.

Механізм укладення біржових угод (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1406
Скачать документ

Реферат

на тему:

Механізм укладення біржових угод

HYPERLINK
“file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\07.html
” \l “123#123”

На товарних біржах України біржовою визнається угода, що відповідає
сукупності зазначених нижче умов:

а) якщо вона представляє купівлю-продаж, поставку та обмін товарів,
допущених до обігу на товарній біржі;

б) якщо її учасниками є члени біржі;

в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше
наступного за здійсненням угоди дня (Закон України “Про товарну біржу”,
ст.15).

Угоди, які укладаються на товарних біржах, мають такі ознаки:

* угода – це згода про купівлю-продаж біржового товару з коротким
строком поставки або визначеним строком його поставки в майбутньому;

* порядок укладення угод регулюється чинним законодавством та Правилами
біржової торгівлі кожної біржі;

* учасники біржових угод обов’язково є учасниками біржових торгів;

* угода виконується за межами товарної біржі;

* угода підлягає обов’язковій реєстрації згідно з діючими

Правилами біржової торгівлі;

* товарна біржа є гарантом виконання угод, які укладені і зареєстровані
на її торгах;

* товарна біржа уповноважена (має право) застосовувати санкції до
учасників біржової торгівлі, які здійснюють позабіржові угоди;

* біржові угоди не можуть здійснюватися від імені і за рахунок біржі,
оскільки укладення угод- це функція учасників біржових торгів, а саме
членів біржі і брокерів, які виступають як посередники.

Згідно з чинним законодавством України зміст біржової угоди (за винятком
найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не
підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову
вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ,
арбітражному суду та аудиторським організаціям у випадках, передбачених
законодавством України.

Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному засвідченню.

Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі.

Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або
брокерам (Закон України “Про товарну біржу”, ст.15).

Підготовка до укладення біржової угоди здійснюється поза біржовою
долівкою та в межах Правил біржової торгівлі, що прийняті на даній
біржі.

Правила біржової торгівлі кожної біржі – це система норм і правил, що
регулюють і регламентують відносини між контрагентами, які загалом можна
класифікувати як:

І. Підготовчі заходи до укладення угод:

* визначення учасників біржових торгів;

* визначення біржового товару і прийняття його до обігу на біржі;

* порядок виставлення і зняття товарів з біржових торгів.

Схема 6. Класифікація видів угод, які укладаються на товарних біржах

II Біржові угоди (схема 7).

* угоди з реальним товаром;

* ф’ючерсні угоди;

* опціони.

ІІІ. Біржові операції:

* страхування цінового ризику (хеджування);

* біржова спекуляція, що базується на різниці цін.

IV. Заходи (дії бірж) після проведення торгів і укладення угоди:

* забезпечення біржових угод;

* порядок реєстрації і оформлення угод;

* порядок розрахунків по біржових угодах;

* порядок вирішення спорів;

* наслідки невиконання угоди;

* санкції за порушення Правил біржової торгівлі.

Вищезазначені норми і правила містяться в Типових Правилах біржової
торгівлі для товарної біржі, а в межах даного розділу розглянемо лише
деякі з них.

1. Визначення учасників біржових торгів та їх організаційно-наглядове
обслуговування.

Усіх присутніх в операційному (торговому) залі товарної біржі під час
біржової сесії (торгів) умовно можна поділити на групи, які:

* укладають угоди;

* обслуговують процес укладення угод;

* контролюють дотримання правил проведення біржових торгів;

* інші присутні, допущені на біржову сесію.

Головним серед учасників біржової торгівлі є брокери, через яких
здійснюється посередництво між біржею і клієнтами, безпосередньо між
покупцями і продавцями.

Під час проведення біржових торгів брокери зобов’язані:

* бути присутніми на “біржовій долівці” в момент представлення товару,
який був заявлений ними на продаж або покупку;

* дотримуватися правил біржової торгівлі даної товарної біржі;

* виконувати доручення клієнтів;

* надавати необхідну інформацію про результати біржових торгів
брокерській конторі (фірмі) тощо.

Так, на Українській аграрній біржі існує дві категорії брокерських
місць:

* повні брокерські місця (типу “А”);

* неповні (пільгові) брокерські місця (типу “Б”).

Брокерське місце типу “А” дає право брокерській конторі здійснювати
повний перелік біржових операцій, передбачених

Правилами проведення біржових торгів на УАБ та доповненнями до них. На
відкриття повного брокерського місця мають право будь-які юридичні особи
– засновники УАБ або їх відокремлені підрозділи.

Брокерське місце типу “Б” дає право брокерській конторі здійснювати
операції виключно по продажу сільськогосподарської продукції та сировини
без права здійснення операцій з продажу іншого біржового товару або
закупівлі будь-якого біржового товару. На відкриття неповного
брокерського місця мають право безпосередні виробники
сільськогосподарської продукції і сировини, яка є біржовим товаром.

Вартість права на використання брокерських місць:

* брокерські місця типу “А”

а) на строк 180 днів – сума, еквівалентна 6 тис. дол. США;

б) на строк 360 днів’- сума, еквівалентна 10 тис. дол. США.

* брокерські місця типу “Б” – сума, еквівалентна 2 тис. дол. США.

Права постійних і разових відвідувачів товарної біржі у статусі
учасників біржових торгів порівняно з правами членів біржі та їх
повноважними представниками значно обмежені і регулюються кожною біржею
індивідуально. Загалом, кожний постійний відвідувач має право участі в
торгах, чисельність їх на окремій біржі не перевищує 30 % від загальної
кількості членів біржі. Постійні відвідувачі мають право на біржове
посередництво.

