Аналітичний матеріал. Президент i Верховна Рада України в

контекстi закону «Про мiсцевi Ради народних депутатiв».

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому

читаннi проект закону «Про мiсцевi Ради народних депутатiв», тобто

схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна

з наявнiстю посади президента — як глави держави i глави виконавчої

влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi

України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних

документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента.

Враховуючи те, що для скасування поста Президента необхiдно внести

змiни до Конституцiї, тобто набрати бiльше 300 голосiв, що абсолютно

нереально, керiвництво Верховної Ради обрало Iнший шлях, а саме

обмеження реальної влади Президента. Першим i дуже серйозним кроком у

цьому напрямку є якраз прект Закону «Про мiсцевi Ради народних

депутатiв».

Розумiючи чисто полiтичний аспект цього закону, слiд звернути увагу

на так зване «юридичне обгрунтування» саме такої концепцiї побудови

влади в Українi, яка нiби-то вiдповiдає Конституцiї України.

Враховуючи вище викладене, звертаємо увагу Президента України на

небезпечний для структури влади, та й взагалi для розвитку ситуацiї в

Українi, перебiг подiй навколо згаданого закону.

На наш погляд, серйозною пробою сил на обмеження влади

Президента була нарада у Верховнiй Радi з головами рад рiзних рiвнiв,

передусiм обласного, в день приведення до присяги Президента. Для

того, аби не допустити в Українi повернення «радянської системи» i

дати можливiсть Президенту реально здiйснити реформи, пропонуємо такi

кроки.

1. Президенту України звернутись до Верховної Ради України з

пропозицiєю не приймати закон «Про мiсцевi ради народних депутатiв»

до того часу, коли Президент не внесе на розгляд Верховної Ради

України своєї концепцiї органiзацiї влади в державi.

2. В разi вiдхилення Верховною Радою такої пропозицiї, внести на

розгляд Верховної Ради проект закону «Про структуру державної влади

та мiсцеве самоврядування в Українi (назва умовна), який передбачав

би формування в Українi мiцної президентської влади, поряд з широким

самоврядуванням населених пунктiв. В порядку статтi 103 Jонституцiї

України домагатися негайного розгляду проекту Верховною Радою.

3. Якщо Верховна Рада все ж таки прийме згаданий закон в концепцiї

проекту, використати президентське право вето( стаття 104

Конституцiї). Обгрунтування неконституцiйностi закону викладене вище.

4. Як реальний захiд проти можливостi розвалу виконавчої вертикалi в

державi, та » автономiзацiї областей», пiдготувати Указ про введення

хоча б на рiвнi областей «державних уповноважених» (назва умовна) з

широкими контрольними повноваженнями над дiяльнiстю обласних рад та

їх голiв.

Ми вважаємо, що зараз в умовах кризи, як нiколи потрiбна сильна

президентська влада, тому i звертаємося до Президента України з

пропозицiєю не випустити з поля зору дiй Верховної Ради України,

спрямованих на обмеження президентської влади з допомогою законiв,

таких як закон «Про мiсцевi ради народних депутатiв».

Пiдготовлено робочою групою експертiв. Керiвник Ткачук А.Ф.

Похожие записи