.

Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 14541
Скачать документ

Цінні папери

Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа.
Формування ринку цінних паперів в Україні.

Реферат

на тему:

TOC \o “1-3” \h \z \u HYPERLINK \l “_Toc22402725” Вступ PAGEREF
_Toc22402725 \h 2

HYPERLINK \l “_Toc22402726” 1. Суть та види цінних паперів PAGEREF
_Toc22402726 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc22402727” 2. Ринок цінних паперів PAGEREF
_Toc22402727 \h 6

HYPERLINK \l “_Toc22402728” 3.Фондова біржа PAGEREF _Toc22402728 \h
7

HYPERLINK \l “_Toc22402729” 4. Формування ринку цінних паперів в
Україні PAGEREF _Toc22402729 \h 9

HYPERLINK \l “_Toc22402730” Висновки. PAGEREF _Toc22402730 \h 11

Вступ

Цінні папери, біржа, фондовий ринок — слова, які непомітно ввійшли в наш
обіг. Кожна освічена людина повинна мати уяву про такі, ще кілька років
тому малознайомі більшості терміни.

Створення акціонерних товариств, підприємств з участю іноземного
капіталу, асоціацій, корпорацій, а також розвиток міжнародних
економічних зв’язків України, як самостійної держави, потребує певного
підходу до всього процесу господарської діяльності з метою підвищення
раціонального і більш ефективного використання ресурсів виробництва, для
виявлення негативних і позитивних факторів роботи підприємства.

З розвитком ринкових відносин в практиці господарської діяльності
підприємств всіх форм власності широке розповсюдження отримали фінансові
активи, тобто цінні папери.

Для того, щоб орієнтуватися в різноманітності цінних паперів, необхідно
розбиратися в їх економічному призначенні, умовах випуску і обігу,
можливих варіантах отримання доходу.

Особливо актуальна ця тема на сучасному етапі розвитку України, коли
проводиться приватизація більшості державних підприємств, створюється
значна кількість акціонерних товариств і кожний може зіткнутися з
цікавою, ризиковою частиною ринку – ринком цінних паперів.

Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально-економічною системою,
на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє
акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери,
структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної
структури суспільства, підвищенню добробуту кожної людини шляхом
володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній
готовності населення до ринкових відносин.

Суть та види цінних паперів

Цінні папери є товаром, який обертається на фондовому ринку. Тому перш,
ніж перейти до розгляду особливостей побудови та функціонування
фондового ринку, необхідно розглянути, що містить в собі поняття цінного
паперу і які документи можуть обертатися на ринку цінних паперів.

Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння
або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх
випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у
вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових
та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.(Див.
Додаток 1)

Відповідно до чинного законодавства в Україні можуть випускатися такі
види цінних паперів:

– акції,

– облігації внутрішніх державних і місцевих позик,

– облігації підприємств,

– казйачейські зобов’язання держави,

– ощадні сертифікати,

– приватизаційні чеки,

– векселі.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника: іменні цінні
папери, якщо інше не передбачено законом, або в них спеціально не
вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного
індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за
цінним папером до іншої особи ).

Цінні папери на пред’явника обертаються вільно.

Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також
як застава для забезпечення платежів і кредитів.

Цінні папери являються фінансовим інструментом, засобом обігу учасників
ринку. З розширенням ринку здійснюється процес перетворення двосторонніх
контрактів в цінні папери.

Цінні папери є також юридичним інструментом, так як за ним – угода з
приводу купівлі-продажу фінансових фондів.

Ознаками цінних паперів є:

— законність;

— стандартність (наявність визначених реквізитів);

— обіговість;

— ліквідність (здатність швидко реалізовутватись з мінімальними
збитками);

— спекулятивність;

— ризикованість;

— серійність, що поширює розповсюдження цінних паперів (серія А, Б, В і
т.д.).

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує
дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує
членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним,
дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді
дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації
акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейованими та
простими.

Обіг іменної акцїї фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться
товариством. До неї має бути внесено відомості про власника, час
придбання акцій, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів
(форма №1).

По акціях на пред’явника у книзі реєстрації зазначається їх загальна
кількість.

Привілейовані акції дають власнику переважне право на одержання
дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного
товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акційне мають
права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не
передбачене його статутом.

