.

Здоровий спосіб життя

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
8 23056
Скачать документ

1

Курсова робота

на тему

«Здоровий спосіб життя»

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи проблеми формування здорового способу життя
учнів

1.1. Аналіз проблеми формування здорового способу життя

1.2. Сутність основних понять досліджуваної проблеми

1.3. Нормативно-правова база формування здорового способу життя учнів
через систему шкільної освіти

Висновки до першого розділу

Розділ ІІ. Система роботи педагогічного колективу школи з виховання в
учнів підліткового віку здорового способу життя

2.1. Особливості формування здорового способу життя учнів основної школи
на основі аналізу їх психолого-педагогічної характеристики

2.2. Дослідження рівня розуміння підлітками основ здорового способу
життя

2.3. Профілактика адиктивної поведінки у підлітків, як основа формування
здорового способу життя школярів

Висновки до другого розділу

Загальні висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження. Конституція України визнає життя і здоров’я
людини найвищими соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону,
держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і
зобов’язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління,
від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток
суспільства і країни в цілому.

Освіта та здоров’я також є взаємодоповнюючими компонентами успішного
повсякденного буття дітей та молоді. Результати різноманітних досліджень
дозволяють стверджувати, що традиційна система освіти більшою мірою
орієнтована на здобуття знань та інформації, а формування життєвих умінь
і навичок недостатнє, рівень підготовки дітей до самостійного життя не
відповідає сучасним вимогам. Підліткам потрібні не лише знання, а й
життєві навички, що допомагають робити життєвий вибір, досягати цілі,
коригувати поведінку, оцінювати ризики, зберігати і покращувати здоров’я
та якість життя.

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза
актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і
соціального здоров’я підростаючого покоління. Це поставило перед
загальноосвітньою школою завдання створення таких умов розвитку учнів,
які б сприяли утвердженню здорового способу життя, гармонізації їх
взаємин з довкіллям.

За роки незалежності в Україні створено певний досвід законодавчого і
нормативного забезпечення виховання у молоді здорового способу життя.
Статтею 3 Конституції України здоров’я людини, як і її життя, особиста
честь і гідність, недоторканість та безпека, визнані найвищою соціальною
цінністю. Право кожного на охорону здоров’я, деклароване статтею 49
Конституції України, деталізується в Основах законодавства України про
охорону здоров’я.

У Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації”
поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної
галузі на зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання,
фізичної культури і спорту, формування у громадян України потреби у
фізичному самовдосконаленні.

Проблеми здоров’я і здорового способу життя учнівської молоді та умови
їх оптимізації стали предметом дослідження філософів, медиків,
психологів, педагогів. Теоретико-методологічні засади цих питань
сформульовано у працях А.Г. Здравомислова, І.Н.С мирнова, Л.П. Сущенко
та ін.; проблему суб’єкт-суб’єктного, особистісно зорієнтованого підходу
до виховання висвітлено в роботах К.О. Абульханової-Славської, І.Д.
Беха, Л.І. Божович, Ю.В. Кікнадзе, О.Л. Кононко, М.В. Левківського, А.
Маслоу, В.Г. Постового, С.Л. Рубінштейна, М.Г. Чобітька, К.І. Чорної та
ін.; питання формування здорового способу життя з позицій медицини
розкрито в роботах М.М. Амосова, Н.В .Артамонова, А.П. Леонтьєва, Ю.П.
Лісіцина, Р.Є. Мотилянської, В.С. Язловецького та ін.;
психолого-педагогічні аспекти виховання здорового способу життя дітей і
молоді розглянуті в дослідженнях Т.Є. Бойченко, Г.П. Голобородько, М.Є.
Кобринського, Т.Ю. Круцевич, С.В. Лапаєнко, В.М. Оржеховської, Ю.Т.
Похолінчука, В.В. Радула, С.О. Свириденко, М.С. Солопчука; формування
здорового способу життя засобами фізичного виховання досліджували В.Г.
Арефґєв, О.Ф. Артюшенко, О.М. Вацеба, Г.І. Власюк, Л.В. Волков, М.С.
Герцик, Л.Д. Гурман, В.С. Дробинський, О.Д. Дубогай, С.А .Закопайло,
М.Д. Зубалій, Д.Е. Касенок, О.С. Куц, В.Ф. Новосельський, І.А. Панін,
І.І. Петренко, Р.Т. Раєвський, А.Г. Рибковський, О.Б. Скоробагатов, С.О.
Сичов, Є.В. Столітенко, А.Л. Турчак, Є.М. Франків, Б.М. Шиян, П.І.
Щербак та інші.

Проблема формування здорового способу життя охоплює широкий спектр
питань. Але необхідність збереження здоров’я і запобігання його руйнації
потребує всебічного і комплексного вивчення всіх можливих форм
вкорінення в систему освіти формування здорового способу життя. Школа,
трудові колективи, сім’я — найефективніші інституції формування
здорового способу життя та культури здоров’я дітей та молоді —
недостатньо використовують свої можливості через брак практичного
досвіду та нерозробленість відповідних виховних технологій.

Незадовільний стан здоров’я молоді обумовлений падінням суспільної
моралі, значним соціальним розшаруванням населення, складною
криміногенною ситуацією, комерціалізацією статевих стосунків, раннім
початком статевого життя, негативним впливом засобів масової інформації.

Вивчення і аналіз наукової літератури вказують на недостатність
дослідження проблеми виховання здорового способу життя учнів 7-8 класів.
Необхідність пошуку педагогічних умов та шляхів розв’язання цієї
проблеми й зумовили вибір теми нашого курсового дослідження: “Методика
формування здорового способу життя в підлітковому віці”.

Об’єкт дослідження – процес виховання здорового способу життя учнів
загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – форми, методи та засоби формування здорового
способу життя в учнів основної школи.

Мета дослідження – узагальнити досвід роботи вчителів щодо формування
здорового способу життя учнів основної школи в процесі виховання.

Загальна гіпотеза дослідження – процес формування здорового способу
життя учнів основної школи набуває ефективності за умови системного
проведення просвітницької роботи з учнями, співпраці педагогів із
батьками учнів, включення їх у активну діяльність.

Відповідно до мети та гіпотези визначено основні завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми.

2. Уточнити поняття “здоровий спосіб життя”, з’ясувати його
змістовухарактеристику.

3. Розглянути нормативно-правову базу процесу формування
здоровогоспособу життя учнів через систему шкільної освіти.

4. Визначити вихідний рівень формування здорового способу життя учнів.

5. Узагальнити шляхи формування здорового способу життя учнів основної
школи, що використовуються в загальноосвітній школі.

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи
дослідження:

1) теоретичні: аналіз філософської, соціальної, медичної,
психолого-педагогічної літератури та узагальнення отриманої інформації;
вивчення законодавчих та нормативних документів про здоров’я і
валеологічне виховання; аналіз шкільних навчальних планів, підручників,
програм, методичних посібників; теоретичне моделювання;

2) емпіричні: спостереження, опитування, бесіда.

Методологічною основою дослідження є положення про єдність природи,
людини та суспільства, сучасні розробки особистісно зорієнтованої
освіти, філософські та медико-біологічні положення про взаємозалежність
фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я; наукові
уявлення про сутність та закономірності розвитку підлітків;
психолого-педагогічні положення щодо виховання здорового способу життя
особистості; концептуальні основи педагогічної науки про сутність та
принципи національного та валеологічного виховання в Україні.

Розділ І. Теоретичні основи проблеми формування здорового способу життя
учнів

1.1 Аналіз проблеми формування здорового способу життя

Проблема збереження здоров’я має давні традиції в історії розвитку
людства. Лише з плинністю часу з’являються все нові й нові фактори, що
сприяють руйнації найбільшої цінності людського буття. Добре відомо, що
збереження здоров’я в його первинному вигляді практично не можливе
(через ряд зовнішніх і внутрішніх чинників та самого фізіологічного
процесу старіння людини). На сучасному етапі існування людства на Землі
з’явилось безліч нових факторів, які призводять до різнотемпових
руйнаційних процесів в організмі людини.

Як свідчать результати та досліджень, в тому числі і результати
національного опитування молоді 10-22 роки показники поведінки учнів та
молоді, що вже вийшли зі шкільного віку, вказують на відсутність навичок
збереження здоров’я. Регулярне заняття фізичною культурою не стає
звичною нормою для більшості молодих, людей стрімко поширюється вживання
алкогольних напоїв, типовою є часта зміна сексуальних партнерів.

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я України в останні десять
років зареєстровано підвищення рівня захворюваності й поширення серед
молоді хвороб крові та кровотворних органів, недоброякісних
новоутвореннь, хвороб сечостатевої та кістково-м’язової систем та
кровообігу; почастішали ускладнення вагітності, пологів і
післяпологового періоду, наявні вроджені вади розвитку. Залишається
високим рівень захворювань, що передаються статевим шляхом. Соціально
небезпечною проблемою став СНІД (ВІЛ-інфекція): за темпами розвитку цієї
епідемії Україна посідає одне з перших місць у світі. Переважна
більшість ВІЛ-інфікованих наркомани — особи віком від 15 до 30 років;
спостерігається зростання ВІЛ-інфекції серед наркоманів-підлітків і
дітей.

В Україні відзначається щорічне погіршення психічного здоров’я
підлітків, насамперед, внаслідок вживання алкогольних напоїв,
наркотичних та інших психотропних речовин. Кількість випускників шкіл,
які є практично здоровими становить 5% – 15%. За таких умов здоров’я
школярів має стійку тенденцію до погіршення.

Низький рівень здоров’я молодих людей, що проходять службу в Збройних
Силах України, є свідченням негативного ставлення молоді до власного
здоров’я: придатними до військової служби визнається 74—76% юнаків, а
кількість тих, хто отримує відстрочку за станом здоров’я, постійно
збільшується.

Такі темпи руйнації здоров’я викликають ряд питань, які потребують
негайного вирішення. Актуальною проблемою сучасної педагогічної науки є
пошук нових підходів до організації навчально-виховного процесу в школі,
спрямованих на гуманізацію освіти, що забезпечить створення оптимальних
умов для духовного зростання особистості, повноцінної реалізації
психофізичних можливостей, збереження та зміцнення здоров’я.

За даними МОН України в 2006 р. в загальноосвітніх навчальних закладах
навчальною роботою щодо формування здорового способу життя займалися
5060 психологів та соціальних працівників; 19 394 вчителі біології; 14
401 вихователь, які займались лише виховною роботою; 14 185
педагогів-організаторів. Але ефективність цієї роботи потребує аналізу
та оцінки. З огляду на сучасні життєві реалії (стрімке поширення
наркоманії та інфікування на ВІЛ, послаблення виховної функції сім’ї та
відповідальності батьків за виховання дітей, відсутність достатньої
кількості педагогів, практичних психологів та соціальних працівників,
які володіють новими технологіями практичної профілактичної роботи) цей
напрям виховання потребує пильної уваги та впровадження сучасних методів
та підходів.

Сьогодні важливим і перспективним є завдання збереження, зміцнення
здоров’я учнів, як за допомогою організації і здійснення особистісно
орієнтованого педагогічного процесу з урахуванням основних валеологічних
принципів , так і виховання відповідального ставлення до власного
здоров’я як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Висвітленню сутності проблем здоров’я та різних аспектів здорового
способу життя присвячені дослідження філософів, медичних працівників,
соціологів М.М. Амосова, Г.А. Апанасенка, І.І. Брехмана, Е.Г. Булича,
В.І. Войтенко, С.М. Громбаха, В.П. Казначеєва, В.В. Колбанова, Н.М.
Куїджі, І.В. Муравова, Ю.П. Лисицина, В.П. Петленко, Г.М. Сердюковської,
Л.П. Сущенко, А.Г. Щедріної; а також психолого-педагогічні дослідження
Г.І Власюк, Г.П. Голобородько, М.С. Гончаренко, О.Д. Дубогай,
Г.К.Зайцева, С.В. Лапаєнко, С.О. Свиреденко , В.М. Оржеховської, Л.Г.
Татарникової та інших вчених.

Сучасне розуміння проблеми здорового способу життя в Україні полягає у
подальшому розвитку національних традицій та їх взаємозумовленості з
гуманістичним й демократичними досягненнями світового співтовариства.

1.2 Сутність основних понять досліджуваної проблеми

Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен, що
інтегрує принаймні чотири його сфери або складові — фізичну, психічну
(розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід’ємні
одна від одної, вони тісно взаємопов’язані і саме разом, у сукупності,
визначають стан здоров’я людини. Для зручності вивчення феномена
здоров’я наука диференціює поняття фізичного, психічного, соціального і
духовного здоров’я.

Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального
благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад.

З позицій викладеного розуміння феномена здоров’я людини походить
визначення поняття здорового способу життя: це все в людській
діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що
сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з
оздоровлення умов життя — праці, відпочинку та побуту.

Сучасна освіта – це значно більше, ніж навчання письму та читанню, це
суттєво складніше явище, ніж передача певного набору інформації та
знань. Сучасна високоякісна освіта — це особистісно орієнтований
розвиток людини, формування самосвідомості, системи норм і цінностей,
навичок спілкування та прийняття рішень, умінь керувати своїми бажаннями
та діями інших, долати перепони, протистояти з боку волі іншого тиску;
це набуття інших звичок, необхідних для успішного інтегрування молодих
людей у суспільні відносини та самостійного життя.

Отже, освіта в галузі здоров’я має поєднувати засвоєння необхідних
знань, формування певного ставлення та конкретних навичок, необхідних
для позитивної поведінки, збереження та розвитку здоров’я. Саме ця
тріада “знання — ставлення — навички (включаючи життєві навички)”
визначає зміст навчання в галузі здоров’я на основі навичок.

Знання передбачає володіння певним масивом інформації та розуміння світу
і фактів життя на її основі. Передача знань у процесі навчання може
включати як викладення та засвоєння окремих простих фактів, так і
розуміння того, як різні факти пов’язані один з одним. Наприклад: знання
шляхів передачі ВІЛ-інфекції є результатом засвоєння простих фактів, але
усвідомлення зв’язку між різними шляхами передачі ВІЛ-інфекції дає
розуміння того, що сексуальні стосунки із споживачем ін’єкційних
наркотиків підвищує ризик інфікування.

Знання є необхідною умовою навички, але не достатньою для її формування.
Знання — це інформація, яка може ще не бути переведеною в ранг
діяльності. У більшості випадків для формування навички інформація
необхідна, але вона рідко виявляється достатньою.

Ставлення — це особистісні погляди, стереотипи, уявлення, переконання,
забобони, суб’єктивні оцінки суперечностей: що подобається, що
сподобається, добре чи погане, важливе чи неважливе, потребує уваги чи
не потребує тощо. Слід наголосити, що в контексті розуміння ставлення як
елемента зазначеної тріади “знання — ставлення — навички”, це поняття
розглядається в широкому тлумаченні, включаючи у себе визначення також
ціннісні настанови, переконання, соціальні та субкультурні норми, права,
очікування та мотивації. Ставлення на передбачуваному рівні зумовлює
певні дії або реакції людини. Наприклад: повага до свого тіла та висока
оцінка важливості догляду за тілом є суттєвим фактором збереження
особистого здоров’я, нормального функціонування організму та високого
рівня працездатності.

Навички можна визначити як здатність практикувати конкретні моделі
поведінки. Вони включають життєві навички (визначення наведено нижче) та
“інші” навички. Під “іншими” навичками розуміють специфічні практичні
навички, уміння та техніки, які мають відношення до здоров’я. Наприклад:
надання першої допомоги, дотримання гігієни, правильне використання
контрацептивів.

Життєві навички — це здатність до адаптивної та позитивної поведінки,
яка дає можливість індивідуумам ефективно вирішувати проблеми та долати
повсякденні труднощі. Зокрема, життєві навички можна розглядати як групу
психосоціальних компетенцій та навичок міжособистісного спілкування, які
допомагають людям приймати поінформоване та обґрунтоване рішення,
розв’язувати проблеми, критично та творчо мислити, ефективно будувати
соціальні контакти та здорові стосунки, співчувати, продуктивно
організовувати своє життя, вести здоровий спосіб життя. Життєві навички
можуть бути застосовані людиною у власній поведінці або спрямовані на
інших, так само як і на зміну оточення задля того, щоб зробити його
позитивним та безпечним для здоров’я.

Школа має відігравати провідну роль у створенні умов для здобуття дітьми
та підлітками знань, формуванні ставлень та виробленні навичок, які
потрібні для захисту власною здоров’я. Освіта допомагає підліткам та
молоді ідентифікувати фактори, які впливають на їх вибір стосовно
ризикованої поведінки і далі – на стан їх здоров’я.

1.3 Нормативно-правова база формування здорового способу життя учнів
через систему шкільної освіти

Протягом останніх років було видано низку наказів, законів, які були
спрямованні на збереження, покращення, охорону, відновлення здоров’я
нації, в тому числі, і дітей.

