РЕФЕРАТ

на тему:

Органи управління Пенсійного фонду України та їх основні функції

ПЛАН

Вступ

1. Органи управління Пенсійного фонду

2. Функції Правління Пенсійного фонду

3. Повноваження правління Пенсійного фонду

4. Голова правління Пенсійного фонду та його заступники

5. Права та обов’язки виконавчої дирекції

Пенсійного фонду та її територіальних органів  

6. Наглядова рада Пенсійного фонду

Висновок

Використана література:

Вступ

Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління
солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових
внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати,
забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату
пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим
використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов’язані з
веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на
накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління
Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені цим Законом і
статутом Пенсійного фонду.  

Пенсійний фонд є самоврядною неприбутковою організацією і здійснює
свою діяльність на підставі статуту, який затверджується його
правлінням.   Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи
з дня реєстрації статуту в спеціально уповноваженому органі
виконавчої влади.  

1. Органи управління Пенсійного фонду

Управління Пенсійним фондом здійснюється на основі паритетності
представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців.  

Органами управління Пенсійного фонду є правління та виконавча
дирекція Пенсійного фонду.  

Вищим органом управління Пенсійного фонду є правління. Правління
Пенсійного фонду формується на основі паритетності представників
держави, застрахованих осіб і роботодавців.  

До складу правління Пенсійного фонду входять по п’ять представників
від держави, застрахованих осіб і роботодавців.  

Представники від держави призначаються і відкликаються кабінетом
Міністрів України, а представники від застрахованих осіб та роботодавців
обираються (делегуються) і відкликаються сторонами самостійно.  

Призначення, обрання (делегування) членів правління Пенсійного
фонду здійснюється не пізніше трьох місяців до дня закінчення
повноважень відповідних членів правління.  

Строк повноважень членів правління Пенсійного фонду становить
шість років. Член правління Пенсійного фонду не може бути обраний до
складу правління на два строки підряд.  

Члени правління Пенсійного фонду виконують свої обов’язки на
громадських засадах. У разі виконання ними спеціальних доручень
правління Пенсійного фонду, пов’язаних з виконанням обов’язків члена
правління, їм відшкодовуються витрати на відрядження зарахунок
коштів Пенсійного фонду.  

Член правління Пенсійного фонду може бути достроково
відкликаний за поданням сторони, представником якої він є, або за
поданням правління в разі:   систематичного невиконання або
неналежного виконання покладених на нього обов’язків;   подання
заяви про вихід з правління;   якщо він перестав бути представником
відповідної сторони;   набрання законної сили обвинувальним вироком
щодо нього;   неможливості виконання покладених на нього
обов’язків за станом здоров’я, підтвердженої відповідним медичним
висновком;   припинення громадянства України або виїзду за межі
України на постійне місце проживання.   Повноваження члена правління
Пенсійного фонду припиняються вразі його смерті.  

Правління Пенсійного фонду очолює голова, який обирається із членів
правління строком на два роки.

2. Функції Правління Пенсійного фонду

Правління Пенсійного фонду здійснює свої функції шляхом проведення
засідань. Засідання скликає голова правління, а в разі його
відсутності — один з його заступників відповідно до
затвердженого правлінням Пенсійного фонду плану, але не рідше
одного разу на квартал. Позапланові засідання правління Пенсійного фонду
можуть проводитися з ініціативи його голови, заступника голови
правління, Наглядової ради Пенсійного фонду або на пропозицію
більшості членів правління однієї з представницьких сторін чи на
вимогу однієї третини членів правління Пенсійного фонду.  

Перше засідання правління Пенсійного фонду проводиться не пізніше двох
місяців після призначення повного складу правління. Засідання першого
складу правління Пенсійного фонду скликає і відкриває керівник
центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики.  

Засідання правління Пенсійного фонду є правомочним, якщо на ньому
присутня більшість складу кожної представницької сторони.

Член правління має один голос, крім випадків, передбачених
частиною восьмою цієї статті.   8. Рішення правління Пенсійного
фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість
присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного розподілу
голосів голос голови правління є вирішальним.  

