.

Тестування в системі підготовки діловодів (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3760
Скачать документ

Реферат на тему:

Тестування в системі підготовки діловодів

Однією із складових систем підготовки діловодів є педагогічний контроль,
який визначає рівень засвоєння навчального матеріалу, забезпечує
міцність знань, стимулює діяльність студентів, дозволяє будувати
адаптивну програму.

Особливе місце серед методів контролю займає тестування – науково
обґрунтована система тестових завдань, валідних за змістом, трудністю,
розпізнавальною здатністю тощо.

Тест повинен мати чітко визначене місце в системі контролю і виконувати
свої діагностичні функції, вписуючись в існуючу в коледжі практику
навчання, стимулюючи її вдосконалення через систему оперативного
зворотного зв’язку.

При багатоетапному контролі знань пов’язано з перевіркою:

знань основних фактів і ключових понять з будь-якої конкретної теми;

знань з кількох взаємопов’язаних тем або відносно самостійного розділу
курсу;

знань ключових розділів тем великого курсу, різних за характером
матеріалу;

а також:

діагностикою базових знань та вмінь студентів перед вивченням курсу;

загальним та спеціальним „предметним” навчанням студентів.

Запропоновані тести є відносно короткостроковими, тобто не потребують
великих витрат часу; однозначними, тобто не допускають вільного
тлумачення текстового завдання; правильними, тобто виключають
можливість формулювання багатозначних відповідей; інформаційними;
зручними, тобто придатними для швидкої обробки результатів;
стандартними, тобто придатними для широкого практичного застосування –
вимірювання рівня навчання найбільш можливого широкого контингенту
студентів, які опановують однаковим об’ємом знань на одному й тому ж
рівні.

Тема. Документознавство як наука

У якому році вперше в Україні курс „Документознавство” був введений в
навчальну програму Харківської державної академії культури?

а). 1995 в). 1996 д) 1991

б). 1992 г). 1994 е) 1984

Документознавство – це … .

а) Наука, яка вивчає обмін документами між організаціями.

б) Наука, яка вивчає класифікацію документа.

в) Наука про документ і документно – комунікаційну діяльність.

Основоположником документаційної науки був:

а) Поль Отле в) О. В. Соколов

б) О. П. Коршонов г) Ю. Н. Столяров

Головними підсистемами документознавства є:

а) Загальне в) Спеціальне

б) Історичне г) Теоретичне.

Чи пов’язане документознавство з такою наукою як джерелознавство ?

а) Так б) Ні.

Документознавство – це… .

а) Теоретична наука б) Комплексна наука

в) Спеціальна наука

Тема Поняття про документ

Визначення документа за яким державним стандартом є найбільш
прийнятним для документознавства?

а) ДСТУ 2392-94. Записана інформація, яка може розглядати як одиниця в
процесі становлення інформаційної діяльності;

б) ДСТУ 3017-95. Матеріальний об’єк з інформацією, закріпленою
створеним людиною способом для її передачі в просторі і часі;

в) ДСТУ 2732-94. Матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому
вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до
чинного законодавства юридичну силу.

Носієм якої інформації є документ?

а) Елементарної

б) Біологічної

в) Соціальної

Чи можливе існування документа поза матеріальним носієм?

а). Так б) Ні

В якому випадку матеріальний об’єкт стає документом?

а) при наявності інформації

б) при наявності матеріальної складової

в) при єдності матеріального носія і заключної в ньому інформації

Скільки значень документа, зафіксованих в державних стандартах, офіційно
прийняті в України?

а) 1 в) 6

б) 3 г) 5

Всю сукупність документів вчений П. Отле розділив на основні класи, а
саме:

а). Бібліографічні документи.

б). Документи про джерелознавство.

в). Юридичні документи.

г). Документи замінники книг.

д). Міжнародні документи.

е). Інші графічні документи.

Тема. Документ як система

Елемент – це… .

а) Найменша одиниця поділу документа.

б) Найменша ознака документа.

в) Найменша одиниця класифікації документа.

Які властивості є найбільш характерними для документа?

а). Логічність; г). Фрагментність;

б). Атрибутивність; д). Структурність;

в). Функціональність; е). Класифікаційність.

Яке призначення має функціональність документа ?

а). Передача інформації в часі і просторі

б). Передача знань

в). Збереження ретроспективної інформації

г). передача інформації в архів.

