КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Порядок складання і ведення розпорядчих документів по особовому складу

Зміст

Загальні положення

Підготовка й оформлення наказів про прийняття, переведення і звільнення
працівників

Порядок оформлення наказів про надання щорічної відпустки

Підготовка та оформлення наказів про заохочення і стягнення

Список використаної літератури

1. Загальні положення

До розпорядчих документів по особовому складу (по кадрах) належать
накази. Накази по особовому складу регламентують прийняття громадян на
роботу, переведення і переміщення працівників на інші посади та
звільнення. До розпорядчих документів також належать накази про
заохочення, стягнення, присвоєння розрядів і категорій, надання
відпусток. На великих підприємствах використовують уніфіковані форми
наказів по особовому складу.

Уніфіковані форми затверджені наказом Міністерства статистики України
від 09.10.95 № 253:

• № П-1 (наказ про прийом на роботу);

• № П-5 (наказ про переведення на іншу роботу);

• № П-6 (наказ про надання відпустки);

• № П-7 (список №__про надання відпустки);

• № П-8 (наказ про припинення трудового договору).

Типові форми будуть додаватися при розгляді конкретних наказів по видах.

На підприємствах, в установах, організаціях і фірмах (невеликих) з
невеликим обсягом документообігу зазначені накази оформлюються на
спеціальних чи загальних бланках або чистих аркушах паперу (формату А4).
Форма додається. Накази готуються на підставі розпоряджень керівника
підприємства, установи, організації, заяв працівників, підписаного
контракту, рішень конкурсної комісії, рішень кваліфікаційних і
атестаційних комісій тощо.

Усі накази оформлюються на аркуші паперу формату А4 і повинні мати
обов’язкові реквізити:

• повне найменування підприємства, установи, організації, фірми; назву
виду документа — наказ;

• дату складання, підписання (29 травня 1999 року);

• місце складання чи видання (м. Трускавець);

• номер (доповнюється індексом «К» або «ОС»);

• заголовок до тексту;

• текст;

• підстава;

• підпис керівника;

• на зворотному боці гриф погодження, ознайомлення. Проект наказу
готують працівники відділу кадрів, погоджують з

відповідними посадовими особами, коло яких встановлює керівник
підприємства, установи, організації.

Накази по особовому складу (по кадрах), за винятком окремих випадків,
мають лише розпорядчу частину, починати яку рекомендується з прізвища,
імені та по батькові працівника.

У наступному рядку і далі — посада, вчений ступінь, звання,
спеціальність, розряд, категорія, клас, найменування структурного
підрозділу, дія, що оголошується наказом.

Після тексту розпорядчої частини зазначається підстава підготовки
наказу.

Після підписання наказ реєструється у книзі реєстрації наказів, що має
такі реквізити: номер наказу, дату видання, вид наказу, короткий зміст,
ким підписаний (прізвище, ініціали), кому направлено (оголошено під
розписки).

У груповому наказі, який передбачає ряд питань, рекомендується
розміщувати їх в такій послідовності: прийняття на роботу, переведення
на іншу посаду, звільнення з роботи, надання відпусток, заохочення,
стягнення тощо.

У кожній групі питань прізвища працівників рекомендується розміщувати за
алфавітом.

Зразок оформлення наказу додається.

Перший примірник наказу залишається у відділі кадрів, а другий
передається до бухгалтерії. У разі потреби третій примірник (копія
наказу) передається до планово-економічного відділу.

У структурні підрозділи копії чи примірники наказів по особовому складу
не передаються.

Перші примірники, підписані керівником, накопичуються у справі за їх
порядковими номерами відповідно до затвердженої номенклатури.

Справа ведеться протягом календарного року, після завершення
зберігається у відділі кадрів протягом двох років. Через два роки справа
передається до кадрового архіву (який зберігається окремо від інших)
підприємства, установи, організації.

У разі ліквідації підприємства, установи, організації накази по
особовому складу передаються на постійне зберігання до державного
архіву.

Накази по особовому складу (по кадрах) і книги їх реєстрації є
документами постійного зберігання.

(герб)

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ № 87-к «___»____________2002 р. м. Київ

1. ПРИЙНЯТИ:

1.1. МЕЛЬНИКОВА Андрія Леонідовича

начальником відділу кадрів управлінського персоналу з 30.07.02 з
посадовим окладом 300 грн щомісячно. Підстава: заява Мельникова А. Л.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

2.1. КОНОНЧУК Олену Миколаївну

провідного бухгалтера управлінського персоналу з 01.08.02 головним
бухгалтером управлінського персоналу з посадовим окладом 250 грн
щомісячно. Підстава: заява Конончук О. М.