Міністерство освіти і науки України традиційно реалізує багаторічну
цілеспрямовану діяльність щодо формування здорового способу життя дітей,
керуючись законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про
охорону дитинства”, а також багатьма нормативно-правовими актами
останніх років, які спеціально спрямовані на розв’язання проблем
здоров’я молоді, що навчається. Наявний досвід дозволяє стверджувати про
значні напрацювання як на рівні окремих шкіл, областей, так і на рівні
національному. Низка наказів Міністерства освіти і науки свідчить про
постійну увагу галузі до формування здорового способу життя та розвитку
життєвих навичок:

— наказ від 05.08.02 № 445 “Про впровадження комплексної програми
формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за
проектом “Діалог”)”;

— наказ від 17.07.02 № 412/267 (спільно з МОЗ України) “Про організацію
та проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі
навчального закладу — Школи сприяння здоров’ю у 2002/03 навчальному
році”;

— наказ від 19.11.02 № 662 “Про розширення мережі експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів за темою “Психолого-педагогічне
проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладів” та ряд ін.

1991 року в Україні набула чинності Конвенція 00Н про права дитини.
Виконання її умов, а також положень Всесвітньої декларації про
забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей вимагає від Української
держави, всього суспільства цілеспрямованих дій щодо створення
сприятливих умов для життя дітей та молоді, оскільки стан фізичного,
психічного, соціального і духовного здоров’я підростаючого покоління є
інтегральним показником суспільного розвитку, дієвим чинником впливу на
економічний, культурний, оборонний потенціал країни.

Особливого значення Міністерство надає підвищенню рівня інформованості
дітей і молоді, формуванню мотивації до здорового способу життя і
безпечної поведінки шляхом уведення нових навчальних програм, методик,
поширення тренінгової Інтерактивної та індивідуально-консультативної
роботи, видання тематичної навчальної літератури, підготовки кадрів для
профілактичної діяльності за цим напрямом, покращення системи ранньої
профілактики, психолого-педагогічного діагностування, індивідуальної
роботи, використання існуючого наукового та методичного потенціалу,
вивчення передового досвіду.

У навчальних закладах передбачено створення інформаційних куточків з
адресами, телефонами та режимом роботи установ та організацій, що
надають кваліфіковану професійну допомогу та послуги підліткам, молоді
та батькам із вищезазначених проблем: центри соціальних служб для
молоді, наркологічні центри, центри здоров’я, центри боротьби зі СНІДом,
науково-методичні центри практичної психології та соціальної роботи,
відділи у справах неповнолітніх, центри реабілітації наркозалежної
молоді, громадські організації тощо. Ведеться пропедевтична робота серед
батьків, одним із завдань якої є пропаганда позитивного родинного
виховання, запобігання появі у дітей звички до алкоголю та наркотиків.

Перший урок-лекцію 2002/03 навчального року в навчальних закладах
системи освіти було присвячено темі формування здорового способу життя
“Здоров’я дітей — здоров’я нації”.

Питання профілактики наркозалежності, запобігання ВІЛ-інфікування
включені до підручників з основ безпеки життєдіяльності, передбачені у
змісті предмета основи здоров’я, містяться в різноманітних посібниках,
що розраховані на вчителів та учнів.

Одним з проблемних питань є якість навчально-методичних матеріалів.
Нагально необхідне посилення відповідальності за підготовку та видання
матеріалів щодо впровадження знань про здоровий спосіб життя, здійснення
комплексної експертизи з боку науковців (педагогів, психологів,
лікарів), а також педагогів і лікарів-практиків, авторів інноваційних
технологій.

У співпраці з Міжнародною громадською організацією “Дитячий
культурно-просвітницький центр” за сприяння ЮНІСЕФ у 2003 р. здійснено
проект щодо профілактичної роботи серед дітей віком 9-12 років із
запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу, розроблено інформаційно-освітні
матеріали (книжка коміксів) підлітками для підлітків. Діти 9-12 років
отримали можливість ознайомитися з визначеними проблемами у цікавій та
змістовній формі.

Органи управління освітою на місцях реалізують програму “Здоров’я через
освіту”, в межах якої в практичній діяльності навчальних закладів
застосовується система ранньої профілактики поширення шкідливих звичок,
психолого-педагогічне діагностування, індивідуальна виховна робота для
попередження девіантної поведінки дітей та молоді, використовується
наявний науковий та методичний потенціал [21, 12].

Ще однією проблемою є те, що навчання культури здоров’я у навчальних
закладах України реалізується у ряді випадків формально, епізодично, без
урахування тенденцій, що мають місце в молодіжному середовищі. Однією з
суттєвих причин є брак відповідно підготовлених педагогів (12-15% у
міській та 6-8% у сільській місцевості). Тому у школах країни
реалізується програма ПРОООН/ЮНЕИДС “Сприяння просвітницькій роботі за
методикою “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу
життя”. Впровадження цієї програми забезпечило підготовку
педагогів-тренерів для роботи з учнівською та студентською молоддю,
волонтерів, які працюють з однолітками за цією програмою. У багатьох
областях проводиться підготовка старшокласників для волонтерської роботи
серед однолітків з профілактики шкідливих звичок за концепцією “рівний —
рівному”. У межах реалізації зазначеної програми постійно проводяться
регіональні семінари педагогів-тренерів, навчальні заклади
забезпечуються методичною літературою та наочними посібниками [15, 26].

У попередні роки з метою формування навичок здорового способу життя та
на виконання протокольного рішення засідання Національної координаційної
ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України та подальшого
розвитку міжнародного проекту “Європейська мережа шкіл сприяння
здоров’ю”, МОН України спільно з МОЗ України, у 2002/2003 навчальному
році було проведено Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі
навчального закладу — Школи сприяння здоров’ю. Зараз в Україні, за
оцінками Міністерства освіти і науки, нараховується близько 2,5 тис.
шкіл, які до пріоритетів навчання та виховання включили питання
формування здорового способу життя учнів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.02.02 №
148 “Про підвищення ролі профілактичної роботи серед дітей та молоді
щодо запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних
речовин” одним з першочергових завдань для органів управління освітою
(особливо там, де відзначаються високі темпи зростання немедичного
вживання наркотичних засобів дітьми та молоддю) було визначено розробити
регіональні програми, спрямовані на протидію незаконному обігу
наркотичних засобів та поширенню наркоманії. Цим наказом Міністерство
зобов’язало органи управління освітою підвищити рівень відповідальності
керівників навчальних закладів за стан роботи щодо недопущення поширення
та вживання наркотичних засобів у навчальних закладах, переглянути і
доповнити програми з формування здорового способу життя, розробити нові
форми і методики щодо профілактичної роботи з дітьми, які б сприяли
виробленню у підлітків негативного ставлення до наркоманії як явища.

Ефективна реалізація ідей формування здорового способу життя можлива за
умови раціонального використання фінансових, технологічних,
матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів держави, які
спрямовуються на формування фізично, психічно, соціально, морально
здорової особистості з високим рівнем громадянської відповідальності,
готової до самостійного вибору власного місця в житті, високо ерудованої
і культурної, яка має гуманістичний світогляд та гуманістичні якості,
поважає батьків, інших людей, які її оточують, із сформованою культурою
спілкування, веде здоровий спосіб життя, прагне до самовдосконалення,
толерантна, доброчесна, милосердна, доброзичлива [6, 24].

Висновки до першого розділу

1. Актуальність визначеної теми дослідження обумовлює необхідність
вивчення всіх чинників, які мають вплив на спосіб життя учнів.

2. Розглянуті тенденції розвитку наркоманії, алкоголізму, паління,
розповсюдження венеричних хвороб викликають необхідність формування
здорового способу життя у молоді.

3. Уточнення основних понять теми є різнобічними і виділяють основні
особливості, які дають можливість правильно визначити напрямок роботи з
учнями.

4. Аналіз нормативно-правової бази формування здорового способу життя
показав, що вона відповідає сучасним вимогам і сприяє формуванню
здорового способу життя в дітей.

Розділ ІІ. Система роботи педагогічного колективу школи з виховання в
учнів підліткового віку здорового способу життя

2.1 Особливості формування здорового способу життя учнів основної школи
на основі аналізу їх психолого-педагогічної характеристики

Запорукою досягнення високих показників ефективності формування
здорового способу життя є правильна організація просвітницької
діяльності і врахування психолого-педагогічних і фізичних особливостей
учнів.

Розглянемо психолого-педагогічні особливості дітей відповідно до вікової
періодизації, яка прийнята у вітчизняній педагогіці та психології.

Підлітковий вік (учні основної школи) охоплює період розвитку дитини від
11 до 15 років. Він є органічним продовженням молодшого шкільного віку і
водночас відрізняється від нього. Цей період називається перехідний,
оскільки в цей час в розвитку дитини відбувається перехід від дитинства
до юності у фізичному, психічному і соціальному відношеннях. Яскраво
виявляється прагнення до виявлення свого „Я”, властивих дорослому, форм
поведінки, інтенсивного становлення якостей розуму, почуттів, волі,
бажань.

Підліток має деякі риси дорослого, але він не дорослий, намагається
осмислити свої прагнення, дії, як це роблять дорослі, але осмислює
своєрідно, по-дитячому. В підлітковому віці дитина намагається ніби
сліпо копіювати дорослих, наслідувати іх поведінку, вчинки, манери. Усім
давно відома залежність поведінки підлітків від «ритуалів» свого
близького оточення, яка доходить до стадності. Тому дуже важливим
фактором їх виховання є оточуюче середовище. Несформована особистість
ніби поглинає ззовні компоненти, на яких згодом будується її внутрішній
світ. В такий період життя дитина є найбільш вразливою, щодо згубних
звичок, і водночас найкраще сприймає і переосмислює нову інформацію,
відмовляється від опіки дорослих. Від підлітка вимагається
відповідальність за свої вчинки [10, 26].

Фізичний розвиток веде до появи нових потреб. Підліткам властиве
групування, найчастіше – вуличні компанії, які, як правило, нічим не
займаються, головна їх функція – розваги. Саме таким компаніям
притаманна рання алкоголізація. Там частіше всього дотримуються правила:
думати, чинити „як всі”. Істиною вважається те, що прийнято друзями.

Організм підлітка знаходиться в незбалансованому і негармонійному стані.
Саме це сприяє швидкому звиканню до алкоголю та інших шкідливих чинників
для організму. Залежності у підлітків виникають на багато швидше, ніж у
дорослих і призводять до різних порушень в усьому організмі.

Часто зустрічаються випадки отруєнь серед підлітків, які є наслідком їх
необізнаності і браком коштів. Трапляються випадки, коли до небажаних
наслідків приводять дози, кількість спиртного – підліткам властиве
переоцінення своїх можливостей, сліпе копіювання героїв із фільмів,
прагнення виділитись з групи однолітків, показати свою дорослість. У
таких випадках, коли організм не здатний переробити таку кількість
шкідливих речовин, частіше всього не витримують серце і печінка [9, 16].

Система освіти в галуззі здоров’я має враховувати всі вікові особливості
учнів. Основним видом діяльності в підлітковому віці залишається учіння.
Учителі, які працюють з такими учнями, докладають чимало зусиль, щоб
переконати їх, змусити прислухатись до шокуючих фактів статистики,
звернути увагу кожного з них на своє здоров’я, на його збереження,
цінність і чинники, які руйнують повноцінне життя молоді. На засадах
поступового формування позитивного ставлення до здорового способу життя
складається негативне ставлення до алкоголю, тютюну, наркотичних
речовин, обачливість до венеричних захворювань. Саме тому перед
педагогами стоїть завдання подавати інформацію і сприяти формуванню ряду
навичок, які в подальшому стануть підгрунттям до формування здорового
способу життя.

Нагальна потреба та актуальність формування в підлітків позитивного
ставлення до здорового способу життя підтверджується різноманітними
теоріями, які пояснюють механізми соціально-психологічного розвитку
дітей та підлітки. Так, зокрема, теорії розвитку дітей та підлітків
констатують, що у віці від 6 до 15 років закладаються навички та звички,
оскільки саме у цьому віці діти вчаться мислити абстрактно, оцінювати
наслідки своїх дій, приймати рішення, з’являється зацікавленість до осіб
протилежній статі. Крім того, соціальні стосунки у цей віковий період
стають більш складними. Підлітки шукають відповідей та пояснення тій
інформації, яку вони отримують з різних джерел, починається формування
індивідуальних цінностей та правил рівноваги між особистими інтересами
та інтересами інших людей.

Теорія розвитку здібностей наголошує на тому, що в процесі розвитку
навичок або вирішення проблем люди використовують свої здібності
по-різному. Тому необхідно використовувати різноманітні навчальні
методи, залучати різні стилі навчання з опорою на сильні сторони
характеру учнів. Наголошується, що управління емоціями та здатність
розуміти свої почуття, а також почуття інших дуже важливі для розвитку
людини, і підлітки можуть навчитися цьому, так само як вони вчаться
читати та рахувати. Дуже важливим є використання шкільного середовища
для вивчення питань, що виходять за межі традиційних шкільних предметів,
оскільки можливості навчання соціальним навичкам за межами школи досить
обмежені.

Теорія соціального пізнання та соціальна-когнітивна теорія наголошують
на тому, що діти вчаться поведінковим аспектам через формальний процес
навчання та через спостереження. Формальний процес навчання включає в
себе те, як батьки, вчителі та інші авторитетні люди вчать дітей
поводити себе, а спостереження – це те, що молоді люди безпосередньо
бачать, спостерігаючи поведінку однолітків та дорослих. З огляду на це
важливо поєднувати процеси моделювання, спостереження та соціальну
взаємодію. Вчителі, батьки та інші дорослі (в тому числі персонажі кіно-
та телефільмів) виступають прикладом (зразком), визначають стандарти
поведінки.

На основі теорії проблемної поведінки зроблено висновок про те, що
поведінка підлітка є результатом складних взаємовідносин між суб’єктами
та об’єктами. На поведінку людини впливають соціальні цінності,
переконання та ставлення, а також сприйняття її поведінки друзями та
сім’єю. Тому навички критичного мислення, ефективної комунікації та
переговорів – важливі аспекти освіти у галузі здоров’я .

Теорія соціального впливу стверджує, що підлітки практикують ризиковані
моделі поведінки (ранні статеві стосунки, куріння), оскільки на них
“тисне” оточення та підлітки. Тому найкраще розповісти підлітку якомога
раніше, з якими формами тиску він зіткнеться, і допомогти виробити
вміння їм протистояти. Звідси випливає, що просте інформування про
негативні наслідки шкідливих для здоров’я навичок не дає очікуваного
результату, необхідно радше вчити розпізнавати самі ситуації ризику і
вміти опиратися втягненню в таку ситуацію.

Теорія когнітивного вирішення проблем доводить, що формування навичок
розв’язання проблем з наймолодшого віку сприяє більш плідному
спілкуванню дітей, умінню тримати емоції під контролем, захистити себе
від негативних впливів, не втрачаючи зв’язку з ровесниками.

Теорія опору (гнучкості) ) називає джерела захисту особи від ризику та
подолання шкідливих звичок. До внутрішніх джерел захисту відносяться
самоповага та впевненість у собі, схильність брати на себе
відповідальність за свої вчинки та наявність мети у житті. До зовнішніх
джерел захисту відносяться: родина, яка дотримується певних цінностей,
але не карає дитину, невживання алкоголю членами родини підлітка та
сильна прив’язаність до спільноти ровесників.

Теорія ступеневої зміни поведінки описує етапи, коли людина розглядає
можливість зміни поведінки: попередніх роздумів (ще немає бажання зміни
поведінки), спрямованих роздумів (є намір зміни поведінки), підготовки
(є намір до змін у найближчий час), дія (зміна поведінки тривалістю до 6
місяців), підтримка (збереження бажаної поведінки більше 6 місяців і до
кількох років) та припинення (бажана поведінка стає постійною
практикою). У процесі навчання важливо розуміти етапи, на яких
знаходяться учні, що дозволяє формувати ставлення, мотивації та
особистий досвід, враховуючи їх очікування.

Через специфічність формування здорового способу життя спеціалісти
рекомендують для навчання так звані інтерактивні методи. Теорія
соціального навчання теоретично обґрунтовує особливості методики
активного навчання. Зокрема, важко не погодитися з тим, що діти вчаться
як із запланованого навчального матеріалу, так і зі спостереження за
своїм оточенням. Тому процес навчання певної практичної навички повинен
відтворювати природний для дитини процес навчання: діти спочатку
засвоюють певні норми, а згодом – коригують свою поведінку залежно від
наслідків власних дій та реакції на їх поведінку інших людей. Поведінка
посилюється позитивними чи негативними наслідками, які учень
безпосередньо бачить або відчуває. Краще запам’ятовуються такі моделі
поведінки, коли люди подумки або в реальній практиці використовують
змодельовані зразки поведінки. Отже, виховання є ефективним, якщо не
суперечить позитивній реакції оточення щодо дитини, тобто коли дитина
бачить у житті те, що не суперечить інформації, отриманій у школі [21,
32].

Спеціалістами виділено ряд навичок, які необхідно формувати, щоб досягти
позитивних результатів в формуванні бережливого ставлення до свого
здоров’я. Існують різні підходи та визначення щодо групування ключових
навичок за категоріями. Незважаючи на розподіл навичок за категоріями,
більшість з них взаємозв’язані, а деякі навіть можна формувати одночасно
в процесі навчання.

