.

Принципи соціальної політики держави (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 8969
Скачать документ

Реферат на тему:

Принципи соціальної політики держави

План

Мета соціальної політики в Україні

Принципи соціальної політики країни в умовах формування ринкових
відносин

Завдання соціальної політики держави та напрями її здійснення

1. МЕТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

При розгляді цієї теми студенти повинні знати, що соціальна політика
будь-якої держави передбачає визначення глибинних тенденцій розвитку в
усіх сферах соціально-політичного життя, що обумовлюють процес розвитку
соціального буття і соціальної безпеки людини та цілеспрямований вплив
на них суб’єктів регулятивної діяльності. Політика такого типу має
створити необхідний економічний механізм для розв’язання суперечності як
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру в економіці, політиці,
соціальних, духовних відносинах суспільства.

Становлення нової економічної системи, заснованої на ринкових
відносинах, безпосередньо пов’язане з реформуванням існуючої соціальної
політики. На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні вже
здійснено лібералізацію економіки та зовнішньоекономічної діяльності,
розпочато приватизацію, практично ліквідовано адміністративно-командну і
розподільчу систему управління, демократичнішими стали трудові
відносини. В основному сформовано недержавний сектор економіки,
фінансові та банківські структури, валютний і фондовий ринки та ринок
цінних паперів. Разом з тим розрив економічних зв’язків у межах
колишнього союзу, нестача енергоносіїв, повільна конверсія значної
кількості підприємств оборонного комплексу призвели до спаду
виробництва, вимушеної неповної зайнятості та безробіття, руйнування
соціальної інфраструктури.

В умовах переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки проблема
побудови нової соціальної політики визначається як заходи по соціальному
захисту окремих категорій населення (пенсіонерів, студентів, інвалідів,
багатодітних сімей тощо).

Метою соціальної політики держави є забезпечення рівноважного
функціонування суспільства без струсів і потрясінь, досягнення в
суспільстві злагоди, стабільності та соціальної цілісності,
самодостатнього рівня життєдіяльності людей. Метою соціальної політики
також є надання кожному членові суспільства можливості вільно
розвиватися, реалізовувати свої здібності, одержувати дохід, поліпшувати
добробут.

Метою і завданням політики соціального добробуту є поліпшення життя
людей шляхом підвищення життєвого і якісного рівня, утвердження
соціальної справедливості і забезпечення найбільшої реалізації
можливостей особи бути здоровим, освіченим і соціально активним
громадянином держави.

Таким чином, головна мета соціальної політики в умовах соціально
орієнтованої ринкової економіки — зняти всі обмеження на шляху вільної
економічної діяльності, дати можливість кожному працівникові, кожному
трудовому колективу одержувати доходи відповідно до реального внеску в
збільшення суспільного багатства і задоволення потреб суспільства та
населення держави.

2. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ
ВІДНОСИН

Вивчаючи це питання, студенти повинні знати основні принципи соціальної
політики в умовах трансформації економіки у ринкову.

Перший принцип. Держава створює умови, за яких кожен працездатний
громадянин самозабезпечується при солідарній підтримці суспільства.
Держава повинна гарантувати людям таку життєдіяльність, за якої їх
добробут має залежати тільки від їхньої праці, розумових здібностей,
свідомого ставлення до своєї свободи і своєї відповідальності.

Соціальна ринкова економіка ставить за мету узгодити оптимальну
економічну ефективність у виробництві товарів і послуг із соціальними
гарантіями населенню і соціальною справедливістю в країні.

В основу ринкової економіки покладені:

приватна власність на засоби виробництва;

правові гарантії для підприємців, людей найманої праці, споживачів
товарів і послуг;

ефективна система управління;

результативне застосування економічних стимулів;

наявність контролюючих органів.

Другий принцип. Держава і суспільство допомагають хворим і
непрацездатним на рівні, що відповідає економічним здобуттям і
досягненням країни. Соціальна допомога має бути тимчасовою і
розглядатись як побічний засіб, бо її організація обтяжлива для держави:
вона вимагає створення розподільчого апарату, формування статистичної
бази, законодавчих актів на підтримку допомоги. Держава може надавати
цільову допомогу громадянам, які мають низькі доходи, щоб ці люди мали
змогу формувати собі певне майно та нагромаджувати деякі доходи.
Допомагати держава може виплатами премій за певними формами заохочення.

Третій принцип. Переважним напрямом соціальної підтримки і захисту
населення має бути соціальне страхування. Кожний член суспільства
повинен страхуватися і платити страхові внески, що є умовою наступного
отримання благ, які надасть йому суспільство в скрутних ситуаціях.
Принцип страхування має бути таким: роботодавці та наймані працівники
виплачують із заробітної плати внески в рівних частках до певного рівня.
Розмір внеску має щорічно переглядатися залежно від змін у середній
зарплаті, з якої і обчислюється страховий внесок. У випадках тимчасової
непрацездатності громадяни країни повинні мати право на рівне за якістю
медичне обслуговування незалежно від різниці у внесках по страхуванню.
Держава повинна вдосконалювати пенсійне страхування, яке забезпечувало б
престарілим людям, що відійшли від активної трудової діяльності, їхню
частку в сукупному продукті. Згідно з державною соціальною політикою
молоде працездатне населення повинно фінансувати пенсійне забезпечення
тих, хто завершив свою трудову діяльність. За цією умовою між
поколіннями громадян має діяти як соціальний, так і страховий принцип:
той, хто платить більші внески або довше працював за інших, повинен
одержувати вищу пенсію, хоч і не в повному обсязі своїх додаткових
страхових внесків.

