Доповідь

На тему:

Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

Зміст

Вступ.

1. Форми лізингу,суб(єкти і об(єкти лізингових відносин.

2. Лізинговий договір.

3. Особливість лізингу і оренди.

4. Проблеми лізингових відносин.

Висновок.

Вступ.

Процес переходу к ринковим відносинам, пов(язаний з вирішенням протиріч
в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи вирішення
поставших питаннь.

Орендні операції зайняли в ньому одне з найважливіших місць,а ра-зом з
ним все частіше почало підійматися питання о лізингу.

В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним, виходячи з
техніко-економічних предпосилок і формующійся державної полі- тики в
майно у виробника,фінансує його,здійснює технічне обслугову- вання
наданих в оренду засобів праці.

Для розвитку лізингу існують такі
предпосилки-історичні,соціально-економічні,научні, юридичні. Механізм
даної форми оренди полягає в тому , що компанія-орендавець спеціально
закуповує для конкретного орендаря на його прохання пов(язані з тим,що
він дає можливість швидко пере-ходити на нову технічну базу,не вимагає
значних одноразових затрат дає змогу звільнитися від обслуговування і
зусередити всі зусилля на ефективному використанні нової техніки.

1. В лізингових відносинах з(явився перелік питань ,котрі не були
врегульовані чинним законодавством,що визвало деякі складнощі при
заключенні лізингових договорів,це і стало первопричиною приняття
Верховною Радою Закону ((Про лізинг(( від 16 грудня 1997р. Це послу-жило
створенню правової основи лізингових договірних операцій.

По договору фінансового лізингу лізиногодержувач приймає на себе
зобов(язання,пов(язані з правом власності на матеріальні цінності і
відповідальність за ризик їх можливої гибелі.

Фінансовий лізинг,право користування матеріальними цінностями
розповсюджується на строк неменш 60% строка їх повної амортизації,а
також передбачає подальшу передачу права власності лізингоодержувачу або
по закінченні договору лізингу його викуп по залишкової вартості.Між
тим,тут проявляється договірна форма фінансово- підприємницької
лізингової діяльності.Цю діяльність потрібно розглядати іменно таким
чином –як фінансовий лізинг,який проявляється в сумі возміщення вартості
об(єкту лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору
лізингу.

Фінансовий лізинг поділяється на :

? лізинг в обслуговуванні;

? ліверидж лізинг;

? ((у пакеті((;

Лізинг з обслуговуванням являє собою поєднення фінансового лізингу

з обслуговуванням з договором підряду та передбачає надання цілого

ряду послуг,пов(язаних з утриманням на обслуговування та утриман-ня
зданого в оренду обладнання.

Ліверидж лізинг –особливий вид фінансового лізингу.У цій угоді більша
частка (за вартістю)обладнення,що здається в оренду, бере-ться внайми у
третьої сторони –інвестора .У першій половині строку оренди здійснюються
амортизаційні відрахування по орендованому обладнанню та виплата
відсотків за взятую позикою на його прид-бання,що знижує оподаткований
прибуток(доход) інвестора та ство-рює ефект відстрочки податку.

Лізинг ((у пакеті(( -система фінансування підпиємства,при якій будів-лі
та споруди надаються у кредит,а обладнання здається орендареві за угодою
оренди.

За методами фінансування існують :

? терміновий лізинг,при якому здійснюється одноразова оренда майна;

? поновлювальний лізинг,при якому договір продовжується по закін-ченню
першого строку контракту.

Стосовно орендованого майна лізинг поділяється на :

? чистий лізинг,коли додаткові видатки з обслуговування орендо-ваного
майна покладаються на орендаря;

? повний лізинг,при якому орендар бере на себе всі видатки з технічного
обслуговування зданого в оренду обладнання.

Розвиток лізингових стосунків може здійснюватися шляхом здачі в оренду
цілих промислових підприємств,що викликає застосування ро-здільного
лізингу.Він характеризується широкомаштабністю та наяв-ності більшої
кількості фінансово-кредитних відносин при виконанні угод.

Роздільний лізинг –це ускладнений варіант фінансового лізингу,який
передбачає участь в угоді кількох компаній та фінансових
установ.Роздільний лізинг використовується в тому випадку,коли
лізингодавець фінансує лише частину технічних засобів,а інша части-на
сплачується позиками інших учасників.Власником цього комплексу технічних
засобів залишається лізингодавець,за яким зберігається право отримання
податкових пільг по лізингу.

