.

Діловодство за зверненнями громадян (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 10606
Скачать документ

Реферат на тему:

Діловодство за зверненнями громадян

План

1. Характеристика звернень громадян та вимоги до їх розгляду

2 Особливості розгляду скарг платників податків в органах державної
податкової служби

3. Організація діловодства за зверненнями громадян

Література 1. Характеристика звернень громадян та вимоги до їх розгляду

Звернення громадян до органів державної податкової служби можуть бути у
формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотання), скарг.

Пропозиція – це порада, побажання, рекомендація щодо діяльності
державних податкових органів, поліпшення їх роботи.

Заява – це, як правило, прохання про задоволення суб’єктивних прав,
свобод і законних інтересів громадян; повідомлення про порушення, які
допускаються в роботі податкових органів, підприємств, установ,
організацій, про зловживання, незаконні дії окремих осіб і т. ін.

Скарга – це повідомлення про порушення прав, свобод чи інших особистих
інтересів громадян з одночасним проханням або вимогою про сунення
зазначених порушень.

У зверненні необхідно зазначити прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викласти суть порушеного питання.

Звернення може бути усним чи письмовим, індивідуальним чи колективним.

Письмове звернення повинне бути підписане заявником (заявниками) із
зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається
заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через 10 днів від
дня його надходження.

Не розглядаються письмові звернення громадян, в яких не зазначене місце
проживання автора, не підписані автором, а також такі, з яких неможливо
встановити авторство.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і
того ж громадянина, з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по
суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про
це приймає керівник ОДПС, про що повідомляється особі, яка подала
звернення.

Органи державної податкової служби зобов’язані розглянути у встановлений
термін звернення громадян та повідомити їх про результати розгляду.

Звернення громадян, які є Героями Радянського Союзу, Героями
Соціалістичної Праці, інвалідами Великої Вітчизняної війни,
розглядаються першими керівниками ОДПС особисто.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві, доводиться
до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і мотиви
відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження рішення.

Скарга та рішення, що оскаржувалось, можуть бути подані до ОДПС чи
посадової особи вищого рівня протягом одного року з моменту його
прийняття, але не пізніше ніж через один місяць з часу ознайомлення
громадянина з прийняттям рішення. Скарги, подані з порушенням даного
терміну, не розглядаються.

Скарги на рішення загальних зборів членів підприємств, товариств,
юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на
рішення вищих державних органів вирішуються у судовому порядку.

Якщо питання, порушене в одержаному органом державної податкової служби
зверненні, не входить до його компетенції, воно в термін не більше 5
днів повинне бути переслане за належністю відповідному органу чи
посадовій особі, про що необхідно повідомити громадянина, який подав
звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для
прийняття обґрунтованого рішення, його в той же термін необхідно
повернути громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або
посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до ОДПС, має право:

– особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу;

– знайомитися з матеріалами перевірки;

– подавати додаткові матеріали;

– бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

– користуватися послугами адвоката чи організації, яка здійснює
правозахисну функцію;

– одержувати письмову відповідь про результати розгляду;

– висловлювати вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви;

– вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень
встановленого порядку розгляду звернень.

Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше 1
місяця від дня одержання, а ті, які не потребують додаткового вивчення,
– негайно, але не пізніше ніж через 15 днів від дня надходження. В
окремих випадках з об’єктивних причин термін розгляду може бути
продовжений на 15 днів, але загальний термін вирішення не повинен
перевищувати 45 днів.

Органи державної податкової служби, їх керівники та інші посадові особи
при розгляді заяв і скарг громадян в межах своєї компетенції
зобов’язані:

– об’єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;

– на прохання громадянина запрошувати його до розгляду поданої ним заяви
чи скарги;

– відміняти або змінювати рішення, що оскаржуються, у випадках, якщо
вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно
вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти й усувати
причини та умови, які сприяли порушенням;

– забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у
зв’язку із заявою чи скаргою рішень;

– письмово повідомляти громадянинові про результати перевірки заяви чи
скарги;

– вживати заходів щодо відшкодування у встановленому порядку
матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянинові в результаті
ущемлення його прав та законних інтересів, а також на прохання
громадянина не пізніше, як у місячний термін, довести прийняте рішення
до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи
об’єднання громадян за місцем проживання громадянина;

– у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок
оскарження прийнятого за нею рішення;

– особисто організовувати чи перевіряти стан розгляду заяв чи скарг
громадян, вживати заходів щодо усунення причин, що їх породжують,
систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

Керівник та інші посадові особи ОДПС зобов’язані проводити особистий
прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для
громадян час. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в ОДПС та перелік посадових осіб, що проводять
особистий прийом, визначається наказом його керівника.

Керівні працівники під час особистого прийому громадян зобов’язані:

– уважно і по суті розглянути порушені відвідувачем питання;

– надавати вичерпні й обґрунтовані чинним законодавством роз’яснення
щодо всіх проблем, з якими звернувся громадянин;

– забезпечувати усунення помилок і порушень, допущених стосовно
відвідувача, у тому числі при нарахуванні платежів до бюджету, включаючи
надання встановлених чинним законодавством пільг або проведення
перерахунків за податками, якщо помилки й порушення очевидні, а право на
пільги або на перерахування підтверджено відповідними документами.

Усе це повинно бути виконане негайно, без подання громадянином письмових
заяв.

У тих випадках, коли для вирішення порушених питань необхідно провести
спеціальну перевірку, одержати додаткові матеріали або вжити інших
заходів, відвідувачі можуть залишити письмову заяву, яка розглядається у
встановленому порядку. Про результати розгляду громадянинові
повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

2 Особливості розгляду скарг платників податків в органах державної
податкової служби

Кожна особа має право оскаржувати рішення органів державної податкової
служби, якщо вони обмежують її права, встановлені законами України, у
вищому органі державної податкової служби або в судовому порядку.

Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків
органами державної податкової служби визначено процедуру подання та
розгляду скарг платників податків при оскарженні ними в
адміністративному порядку податкових повідомлень про суми податкових
зобов’язань, постанов про накладення адміністративних стягнень та рішень
щодо визначення сум податкових зобов’язань, узгодження операцій із
заставленими активами платника податків, узгодження плану реорганізації,
продажу активів, що перебувають у податковій заставі, про застосування
штрафних (фінансових) санкцій, арешт активів, покладення
відповідальності за погашення залишкового боргу платника податків на
третю особу, дострокове розірвання договорів про розстрочення,
відстрочення податкових зобов’язань за ініціативою органу державної
податкової служби.

У разі, коли платник податків вважає, що орган державної податкової
служби неправильно визначив суму податкового зобов’язання або прийняв
будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань
оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої
законом, такий платник податків має право звернутися до органу державної
податкової служби, податкове повідомлення або рішення якого
оскаржується, зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у
письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та
доказами, які платник податків вважає за потрібне надати.

Відмова в прийнятті скарги (заяви) платника податків забороняється.
Реєстрація скарги (заяви) повинна відбуватися в день її подання або
надходження до органу державної податкової служби, але не пізніше
наступного робочого дня.

У скарзі (заяві) має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи, а для
юридичної особи – її найменування, місцезнаходження;

2) найменування органу державної податкової служби, яким видано
податкове повідомлення або рішення, що оскаржується, дата й номер;

3) суть порушеного питання, прохання чи вимога;

4) про подання чи неподання позовної заяви до суду (арбітражного суду)
про визнання недійсним податкового повідомлення або рішення органу
державної податкової служби;

5) підпис фізичної особи або уповноваженої на те особи, а для юридичної
особи – підпис керівника або представника юридичної особи, скріплений
печаткою юридичної особи.

Скарга (заява) повинна бути викладена в письмовій формі та надіслана до
органу державної податкової служби протягом десяти календарних днів,
наступних після дня отримання платником податків податкового
повідомлення або іншого рішення органу державної податкової служби,
поштою або передана фізичною чи юридичною особою через представника.
Якщо скарга (заява) в інтересах фізичної або юридичної особи подається
її представником, то до скарги (заяви) додається копія довіреності
(доручення), оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.

Якщо відповідно до закону орган державної податкової служби самостійно
визначає податкове зобов’язання платника податків за причинами, не
пов’язаними із порушеннями податкового законодавства, такий платник
податків має право на адміністративне оскарження рішень органу державної
податкової служби протягом тридцяти календарних днів від дня отримання
податкового повідомлення або відповіді органу державної податкової
служби на скаргу замість десятиденного строку.

¤

gdOeC c

¤

Gвідповідними роз’ясненнями не пізніше п’яти днів від дня отримання
такої скарги (заяви).

Якщо питання, порушені у скарзі (заяві), одержаній органом державної
податкової служби, не входять до його повноважень, то така скарга
(заява) у термін не більше п’яти днів пересилається за належністю
відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка
подала скаргу (заяву).

