.

Система органів виконавчої влади (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
33 13325
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Система органів виконавчої влади

ПЛАН

Вступ

1. Поняття виконавчої влади

2. Система органів виконавчої влади

3. Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади

4. Центральні органи виконавчої влади та міністерства

5. Органи виконавчої влади на місцях

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Термін “виконавча влада” за часи радянської влади був фактично
вилучений з наукового, зокрема конституційно-правового, обігу. Тоді
домінувала теорія про поєднання у радах законодавчої і виконавчої влади.
За весь період радянської влади так і не було сформовано справжньої
нормативно-правової бази, яка б організаційно-функціонально закріплювала
статус виконавчого апарату рад (оскільки сутня характеристика цих
органів взагалі не була з’ясована). На жаль, до цього часу не
розроблений і не розглянутий закон про виконавчу владу, незважаючи на
те, що це питання давно поставлено на порядок денний.

З позицій науки конституційного права виконавча влада — це система
органів державного управління (уряд, міністерства тощо), тобто система
виконавчо-розпорядчих органів.

Проте сутність категорії виконавчої влади не зводиться до визначення
конкретних суб’єктів діяльності з реалізації державної влади.

Привабливішим є підхід, з позицій якого сутність виконавчої влади
бачиться у тому, що це “правозастосовна влада”. Хоч, на наш погляд, і
таке розуміння не розкриває у повному обсязі сутності цієї форми
державної влади. Виконавча влада, як реальна категорія, має розкриватися
через з’ясування основних рис державної влади в цілому.

Держава реально сприймається через іманентну їй владу, владні
волевиявлення. Виразниками таких волевиявлень згідно зі ст. 6
Конституції України є органи різних гілок державної влади. Ці органи
об’єднує саме влада, а в державно-правовому плані їх об’єднують
державно-владні повноваження. Останні досить різнорідні, саме тому вони
здійснюються не одним, а багатьма різними за своїм функціональним
призначенням органами. Можливі тут суперечності, що державна влада
єдина, а виразники її різні (законодавча, виконавча та судова влада),
знімаються закріпленням у Конституції принципу “розподілу влад”.
Законодавча влада в нашій державі ще тільки проходить процес
становлення. Не склалася до цього часу й стала система судової влади. А
от виконавча влада досить розвинута. Це пояснюються тим, що організація
і діяльність цієї влади базуються на єдиних для будь-якої країни
принципах соціального управління.

1. Поняття виконавчої влади

Виконавча влада — влада, що має право безпосереднього управління
державою. Носієм цієї влади в масштабах усієї країни є уряд. Назва уряду
встановлюється Конституцією і законодавством. Частіше за все уряд має
офіційну назву — Ради або Кабінети міністрів. У Швейцарії, наприклад, —
це Федеративна Рада, в Італії — Рада Міністрів, у Японії — Кабінет.
Очолює уряд його глава. Як правило, це прем’єр-міністр (наприклад, у
Франції). Або — голова Ради Міністрів (Італія), канцлер (ФРН), державний
міністр (Норвегія).

У президентських республіках (США), де ця посада відсутня, главою уряду
є безпосередньо президент. Разом із главою уряду до його складу входять
заступник (віце-прем’єр), міністри, що очолюють окремі міністерства.

Уряд забезпечує виконання законів та інших актів законодавчої влади, є
відповідальним перед нею, підзвітним і підконтрольним їй. Проте
виконавча влада не вичерпується одним лише «виконанням законів». Вона
покликана відпрацьовувати шляхи та засоби реалізації законів, займатися
поточним управлінням, здійснювати розпорядничу діяльність. У цих цілях з
усіх питань своєї компетенції уряд видає нормативно-правові акти (укази,
розпорядження та ін.), що мають підзаконний характер.

Таким чином, призначення органів виконавчої влади — управління, що
охоплює:

• виконавчу діяльність — здійснення тих рішень, що прийняті органами
законодавчої влади;

• розпорядчу діяльність — здійснення управління шляхом видання
підзаконних актів і виконання організаційних дій.