Разовим відвідувачам надається право укладати угоди з реальним товаром
від свого імені та за свої кошти.

На біржах України чисельність постійних відвідувачів зростає, однак їх
співвідношення з чисельністю членів бірж наближалося до
загальноприйнятих норм і складало в 1999 р. близько 27 % проти 31% у
1998р.

Кожна товарна біржа, розробляючи власні Правила проведення біржових
торгів, передбачає функціонування, діяльність органів, які обслуговують
біржові торги взагалі та процес укладення угод зокрема.

Так, на Українській аграрній біржі учасниками торгів є:

* брокери зі своїми помічниками, що діють на підставі доручення
брокерської контори, яка подала до УАБ заявку на участь у біржових
торгах та акредитаційну картку. Біржові угоди на УАБ укладаються
виключно брокерами;

* біржові маклери, у тому числі старший маклер, представники апарату
УАБ, що ведуть торги та реєструють усну згоду брокерів на укладення
біржової угоди.

У процесі біржових торгів уповноважені особи товарної біржі затверджують
та реєструють учасників біржових торгів, призначають біржових ведучих,
спостерігають за дотриманням маклерами та брокерами Правил біржової
торгівлі при проведенні торговельних сесій, затверджують укладені угоди,
контролюють їх виконання та інформують через засоби масової інформації
про результати торгів.

Особи, які контролюють проведення біржових торгів, не мають прав на
укладення угоди.

Особи, крім виконавчого директора та відповідального члена Біржового
комітету, не можуть прямо або опосередковано втручатися у процес їх
ведення.

До обов’язків виконавчого директора та відповідального члена Біржового
комітету входить контроль за дотриманням правил біржової торгівлі і
вирішення проблем, які виникають у ході біржових торгів, їх
розпорядження і рішення є обов’язковими для всіх учасників біржових
торгів.

У роботі біржової сесії можуть брати участь особи, присутні на біржовій
сесії з дозволу виконавчого директора, відповідального члена Біржового
комітету, голови ревізійної комісії, або ті, що мають акредитацію, однак
вони не можуть укладати угоди і втручатися у процес проведення біржових
торгів.

Дирекція товарної біржі забезпечує здійснення пропускного режиму для
всіх учасників біржових торгів, осіб, які здійснюють
організаційно-наглядове обслуговування, та допущених у торговий зал з
дозволу тих, хто мас на це повноваження.

Визначення біржового товару і прийняття його до обігу на товарній біржі.

До біржових торгів допускається тільки асортимент товарів, який
поіменовано товарною біржею у біржовому стандарті (перелік
стандартизованої продукції) і зареєстровано на біржі.

Для прийняття товару до обігу на біржі необхідно подати в експертне бюро
документи, які підтверджують:

* якісні характеристики товару;

* реквізити власника;

* квитанцію про сплату реєстраційного збору.

Експертне бюро проводить експертизу якісних параметрів товару і присвоює
йому біржовий номер.

3. Порядок виставлення і зняття товарів з біржових торгів.

Кожна товарна біржа розробляє власне положення про порядок виставлення і
зняття товарів з біржових торгів.

Як правило, не пізніше ніж за два дні до початку чергової сесії
брокерські контори подають заявку до Інформаційно-довідкового відділу
біржі з пропозицією про продаж товару.

За день до початку біржових торгів або при вході в торговельний зал
перед їх початком кожний брокер одержує інформаційний листок, у якому
відображені умови, за якими виставляються товари:

* вид товару;

* ціна і обсяги партій;

* номер брокерської контори;

* місце розміщення (знаходження) товару;

* базис поставки;

* умови розрахунків.

Брокер не може зняти виставлений на торги товар до закінчення третіх
біржових торгів, а також змінити вказану ним у заявці інформацію до
закінчення перших торгів.

Заявка на продаж товару знімається з інформаційного табло без згоди
брокера після десяти торгів з участю вказаного у ній товару.

Згідно з чинним законодавством на товарних біржах України може
здійснюватися торгівля стандартизованим реальним товаром і при цьому
укладаються угоди, що пов’язані з:

* негайною (від 1 до 30 днів) взаємною передачею прав та обов’язків щодо
реалізації продукції (спотова торгівля);

* відстроченою (від 30 до 360 днів) взаємною передачею прав та
обов’язків щодо реалізації продукції (форвардні угоди);

* взаємною передачею прав та обов’язків щодо стандартного контракту
(ф’ючерсна угода);

* поступкою прав на майбутню передачу чи набуття прав і обов’язків щодо
реального товару або стандартного контракту (опціонна угода).

При цьому визначено, що стандартним контрактом на біржовий товар є
такий, у якому кількість, якість, базис поставки та строки виконання
стандартизовані. Єдиною змінною величиною стандартного контракту є ціна,
що визначається у процесі біржового торгу.

Біржова угода умовно проходить два етапи укладення.

Перший починається з оголошення біржовим маклером, що веде торги,
позиції продавця і закінчується в момент оголошення ним реєстраційного
номера покупця та ціни продажу, одночасно брокери-покупці та
брокери-продавці підтверджують підписами на тікетах згоду на купівлю та
продаж.

На другому оформляється письмово біржовий контракт, який підписують
брокер-покупець, брокер-продавець та уповноважена особа.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019