Оперативний лізинг –характеризується тим,що лізингоодержувач по своєму
заказу отримує в платне користування від лізингодавача об(є-кту лізингу
на строк неменш строка,в період якого амортизується 90% вартості об(єкту
лізингу,визначеной в день заключення договору.По закінченні договірного
строку ,договір може бути продовжен або об(єкт лізингу може бути
повернутий лізингодавачу,або передан повторно в користування іншому
лізингоотримувачу по самостійному договору лізингу. Оперативний лізинг
має такі особливості :

? орендодавець не розраховує покрити всі свої витрати за рахунок
надходжень від одного лізингоотримувача;

? строки оренди не охоплюють повного фізичного зносу майна;

? ризик збитків від псування або втрати майна лежить головним чи-ном на
лізингодавачі;

? по закінченні встановленого строку майно повертається лізингода-вачу.

Обернений лізинг –розлядається як договір лізингу,передбачаючий
придбання лізингодавачем майна у власника і подальшу передачу цього
майна в лізинг.

2. Лізинговий договір.

Під час здійснення лізингової угоди можна виділити 3 стадії її
проведення.По першій здійснюється підготовча робота,яка передує
укладанню низки юридичних договорів:оформлення заявки майбутн-ього
лізингоотримувача,готуються висновки про кредитоспроможність клієнта і
розраховується ефективність лізингового проекту.

На другїй проводиться юридичне закріплення лізингової угоди.

Оформлюються такі документи : договір про куплю-продаж об(єкту
лізингу,акт про приймання об(єкту лізингу в експлуатацію,договори на
технічне обслуговування майна ,що передається у лізинг,договір
стра-хування об(єкту лізингу.

Третя стадія –це період використання об(єкту лізингу.Проводяться
операції в обліку та звітності :виплата платежів,оформлюються доку-менти
про подальшу долю об(єкту.

Для збільшення гарантії повернення вартості об(єкту лізингу, а також
комесійних ,доцільно укладати тристоронній договір:
лізинго-давач,лізингоодержувач,страховик.

Умови договору визначені ст.№7, тобто:

?сторони;

?об(єкт лізингу;

?умови і строки поставки об(єкту лізингу;

?строк заключення договору;

?розмір,склад і строки сплати лізингових платежів;

?умови переоцінки вартості обієкту;

?умови реєстрації;

?порядок повернення лізингового об(єкту;

?відповідальність сторін;

?дата,місце заключення договору.

Лізингові стосунки виступають по суті як кредитні угоди.Орендар от-римує
у тимчасове користування вартість,втілену в машинах і облад-нанні,на
рівнях зворотності і платності. Активними учасниками лізин-гових
стосунків виступають і комерційні банки.В Україні поки що не створено
достатніх умов для розвитку довгострокової оренди основ-них фондів і,
тим більше,для участі банків у орендних стосунках,тобто для здійснення
ними лізингових операцій.

На сучасному етапі кількість випадків кредитування лізингових операцій в
кожному банку не перевищує одиниці.

Головна причина –нестабільність економічної ситуації,високі темпи
інфляції,тощо.

Якщо банк проводе лізингові операції,то для нього більш вигідно
об-ходитися без посередництва лізингових компаній.В такому разі банк,
придбаючи машини і устаткування,є їх покупцем,а здаючи їх в оренду

за лізингові угоди,робиться лізингодавачем.Для оплати придбанного
устаткування можуть бути використані власні кошти банку –статутний

фонд,резервний фонд та інші фонди,які створенв за рахунок доходу, який
залишається в розпорядженнні.

Строки лізингу визначаються з урахуванням амортизації або із
зас-тосуванням методу прискореної амортизації орендованого майна.

Використання прискореної амортизації економічно вигідно лізингода-вачу
(банку) та лізингоодержувачу.Перший у більш короткі строки по-вертає
вкладені ресурси,другий придбає можливість знизити суму податку на
прибуток і наблизити строк одержання майна в свою власність,якщо така
умова передбачена в договорі.

Банк має право передати майно в оренду на строк більш корот-кий,ніж
період амортизації,за умови,що після закінчення цього строку
лізингоодержувач оплатить дане майно за залишковою вартістю. Оскільки в
цьому випадку зростає ризик лізингодавальника по відшко-дуванню високої
залишкової вартості устаткування,то строк лізингу повинен складатися не
менш 50% амортизаційного періоду.У договорі лізингу необхідно
зафіксувати,що лізингоодержувач не може відмо-витися від оренди майна
раніше строку договору,в протилежному випадку він повинен сплатити банку
компенсацію,яка дорівнює сумі внесків за оренду.

3. Особливість лізингу і оренди.