Виконавча влада діє безупинно і скрізь на території держави (на відміну
від законодавчої і судової), спирається на людські, матеріальні та інші
ресурси, здійснюється чиновниками, армією, адміністрацією тощо. Це
створює основу для можливої узурпації всієї повноти державної влади саме
виконавчими органами. Тут важливі діючі механізми «стримувань і
противаг» як із боку законодавчої (через розвинуте законодавство і
контроль), так і з боку судової влади (через судовий контроль і
конституційний нагляд).

На сучасному етапі розбудови Української держави існують: державне
управління, успадковане від колишнього СРСР, і виконавча влада,
проголошена Конституцією України.

Виконавча влада — влада, що має право безпосереднього управління
державою. Носієм цієї влади в масштабах усієї країни є уряд. Назва уряду
встановлюється Конституцією і законодавством. Виконавча влада і державне
управління є “статикою” і “динамікою” управлінської сфери діяльності
держави.

Ефективність діяльності державної влади залежить від узгодженості її
складових. Тому державне управління в Україні має бути реформованим,
вивільненим від адміністративно-командних методів минулого, а виконавча
влада — не лише декларованою, а й побудованою відповідно до Конституції
України.

Розподіл влад, як відомо, сприяє вдосконаленню механізму реалізації
влади, забезпечує реальний, а не формальний розподіл функцій по
керівництву суспільством. Фундаментальне значення в управлінні мають
такі складові: рішення, його реалізація (виконання), контроль (нагляд)
за здійсненням рішення (включаючи, в першу чергу, охоронну функцію).
Закладена у цій схемі логіка досить очевидна. Очевидним є й те, що єдина
державна влада здійснюється у законодавчій, виконавчій і судовій формах.
Однак не є очевидним те, що кожна з цих форм, як доводить теорія
розподілу влад, повинна бути незалежною. Звичайно, абсолютна
незалежність гілок влади неможлива. Йдеться лише про їх відносну
самостійність, оскільки багато питань вони вирішують разом.

У найбільш тісному зв’язку перебувають законодавча і виконавча влада.
Аналіз Конституції України дає можливість зробити висновок, що
представницька влада може втручатися у сферу діяльності виконавчої, а
остання — впливати на роботу Верховної Ради.

Очевидно оптимальне співвідношення цих влад слід шукати у співвідношенні
основних форм їх діяльності. Представницька влада приймає закони, а
виконавча виконує їх, тобто основні форми діяльності цих органів —
законодавча і виконавча. Крім того, кожна з гілок влади має й інші
видові форми: установча і контрольна діяльність притаманні законодавчій
владі, контрольна і правоохоронна форма роботи властиві владі
виконавчій.

Що стосується місця виконавчої влади в системі єдиної державної влади,
то воно визначається перш за все метою діяльності виконавчої влади —
забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина.

2. Система органів виконавчої влади

Суб’єктами виконавчої влади в Україні, які здійснюють перелічені
функції, є: органи загальної компетенції — вищі органи у системі органів
виконавчої влади; органи спеціальної компетенції — центральні органи
державної виконавчої влади; місцеві органи державної виконавчої влади. У
своїй сукупності суб’єкти виконавчої влади утворюють єдину систему
органів.

Виконавчій владі та системі її органів присвячено розділ VI Конституції
“Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади”.

Єдність системи органів виконавчої влади обумовлена: єдністю всієї
державної влади, яка випливає з державної цілісності України;
розмежуванням компетенції органів виконавчої влади; їх спільною
діяльністю. У межах цієї системи визначається порядок формування окремих
її елементів.

Очолює систему Кабінет Міністрів України — вищий орган виконавчої влади.

Середньою ланкою цієї системи є міністерства, державні комітети та
центральні органи державної виконавчої влади, зі спеціальним статусом,
підпорядковані Кабінету Міністрів України.

Органами виконавчої влади України місцевого або територіального рівня є,
по-перше, органи виконавчої влади загальної компетенції, місцеві
державні адміністрації в областях і районах, які підзвітні і
підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. По-друге, до цього
рівня належать також органи спеціальної (галузевої та функціональної)
компетенції, які безпосередньо підпорядковані як центральним органам
виконавчої влади, так і відповідним місцевим органам виконавчої влади.