Четвертий принцип. Державні структури мають спрямовувати свої зусилля на
подолання безробіття. Цю важливу проблему передусім мають розв’язувати
підприємства і профспілки згідно з тарифними угодами. Ринок праці, хоч і
діє за правилом рівноваги і пропозиції, все ж відрізняється від інших
ринків своїми особливостями.

Усунути безробіття в короткі строки неможливо, але можна і необхідно
здійснювати заходи середньо- і довгострокового характеру.

По-перше, держава повинна створювати і здійснювати програми, призначені
спонукати підприємства до інвестування виробництва, його розширення і
створення нових робочих місць.

По-друге, держава має застосовувати важелі впливу на підвищення
конкурентоспроможності підприємств. Це досягається за умови повного
використання дорогоцінного виробничого устаткування шляхом застосування
гнучкого графіку роботи, скорочення невиправдано високих витрат.

По-третє, в країні мають здійснюватись заходи по підвищенню кваліфікації
працюючих, тому що багато людей втрачають роботу через недостатню
кваліфікацію.

П’ятий принцип. Держава повинна створювати можливості для громадян
країни щодо їхнього залучення до участі в суспільному житті, зокрема у
створенні різних рухів, у формуванні страхових фондів, у започаткуванні
діяльності кредитних спілок тощо.

Система господарювання і життєдіяльності має відповідати ідеалам цієї
свободи. Вона має закріплюватись гарантіями про:

недоторканність людської гідності;

вільний розвиток кожного члена суспільства;

свободу пересування, друку і слова;

вільний вибір професії і місця роботи;

ефективне використання засобів виробництва його власниками.

3. ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

Розглядаючи це питання, студенти повинні знати, що Україна має бути
самостійною, демократичною державою, творення якої поєднує соціальну,
національну і політичну ідеї навколо її громадянина.

Модель соціального устрою в Україні повинна забезпечити: свободу,
справедливість, братерство та творчу солідарність людей. У країні мають
бути:

економічна, політична й ідеологічна багатогранність;

пріоритет прав і свобод людини;

рівноправність усіх форм власності і господарювання;

соціально орієнтована ринкова економіка;

парламентсько-президентська модель державного правління з широкими
повноваженнями регіонів, де управління місцевими справами
реалізовуватиметься населенням і органами, що ним обираються.

У такому суспільстві мають поєднуватися:

приватна та інші форми власності;

пріоритет національних інтересів;

приватна та патріотична ініціативи;

можливості забезпечення достатку для всіх людей;

щедрість народу України;

справедливе і братнє господарювання.

Слід знати, що основними завданнями соціальної політики в умовах
сьогодення є:

— забезпечення стабілізації рівня життя населення;

— сприяння розвитку України як суверенної демократичної, соціальної,
правової держави;

— забезпечення конституційних прав і гарантій населенню;

— органічне поєднання політики фінансової стабілізації та економічного
зростання з соціальною політикою;

— визначення та здійснення заходів національної безпеки держави у
соціальній сфері;

— орієнтація соціальної політики на економічно активне населення,
збереження і відтворення трудового потенціалу, утворення необхідної
мотивації продуктивної праці, запобігання масовому безробіттю,
проведення політики заохочення ефективного платоспроможного попиту
населення;

— підвищення якості правових норм, забезпечення збалансованості
законодавчих норм та реальних можливостей їх виконання;

— розробка державної стратегії формування середнього класу, механізму
дотримання пропорції співвідношення між рівнями доходів різних верств
населення;

— здійснення реформ у найважливіших напрямах соціальної політики:
трудових відносин та оплати праці, рівня життя, зайнятості та
соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури,
фізичної культури і спорту, відпочинку і туризму;

— збалансованість соціальних витрат держави;

— поетапне забезпечення соціальної спрямованості економіки в
національних та регіональних економічних програмах;

— наближення національного законодавства до міжнародних стандартів
відповідно до Європейської соціальної хартії, рішень ООН, конвенцій МОП,
інших міжнародних норм;

— координація діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення
державних та регіональних програм.

Студенти повинні мати на увазі, що основні напрями соціальної політики в
Україні це такі:

підвищення добробуту за рахунок особистого трудового вкладу,
підприємництва та ділової активності;

надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих місць,
фахової перепідготовки осіб, які втратили роботу;

проведення глибокої пенсійної реформи, що буде забезпечувати справедливу
систему пенсійних виплат з урахуванням трудового вкладу особи;

створення адресної допомоги в грошовій та натуральній формах;

сприяння всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу
суспільства, його ефективному використанню та примноженню;

запобігання комерціалізації, забезпечення стабільного фінансування та
державної підтримки розвитку духовної сфери, освіти, науки і культури;

широка підтримка сім’ї, материнства та дитинства;

проведення активної екологічної політики.

Література

Витренко Н. М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня и
перспектив развития. — К.: Наук. думка, 1993.

Гайдуцький П. І., Подолєва О. Е. Фінансування соціальної політики. — К.:
УАДУ, 1995.

Государственное регулирование экономики и социальный комплекс / Под.
ред. проф. Т. Г. Морозовой. — М.: Финстат-информ, 1997.

Гриненко А., Кожан Т. Соціальний захист і боротьба з бідністю за умов
переходу до ринку // Україна: Аспекти праці. — 1997. — № 5.

Громадське харчування на сьогодні // Баланс. — 1998. — № 34.

Данилишен Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування
в Україні // Економіка України. — 1996. — № 11.

Державна програма охорони навколишнього природного середовища і
раціонального використання природних ресурсів України (концептуальний
варіант). — К., 1995.

Економіка міст / За заг. ред. В. Макуха. — К.: Основи, 1997.

Економіка охорони здоров’я. — К.: Здравреформ, 1995.

Економіка України / За ред. доц. Б. Ф. Заблоцького. — Львів: ЛБК НБУ,
1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020