.

1. Суть і завдання роздержавлення та приватизації в Україні. 2. Етапи, особливості та результати проведення приватизації в Україні (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 8736
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ “ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ”

1) Суть і завдання роздержавлення та приватизації в Україні

Cучасна економіка України може ефективно функціонувати лише при
наявності в ній різноманітних видів і форм власності. Вони передбачені
Законом України “Про власність”, прийнятим у 1991р. Див. схему 1.

Схема 1

Види передбачені Законом України

“Про власність”

Кожен з цих видів має різноманітні форми. Зокрема, колективна власність
згідно з Законом може бути представлена формами, перерахованими в схемі
2.

Схема 2

Форми колективної власності

Особливістю вітчизняної економіки є те, що вона (про що мова йшла вище)
протягом тривалого часу формувалася як державна. Внаслідок цього держава
стала монопольним розпорядником 90-100% виробничих фондів, готової
продукції. Вона ж централізовано займалася розподілом робочої сили. За
цих умов нові види й форми власності могли виникнути лише в результаті
подолання державного монополізму на власність. Найпростішим, на перший
погляд, способом здійснити це є проведення широкомасштабного
роздержавлення та приватизації власності. Проте при всій простоті й
зрозумілості цього заходу практика показала, що не все так просто в
реальній дійсності, як на папері. Виявилося, що роздавати власність у
багатьох відносинах складніше, ніж відбирати. Англія, наприклад,
затратила десять років, щоб приватизувати лише десять великих державних
підприємств.

Тому необхідно спочатку з’ясувати, який зміст вкладається в поняття
“роздержавлення” й “приватизація”. Термін “роздержавлення” на Заході
відомий давно, і вживається він однозначно з& змістом – як передача
власності з державного сектора в приватний.

У нас, враховуючи суцільний (тобто в усіх сферах) монополізм, зумовлений
пануванням державної власності, в поняття роздержавлення вкладається
дещо інший зміст. А саме: ліквідація монополії держави. Тобто,
перетворення її із засобу придушення недержавних форм розвитку
суспільства в орган, який гарантує: а)різноманітність форм розвитку
економіки, соціально-політичної, духовної та інших сфер; б)передачу
власності з державного сектору в приватний (юридичним і фізичним
особам). А це означає, що однією з суттєвих сторін роздержавлення є
перетворення самої держави.

Тому слід розрізняти роздержавлення й приватизацію. Приватизація – це
лише етап роздержавлення, який передбачає передан-ня працівникам символу
власності на частину засобів виробництва або продаж їх (в т.ч. цілих
підприємств) у приватну власність. Роздержавлення ж повинно розв’язувати
більш глибокі завдання: подолання соціально-економічної монополії
держави; забезпечення альтернативності трудових відносин замість
безальтернативного державного найму; перехід до багатоканального
формування економічного регулювання; утворення системи соціальних
гарантій і соціального захисту трудящих.

До того ж слід мати на увазі, що роздержавлення повинно передбачити
утворення багатоукладної економіки, тобто економіки, в якій співіснують
різні форми власності, передбачені Законом “Про власність”. А це
означає, що воно за своєю суттю передбачає передачу державної власності
не лише (і не стільки) громадянам в індивідуальну приватну власність,
але й в інші форми володіння. Тому зводити роздержавлення власності до
поголовної приватної індивідуалізації (як це практично зараз
відбувається в Україні) є, по-перше, звуженням її змісту, а по-друге, –
кроком назад, як про це говорилося в попередніх питаннях.

В остаточному підсумку роздержавлення передбачає, що державна власність
повинна перейти до рук окремих юридичних або фізичних осіб, що й складає
основний зміст приватизації. Отже, зв’язок між роздержавленням та
приватизацією можна проілюструвати схемою 3.

Отже, якщо мова йде про роздержавлення власності в широкому розумінні,
то воно скероване на подолання державного монополізму в економіці й
створення умов для формування багатоукладної економіки. У вузькому
розумінні – це передача власності від держави в колективний і приватний
сектор, тобто, приватизація.

Схема 3

Роздержавлення та приватизація

Роздержавлення власності – головна мета економічної політики на
сучасному етапі, оскільки: а)забезпечує рівність усіх форм
власності; б)створює необхідні передумови для розвитку відносин; в)через
персоніфікацію власності посилює підприємницьку мотивацію зростання
ефективності ринкових трудову й виробництва. У той же час повна
ліквідація державної власності на засоби виробництва й передання її у
приватні руки (індивідуальні, колективні) може породити нові негативні
тенденції: неможливість або послаблення державного регулювання економіки
й створення приватних монополій тощо.