Наведенні навички є базовими у досягненні позитивної мотивації учнів на
здоровий спосіб життя. Слід пам’ятати, що основне новоутворення цього
віку, на думку Л.С. Виготського, – почуття дорослості, – потребує свого
достойного вирішення. Педагог, в сучасному суспільстві, часто має більшу
можливість впливати на підлітка, ніж батьки. Це зумовлено зайнятістю
батьків, обмеженість у спілкуванні через брак вільного часу, відсутністю
спеціальних знань. Таким чином, все більше й більше вчителі стають
відповідальними за здоров’я дітей [19, 13].

Перед педагогами стоїть завдання формування позитивного ставлення в
учнів до здоров’я, прогнозування схильностей учнів через спілкування з
ними, ознайомлення з умовами життя дитини, з’ясування особливостей
сімейного виховання.

2.2 Дослідження рівня розуміння підлітками основ здорового способу життя

З метою виховання антиалкогольної спрямованості, морально-психологічної
стійкості особистості як основного характерологічного утворення, серед
учнів було проведено анкету “Моє життя без алкоголю”.

Завданням анкети є:

– формувати імунітет до негативного впливу проалкогольної інформації та
антиособистісно спрямованих форм поведінки;

– формувати чіткі уявлення про значущість власного життя,
психофізіологічні можливості організму, наслідки впливу алкогольних
речовин;

– створювати умови для самореалізації та самоствердження особистості
шляхом її включення у позитивну альтернативну діяльність.

Отже, ми отримали такі результати.

picscalex100010009000003dc1b00000a001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001005931000000000200000000200000100300001023000001000000
6c0000004a000000140000001a020000b100000000000000000000001038000042140000
20454d460000010010230000c00100000500000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f5ffffff00000000
0000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001f000000000000009cf51200d6de07300282f402
e6f71200120000000082f402ecf51200bcf512002cdf0730e6f71200ecf512000282f402
1f0000000b00000020000000d8f51200e2e00730e6f71200ecf512005829f400fa6bf177
00000000f8f51200a213053050de2a308026f4000082f40284f812000b0000000000f400
b0f71200432405305829f40084f81200a0f9120052240530060000000400000006000000
070000000600000006000000060000000600000006000000000000000600000006000000
5c8d000060f6120012e2f1774b1b01ba30000000390000000300040054f71200b4f61200
0dc96f324b1b01ba30000000390000006476000800000000250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
24020000c6000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000000000000000000024020000c6000000250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000004000000
0400000020020000c2000000270000001800000002000000000000008080800000000000
250000000c00000002000000250000000c00000008000080180000000c000000ffffff00
190000000c00000080808000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
56000000300000005b000000890000009d0100008f000000050000005b008f0063008900
9d01890095018f005b008f0027000000180000000300000000000000c0c0c00000000000
250000000c00000003000000280000000c00000002000000180000000c00000000000000
190000000c000000c0c0c00056000000300000005b00000015000000630000008f000000
050000005b008f005b001b0063001500630089005b008f00560000003000000063000000
150000009d010000890000000500000063008900630015009d0115009d01890063008900
1d00000018000000e0010000500000001b02000076000000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c000000020000001b00000010000000
5b0000008f000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000036000000
10000000630000008900000036000000100000009d010000890000001b00000010000000
5b000000800000003600000010000000630000007b00000036000000100000009d010000
7b0000001b000000100000005b000000720000003600000010000000630000006c000000
36000000100000009d0100006c0000001b000000100000005b0000006300000036000000
10000000630000005e00000036000000100000009d0100005e0000001b00000010000000
5b000000550000003600000010000000630000004f00000036000000100000009d010000
4f0000001b000000100000005b0000004600000036000000100000006300000041000000
36000000100000009d010000410000001b000000100000005b0000003800000036000000
10000000630000003200000036000000100000009d010000320000001b00000010000000
5b000000290000003600000010000000630000002400000036000000100000009d010000
240000001b000000100000005b0000001b00000036000000100000006300000015000000
36000000100000009d01000015000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000004000000
0400000020020000c2000000250000000c00000005000080280000000c00000003000000
180000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
56000000300000005b000000890000009d0100008f000000050000009d01890095018f00
5b008f00630089009d018900260000001c00000003000000000000000100000000000000
80808000250000000c00000003000000280000000c000000020000001d00000018000000
e0010000500000001b0200007600000056000000300000005b0000001500000063000000
8f000000050000005b008f005b001b0063001500630089005b008f005600000030000000
63000000150000009d010000890000000500000063008900630015009d0115009d018900
63008900250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000ffffff001e00000018000000040000000400000020020000c2000000
260000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c000000
02000000280000000c00000003000000270000001800000003000000000000004d4d8000
00000000250000000c00000003000000180000000c0000004d4d8000190000000c000000
4d4d8000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000
820000001b0000008a0000008f0000000500000082008f00820021008a001b008a008900
82008f00270000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000c000000
04000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
9999ff0056000000300000006c00000021000000820000008f000000050000006c008f00
6c0021008200210082008f006c008f00250000000c00000004000080280000000c000000
04000000270000001800000004000000000000007373bf0000000000250000000c000000
04000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000
6c0000001b0000008a0000002100000005000000820021008a001b0074001b006c002100
82002100260000001c000000030000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000003000000280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000
4d1a330000000000250000000c00000002000000280000000c0000000400000018000000
0c0000004d1a3300190000000c0000004d1a33005600000030000000990000004f000000
a10000008f0000000500000099008f0099005500a1004f00a100890099008f0027000000
1800000004000000000000009933660000000000250000000c0000000400000028000000
0c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009933660056000000
300000008200000055000000990000008f0000000500000082008f008200550099005500
99008f0082008f00250000000c00000004000080280000000c0000000400000027000000
18000000040000000000000073264d0000000000250000000c0000000400000018000000
0c00000073264d00190000000c00000073264d005600000030000000820000004f000000
a1000000550000000500000099005500a1004f008a004f00820055009900550026000000
1c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c00000002000000
280000000c00000003000000270000001800000003000000000000004d4d800000000000
250000000c00000003000000280000000c00000004000000180000000c0000004d4d8000
190000000c0000004d4d80005600000030000000d100000049000000d90000008f000000
05000000d1008f00d1004f00d9004900d9008900d1008f00270000001800000004000000
000000009999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c00000003000000
180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff005600000030000000ba000000
4f000000d10000008f00000005000000ba008f00ba004f00d1004f00d1008f00ba008f00
250000000c00000004000080280000000c00000004000000270000001800000004000000
000000007373bf0000000000250000000c00000004000000180000000c0000007373bf00
190000000c0000007373bf005600000030000000ba00000049000000d90000004f000000
05000000d1004f00d9004900c2004900ba004f00d1004f00260000001c00000003000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c000000
02000000270000001800000002000000000000004d1a330000000000250000000c000000
02000000280000000c00000004000000180000000c0000004d1a3300190000000c000000
4d1a33005600000030000000e700000069000000ef0000008f00000005000000e7008f00
e7006f00ef006900ef008900e7008f002700000018000000040000000000000099336600
00000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000180000000c000000
ffffff00190000000c000000993366005600000030000000d10000006f000000e7000000
8f00000005000000d1008f00d1006f00e7006f00e7008f00d1008f00250000000c000000
04000080280000000c000000040000002700000018000000040000000000000073264d00
00000000250000000c00000004000000180000000c00000073264d00190000000c000000
73264d005600000030000000d100000069000000ef0000006f00000005000000e7006f00
ef006900d9006900d1006f00e7006f00260000001c000000020000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000300000027000000
1800000003000000000000004d4d800000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800056000000
300000001f0100007e000000270100008f000000050000001f018f001f01830027017e00
270189001f018f00270000001800000004000000000000009999ff000000000025000000
0c00000004000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff0019000000
0c0000009999ff00560000003000000009010000830000001f0100008f00000005000000
09018f00090183001f0183001f018f0009018f00250000000c0000000400008028000000
0c00000004000000270000001800000004000000000000007373bf000000000025000000
0c00000004000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf0056000000
30000000090100007e0000002701000083000000050000001f01830027017e0011017e00
090183001f018300260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000
250000000c00000003000000280000000c00000002000000270000001800000002000000
000000004d1a330000000000250000000c00000002000000280000000c00000004000000
180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a3300560000003000000036010000
800000003e0100008f0000000500000036018f00360186003e0180003e01890036018f00
270000001800000004000000000000009933660000000000250000000c00000004000000
280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c00000099336600
56000000300000001f01000086000000360100008f000000050000001f018f001f018600
3601860036018f001f018f00250000000c00000004000080280000000c00000004000000
2700000018000000040000000000000073264d0000000000250000000c00000004000000
180000000c00000073264d00190000000c00000073264d0056000000300000001f010000
800000003e0100008600000005000000360186003e018000270180001f01860036018600
250000000c00000004000080280000000c00000004000000250000000c00000007000080
280000000c00000003000000260000001c00000003000000000000000100000000000000
00000000250000000c000000030000001b000000100000005b0000008f00000019000000
0c000000ffffff00120000000c0000000100000036000000100000005b0000001b000000
1b000000100000005b0000008f0000003600000010000000580000008f0000001b000000
100000005b00000080000000360000001000000058000000800000001b00000010000000
5b00000072000000360000001000000058000000720000001b000000100000005b000000
63000000360000001000000058000000630000001b000000100000005b00000055000000
360000001000000058000000550000001b000000100000005b0000004600000036000000
1000000058000000460000001b000000100000005b000000380000003600000010000000
58000000380000001b000000100000005b00000029000000360000001000000058000000
290000001b000000100000005b0000001b0000003600000010000000580000001b000000
180000000c00000000000000540000005400000050000000880000005500000095000000
010000001886d1411886d1415000000088000000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000003000580006000000540000005400000050000000
790000005500000086000000010000001886d1411886d141500000007900000001000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000035001b0006000000
54000000580000004a0000006b0000005500000078000000010000001886d1411886d141
4a0000006b000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5000000031003000060000000600000054000000580000004a0000005c00000055000000
69000000010000001886d1411886d1414a0000005c000000020000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5000000031003500060000000600000054000000
580000004a0000004e000000550000005b000000010000001886d1411886d1414a000000
4e000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
32003000060000000600000054000000580000004a0000003f000000550000004c000000
010000001886d1411886d1414a0000003f000000020000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000003200350006000000060000005400000058000000
4a00000031000000550000003e000000010000001886d1411886d1414a00000031000000
020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000033003000
060000000600000054000000580000004a00000022000000550000002f00000001000000
1886d1411886d1414a00000022000000020000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5000000033003500060000000600000054000000580000004a000000
140000005500000021000000010000001886d1411886d1414a0000001400000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003400300006000000
060000001b000000100000005b0000008f0000003600000010000000950100008f000000
1b000000100000005b0000008f00000036000000100000005b000000920000001b000000
10000000aa0000008f0000003600000010000000aa000000920000001b00000010000000
f80000008f0000003600000010000000f8000000920000001b0000001000000047010000
8f000000360000001000000047010000920000001b00000010000000950100008f000000
36000000100000009501000092000000540000006000000079000000950000008b000000
a2000000010000001886d1411886d1417900000095000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff54000000220430043a0436000700000006000000
060000005400000078000000ba00000095000000e8000000a2000000010000001886d141
1886d141ba00000095000000070000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5c0000001d04350420003c043e04360443049501070000000700000003000000
080000000700000009000000060000005400000088000000b4000000a4000000ee000000
b1000000010000001886d1411886d141b4000000a40000000a0000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff600000003204560434043f043e04320456044104
420438040700000003000000070000000700000007000000070000000300000006000000
050000000700000054000000580000001a0100009500000023010000a200000001000000
1886d1411886d1411a01000095000000020000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff500000001d0456040700000003000000250000000c00000007000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e00000018000000000000000000000024020000c600000025000000
0c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000024020000
c6000000250000000c00000005000080180000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b00000018000000e0010000500000001a020000
76000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000ffffff001e00000018000000e0010000500000001b02000076000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000005000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000ffffff001e00000018000000e0010000500000001b0200007600000026000000
1c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000c00000004000000
280000000c00000003000000270000001800000003000000000000009999ff0000000000
250000000c00000003000000190000000c0000009999ff00140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b00000018000000e401000057000000ea0100005d000000
180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000
160000000c000000180000005400000078000000ee010000530000001602000060000000
010000001886d1411886d141ee0100005e000000070000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5c00000014045604320447043004420430040c0008000000
030000000700000006000000060000000500000006000000160000000c00000000000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e00000018000000e0010000500000001b0200007600000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000e0010000500000001b02000076000000260000001c000000
0200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000200000028000000
0c0000000400000027000000180000000400000000000000993366000000000025000000
0c00000004000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff0019000000
0c00000099336600140000000c0000009e01000026060f003203574d4643010000000000
0100000000000000020000001003000000000000102300000d000000120000000c000000
020000002b00000018000000e40100006a000000ea01000070000000180000000c000000
00000000190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c000000
180000005400000070000000ed010000660000001302000073000000010000001886d141
1886d141ee01000071000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5800000025043b043e043f044604560407000000070000000700000007000000
0700000003000000160000000c00000000000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
e0010000500000001b02000076000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
0000000024020000c6000000250000000c00000004000080280000000c00000004000000
250000000c00000007000080280000000c00000002000000250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff090000001000000024020000c60000002100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff
0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff00
180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000
454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080
00000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c02c600240205000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00
0400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff
030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000001c000000fb02f5ff0000
00000000bc02000000cc00000022417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000
0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604c600240200000000040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604c600240200000000040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604c20020020400040007000000fc02000080808000000004000000
2d01020008000000fa02050000000000ffffff00040000002d010300050000000902ffff
ff00050000000102808080000400000004010d0004000000020102000e00000024030500
5b008f00630089009d01890095018f005b008f0007000000fc020000c0c0c00000000400
00002d01040004000000f001020005000000090200000000050000000102c0c0c0000e00
0000240305005b008f005b001b0063001500630089005b008f000e000000240305006300
8900630015009d0115009d01890063008900040000002c010000070000001604c2002002
0400040007000000150476001b025000e00108000000fa02000001000000000000000400
00002d0102000500000014028f005b00050000000102ffffff0004000000020101000500
000013028900630005000000130289009d0105000000140280005b000500000013027b00
63000500000013027b009d0105000000140272005b000500000013026c00630005000000
13026c009d0105000000140263005b000500000013025e0063000500000013025e009d01
05000000140255005b000500000013024f0063000500000013024f009d01050000001402
46005b000500000013024100630005000000130241009d0105000000140238005b000500
000013023200630005000000130232009d0105000000140229005b000500000013022400
630005000000130224009d010500000014021b005b000500000013021500630005000000
130215009d0108000000fa0200000000000000000000040000002d01050007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010600040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010400040000002d010200050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604c20020020400040007000000
fc020100000000000000040000002d01070004000000f0010400050000000902ffffff00
0400000004010d0004000000020102000e000000240305009d01890095018f005b008f00
630089009d01890008000000fa0200000100000080808000040000002d01040004000000
f0010200040000002c010000070000001604c20020020400040007000000150476001b02
5000e0010e000000240305005b008f005b001b0063001500630089005b008f000e000000
2403050063008900630015009d0115009d01890063008900040000002d01050004000000
2d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010700040000002d010400050000000102ffffff00050000000902ffffff000400
00002c010000070000001604c20020020400040008000000fa0200000100000000000000
040000002d01020004000000f001040007000000fc0200004d4d80000000040000002d01
04000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d00040000000201
02000e0000002403050082008f00820021008a001b008a00890082008f0007000000fc02
00009999ff000000040000002d01080004000000f0010400050000000902ffffff000500
000001029999ff000e000000240305006c008f006c0021008200210082008f006c008f00
07000000fc020000000000000000040000002d01040004000000f001080007000000fc02
00007373bf000000040000002d0108000500000009027373bf000500000001027373bf00
0e00000024030500820021008a001b0074001b006c0021008200210008000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f001020007000000fc0200004d1a3300
0000040000002d01020004000000f00108000500000009024d1a33000500000001024d1a
33000e0000002403050099008f0099005500a1004f00a100890099008f0007000000fc02
0000993366000000040000002d01080004000000f0010200050000000902ffffff000500
00000102993366000e0000002403050082008f00820055009900550099008f0082008f00
040000002d01040004000000f001080007000000fc02000073264d000000040000002d01
020005000000090273264d0005000000010273264d000e0000002403050099005500a100
4f008a004f00820055009900550008000000fa0200000100000000000000040000002d01
080004000000f001090007000000fc0200004d4d80000000040000002d01090004000000
f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500d1008f00
d1004f00d9004900d9008900d1008f0007000000fc0200009999ff000000040000002d01
020004000000f0010900050000000902ffffff000500000001029999ff000e0000002403
0500ba008f00ba004f00d1004f00d1008f00ba008f00040000002d01040004000000f001
020007000000fc0200007373bf000000040000002d0102000500000009027373bf000500
000001027373bf000e00000024030500d1004f00d9004900c2004900ba004f00d1004f00
08000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f001080007000000
fc0200004d1a33000000040000002d01080004000000f00102000500000009024d1a3300
0500000001024d1a33000e00000024030500e7008f00e7006f00ef006900ef008900e700
8f0007000000fc020000993366000000040000002d01020004000000f001080005000000
0902ffffff00050000000102993366000e00000024030500d1008f00d1006f00e7006f00
e7008f00d1008f00040000002d01040004000000f001020007000000fc02000073264d00
0000040000002d01020005000000090273264d0005000000010273264d000e0000002403
0500e7006f00ef006900d9006900d1006f00e7006f0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01080004000000f001090007000000fc0200004d4d8000000004000000
2d01090004000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e000000
240305001f018f001f01830027017e00270189001f018f0007000000fc0200009999ff00
0000040000002d01020004000000f0010900050000000902ffffff000500000001029999
ff000e0000002403050009018f00090183001f0183001f018f0009018f00040000002d01
040004000000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d01020005000000
09027373bf000500000001027373bf000e000000240305001f01830027017e0011017e00
090183001f01830008000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000
f001080007000000fc0200004d1a33000000040000002d01080004000000f00102000500
000009024d1a33000500000001024d1a33000e0000002403050036018f00360186003e01
80003e01890036018f0007000000fc020000993366000000040000002d01020004000000
f0010800050000000902ffffff00050000000102993366000e000000240305001f018f00
1f0186003601860036018f001f018f00040000002d01040004000000f001020007000000
fc02000073264d000000040000002d01020005000000090273264d000500000001027326
4d000e00000024030500360186003e018000270180001f01860036018600040000002d01
040004000000f0010200040000002d01050004000000f001090008000000fa0200000100
000000000000040000002d0102000500000014028f005b00050000000102ffffff000400
0000020101000500000013021b005b000500000014028f005b000500000013028f005800
05000000140280005b000500000013028000580005000000140272005b00050000001302
7200580005000000140263005b000500000013026300580005000000140255005b000500
000013025500580005000000140246005b00050000001302460058000500000014023800
5b000500000013023800580005000000140229005b000500000013022900580005000000
14021b005b000500000013021b0058000500000009020000000009000000320a88005000
010000003000060009000000320a7900500001000000350006000a000000320a6b004a00
020000003130060006000a000000320a5c004a00020000003135060006000a000000320a
4e004a00020000003230060006000a000000320a3f004a00020000003235060006000a00
0000320a31004a00020000003330060006000a000000320a22004a000200000033350600
06000a000000320a14004a00020000003430060006000500000014028f005b0005000000
13028f0095010500000014028f005b0005000000130292005b000500000014028f00aa00
0500000013029200aa000500000014028f00f8000500000013029200f800050000001402
8f004701050000001302920047010500000014028f009501050000001302920095010c00
0000320a9500790003000000d2e0ea0007000600060012000000320a9500ba0007000000
cde520eceee6f300070007000300080007000900060016000000320aa400b4000a000000
e2b3e4efeee2b3f1f2e807000300070007000700070003000600050007000a000000320a
95001a0102000000cdb307000300040000002d010500040000002d010100040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604c600240200000000040000002d01
0500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604c600240200000000040000002d010700050000000902ffffff000400000004010d00
0400000002010200070000001b0477001b025000e001040000002d010500040000002d01
0600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010700040000002d010200050000000102ffffff00050000000902ffffff0004000000
2c01000007000000160476001b025000e001040000002d010500040000002d0106000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700
040000002d010200050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c010000
07000000160476001b025000e00108000000fa0200000100000000000000040000002d01
080004000000f001020007000000fc0200009999ff000000040000002d01020005000000
01029999ff000400000004010d000400000002010200070000001b045e00eb015700e401
05000000090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e011800
12000000320a5e00ee0107000000c4b3e2f7e0f2e0000800030007000600060005000600
040000002e010000040000002d010500040000002d010600040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200040000002d0108000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160476001b02
5000e001040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010200040000002d010800050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160476001b025000e001
08000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f001080007000000
fc020000993366000000040000002d01080004000000f0010200050000000902ffffff00
050000000102993366000400000004010d000400000002010200070000001b047100eb01
6a00e40105000000090200000000050000000102ffffff00040000000201010004000000
2e01180010000000320a7100ee0106000000d5ebeeeff6b3070007000700070007000300
040000002e010000040000002d010500040000002d010600040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010800040000002d0109000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160476001b02
5000e001040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010800040000002d010900050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c600240200000000
040000002d01040004000000f0010800040000002d01050004000000f001090004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002701ffff030000000000

