.

Система пенсійного забезпечення в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3633
Скачать документ

Система пенсійного забезпечення в Україні

Одним із найважливіших завдань, які повинна вирішувати держава, є
матеріальне забезпечення громадян у старості, в разі постійної втрати
працездатності, втрати годувальника. Таке забезпечення здійснюється
шляхом призначення виплати їм пенсій. В Україні нараховується понад 14
мільйонів пенсіонерів, до яких відносяться різні категорії громадян,
зокрема ті, які досягли пенсійного віху, інвалідів, дітей-інвалідів,
осіб, що втратили годувальника, громадян, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців тощо.

З метою належної організації пенсійного забезпечення держава зобов’язана
вишукувати відповідні джерела. До таких джерел в Україні належать
Пенсійний фонд України, інші соціальні, благодійні та страхові фонди, а
також бюджетні кошти. Однак, незважаючи на таку кількість джерел, коштів
у державі для достатнього пенсійного забезпечення хронічно не вистачає,
а потреба у додаткових джерелах має тенденцію до зростання,

В Україні визначено основні напрямки реформування системи пенсійного
забезпечення, які включають збільшення мінімальних і максимальних
пенсій, диференціацію пенсій залежно від стажу роботи та заробітної
плати, перегляд надбавок до пенсій та пільг, пошук нових джерел та форм
пенсійного забезпечення, запровадження системи особистих пенсійних
рахунків, створення приватних пенсійних фондів та інші. Реалізація цих
напрямків потребує великої організаційно-економічної роботи.

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення», громадяни України
отримують такі види державних пенсій: а) трудові; за віком; по
інвалідності; у разі втрати годувальника; за вислугу років; б) соціальні
пенсії.

Розмір пенсій за віком визначається в обсязі 55% від заробітку, але не
нижче мінімальна величини, встановленої законодавством. За кожний повний
рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія
збільшується на 1 % від заробітку, але не менше 1 % від мінімального
розміру пенсії. Для окремих пільгових категорій пенсіонерів згідно з
чинним законодавством цей стаж може бути меншим.

Пенсії по інвалідності призначаються у разі настання інвалідності, що
спричинило повну або часткову втрату працездатності внаслідок таких двох
причин:

– трудового каліцтва або професійного захворювання;

– загального захворювання (у тому числі каліцтва, на пов’язаного з
роботою, інвалідності з дитинства).

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи, середнього заробітку
та встановленого проценту від заробітку. Так, інвалідам І групи пенсія
встановлюється в обсязі 70%, II групи – 60%, III групи – 40% від
середньомісячного заробітку.

Пенсія у разі втрати годувальника призначаються непрацездатним членам
сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

Пенсії у разі втрати годувальника призначаються на кожного
непрацездатного члена сім’ї в розмірі 30% від середньомісячного
заробітку годувальника, але не менше соціальної пенсії встановленої для
відповідної категорії непрацездатних. Круглим сиротам пенсія
визначається із загальної суми заробітку обох батьків і не може бути
меншою двократного розміру соціальної пенсії на кожну дитину.

Пенсія за вислугу років, встановлена окремим категоріям громадян,
зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної
працездатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Соціальні пенсії призначаються непрацюючим громадянам, крім інвалідів з
дитинства за відсутності права на трудову пенсію.

Соціальні пенсії призначаються в таких розмірах:

– особам, які досягли пенсійного віку і не набули права на трудову
пенсію без поважних причин – 30% від мінімального розміру пенсії за
віком;

– особам, які досягли пенсійного віку і не набули права на трудову
пенсію з поважних причин і інвалідам Ш групи – 50% від мінімального
розміру пенсії за віком;

– інвалідам ІІ групи, дітям-інвалідам віком до 16 років, дітям, або
одній із осіб у разі втрати годувальника -100% мінімального розміру
пенсії за віком;

– інвалідам І групи, а також матерям, яким присвоено звання
«Мати-героїня” – 200% мінімального розміру пенсії за віком.

Державні службовці, які досягли встановленого законодавством України
пенсійного віку при наявності загального трудового стажу для чоловіків
не менше 25 років, для жінок – 20 років, у тому числі стажу державної
служби – не менше 10 років мають право на отримання пенсій в розмірі 80%
від суми їхнього посадового окладу з урахуванням надбавок без обмеження
граничного розміру пенсій. За кожний повний рік роботи понад 10 років на
державній службі пенсія збільшується на 1 % від заробітку, але не більше
90% від посадового окладу з урахуванням надбавок.

Народним депутатам України при досягненні пенсійного віку призначається
пенсія, яка становить 80% від місячного окладу, встановленого на той
час, поли депутат працював у Верховній Рад. України.

134 Пенсійний фонд Укр.

! Крім того, до надходжень Фонду належать обов’язкові страхові внески
громадян які працюють, у розмірі 1% заробітної плати, а також кошти
державного бюджету на виплату окремих видів пенсій та допомоги,
добровільні внески підприємств, організацій, населення, інші
надходження.