В яких же умовах роздержавлення ефективне? В економічній літературі, в
рекомендаціях деяких урядових і наукових установ можна зустріти
конкретну питому вагу (30-50%), яку повинна обіймати державна власність
у всій власності країни. До того ж робляться посилання, що так є в
розвинутих країнах світу, а отже, повинно бути й у нас. Але в наших
умовах, коли проходить не формування державного сектора, як це
відбувалося в країнах Заходу, а роздержавлення величезного (в межах
країни) організаційно-економічного комплексу, встановити апріорі –
скільки треба роздержавити майна, а скільки залишити в державному
секторі – витівка безперспективна й навіть шкідлива. Процес
роздержавлення не відбувається одночасно й швидко в усіх галузях
економіки. Він проходитиме поетапно, протягом тривалого часу. Тому до
нього потрібно підходити, керуючись усією сукупністю інтересів,
враховуючи психологію людей, традиції, світовий досвід, а не лише
бажання якнайшвидше створити умови для реставрації капіталізму.

До того ж зміна форм власності підприємства не скасовує його монополії
(якщо воно було монополістом), не забезпечує зростання ефективності, не
гарантує того, що воно запрацює на суспільний прогрес. Світовий досвід
роздержавлення й приватизації свідчить, по-перше, що невисока
ефективність підприємств державного сектора в розвинутих країнах
зумовлена недержавною формою власності. Вони можуть бути
висококонкурентними, ефективними, якщо функціонують в умовах
конкуренції, живуть за законами ринку, а не розраховують на бюджетне
фінансування. По-друге, роздержавлення й приватизація в усіх країнах
через деякий час замінюються націоналізацією й реприватизацією. Ці
процеси проходять циклічно (Англія, Франція, Австрія). По-третє,
державний сектор є тією матеріальною основою, яка дає можливість державі
здійснювати регулюючий вплив на економіку, послаблювати соціальну
напругу в суспільстві й забезпечувати доступ населення до суспільних
благ. По-четверте, без потужної державної економіки не забезпечити
обороноздатність країни. Тому роздержавлення й приватизацію необхідно
здійснювати, враховуючи як економічні, так і соціальні та політичні
наслідки. Держава була й повинна залишатися суб’єктом власності, її не
можна виключати з економічного життя. Мова йде про інше. Необхідно
подолати монопольне становище держави та її відомств. А це передбачає:
а)приватизацію частини державної власності та введення її в орбіту
ринкової економіки; б)переведення частини підприємств, які залишаються
власністю держави, в ринковий режим функціонування. Це можливо здійснити
шляхом диференціації функцій між власником (державою), менеджером і
трудовим колективом.

2) Етапи, особливості та результати проведення приватизації в Україні

Отже, якісне відтворення та більш ефективне використання власності на
засоби виробництва на сучасному етапі неможливі без зміни відносин
власності. Тобто, без передачі частини власності з рук держави приватним
фізичним та юридичним особам, що передбачає створення прошарку
недержавних власників як основи багатоукладної соціальне орієнтованої
економіки. Проте слід пам’ятати, що при розподілі державної власності
неминучими є соціальні перекоси й конфлікти. Як же уникнути цих
соціальних конфліктів і по справедливості (якщо це взагалі можливо)
провести роздержавлення й приватизацію власності? В цілому, в суспільній
свідомості намітилися три основні підходи (шляхи) до вирішення проблеми
роздержавлення й приватизації власності. Перший передбачає звичайну
передачу державних підприємств у власність трудових колективів. Другий –
розподіл державної власності або певної її частини між усіма членами
суспільства. Причому, і перший, і другий підходи передбачають, в
основному, безоплатну передачу власності в руки громадян або трудових
колективів. В основі третього підходу лежить продаж державної власності
громадянам і недержавним юридичним особам. Див. схему 4.

Схема 4

Шляхи роздержавлення власності

Кожний з цих підходів має свої плюси й мінуси. Так, з передачею
підприємств у власність трудових колективів процес роздержавлення й
приватизації пішов би досить швидко. Державне майно потрапило б до рук
тих, хто працює. В той же час такий підхід може, по-перше, породити
соціальну несправедливість, а по-друге, не гарантує в майбутньому
ефективне, функціонування роздержавлених засобів виробництва. В чому
криються корені соціальної несправедливості при такому підході? Річ у
тім, що об’єкти, що підлягають роздержавленню й приватизації,
нерівноцінні. Є підприємства з фондоозброєністю 2-3 млн. грн. на
працюючого, а є – з фондоозброєністю 20-30 млн. грн. Трудові колективи з
передачею таких різних підприємств у власність відразу потрапляють у
нерівні соціальні умови. Якщо роздавати державні об’єкти у власність
тільки тим, хто на них працює, то що тоді отримають люди, зайняті в
невиробничій сфері (вчителі, лікарі військовослужбовці та інші
працівники державних підприємств, які не підлягають роздержавленню) і
ті, хто взагалі не працює?

