МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисциплiни: ”Охорона праці в галузі”

Роботу виконав студент

Спеціальність

Залікова книжка №

ПІБ

КИЇВ 2008

Зміст

Вступ

1. Чим визначається економічна шкода від нещасних випадків

2. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж.
Ручні вогнегасники

3. Задача 1

4. Задача 2

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Охорона праці – це система правових у соціально-економічних,
організаційно — технічних, санітарно — гігієнічних і
лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження
здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Державна політика в
галузі охорони праці базується на принципах:

пріоритету життя і здоров’я працівників відповідно до результатів
виробничої діяльності підприємства і, повної відповідальності власника
за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі національних
програм з цих питань та з урахуванням інших напрямів економічної і
соціальної політики, досягнень, в галузі науки і техніки та охорони
навколишнього середовища;

соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які
потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних
захворювань;

встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств,
незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

використання економічних методів управління охороною праці, проведення
політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних і
нешкідливих умов праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо
охорони праці;

здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення
кваліфікації працівників з питань охорони праці;

забезпечення координації діяльності державних органів, установ,
організацій та громадських об’єднань, що вирішують різні проблеми
охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і
проведення консультацій між власниками та працівниками (їх
представниками), між усіма соціальними групами при прийнятті рішень з
охорони праці на місцевому та державному рівнях;

міжнародного співробітництва в галузі охорони праці, використання
світового досвіду організацій роботи щодо поліпшення умов і підвищення
безпеки праці.

До прийняття Закону України «Про охорону праці» матеріальне забезпечення
потерпілих на виробництві було обмежено виплатами по листках
непрацездатності, втраченого заробітку, а також пенсій по інвалідності
та у разі втрати годувальника. Закон значно підняв ціну життя людини
добавились виплати одноразової допомоги, а також виплати відшкодування
шкоди без урахування одержаних потерпілими пенсій та інших доходів.

1. Чим визначається економічна шкода від нещасних випадків

Розглядаючи визначення розміру моральної шкоди, слід зазначити, що це
питання вирішується лише судом, проте сторони можуть пропонувати суду
свої варіанти. Оскільки випадки та обставини, за яких може бути
заподіяна моральна шкода, можуть бути різними, законодавець допускає
відшкодування такої шкоди грішми, майном або в інший спосіб (ст. 23 ЦК
України). Проте найбільш поширеним у судовій практиці є саме грошове
відшкодування такої шкоди.

У зв’язку із цим найбільша проблема для суду — це обчислення розмірів
грошової компенсації моральної шкоди, оскільки щодо майнової шкоди це
питання не виникає, через те, що розмір об’єктивно існує у вигляді ціни
речі, втраченої вигоди тощо. Принцип еквівалентного відшкодування, що
властивий цивільному праву, при відшкодуванні моральної шкоди
неможливий, оскільки вона не має вартісного еквівалента. Тому завжди
вона має умовний характер. Судова практика може відпрацьовувати лише
критерії оцінки, закладені у ст. 23 ЦК України.

Так, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом
залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та духовних
страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його
можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної
шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням
інших обставин, які мають суттєве значення. Зокрема, це доповнюється в
п. 9 постанови Пленуму ВСУ — про стан здоров’я потерпілого, тяжкість
вимушених змін у його життєвих та виробничих обставинах, ступінь
зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для
відновлення попереднього стану тощо.

Найголовніше, що нерідко відсутнє в судових рішеннях, у них обов’язково
повинні наводитися мотиви визначення розміру моральної шкоди. Суди
першої та другої судових інстанцій перебувають у вигіднішій позиції,
аніж Верховний Суд України, тому що вони напряму спілкуються зі
сторонами, бачать їх, а саме це вказує на визначення розумності та
справедливості. ВСУ важко, не маючи цих можливостей, змінювати розмір
шкоди, за винятком прямих зловживань. Крім того, ВСУ не може
встановлювати нові факти, досліджувати нові докази, по-іншому
переоцінювати встановлені нижчестоящими судами докази (ст. 335 ЦПК),
тому наявні випадки, коли суд касаційної інстанції зменшує або збільшує
розмір морального відшкодування, напевне, є неправильними, адже при
цьому порушуються вимоги ст. 335 ЦПК щодо меж касаційного перегляду
справи. Інший випадок, коли касаційний суд наводить випадки порушення
судами норм процесуального закону (щодо належності, допустимості доказів
тощо) і змінює розмір моральної шкоди, а не залишає ті ж докази, даючи
їм іншу оцінку.