3. ЗВІЛЬНИТИ:

3.1. ТОДОРІВСЬКУ Любов Федорівну

методиста першої категорії навчально-методичного відділу 03.08.02 за
власним бажанням згідно зі ст. 38 КЗпП України. Відпустку використала по
20.06.02. Підстава: заява Тодорівської Л. Ф.

4. НАДАТИ:

4.1. КРЕСАЛО Тетяні Валентинівні

методисту першої категорії навчально-методичного відділу щорічну
відпустку на 28 календарних днів з 01.08.02 р. по 29.08.02 за робочий
рік з 20.10.01 по 19.10.02.

Підстава: заява Кресало Т. В.

Ректор (підпис) І. П. Палій

ПОГОДЖЕНО:

Завідуюча навчально-методичним відділом (Н. В. Корінюк)

Головний бухгалтер (Т. С. Семенюк)

Інспектор по кадрах (В. В. Білик)

2. Підготовка й оформлення наказів про прийняття, переведення і
звільнення працівників

Проголошене ст. 43 Конституції України право громадянина на працю
реалізується шляхом надання роботи конкретній людині та оплати праці
відповідно до її кількості та якості.

Це право громадянин реалізує шляхом укладання трудового договору, тобто
через прийняття на роботу.

Прийняття громадян на роботу оформляється виданням наказу, в якому
зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові працівника, посада
(спеціальність, кваліфікація, категорія, розряд прописом), структурний
підрозділ, специфічні умови (з повною матеріальною відповідальністю, за
сумісництвом, зі строком випробування один місяць, на 0,5 ставки
посадового окладу тощо). (Типова форма № П-1 додається.) Наказ
оголошується працівнику під підпис. Однак трудовий договір вважається
укладеним, якщо фактичне допущення до роботи мало місце за вказівкою
особи, наділеною правом прийняття на роботу.

Після ознайомлення працівника з наказом у його трудовій книжці, а також
в особовій картці по формі № П-2 робляться відповідні записи, і
працівник у графі «Підпис власника трудової книжки» ставить свій підпис.
Згідно з чинним законодавством цей підпис підтверджує, що працівник з
наказом про прийняття на роботу ознайомлений, тому в розділі III
«Призначення і переведення» особової картки № П-2 пишеться копія наказу.

Для того щоб правильно підготувати і видати наказ про прийняття на
роботу, слід виконувати вимоги чинного законодавства про працю.

Без відповідних документів, які працівник зобов’язаний пред’явити,
неможливо укласти трудовий договір.

Згідно зі статтею 29 КЗпП України до початку роботи за укладеним
трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

• роз’яснити працівнику його права й обов’язки та проінформувати під
розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх
впливу на здоров’я, про його права на пільги і компенсації за роботу в
таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного
договору;

• ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та
колективним договором;

• визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для
роботи засобами;

• проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії,
гігієни праці та протипожежної охорони. Громадянин, згідно зі статтею 24
КЗпП України, при укладенні

трудового договору зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що
посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених
законодавством, — також документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію), про стан здоров’я тощо.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які
поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну
приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не
передбачене законодавством (ст. 25 КЗпП України).

Накази про переведення працівників на іншу посаду чи роботу на тому
самому підприємстві, в установі, організації готуються та оформляються
на підставі розпорядження керівника або заяви працівника з урахуванням
вимог і рекомендацій, викладених у розділі «Загальні положення» цієї
глави.

У розпорядчій частині наказу вказується попередня посада, посада і
структурний підрозділ, куди переводиться працівник, дата і строк
переведення (постійно чи тимчасово), причина переведення (виробнича
потреба, для заміни відсутнього, у зв’язку з простоєм тощо), умови
оплати праці, пільги і компенсації, підстава видання наказу. Якщо
працівник переводиться постійно на іншу посаду, до його особової картки
№ П-2 і трудової книжки заносяться відповідні записи і він повинен
поставити свій підпис у картці № П-2.

Слід також пам’ятати, що переведення працівника (крім виробничої
необхідності, простою і заміни відсутнього строком до одного місяця)
допускається тільки за його письмовою згодою.

Типова форма № П-5 додається.