Рис. 1. Погодження з назвою анкети

На питання щодо згоди з назвою анкети (моє життя без алкоголю) 42%
опитаних дали позитивну відповідь; 7% – негативну; не можуть визначитися
– 51% опитаних учнів, що свідчить про необхідність проведення
профілактичної та корекційної роботи щодо вживання алкоголю учнями. В
той же час було розподілення відповідей залежно від статі опитуваних.

Майже половину учнів дали позитивну відповідь, хоча це не означає, що
“життя без алкоголю” є життєвим кредом досліджуваних. Половина
опитуваних вагається і не може точно відповісти. Тому особливо важливо
спрямувати їх на вірний шлях. У дівчат більша впевненість щодо життя без
алкоголю – 38 %, ніж у хлопців – 20%, оскільки дівчата є більш
свідомими. Дівчата більш вагаються у виборі, що є для них характерним
узагалі.

На питання: “Які Ви знаєте наслідки впливу алкоголю на організм?”
досліджувані дали такі відповіді:

– порушується розумова діяльність;

– спричинює нервові розлади;

– “гробить” печінку;

– порушується серцева діяльність;

– впливає на наступні покоління;

– порушується координація рухів.

Відповіді виявили те, що досліджувані досить обізнані з негативним
впливом алкоголю на організм.

Щодо користі алкогольних напоїв, то опитуваними були названі такі
аспекти: сприяють апетиту; поліпшують травлення, але якщо не в великих
дозах; поліпшують сон; сприяють кращому кровообігу; підвищують розумову
активність, якщо мало; підвищують настрій.

Отже, досліджувані називають причини, з яких найчастіше й виникає
алкоголізм і чому вживання алкоголю виправдовується багатьма людьми.

На питання: “Які органи та системи страждають від алкоголю першими?”
опитувані дали такі відповіді:

– печінка;

– серце;

– нервова система;

– нирки;

– кровоносна система;

– система травлення.

Досліджувані досить обізнані з тим, який негативний вплив має алкоголь
на органи.

Відповіді на питання: “Які наслідки впливу алкоголю на організм є
відстроченими?” були такими:

– вплив на майбутнє покоління;

– різні хвороби;

– паталогічні відхилення;

– проблеми з пам’яттю.

Дивно, але питання виявилося важким для опитуваних. Вони не досить чітко
розрізняють первинні та відстрочені наслідки впливу алкоголю на
організм.

picscalex100010009000003cf1900000a001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001006ea3000000000200000000200000180000001820000001000000
6c0000003900000013000000b6010000a20000000000000000000000d52d000042140000
20454d460000010018200000ac0100000500000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f5ffffff00000000
0000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001f000000000000009cf51200d6de07308281f402
e6f71200120000008081f402ecf51200bcf512002cdf0730e6f71200ecf512008281f402
1f0000000b00000020000000d8f51200e2e00730e6f71200ecf512005829f400fa6bf177
00000000f8f51200a213053050de2a308026f4008081f40284f812000b0000000000f400
b0f71200432405305829f40084f81200a0f9120052240530d98b367e88103c7e28f61200
000000000200000042073900a09a5200470000001393377e0000830042073900a09a5200
3647000060f6120012e2f1771725010c30000000390000000300040054f71200b4f61200
0dc96f321725010c30000000390000006476000800000000250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
c0010000c6000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000c0010000c6000000250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000004000000
04000000bc010000c2000000270000001800000002000000000000008080800000000000
250000000c00000002000000250000000c00000008000080180000000c000000ffffff00
190000000c00000080808000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
56000000300000004a0000008a0000004a0100008f000000050000004a008f0050008a00
4a018a0044018f004a008f0027000000180000000300000000000000c0c0c00000000000
250000000c00000003000000280000000c00000002000000180000000c00000000000000
190000000c000000c0c0c00056000000300000004a00000015000000500000008f000000
050000004a008f004a001a005000150050008a004a008f00560000003000000050000000
150000004a0100008a0000000500000050008a00500015004a0115004a018a0050008a00
1d000000180000007c01000050000000b701000076000000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c000000020000001b00000010000000
4a0000008f000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000036000000
10000000500000008a00000036000000100000004a0100008a0000001b00000010000000
4a000000780000003600000010000000500000007300000036000000100000004a010000
730000001b000000100000004a000000600000003600000010000000500000005b000000
36000000100000004a0100005b0000001b000000100000004a0000004900000036000000
10000000500000004400000036000000100000004a010000440000001b00000010000000
4a000000310000003600000010000000500000002c00000036000000100000004a010000
2c0000001b000000100000004a0000001a00000036000000100000005000000015000000
36000000100000004a01000015000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000004000000
04000000bc010000c2000000250000000c00000005000080280000000c00000003000000
180000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
56000000300000004a0000008a0000004a0100008f000000050000004a018a0044018f00
4a008f0050008a004a018a00260000001c00000003000000000000000100000000000000
80808000250000000c00000003000000280000000c000000020000001d00000018000000
7c01000050000000b70100007600000056000000300000004a0000001500000050000000
8f000000050000004a008f004a001a005000150050008a004a008f005600000030000000
50000000150000004a0100008a0000000500000050008a00500015004a0115004a018a00
50008a00250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000ffffff001e000000180000000400000004000000bc010000c2000000
260000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c000000
02000000280000000c00000003000000270000001800000003000000000000004d4d8000
00000000250000000c00000003000000180000000c0000004d4d8000190000000c000000
4d4d8000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000
69000000150000006f0000008f0000000500000069008f0069001a006f0015006f008a00
69008f00270000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000c000000
04000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
9999ff005600000030000000570000001a000000690000008f0000000500000057008f00
57001a0069001a0069008f0057008f00250000000c00000004000080280000000c000000
04000000270000001800000004000000000000007373bf0000000000250000000c000000
04000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000
57000000150000006f0000001a0000000500000069001a006f0015005e00150057001a00
69001a00260000001c000000030000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000003000000280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000
4d1a330000000000250000000c00000002000000280000000c0000000400000018000000
0c0000004d1a3300190000000c0000004d1a330056000000300000007b0000006e000000
810000008f000000050000007b008f007b00730081006e0081008a007b008f0027000000
1800000004000000000000009933660000000000250000000c0000000400000028000000
0c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009933660056000000
3000000069000000730000007b0000008f0000000500000069008f00690073007b007300
7b008f0069008f00250000000c00000004000080280000000c0000000400000027000000
18000000040000000000000073264d0000000000250000000c0000000400000018000000
0c00000073264d00190000000c00000073264d005600000030000000690000006e000000
8100000073000000050000007b00730081006e006f006e00690073007b00730026000000
1c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c00000002000000
280000000c00000003000000270000001800000003000000000000004d4d800000000000
250000000c00000003000000280000000c00000004000000180000000c0000004d4d8000
190000000c0000004d4d80005600000030000000a800000073000000ae0000008f000000
05000000a8008f00a8007800ae007300ae008a00a8008f00270000001800000004000000
000000009999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c00000003000000
180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff00560000003000000096000000
78000000a80000008f0000000500000096008f0096007800a8007800a8008f0096008f00
250000000c00000004000080280000000c00000004000000270000001800000004000000
000000007373bf0000000000250000000c00000004000000180000000c0000007373bf00
190000000c0000007373bf0056000000300000009600000073000000ae00000078000000
05000000a8007800ae0073009c00730096007800a8007800260000001c00000003000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c000000
02000000270000001800000002000000000000004d1a330000000000250000000c000000
02000000280000000c00000004000000180000000c0000004d1a3300190000000c000000
4d1a33005600000030000000ba0000006e000000c00000008f00000005000000ba008f00
ba007300c0006e00c0008a00ba008f002700000018000000040000000000000099336600
00000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000180000000c000000
ffffff00190000000c000000993366005600000030000000a800000073000000ba000000
8f00000005000000a8008f00a8007300ba007300ba008f00a8008f00250000000c000000
04000080280000000c000000040000002700000018000000040000000000000073264d00
00000000250000000c00000004000000180000000c00000073264d00190000000c000000
73264d005600000030000000a80000006e000000c00000007300000005000000ba007300
c0006e00ae006e00a8007300ba007300260000001c000000020000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000300000027000000
1800000003000000000000004d4d800000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800056000000
30000000e600000081000000ec0000008f00000005000000e6008f00e6008600ec008100
ec008a00e6008f00270000001800000004000000000000009999ff000000000025000000
0c00000004000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff0019000000
0c0000009999ff005600000030000000d400000086000000e60000008f00000005000000
d4008f00d4008600e6008600e6008f00d4008f00250000000c0000000400008028000000
0c00000004000000270000001800000004000000000000007373bf000000000025000000
0c00000004000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf0056000000
30000000d400000081000000ec0000008600000005000000e6008600ec008100da008100
d4008600e6008600260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000
250000000c00000003000000280000000c00000002000000270000001800000002000000
000000004d1a330000000000250000000c00000002000000280000000c00000004000000
180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a33005600000030000000f8000000
6e000000fe0000008f00000005000000f8008f00f8007300fe006e00fe008a00f8008f00
270000001800000004000000000000009933660000000000250000000c00000004000000
280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c00000099336600
5600000030000000e600000073000000f80000008f00000005000000e6008f00e6007300
f8007300f8008f00e6008f00250000000c00000004000080280000000c00000004000000
2700000018000000040000000000000073264d0000000000250000000c00000004000000
180000000c00000073264d00190000000c00000073264d005600000030000000e6000000
6e000000fe0000007300000005000000f8007300fe006e00ec006e00e6007300f8007300
250000000c00000004000080280000000c00000004000000250000000c00000007000080
280000000c00000003000000260000001c00000003000000000000000100000000000000
00000000250000000c000000030000001b000000100000004a0000008f00000019000000
0c000000ffffff00120000000c0000000100000036000000100000004a0000001a000000
1b000000100000004a0000008f0000003600000010000000470000008f0000001b000000
100000004a00000078000000360000001000000047000000780000001b00000010000000
4a00000060000000360000001000000047000000600000001b000000100000004a000000
49000000360000001000000047000000490000001b000000100000004a00000031000000
360000001000000047000000310000001b000000100000004a0000001a00000036000000
10000000470000001a000000180000000c0000000000000054000000540000003f000000
880000004400000095000000010000001886d1411886d1413f0000008800000001000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003000000006000000
54000000540000003f00000071000000440000007e000000010000001886d1411886d141
3f00000071000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
500000003500000006000000540000005800000039000000590000004400000066000000
010000001886d1411886d1413900000059000000020000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000003100300006000000060000005400000058000000
3900000042000000440000004f000000010000001886d1411886d1413900000042000000
020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000031003500
06000000060000005400000058000000390000002a000000440000003700000001000000
1886d1411886d141390000002a000000020000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff50000000320030000600000006000000540000005800000039000000
130000004400000020000000010000001886d1411886d141390000001300000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003200350006000000
060000001b000000100000004a0000008f0000003600000010000000440100008f000000
1b000000100000004a0000008f00000036000000100000004a000000920000001b000000
10000000890000008f000000360000001000000089000000920000001b00000010000000
c70000008f0000003600000010000000c7000000920000001b0000001000000005010000
8f000000360000001000000005010000920000001b00000010000000440100008f000000
360000001000000044010000920000005400000060000000600000009500000072000000
a2000000010000001886d1411886d1416000000095000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff54000000220430043a0400000700000006000000
060000005400000058000000e100000095000000ea000000a2000000010000001886d141
1886d141e100000095000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff500000001d0456040700000003000000250000000c0000000700008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000c0010000c6000000250000000c000000
07000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c0010000c6000000
250000000c00000005000080180000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b000000180000007c01000050000000b601000076000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000005000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000ffffff001e000000180000007c01000050000000b70100007600000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
05000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
ffffff001e000000180000007c01000050000000b701000076000000260000001c000000
0400000000000000010000000000000000000000250000000c0000000400000028000000
0c00000003000000270000001800000003000000000000009999ff000000000025000000
0c00000003000000190000000c0000009999ff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000008001000057000000860100005d00000018000000
0c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000016000000
0c0000001800000054000000780000008a01000053000000b20100006000000001000000
1886d1411886d1418a0100005e000000070000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5c000000140456043204470430044204300400000800000003000000
0700000006000000060000000500000006000000160000000c0000000000000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000007c01000050000000b701000076000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000007c01000050000000b701000076000000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000
04000000270000001800000004000000000000009933660000000000250000000c000000
04000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
99336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
800100006a0000008601000070000000180000000c00000000000000190000000c000000
ffffff00120000000c00000001000000160000000c000000180000005400000070000000
8901000066000000af01000073000000010000001886d1411886d1418a01000071000000
060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000025043b04
3e043f044604560407000000070000000700000007000000070000000300000016000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000007c01000050000000b7010000
76000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c0010000c6000000
250000000c00000004000080280000000c00000004000000250000000c00000007000080
280000000c00000002000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
0900000010000000c0010000c60000002100000008000000190000000c000000ffffff00
180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000
000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c000000
10000000454d462b024000000c0000002200000026060f003a00574d4643010000000000
010000000000000002000000180000000000000018200000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
c600c00105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000
02010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff03000000
1e00050000000102ffffff00050000000902000000001c000000fb02f5ff000000000000
bc02000000cc00000022417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604c600c00100000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604c600c00100000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604c200bc010400040007000000fc020000808080000000040000002d010200
08000000fa02050000000000ffffff00040000002d010300050000000902ffffff000500
00000102808080000400000004010d0004000000020102000e000000240305004a008f00
50008a004a018a0044018f004a008f0007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01
040004000000f001020005000000090200000000050000000102c0c0c0000e0000002403
05004a008f004a001a005000150050008a004a008f000e0000002403050050008a005000
15004a0115004a018a0050008a00040000002c010000070000001604c200bc0104000400
0700000015047600b70150007c0108000000fa0200000100000000000000040000002d01
02000500000014028f004a00050000000102ffffff000400000002010100050000001302
8a0050000500000013028a004a0105000000140278004a00050000001302730050000500
0000130273004a0105000000140260004a000500000013025b0050000500000013025b00
4a0105000000140249004a000500000013024400500005000000130244004a0105000000
140231004a000500000013022c0050000500000013022c004a010500000014021a004a00
0500000013021500500005000000130215004a0108000000fa0200000000000000000000
040000002d01050007000000fc020000ffffff000000040000002d010600040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01040004000000
2d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604c200bc010400040007000000fc020100000000000000040000002d01070004000000
f0010400050000000902ffffff000400000004010d0004000000020102000e0000002403
05004a018a0044018f004a008f0050008a004a018a0008000000fa020000010000008080
8000040000002d01040004000000f0010200040000002c010000070000001604c200bc01
040004000700000015047600b70150007c010e000000240305004a008f004a001a005000
150050008a004a008f000e0000002403050050008a00500015004a0115004a018a005000
8a00040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010400050000000102ffff
ff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604c200bc01040004000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f001040007000000fc02
00004d4d80000000040000002d0104000500000009024d4d80000500000001024d4d8000
0400000004010d0004000000020102000e0000002403050069008f0069001a006f001500
6f008a0069008f0007000000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f001
0400050000000902ffffff000500000001029999ff000e0000002403050057008f005700
1a0069001a0069008f0057008f0007000000fc020000000000000000040000002d010400
04000000f001080007000000fc0200007373bf000000040000002d010800050000000902
7373bf000500000001027373bf000e0000002403050069001a006f0015005e0015005700
1a0069001a0008000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f001
020007000000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f001080005000000
09024d1a33000500000001024d1a33000e000000240305007b008f007b00730081006e00
81008a007b008f0007000000fc020000993366000000040000002d01080004000000f001
0200050000000902ffffff00050000000102993366000e0000002403050069008f006900
73007b0073007b008f0069008f00040000002d01040004000000f001080007000000fc02
000073264d000000040000002d01020005000000090273264d0005000000010273264d00
0e000000240305007b00730081006e006f006e00690073007b00730008000000fa020000
0100000000000000040000002d01080004000000f001090007000000fc0200004d4d8000
0000040000002d01090004000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d
80000e00000024030500a8008f00a8007800ae007300ae008a00a8008f0007000000fc02
00009999ff000000040000002d01020004000000f0010900050000000902ffffff000500
000001029999ff000e0000002403050096008f0096007800a8007800a8008f0096008f00
040000002d01040004000000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d01
02000500000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500a8007800ae00
73009c00730096007800a800780008000000fa0200000100000000000000040000002d01
090004000000f001080007000000fc0200004d1a33000000040000002d01080004000000
f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e00000024030500ba008f00
ba007300c0006e00c0008a00ba008f0007000000fc020000993366000000040000002d01
020004000000f0010800050000000902ffffff00050000000102993366000e0000002403
0500a8008f00a8007300ba007300ba008f00a8008f00040000002d01040004000000f001
020007000000fc02000073264d000000040000002d01020005000000090273264d000500
0000010273264d000e00000024030500ba007300c0006e00ae006e00a8007300ba007300
08000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001090007000000
fc0200004d4d80000000040000002d01090004000000f00102000500000009024d4d8000
0500000001024d4d80000e00000024030500e6008f00e6008600ec008100ec008a00e600
8f0007000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f001090005000000
0902ffffff000500000001029999ff000e00000024030500d4008f00d4008600e6008600
e6008f00d4008f00040000002d01040004000000f001020007000000fc0200007373bf00
0000040000002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e0000002403
0500e6008600ec008100da008100d4008600e600860008000000fa020000010000000000
0000040000002d01090004000000f001080007000000fc0200004d1a3300000004000000
2d01080004000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e000000
24030500f8008f00f8007300fe006e00fe008a00f8008f0007000000fc02000099336600
0000040000002d01020004000000f0010800050000000902ffffff000500000001029933
66000e00000024030500e6008f00e6007300f8007300f8008f00e6008f00040000002d01
040004000000f001020007000000fc02000073264d000000040000002d01020005000000
090273264d0005000000010273264d000e00000024030500f8007300fe006e00ec006e00
e6007300f8007300040000002d01040004000000f0010200040000002d01050004000000
f001090008000000fa0200000100000000000000040000002d0102000500000014028f00
4a00050000000102ffffff0004000000020101000500000013021a004a00050000001402
8f004a000500000013028f00470005000000140278004a00050000001302780047000500
0000140260004a000500000013026000470005000000140249004a000500000013024900
470005000000140231004a00050000001302310047000500000014021a004a0005000000
13021a0047000500000009020000000009000000320a88003f0001000000300006000900
0000320a71003f0001000000350006000a000000320a5900390002000000313006000600
0a000000320a42003900020000003135060006000a000000320a2a003900020000003230
060006000a000000320a13003900020000003235060006000500000014028f004a000500
000013028f0044010500000014028f004a0005000000130292004a000500000014028f00
8900050000001302920089000500000014028f00c7000500000013029200c70005000000
14028f000501050000001302920005010500000014028f00440105000000130292004401
0c000000320a9500600003000000d2e0ea000700060006000a000000320a9500e1000200
0000cdb307000300040000002d010500040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c010000070000001604c600c00100000000040000002d01050004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0102000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c600c001
00000000040000002d010700050000000902ffffff000400000004010d00040000000201
0200070000001b047700b70150007c01040000002d010500040000002d01060004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0107000400
00002d010200050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c0100000700
000016047600b70150007c01040000002d010500040000002d010600040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d01
0200050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604
7600b70150007c0108000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000
f001020007000000fc0200009999ff000000040000002d0102000500000001029999ff00
0400000004010d000400000002010200070000001b045e00870157008001050000000902
00000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e01180012000000320a
5e008a0107000000c4b3e2f7e0f2e0000800030007000600060005000600040000002e01
0000040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010200040000002d010800050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047600b70150007c010400
00002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010200040000002d010800050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016047600b70150007c0108000000fa02
00000100000000000000040000002d01090004000000f001080007000000fc0200009933
66000000040000002d01080004000000f0010200050000000902ffffff00050000000102
993366000400000004010d000400000002010200070000001b04710087016a0080010500
0000090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e0118001000
0000320a71008a0106000000d5ebeeeff6b3070007000700070007000300040000002e01
0000040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010800040000002d010900050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047600b70150007c010400
00002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010800040000002d010900050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604c600c00100000000040000002d01
040004000000f0010800040000002d01050004000000f0010900040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000000000