Привілейовані акції можуть випускатись із фіксованим у процентах до їх
номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів
провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру
одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли
прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по
привілейованим акціям провадиться за рахунок резервного фонду.

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових
коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість
цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого
проценту (якщо інше не передбачене умовами випуску). Облігації всіх
видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних
засадах.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меньшою
встановленого законом ліміту. Номінальна вартість облігації більша
ліміту повинна бути кратною мінімальній вартості облігації.

В Україні випускаються облігації таких видів:

– облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;

– облігації підприємств.

Облігації підприємств випускаються підприємствами всіх передбачених
законом форм власності, об’єднаннями підприємств, акціонерними та іншими
товариствами і не дають їх власникам права на участь в управлінні.

Державне казначейське зобов’язання – вид цінних паперів на пред’явника,
що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення,
засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають
право на одержання фінансового доходу .

Випускаються такі види казначейських зобов’язань:

– довгострокові – від 5 до 10 років;

– середньстрокові – від 1 до 5 років;

– короткострокові – до 1 року.

Рішення про випуск довгострокових і середньострокових казначейських
зобов’язань приймається Кабінетом Міністрів України.

Рішення про випуск короткострокових казначейських зобов’язань
приймається Міністерством фінансів України.У рішенні про випуск
казначейських зобов’язань визначаються умови їх випуску. Порядок
визначення продажної їх вартості встановлюється Міністерством фінансів
України, виходячи з часу їх придбання.

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових
коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення
встановленого строку депозиту та процентів по ньому.

Ощадні сертифікати видаються строкові (під певний договірний процент на
визначений строк) або до запитання, іменні та на пред’явника. Іменні
сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) іншим особам є
не дійсним.

Вексель – цінний папір (документ), який засвідчує безумовне грошове
зобов’язання векселедавця сплатити після настання певного строку
визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Випускаються такі види векселів:

– простий,

– переказиий.

Простий вексель містить такі реквізити:

а)найменування – “вексель”;

б) просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену суму;

в) зазначення строку платежу;

г) зазначення місця, в якому, повинен здійснитися платіж;

д) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути
здійсненний;

є) дату і місце складання векселя;

ж) підпис того, хто видав документ (векселедавця).

Переказаний вексель повинен містити крім реквізитів,передбачених у
підпунктах “а”, “в”, “ж” простого векселя, також: просту і нічим не
обумовлену пропозицію сплатити певну суму, найменування того, хто
повинен платити.

2. Ринок цінних паперів

Розвиток економіки постійно вимагає мобілізації, розподілу і
перерозподілу фінансових ресурсів. У будь-якій країні, де економіка
функціонує ефективно, цей процес здійснюється на ринку фінансових
ресурсів.

Ринок цінних паперів – це частина фінансового ринку. Фінансовий
ринок – ринок, що забезпечує розподілення грошових коштів між учасниками
економічних відносин. В залежності від форм, в яких грошові ресурси
обертаються на фінансовому ринку, в його складі поряд з ринком цінних
паперів виділяють ринок банківських кредитів.

Ринок цінних паперів охоплює як кредитні відносини, так і відносини
співвласності, які виражаються через випуск спеціальних документів
(цінних паперів), які мають власну вартість та можуть продаватися,
купуватися та погашатися.

Український ринок цінних паперів належить саме до тих, що тільки
формуються. Одна з причин цього полягає у відносно короткому терміні
існування національного фондового ринку. Законодавче його оформлення
почалося з прийняття Закону України «Про цінні папери та фондову біржу»
№1201-XII від 18.06.91р.; у жовтні того ж року була зареєстрована
Українська фондова біржа, перші торги на якій відбулися в лютому 1992
року.

Світова практика свідчить, що ринок цінних паперів неминуче еволюціонує
від хаотичності і роздробленості до цілісності, централізації та
державного регулювання. Це характерно для усієї фінансової системи
ринкових відносин – як у межах однієї країни, так і в міжнародних
фінансово-економічних відносинах.

Головними характеристиками та принципами функціонування такого ринку є
його цілісність, централізація, прозорість, застосування системи
електронного обігу цінних паперів.

