РЕФЕРАТ

на тему:

Економічна суть нетарифного регулювання

Методи регулювання зовнішньої торгівлі можна розділити на такі: тарифні
(митні), що ґрунтуються на використанні митних тарифів; нетарифні —
квоти, ліцензії, субсидії, демпінг та ін. Тарифні методи за суттю є
економічними і діють через ринковий механізм, вони спрямовані на
здешевлення експорту, подорожчання імпорту і впливають на фінансові
результати діяльності учасників ЗЕД.

Нетарифне регулювання — це комплекс заходів обмежено-заборонного
порядку, що перешкоджають проникненню іноземних товарів на внутрішній
ринок країни.

Мета тарифного регулювання полягає:

1.В покращенні конкурентних умов в імпортуючій країні;

2. І головне — в захисті національної промисловості, здоров’я населення,
охороні навколишнього середовища, моралі, релігії і національній
безпеці.

Нетарифні обмеження являються заходами прихованого протекціонізму. На
думку спеціалістів, у зовнішній торгівлі використовуються більше 50
таких заходів і можуть здійснюватися як через адміністративні, так і
фінансові інструменти регулювання.

До нетарифних заходів регулювання відносяться:

1. Заборони експорту та імпорту. Це вимушені заходи, визнані міжнародною
практикою. Заборони можуть виступати у відкритій і закритій формі.
Різновидом заборони відкритої форми являються часткові заборони, які, в
свою чергу, можуть мати безумовний і умовний характер. Заборони
безумовного характеру встановлюються на імпорт товарів, здатних
заподіяти шкоду різним сферам життєдіяльності держави. Умовні заборони
використовують тоді, коли постачальник імпортної продукції не
дотримується встановлених правил і норм. Крім постійно діючих заборон,
використовуються також сезонні і тимчасові заборони на ввіз.

2. Кількісні обмеження експорту та імпорту. Вони являються традиційними
методами кількісного обмеження в міжнародній торгівлі. До них
відносяться квотування і ліцензування.

Квотування являє собою лімітування розміру імпорту (експорту) з
допомогою квот (контингентів). Квота — це встановлення у вартісному чи
фізичному вираженні певного об’єму експорту (імпорту) на визначений
період (рік, квартал, і т.ін.). Квотування здійснюється з метою
ліквідації торгового і платіжного дисбалансу з окремими країнами;
регулювання попиту і пропозиції на внутрішньому ринку; виконання
міжнародних зобов’язань і досягнення взаємовигідних домовленостей.

В Україні використовують такі види квот:

— глобальні — встановлюються для товарів без визначення конкретних
країн, куди вони експортуються чи з яких вони імпортуються;

— групові — для товарів з визначенням групи країн, куди вони
експортуються чи з яких вони імпортуються;

— індивідуальні — для товарів з визначенням конкретної країни, куди вони
можуть експортуватися чи з якої вони можуть імпортуватися.

Ліцензування — це обмеження у вигляді одержання права чи
дозволу(ліцензії) від уповноважених державних органів на ввіз (вивіз)
певного об’єму товарів.

На Україні використовуються такі види ліцензій:

— генеральна — відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по
окремому товару чи окремій країні (групі країн) на протязі періоду дії
режиму ліцензування по даному товару;

— разова (індивідуальна) — одноразовий дозвіл, який має іменний характер
і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб’єктом
ЗЕД на період, необхідний для її здійснення;

— відкрита (індивідуальна) — дозвіл на експорт (імпорт) товару на
протязі конкретного періоду (але не менше одного місяця) з визначенням
його загального об’єму.

Ліцензії на експортно-імпортні операції видаються на основі заявок
суб’єктів ЗЕД згідно з формою, затвердженою в даний час Міністерством
економіки України.

Рішення про встановлення режиму ліцензування і квотування
зовнішньоекономічних операцій приймається Кабінетом Міністрів України з
визначенням списку конкретних товарів, які підлягають під режим
ліцензування і квотування, а також періоду дії цього режиму. Реалізація
квот і ліцензій на окремі товари здійснюється Міністерством економіки
України.

