канцелярія – в об’єднаннях, організаціях, фірмах, на підприємствах.

У своїй роботі служба діловодства має керуватися законами України, що
встановлюють порядок організації і діяльності державного апарату, актами
органів державної виконавчої влади.

До складу служби діловодства можуть входити: секретаріат, підрозділи з
обліку та реєстрації, контролю, раціоналізації роботи з документами;
експедиція; копіювально-множильне бюро; архів.

Відповідно служба діловодства родить:

розробляє інструкції з діловодства для установи та підвідомчої мережі,
номенклатури та описи справ установи і типові номенклатури для
підвідомчої мережі;

організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів,
забезпечує документацій не й організаційно-технічне обслуговування
роботи колегіальних органів;

організовує роботу з пропозиціями, заявами і скаргами громадян;

організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражування
документів;

здійснює уніфікацію систем документації і документів з урахуванням
можливості їх матинної обробки, вживає заходів до скорочення кількості
форм і видів документів;

контролює якість підготовки і оформлення документів, їх своєчасне
виконання в установі, вживає заходів до скорочення строків проходження і
виконання документів, узагальнює і аналізує дані прохід і результати
цієї роботи;

здійснює приймання. Реєстрацію, облік, зберігання, оперативний пошук,
доставку документів, інформування за документами;

реалізує єдиний порядок відбору, обліку, збереження, якості обробки та
використання документів, що утворюються у діяльності установи і
підвідомчої мережі, для передачі на державне зберігання;

удосконалює форми і методи роботи з документами в установі і підвідомчій
мережі завдяки використанню організаційної техніки і засобів
обчислювальної мережі;

здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами у
підрозділах і підвідомчій мережі;

організує підвищення кваліфікації працівників установи щодо роботи з
документами;

впроваджує державні стандарти, уніфіковані системи документації та інші
нормативи в установі та підвідомчій мережі;

завіряє печаткою документи в усіх випадках, передбачених інструкцією
щодо роботи з документами в установі.

Згідно з Типовим положенням про службу діловодства її керівник мусить
мати вищу або середню спеціальну освіту. Особа, відповідальна за роботу
з документами в установі без служби діловодства, повинна мати досвід
роботи у службі діловодства не менше трьох років.

Керівник служби діловодства призначається і звільняється наказом
керівника установи. На керівника служби діловодства покладається
персональна відповідальність за забезпечення встановленого порядку
роботи з документами, виконання вказівок і доручень керівництва чи
власника підприємства, плану роботи, дотримання необхідних умов праці
співробітників, а також додержання ними трудової і виробничої
дисципліни.

Висновок

Сучасне діловодство – система життєвою важливих дій організації,
пов’язаних, в першу чергу з діловою документацією, яка необхідна для
функціонування сучасних закладів різних форм власності і засобів, які
забезпечують її надійність в різних формах ділового спілкування, що
мають документальне відображення.

Документи, в більшості випадків, є вагомим і незаперечним аргументом при
вирішенні суперечок між діловими партнерами. Він є засобом підтвердження
правомірності дій керівників з юридичної точки зору.

Діло виробничий процес передбачає не тільки правильне оформлення та
функціонування документів, а й наявність знань з організації окремих
ділянок роботи, що повинні документуватися, а саме організації ділових
масових заходів, що сприяють розвитку і вдосконаленню діловиробничого
потенціалу установи.

Багато документів, які доводиться показувати представникам державних
структур, котрі ревізують діяльність організацій, повинні бути оформлені
належним чином з усвідомленням всієї відповідальності, викладеної в
ділових паперах.

Моя робота відкривається розділом з історії розвитку діловодства, де
послідовно розкриваються його основні етапи від виникнення справочинства
в Київській Русі і до проблем сучасного діловодства в Україні.

Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо
створення документів, які мусить знати управлінський персонал для
оперативної орієнтації у виборці управлінських рішень. Велику увагу
приділено підготовці та оформленню документів що виникають у процесі
діяльності будь-якої установи. Вичерпно розглянуто склад загальної
документації, необхідної для реалізації її функціональної мети, а також
оптимальний перелік реквізитів, які допомагають користувачам оперативно
підготувати документ.

Детально описано технологію, порядок контролю за виконанням документів
за строками і з суті питання, організацію роботи апарату управління з
оперативного пошуку та роботі з необхідною інформацією.

Таким чином, знання основ діло ведення на сучасному етапі дозволить
спеціалістам працювати з найменшими зовнішніми і внутрішніми видатками,
допоможе уникнути непорозумінь і конфліктів.

Список використаних джерел та літератури

Блощинська В.А. Сучасне діло ведення. Навч. посіб. – Ів.-Франкіськ.
Інст. менедж. та економіки, 2000. – 270 с.

Головач А.С. Оформлення документів. – К.; Донецьк: Вища школа, 1983. –
352.

Віденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.: Вища школа, 1998. – 157 с.

Документи і діловодство: Довідковий посібник. – М.: Економіка, 1991. –
245 с.

Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Ділові папери в менеджменті: Навч. посібник. –
К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 272 с.

Кірочок О.Г. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчих
документів. – Рівне.: “БМ-ТУР”, 199.- 532 с.

Кірочок О.г., Корбутяк В.І. Документування у менеджменті: Підручник. –
Київ: Центр навч.л-ри, 2003. – 216 с.

Палеха Ю.І. Документацій не забезпечення управління: Підручник. – К.:
МАУП, 1997. – 344 с.

Фельзер А.Д., Миссерман М.А. Делопроизводство: Справочное пособие. – К.:
Вища школа, 1988 – 558 с.

Шашкевич Я.Р. Адміністративні, судові й фінансові книги на Україні в
ХІІІ-ХVІІІ ст.ст.// Істор.джерела та їх використання. – К., 1969.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020