Ринок цінних паперів можна розмежувати на первинний і вторинний,
біржовий і позабіржовий.(На додатку 2 зображено суб’єкти ринку цінних
паперів).

В свою чергу, вторинний ринок цінних паперів складається з двох частин:
організованого ринку – фондової біржі, та неорганізованого (який іноді
називають “вуличний”) ринку. Більш наглядно це показано на схемі 1:

3.Фондова біржа

В Законі України «Про цінні папери і фондову біржу», в Статуті
Української фондової біржі та в її Правилах визначено, що фондова біржа
є акціонерним товариством, яке зосереджує попит і пропозицію цінних
паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та діє на основі
вищезазначених законодавчих і нормативних актів на засадах цілісності,
централізації та прозорості ринку, його відповідності світовим
стандартам фондової торгівлі. Такі принципи забезпечують високі гарантії
безпеки, надійності, стабільності і ліквідності ринку цінних паперів в
Україні.

Звідси випливає головна функція фондової біржі, що закріплена
законодавчо: вона має бути організованим ринком цінних паперів, тобто
місцем, де брокери виконують замовлення клієнтів і укладають угоди з
купівлі-продажу акцій та облігацій тощо за цінами, що визначаються
співставленням попиту і пропозиції.

Цілісність та централізація ринку цінних паперів в Україні, які
забезпечуються наявністю єдиної фондової біржі – УФБ, єдиного
Національного Депозитарію та єдиного Клірингового банку – Акціонерного
банку «Україна», а також наявністю широкої розгалуженої мережі
брокерських контор і регіональних філій УФБ, в свою чергу створюють
можливості для участі і торгах УФБ будь-якого інвестора по всій
теріторії України.

Кожен банк, торговець цінними паперами, інвестиційна компанія відповідно
до «Положення про Центральний депозитарій цінних паперів при УФБ» можуть
бути його учасником, а в наступному, коли, як уже зазначалося, буде
здійснено перехід УФБ від діяльності у формі акціонерного товариства до
асоційованого членства, кожен з них може стати членом УФБ. Все це надає
широкі можливості зосереджувати на УФБ велику кількість замовлень на
купівлю чи продаж цінних паперів у будь-який час, з будь-якого куточка
України, а згодом з будь-якої країни світу, що, в свою чергу, забезпечує
високу ліквідність ринку цінних паперів.

Котирування – це визначення курсів цінних паперів, яке здійснюється
шляхом зосередження попиту та пропозиції, співставлення лімітів цін
замовлень на купівлю і продаж цінних паперів та встановлення оптимальної
ціни (курсу дня), при якій виконується найбільша кількість замовлень,
здійснюється найбільший обіг цінних паперів. Котирування – це одна з
головних функцій фондової біржі і одна з основних біржових операцій.

За наслідками котирування визначається стан ринку саме по кожному
окремому цінному паперу.

Після проведення котирування ринок може перебувати в одному із п’яти
станів:

ринок в абсолютній рівновазі;

ринок у неповній рівновазі;

ринок, обмежений в нерівновазі;

ринок, обмежений попитом або пропозиціями;

ринок без котирування.

Кожен із цих станів має такі ознаки:

Ринок в абсолютній рівновазі – всі замовлення на купівлю, обмежувальний
курс яких вищий або дорівнює курсу котирування, і всі замовлення на
продаж, обмежувальний курс яких нижчий або дорівнює курсу котирування,
виконуються повністю.

Ринок у неповній рівновазі – всі замовлення на купівлю, які мають межу
вищу, ніж курс котирування, і всі замовлення на продаж, які мають курс
нижчий, ніж курс котирування, виконуються повністю; замовлення на
купівлю або продаж, курс яких дорівнює курсу котирування, виконуються
частково або не виконуються зовсім.

Ринок, обмежений в нерівновазі – усі замовлення на купівлю, які мають
межу вищу або тотожну курсу котирування, виконуються в кількості, яка
вираховується шляхом застосування процента скорочення. Ринок є
відношенням (завжди менше 1) між кількістю заявлених цінних паперів в
зворотньому напрямі. Цей процент має бути вищим за рівень, встановлений
біржою. Межа процента скорочення в цьому випадку складає 20 відсотків.