3. «Добровільні» обмеження експорту. Їх відносять в особливу групу
кількісних обмежень. Вони являють собою неофіційну домовленість між
експортером та імпортером про обмеження ввозу певних товарів на ринок
імпортера. Ще в кінці 50-х рр. США почали нав’язувати азіатським країнам
угоду про добровільне обмеження в односторонньому порядку в США
текстилю, а пізніше — стального прокату і ряду інших товарів. З 1969 р.
система «добровільних» квот почала діяти на світовому ринку чорних
металів, охопивши майже 2/3 світового ринку цих товарів. І таких
прикладів можна навести багато. В даний час в світі країнами досягнуто
більше 100 угод про «добровільне» обмеження експорту і про встановлення
мінімальних імпортних цін.

Ці угоди в першу чергу торкаються торгівлі текстильної, швейної,
взуттєвої промисловості, чорної металургії, молочними продуктами,
побутовою електронікою, легковими автомобілями, металооброблюваними
станками та ін.

4. Антидемпінгові заходи — специфічні заходи нетарифного регулювання
являють собою судові та адміністративні тяжби, претензії, які
пред’являють національні підприємці іноземним постачальникам,
звинувачуючи їх у продажу товарів по занижених цінах (нижче «нормальних»
цін), що може нанести шкоду місцевим виробникам.

Антидемпінгові заходи часто використовуються країною-імпортером для
здійснення тиску на експортерів з метою захисту свого ринку. Демпінгові
санкції можуть бути різними: чи демпінговий товар обкладається
антидемпінговим митом, чи експортеру знижується квота доставки товару.

5.Технічні бар’єри. Це перешкоди для імпорту іноземних товарів, що
виникають в зв’язку з їх невідповідністю до національних стандартів
систем виміру та інспекції якості, вимог техніки безпеки,
санітарно-ветеринарних норм, правил упаковки, маркерування та інших
вимог. Перевірка відповідності ввезеного в країну товару всім цим
вимогам обумовлюється об’єктивними вимогами виробництва і споживання
продукції. В той же час вони можуть виконувати протекціоністську роль.

6. Заходи, пов’язані з виконанням митних формальностей. До них
відносяться:

— прикордонний податок, який накладається на товари за факт перетину
кордону;

— платежі, пов’язані з оформленням документів на митниці, митним оглядом
товарів, перевіркою їх якості;

— інші платежі (портові, статистичні, фітосанітарні і т.д.). Наприклад,
в Україні за митне оформлення товарів в залежності від митної вартості
при перевищенні 1000дол. США береться митний збір в розмірі 0,2% від
митної вартості.

7. Імпортний депозит. Це попередня застава, яку імпортер повинен внести
в свій банк перед закупівлею іноземного товару. Розмір застави залежить
від вартості угоди. Імпортер не одержує по депозиту проценти, і через
кілька місяців сума застави повертається. Протекціоністське значення
імпортних депозитів полягає в тому, що вони збільшують витрати імпортера
під час даної операції і підвищують ціну імпортного товару.

Нетарифні обмеження здійснюються адміністративними, фінансовими,
кредитними й іншими мірами. Усього їх нараховується більш 800.

Нетарифні обмеження прийнято класифікувати на такі групи:

Обмеження, пов’язані з державним втручанням у торгівлю (субсидування
експорту, державні закупівлі, торгові операції державних підприємств і
т.д.).

Митні й адміністративні імпортні формальності, включаючи методи оцінки
митної вартості товарів, класифікацію тарифів і т.д.

Стандарти, включаючи вимоги до упаковування і маркірування товарів.

Специфічні торгові бар’єри (квотування і ліцензування імпорту,
установлення максимальних цін).

Імпортні збори (імпортні депозити, кредитні обмеження і т.п.).

За останні роки нетарифні обмеження одержали широке поширення у світовій
практиці, саме вони, а не тарифи створюють головну погрозу існуючій
світовій торговій системі, що склалася за десятиліття, які пройшли після
закінчення другі світовий війни. По наявних оцінках, число нетарифних
бар’єрів збільшується в чотири рази кожні 15 років і зараз більш
половини світової торгівлі є об’єктом нетарифних обмежень у тієї або
іншій формі.

Широке поширення нетарифних перешкод на шляху розвитку міжнародної
торгівлі пояснюється низкою причин.

По-перше, більшість нетарифних обмежень не регулюються міжнародними
угодами і, отже, їхнє введення є прерогативою урядів окремих країн. Тому
уряди можуть вільно маніпулювати різноманітними видами нетарифних
обмежень торгівлі, що практично неможливо у відношенні тарифів, що
регулюються ВТО.

По-друге, нетарифні бар’єри звичайно не призводять до негайного
підвищення ціни товару, а отже, не лягають додатковим податковим тягарем
на споживача. Введення ж тарифу припускає збільшення ціни товару на суму
мита. Тому населення спокійно сприймає звістку про введення нетарифних
обмежень, а уряд в цьому плані має широкі можливості.

Імпортна квота, або контингент, є одним із найбільше поширених видів
нетарифних обмежень міжнародної торгівлі. Відзначимо, що поряд з
імпортними квотами існують квота на експорт товарів. Проте експортні
квоти заборонені міжнародними угодами й у рамках даної роботи
розглядатися не будуть. Квотування здійснюється урядовими органами на
основі видачі ліцензій. Ліцензія є документом, що дозволяє ввіз у країну
визначеної кількості товару в рамках виділеної квоти. Одночасно держава
забороняє неліцензований імпорт.

Найефективнішим способом розподілу ліцензій є відкритий аукціон.
Конкурсний продаж імпортних квот не тільки приносить державі прибуток,
але і вибиває грунт із під ніг хабарників і корупционерів.

Проте поряд із ринковим механізмом використовуються й адміністративні
методи розподілу ліцензій. У цьому випадку ліцензії одержують ті фірми,
що закріпилися на ринку даного товару і на ділі довели свою спроможність
ефективно здійснювати зовнішньоторговельні операції. Проте
адміністративний розподіл, нічого не даючи державної скарбниці, створює
сприятливий грунт для хабарів і корупції.

Імпортні квоти одержали широке поширення в Західної Європі відразу ж
після закінчення другої світової війни. Сьогодні вони застосовуються
практично всіма розвитими країнами для захисту головним чином свого
сільськогосподарського виробництва.

Оскільки головне призначення квоти складається в тому, щоб утримати
обсяги імпорту на незмінному рівні, ріст внутрішнього попиту підвищить
ціну товару. При старому обсязі імпорту внутрішнє виробництво і
споживання збільшаться. Еквівалентний квоті тариф збереже ціну товару на
колишньому рівні, але ціною збільшення обсягу імпорту.

Друге розходження полягає в тому, що імпортна квота припускає розподіл
ліцензій. Якщо уряд не виставляє ці ліцензії на відкритий аукціон, а
розподіляє їх адміністративними методами, то фірми, яким вони
дістануться, одержать монопольний прибуток. Тому потенційні імпортери
прикладуть масу зусиль для захисту своїх інтересів в уряді і навіть
будуть готові запропонувати взятки офіційним особам. Отже, імпортні
квоти містять у собі зерна корупції.

І, нарешті, по-третє, імпортна квота обмежує імпорт цілком визначеним
обсягом, тоді як ефект уведення тарифу не завжди однозначний. Останнє
пов’язано зі ступенем еластичності попиту і пропозиції, значення котрих
часто невідомі. Тому зниження обсягу імпорту в результаті введення
тарифу може виявитися не таким, яким воно очікувалося.

Експортні субсидії і компенсаційні мита

Поряд з імпортною політикою існує державна політика в області експорту.
У області експортної політики держави частіше удають до субсидування,
чим до оподатковування.

Субсидія являє собою грошову виплату, здійснювану з метою фінансової
підтримки вітчизняних експортерів і непрямої дискримінації закордонних
імпортерів.

По суті, мова йде про державну дотацію виробникам при їхньому виході на
зовнішні ринки, що покриває різницю між витратами і виторгом. Подібно
тарифу експортна субсидія може бути специфічною або адвалорною. Її
введення стимулює експорт, хоча розплачуватися припадає товариству в
цілому.

Проте пряме субсидування експортерів суперечить міжнародним угодам. ГАТТ
у рамках «Токіо-раунд» (1973-1979р.) розцінила експортні субсидії як
несумлінну конкуренцію і вимагає від країн-експортерів приймати
відповідні міри у виді компенсаційних мит. Пізніше ВТО підтвердило
заборону на пряме субсидування експорту. Тому на практиці
використовується, як правило, непряме субсидування експортерів у формі
звільнення експортних товарів від деяких видів місцевих податків,
надання кредиту на пільгових умовах.

Надання експортної субсидії звичайно обгрунтовується розуміннями
політичного характеру. Країна-імпортер, виявивши факт експортного
субсидування, по правилах ВТО має право прийняти відповідні міри, увівши
компенсаційне мито. Компенсаційні імпортні мита нейтралізують експортні
субсидії й у цілому для світового господарства виграшні.