Накази про звільнення працівників готуються на підставі заяви,
ініціативи власника або уповноваженого ним органу (причини вказані у ст.
40 і 41 КЗпП України) і третьої особи, яка не є стороною трудового
договору (суд, профспілковий комітет) з урахуванням рекомендацій,
викладених у розділі «Загальні положення» цієї глави.

Підготовка й видання наказу про звільнення правомірні:

• за підстав, викладених у законі;

• за додержання певного порядку звільнення працівника за конкретною
підставою.

Накази про звільнення складаються, як правило, з двох частин:
розпорядчої (визначається прізвище, ім’я, по батькові працівника,
посада, структурний підрозділ, дата й відповідна стаття КЗпП України) та
констатуючої, в якій визначаються причина звільнення та мотиви коротко.
Далі — підстава видання наказу. Типова форма № П-8 наведена на с. 88.

Складаючи наказ про звільнення, слід пам’ятати, що днем звільнення
вважається останній день роботи.

Вказуючи у розпорядчій частині дату звільнення, не треба писати літеру
«з» (з якого), а писати: звільнити 30.07.96. В особовій картці № П-2 у
рядку: «Дата і причина звільнення» пишеться дата і причина звільнення, і
працівник обов’язково ставить свій підпис.

У разі смерті працівника в розпорядчій частині наказу визначається
прізвище, ім’я, по батькові, посада, структурний підрозділ і дата (день
смерті), виключення зі списків штатно-посадової книги у зв’язку зі
смертю.

Підставою буде копія свідоцтва про смерть.

Готуючи накази про прийняття, переведення і звільнення працівників, слід
пам’ятати специфіку щодо деяких категорій працівників.

Так, у ст. 21 КЗпП України визначено, що особливою формою трудового
договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки та
відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального
забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору,
у тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера
застосування контракту визначається законами України.

Тобто застосування контракту можливе лише у випадках, передбачених
законом (ст. 21 КЗпП України, Постанова Кабінету Міністрів України «Про
впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від
15.03.94 № 170).

Контракт обов’язково укладається в писемній формі, яка затверджена
наказом Міністерства праці України від 15.04.94 № 23 (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 28 квітня 1992 р. № 84/293).

Форма контракту наведена на с. 90-94.

Працівник, який приймається на роботу за контрактом, власноручно
заповнює два примірники договору і підписує їх. Після підписання
керівником один примірник з підписом керівника і печаткою видається
працівнику. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з
дати, визначеної сторонами у контракті.

Він є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу з
дня, встановленого у контракті за угодою сторін. У будь-якому випадку
умови контракту не повинні погіршувати становище працівників.

Крім того, слід зазначити, що контракт укладається тільки в тому разі,
коли працівник належить до категорії працівників, що, згідно із
законодавством, працюють за контрактом (постанова Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6
листопада 1992 року).

У липні 1998 р. Конституційний Суд України вирішив: контрактна форма
трудового договору не може впроваджуватись нормативними актами
центральних і місцевих органів місцевого самоврядування, а також
колективними договорами й угодами та іншими локальними нормативними
актами.

Специфічним є також прийняття на роботу на матеріально відповідальні
посади.

Згідно зі ст. 134 і 135 КЗпП України, крім обов’язкових документів, між
працівником і підприємством, установою, організацією укладається
письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної
відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей,
переданих йому для зберігання або для інших цілей.

Договір про матеріальну відповідальність — це документ, за яким одна
сторона — матеріально відповідальна особа — бере на себе повну
матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й
зобов’язується дотримуватися встановлених правил їх приймання,
зберігання, відпускання й обліку, а інша сторона — підприємство або
організація, якій належать матеріальні цінності, — зобов’язується
створити матеріально відповідальним особам нормальні умови праці й
виробничу обстановку, що забезпечують схоронність зданих на зберігання
матеріальних цінностей.

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту
виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою,
організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються
роботодавцем.

2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються роботодавець і
працівник.

Обов’язки сторін

3. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і
угодою сторін.

4. Працівник зобов’язується виконати роботу (зазначаються основні
характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом
виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю
обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання
правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

5. Роботодавець зобов’язується організувати роботу працівника,
забезпечити безпечні умови праці, обладнати робоче місце відповідно до
вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи
щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця,
підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших
умов праці тощо):____________________

Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із
зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за
роботу в небезпечних і шкідливих умовах:

Робочий час

6. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового
розпорядку.

7. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний
робочий тиждень, погодинна робота тощо):____________

(вказати необхідне)

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

8. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику
встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка)

у розмірі______________________________________на місяць,

або у розмірі

надбавка (доплата та інші виплати)

. за 1 годину роботи;

(вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі_____(у процентах до тарифної ставки посадового окладу).

9. У разі використання працівником власного автомобіля для службових
поїздок йому встановлюється компенсація____________

(вказати вид, розмір)

10. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
основна______днів, додаткова______днів. До щорічної відпустки
виплачується матеріальна допомога у розмірі________________

11. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:___________________

(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів
роботодавця)

Відповідальність сторін, вирішення спорів

12. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків,
передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно
до чинного законодавства та цього контракту.

13. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним
законодавством.

14 Інші умови___________________________________________

(за необхідності вказати Інші умови, передбачені Положенням про порядок
укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994
року № 170)

Зміни, припинення та розірвання контракту

15. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою
сторін, складеною у писемній формі.

16. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у
випадках, передбачених законодавством (ст. 40, 41 КЗпП України) та цим
контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у
випадках, передбачених законодавством (ст. 38, 39 КЗпП України) та цим
контрактом.

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

17. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не
передбачені чинним законодавством:

1.____________________________________________________

2._________________________________________________________

3._________________________________________________________

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним
законодавством, звільнення провадиться за п. 8 ст. 36 КЗпП України.

18. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від
працівників причин, у тому числі розірвання контракту працівником — з
причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань,
передбачених цим контрактом, або роботодавцем — з підстав, не
передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються
відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та
матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

19. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або
неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом,
він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

20. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути
за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

Термін дії та інші умови контракту

21. Строк дії контракту з_______по_______. Контракт набуває чинності з
моменту його підписання сторонами або_______

22. Сторони можуть передбачити у контракті випадки конфіденційності умов
цього контракту або окремих його частин:_______

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним
законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх
додержанням.

23. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у
писемній формі.

24. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної
зі сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:____________________________________

(вказується перелік додатків, якщо вони є)

25. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:________________

Адреси сторін

26. Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по
батькові громадянина-підприємця)_____________________

Адреса__________________________________________________

Розрахунковий рахунок №_________________________________

(№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця)

27. Відомості про працівника: Домашня адреса:___________

Домашній телефон:_________________

Службовий телефон:________________

Паспорт: серія____________№________

Виданий «____»_____________19___р._

(вказати орган, що видав паспорт) Підстава для пільг з оподаткування та
інших пільг___________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, Інші підстави)
РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК

(посада, прізвище, Ім’я, (прізвище, Ім’я, по батькові, підпис)

по батькові, підпис)

м.п.

«___»____________200_ р. «____»__________200_ р.

Укладання договору про майнову відповідальність забезпечує відшкодування
матеріально відповідальними особами вартості заподіяної шкоди. Договори
про майнову відповідальність мають бути підписані при призначенні
матеріально відповідальних осіб на роботу.

Обов’язкові реквізити цих договорів: назва документа (заголовок); місце
і дата укладення договору; назви сторін — посади, прізвища, імена та по
батькові осіб, які укладають і підписують договір; зобов’язання
матеріально відповідальної особи; зобов’язання підприємства або
організації; термін дії договору; адреси сторін; підписи осіб, що
укладають договір; печатка підприємства або організації.

Договір про майнову відповідальність складають у двох примірниках,
перший з яких зберігається у відділі кадрів підприємства або установи в
особовій справі матеріально відповідальної особи, а другий передається
працівникові, який підписав договір. Заповнює обидва примірники
працівник у відділі кадрів, а не головний бухгалтер. Спочатку керівник
повинен підписати договір, а потім уже заяву про прийняття на роботу.

У наказі про прийняття на роботу на посаду з матеріальною
відповідальністю обов’язковим реквізитом повинно бути, наприклад:
касиром з 21.05.98 з повною матеріальною відповідальністю. У підставі,
крім заяви, також треба вказувати договір.

3. Порядок оформлення наказів про надання щорічної відпустки

У Конституції України в ст. 45 записано: кожний, хто працює, має право
на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого
відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки.

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про відпустки» і ст. 79 КЗпП України
щорічна основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік
роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної
роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Щорічні відпустки за другий і наступні роки роботи можуть бути надані
працівникові у будь-який час відповідного робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються
власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим
чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і
доводиться до відома всіх працівників. Графік складається по формі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор санаторію «Трускавець»

_______В. П. Стиблина

«___»______200_ р.