Ринок, обмежений попитом або пропозиціями – процент скорочення менший,
ніж рівень, встановлений біржою, жодне замовлення не виконується. Біржа
публікує індикативний курс.

Ринок без котирування – курс визначити неможливо, біржа не публікує
ніякої інформації про стан ринку, крім попереднього курсу.

Для повної характеристики стану ринку вживаються також вісім його
тенденцій, які цілком залежать від переваг попиту чи пропозицій. Кожна
тенденція має свій номер, який публікується в біржовому бюлетені.

В Україні водночас здійснюється обіг матеріалізованих цінних паперів,
тобто паперових акцій і облігацій, та дематеріалізований, або
електронний, обіг цінних паперів у формі комп’ютерних (безготівкових)
записів на рахунках.

Паперові акції, облігації, інші матеріалізовані цінні папери перебувають
в обігові та котируються на електронних торгах в системі електронного
обігу цінних паперів, що забезпечується єдиним програмним забезпеченням
(біржа – центральний депозитарій – кліринговий банк). Проте як для
електронного (безготівкового) обігу, так і для матеріалізованого
(паперового) обігу цінних паперів використовується одна технологія
проведення котирування – визначення курсів цінних паперів.

Основою для проведення котирування є достатня кількість замовлень на
купівлю-продаж цінних паперів, які подаються клієнтами брокерам не
пізніше як за один день до початку торгів, для наступної передачі їх
брокерами на біржу.

4. Формування ринку цінних паперів в Україні

У забезпеченні надійного обігу цінних паперів в Україні основним
інституційним недоліком є нерозвинена депозитарна система.

Банк Міжнародних розрахунків визначає центральний депозитарій цінних
паперів (ЦДЦП) як “установу для утримання цінних паперів, яка забезпечує
здійснення операцій із цінними паперами шляхом електронних записів на
облікових рахунках.” Центральним визнається депозитарій, який забезпечує
такі послуги для всього національного ринку цінних паперів або для
одного з його секторів — ринків акцій, облігацій та грошових
інструментів — казначейських векселів, депозитних сертифікатів,
короткострокових зобов’язань місцевих органів влади тощо. Оскільки
допускається наявність окремого центрального депозитарію для державних
цінних паперів, то в принципі в одній країні може існувати кілька
центральних депозитаріів. Але зазвичай налічується не більше двох ЦДЦП:
для державних та для корпоративних цінних паперів усіх видів.

На жаль, в Україні, попри гостру необхідність та вимоги
закону, все ще немає повноцінно функціонуючого центрального депозитарію
для корпоративних цінних паперів. Хоча є шість фондових бірж і одна
система позабіржової фондової торгівлі (ПФТС), близько 400 реєстраторів
і 70 зберігачів. У нашій країні проведено 35 тисяч емісій акцій, їх
відсутність на ринку пояснюється лише … відсутністю самих акцій:
здебільшого фізична емісія не здійснювалася, а права власності
підтверджувалися витягами з реєстрів та довідками.

Національний депозитарій України (НДУ) створюється як
центральна ланка Національної депозитарної системи, що передбачено
Законом України “Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні”.

Специфічна особливість національної депозитарної системи
України полягає у створенні клірингового депозитарію “Міжрегіональний
фондовий союз” (МФС), який нині діє і негайне закриття (або злиття з
НДУ) якого у даний час видається передчасним. Адже Національний
депозитарій України сьогодні ще не вповні готовий виконувати
клірингово-розрахункові функції за операціями із цінними паперами. Є й
інші аргументи, наприклад, незавершеність реалізації програми розвитку
клірингово-депозитарної діяльності МФС, яка здійснюється українськими
фахівцями спільно із зарубіжними колегами з компанії
PricewaterhouseCooper у межах технічної допомоги з боку Агентства
міжнародного розвитку США (USAID).

Отже, нині в Україні є два депозитарії для цінних паперів
корпоративного сектора — НДУ та МФС. Кожен із них виконує свої функції.

• НДУ забезпечує стандартизацію документообігу щодо цінних паперів,
кодифікацію (нумерацію) цінних паперів та міжнародні відносини в галузі
депозитарної діяльності, в

тому числі встановлення кореспондентських відносин з іноземними
депозитарними установами.