Рис. 2. Рівень сили волі досліджуваних

На питання: “Чи можете Ви відмовити друзям чи знайомим у пропозиції
випити?” досліджувані відповіли так: так-62%; ні-16%; не знаю – 22 %.

Більша частина опитуваних може відмовити на запропоновану чарку, але й
значна частина має труднощі щодо цього питання, і потребує
кваліфікованої допомоги. Хлопці більш схильні до конформності, небажання
порушувати “чоловічі традиції” щодо випивки.

Цікавими виявилися відповіді на питання: “До кого Ви звернетеся, якщо
відчуєте, що вживання алкоголю стає для Вас проблемою?” До родичів –
26%; до товариша -16%; до друзів – 31%; до психолога – 12%; до лікаря –
7%; інше – 8 %.

picscalex100010009000003502200000a001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001004d77000000000200000000200000780a0000782a000001000000
6c0000003c00000013000000bf010000a20000000000000000000000c12e000042140000
20454d4600000100782a00002f0200000500000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f5ffffff00000000
0000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001f000000000000009cf51200d6de07308281f402
e6f71200120000008081f402ecf51200bcf512002cdf0730e6f71200ecf512008281f402
1f0000000b00000020000000d8f51200e2e00730e6f71200ecf512005829f400fa6bf177
00000000f8f51200a213053050de2a308026f4008081f40284f812000b0000000000f400
b0f71200432405305829f40084f81200a0f9120052240530d98b367e88103c7e28f61200
000000000200000038079603a09a5200470000001393377e0000830038079603a09a5200
5c3b000060f6120012e2f177922701b930000000390000000300040054f71200b4f61200
0dc96f32922701b930000000390000006476000800000000250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
c9010000c6000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000c9010000c6000000250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000004000000
04000000c5010000c2000000270000001800000002000000000000008080800000000000
250000000c00000002000000250000000c00000008000080180000000c000000ffffff00
190000000c00000080808000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
56000000300000004d0000008c0000004f0100008f000000050000004d008f0051008c00
4f018c004b018f004d008f0027000000180000000300000000000000c0c0c00000000000
250000000c00000003000000280000000c00000002000000180000000c00000000000000
190000000c000000c0c0c00056000000300000004d00000017000000510000008f000000
050000004d008f004d001a005100170051008c004d008f00560000003000000051000000
170000004f0100008c0000000500000051008c00510017004f0117004f018c0051008c00
1d000000180000008501000050000000c001000076000000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c000000020000001b00000010000000
4d0000008f000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000036000000
10000000510000008c00000036000000100000004f0100008c0000001b00000010000000
4d000000720000003600000010000000510000006f00000036000000100000004f010000
6f0000001b000000100000004d0000005500000036000000100000005100000051000000
36000000100000004f010000510000001b000000100000004d0000003700000036000000
10000000510000003400000036000000100000004f010000340000001b00000010000000
4d0000001a0000003600000010000000510000001700000036000000100000004f010000
17000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000400000004000000c5010000c2000000
250000000c00000005000080280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00
140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000004d000000
8c0000004f0100008f000000050000004f018c004b018f004d008f0051008c004f018c00
260000001c0000000300000000000000010000000000000080808000250000000c000000
03000000280000000c000000020000001d000000180000008501000050000000c0010000
7600000056000000300000004d00000017000000510000008f000000050000004d008f00
4d001a005100170051008c004d008f00560000003000000051000000170000004f010000
8c0000000500000051008c00510017004f0117004f018c0051008c00250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000005000080
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff00
1e000000180000000400000004000000c5010000c2000000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000
03000000270000001800000003000000000000004d4d800000000000250000000c000000
03000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000c000000
0d000000120000000c000000020000005600000030000000620000002300000066000000
8f0000000500000062008f00620026006600230066008c0062008f002700000018000000
04000000000000009999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c000000
03000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff005600000030000000
5600000026000000620000008f0000000500000056008f00560026006200260062008f00
56008f00250000000c00000004000080280000000c000000040000002700000018000000
04000000000000007373bf0000000000250000000c00000004000000180000000c000000
7373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000560000002300000066000000
260000000500000062002600660023005a0023005600260062002600260000001c000000
0300000000000000010000000000000000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000002000000270000001800000002000000000000004d1a33000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000004d1a330019000000
0c0000004d1a330056000000300000006e0000005d000000720000008f00000005000000
6e008f006e00600072005d0072008c006e008f0027000000180000000400000000000000
9933660000000000250000000c00000004000000280000000c0000000200000018000000
0c000000ffffff00190000000c0000009933660056000000300000006200000060000000
6e0000008f0000000500000062008f00620060006e0060006e008f0062008f0025000000
0c00000004000080280000000c0000000400000027000000180000000400000000000000
73264d0000000000250000000c00000004000000180000000c00000073264d0019000000
0c00000073264d005600000030000000620000005d000000720000006000000005000000
6e00600072005d0066005d00620060006e006000260000001c0000000200000000000000
010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c00000003000000
270000001800000003000000000000004d4d800000000000250000000c00000003000000
280000000c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000
56000000300000008c00000069000000910000008f000000050000008c008f008c006c00
9100690091008c008c008f00270000001800000004000000000000009999ff0000000000
250000000c00000004000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00
190000000c0000009999ff005600000030000000800000006c0000008c0000008f000000
0500000080008f0080006c008c006c008c008f0080008f00250000000c00000004000080
280000000c00000004000000270000001800000004000000000000007373bf0000000000
250000000c00000004000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf00
56000000300000008000000069000000910000006c000000050000008c006c0091006900
8400690080006c008c006c00260000001c00000003000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000003000000280000000c000000020000002700000018000000
02000000000000004d1a330000000000250000000c00000002000000280000000c000000
04000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a33005600000030000000
99000000510000009d0000008f0000000500000099008f00990055009d0051009d008c00
99008f00270000001800000004000000000000009933660000000000250000000c000000
04000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
9933660056000000300000008c00000055000000990000008f000000050000008c008f00
8c0055009900550099008f008c008f00250000000c00000004000080280000000c000000
040000002700000018000000040000000000000073264d0000000000250000000c000000
04000000180000000c00000073264d00190000000c00000073264d005600000030000000
8c000000510000009d0000005500000005000000990055009d005100910051008c005500
99005500260000001c000000020000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000002000000280000000c0000000300000027000000180000000300000000000000
4d4d800000000000250000000c00000003000000280000000c0000000400000018000000
0c0000004d4d8000190000000c0000004d4d80005600000030000000b70000003a000000
bb0000008f00000005000000b7008f00b7003d00bb003a00bb008c00b7008f0027000000
1800000004000000000000009999ff0000000000250000000c0000000400000028000000
0c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff0056000000
30000000ab0000003d000000b70000008f00000005000000ab008f00ab003d00b7003d00
b7008f00ab008f00250000000c00000004000080280000000c0000000400000027000000
1800000004000000000000007373bf0000000000250000000c0000000400000018000000
0c0000007373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000ab0000003a000000
bb0000003d00000005000000b7003d00bb003a00af003a00ab003d00b7003d0026000000
1c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000
280000000c00000002000000270000001800000002000000000000004d1a330000000000
250000000c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000004d1a3300
190000000c0000004d1a33005600000030000000c300000029000000c70000008f000000
05000000c3008f00c3002c00c7002900c7008c00c3008f00270000001800000004000000
000000009933660000000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000
180000000c000000ffffff00190000000c000000993366005600000030000000b7000000
2c000000c30000008f00000005000000b7008f00b7002c00c3002c00c3008f00b7008f00
250000000c00000004000080280000000c00000004000000270000001800000004000000
0000000073264d0000000000250000000c00000004000000180000000c00000073264d00
190000000c00000073264d005600000030000000b700000029000000c70000002c000000
05000000c3002c00c7002900bb002900b7002c00c3002c00260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000
03000000270000001800000003000000000000004d4d800000000000250000000c000000
03000000280000000c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000c000000
4d4d80005600000030000000e100000057000000e50000008f00000005000000e1008f00
e1005a00e5005700e5008c00e1008f00270000001800000004000000000000009999ff00
00000000250000000c00000004000000280000000c00000003000000180000000c000000
ffffff00190000000c0000009999ff005600000030000000d50000005a000000e1000000
8f00000005000000d5008f00d5005a00e1005a00e1008f00d5008f00250000000c000000
04000080280000000c00000004000000270000001800000004000000000000007373bf00
00000000250000000c00000004000000180000000c0000007373bf00190000000c000000
7373bf005600000030000000d500000057000000e50000005a00000005000000e1005a00
e5005700d9005700d5005a00e1005a00260000001c000000030000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000003000000280000000c0000000200000027000000
1800000002000000000000004d1a330000000000250000000c0000000200000028000000
0c00000004000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a330056000000
30000000ed0000007a000000f10000008f00000005000000ed008f00ed007d00f1007a00
f1008c00ed008f0027000000180000000400000000000000993366000000000025000000
0c00000004000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff0019000000
0c000000993366005600000030000000e10000007d000000ed0000008f00000005000000
e1008f00e1007d00ed007d00ed008f00e1008f00250000000c0000000400008028000000
0c000000040000002700000018000000040000000000000073264d000000000025000000
0c00000004000000180000000c00000073264d00190000000c00000073264d0056000000
30000000e10000007a000000f10000007d00000005000000ed007d00f1007a00e5007a00
e1007d00ed007d00260000001c0000000200000000000000010000000000000000000000
250000000c00000002000000280000000c00000003000000270000001800000003000000
000000004d4d800000000000250000000c00000003000000280000000c00000004000000
180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800056000000300000000b010000
6f000000100100008f000000050000000b018f000b01720010016f0010018c000b018f00
270000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000c00000004000000
280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff00
5600000030000000ff000000720000000b0100008f00000005000000ff008f00ff007200
0b0172000b018f00ff008f00250000000c00000004000080280000000c00000004000000
270000001800000004000000000000007373bf0000000000250000000c00000004000000
180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000ff000000
6f0000001001000072000000050000000b01720010016f0003016f00ff0072000b017200
260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c000000
03000000280000000c00000002000000270000001800000002000000000000004d1a3300
00000000250000000c00000002000000280000000c00000004000000180000000c000000
4d1a3300190000000c0000004d1a3300560000003000000018010000800000001c010000
8f0000000500000018018f00180183001c0180001c018c0018018f002700000018000000
04000000000000009933660000000000250000000c00000004000000280000000c000000
02000000180000000c000000ffffff00190000000c000000993366005600000030000000
0b01000083000000180100008f000000050000000b018f000b0183001801830018018f00
0b018f00250000000c00000004000080280000000c000000040000002700000018000000
040000000000000073264d0000000000250000000c00000004000000180000000c000000
73264d00190000000c00000073264d0056000000300000000b010000800000001c010000
8300000005000000180183001c018000100180000b01830018018300260000001c000000
0200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000200000028000000
0c00000003000000270000001800000003000000000000004d4d80000000000025000000
0c00000003000000280000000c00000004000000180000000c0000004d4d800019000000
0c0000004d4d8000560000003000000036010000690000003a0100008f00000005000000
36018f0036016c003a0169003a018c0036018f0027000000180000000400000000000000
9999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c0000000300000018000000
0c000000ffffff00190000000c0000009999ff0056000000300000002a0100006c000000
360100008f000000050000002a018f002a016c0036016c0036018f002a018f0025000000
0c00000004000080280000000c0000000400000027000000180000000400000000000000
7373bf0000000000250000000c00000004000000180000000c0000007373bf0019000000
0c0000007373bf0056000000300000002a010000690000003a0100006c00000005000000
36016c003a0169002e0169002a016c0036016c00260000001c0000000300000000000000
010000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c00000002000000
270000001800000002000000000000004d1a330000000000250000000c00000002000000
280000000c00000004000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a3300
56000000300000004201000080000000460100008f0000000500000042018f0042018300
4601800046018c0042018f00270000001800000004000000000000009933660000000000
250000000c00000004000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00
190000000c0000009933660056000000300000003601000083000000420100008f000000
0500000036018f00360183004201830042018f0036018f00250000000c00000004000080
280000000c000000040000002700000018000000040000000000000073264d0000000000
250000000c00000004000000180000000c00000073264d00190000000c00000073264d00
560000003000000036010000800000004601000083000000050000004201830046018000
3a0180003601830042018300250000000c00000004000080280000000c00000004000000
250000000c00000007000080280000000c00000003000000260000001c00000003000000
00000000010000000000000000000000250000000c000000030000001b00000010000000
4d0000008f000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000036000000
100000004d0000001a0000001b000000100000004d0000008f0000003600000010000000
4a0000008f0000001b000000100000004d0000007200000036000000100000004a000000
720000001b000000100000004d0000005500000036000000100000004a00000055000000
1b000000100000004d0000003700000036000000100000004a000000370000001b000000
100000004d0000001a00000036000000100000004a0000001a000000180000000c000000
00000000540000005400000042000000880000004700000095000000010000001886d141
1886d1414200000088000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5000000030000000060000005400000054000000420000006b00000047000000
78000000010000001886d1411886d141420000006b000000010000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5000000035000000060000005400000058000000
3c0000004e000000470000005b000000010000001886d1411886d1413c0000004e000000
020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000031003000
060000000600000054000000580000003c00000030000000470000003d00000001000000
1886d1411886d1413c00000030000000020000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5000000031003500060000000600000054000000580000003c000000
130000004700000020000000010000001886d1411886d1413c0000001300000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003200300006000000
060000001b000000100000004d0000008f00000036000000100000004b0100008f000000
1b000000100000004d0000008f00000036000000100000004d000000920000001b000000
10000000770000008f000000360000005205000026060f009a0a574d4643010000000000
010000000000000002000000780a000000000000782a0000100000007700000092000000
1b00000010000000a20000008f0000003600000010000000a2000000920000001b000000
10000000cc0000008f0000003600000010000000cc000000920000001b00000010000000
f60000008f0000003600000010000000f6000000920000001b0000001000000021010000
8f000000360000001000000021010000920000001b000000100000004b0100008f000000
36000000100000004b010000920000005400000088000000430000009500000080000000
a2000000010000001886d1411886d14144000000950000000a0000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff6000000034043e04200040043e04340438044704