Яка ознака не є характерною для документа?

а) Наявність семантичного змісту

б) Стабільна матеріальна форма

в) Незавершене, фрагментарне повідомлення

г) Призначеність для використання в соціальній комунікації

д) Завершеність повідомлення

Головна функція документа – це… .

а) Здібність документа бути інформативним засобом передачі інформації

б) Збереження і передача інформації у часі і просторі

в) Здібність документа задовольняти потреби суспільства інформації

г) Здібність документа сприяти розвитку культури суспільства.

6. До загальних функцій документа належать:

а) Інформаційна

б) Комунікативна

в) Правова

г) Кумулятивна

д) Управлінська

7. До спеціальних функцій документа належать:

а) Управлінська г) Соціальна

б) Культурна д) Історична

в) Правова е) Комунікативна

8. Загальнокультурна функція документа свідчить про те що … ?

а). Документ є засобом культурного спілкування;

б). Документ є засобом закріплення та передачі культурних традицій;

в). Документ є засобом культурного розвитку суспільства.

Тема. Характеристика підсистем документа. Інформаційна та
матеріальна складова документа

Коли вперше було розглянуте питання про соціальну інформацію вченими?

а) 20 ст. в) 18 ст.

б) 19 ст. г) 16 ст.

Інформація – це … .

а) зміст деякого повідомлення;

б) відомості, повідомлення, викладення знання;

в) виклад тексту.

Соціальна інформація – це… .

а) інформація, яка циркулює в неживій природі;

б) інформація, яка циркулює в живій природі;

в) інформація, призначена для передачі в суспільстві.

За соціальним призначенням соціальна інформація поділяється на:

а) масову;

б) правову;

в) управлінську;

г) спеціальну.

За способом відображення інформації людською свідомістю соціальна
інформація поділяється на:

а) наукову;

б) логічну;

в) естетичну;

г) комерційну.

За ступенем переробки соціальна інформація поділяється на:

а) масова;

б) технічна;

в) первина;

г) вторинна.

Матеріальна складова документа – це … .

а) складова документа, без якої він не може мати юридичної сили;

б) одна з двох необхідних і обов’язкових складових документа, без якої
він не може існувати;

в) складова документа, яка зафіксована в ряді державних стандартів.

Найцінніша якість паперу – дозволяє… .

а) зчитувати інформацію;

б) тиражувати інформацію;

в) передавати інформацію;

г) знищувати інформацію.

На якому носії фіксується інформація на якій записана музика, рухоме і
об’ємне зображення?

а) папір;

б) магнітні плівки;

в) грам пластинки;

г) діапозитив.

Тема Структура документа

Структура – це… .

а) стійкий склад документів, як системи;

б) відносно стійкий спосіб організації елементів документа як системи;

в) склад реквізитів документа.

За структурою документ може бути:

а) простим;

б) текстовим;

в) друкованим;

г) складним.

Внутрішня структура документа – це … .

а) сукупність всіх елементів і компонентів, що його складають;

б) цілісність, яка виражається загальним змістом і логічним викладом,
зафіксованим на матеріальному носії;

в) його внутрішня будова, набір взаємопов’язаних елементів і частин, що
дозволяють більш ефективно шукати, сприймати і використовувати вміщену в
ньому інформацію.

Зовнішня структура документа – це … .

а) місце випуску видання, міжнародний стандартний номер;

б) зовнішня форма, яка дозволяє ідентифікувати його як вид документа.

в) відомості, що розміщуються над назвою видання.

Титульний лист – це… .

а) додаткова обкладинка книги у вигляді листа паперу з клапанами, що
загинається на внутрішню частину сторінок обкладинки;

б) перша сторінка книжкового блоку, видання, яка передує титульному
розвороту і яка має декоративно – композиційне значення;

в) заголовний лист видання, який містить основні відомості про нього
що дозволяють відрізнити його від будь-якого іншого, служить основою для
складення бібліографічного опису.

Тема Реквізити документів

1. Реквізити документа – це… .

а) набір елементів, які визначають числові дані;

б) сукупність обов’язкових даних про документ, встановлених стандартом
чи положенням;

в) сукупність обов’язкових типових елементів;

г) набір вихідних відомостей про документ.

2. Реквізити бувають ?

а) постійні;

б) обов’язкові;

в) послідовні;

г) змінні.

Основні реквізити, як правило, наводять:

а) у післямові;

б) на титульній сторінці;

в) у вихідних даних документа;

г) у додатках.