• МФС зберігає цінні парери, обслуговує їх обіг, кліринг та розрахунки
за угодами щодо цінних паперів, а також веде реєстри власників іменних
цінних паперів.

Крім того, Національний банк України виконує функції
центрального депозитарію для цінних паперів, емітентом яких є держава.

Звісно, що такий стан речей не може бути ні постійним, ні
довготривалим, оскільки, як будь-який компроміс, він не задовольняє
жодну зі сторін і просто гальмує розвиток національної депозитарної
системи й усього фондового ринку. Але такий підхід дає НДУ певний час
для створення бази своєї діяльності у майбутньому, а МФС — для
завершення проекту розвитку клірингово-депозитарної діяльності
відповідно до світових стандартів. Виконання цих двох програм створює
підґрунтя для того, щоб по добровільній реорганізації всіх депозитаріїв
у єдиний централізований кліринговий депозитарій, як це передбачено
“Загальними засадами…”, НДУ міг успішно працювати як
повнофункціональний центральний депозитарій корпоративних цінних
паперів, а в подальшому, можливо, і як депозитарій державних цінних
паперів та інструментів грошового ринку. На час співіснування цих двох
депозитарних установ в Україні доцільно застосовувати згадану вище
модель “А”. Згодом усі депозитарні установи можна буде об’єднати в
єдиний центральний депозитарій. Своє місце в цьому процесі, очевидно,
знайде і Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД),
окремі ланки діяльності якої аналогічні функціям ЦДЦП.

В Україні фактично не має правової держави — нормативна база значно
відстає від реальних процесів. Особливо це проявилось в перші роки
незалежності, коли спостерігались афери з довірчими товариствами. Після
завершення «ваучерної» приватизації стало відомо, що значна частина
власності держави розділена неправильно, кримінальним чином та попала в
руки вузького кола наближених осіб, і держава безсила змінити ситуацію.

Висновки.

Вихід України із кризи, стабілізація економічного становища, підвищення
добробуту людей неможливі без розвиненого ринку цінних паперів. А для
цього, необхідне здійснення ряду невідкладних заходів. До першочергових
тут можна віднести:

прискорити процеси приватизації перш за все шляхом корпоратизації та
акціонування державної власності;

здійснити випуск і обіг державних всеукраїнських та муніципальних цінних
паперів, відновивши довіру до них з боку населення;

на державному рівні вирішити комплекс питань щодо вільного обігу в
Україні цінних паперів іноземних компаній, купівлі українських цінних
паперів іноземними інвесторами;

привести чинне законодавство у відповідність з потребами сьогоднішнього
функціонування та подальшого розвитку українського фондового ринку;

більш ефективно використовувати наявні можливості структур, що вже
працюють на національному ринку цінних паперів;

законодавчо передбачити гарантії держави по збереженню грошових
заощаджень населення;

створити державні органи управління і контролю за функціонуванням ринку
цінних паперів.

здійснення тих чи інших заходів дозволить прискорити формування в
Україні ринку цінних паперів.

Саме централізований та регульований ринок стає універсальним
механізмом, за допомогою якого врегульовуються не лише економічні, а й
соціальні і навіть політичні відносини. В макроекономічному плані він
дозволяє державним органам завдяки отриманню щоденного загального
балансу ринку безпосередньо контролювати його стан і своєчасно
попереджати кризові ситуації. Стабільність ринку сприятиме зміцненню
довіри населення до цінних паперів, залучить іноземних інвесторів, а
наявність єдиного центру котирування створить сприятливі умови для
здорової конкуренції торговців з одночасним збереженням гарантій для
інвесторів та емітентів.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Колесник В.В. Ринок цінних паперів і принципи правового регулювання.
Київ, 1993 р.

В.В.Оскольський. Фондовий ринок України. Київ, УФБ – «Скарбниця», 1994
р.

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу (1991)» Мінфін України №
04-305 від 30.09.1991 р.

Цінні папери в Україні. Київ, УФБ, 1993 р.

Алексеев Ю.И. Рынок ценных бумаг. Москва, 1992 г.

Постанова Кабміну від 29.04.1994 р. № 277 «Концепція функціонування і
розвитку фондового ринку в Україні».

В.М.Опарін. Фінанси. Київ, 1999 р.

Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. Киев, ФЕНИКС, 1997 г.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020