560432040700000007000000030000000700000007000000070000000700000006000000
030000000700000054000000840000009c00000095000000d0000000a200000001000000
1886d1411886d1419d00000095000000090000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff6000000034043e042000340440044304370456043204000007000000
070000000300000007000000070000000600000005000000030000000700000054000000
84000000f00000009500000024010000a2000000010000001886d1411886d141f1000000
95000000090000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000
34043e0420003b0456043a04300440044f04000007000000070000000300000007000000
0300000006000000060000000700000006000000250000000c0000000700008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000c9010000c6000000250000000c000000
07000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c9010000c6000000
250000000c00000005000080180000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b000000180000008501000050000000bf01000076000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000005000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000ffffff001e000000180000008501000050000000c00100007600000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
05000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
ffffff001e000000180000008501000050000000c001000076000000260000001c000000
0400000000000000010000000000000000000000250000000c0000000400000028000000
0c00000003000000270000001800000003000000000000009999ff000000000025000000
0c00000003000000190000000c0000009999ff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b0000001800000089010000570000008f0100005d00000018000000
0c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000016000000
0c0000001800000054000000780000009301000053000000bb0100006000000001000000
1886d1411886d141930100005e000000070000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5c000000140456043204470430044204300400000800000003000000
0700000006000000060000000500000006000000160000000c0000000000000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000008501000050000000c001000076000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000008501000050000000c001000076000000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000
04000000270000001800000004000000000000009933660000000000250000000c000000
04000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
99336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
890100006a0000008f01000070000000180000000c00000000000000190000000c000000
ffffff00120000000c00000001000000160000000c000000180000005400000070000000
9201000066000000b801000073000000010000001886d1411886d1419301000071000000
060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000025043b04
3e043f044604560407000000070000000700000007000000070000000300000016000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000008501000050000000c0010000
76000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c9010000c6000000
250000000c00000004000080280000000c00000004000000250000000c00000007000080
280000000c00000002000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
0900000010000000c9010000c60000002100000008000000190000000c000000ffffff00
180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000
000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c000000
10000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000
140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02c600c90105000000
090200000000050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020003000000
1e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102
ffffff00050000000902000000001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc0000
0022417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0101000400
00002d010000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c600
c90100000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c600
c90100000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c200
c5010400040007000000fc020000808080000000040000002d01020008000000fa020500
00000000ffffff00040000002d010300050000000902ffffff0005000000010280808000
0400000004010d0004000000020102000e000000240305004d008f0051008c004f018c00
4b018f004d008f0007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01040004000000f001
020005000000090200000000050000000102c0c0c0000e000000240305004d008f004d00
1a005100170051008c004d008f000e0000002403050051008c00510017004f0117004f01
8c0051008c00040000002c010000070000001604c200c501040004000700000015047600
c0015000850108000000fa0200000100000000000000040000002d010200050000001402
8f004d00050000000102ffffff0004000000020101000500000013028c00510005000000
13028c004f0105000000140272004d000500000013026f0051000500000013026f004f01
05000000140255004d000500000013025100510005000000130251004f01050000001402
37004d000500000013023400510005000000130234004f010500000014021a004d000500
000013021700510005000000130217004f0108000000fa02000000000000000000000400
00002d01050007000000fc020000ffffff000000040000002d010600040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01
0200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
c200c5010400040007000000fc020100000000000000040000002d01070004000000f001
0400050000000902ffffff000400000004010d0004000000020102000e00000024030500
4f018c004b018f004d008f0051008c004f018c0008000000fa0200000100000080808000
040000002d01040004000000f0010200040000002c010000070000001604c200c5010400
04000700000015047600c001500085010e000000240305004d008f004d001a0051001700
51008c004d008f000e0000002403050051008c00510017004f0117004f018c0051008c00
040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010700040000002d010400050000000102ffffff00
050000000902ffffff00040000002c010000070000001604c200c5010400040008000000
fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f001040007000000fc020000
4d4d80000000040000002d0104000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400
000004010d0004000000020102000e0000002403050062008f0062002600660023006600
8c0062008f0007000000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f0010400
050000000902ffffff000500000001029999ff000e0000002403050056008f0056002600
6200260062008f0056008f0007000000fc020000000000000000040000002d0104000400
0000f001080007000000fc0200007373bf000000040000002d0108000500000009027373
bf000500000001027373bf000e0000002403050062002600660023005a00230056002600
6200260008000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f0010200
07000000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f0010800050000000902
4d1a33000500000001024d1a33000e000000240305006e008f006e00600072005d007200
8c006e008f0007000000fc020000993366000000040000002d01080004000000f0010200
050000000902ffffff00050000000102993366000e0000002403050062008f0062006000
6e0060006e008f0062008f00040000002d01040004000000f001080007000000fc020000
73264d000000040000002d01020005000000090273264d0005000000010273264d000e00
0000240305006e00600072005d0066005d00620060006e00600008000000fa0200000100
000000000000040000002d01080004000000f001090007000000fc0200004d4d80000000
040000002d01090004000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d8000
0e000000240305008c008f008c006c009100690091008c008c008f0007000000fc020000
9999ff000000040000002d01020004000000f0010900050000000902ffffff0005000000
01029999ff000e0000002403050080008f0080006c008c006c008c008f0080008f000400
00002d01040004000000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d010200
0500000009027373bf000500000001027373bf000e000000240305008c006c0091006900
8400690080006c008c006c0008000000fa0200000100000000000000040000002d010900
04000000f001080007000000fc0200004d1a33000000040000002d01080004000000f001
02000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e0000002403050099008f009900
55009d0051009d008c0099008f0007000000fc020000993366000000040000002d010200
04000000f0010800050000000902ffffff00050000000102993366000e00000024030500
8c008f008c0055009900550099008f008c008f00040000002d01040004000000f0010200
07000000fc02000073264d000000040000002d01020005000000090273264d0005000000
010273264d000e00000024030500990055009d005100910051008c005500990055000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001090007000000fc02
00004d4d80000000040000002d01090004000000f00102000500000009024d4d80000500
000001024d4d80000e00000024030500b7008f00b7003d00bb003a00bb008c00b7008f00
07000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f0010900050000000902
ffffff000500000001029999ff000e00000024030500ab008f00ab003d00b7003d00b700
8f00ab008f00040000002d01040004000000f001020007000000fc0200007373bf000000
040000002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500
b7003d00bb003a00af003a00ab003d00b7003d0008000000fa0200000100000000000000
040000002d01090004000000f001080007000000fc0200004d1a33000000040000002d01
080004000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e0000002403
0500c3008f00c3002c00c7002900c7008c00c3008f0007000000fc020000993366000000
040000002d01020004000000f0010800050000000902ffffff0005000000010299336600
0e00000024030500b7008f00b7002c00c3002c00c3008f00b7008f00040000002d010400
04000000f001020007000000fc02000073264d000000040000002d010200050000000902
73264d0005000000010273264d000e00000024030500c3002c00c7002900bb002900b700
2c00c3002c0008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001
090007000000fc0200004d4d80000000040000002d01090004000000f001020005000000
09024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500e1008f00e1005a00e5005700
e5008c00e1008f0007000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f001
0900050000000902ffffff000500000001029999ff000e00000024030500d5008f00d500
5a00e1005a00e1008f00d5008f00040000002d01040004000000f001020007000000fc02
00007373bf000000040000002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf00
0e00000024030500e1005a00e5005700d9005700d5005a00e1005a0008000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f001080007000000fc0200004d1a3300
0000040000002d01080004000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a
33000e00000024030500ed008f00ed007d00f1007a00f1008c00ed008f0007000000fc02
0000993366000000040000002d01020004000000f0010800050000000902ffffff000500
00000102993366000e00000024030500e1008f00e1007d00ed007d00ed008f00e1008f00
040000002d01040004000000f001020007000000fc02000073264d000000040000002d01
020005000000090273264d0005000000010273264d000e00000024030500ed007d00f100
7a00e5007a00e1007d00ed007d0008000000fa0200000100000000000000040000002d01
080004000000f001090007000000fc0200004d4d80000000040000002d01090004000000
f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e000000240305000b018f00
0b01720010016f0010018c000b018f0007000000fc0200009999ff000000040000002d01
020004000000f0010900050000000902ffffff000500000001029999ff000e0000002403
0500ff008f00ff0072000b0172000b018f00ff008f00040000002d01040004000000f001
020007000000fc0200007373bf000000040000002d0102000500000009027373bf000500
000001027373bf000e000000240305000b01720010016f0003016f00ff0072000b017200
08000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f001080007000000
fc0200004d1a33000000040000002d01080004000000f00102000500000009024d1a3300
0500000001024d1a33000e0000002403050018018f00180183001c0180001c018c001801
8f0007000000fc020000993366000000040000002d01020004000000f001080005000000
0902ffffff00050000000102993366000e000000240305000b018f000b01830018018300
18018f000b018f00040000002d01040004000000f001020007000000fc02000073264d00
0000040000002d01020005000000090273264d0005000000010273264d000e0000002403
0500180183001c018000100180000b0183001801830008000000fa020000010000000000
0000040000002d01080004000000f001090007000000fc0200004d4d8000000004000000
2d01090004000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e000000
2403050036018f0036016c003a0169003a018c0036018f0007000000fc0200009999ff00
0000040000002d01020004000000f0010900050000000902ffffff000500000001029999
ff000e000000240305002a018f002a016c0036016c0036018f002a018f00040000002d01
040004000000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d01020005000000
09027373bf000500000001027373bf000e0000002403050036016c003a0169002e016900
2a016c0036016c0008000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000
f001080007000000fc0200004d1a33000000040000002d01080004000000f00102000500
000009024d1a33000500000001024d1a33000e0000002403050042018f00420183004601
800046018c0042018f0007000000fc020000993366000000040000002d01020004000000
f0010800050000000902ffffff00050000000102993366000e0000002403050036018f00
360183004201830042018f0036018f00040000002d01040004000000f001020007000000
fc02000073264d000000040000002d01020005000000090273264d000500000001027326
4d000e0000002403050042018300460180003a0180003601830042018300040000002d01
040004000000f0010200040000002d01050004000000f001090008000000fa0200000100
000000000000040000002d0102000500000014028f004d00050000000102ffffff000400
0000020101000500000013021a004d000500000014028f004d000500000013028f004a00
05000000140272004d0005000000130272004a0005000000140255004d00050000001302
55004a0005000000140237004d0005000000130237004a000500000014021a004d000500
000013021a004a000500000009020000000009000000320a880042000100000030000600
09000000320a6b00420001000000350006000a000000320a4e003c000200000031300600
06000a000000320a30003c00020000003135060006000a000000320a13003c0002000000
3230060006000500000014028f004d000500000013028f004b010500000014028f004d00
05000000130292004d000500000014028f00770005000000130292007700050000001402
8f00a2000500000013029200a2000500000014028f00cc000500000013029200cc000500
000014028f00f6000500000013029200f6000500000014028f0021010500000013029200
21010500000014028f004b0105000000130292004b0116000000320a950044000a000000
e4ee20f0eee4e8f7b3e2070007000300070007000700070006000300070015000000320a
95009d0009000000e4ee20e4f0f3e7b3e2e2070007000300070007000600050003000700
15000000320a9500f10009000000e4ee20ebb3eae0f0ffe2070007000300070003000600
060007000600040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604c600c90100000000040000002d010500040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01020005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c600c9010000
0000040000002d010700050000000902ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b047700c00150008501040000002d010500040000002d010600040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01070004000000
2d010200050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c01000007000000
16047600c00150008501040000002d010500040000002d010600040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200
050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c0100000700000016047600
c0015000850108000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001
020007000000fc0200009999ff000000040000002d0102000500000001029999ff000400
000004010d000400000002010200070000001b045e009001570089010500000009020000
0000050000000102ffffff000400000002010100040000002e01180012000000320a5e00
930107000000c4b3e2f7e0f2e0000800030007000600060005000600040000002e010000
040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010200040000002d010800050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c0100000700000016047600c0015000850104000000
2d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010200040000002d010800050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016047600c0015000850108000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f001080007000000fc02000099336600
0000040000002d01080004000000f0010200050000000902ffffff000500000001029933
66000400000004010d000400000002010200070000001b04710090016a00890105000000
090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e01180010000000
320a7100930106000000d5ebeeeff6b3070007000700070007000300040000002e010000
040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010800040000002d010900050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c0100000700000016047600c0015000850104000000
2d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010800040000002d010900050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604c600c90100000000040000002d010400
04000000f0010800040000002d01050004000000f0010900040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff
030000000000

Рис. 3. Особи та організації, до яких звернуться досліджувані, якщо
вживання алкоголю стане для них проблемою

З відповідей можна зробити висновок, що досліджувані добре інформовані
про організації, до яких слід звертатися у разі виникнення проблем, і
все ж таки звернуться туди. Хлопці більше звернуться до товаришів,
оскільки чекають допомоги з чоловічої солідарності. Дівчата краще
звернуться до родичів, оскільки відчувають з ними більшу духовну
близькість.

Отже, анкетування виявило, що досліджувані досить добре ознайомлені з
наслідками впливу алкоголю на організм і значна частина учнів згодна з
назвою анкети “Моє життя без алкоголю”, що є позитивним. Дослідження
показало, що ситуація є переважно благополучною, занепокоєння викликають
лише деякі учні.