Існує думка, що перетворення підприємства з державного в колективне
породжує інтерес усього колективу до високопродуктивної діяльності.
Проте це не так. Припустимо, що підприємство стало колективним
(безоплатною Передачею або іншим шляхом). Кому належать обладнання,
верстати, будівлі і т.д.? Всім і нікому зокрема. Але ж тоді виходить те,
що й було, тільки на іншому рівні. В таких умовах з’являється інтерес не
до більш ефективної діяльності, а до вигідного розподілу прибутку. Така
форма приватизації знову відокремлює працівника від засобів виробництва,
спрямовує його інтереси не у виробниче, а у розподільче, споживче русло.
При виникненні питання розподілу колективного прибутку – на розвиток
виробництва з метою одержання в майбутньому більшого прибутку чи на
підвищення оплати праці, в умовах суспільного ринкового дефіциту та
підвищення цін, воно вирішується однозначно, за принципом: “краще синиця
в руках, ніж журавель у небі”.

Інший підхід, який передбачає розподіл власності між усіма громадянами,
здавалося б, усуває ці недоліки. Але й тут є проблеми. Чого ми всі
чекаємо від приватизації? Передбачається, що роздержавлення й
приватизація власності забезпечують підвищення ефективності виробництва
внаслідок відродження в людини стимулів до праці, появи в економіці
суб’єктів, орієнтованих на привила “ринкової гри”. А це, в свою чергу,
повинно забезпечити й більш високий рівень життя. Що ж може дати в
такому розумінні приватизація шляхом розподілу власності між громадянами
на паї? Виявляється, дуже мало, тому що зрівняльний розподіл прав на
державне майно не піднесе у народі дух підприємництва. Окрім цього, слід
задуматися про гігантську масу зусиль (матеріальних, організаційних,
моральних), які знадобляться, щоб кожному вручити його пай, привести
якось усю систему в рух, страхуватися від зловживань. У країні нікому
буде займатися на той час творчою діяльністю – всі будуть безпосередньо
зайняті розподілом і перерозподілом паїв. Для злодіїв і шахраїв такий
підхід до роздержавлення й приватизації власності держави буде лише
знахідкою, про що свідчить досвід країн Східної Європи, які спочатку так
спробували вирішувати цю проблему, а також наш досвід з приватизаційними
паперами. Закон про них було прийнято ще в березні 1992 p., але й до
цього часу ефективного механізму їх використання не вироблено.

У межах другого підходу сьогодні, згідно з Законом “Про приватизацію
майна державних підприємств”, пропонується механізм “поділу” через
приватизаційні майнові сертифікати, які визначають частку кожного
громадянина України в державному майні, що підлягає приватизації. Цей
шлях, на думку авторів, повинен за короткий час створити мільйони нових
власників – опору ринкових перетворень. Але й це стало черговим міфом.
Тому що, по-перше, на порожній ринок було викинуто величезну кількість
потенційних купівельних платіжних засобів33, що неминуче підштовхнуло
інфляцію. По-друге, мізерна вартість приватизаційного сертифіката
(1050000крб.) при високій інфляції лише номінальне збільшила кількість
власників. Реально населення ще більше убожітиме, бо не буде вже
суспільних фондів споживання, безоплатного навчання й охорони здоров’я,
пільгових санаторних путівок тощо. По-третє, трудові колективи будуть
оподатковані дивідендним податком, який вони повинні будуть сплачувати
невідомим і непотрібним для них власникам приватизаційних паперів,
прихованих вивісками інвестиційних або страхових фондів.

Нарешті, третій підхід – продаж державної власності громадянам – ці
недоліки неначе долає. Частина грошей, витрачена на придбання власності,
вилучається з грошового обороту. Та й ставлення до придбаного на “свої
кровні” майна, зрозуміло, буде іншим, ніж до майна, отриманого
безкоштовно. Чи є мінуси в такому підході? Так, вони в тому, що,
по-перше, роздержавлення при викупі не можна здійснити швидко, а по
друге, гостро виникає проблема оцінки майна, яке продається. Суть першої
проблеми в тому, що бажаючих купити об’єкти державної власності, може
бути дуже багато, але достатні фінансові ресурси є не у всіх34. Отже,
звужується соціальна база цього процесу. Поки буде йти процес первісного
нагромадження капіталу, який може тривати багато років, “командні
висоти” будуть залишатися в руках держави, що природно, не зовсім
бажано, або перейдуть у руки кримінального капіталу, що практично й
відбувається. Суть другої проблеми в тому, що практично не існує служби,
яка б добросовісно й швидко могла зробити оцінку майна, що
приватизується.