Член правління Пенсійного фонду, в разі відсутності на засіданні
правління з поважних причин (хвороба, тривале відрядження,
відпустка тощо), може за письмовою довіреністю передати свій
голос іншому члену правління від тієї ж представницької
сторони. При цьому кожний присутній на засіданні член правління може
додатково голосувати тільки за одного відсутнього члена правління
Пенсійного фонду.  

Довіреність передається голові правління Пенсійного фонду, а в разі
його відсутності — заступнику голови на початку засідання.  

Рішення правління Пенсійного фонду, прийняте в межах його компетенції,
є обов’язковим для виконання, у тому числі всіма страхувальниками
та застрахованими особами, якщо воно їх стосується. Рішення
правління оформляються постановами.  

Постанови правління Пенсійного фонду підлягають обов’язковому
офіційному оприлюдненню.  

Ведення протоколу засідань правління Пенсійного фонду здійснює
представник виконавчої дирекції Пенсійного фонду. У Протоколі
відображаються питання, внесені до порядку денного, зміст
виступів та зауважень до них, результати голосувань. Протокол
підписується особою, яка його склала, головою правління або іншою
особою, яка веде засідання. Збереження протоколів та інших документів
правління здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду.  

Документи правління Пенсійного фонду зберігаються протягом 15
років у відомчому архіві Пенсійного фонду з подальшим переданням на
державне архівне зберігання.   У засіданнях правління
Пенсійного фонду з правомдорадчого голосу беруть участь директор
виконавчої дирекції пенсійного фонду та члени Наглядової ради
Пенсійного фонду.  

3. Повноваження правління Пенсійного фонду

Правління Пенсійного фонду:  1) визначає поточні та перспективні
завдання Пенсійного фонду;  2) затверджує документи нормативного
характеру, що регламентують діяльність Пенсійного фонду, в тому числі
статут та зміни до нього, регламент засідань правління, положення
про виконавчу дирекцію Пенсійного фонду, положення про територіальні
органи Пенсійного фонду;   3) обирає із своїх членів голову правління
Пенсійного фонду та двох його заступників;  4) розглядає та
затверджує бюджет Пенсійного фонду на наступний рік, зміни до
нього, звіт про його виконання і протягом 10 робочих днів після їх
затвердження подає Наглядовій раді пенсійного фонду та надсилає
Кабінету Міністрів України;  5) визначає порядок надходження та обліку
коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду;  6) здійснює
контроль за цільовим використанням коштів пенсійного фонду,
веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та
використання;  7) вирішує питання щодо формування та використання
резерву коштів Пенсійного фонду для забезпечення його
фінансової стабільності;  8) спрямовує та контролює діяльність
виконавчої дирекції Пенсійного фонду та підвідомчих їй територіальних
органів;   9) щорічно, а також у разі потреби, заслуховує
звіти директора виконавчої дирекції Пенсійного фонду про її діяльність;
  10) розглядає кандидатури та затверджує на посаду директора
виконавчої дирекції Пенсійного фонду, а за його поданням —
заступників директора та керівників структурних підрозділів
виконавчої дирекції Пенсійного фонду та начальників територіальних
органів і приймає рішення про їх звільнення;   11) затверджує граничну
чисельність працівників виконавчої дирекції Пенсійного фонду, умови
оплати праці працівників відповідно до законодавства, граничну межу
адміністративних витрат та кошторис Пенсійного фонду на виконання
функцій, покладених на виконавчу дирекцію відповідно до цього Закону;
  12) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
розміру страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, розміру підвищення пенсії;   13) за погодженням з
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджує
правила інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету
Пенсійного фонду в майбутніх періодах; 14) за погодженням з Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку готує пропозиції щодо
кандидатури радника з інвестиційних питань, умов укладення з ним
договору, які подаються на розгляд і затвердження Ради Накопичувального
фонду;  15) затверджує заходи щодо підготовки і підвищення
кваліфікації працівників виконавчої дирекції та територіальних
органів Пенсійного фонду, їх атестації;  16) на основі паритетності
представників держави, застрахованих осіб і роботодавців створює
комісії або робочі групи з окремих видів діяльності Пенсійного
фонду, які діють на громадських засадах;   17) затверджує умови і
порядок проведення тендера щодо вибору аудитора та організацій, які
здійснюють виплату і доставку пенсій;   18) визначає уповноважений
банк;   19) затверджує щорічні звіти про діяльність Пенсійного фонду та
оприлюднює їх у встановленому цим Законом порядку;  20) здійснює інші
функції, передбачені статутом Пенсійного фонду.