При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті
інтереси працівників та можливості їх відпочинку. Конкретний період
надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується
між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який
зобов’язаний повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше
як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на
прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина
становитиме не менш як 14 календарних днів. Невикористана частина
щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця
робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року,
за який надається відпустка.

Відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише
для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного
усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою,
загибелі або псування майна підприємства, установи, організації з
додержанням вимог частини шостої ст. 79 КЗпП України та в інших
випадках, передбачених законодавством.

На підставі затвердженого графіка відпусток або заяви працівника на
підприємстві, в установі, організації видається наказ або розпорядження
по формі № П-6.

Типова форма № П-6

підприємство, організація

НАКАЗ ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТКИ

(прізвище, Ім’я, по батькові)

Цех,

ВІДДІЛ ДІЛЬНИЦЯ Категорія персоналу Професія, посада Тарифний розряд
(клас), оклад Табельний номер

Умови праці______________________________________________

нормальні, шкідливі, небезпечні

Надати щорічну відпустку за робочий рік з «___»_____200 _ р.

по «__»_____200 _ р. включно на_____робочих (календарних) днів.

Додаткова відпустка на_______робочих (календарних) днів.

За роботу зі шкідливими умова ми праці на____робочих днів.

За безперервний стаж роботи на____робочих (календарних) днів.

Матерям, які мають дітей до 14 років, на____робочих днів.

За багатозмінний режим роботи на____робочих днів.

Інші види додаткової відпустки на____робочих (календарних) днів.

Всього на____ робочих (календарних) днів

з «_»_____200 _ р. по «_»______200 _ р. включно.

Підпис керівника цеху (відділу} / ч Підпис

Підпис начальника \ ——-— (майстра)

дільниці працівника

200_ р.

200_ р.

Форма № П-6 застосовується для оформлення щорічної відпустки та інших
видів відпустки, що надаються працівникам відповідно до чинних
законодавчих актів і положень, колективних договорів, контрактів та
графіків відпусток.

У наказі слід вказати прізвище, ім’я, по батькові, посаду працівника
(або місце роботи), вид, дату початку та строк відпустки, а також
робочий рік, за який надається щорічна відпустка. Наказ видається у двох
примірниках. Один залишається у відділі кадрів, другий передається до
бухгалтерії. Підписується керівником підприємства, узгоджується з
начальником відділу кадрів і керівником структурного підрозділу.

На підприємствах з невеликою кількістю працівників застосовується наказ
про надання відпустки за простішою формою, але з використанням
реквізитів форми № П-6. Наприклад:

1. Надати:

1.1. Сидоренко Галині Миколаївні

листоноші третього класу щорічну відпустку на 24 календарних дні з
01.02.02 по 24.02.02 за робочий рік з 22.06.01 по 21.06.01. Підстава:
заява Сидоренко Г. М.

1.2. Кривенко Марії Іванівні

інспектору відділу кадрів частину щорічної відпустки на 14 календарних
днів з 18.01.02 по 31.01.02 за робочий рік 305.08.01 по 04.08.01.

Підстава: заява Кривенко М. І.

1.3. Ломейку Андрію Борисовичу

старшому викладачу кафедри економіки та управління виробництвом
додаткову відпустку без оплати на 15 календарних днів з 05.04.02 по
19.04.02 за робочий рік з 10.11.2000 по 09.11.01.

Підстава: заява Ломейка А. Б.

На підставі наказу про надання відпустки працівник відділу кадрів робить
запис в особовій картці працівника по формі № П-2 у розділі «Відпустки»
про вид відпустки, за який період, початок відпустки і її закінчення,
про підставу до наказу. Наприклад:

IV. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата Підстава

початку відпустки Закінчення відпустки

Щорічна 220601 21 0601 01 02 02 24 02 02 Наказ № 1 1 -к від 0 1 02 02

Додаткова без оплати 180701 170702 11 01 02 25 01 02 Наказ № 8-квІд 11
01 02

Частина щорічної 100501 09 05 02 01 03 02 150302 Наказ №25-к від 01 03
02

На деяких підприємствах, враховуючи специфіку умов праці, працівникам
надається відпустка групами або більшістю одночасно. У такому разі
відпустки для групи працівників доцільно оформити за списком наказом про
надання відпустки по формі № П-7.