Проте в межах названих підходів (шляхів) проблема роздержавлення й
приватизації може , вирішуватися. Складнощі, звичайно, є але є й шляхи
їх подолання. Зокрема, в Законі “Про приватизацію майна державних
підприємств” взято за основу третій підхід, доповнений елементами
першого й другого. Він передбачає такі способи приватизації для різних
груп об’єктів: викуп об’єктів малої приватизації товариствами покупців;
викуп державного майна підприємства за альтернативним планом
приватизації; викуп державного майна, зданого в оренду; продаж на
аукціоні та за конкурсом; продаж акцій відкритих акціонерних товариств.
Перераховані способи не виключають й інші, якщо вони не суперечать
чинному законодавству.

Викуп, об’єктів малої приватизації – це спосіб приватизації, за яким
власником об’єкта стає товариство покупців, створене його працівниками.
Цей спосіб не передбачає конкуренції покупців.

Викуп державного майна підприємства згідно з альтернативним планом
приватизації – спосіб приватизації, за яким власником об’єкта (або його
частки) стає товариство покупців, яке запропонувало план, альтернативний
тому, що розробила комісія з приватизації.

Викуп, державного майна, зданого в оренду – спосіб, за яким власником
об’єкта стає орендар відповідно до договору оренди.

Продаж на аукціоні та за конкурсом – спосіб, за яким власником об’єкта
стає покупець, котрий запропонував у ході аукціону максимальну ціну, або
на конкурсі – найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта, а за рівних
умов – найвищу ціну.

Продаж акцій відкритих акціонерних товариств – спосіб, за яким
власниками акцій державних підприємств, перетворених у відкриті
акціонерні товариства, на конкурсних засадах стають ті покупці, які
запропонували найвищу ціну за найбільшу кількість акцій після реалізації
частини їх на пільгових умовах. Механізм приватизації державної
власності з використанням приватизаційних сертифікатів (ваучерів)
наводиться у схемі 5.

Принципова схема приватизації

податки
приватизацій

сертифікати

або

Дививіденди
Дивиденди

Або дивіденди

Якщо на перших етапах роздержавлення власності переважали способи, що
передбачали передачу об’єктів державної власності трудовим колективам,
то сучасний етап характерний тим, що пріоритет надається продажу
державного майна на аукціонах та за конкурсом.

Роздержавлення власності, яке йде повним ходом у сучасній Україні,
закладає фундамент її економічної системи, її економічний базис. Отже,
по-перше, тривалість цього процесу визначає час перебування України в
перехідному періоді. По-друге, від того, до чиїх рук потрапить
власність, залежатиме, з одного боку, чи відбудеться Україна як
незалежна держава, а з іншого,- на чию користь працюватиме економіка –
на народ України чи на мафіозні структури, які зараз гарячкове
скуповують державне майно й пнуться до влади.

Література

Марцин В.С. Становлення ринкової економіки в Україні. – К., 1999.

Мельник А.Ф. Організаційно-економічний механізм розвитку територіального
комплексу послуг. – Тернопіль,1997.

Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка А. Державне регулювання економіки. –
Львів, 1999.

Михасюк І.Р., Залога С.М., Сажинець С.И. Основи та важелі державного
регулювання економіки. – Львів, 1998.

Науменко В. І., Панасюк Б.Я. Впровадження методів прогнозування і
планування в умовах ринкової економіки. -К.,1995.

Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.,
1998.

PAGE

PAGE 2

В

И

Д

И

Індивідуальна (особиста і приватна) власність громадян

Колективна власність

Державна власність

Власність інших держав, міжнародних організацій,

СП та іноземних громадян

Власність орендного підприємства

Власність колективного підприємства

Власність кооперативна

Власність

акціонерного товариства

Власність господарського товариства

Власність господарської асоціації

Власність громадських організацій і фондів

Власність релігійних організацій

Роз-

дер-

жав-

лен-

ня

При-

ва-

ти-

за-

ція

Виведення підприємств з державного управління й надання їм економічної
свободи

Перетворення державних підприємств в інші форми власності ( колективні)

Перехід власності до рук окремих фізичних осіб

Передача підприємств у власність трудових колективів

Поділ державної власності між громадянами країни

Продаж об’єктівдержавної власності громадянам і юридичним особам
(недержавним)

Шляхи

Держава

Підприємства, що підлягають приватизації

Інвестиційний фонд

Громадяни

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019