Компетенція органів виконавчої влади визначається окремо для кожної
ланки системи органів виконавчої влади.

Згідно з ч. 12 ст. 92 Конституції України виключно законами України
визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади.

Загальні основи компетенції та функції Кабінету Міністрів України
визначені у ст. 116 Конституції України, а в повному обсязі — в Законі
України “Про Кабінет Міністрів України”.

Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
сформульовані у відповідних Положеннях про ці органи.

Компетенція місцевих державних адміністрацій визначена у ст. 119
Конституції України та Законі України “Про місцеві державні
адміністрації” від 9 квітня 1999 р.

У межах своєї компетенції вищі органи виконавчої влади організують
реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики Української держави;
здійснюють керівництво і регулюють соціально-економічну сферу;
забезпечують єдність системи виконавчої влади; спрямовують і контролюють
діяльність підлеглих органів виконавчої влади; здійснюють управління
власністю незалежно від її форм; розробляють і реалізують
загальнодержавні програми.

Щоб з’ясувати сутність виконавчої влади, необхідно торкнутися питання
про зміст правової форми діяльності суб’єктів цієї влади: нормотворчість
чи розпорядництво.

Протягом багатьох років відомча нормотворчість в Україні набула такого
поширення, що часто-густо підміняла законодавство. Хоч, з іншого боку,
це було пов’язано також з пасивністю законодавчого органу або великою
кількістю законодавчих актів непрямої дії.

Які ж шляхи виходу з цього становища?

У юридичній літературі з цього приводу висловлені певні пропозиції.
Зокрема, пропонувалось позбавити апарат управління статусу фактичного
законодавця, орієнтувати суб’єкти виконавчої влади не на
правовстановлення, а на правозастосування. Виконавча нормотворчість
повинна мати делегований характер. Акти виконавчої влади мають бути
засобом правозастосування (виконання), а тому можливість їх видання слід
безпосередньо визначити у відповідному законодавстві. Виконавча
нормотворчіть у всіх інших випадках можлива лише як внутрішньосистемний
засіб регулювання (внутрішня організація механізму управління).

Відомчої нормотворчості, яка має загальнообов’язковий характер, не
повинно бути.

Доцільно, щоб виконавчі органи загальної компетенції Могли в деяких
випадках делегувати нормотворчі повноваження міністерствам, державним
комітетам, іншим центральним органам виконавчої влади зі спеціальним
статусом.

Нарешті, пропонувалось встановити в законодавчих актах непрямої дії
конкретних адресатів їх виконання і одночасно визначити обсяг необхідних
для цього підзаконних нормативних повноважень.

Таким чином, виконавча влада є відносно самостійною формою єдиної
державної влади України, вона має притаманні лише їй функції, які
здійснюються системою органів виконавчої влади на підставі визначеного
правового механізму реалізації законів та інших нормативно-правових
актів за допомогою державного управління a метою реалізації прав і
свобод людини і громадянина.

3. Кабінет Міністрів —

вищий орган у системі органів виконавчої влади

Виконавчу владу в Україні здійснює згідно зі ст. 113 Конституції Кабінет
Міністрів України. Він е вищим органом у системі органів виконавчої
влади, яку становлять Кабінет Міністрів України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади та місцеві державні адміністрації. Як вищий
колегіальний орган у системі органів виконавчої влади Кабінет Міністрів
здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні та місцеві
органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність
цих органів.

Визначення Кабінету Міністрів як вищого органу виконавчої влади
відображає його роль і місце не лише у системі органів виконавчої влади,
а й у системі державної влади України в цілому і характеризує його
діяльність як органу, який здійснює виконання законів Верховної Ради
України та нормативних актів Президента України.

На жаль певні складності виникають з проблеми організації виконавчої
влади, здійснюваної Кабінетом Міністрів України, і формуванням цього
органу, які пояснюються існуючою формою правління, а також відображають,
на жаль, існуючу боротьбу між законодавчою гілкою влади і Президентом.