Постанови правління та інші документи нормативного характеру
Пенсійного фонду, що стосуються прав і обов’язків громадян,
підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому кабінетом
Міністрів України.  

4. Голова правління Пенсійного фонду та його заступники

Голова правління Пенсійного фонду та його заступники обираються
строком на два роки почергово від представників кожної сторони. При
цьому голова правління та його заступники мають бути представниками
трьох різних представницьких сторін.

Голова правління Пенсійного фонду:  скликає, організовує і веде
засідання правління Пенсійного фонду;  у триденний термін підписує
протоколи засідань та документи, затверджені правлінням Пенсійного
фонду;   звітує про діяльність Пенсійного фонду перед
органами державного нагляду;   представляє Пенсійний фонд у всіх
установах і організаціях Україні та за кордоном, а також у міжнародних
організаціях;   тимчасово до найближчого засідання правління
Пенсійного фонду припиняє повноваження директора виконавчої дирекції
Пенсійного фонду в разі виявлення фактів невиконання або
неналежного виконання ним посадових обов’язків чи порушень
законодавства;   виконує інші обов’язки, передбачені статутом
Пенсійного фонду.  

За дорученням голови правління Пенсійного фонду виконання його
обов’язків тимчасово може бути покладено на заступників.  

У разі тимчасової відсутності голови правління Пенсійного фонду у
зв’язку з хворобою, перебуванням за кордоном, а також уразі
усунення з посади та в інших випадках, передбачених
законодавством, покладені на голову правління обов’язки виконує один
з його заступників.  

Голова правління Пенсійного фонду та його заступники за невиконання
або неналежне виконання своїх обов’язків можуть бути достроково
усунені з посади на засіданні правління більшістю голосів його
членів чи достроково відкликані відповідно до частини третьої статті 60
цього Закону.  

5. Права та обов’язки виконавчої дирекції

Пенсійного фонду та її територіальних органів  

Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи мають
право: 1) отримувати безоплатно від органів державної влади,
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виду
діяльності та господарювання і від фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням,
обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості,
необхідні для виконання ними функцій, передбачених цим Законом;  

2) не частіше одного разу на календарний рік проводити планові,
а також у випадках, передбачених законодавством, — позапланові
перевірки на будь-яких підприємствах, в установах і організаціях та
у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності
бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів,
пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових
внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (у
тому числі письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;  

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб
підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб
усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування,
обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових
операцій з коштами Пенсійного фонду та порядку їх використання;

4) вилучати в установленому законодавством порядку у
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності документи, що підтверджують
приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших
виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку
використання коштів Пенсійного фонду та Накопичу вального фонду;  5)
порушувати відповідно до законодавства справу про банкрутство
підприємства, установи, організації або вносити пропозицію щодо
скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької
діяльності в разі систематичної несплати ними страхових внесків; 6)
застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;  7) стягувати
з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків; 8)
отримувати безоплатно від Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України інформацію про показники, що
застосовуються для розрахунку довічних пенсій; 9) порушувати в
установленому законом порядку питання про притягнення до
відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 10) у разі
виявлення порушень порядку нарахування, обчислення та сплати страхових
внесків, використання коштів Пенсійного фонду звертатися в
установленому законом порядку до органів прокуратури, внутрішніх справ,
служби безпеки та податкової міліції;  11) укладати договори про
добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування; 12) здійснювати інші функції, передбачені
законодавством.  

Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана: 1) до 1 квітня
наступного за звітним періодом року складати річний звіт про виконання
бюджету Пенсійного фонду, подавати його правлінню Пенсійного фонду і
Наглядовій раді Пенсійного фонду, а після його затвердження — офіційно
оприлюднювати;  2) щорічно до 1 серпня складати проект бюджету
Пенсійного фонду на наступний рік та подавати його на затвердження
правлінню пенсійного фонду;   3) здійснювати функції щодо
призначення (перерахунку),забезпечення своєчасного та в повному
обсязі фінансування і виплати пенсій та надання соціальних послуг; 4)
здійснювати адміністративне управління Накопичу вальним фондом;  5)
здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи правління
Пенсійного фонду і Наглядової ради Пенсійного фонду;   6)
здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням
страхувальниками та застрахованими особами вимог закону;   7)
здійснювати підготовку та офіційне оприлюднення щорічних актуарних
розрахунків фінансового стану системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;  8)
забезпечувати організацію і своєчасне внесення відомостей про
страхувальників і застрахованих осіб до системи
персоніфікованого обліку; 9) здійснювати контроль за
достовірністю поданих страхувальниками і застрахованими
особами відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого
обліку тощо.

6. Наглядова рада Пенсійного фонду

Наглядова рада Пенсійного фонду (далі — Наглядова рада)створюється з
метою здійснення контролю за виконанням Пенсійним фондом
законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
статутних завдань та цільового використання коштів пенсійного фонду.  

До Наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній
кількості представники від держави, застрахованих осіб і
роботодавців.   Представники від держави призначаються та
відкликаються кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих
осіб і роботодавців обираються (делегуються) і відкликаються
сторонами самостійно.   Призначення, обрання (делегування) членів
Наглядової ради здійснюється не пізніше ніж за три місяці до
дня закінчення повноважень відповідних членів Наглядової ради.  

Члени Наглядової ради здійснюють повноваження на громадських
засадах.   Строк повноважень членів Наглядової ради становить шість
років.   Член Наглядової ради не може бути призначений або обраний
(делегований) до складу Наглядової ради більше двох строків
підряд.   Член Наглядової ради достроково відкликається за
поданням сторони, представником якої він є, у разі:  систематичного
невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;  
подання заяви про вихід зі складу Наглядової ради; якщо він перестав
бути представником відповідної сторони;   набрання законної сили
обвинувальним вироком щодо нього;   неможливості виконання
покладених на нього обов’язків за станом здоров’я, підтвердженої
відповідним медичним висновком;   припинення громадянства України або
виїзду за межі України на постійне місце проживання.   Повноваження
члена Наглядової ради припиняються в разі його смерті.  

Наглядову раду очолює голова. Голова Наглядової ради та два його
заступники обираються зі складу членів Наглядової ради строком на два
роки почергово від представників кожної сторони.  

Головою Наглядової ради не може бути представник тієї сторони,
представником якої є голова правління Пенсійного фонду.  

Висновок

Отже, управління Пенсійним фондом здійснюється на основі
паритетності представниками держави, застрахованих осіб і
роботодавців.

Органами управління Пенсійного фонду є правління та виконавча
дирекція Пенсійного фонду.  Вищим органом управління Пенсійного
фонду є правління. Правління Пенсійного фонду формується на основі
паритетності представників держави, застрахованих осіб і роботодавців.  

Наглядова рада Пенсійного фонду створюється з метою здійснення
контролю за виконанням Пенсійним фондом законодавства про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, статутних завдань
та цільового використання коштів пенсійного фонду.  

Використана література:

Державні фінанси України. Посібник. – К., 2003.

Питання Пенсійного фонду України – постанова КМ України від 4 липня 1994
р. // ЗП України. – 1994. – №9. – С.229.

Сташків Б. Пенсія як об’єкт правовідносин в соціальному забезпеченні //
Право України. – 1998. – №11. – С.89-93.

Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і
пенсійна реформа // Право України. – 1997. – №12. – С.70-74.

Соціальне страхування в Україні. Посібник / За ред. Філіпова К.І. – К.,
2002.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи