.

Державна служба та її особливості (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 5752
Скачать документ

Реферат

на тему:

Державна служба та її особливості

16 грудня 1993 року був прийнятий закон “Про державну службу”. Цей
Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо
створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов
реалізації громадянами України права на державну службу. Він визначає
загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які
працюють в державних органах та їх апараті.

Отже, державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які
займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного
виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за
рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають
відповідні службові повноваження.

Посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна
одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене
нормативними актами коло службових повноважень. Посадовими особами
відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників
державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких
законами або іншими нормативними актами покладено здійснення
організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Державна служба грунтується на таких основних принципах:

служіння народу України;

демократизму і законності;

гуманізму і соціальної справедливості;

пріоритету прав людини і громадянина;

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості
справі;

персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і
дисципліни;

дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального
самоврядування;

дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян.

Відповідно до Конституції України та ст.4 закону України “Про державну
служубу”, право на державну службу мають громадяни України незалежно
від походження, соціального і майнового стану, расової і національної
приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця
проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та
пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою
процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

Державний службовець повинен:

сумлінно виконувати свої службові обов’язки;

шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників,
дотримуватися високої культури спілкування;

не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної
служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Державна політика у сфері державної служби визначається Верховною Радою
України.

Основними напрямами державної політики у сфері державної служби є
визначення основних цілей, завдань та принципів функціонування інституту
державної служби, забезпечення ефективної роботи всіх державних органів
відповідно до їх компетенції.

Для проведення єдиної державної політики та функціонального управління
державною службою утворюється Головне управління державної служби при
Кабінеті Міністрів України.

Питання функціонування державної служби в інших державних органах,
правове становище яких регулюється спеціальними законами України,
вирішуються цими органами.

Органом управління державною службою в державних органах та їх апараті є
Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України.

Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України:

прогнозує і планує потребу державних органів та їх апарату в кадрах;

забезпечує разом з іншими державними органами реалізацію загальних
напрямів політики у сфері державної служби в державних органах та їх
апараті;

розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти
нормативних актів з питань державної служби в державних органах та їх
апараті;

розробляє, координує і контролює здійснення заходів щодо підвищення
ефективності державної служби в державних органах та їх апараті;

здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору державних
службовців в державних органах та їх апараті;

організує навчання і професійну підготовку державних службовців
державних органів та їх апарату;

контролює дотримання визначених цим Законом умов реалізації громадянами
права на державну службу;

організує, координує та забезпечує умови для розвитку наукових
досліджень з питань державної служби.

Регулювання правового становища державних службовців, що працюють в
апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного
контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється
відповідно до закону України “Про державну службу”, якщо інше не
передбачено законами України.

Основними обов’язками державних службовців в Украъны згыдно з чинним
законодавством, тобто законом України “Про державну службу”, є:

додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів
відповідно до їх компетенції;

недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне
і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб,
розпоряджень і вказівок своїх керівників;

збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм
відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої
інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної
кваліфікації;

сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в
роботі.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі
одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний
службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це
посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його
виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

Державні службовці мають право:

користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України
Конституцією і законами України;

брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень
рішень;

одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій,
органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з
питань, що належать до їх компетенції;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе
з боку керівників, співробітників і громадян;

вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових
повноважень за посадою службовця;

на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому
присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження
ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей,
сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на
заміщення посад більш високої категорії;

вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку
службовця, звинувачень або підозри;

на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови
праці;

на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах
та у судовому порядку.

Конкретні обов’язки та права державних службовців визначаються на основі
типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових
положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних
державних органів у межах закону та їх компетенції.

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі
та його апараті особи, які:

визнані у встановленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або
підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

в інших випадках, встановлених законами України.

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої –
сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, подає за місцем
майбутньої служби відомості про доходи та зобов’язання фінансового
характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї.
Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої і
другої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, повинна подати
також відомості про належні їй та членам її сім’ї нерухоме та цінне
рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.

Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за
невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення
своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням
державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного
службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.

До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним
законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи
дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідність;

затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні
на вищу посаду.

Прийняття на державну службу на посади третьої – сьомої категорій,
передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі,
крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється
Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації та
поширенню через засоби масової інформації не пізніш як за один місяць до
проведення конкурсу.

Забороняється вимагати від кандидатів на державну службу відомості та
документи, подання яких не передбачено законодавством України.

Президент України, Голова Верховної Ради України, члени Уряду України,
глави місцевих державних адміністрацій мають право самостійно добирати
та приймати осіб на посади своїх помічників, керівників прес-служб,
радників і секретарів згідно з штатним розписом і категорією, що
відповідає посаді (патронатна служба). Порядок перебування на державній
службі таких осіб установлюється відповідними органами.

Державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і
5 Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші
дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

Інші обмеження, пов’язані з проходженням державної служби окремими
категоріями державних службовців, встановлюються виключно законодавчими
актами України.

Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу,
приймають Присягу такого змісту:

“Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю,
що буду вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції
та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх
авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з
гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати
свої обов’язки”.

Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається за місцем
роботи. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування
терміном до шести місяців.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і
ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця,
може проводитися стажування у відповідному державному органі терміном до
двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

Тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до
законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених
цим Законом.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці
зобов’язані за розпорядженням керівника органу, в якому вони працюють,
з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які
компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

За рішенням керівника органу державні службовці можуть бути відкликані
із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки,
яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час
відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

Невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або
заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові,
державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, є
підставою для відсторонення державного службовця від виконання
повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про
відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою
приймається керівником державного органу, в якому працює цей службовець.

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна
перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування
проводиться у строк до двох місяців у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від
виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами
службового розслідування, це рішення скасовується.

Граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для
чоловіків і 55 років для жінок. У разі необхідності керівник державного
органу за погодженням з Начальником Головного управління державної
служби при Кабінеті Міністрів України може продовжити термін перебування
на державній службі, але не більш як на п’ять років.

У виняткових випадках після закінчення цього терміну державні службовці
можуть бути залишені на державній службі лише на посадах радників або
консультантів за рішенням керівника відповідного державного органу.

Прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання
їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, проводиться
відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, які
їм присвоюються.

Основними критеріями класифікації посад державних службовців є
організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і
характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в
структурі державного органу.

Встановлюються такі категорії посад службовців:

перша категорія – посади голів державних комітетів, що не є членами
Уряду України, голів інших центральних органів державної виконавчої
влади при Кабінеті Міністрів України, Постійного Представника Президента
України в Республіці Крим, представників Президента України в областях,
містах Києві та Севастополі, перших заступників міністрів, перших
заступників голів державних комітетів, що входять до складу Уряду,
керівників Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради
України та інші прирівняні до них посади;

друга категорія – посади заступників керівника Адміністрації Президента
України, заступників керівника Секретаріату Верховної Ради України,
заступників керівника апарату Кабінету Міністрів України, керівників
структурних підрозділів Секретаріату Верховної Ради України,
секретаріатів постійних комісій Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, апарату Кабінету Міністрів України, радників та
помічників Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України, заступників міністрів, заступників голів
державних комітетів, які входять до складу Уряду, перших заступників,
заступників голів комітетів та інших центральних органів державної
виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України, першого заступника
Постійного Представника Президента України в Республіці Крим, перших
заступників глав обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади;

третя категорія – посади заступників керівників структурних підрозділів,
завідуючих секторами, головних спеціалістів, експертів, консультантів
Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і
апарату Кабінету Міністрів України, заступників Постійного Представника
Президента України в Республіці Крим, заступників глав обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
представників Президента України в районах, районах міст Києва та
Севастополя, начальників управлінь, самостійних відділів у складі
міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади та
інші прирівняні до них посади;

четверта категорія – посади спеціалістів Адміністрації Президента
України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету
Міністрів України, заступників начальників управлінь, самостійних
відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів
державної виконавчої влади, керівників управлінь, відділів, служб
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
та інші прирівняні до них посади;

п’ята категорія – посади спеціалістів міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, заступників представників Президента
України в районах, районах міст Києва та Севастополя, заступників
керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, спеціалістів апарату
цих адміністрацій та інші прирівняні до них посади;

шоста категорія – посади керівників управлінь, відділів, служб районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
спеціалісти управлінь, відділів, служб обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до
них посади;

сьома категорія – посади спеціалістів районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь і відділів та інші
прирівняні до них посади.

Віднесення існуючих посад державних службовців, не перелічених у цій
статті, а також віднесення до відповідної категорії нових посад
державних службовців проводиться Кабінетом Міністрів України за
погодженням з відповідним державним органом.

Положення про ранги службовців затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Ранг службовцю присвоюється відповідно до займаної посади, рівня
професійної кваліфікації та результатів роботи.

Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються
Президентом України.

Ранги, які відповідають посадам другої категорії, присвоюються Кабінетом
Міністрів України.

Ранги, які відповідають посадам третьої – сьомої категорій, присвоюються
керівником державного органу, в системі якого працює державний
службовець.

При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах
відповідної категорії посад.

Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади
державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два
роки. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю
може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної
категорії посад.

За сумлінну працю державному службовцю при виході на пенсію може бути
присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.

Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або
залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається
присвоєний ранг.

Народним депутатам України, які до обрання перебували на державній
службі, час виконання цих обов’язків зараховується до стажу державної
служби.

У трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння,
зміну і позбавлення відповідного рангу.

Просування по службі державного службовця здійснюється шляхом зайняття
більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше
встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом
присвоєння державному службовцю більш високого рангу.

Державний службовець має право брати участь у конкурсі на заміщення
вакантної посади. Переважне право на просування по службі мають державні
службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють
ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень та
зараховані до кадрового резерву.