У цих умовах достатньо поширеною практикою маскування експортної
субсидії є надання кредиту іноземним державам. Надання експортного
кредиту обумовлюється повинністю іноземної держави одержувати товари
тільки у фірм тієї країни, що надала цей кредит. Форми й умови
експортного кредитування можуть бути різноманітними, хоча вони
переслідують ту саму ціль — сховати, замаскувати факт субсидування
експорту.

«Добровільне» обмеження експорту

Даний вид нетарифних обмежень міжнародної торгівлі відбиває таку
ситуацію, що коли країна, яка імпортує, спонукає свого партнера по
торгівлі «добровільно» скоротити свій експорт. Замість введення
імпортних квот країна, що імпортує, натискає на країну, що експортує,
вимагаючи від неї введення обмеження на вивіз визначеного товару.

Подібна ситуація виникає тому, що коли зростає обсяг закордонного
експорту, створюються перешкоди на шляху розвитку власного виробництва.
Приводом для висування вимог про введення «добровільного» обмеження
експорту є, як правило, заяви вітчизняних виробників, що підтверджують,
що необмежений ввіз того або іншого товару через кордон призводить до
втрат на виробництві і дезорганізації місцевого ринку. Засобом тиску на
партнера по торгівлі виступає погроза введення торгових обмежень на
настільки високому рівні, що поставить під сумнів саму можливість
міжнародної торгівлі між країнами.

Практика показує, що країни, що експортують, з неохотою йдуть на
обмеження свого експорту, але зрештою звичайно приходять до консенсусу.
«Добровільне» обмеження експорту, по суті, являють собою ті ж імпортні
обмеження, але перенесені з меж країни, що імпортує, на територію
країни-експортера.

Повоєнний досвід говорить про те, що «добровільне» обмеження експорту
використовується в якості методу торгової політики, що проводиться
розвинутими країнами світу в конкурентній боротьбі один з одним. З
1950-х рр. США і ряд розвинутих країн застосовували «добровільне»
скорочення експорту у відношенні текстильних виробів із Японії, а
пізніше по таких товарах, як автомобілі, взуття, сталь, труби,
телевізори.

Якщо тиск, що робиться на торгового партнера, дає бажані результати, то
по своїх наслідках «добровільне» обмеження експорту рівноцінне імпортній
квоті.

Проте, оскільки країни-експортери звичайно створюють спротив
натискуванню, прийнято вважати, що добровільне обмеження експорту як
засіб торгової політики менш ефективно в порівнянні з квотою.

Демпінг

Обмеження в розвитку міжнародної торгівлі можуть виникати в результаті
демпінгу.

Під демпінгом розуміється експорт товарів по цінах нижче собівартості
або, принаймні, по більш низькій ціні, чим на внутрішньому ринку, тобто
демпінг є формою міжнародної цінової дискримінації.

У міжнародній торгової практика виділяють декілька видів демпінгу.
Постійний демпінг (persistent dumping) — це довгострокова тенденція
монополістів максимізувати загальний прибуток, продаючи товари по більш
високій ціні на внутрішньому ринку, що ізольований за допомогою
транспортних витрат або торгові бар’єри, у порівнянні зі світовим
ринком, де можна зіткнутися з конкуренцією іноземних виробників.

На відміну від постійного спорадичний демпінг (sporadic dumping) являє
собою епізодичний продаж товару на світовому ринку для того, щоб витягти
тимчасову вигоду, не знижуючи ціну на внутрішньому ринку. Необхідність у
спорадичному демпінгу виникає у фірми тоді, коли вона опиняється перед
фактом надвиробництва товарів. Не маючи можливості реалізувати товар на
внутрішньому ринку, з одного боку, і не бажаючи зупиняти своє
виробництво — з іншого, фірма приймає рішення викинути цей товар на
світовий ринок і продати його там по більш низькій ціні, чим внутрішня.

І, нарешті, хижацьким демпінгом (predatory dumping) називається
тимчасовий продаж товару по ціні нижче його собівартості за кордоном.
Цей вид демпінгу має своєю ціллю усунення іноземних виробників із
бізнесу, після чого ціна злітає нагору, а монопольна влада безперешкодно
реалізується на світовому ринку у формі монопольної прибули. На практику
виділення названих видів демпінгу часто утруднено, потребує багато часу
і зусиль.