Реферат – це… .

а) коротка характеристика документа;

б) скорочений виклад змісту документа;

в) документ, в якому висловлюються обґрунтована точка зору фахівця щодо
наукової то дослідницької праці;

г) документ, що вміщує стислий запис думок, спостережень, подій, тощо,
зроблених з певною метою.

5. Вихідні дані включають:

а) місце випуску видання;

б) назву видавництва або організації, що видає видання;

в) назву організації від імені якої випускається видання;

г) рік випуску видання.

Над заголовочні дані включають:

а) назву видавництва або організації, що видає видання;

б) назву організації від імені якої випускається видання;

в) заголовок серії, підсерії;

г) дату здачі оригінала в набір.

Тема. Методи і способи документування. Загальна характеристика
методів документування

Документування – це… .

а) створення документа з використанням різних методів, способів і
засобів фіксування інформації на матеріальному носії;

б) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному
носії за допомогою знакових систем;

в) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на
матеріальний носій;

г) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для
створення документа.

2. Метод документування – це… .

а) створення документа з використанням різних методів, способів і
засобів фіксування інформації на матеріальному носії;

б) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному
носії за допомогою знакових систем;

в) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на
матеріальний носій;

г) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для
створення документа.

Спосіб документування – це… .

а) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для
створення документа;

б) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на
матеріальний носій;

в) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному
носії за допомогою знакових систем;

г) створення документа з використанням різних методів, способів і
засобів фіксування інформації на матеріальному носії

Засіб документування – це… .

а) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для
створення документа;

б) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на
матеріальний носій;

в) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному
носії за допомогою знакових систем;

г) створення документа з використанням різних методів, способів і
засобів фіксування інформації на матеріальному носії.

Кодування інформації – це … .

а) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими
правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;

б) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;

в) знак разом з його значенням;

г) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації.

Мова – це… .

а) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими
правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;

б) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;

в) знак разом з його значенням;

г) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації.

7. Символ – це… .

а) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими
правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;

б) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;

в) знак разом з його значенням;

г) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації.

8. Код – це… .

а) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації;

б) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими правилами
тої чи іншої мови для передачі інформації;

в) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;

г) знак разом з його значенням.

Тема Засоби документування. Поняття про рукопис, машинопис,
кінофотофонодокумент та машиночитні документи

1. Засіб документування – це… .

а) створення документа з використанням різних методів, способів і
засобів фіксування інформації на матеріальному носії;

б) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на
матеріальний носій;

в) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному
носії за допомогою знакових систем;

г) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для
створення документа.

Рукописний документ – це… .

а) документ виготовлений поліграфічним або іншим способом;

б) документ, запис інформації на якому здійснюється механічним
способом;

в) письмовий документ, при створенні якого знаки письма наносяться від
руки;

г) документ, запис інформації на якому здійснюється шляхом зміни
магнітного стану поверхні носія під впливом магнітного поля.

3. Кінофотофонодокумент – це… .

а) документ, який містить зображення, запис і відтворення якого
виконується оптичним способом за допомогою лазерного променя без
використання лінз;

б) документ виконаний на мікро носії у вигляді мікрокопії або оригінала
мікро документа;

в) документ на машиночитабельному носії, створений засобами
обчислювальної техніки записаний на машиночитному носії;

г) документ який містить образотворчу, звукову і/або
образотворчо-звукову інформацію, яка відтворюється за допомогою
спеціальних технічних засобів.

Тема. Класифікація документів

1. Класифікація документів – це… .

а) система їхньої підпорядкованості яка виконується як засіб
встановлення зв’язків між класами документів, а також для орієнтації в
їх різновидах;

б) послідовний розподіл документів одного класу на два протилежні види,
підвиди або різновиди;

в) перелік документів за необхідною ознакою;

г) розміщення документів в порядку від вищого до нищого.

2. Ієрархія – це… .

а) перелік документів за необхідною ознакою;

б) різні методи побудови і способи групування документів;

в) розміщення документів в порядку від вищого до нищого;

г) ознака, за якою роблять розподіл.

3. Фасет класифікації – це… .

а) ознака, за якою роблять розподіл;

б) послідовний розподіл документів одного класу на два протилежні види,
підвиди або різновиди;

в) розміщення документів в порядку від вищого до нищого;

г) перелік документів за необхідною ознакою.

4. Вид документа за характером знакових засобів, документи поділяються
на… .

а) текстові;

б) нотні;

в) не текстові;

г) комплексні.

За допомогою яких не мовних знаків оформляються не текстові документи?

а)

б) картографічних;

в)

г) нотних;

Ідеографічний документ – це… .

а) документ, в якому знаки потрібні відображуваним об’єктом;

б) документ, в якому знаком фіксації інформації служить умовне
позначення, яке відображає реальність предметів або явищ;

в) фіксує і передає інформацію звуками;

г) документ, який поєднює в собі два або більше знакових засобів
фіксації інформації.

Вид документа по каналу сприйняття буває:

а) візуальний;

б) комунікантний;

в) аудіальний;

г) аудіовізуальний.

Опублікований документ – це… .

а) містить інформацію, не призначену для широкого розповсюдження, тому
він, як правило, не тиражирує і існує в малій кількості.

б) призначений для широкого і багаторазового використання, маючи тираж,
а також вихідні дані.

Тема. Соціально-комунікаційна система.

Документна діяльність.

1. Документна комунікація – це… .

а) комунікація в основі якої лежить документ, яка побудована на обміні
документа між одними або більше людьми;

б) передача інформації в суспільстві;

в) відносно впорядкована сукупність документів;

г) організована сукупність документів, які функціонують в соціальному
середовищі.

Передача документної комунікації відбувається за допомогою:

а) не формальної комунікації;

б) комуніканта;

в) соціальної документації;

г) документних ресурсіув.

Документна діяльність включає в себе такі ресурси, а саме:

а) документування; е) зберігання;

б) обробка; є) використання;

в) інформування; ж) знищення;

г) розповсюдження; з) передача в архів;

д) сортування; к) утилізація.

У структурі соціальної комунікації двостороння комунікація виконується?

а) при офіційних структурах розповсюдження;

б) коли утворюються документні потоки, масиви, ресурси, фонди;

в) при об’єднанні не великої кількості людей;

г) коли учасники перемінно виступають у ролі реципієнта.

Назвіть мету утилізації ?

а) доведення документа до користувача;

б) об’єднює не велику кількість людей;

в) здача документів у тиль для наступної обробки;

г) створення змістовного повідомлення.

Тема. Документний фонд

Документний фонд – це… .

а) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації;

б) сукупність документів які в силу суспільного значення оформляють
документи всіх галузей діяльності суспільства;

в) ряд спільних задач і функцій;

г) сукупність документів зібраних у бібліотеках.

Бібліотечний фонд – це… .

а) сукупність документів які в силу суспільного значення оформляють
документи всіх галузей діяльності суспільства;

б) впорядкований масив документів, які зберігаються в організаціях, що
займаються збором, зберіганням, дослідженням, і експлуатацією документів
наукового і культурного харакрера;

в) систематизована сукупність документів, яка відповідає задачам, типу
і профілю документним потребам і користувачів і призначення для
використання, а також збереження документів.

г) масив документів найбільш галузевих і міжгалузевих центрів та
інститутів інформації, відділів НТІ;

Архіви надають перевагу документам?

а) текстовим

чи

б) машиночитним

Головною підсистемою документного фонду являється:

а) нотне видання;

б) картографічне видання;

в) музейний фонд;

г) бібліотечний фонд.

Всі документи які входять до бібліотечного фонду можна поділити на групи
за різними ознаками, а саме:

а) змістом; д) абстракцією;

б) способом виготовлення; е) різноманітністю;

в) доповненням; є) періодичністю;

г) матеріальною конструкцією; ж) кількістю.

За змістом бібліотечний фонд поділяється:

а) звичайні;

б) універсальні;

в) наявні;

г) спеціальні.

Інформаційний фонд – це… .

а) сукупність документів які в силу суспільного значення оформляють
документи всіх галузей діяльності суспільства;

б) масив документів найбільш галузевих і міжгалузевих центрів та
інститутів інформації, відділів НТІ;

в) впорядкований масив документів, які зберігаються в організаціях, що
займаються збором, зберіганням, дослідженням, і експлуатацією документів
наукового і культурного характеру;

г) систематизована сукупність документів, яка відповідає задачам, типу
і профілю документним потребам і користувачів і призначення для
використання, а також збереження документів.

Тема. Видання як вид документа

Видання – це… .