4. Підготовка та оформлення наказів про заохочення і стягнення

До працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись
будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами
правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом
або за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи,
організації. Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці й
заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх
ведення на сторінці «Відомості про заохочення» по формі:

№ запису Дата

(число, місяць, рік) Відомості про

заохочення, пов’язані

з роботою на підприємстві, в установі або організації На підставі чого
внесено запис (документ, його дата І номер)

1 2 3 4

За особливі трудові заслуги працівники подані у вищестоящі органи до
заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами,
нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого
працівника за своєю професією.

Заохочення за особливі трудові заслуги заносяться до трудових книжок
працівників відповідно до правил їх ведення на сторінці «Відомості про
нагородження» по формі:

№ запису Дата (число, місяць, рік) Відомості про

нагородження орденами І медалями, присвоєння почесних

звань На підставі чого внесено запис (документ, його дата І номер)

1 2 3 4

Наказ готують працівники кадрової служби, і він видається по особовому
складу на підставі загальних вимог, загальних положень цієї глави.

Для оперативного контролю за застосуванням заохочень і їх обліку у
відділі кадрів ведеться журнал обліку заохочень по формі:

запису Прізвище,

Ім’я, по

батькові Посада,

місце

роботи За що

заохочений Вид

заохочення Коли

заохоченнии

(номер наказу І дата)

1 2 3 4 5 6

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано
тільки один із таких засобів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути
передбачені для окремих категорій працівників і інші дисциплінарні
стягнення. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано
право приймати на роботу (обирати, затверджувати і призначати на посаду)
працівника. Також стягнення застосовується безпосередньо за виявленням
проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не
враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне
стягнення оголошується у наказі (наказ готується на підставі вимог
загальних положень цієї глави) і повідомляється працівникові під
розписку (ст. 149 КЗпП України). До застосування стягнення власник або
уповноважений ним орган повинен отримати від порушника трудової
дисципліни письмові пояснення (на випадок відмови складається акт). За
кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне
стягнення. Стягнення діє протягом року, проте за сумлінну працю може
бути знято раніше. Протягом дії стягнення заходи заохочення до
працівника не застосовуються.

Для контролю за застосуванням стягнень і їх обліку у відділі кадрів
ведеться журнал обліку дисциплінарних стягнень по формі:

запису Прізвище,

ім’я, по

батькові Посада,

місце

роботи За що

застосоване

стягнення Вид

стягнення застосоване

(дата і номер наказу) Коли знято

(дата і номер

наказу)

1 2 3 4 5 6 7

Список використаної літератури

1. Бондарева Т. М. Секретарское дело. — М.: Высш. шк., 1995.

2. Бурнашова Г. А. Делопроизводство. — М.: Высш. шк., 1989.

3. Веселое П. В. Современное деловое письмо в промышленности. — М.:
Изд-во стандартов, 1990.

4. Воробьев Л. И., Щёкин Г. В. Делопроизводство, учет и отчетность в
кадровой службе. В 5 ч. — К.: ВЗУУП, 1990.

5. Головач А. С. Оформление документов. —К.; Донецк: Выщашк., 1983.

6. Демидова А. К., Смирнов Е. А. Коммерческая корреспонденция. — М.:
Русский язык, 1985.

7. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. — К.: Либідь, 1998.

8. Коваль А. П. Ділове листування. — К.: Либідь, 1992.

9. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства. — М.: ИНФРА-М,
1998.

10. Мурашко М. І. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників
відділу кадрів підприємств, установ та організацій. — К., 1994.

11. Организация работы с документами: Учебник / В. А. Кудряев и др. —
М.: ИНФРА-М, 1998.

12. Паламар Л. М., Кацівець Г. М. Мова ділових паперів. — К.: Либідь,
1993.

13. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління. — К.: МАУП,
1997.

14. Пастори Л. Коммерческая корреспонденция: Пер. с нем. С. С.
Курбатовой. — Обнинск: Титул, 1995.

15. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення. — К.: МАУП, 1996.

16. Плотникова А. В. Деловая переписка с зарубежным партнером. —К.: МП
«Мира», 1992.

17. Рожнов В. С. Загальне і кадрове діловодство. — К.: ТКК «Персонал»,
1996.

18. Секретарь-референт І Т. В. Кузнецова, Г. А. Андреева и др. — М.: АО
«Бизнес-школа», 1995.

19. Стенюков М. В. Документы. Делопроизводство. — М.: ПРИОР, 1998.

20. Типова інструкція з діловодства від 17.10.97 № 1153.

Похожие записи