У державних органах створюється кадровий резерв для зайняття посад
державних службовців, а також для просування по службі.

Кадровий резерв формується із:

спеціалістів місцевого та регіонального самоврядування, виробничої,
соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників
навчальних закладів відповідного профілю;

державних службовців, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування
та рекомендовані для просування на більш високі посади.

Порядок формування і організація роботи з кадровим резервом регулюються
Положенням про кадровий резерв державної служби, яке затверджується
Кабінетом Міністрів України.

Державним службовцям створюються умови для навчання і підвищення
кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на факультетах) та
шляхом самоосвіти.

Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі
через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше
одного разу на п’ять років. Результати навчання і підвищення
кваліфікації є однією з підстав для просування по службі.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України,
державна служба припиняється у разі:

1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 Закону);

2) недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог,
передбачених статтею Закону;

3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної
служби (стаття 23 Закону);

4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої
категорії (стаття 31 Закону);

5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню
державного службовця на державній службі (стаття 12 Закону);

6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги,
передбаченої статтею 17 Закону;

7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей
щодо його доходів, передбачених статтею 13 Закону.

Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для
припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з
ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців
патронатної служби.

За державними службовцями, які займали посади першої категорії не менше
трьох років і звільнені у зв’язку із зміною складу органу, де вони
працювали, або закінченням терміну повноважень цього органу,
зберігається середньомісячний заробіток на період працевлаштування, але
не більше одного року.

Відставкою є припинення державної служби службовцем, який займає посаду
першої або другої категорії, за його письмовою заявою.

Підставами для відставки є:

принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи, а
також етичні перешкоди для перебування на державній службі;

примушування державного службовця до виконання рішення державного органу
чи посадової особи, яке суперечить чинному законодавству, що може
заподіяти значної матеріальної або моральної шкоди державі,
підприємствам, установам, організаціям або об’єднанням громадян,
громадянину;

стан здоров’я, що перешкоджає виконанню службових повноважень (за
наявності медичного висновку).

Відставка приймається або в ній дається мотивована відмова державним
органом або посадовою особою, які призначили державного службовця на цю
посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову в ній приймається у
місячний термін. У разі відмови у відставці державний службовець повинен
продовжувати виконання службових обов’язків і має право на звільнення в
порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.

У разі відставки державного службовця, який не досяг пенсійного віку,
але має достатній для призначення пенсії стаж (для чоловіків – 25, для
жінок – 20 років) і відпрацював на посадах першої чи другої категорії не
менш як п’ять років, йому виплачується щомісячно 85 відсотків його
посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років до
досягнення пенсійного віку.

При досягненні пенсійного віку державним службовцем, який перебуває у
відставці, йому призначається пенсія як державному службовцю.

У разі призначення пенсії за віком, працевлаштування, засудження за
скоєння злочину виплати, передбачені частиною четвертою цієї статті,
припиняються.

Рішення про припинення державної служби може бути оскаржено державним
службовцем безпосередньо до суду.

Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні
матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків,
сприяти укомплектуванню апарату державних органів компетентними і
досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю.

Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів,
премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі
та інших надбавок.

Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від
складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків.

Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного державному
службовцю.

Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у
відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно
від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5
років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років –
30, понад 25 років – 40 відсотків.

Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі
досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за
виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і
доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань.

Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів,
надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом
Міністрів України.

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний
бюджет України та інші джерела, визначені для цієї мети положеннями про
органи державної виконавчої влади, затвердженими указами Президента
України та постановами Кабінету Міністрів України.

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення
посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених
цим Законом, гарантій, пільг і компенсацій.

За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання
трудових обов’язків державним службовцям видається грошова винагорода в
розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За особливі трудові заслуги державні службовці представляються до
державних нагород та присвоєння почесних звань.

Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30
календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої
відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового
окладу.

Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10
років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15
календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних
відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Пенсія державним службовцям виплачується за рахунок держави.

На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли
встановленого законодавством України пенсійного віку, за наявності
загального трудового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок
– не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби – не менше 10
років. Зазначеним особам призначаються пенсії в розмірі 80 відсотків
суми їх посадового (чинного) окладу з урахуванням надбавок, передбачених
цим Законом, без обмеження граничного розміру пенсії.

Пенсія державному службовцю виплачується у повному розмірі незалежно від
його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію.

За кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія
збільшується на один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків
посадового (чинного) окладу з урахуванням надбавок, передбачених цим
Законом, без обмеження граничного розміру пенсії.

Державний службовець, звільнений з державної служби у зв’язку з
засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового
становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на
одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія
державному службовцю призначається на загальних підставах.

Державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу
державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в
розмірі 10 місячних посадових окладів.

У разі виходу на пенсію державні службовці при наявності стажу державної
служби не менше 10 років користуються умовами щодо комунально-побутового
обслуговування, передбаченими цим Законом.

Особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть
цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із
чинним законодавством.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020