У загальному плані демпінг є специфічний випадок міжнародної цінової
дискримінації: фірма, що реалізує свою продукцію на два і більш ринки з
метою максимізації одержуваного прибутку змушений зрівнювати граничні
витрати і граничний прибуток на кожному з них.

У світовій торгової практиці демпінг розглядається як форма несумлінної
конкуренції, поза залежністю від того, у якому виді він виступає. Тому
він заборонений як правилами ГАТТ — ВТО, так і національним
законодавством ряду країн. У 1967 р. у Женеві в рамках «Кеннеді-раунд»
був введений у дію міжнародний антидемпінговий кодекс, що передбачає,
зокрема, процедуру визначення шкоди, нанесеної виробникам країни, що
імпортує, і надання доказів про шкоду.

Після того як факт демпінгу установлений, торгові партнери країни, що
здійснюють товарний демпінг, управі застосовувати проти неї торгові
обмеження. Ці обмеження звичайно приймають форму введення
антидемпінгового мита або погрози його введення. Антидемпінгове мито
(antidumping duty) являє собою тимчасовий збір, який вводиться країною,
що імпортує, для компенсації втрат від товарного демпінгу. Звичайно це
мито встановлюється в розмірі різниці між цінами товару на внутрішньому
і світовому ринках.

Технічні, адміністративні та інші сховані види торгових обмежень

Поряд із розглянутими видами обмежень у практиці міжнародної торгівлі
використовуються сховані види торгових обмежень, кількість яких
вимірюється декількома сотнями найменувань. Серед них можна назвати
національні стандарти якості, екологічні вимоги, санітарні обмеження,
вимоги до упаковування і маркірування виробів, внутрішні податки і
збори, вимоги до утримання місцевих компонентів і т.д. Введення деяких
із них є прерогативою центрального уряду, інші встановлюються
регіональною владою. Тому навіть стосовно до одної і тої ж країни вони
утворять систему, що не завжди з’ясовна з позицій звичайної логіки.

В Україні, наприклад, заборонено використовувати у виробництві
продуктів харчування ряду харчових добавок і барвників, що широко
застосовуються в європейських країнах. У той же час у нас діють більш
ніж ліберальні екологічні норми у відношенні автомобілів і деяких видів
техніки.

Обмеження такого роду роблять істотний вплив на напрямки й обсяги
міжнародних потоків товарів і послуг. При цьому не усе з чинних видів
обмежень є протекціоністськими мірами захисту внутрішнього ринку від
іноземної конкуренції. Введення деяких із них продиктовано турботою про
життя і здоров’я населення, прагненням повніше проінформувати споживача
про можливі наслідки, які пов’язані із придбанням і використанням
іноземних товарів і послуг. Для виконання цих вимог часто необхідно
вносити зміни в існуючі технології й одержувати відповідний сертифікат
якості. Проте, чим би не пояснювалося введення схованих видів торгових
обмежень, усі вони дискримінують іноземні товари на користь вітчизняних,
а витрати по введенню такого роду обмежень перекладаються в кінцевому
рахунку на плечі споживачів. У сучасних умовах вибір торгової політики
не є сугубо приватною справою уряду тієї або іншої країни. Будь-яка
країна, уводячи ті або інші торгові обмеження, не може не брати до уваги
колективну думку світового співтовариства, зафіксовану в статутах
міжнародних економічних організацій, двух- і багатосторонніх угодах з
іншими країнами. Переговори в рамках ГАТТ сприяли загальному зниженню
тарифів і розробці кодексу поводження, вимоги якого обов’язкові для
країн-учасниць цієї угоди. Інші країни, не будучи членами ГАТТ, брали
участь у його роботі на правах спостерігачів і розділяли принципи,
проголошені цією організацією.

Використана література:

Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. №
168/97-ВР.

Закон № 2097 — Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992 р.
№ 2097.

Закон України «Про митний тариф України» від 05.04.2001р. № 2371-ІІІ.

Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

Ковалевський І.С. Зовнішньоекономічна діяльність України. – Харків,
2000.

Основи митного права. Підручник. – Харків, 2002.

Міжнародне економічна право. Підручник. – К., 2001.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид.,
випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. — К.: ВІРА-Р, 2002. — 552
с.

PAGE

PAGE 12

Похожие записи