Головні завдання Пенсійного фонду України такі:

1. забезпечення фін-ня витрат на виплату пенсій відповідно до Законів
України “Про пенсійне забезпечення”, “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, пенсій
військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ, допомоги на
дітей, а також інших витрат , покладених чинним законодавством на цей
Фонд.

2. збирання і акумуляція внесків, призначених для пенсійного
забезпечення і виплати допомоги.

3. розширене відтворення коштів Пенсійного фонду України на основі
принципів самофінансування.

4. участь у фінансуванні державних, регіональних і обласних програм
соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, інших категорій населення
та у страхуванні здоров’я пенсіонерів через страхові компанії.

5. організація міжнародного співробітництва у сфері пенсійного
забезпечення, зокрема щодо виплати пенсій громадянам, які виїхали за
межі України.

6. контроль за своєчасним і повним надходженням страхових внесків до
цього фонду.

7. розробка одночасно з затвердженням Фонду соціального страхування
України за погодженням з Мінфіном, Мінпраці та Мінсоцзабезом України
пропозицій про запровадження тарифів внесків на соціальне страхування із
урахуванням витрат на пенсійне забезпечення та соціальне страхування і
внесення їх до Кабінету Міністрів України.

8. фін-ня витрат, пов’язаних з виплатою державних пенсій, допомоги та
інших виплат, передбачених законодавством України.

9. визначення порядку, використання і забезпечення контролю за
правильним витрачанням коштів України.

10. прийняття разом з Мінпраці, Мінфіном та Мін соцзабезом України
рішень про розміри відрахувань з підприємств і організацій на виплату
пільгових пенсій залежно від небезпечності, шкідливості, тяжкості робіт
та інших умов праці.

11. участь у підготовці пропозицій до державних програм соціального
розвитку та підвищення рівня народного добробуту, в розробці проектів
міжурядових договорів (угод) з питань пенсійного забезпечення та фін-ня
витрат на виплату пенсій громадянам, які прибули на постійне проживання
в Україну з інших держав і які виїхали за її межі.

12. участь у підготовці нормативних актів, спрямованих на удосконалення
системи пенсійного забезпечення та порядку підвищення розміру пенсій у
зв’язку зі зміною індексу споживчих цін і підвищення заробітної плати.

Пенсійний фонд України має право займатися комерційною діяльністю,
головними напрямами якої є такі:

1. вкладення коштів у короткострокові та довгострокові кредити, цінні
папери державних органів, акціонерних товариств, фондових і товарних
бірж, до комерційних банків;

2. створення підприємств, участь у комерційних структурах (банки,
страхові компанії, торгові дома, спільні, підприємства, акціонерні
товариства тощо).

3. проведення грошово-речових лотерей, благодійних вечорів,
рекламно-інформаційних заходів (благодійні теле- і радіопрограми
спеціальні випуски у періодичній пресі).

Підприємства, установи та організації незалежно від форм вчасності та
господарювання, особи, які наймають для роботи окремих громадян за
угодами, а також ті, що займаються підприємницькою діяльністю,
заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно її праці,
релігійні громади сплачують страхові внески до Пенсійної с фонду Украни
у розмірах, установлених чинним законодавством.

Підприємства та організації, працівники яких мають право на пенсію за
віком на пільгових умовах відповідно до ст. 13 Закoнy України “Про
пенсійне забезпечення», крім страхових внесків вносять до Пенсійного
фонду України податкові відрахування з коштів, призначених на оплату
праці, у розмірах, встановлюваних фондом разом з Мінпраці, Мінфіном і
Мїнсоцзабезом України.

Порядок стягнення страхових внесків на пенсійне забезпечення,
перерахування добровільних внесків та інших надходжень, зарахування
коштів Пенсійного фонду України на відповідні рахунки, їхнього обліку і
використання затверджує правління Фонду за погодженням з Мінфіном і НБУ.

Кошти Пенсійного фонду України використовуються на фінансування таких
заходів:

1. виплата пенсій за віком (у тому числі працюючим пенсіонерам), за
інвалідністю. У разі втрати годувальника, за вислугу років, соціальних
та інших пенсій, установлених законодавством України;

2. виплата допомоги по догляду за дитиною і щомісячної допомоги на кожну
дитину до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством.

3. підвищення пенсій у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін і
зростанням заробітної плати;

4. реалізація державних, регіональних і обласних програм соціальної
підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення;

5. забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління
Фонду;

6. відтворення коштів Фонду;

7. зміцнення матеріально-технічної бази системи Фонду, органів і установ
соціального забезпечення;

8. організація роз’яснювальної роботи серед населення і здійснення інших
заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду України.

Фонд організовує облік і отримує необхідну інформацію від підвідомчих
організацій і установ, подає зведені дані відповідним статистичним та
іншим органам, несе відповідальність за своєчасне і повне фін-ня витрат
на виплату пенсій та допомоги за рахунок своїх коштів.

Пенсійний фонд України, його управління в Автономній Республіці Крим,
областях і м. Києві є юридичними особами, мають штамп і печатку
встановленого зразка, рахунки в установах банків.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020