2.3 Профілактика адиктивної поведінки у підлітків, як основа формування
здорового способу життя школярів

Для розуміння можливостей профілактичної й психокорекційної роботи у
закладах освіти, в тому числі фахівцями шкільної психологічної служби,
важливе знання психологічних механізмів, що запускають адиктивну
поведінку підлітків. Вітчизняні й зарубіжні дослідження мотивації
підлітків у формуванні такої поведінки та спробі побудувати ієрархію
мотивів досить різняться. Мотиви, виявлені під час клінічного інтерв’ю з
підлітками, що епізодично вживали наркотики, за даними А.Є. Лічко такі:

– бажання не відставати від компанії, бути “як усі” в групі ровесників –
31%

– намір пережити емоційно-приємний стан – “кайф” – 19%

– пошук фантастичних ведінь, галюцинацій, бажання “спіймати глюки” – 12%

– намагання забутися, відключитися від неприємностей – 10%

– цікавість, бажання відчути невідоме – 8%

– вплив старшого за віком “звабника” – 7%

– бажання показати одноліткам свої виключні якості – 6%

– стимуляція творчості – 2%

– заміна алкоголю – 2%

– інші мотиви – 2%

Зв’язок адиктивної поведінки з порушеннями сімейних відносин
усвідомлюється батьками досить рідко, тільки в родинах з явними
проблемами (пияцтво або психопатизація одного з батьків). Причиною
поведінкових проблем є, на думку батьків, неслухняність або погана
спадковість підлітка, відповідальність їх швидше декларується, ніж
ретельно визначається.

Суттєве значення у формуванні адиктивної поведінки мають особливості
взаємин у сім’ї, зокрема “деформованій”, де батьки весь час перебувають
на межі розлучення, або асоціальній – з пияцтвом чи криміналом дорослих,
жорстокими взаєминами членів родини. Підлітки при цьому стають
“вуличними” та групуються з такими ж, як вони самі. Психоактивні
речовини перетворюються на важливий ритуал, що об’єднує групу, полегшує
комунікацію і сприяє самоствердженню. Проте ні склад родини, ні ступінь
її “деформації” не є вирішальним фактором, що негативно впливає на юну
особистість. Чимало адиктивних підлітків виросли в зовні міцних, повних
родинах.

Скласти виховну програму та корекційно-творчий виховний проект на
реалізацію визначених конкретних цілей і завдань – означає створити на
рівні діяльності учнівських колективів, а також усього навчального
закладу оптимальну систему корекційно-виховних заходів, в якій методи й
організація чітко підпорядковані логіці розвитку суб’єкта педагогічної
взаємодії.

На основі інноваційних технологій створюють модель міжсуб’єктної
взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

Суть міжсуб’єктної взаємодії під час здійснення корекційно-виховної
роботи зводиться до наступних актів:

А) корегування дій і зусиль суб’єктів виховного впливу (сім’ї,
референтних груп, класного колективу та ін.) щодо конкретних вихованців;

Б) стимулювання активності в основних видах діяльності;

В) допомога окремим учням у складанні індивідуальних корекційних програм
завдяки добору найбільш ефективних методів самовиховання тощо;

Г) створення соціально-психологічних ситуацій які вимагають від учня
здатності співвідносити між собою завдання вчорашнього, сьогоднішнього і
завтрашнього дня, близькі і далекі перспективи.

Важливим є також процес вторинного прогнозування з урахуванням
психолого-педагогічного впливу на розвиток особистості учня. Таке
прогнозування полегшує добір раціональних, педагогічне ефективних
засобів впливу, нерідко дає можливість передбачити перебіг і перспективу
розвитку як учня, так і групи в цілому.

Недостатня ефективність державних заходів, спрямованих на попередження
та подолання алкоголізму і наркоманії неповнолітніх, пояснюється тим, що
ці заходи ґрунтуються на дослідженнях, які вивчають лише вплив та
наслідки дії психотропних речовин на людину. Проте такі підходи не
осягають справжніх психологічних причин адиктивної поведінки.
Необхідність дослідження саме психологічного аспекту проблеми
профілактики алкоголізму та наркоманії неповнолітніх полягає в тому, що
цей підхід дає можливість розкрити, з’ясувати закономірності виникнення
узалежнення від психотропних речовин.

Розкривши психологічні механізми формування особистості людини, яка
свідомо відмовляється від зловживання алкоголем чи наркотиками , ми
створимо передумови подолання наркоманії та алкоголізму.

Отже, головне завдання – зробити так, щоб людина сама не бажала вживати
психотропні речовини. Для цього треба знайти психологічні механізми
формування в особи прагнення до здорового способу життя.

Необхідно зупинитись на традиційних формах профілактичної роботи з
попередження адиктивної поведінки – лекціях, бесідах. Малоефективність
їх давно не є секретом. Причин цього існує декілька.

По-перше, підлітки помічають різницю між нормами тверезого життя, які
декларують дорослі, і їхніми власними “алкогольними” традиціями. Їм
здається, що дорослі їх просто залякують, бо вони ще “маленькі”. З
останнім висновком адиктивні підлітки рішуче не згодні і демонструють
симптом втрати контролю за кількістю вжитого алкоголю, який є
результатом групового правила пити, “поки не впадеш”. Наслідуванні
групових норм призводить до того, що нав’язується не просто вживання, а
зловживання, яке існує вже при розвинутому алкоголізмі.

По-друге, соціальне оточення, в тому числі кінопродукція, телебачення,
чисельні реклами пива, цигарок, алкоголю зовсім не переконують підлітка
в тому, що вживання психоактивних речовин – самогубство. Він не розуміє
головного: ^ому тверезий спосіб життя – це дійсно перевага; навіщо тоді
така кількість “шкідливих речей” навкруги?

Не слід забувати, що відсутність адиктивної поведінки полягає у
намаганні одержати емоційне задоволення, не докладаючи зусиль, у
формуванні особливої ілюзорно-компенсаторної діяльності. Профілактичні
дії повинні нейтралізувати глибинні причини відхилення у розвитку
дитини. Неповноцінне засвоєння основних компонентів навчальної
діяльності, формування почуття безпорадності у навчанні -проблема
шкільного віку, що неодноразово обговорювалась. Як результат у середніх
класах маємо значну групу учнів “з внутрішнім відходом від школи”. Проте
у дитини не можна перекрити пошукову активність, хоча б у
найпримітивніших формах, – вона починає реалізовувати себе в пошуках
незвичних переживань. Емоційний дискомфорт, пов’язаний з негармонійним
типом виховання у родині, знижується при вживанні психоактивних речовин,
оскільки вони викликають візуалізацію яскравих, образних уявлень, що
компенсує брак по-справжньому теплих емоційних відносин.

Таким чином, профілактика адиктивної поведінки неповнолітніх в Україні
відбувається на громадських засадах. Проте дослідження доводять, що
профілактика адиктивної поведінки на непрофесійному рівні не дає бажаних
результатів, а часом призводить і до негативного ефекту. Замість того,
щоб закликати “Навалимося всім миром на це лихо!” доцільніше
організувати конкретну й кваліфіковану роботу за такими напрямами.

1. Превентивна освіта. Мета цього напрямку в тому, щоб кожна людина, ще
не спробувавши жодної психотропної речовини, мала об’єктивні відомості
про те, що це таке, які причини і наслідки вживання цих речовин.

2. Психокорекційна робота з підлітками “групи ризику”. Потрібно
проводити спеціальну роботу, спрямовану на корекцію їх особистості.

3. Психологічна допомога дітям із сімей, обтяжених алкогольним
узалежненням. Діти алкоголіків мають серйозні проблеми.

4. Психологічна підтримка дружин, матерів або інших близьких людей, що
проживають з алкоголіком (наркоманом).

5. Психокорекційна робота з дітьми алкоголіків.

Викладені напрями є основними напрямами професійного підходу до проблеми
профілактики адиктивної поведінки.

Сучасний рівень розв’язання психологічних аспектів проблеми профілактики
алкоголізму та наркоманії неповнолітніх заснований на таких принципах:

1. інформацію про шкідливість вживання психотропних речовин не слід
подавати дітям ізольовано, у вигляді лекцій.

2. Комплексне і систематичне викладання всіх знань у галузі превентивної
освіти має стати частиною обов’язкового навчання у школі, розпочинаючи з
молодших класів.

3. Превентивна освіта не повинна фіксуватися на якійсь одній ізольованій
інформації, а має охоплювати всі фактори, що впливають на здоров’я.

4. У ході превентивної освіти пропаганда тверезості повинна
концентруватися не на фіксації шкідливих наслідків вживання алкоголю, а
на реальних перевагах, які дає тверезе життя.

Викладання курсу превентивної освіти слід проводити не в традиційній
формі, а створювати умови для самостійної, творчої діяльності учнів з
розпізнання і здобуття знань, побудови логічних висновків.

Можна виділити три аспекти первинної профілактики алкоголізму. По-перше,
це проведення широкої виховної роботи з населенням, спрямованої на
підвищення його культурного рівня і формування протиалкогольної
суспільної думки. По-друге, санітарно-гігієнічне виховання населення і,
по-третє, формування тверезих установок у підростаючого покоління.

Якщо в основі санітарно-гігієнічного виховання населення лежить
пропаганда здорового способу життя і викорінювання шкідливих звичок, то
у відношенні підростаючого покоління правомірна лише одна точка зору —
виховання молоді в дусі тверезості, активного негативного відношення до
будь-яких проявів пияцтва. Така постановка питання науково цілком
обґрунтована. Численні літературні дані, як ми відзначали вище, свідчать
про те, що основа зловживання алкоголем закладається в дитячому і
підлітковому віці.

Принцип неприпустимості вживання алкоголю дітьми і підлітками є
стратегічною основою всієї протиалкогольної роботи серед підростаючого
покоління. При цьому варто підкреслити, що в умовах, коли велика частина
населення вживає алкоголь, проведення протиалкогольної профілактичної
роботи серед неповнолітніх на основі принципу неприпустимості вживання
алкоголю підлітками — тривалий процес. Одні з головних труднощів —
існуючі сьогодні в суспільній свідомості поблажливо-добродушне
відношення до вживання алкоголю взагалі і думка про необразливість
вживання алкоголю підлітками зокрема. Як справедливо відзначає Г.Г.
Заіграєв: «у повсякденній свідомості міцно вкоренилося відношення до
алкоголю як до предмета, що має визначену соціальну цінність, як до
невід’ємного атрибута численних подій в особистому і громадському житті,
відношення, при якому розпиття спиртних напоїв розглядається як прояв
привітності, гостинності і поваги». Це відношення засвоюється дітьми і
підлітками. Більш того, самі батьки, як ми показали раніше, найчастіше є
першими «алкогольними вихователями» своїх дітей. Саме вони прищеплюють
їм «питні традиції», підносячи першу чарку і вважаючи цілком припустимим
вживання алкоголю підлітком. Змінити існуюче в суспільній свідомості
спокійно-поблажливе відношення до вживання алкоголю неповнолітніми,
насторожити суспільну думку у відношенні небезпеки вживання спиртного
молоддю — справа складна, важка, але вкрай необхідна. Формування таких
суспільних відносин зажадає, як справедливо вважає Г.Г. Заіграєв,
застосування комплексу культурно-виховних, адміністративно-правових,
медичних мір, спрямованих на поступове витиснення з повсякденного життя
людей того, що викликає в них потребу в алкоголі. Широко і глибоко
вкоріненим «питним» звичаям необхідно протиставити широко поставлену
пропаганду здорового способу життя, протиалкогольна освіта мас, свідоме,
активне формування тверезих установок у підростаючого покоління.

Основну роботу з формування таких установок у підростаючого покоління,
на наш погляд, необхідно сконцентрувати в загальноосвітніх школах шляхом
введення в програму школи протиалкогольного виховання як частини
морального виховання учнів. Для проведення такого роду роботи школа є
оптимальною установою. По-перше, тому що система загальноосвітніх шкіл
охоплює практично все підростаюче покоління. По-друге, прищеплювати
погляди, формувати відношення краще в дитячому і підлітковому віці.
По-третє, виховання учнів — могутній стимул і для протиалкогольної
освіти їхніх батьків, яке можна проводити паралельно.

Як свідчать дослідження останніх років, протиалкогольна робота в школах
зводиться до рідких лекцій і охоплює тільки старших школярів. Однак
прочитані лекції не завжди адаптованих по віку учнів і не викликають
інтересу в школярів, скоріше навпаки, породжують негативне відношення до
будь-яких заходів подібного роду. Біля половини учнів 10-х класів
вважають, що проводити подібні лекції не потрібно: «Нудно» і «Не
допоможе!». Природно, що такого роду просвітня робота не може дати
гарних результатів.

Проведене нами обстеження учнів 8—10-х класів показало, що знання
підлітків про вплив алкоголю на організм є загальними і поверхневими. По
нашим даним, більшість школярів вважають алкоголь шкідливим для
здоров’я, однак це не зупиняє їх від його вживання, причому чим старше
школяр, тим менше він з цим вважається. Однієї з причин слабкої
поінформованості і формального знання про шкоду пияцтва й алкоголізму є,
як ми вже говорили вище, низький рівень протиалкогольної пропаганди
серед населення взагалі і підлітків зокрема. Спеціальні дослідження,
проведені Центральним науково-дослідним інститутом санітарної освіти,
показали відносно невисокий відсоток поінформованості населення про
шкідливі наслідки пияцтва і про міру боротьби з алкоголізмом. Так,
наприклад, за даними Д. Н. Лоранського, В. Д. Афанасьєвої,

Л. В. Орловського, більш половини міських жителів не знали про
неприпустимість вживання алкоголю неповнолітніми, більш того майже 15%
батьків допускали випивки дітей до 16-літнього віку. От чому «правильно
піднесену, переконуючу аудиторію інформація про шкідливу дію надмірних
доз алкоголю вже сама по собі є одним із засобів боротьби з пияцтвом і
алкоголізмом» [3, 38].

Розробка діючої системи протиалкогольного виховання учнів, яка б не
тільки подавала інформацію про алкоголь, наслідки його впливу, але і
формувала б активне негативне відношення до нього, є сьогодні насущною
актуальною проблемою в справі формування тверезих установок у
підростаючого покоління.

Основою протиалкогольної роботи серед неповнолітніх є юридичне
закріплення принципу неприпустимості вживання алкоголю дітьми і
підлітками.

Протиалкогольна робота серед неповнолітніх повинна бути спрямована на
усунення або ослаблення факторів, що сприяють вживанню алкогольних
напоїв неповнолітніми. Нагадаємо, що вживанню алкоголю підлітками сприяє
цілий комплекс взаємозв’язаних факторів мікросоціального середовища.
Несприятливі соціальні фактори (алкогольні звичаї в родині й ін.)
сприяють ранньому первинному прилученню дитини до алкоголю і формування
в неї позитивної установки на вживання алкоголю. Друзі і товариші, що
схвально відносяться до вживання алкоголю, і тривале, беззмістовно
проведене дозвілля на базі вже сформованої позитивної установки на
вживання алкоголю сприяють розвитку і закріпленню звички до частого
вживання спиртного.

Для ефективного впливу на ці «фактори ризику» вимагаються комплексні
зусилля на різних рівнях: культурно-виховному, соціальному, медичному,
правовому. Насамперед це оздоровлення сімейно-побутового середовища
дітей і підлітків (боротьба з внутрішньо сімейним прилученням дітей і
підлітків до алкоголю, робота з підвищення культури родини, посилення
сімейного контролю за дітьми і т.д.), організація вільного часу дітей і
підлітків. Як ми показали раніше, несприятливі сімейні фактори в значній
мірі обумовлені зловживанням алкоголем батьками. Тому успішна боротьба з
алкоголізмом і зловживанням алкоголем дорослих може істотно сприяти
поліпшенню сімейної обстановки і зниженню тих психічних відхилень у
дітей, що обумовлені впливом алкоголю, що ушкоджує, на генеративну
функцію батьків. Визначену роль у поліпшенні сімейного виховання може
зіграти і проведення протиалкогольної освіти серед батьків учнів у
школі. Але найпильнішої уваги вимагає організація вільного часу дітей і
підлітків, оскільки беззмістовно проведене дозвілля є ведучим «фактором
ризику» у розвитку зловживання алкоголем підлітками. Потрібні активні
форми залучення дітей і підлітків у різного роду секції, клуби, особливо
це стосується педагогічно «запущених», важких дітей. І родина, і класний
керівник повинні знати, чим займається школяр у вільний час, допомогти
йому організувати змістовне дозвілля з врахуванням його схильностей і
інтересів. У силу психологічних особливостей підліткового віку —
інтенсивного прагнення до створення підліткових груп — важливо розвивати
для підлітків колективні групові форми змістовного дозвілля. Варто
враховувати, що «важкі» підлітки найбільшу схильність і інтерес
виявляють не до інтелектуальної діяльності, а до фізичних занять і
вправ, вони охоче беруть участь у різного роду спортивних змаганнях,
походах і т.д. Тому необхідно всіляко заохочувати захоплення таких дітей
і підлітків спортом, організовувати різні види колективного відпочинку
зі спортивним нахилом.

Застосування комплексу спеціальних заходів вимагають підлітки, що часто
вживають алкоголь. Ці підлітки мають потребу в особливих методах
виявлення, обліку, активного спостереження і застосування нових методів
лікування.