Оскарження рішень органів податкової служби передбачає первинне й
повторне оскарження. Зокрема, пунктом 3 наказу ДПА України від 2 березня
2001 року № 82 “Про внесення змін до Положення про порядок розгляду
скарг платників податків органами державної податкової служби”
встановлено, що апеляційне узгодження податкового зобов’язання та
розгляд первинних скарг на рішення здійснюється працівниками державних
податкових інспекцій, податкове повідомлення або рішення яких
оскаржується, уповноваженими на це керівником органу державної
податкової служби (або його заступником), повторні скарги платників
податків в органах державної податкової служби вищого рівня
розглядаються підрозділами апеляцій або за дорученням керівника органу
державної податкової служби (або його заступника) працівником іншого
підрозділу.

Державна податкова адміністрація (інспекція) при розгляді скарги (заяви)
платника податків перевіряє законність і обґрунтованість рішення
(податкового повідомлення), що оскаржується, і приймає одне з таких
рішень:

1) залишає рішення (податкове повідомлення), яке оскаржується, без змін,
а скаргу (заяву) без задоволення;

2) скасовує в певній частині рішення (податкове повідомлення), яке
оскаржується, і не задовольняє скаргу (заяву) платника податків у певній
частині;

3) скасовує рішення (податкове повідомлення), яке оскаржується, і
задовольняє скаргу (заяву) платника податків;

4) про податковий компроміс.

За наслідками розгляду скарги на постанову у справі про накладення
адміністративного стягнення керівник органу державної податкової служби
(або його заступник), уповноважений розглядати скаргу, приймає одне з
таких рішень:

1) залишає постанову без змін, а скаргу – без задоволення;

2) скасовує постанову та надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову та закриває справу;

4) зменшує розмір штрафу в межах, передбачених законодавчим актом про
відповідальність за це правопорушення.

Керівник органу державної податкової служби (або його заступник)
зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом
двадцяти календарних днів з дня отримання скарги платника податків
протягом строку, продовженого за рішенням керівника органу державної
податкової служби (або його заступника) на його адресу поштою з
повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Керівник органу державної податкової служби (або його заступник) може
прийняти рішення про впровадження термінів розгляду скарги платника
податків понад двадцять календарних днів, але не більше ніж шістдесят,
та письмово повідомити про це платника податків до закінчення
двадцятиденного терміну. Підставою для прийняття такого рішення може
бути: відсутність доданих до скарги (заяви) документів (акта перевірки,
розрахунків до акта перевірки, рішення, прийнятого за розглядом акта
перевірки, рішення, прийнятого за розглядом скарги (заяви), необхідних
для розгляду скарги (заяви); необхідність додаткової перевірки наданих
бухгалтерських документів або документів податкового обліку;
необхідність документів інших організацій, що входять до їх компетенції,
для з’ясування обставин справи).

Скарги на постанову у справі про накладення адміністративного стягнення
розглядаються в десятиденний термін з дня їх надходження.

Скарги, подані з порушенням зазначеного строку, не розглядаються
органами державної податкової служби.

Порушений з поважної причини термін подання скарги може бути поновлений
на підставі заяви особи керівником органу державної податкової служби
(або його заступником), правомочним розглядати скаргу.

Рішення за розглядом скарги (заяви) платника податків приймає керівник
органу державної податкової служби (або його заступник). Перший
примірник рішення після зазначення реєстраційного номера вихідної
кореспонденції надсилається (вручається) платнику податків.

Рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його
передано її посадовій особі під розписку або надіслано листом з
повідомленням про вручення, а фізичній особі – якщо його вручено
особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи
надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього
відомого місця її знаходження із повідомленням про вручення.

У практиці організації і ведення діловодства в органах державної
податкової служби з розгляду скарг платників податків слід керуватися
вимогами Положення про порядок подання та розгляду скарг платників
податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА
України від 2 березня 2001 року № 82 та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 15 березня 2001 року за № 238/5429), Методичними
рекомендаціями про порядок подання та розгляду скарг (апеляцій)
платників податків органами державної податкової служби (надісланого
листом ДПА України від 30 березня 2001 року № 4173/7/25-0017) та іншими
нормативно-правовими актами, якими передбачено обов’язки посадових осіб
органів державної податкової служби з розгляду скарг платників
податків. 

3. Організація діловодства за зверненнями громадян

Діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів
діловодства спеціально призначеною посадовою особою або окремим
структурним підрозділом служби діловодства.

Всі звернення громадян приймаються, обліковуються, реєструються в день
надходження. Реєстрація письмових звернень здійснюється або в окремих
реєстраційних журналах, або на реєстраційно-контрольних картках,
придатних для оброблення персональними комп’ютерами. Конверти або
вирізки з них необхідно зберігати разом із пропозиціями, заявами,
скаргами.