Лізинг істотно відрізняється від оренди.На відміну від орендаря
лізингоотримувач не тільки одержує об(єкт у приватне користування, але
на нього покладаються традиційні обов(язки покупця,пов(язані з правом
власності і оплати майна,відшкодування збитків від випадко- вої втрати
майна ,його страхування,ремонт.Проте власником майна в цьому випадку
залишається лізингодавець.Лізингоотримувач навідмі- ну від
орендаря,виплачує лізингодавцю не щомісячну(щоквартальну) плату за право
користування об(єктом,а його повну вартість.

Лізинг відрізняється від банківського кредиту ,при якому банк зали-шає
за собою право власності на майно заставодавця.При лізингових стосунках
після закінчення строку оренди та виплати всієї суми оренд-ної плати
об(єкт залишається власністю лізингодавця.

4. Проблеми лізингових відносин

В міжнародній практиці в правовому відношенні лізинг отримав оформлення
10 років тому в Оттаві.В ній прийняли участь 44 держави включаючи Росію
та Україну.Прогнозуючи,що до кінця століття,доля лізингу в обсязі
світового експорту-імпорту тільки в машинотехнічній продукції досягає
20%.Так,наприклад ,в Японії щорічний приріст обся-гу лізингових платежів
складає 25-40%,а річний обсяг лізингових дого-ворів Китаю перевищує
1млрд.дол.До 25% загального обсягу інвес-тицій в США,Японії та інших
країн фінансується на умовах лізингу ; в розвивающихся країнах темпи
росту операцій по лізингу досягають 50% и більше. Без реальних
інвестицій у новітні технології наші вітчизняні підприє-мства не зможуть
вийти з економічної скрути.Пошук інвестиційних джерел за кордоном покищо
не дає бажаного результату. Непев-ненність у стабільності політики
держави,висока корумпованність усіх рівнів влади,та інші чинники стоять
на заваді припливу реальних коштів в Україну.

Але якщо сподіватися тільки на іноземні інвестиції,то проблеми
оновлення виробничого апарату і виходу з кризи ніколи не буде розв(язано
Відомо,що інвестиційні потреби України оцінюються в 50 міль(ярдів
доларів.Необхідно шукати і внутришні джерела.Ця пробле-ма може бути
розв(язана внедрінняи нової форми фінансових відно-син – лізингу.
Справді,основні фонди на наших підприємствах спра-цьовані,на них
практично неможливо виготовляти якісну і конкурен-тноздатну
продукцію.Так, по групі великих машинобудівних підпри-ємств спрацювання
основних фондів становить 40-55%,а по найваж-ливішій для виробництва
третій групі –робочі й силові машини та об-ладнання –ще
більше:64-87%.Ці підприємства збиткові та малорен-табельні і через це
вони неможуть оновити основні виробничі фонди.

Спрацювання основних засобів обумовлено острою нехваткою засобів і
мізерно малими розмірами отриманих підприємствами при-бутками.Аналіз
показує,що останній етап сучасного оновлення основ-них засобів
підприємств міського господарства був здійснений 10 ро-ків тому.В
результаті на початок 1997 року знос його основних засобів складає около
80%.

Висновок

Безперечно,що в Україні ще не скоро буде створено політич-ні,економічні
й організаційні умови,які могли б залучити ефективні іноземні інвестиції
в потрібних обсягах та формах.Внутришні ж нако-пичення переважної
більшості діючих підприємств різних форм влас-ності,доведених до
глибокого кризового стану,мізерні й продовжують з року в рік
зменшуватися.Довгострокове кредитування виробництва комерційними банками
є високоризковим і майже припинилося.

Тому необхідно використовувати альтернативні методи фінансу-вання витрат
на оновлення матеріальної бази і модифікацію вироб-ництва. Однією з
таких альтернатив може стати лізинг- ефективний інструмент оновлення
основних фондів без значних одноразових витрат капіталу.

Активне впровадження лізингових операцій на підприємствах України може
стати потужним імпульсом технічного розвитку, переобладнання виробництва
і структурної перебудови економіки.

Більшості підприємств та іншим господарським структурам буде вигідно
укладати договори лізингу, бо як відомо операції лізингу потре-бують
менше коштів,ніж,наприклад,ортимання кредиту.

Використання лізингу дасть можливість оновлення основних фондів,
залучення інвестицій,що позитивно вплине на фінансовий стан
підприємства.

Література:

1.А.А.Пересада ,??Основы инвестиционной деятельности??,Киев:Либра,

2000

2.Банківська Справа ,ж.,№4 2002р.

3.Бизнесс Информ,ж.;№2 2004

4.Бизнесс Информ,ж.;№11-12 2005

5.Вісник НБУ;ж.,червень,№6 2005

6.Закон України ??Про лізинг??,Відомості ВРУ

7.Рейзвіх Е.П.??Інвестиційна діяльність??,Посібник.Кіровоград,КІСМ,
2004.

Похожие записи