Якщо буквально розуміти положення згаданої частини ст. 92 Конституції,
то на практиці законодавчий орган має прийняти близько 50-60 законів,
зокрема про Кабінет Міністрів України, про міністерства, державні
комітети, інші центральні відомства, а також про місцеві державні
адміністрації в областях, районах, містах Києві і Севастополі. Таким
чином, Верховна Рада України фактично не зможе вирішувати виключно
законами інші питання власної компетенції. Крім того, про яку, хоч би
відносну самостійність за своєю сутністю гілки державної влади —
виконавчої — можна говорити. Це, безумовно, призведе до порушення
балансу законодавчої і виконавчої влади.

У той же час, про яку організацію і діяльність виконавчої влади з боку
Верховної Ради може йтися, якщо цей законодавчий орган не має права
призначати і звільняти з посади міністрів та інших керівників
центральних органів виконавчої влада, оскільки це виключне право
Президента.

Між тим згадані повноваження Президента України з організації і
діяльності виконавчої влади безпосередньо випливають з форми правління в
Україні.

Відомо, що глава держави в президентських республіках, виступаючи, як
правило, як глава держави, водночас є єдиновладним носієм виконавчої
влади і главою уряду. Тому він самостійно призначає та звільняє з посади
членів кабінету, визначає його політику і структуру.

Інша справа напівпрезидентська республіка, якою є і Україна. У таких
державах право глави держави призначати і звільняти міністрів,
безпосередньо впливати на організацію і діяльність уряду має більш
обмежений характер, оскільки уряд формується з урахуванням
співвідношення партійних сил у парламенті, а його главою є
прем’єр-міністр. Проте така модель не характерна для України, оскільки
чітко визначеної президентської або парламентської більшості у Верховній
Раді поки що немає.

Взагалі ж сутність напівпрезидентської моделі зводиться насамперед до
міцної президентської влади, здійснюваної в умовах дещо меншої сутності
розподілу влад, ніж у президентських республіках. Глава держави у
напівпрездентській республіці не обов’язково є єдиновладним носієм
виконавчої влади, а часто-густо поділяє ці повноваження з
прем’єр-міністром, який очолює уряд. Повноваження глави держави і глави
уряду тісно переплетені, при цьому глава держави відповідає за вирішення
загальних, стратегічних питань, контролюючи певні ключові сфери
діяльності уряду, в той час як прем’єр-міністр несе відповідальність за
повсякденне, практичне управління.

Не досить чітке розмежування законодавчої і виконавчої гілок влади щодо
їх організації і діяльності, як це спостерігається у Конституції
України, може призвести до “порушення або зміни притаманної тій чи іншій
формі правління єдності структури управління, причому одночасно можуть
виникнути нові види відносин, колізії і непогодженості, яких не було у
“відпрацьованих формах правління”.

4. Центральні органи виконавчої влади та міністерства

Центральними органами виконавчої влади в Україні є міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади. Міністерство чи інший центральний
орган державної виконавчої влади очолює міністр або керівник, якого
призначає за поданням Прем’єр-міністра України Президент України.

Спрямовує і координує роботу міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади Прем’єр-міністр (ч. 10 ст. 106, ч. 5 ст. 114 та ч. 9
ст. 116 Конституції).

Конституція України окремо не закріплює правовий статус вищеперелічених
посадових осіб центральних органів виконавчої влади. Г це цілком
закономірно, оскільки їх діяльність нерозривно пов’язана з роботою
Кабінету Міністрів.

Більш конкретно це питання висвітлюється у Загальному положенні про
міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади,
затвердженому Указом Президента України від 12 березня 1996 р., а також
в окремих положеннях про відповідні міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади.

В офіційний обіг впроваджено нову назву — “центральні органи виконавчої
влади”, яка замінила стару — “центральні органи державного управління”,
що тлумачилася нерідко довільно і не відображала змісту виконавчої
державної влади.

На жаль, у зазначених актах давалося лише родове поняття органу
виконавчої влади, тому досить важко було з’ясувати функціональне
призначення окремих видів органів цієї влади, а також визначити їх
систему.

Ця прогалина була усунута Указом Президента України “Про систему
центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 p., згідно з
яким до системи центральних органів виконавчої влади України входять
міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи
виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Керівників центральних органів виконавчої влади у встановленому порядку
призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра
України. Повноваження керівників центральних органів виконавчої влади на
цих посадах припиняє Президент України.

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних
органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики
у визначеній сфері діяльності. Міністр як член Кабінету Міністрів
України особисто відповідає за розробку і реалізацію державної політики,
спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади
заходів з питань, віднесених до його відання, приймає рішення щодо
розподілу відповідних бюджетних коштів за поданням державного секретаря
міністерства. Не допускається прийняття актів Кабінету Міністрів України
та утворених ним органів, внесення проектів законів та актів Президента
України з таких питань без погодження з відповідним міністром. Міністр
на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає
політичні пріоритети і стратегічні напрями роботи міністерства та шляхи
досягнення поставлених цілей.

Порядок виконання обов’язків міністра у разі його тимчасової відсутності
визначається Кабінетом Міністрів України.

Керівники центральних органів виконавчої влади, які входять до складу
Кабінету Міністрів України: Міністр аграрної політики України, Міністр
внутрішніх справ України, Міністр екології та природних ресурсів
України, Міністр економіки України, Міністр палива і енергетики України,
Міністр закордонних справ України, Міністр культури і мистецтва України,
Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністр оборони
України, Міністр освіти і науки України, Міністр охорони здоров’я
України, Міністр праці та соціальної політики України, Міністр
транспорту України, Міністр фінансів України, Міністр юстиції України.

Центральні органи виконавчої влади узагальнюють практику застосування
законодавства з питань, що належать до їхньої компетенції, розробляють
пропозиції про вдосконалення законодавства та у встановленому порядку
вносять їх на розгляд Президентові України, Кабінетові Міністрів
України.

У міністерствах, державних комітетах, центральних органах зі спеціальним
статусом з урахуванням специфіки їх діяльності утворюються дорадчі та
консультативні органи, склад яких і положення про них затверджує Кабінет
Міністрів України.

Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади на
підставі загального Положення про міністерство, інший центральний орган
державної виконавчої влади України в межах своїх повноважень та на
виконання актів законодавства видають накази, організовують і
контролюють їх виконання.

Нормативно-правові акти міністерства та інших центральних органів
виконавчої влади підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції
України у порядку, встановленому законодавством.

Міністерство, інший центральний орган держаної виконавчої влади у разі
потреби видають разом з іншими центральними та місцевими органами
державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
представницькими органами спільні акти.

5. Органи виконавчої влади на місцях

Місцеві державні адміністрації — це державні органи виконавчої влади в
регіонах, які наділені правом представляти інтереси держави і приймати
від її імені розпорядження, що діють на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці. Вони працюють за принципом
субординації, відповідальності перед Президентом України, Кабінетом
Міністрів України, підзвітності та підконтрольності органам виконавчої
влади вищого рівня, а також районним і обласним радам у межах,
передбачених Законами України “Про місцеві державні адміністрації” і
“Про місцеве самоврядування в Україні”.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом у системі органів
виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці. Вона виконує повноваження держаної влади і делеговані їй
відповідними радами виконавчі функції через створювані управління,
відділи та інші структурні підрозділи та діє під керівництвом голови
місцевої державної адміністрації.

Саме місцеві державні адміністрації реалізують принцип поєднання
централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, покладений
в основу побудови територіального устрою України (ст. 132 Конституції).

Отже, можна зробити висновок, що управління місцевими справами
здійснюється через органи державної адміністрації в областях і районах,
що виступають як периферійні ланки виконавчого апарату, призначаються з
центру та формуються за участю представницьких органів, що обираються
населенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Такий
підхід повною мірою відповідає змісту управління місцевими справами,
якого додержується більшість країн сучасного світу.

Основною функцією місцевої державної адміністрації є виконавча функція,
оскільки цей орган, його діяльність безпосередньо пов’язані з практичною
реалізацією виконавчої влади. Саме в областях і районах зосереджена
переважна більшість різного роду об’єктів власності різних форм, на їх
території мешкає більшість населення України, якраз у них створюються
всі ті матеріальні та інші цінності, від наявності яких безпосередньо
залежить доля виконання усіх без винятку державних програм, зокрема
Програми діяльності Уряду.

Звідси випливає і конкретне визначення у Законі України “Про місцеві
державні адміністрації” об’єктів управління місцевих державних
адміністрацій. В управлінні відповідних місцевих адміністрацій
перебувають об’єкти державної власності. До них входять і заклади
освіти, культури, охорони здоров’я, масової інформації, інвестиційні
фонди, засновниками яких є відповідні місцеві державні адміністрації,
об’єкти, які забезпечують діяльність державних організацій, установ та
служб, що перебувають на відповідному обласному чи районному бюджеті,
інші об’єкти відповідно до чинного законодавства.

У разі делегування їм відповідних повноважень районними чи обласними
радами в їх управлінні перебувають також об’єкти спільної власності
територіальних громад.

Для управління цими об’єктами місцеві державні адміністрації наділяються
певними повноваженнями, які складаються з двох видів: це права та
обов’язки, зміст яких безпосередньо випливає з належності цих органів до
системи саме виконавчої влади, і повноваження, якими наділяються місцеві
організації іншими органами.

Додаткові повноваження органів виконавчої влади вищого рівня можуть
передаватися місцевим державним адміністраціям Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Президентом України в межах, визначених
Конституцією та законами України. При цьому передача місцевим державним
адміністраціям повноважень інших органів повинна супроводжуватися
передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших
ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

Водночас місцевим державним адміністраціям забороняється використовувати
об’єкти державної власності, власності територіальних громад, що
перебувають в їх управлінні, як заставу чи інші види забезпечення, а
також здійснювати операції поступки вимоги, переведення боргу,
прийняття, дарування, пожертвування.

Отже, до відання місцевих державних адміністрацій належать повноваження,
визначені Конституцією, законами України, іншими нормативними актами.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм
обласними і районними радами відповідно до Конституції України в обсязі
і межах, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні”.

Місцеві державні адміністрації взаємодіють з Президентом України,
Кабінетом Міністрів, міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади, іншими органами державної влади. Крім того, обласні
державні адміністрації та їх голови в межах своїх повноважень
спрямовують діяльність районних державних адміністрацій і їх голів,
надають їм допомогу та здійснюють контроль за їх діяльністю.

Місцеві державні адміністрації також взаємодіють з обласними та
районними радами. При цьому вони здійснюють функції
виконавчо-розпорядчого характеру, пов’язані з виконанням повноважень,
делегованих їм відповідними радами.

Висновки

Можна зробити наступні висновки:

Виконавча влада — влада, що має право безпосереднього управління
державою. Носієм цієї влади в масштабах усієї країни є уряд. Назва уряду
встановлюється Конституцією і законодавством. Частіше за все уряд має
офіційну назву — Ради або Кабінети міністрів. Державна влада нерозривно
пов’язана з політичною владою. Конкретно цей зв’язок виявляється у
соціальна-політичній функції виконавчої влади, яка спрямовує
владно-політичну та владно-адміністративну діяльність усієї системи
виконавчих органів на чітке і неухильне виконання законів та інших
нормативно-правових актів і безпосереднє керівництво об’єктами
управління.

На підставі соціально-політичної функції розкривається зміст наступної
важливої функції виконавчої влади — правозастосовної, яка являє собою
систему дій, що мають яскраво виражений організаційний аспект. Право
застосовна діяльність полягає у розробці і фактичному здійсненні
організаційних заходів, спрямованих на те, щоб забезпечити втілення
приписів правових норм у життя.Правоохоронна функція виконавчої влади
забезпечує хід реалізації правозастосовної діяльності і належну
поведінку всіх учасників керованих процесів.

Суб’єктами виконавчої влади в Україні, які здійснюють перелічені
функції, є: органи загальної компетенції — вищі органи у системі органів
виконавчої влади; органи спеціальної компетенції — центральні органи
державної виконавчої влади; місцеві органи державної виконавчої влади. У
своїй сукупності суб’єкти виконавчої влади утворюють єдину систему
органів.

Виконавчій владі та системі її органів присвячено розділ VI Конституції
“Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади”.

Єдність системи органів виконавчої влади обумовлена: єдністю всієї
державної влади, яка випливає з державної цілісності України;
розмежуванням компетенції органів виконавчої влади; їх спільною
діяльністю. У межах цієї системи визначається порядок формування окремих
її елементів.

Очолює систему Кабінет Міністрів України — вищий орган виконавчої влади.
Середньою ланкою цієї системи є міністерства, державні комітети та
центральні органи державної виконавчої влади, зі спеціальним статусом,
підпорядковані Кабінету Міністрів України. Органами виконавчої влади
України місцевого або територіального рівня є, по-перше, органи
виконавчої влади загальної компетенції, місцеві державні адміністрації в
областях і районах, які підзвітні і підконтрольні органам виконавчої
влади вищого рівня. По-друге, до цього рівня належать також органи
спеціальної (галузевої та функціональної) компетенції, які безпосередньо
підпорядковані як центральним органам виконавчої влади, так і
відповідним місцевим органам виконавчої влади.

Компетенція органів виконавчої влади визначається окремо для кожної
ланки системи органів виконавчої влади.

Згідно з ч. 12 ст. 92 Конституції України виключно законами України
визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади.

Загальні основи компетенції та функції Кабінету Міністрів України
визначені у ст. 116 Конституції України, а в повному обсязі — в Законі
України “Про Кабінет Міністрів України”.

Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
сформульовані у відповідних Положеннях про ці органи.

Компетенція місцевих державних адміністрацій визначена у ст. 119
Конституції України та Законі України “Про місцеві державні
адміністрації” від 9 квітня 1999 р.

У межах своєї компетенції вищі органи виконавчої влади організують
реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики Української держави;
здійснюють керівництво і регулюють соціально-економічну сферу;
забезпечують єдність системи виконавчої влади; спрямовують і контролюють
діяльність підлеглих органів виконавчої влади; здійснюють управління
власністю незалежно від її форм; розробляють і реалізують
загальнодержавні програми.

Дослідження конституційного статусу виконавчої влади в Україні є вкрай
важливим і необхідним завданням і на перспективу.

Список використаної літератури

Конституція України. – К.: Преса України, 1996. – 80 с.

Авер’янов В. Б., Крупчан О. Д. Виконавча влада: конституційні засади і
шляхи реформування. — Харків, 2001.

Бахрах Д. Н. Административная власть как вид государственной власти //
Государство и право. — 2000. — № 3.

Загальна теорія держави і права / за ред. В. В. Копейчиков. – Київ:
Юрінком, 2002.

Марчук Е., Селиванов А. Какой быть административной реформе // Голос
Украины. — 1997. — 18 ноября.

Коментар до Конституції України: Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред.
В.В.Копєйчикова. – К., 1998.

Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К., 2001.

Основи конституційного права України. Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За
ред. В.В.Копєйчикова. – К., 2000.

Основи правознавства / За ред. І.Б.Усенка. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”,

2003. – 416 с.

Опришко В. Конституція України – основа розвитку законодавства //

Право України. – 2002. – № 8. – С.14-17.

Пастухов В. Б. К вопросу о соотношении власти и управления. // В кн.:
Проблемы правоведения. — К., 1988.

Пикулькин А. В. Система государственного управления. – М., 1997.

Разделение властей: история и современность. — М., 1996.

Рут Доминик, Сульє Даниель. Управління.— К., 1995.

Ткач Г. Й., Мартьянов І. В. Державна виконавча влада в Україні. //
Вісник Львівського університету. — 1994. — Вип. 31.

PAGE

PAGE 14

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019