Важливим аспектом первинної профілактики пияцтва й алкоголізму є
формування тверезих установок у підростаючого покоління. Одним з
основних шляхів формування тверезих установок є введення в школах
системи протиалкогольного виховання, що варто розглядати як складову
частину загального морального виховання учнів. В основу
протиалкогольного виховання, як показує проведений нами експеримент у
декількох школах по організації протиалкогольної освіти учнів, повинні
бути покладені наступні принципи:

— протиалкогольна освіта як цілісна система протиалкогольного виховання
проводиться протягом усіх 12 років навчання і спрямована на формування у
свідомості дітей нетерпимого відношення до будь-яких проявів пияцтва й
алкоголізму;

— програма протиалкогольного виховання повинна передбачати поступове з
обліком вікових і психологічних особливостей сторін негативного впливу
алкоголю на здоров’я людини і життя суспільства в цілому;

— протиалкогольна робота в школі повинна проводитися переважно силами
вчителів із запрошенням для читання окремих лекцій фахівців (медиків,
юристів і ін.);

— протиалкогольна освіта повинна поширюватися і на батьків учнів.

Зміст протиалкогольного виховання не тільки в розширенні знань молодого
покоління про вплив алкоголю на організм, але й у тому, щоб виробити в
нього негативну установку на вживання спиртного. Виховання установок,
відносин — складний і трудомісткий процес. Сучасна психологія вважає, що
формування будь-яких понять, відносин, суджень, установок у дітей
проходить складний шлях. Жодне поняття не можна «внести» у свідомість
дитини в готовому виді. Дитина, підліток може запам’ятати слово,
висловлене судження, але це не його судження. Поняття повинне скластися
в дитини в процесі нагромадження їм самим почуттєвого, життєвого і
спеціального досвіду.

Процес формування відносини починається з нагромадження фактів,
спостережень і поступового, спочатку грубого, потім все більш тонкого
аналізу цих фактів і спостережень, виділення з них головного, істотного.
Поняття повинне складатися поступово при активній роботі самого учня.
Для того щоб це сформоване поняття, що сформувалося відношення до
чого-небудь, стало дійсно «внутрішньо своїм», необхідний досвід
практичного використання даного поняття, відносини, судження, установки,
тобто, як говорив А.С. Макаренко, необхідна «гімнастика поводження». Щоб
знання про шкоду алкоголю «працювало», необхідно не стихійне поширення
час від часу інформації про шкоду алкоголю шляхом читання лекцій, а
єдина цілеспрямована спадкоємна система протиалкогольного виховання
(навчання) учнів, що представляє собою поступове, багаторазове, що
ускладнюється розкриття перед учнями (з огляду на їхній вік) впливу
алкоголю шляхом послідовного сходження від показу найпростіших,
елементарних досвідів з алкоголем, демонстрації наочних прикладів до
розкриття глибоких взаємозв’язків між алкоголем і збитком, що наноситься
суспільству його вживанням. Досвід подібного протиалкогольного виховання
був отриманий у нас у деяких передових школах. Протиалкогольне навчання
починали з 1-го класу. З врахуванням віку школярів і в тісному зв’язку з
дисциплінами, що вони проходили, їм розповідали про дію алкоголю,
економічних і соціальних наслідках його вживання. У молодших класах
дітям показували досвіди про вплив алкоголю на тварин і рослини. Більш
старші школярі брали участь у збиранні інформації про число нещасливих
випадків у зв’язку з пияцтвом, про вплив витрат на бюджет родини ,
зв’язаних із вживанням алкоголю. По цим даним учні складали таблиці,
малювали плакати. Зі школярами старших класів лікарі проводили бесіди
про алкоголізм.

Спираючи на досвід подібного навчання в минулому і результати нашого
дослідження з вивчення стану протиалкогольної роботи в сучасних школах,
нами була розроблена програма організації і методики протиалкогольного
навчання в школі. Ця програма містить у собі два напрямки: 1)
протиалкогольне навчання і виховання дітей з метою формування в них
негативного відношення до вживання алкоголю і 2) просвітню роботу серед
батьків з метою оздоровлення побуту родини, тобто того середовища, у
якій живе школяр [2, 64].

З батьками першокласників проводять бесіду про роль і значення родини у
вихованні негативних установок до алкоголю в дітей, про те, як пагубний
і чреватий наслідки звичай давати школярам спиртне на свята. Надалі з
батьками регулярно проводять лекції по протиалкогольній освіті. Їм
читають лекції: «Про вплив алкоголю на дитячий організм», «Малі дози
алкоголю і здібності», «Алкоголь і здоров’я», «До чого може привести
сильне однократне сп’яніння неповнолітнього», «Алкоголь і порушення
правопорядку підлітками» і т.д. Тематика лекцій для батьків повинна
підбиратися з врахуванням віку дітей по актуальним для цього віку
питанням протиалкогольного виховання. У цих лекціях і бесідах
використовують матеріали і інформація, звичайно, у загальному виді,
якими розташовують вчителя про учнів відповідного класу. У старших
класах до проведення лекцій залучають фахівців: лікарів, юристів, і
лекції нерідко проводять у формі питань і відповідей.

У 7-8-х класах лікарі і вчителі читають лекції про вплив алкоголю на
різні органи і системи організму людини: на роботу легень і серця,
органів травлення, на нервову систему, «алкоголь і здібності», «алкоголь
і спорт» і т.д. При проведенні даного циклу лекцій у 7-8-х класах бажано
влаштовувати письмові анонімні опитування учнів з метою з’ясування, що ж
вони засвоюють з лекцій. Потім ці матеріали можна використовувати в
загальному виді в спеціальній лекції для батьків: «Знання ваших дітей
про шкідливий вплив алкоголю». Одночасно учнів варто залучати до
самостійної роботи. Підбирати матеріали до тем: «Алкоголь і нещасливі
випадки», «Алкоголь і порушення правопорядку», «Алкоголь і
захворюваність», виготовляти таблиці, наочні приладдя по даній тематиці.

У 8-10-х класах читають лекції лікарі і юристи: «Алкоголь і потомство»,
«Збиток, що наносить суспільству алкоголь», «Відповідальність за
порушення правопорядку в нетверезому стані» і т.д. Демонструються
кінофільми. Тривалість лекцій і бесід у 5-8-х класах не повинна
перевищувати 25-30 хвилин.

Крім спеціальних лекцій і бесід, необхідно проводити протиалкогольне
виховання і під час предметного навчання, проведеного педагогами. Широке
коло дисциплін, досліджуваних школярами 5—10-х класів, цілком допускає
використання такої методики. При всякому зручному випадку на уроках
літератури, історії, географії, фізкультури, ботаніки і т.д. необхідно
розкривати різні аспекти негативного впливу алкоголю. Так, при вивченні
правил правопису використовувати як приклади висловлення відомих вчених,
письменників щодо зла, заподіюваного вживанням алкоголю.

При вивченні історії древнього світу рекомендується загострити увагу
учнів на звичаях найсуворішого стримування від алкоголю ще в Древній
Спарті, Карфагені і т.д. Потрібно звернути увагу хлопців на відображення
в давньоримській міфології уявлень про пагубний вплив алкоголю (Юнона
родила від п’яного Юпітера хромоногого Вулкана і т.д.). При вивченні
епохи середньовіччя звернути увагу хлопців на те, що в завоюванні і
поневоленні народів Америки, Африки, Азії алкоголь зіграв далеко не
останню роль. Можна привести на цю тему численні приклади з художньої
літератури, наприклад розповідь Проспера Меріме «Таманго» і т.д.

Висновки до другого розділу

Вивчення психолого-педагогічних особливостей підлітків дає можливість
правильно підібрати види роботи з ними в напрямку свідомого ставлення до
згубного впливу нікотину, наркотиків, алкоголю.

Потрібно зазначити, що успішне рішення задачі сучасного
протиалкогольного виховання й освіти дітей і підлітків можливо тільки
при постійному, цілеспрямованому і багатоплановому впливі: родина —
школа, батьки — діти. Активна протиалкогольна установка повинна стати
невід’ємною частиною педагогічного процесу в середній школі з першого до
останнього року навчання. Протиалкогольну роботу в основному варто
направляти на розрив зв’язку між алкогольними традиціями
мікросоціального середовища (родини, груп) і породженими ними
установками на вживання алкоголю в дітей.

Успіх цієї роботи залежить від об’єднаних зусиль педагогічних і медичних
установ, забезпечення чіткої взаємодії і наступності в роботі всіх
соціальних інститутів і зацікавлених органів, координації всіх
протиалкогольних заходів.

Таким чином, головними профілактичними напрямами є гуманізація системи
навчання і виховання, що дасть змогу реалізувати кожній дитині, а також
просвітницька робота серед батьків, покликана попередити негармонійні
типи виховання. Звичайно, у формуванні адиктивної поведінки відіграють
роль і фактори спадковості та стану здоров’я. Цей бік проблеми достатньо
висвітлений у науковій літературі.

Загальні висновки

Вивчення і аналіз філософської, соціологічної, медичної,
психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження дали змогу
уточнити зміст і сутність понять, що характеризують здоровий спосіб
життя. Зокрема, визначено, що здоровий спосіб життя підлітка є такою
організацією його життєдіяльності, яка забезпечує оптимальний за даних
умов рівень збереження й розвитку його фізичного, морального та
психічного здоров’я.

Структура здорового способу життя підлітків містить такі змістові
елементи:

– раціональна навчальна і трудова діяльність з елементами наукової її
організації;

– самовдосконалення особистісно важливих якостей учня (сили волі,
цілеспрямованості, активності, самодисципліни);

– самоорганізація, що базується на повноцінності розпорядку дня,
раціональному відпочинку та розумному поєднанні різних форм оздоровчої
діяльності;

– оптимальний руховий режим для підтримки розвитку органів біологічних
систем людини, її життєдіяльності та профілактики захворювань;

– психологічна підготовка як основа профілактики стресів, вироблення
позитивних емоцій, навчання методикам психорегуляції свого стану;

– особиста поведінка, спрямована на попередження та боротьбу зі
шкідливими звичками;

– раціональне й збалансоване харчування як основа правильного розвитку
систем організму;

– повноцінний сон, який попереджує фізичну й розумову перевтому.

Переважна більшість підлітків мають недостатньо змістовні уявлення про
сутність, компоненти і структуру здорового способу життя.

Дієвий вплив на ефективність виховання в учнів здорового способу життя
мають психолого-педагогічні умови:

– забезпечення позитивного мотиваційного налаштування вчителів і учнів
на організацію життєдіяльності на засадах здорового способу життя;

– формування ціннісних орієнтацій школярів на здоровий спосіб життя;

– побудова системи виховання здорового способу життя підлітків засобами
фізкультурно-оздоровчої діяльності на засадах пріоритету потреб та
інтересів особистості.

Ефективність процесу виховання в підлітків здорового способу життя
залежать від педагогічних умов:

– гуманізації навчально-виховного процесу в школі, що полягає у визнанні
учня та його прав на вибір видів фізкультурно-оздоровчої діяльності;

– здійснення особистісно орієнтованого підходу;

– реалізації суб’єкт-суб’єктної парадигми виховання, яка розглядає
формування здорового способу життя як взаємодію, співпрацю та
співтворчість зацікавлених сторін;

– дотримання принципу природовідповідності, врахування типологічних,
вікових і статевих особливостей школярів;

– здійснення навчально-виховного процесу на засадах діагностичного
підходу, який передбачає вивчення рівнів пізнавальної активності,
навченості, фізичного розвитку, здатності до навчання і
самовдосконалення;

– інтегрованого підходу, взаємопроникнення і взаємодоповнення освітніх
ланок за змістом і педагогічними технологіями, що сприяє формуванню у
підлітків цілісного уявлення про фізичну культуру особистості, здоров’я
і здоровий спосіб життя;

– здійснення диференційованого підходу до процесу формування знань;

– забезпечення взаємозв’язку й синтезу процесів навчання і учіння,
виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку;

– впровадження нових технологій виховання, сучасних підходів до підбору
засобів, методів і способів організації діяльності школярів на засадах
здорового способу життя;

– оптимального поєднання методів виховання здорового способу життя з
впливом на свідомість, почуття і волю школярів;

– цілеспрямованого формування у підлітків знань і умінь самопізнання,
саморозвитку й підвищення резервів свого здоров’я засобами фізичної
культури;

– дотримання єдності й наступності педагогічних вимог, впливів і оцінок
у процесі виховання здорового способу життя підлітків.

Список використаної літератури:

1. Бойко О.В. Становлення та розвиток поняття “здоровий спосіб життя” //
Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Зб. наук.
праць. Книга I. – К., 2000. – С. 117?124.

2. Войтенко В.М. Здоровий спосіб життя і рухова активність підлітків //
Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості: Зб.
наук. праць. – К., 2001. – С. 64

3. Ведмеденко Б.Ф. Основні принципи організації виховного процесу
спортсменів // Проблеми науково-методичного забезпечення розвитку у
молоді інтересу до футболу: Всеукраїнська наук.-практич. конф. ?
Чернівці, 2000. – С. 38

4. Вакульська Н.А. Батьки очима дітей // Матеріали V науково-практичної
конференції “Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних
закладах України”. – Кіровоград, 1999. – С. 197–199.

5. Гріневич І.І. Сутність здорового способу життя:
історично-педагогічний аналіз проблеми // Наукові записки.
Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2001. – № 1.– С. 92-99.

6. Жабокрицька О.В. Гуманізація освіти і виховання основ здорового
способу життя підлітків // Збірник “Наукові записки”. – Випуск 38. –
Серія: Педагогічні науки. Засоби реалізації сучасних технологій навчання
– Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – С. 66–69.

7. Жабокрицька О.В. Самопізнання як засіб виховання у підлітків основ
здорового способу життя // Наукові записки. – Випуск 45. Частина І. –
Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка,
2002.– С. 129–134.

8. Закопайло С.А. Компоненти здорового способу життя старшокласників //
Фізичне виховання в школі. – 2001. – №3. – С. 52-53. – 2002. – №1. – С.
54-55.

9. Закопайло С.А. Мотивація старшокласників до оздоровчих занять //
Наука і сучасність. Зб. наук. праць Національного педагогічного
університету ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2002. – Т. ХХХ. – С. 16

10. Зубалій М.Д., Гурман Л.Д. Соціокультурні фактори фізичного виховання
шкільної молоді // Шляхи оптимізації практичної результативності процесу
фізичного виховання школярів: Зб. теорет. та метод. матеріалів. – Хотин
– Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 26

11. Копельчук Я.В. Виховання в учнівської молоді здорового способу життя
// Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2002. – № 3. –
С. 92?93.

12. Кравчук О.В. Нетрадиційні методи й системи оздоровлення. Навчальний
посібник. – Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2002. – 196 с.

13. Кузьменко В.Ю. Проблеми самоактуалізації особистості в контексті
виховання здорового способу життя // Теоретико-методичні проблеми
виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. Книга I. – К.,
2002. –С. 153?158.

14. Кузьменко В.Ю. Виховання у підлітків позитивного ставлення до
здорового способу життя // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки.
– Ніжин, 2002. –№ 4. – С. 102?104.

15. Козак Є.П. Самовиховання як шлях до здорового способу життя
підлітків // Шляхи оптимізації практичної результативності процесу
фізичного виховання школярів: Зб. теорет. та метод. матеріалів. – Хотин
–Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 26

16. Левківська О.П. Психологічні засади формування у підлітків здорового
способу життя // Психологічні стратегії в освітньому просторі: Зб. наук.
праць. – К.: Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів
імені Бориса Грінченка, 2000. – С. 24

17. Мельник С.В. Теоретичні основи формування у підлітків здорового
способу життя // Теоретико-методичні проблеми навчання і виховання: Зб.
наук. праць. – К.: Фенікс, 2000. – С. 52?60.

18. Новицька О.В. Рухова активність у системі здорового способу життя
підлітків // Теорія і практика фізичного виховання. – 2001. – № 1?2. –
С. 76?82.

19. Охрімчук С.Ю. Рухова активність як основний компонент соціально
здорового способу життя // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб.
наук. праць / Укл. В.І.Судаков, М.В.Туленков. – К.: МАУП, 2000. – Вип.
I. Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і
освіти в Україні. – С. 13

20. Потапенко С.В. Девіантна поведінка, духовність і здоров’я учнівської
молоді //Матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції
“Духовний світ людини і сучасність”. – Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.
Винниченка, 1999.– С.27–30.

21. Фесюк О.П. Самооцінка школярами власної вихованості і культури
здоров’я //Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної
реабілітації та валеології у сучасних умовах // Збірник наукових праць,
Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 1999. – С. 32

22. Щербак П.І. Інтегрований підхід до організації уроків фізичної
культури як засіб оптимізації здорового способу життя учнів //
Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: Зб. наук. статей
ІІ Міжнародної конф., 22?23 травня 2003 р. – Дрогобич: Коло, 2003. – С.
281?287.

23. Язловецька О.В. Самооцінка школярами духовного розвитку й культури
здоров’я // Збірник “Наукові записки” – Випуск ХХV. – Серія: Педагогічні
науки. – Кіровоград, Центрально-Українське вид-во, 2000. – С.185 –195.

24. Язловецька О.В, Язловецький В.С. Учням про здоров’я. – Кіровоград,
РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2000. – 212 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020