а) видання, у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого
матеріалу бідь-якого формату;

б) письмовий документ, при створені якого знаки письма наносять від
руки;

в) основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного документа;

г) документ виготовлений поліграфічним або будь-яким іншим способом за
допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Загальноприйнятим є поділ видань на:

а) книжкові;

б) журнальні;

в) касетні;

г) листкові.

Будучи одним із видів документів, видання може класифікуватися за
ознаками документа, а саме:

а) за змістом;

б) за виглядом;

в) за матеріальною конструкцією;

г) за виглядом;

д) за характером;

е) за періодичністю;

ж) за знаковою природною інформацією.

Газетне видання – це… .

а) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого
матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об’ємом більше
48 сторінок;

б) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого
матеріалу встановленого формату;

в) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого
матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки
даного періодичного видання;

г) листкове видання, у вигляді карточки встановленого формату
відрукованого на грубому папері.

Книжкове видання – це… .

а) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого
матеріалу встановленого формату;

б) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого
матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки
даного періодичного видання;

в) листкове видання, у вигляді карточки встановленого формату
відрукованого на грубому папері;

г) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого
матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об’ємом більше
48 сторінок;

6. Карткові видання – це… .

а) листкове видання, у вигляді карточки встановленого формату
відрукованого на грубому папері;

б) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого
матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки
даного періодичного видання;

в) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого
матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об’ємом більше
48 сторінок;

г) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого
матеріалу встановленого формату.

7. Журнальне видання – це… .

а) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого
матеріалу встановленого формату;

б) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого
матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об’ємом більше
48 сторінок;

в) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого
матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки
даного періодичного видання;

г) листкове видання, у вигляді карточки встановленого формату
відрукованого на грубому папері.

Тема. Текстові видання

Основну частину видань складають:

а) ізографічні видання;

б) нотні видання;

в) виробничі видання;

г) текстові видання.

Текстові видання ще називають:

а) вербальним;

б) кутовим;

в) схематичним;

г) друкованим.

Письмовий документ – це … .

а) документ виготовлений поліграфічним або будь-яким іншим способом за
допомогою копіювально-розмножувальної техніки;

б) найчастіший літературний документ, зміст якого виражено словесно
письмов-зафіксованій формі, тобто синонімами.

в) записана інформація, яка може розглядатися як одиниця в інформаційній
діяльності.

г) сукупність даних, що характеризують документ і призначений для його
оформлення.

До письмових документів можна віднести:

а) рукописний документ;

б) друкований документ;

в) образотворчий документ;

г) машинописні документи.

Рекламні видання – це… .

а) видання, яке містить короткі відомості наукового,
агітаційно-пропагандицького характера, викладені, оформлені і розміщені
в порядку зручного їх знаходження;

б) містить твір художньої літератури;

в) містить викладені в цікавій формі відомості про вироби, послуги з
метою створення попиту на них;

г) видання, яке публікується від імені державних органів, установ,
відомств і містить матеріал нормативного або директивного характера;

Довідкове видання – це… .

а) містить викладені в цікавій формі відомості про вироби, послуги з
метою створення попиту на них;

б) видання, яке публікується від імені державних органів, установ,
відомств і містить матеріал нормативного або директивного характера;

в) містить твір художньої літератури;

г) видання, яке містить короткі відомості наукового,
агітаційно-пропагандицького характера, викладені, оформлені і розміщені
в порядку зручного їх знаходження.

Офіційне видання – це … .

а) видання, яке публікується від імені державних органів, установ,
відомств і містить матеріал нормативного або директивного характера;

б) видання, яке містить короткі відомості наукового,
агітаційно-пропагандицького характера, викладені, оформлені і розміщені
в порядку зручного їх знаходження;

в) містить викладені в цікавій формі відомості про вироби, послуги з
метою створення попиту на них;

г) містить твір художньої літератури.

Тема. Патентний та нормативний документ

1. Патентний документ – це… .

а) містить інформацію, про результати науково-технічної діяльності,
оголошені або призначені в якості ою

Gfjdhgijkfdngjrl/uprea

Okrfitewgf’poljdmngklvirdp’ogkmfr;lgkil’trjhmgijtiprjgm

G;kjrgkbmnrluieatg’k,eljnkjehrgto’jmesakghto;oes;fvml.esiajrfp’w

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020