Облік особистого прийому громадян керівництвом ОДПС, а також контроль за
дотриманням термінів виконання прийнятих під час особистого прийому
громадян рішень, здійснюється діловодною службою. При цьому
використовується журнальна форма обліку особистого прийому.

Керівники структурних підрозділів органів державної податкової служби
ведуть облік особистого прийому громадян самостійно.

Можлива автоматизована реєстрація пропозицій, заяв і скарг та облік
особистого прийому громадян шляхом введення в персональний комп’ютер
відповідних даних, наприклад: дата надходження звернення; прізвище,
ім’я, по батькові, категорія (соціальний стан) заявника; звідки одержано
звернення, дата, індекс, контроль; порушені питання – короткий зміст,
індекси; зміст і дата резолюції, прізвище автора, виконавець, термін
виконання; дата надіслання, індекс і зміст документа, прийняті рішення,
дата зняття з контролю; номер справи за номенклатурою.

Перелік реєстраційних елементів при автоматизованій реєстрації
особистого прийому громадян буде дещо іншим і визначається службою
діловодства.

У процесі автоматизованої реєстрації формується банк реєстраційних
даних. При потребі користувач може швидко отримати інформацію про всі
документи і їх місцезнаходження за допомогою виведення інформації на
екран комп’ютера, а у разі потреби – на принтер.

Реєстраційний індекс письмового звернення громадян до органів державної
податкової служби включає порядковий номер звернення за журналом
реєстрації, початкову літеру прізвища заявника та умовне позначення виду
звернення. Наприклад: № 349/Г/С, де 349 – порядковий номер звернення з
початку року, Г – початкова літера прізвища громадянина, С – вид
звернення (скарга).

Повторним зверненням присвоюється черговий реєстраційний індекс, а у
відповідній графі журналу або реєстраційно-контрольної картки
зазначається індекс першої пропозиції, заяви, скарги. На верхньому полі
першого аркуша повторних звернень праворуч і на реєстраційних формах
робиться позначка (як правило, ставиться штамп) “ПОВТОРНО”. До цих
документів підбирається все попереднє листування.

У разі, коли про результати розгляду письмових звернень громадян
необхідно повідомити іншу організацію, на всіх примірниках
реєстраційно-контрольних форм і на першому аркуші контрольного звернення
ставиться позначка “КОНТРОЛЬ” або буква “К”.

Письмові звернення громадян знімаються з контролю керівником ОДПС або
структурного підрозділу після повного вирішення питання по суті й
направленні відповіді автору листа.

Посадові особи, які ведуть діловодство за пропозиціями, заявами та
скаргами, щороку до 15 січня повинні готувати для керівництва ОДПС
матеріали для аналізу й узагальнення у формі аналітикних довідок. Такі
довідки поточного характеру можуть складатися в міру потреби, але, як
правило, не рідше одного разу на квартал. Матеріали розглядаються
керівником органу державної податкової служби, обговорюються на
засіданнях колегіальних органів, виробничих оперативних нарадах, після
цього приймаються відповідні рішення.

Пропозиції, заяви і скарги громадян після їх вирішення з усіма
документами щодо їх розгляду та вирішення повертаються виконавцями до
служби діловодства для централізованого формування справи. При цьому
перевіряється правильність спрямування документів до справи, їх
комплексність.

Звернення громадян зберігаються для надання довідок і використання їх в
інших цілях. Термін зберігання цих документів визначається відомчими
переліками документів та номенклатурами справ. Як правило,
встановлюється п’ятирічний термін зберігання пропозицій, заяв і скарг та
документів, пов’язаних з їх розглядом та вирішенням.

Постійно діюча експертна комісія ОДПС може прийняти рішення про
збільшення термінів зберігання або про постійне зберігання найцінніших
пропозицій громадян.

Справи, що підлягають постійному й довготерміновому (понад 10 років)
зберіганню, передаються до архіву ОДПС, як правило, через два роки після
завершення діловодства за ними.

Список літератури:

Андреева В.И. Делопроизводство. – Изд. 4. – М.: ЗАО «Бизнес-школа
«Интел-Синтез», 1997.

Бондарева Т.Н. Секретарское дело. – М.: Высш. шк., 1989.

Головач А.С. Зразки оформлення документів. – Донецьк: Сталкер, 1997.

Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. – 3-е изд. –
М.: Изд. стандартов, 1990.

Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – 2-е вид. – К.: Либідь, 2000.

Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.

Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – К.: Техніка,
1992.

Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К.: НМКВО,
1991.

Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К.: МАУП, 1997.

Слиньков В.Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте
бизнеса. – К., 1999.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020