Важливим є те, що розмір моральної шкоди не залежить від розміру
відшкодування майнової шкоди та чи була вона відшкодована, хоча ці
обставини можуть братися до уваги, та може бути зменшений судом з
урахуванням ступеня вини потерпілого і матеріального становища
відповідача (лише фізичної особи). Пленум ВСУ в своїй відповідній
постанові вимагає від суддів, щоб вони обов’язково зазначали мотиви, з
яких виходили, визначаючи розмір морального відшкодування, що, на жаль,
суди роблять дуже рідко, беручи до уваги і вказуючи, в основному, лише
об’єктивні, а не суб’єктивні критерії.

Уперше ЦК України вказує, що моральна шкода може стягуватись не
одноразово, а періодичними платежами (ст. 1168 ЦК України). Як вона буде
діяти, важко сказати і таких прикладів судова практика, напевне, ще не
знає. Проте, важливим є те, що за один травмуючий факт можна лише один
раз пред’явити позов. Разом з тим виникає питання, як бути, коли,
наприклад, спотворено обличчя і наслідки виявляться пізніше і поступово
(спочатку не взяли в армію, потім дівчина відмовилася від пропозиції
одружитися і т. д.)? Вихід один — усі можливі в майбутньому наслідки
зазначати в позові, тобто давати суду програму дій, адже суд нові
обставини сам не визначає, а оцінює те, що зазначено і доведено
позивачем. У цьому разі може бути призначена відповідна експертиза (і
обов’язково, якщо розмір шкоди доволі великий), що суди пропонують
учасникам процесу надзвичайно рідко.

Новою для ЦК України є вимога врахування засад розумності та
справедливості при встановленні розміру моральної шкоди. Це зазначено
лише для відшкодування моральної шкоди. На відміну від ст. 4401 ЦК УРСР
1963 року, новий ЦК України не встановлює меж розміру моральної шкоди
(ані мінімального, ані максимального). Якщо згадати, в період так
званого «маршу протесту на суди ЗМІ» стосовно надвеликих розмірів
відшкодування моральної шкоди при вирішенні позовів про поширення ними
неправдивої інформації Верховна Рада України розглядала декілька
варіантів законопроекту щодо встановлення максимального розміру
моральної шкоди у спорах зі ЗМІ, проте їх не прийняли. Єдине, що було
зроблено, це збільшено розмір державного мита при висуванні вимоги про
моральну шкоду до ЗМІ у спорах про захист честі та гідності (зміни до
Декрету КМУ «Про державне мито» від 3 квітня 2003 року).

Отже, чинне законодавство не містить методики чи способів обчислення
моральної шкоди. Більшість учених вважають, що для визначення сум
морального відшкодування потрібні спеціальні знання, оскільки кожен
випадок має свої відмінні риси. Людина — істота біопсихосоціальна,
порушення функціонування однієї зі складових її організму спричиняє
погіршення функціонування всього організму.

Сьогодні науковці пропонують різні методики вирахування розміру
моральної шкоди. Відомі методики вітчизняної вченої О. Штефан та
російського дослідника О. Ерделевського. Так, методика Ерделевського
ґрунтується на: а) презюмуванні моральної шкоди — страждань, які повинна
відчути «середня», «нормально» реагуюча на протиправну щодо неї
поведінку людина; б) визначення базисного рівня розміру компенсації за
страждання, спричинені заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю, що приймається
в розмірі 720 мінімальних розмірів зарплати (дохід працюючої людини за
10 років); в) розробленій шкалі співвідношень розмірів компенсації
моральної шкоди на основі співвідношень максимальних санкцій
Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за посягання на
аналогічні права людини; г) розробленій формулі, за допомогою якої можна
визначити розмір компенсації та яка враховує критерії, що повинен
прийняти до уваги суд при вирішенні відповідного питання.

2. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж.
Ручні вогнегасники

Якості вогнегасних матеріалів

Засоби гасіння пожежі підрозділяються на первинні, автоматичні і
спеціальні.

До первинних засобів гасіння пожежі відносяться пожежні відра і діжки з
водою, ломовий інструмент (ніж, сокира, гак, лом, багор — розміщуються
на пожежному щиті), ящики і відро з піском, совки і лопати, протипожежна
тканина, ручні насоси, пожежні крани внутрішнього водопроводу з рукавами
і стволами, ручні вогнегасники всіх типів.

Автоматичні засоби гасіння пожежі можуть бути різних систем:
повітряно-пінні, газові, порошкові, водяні. Прикладом автоматичних
водяних систем є спринклерні і дренчерні пристрої. Спеціальні засоби
гасіння пожежі включають обладнання пожежних частин: пожежні машини і
насоси, гідранти, піногенератори різних типів і установки гасіння
пожежі.

Поряд із перерахованими засобами гасіння пожежі на підприємствах,
виробництвах і складах обладнуються системи автоматичної пожежної
сигналізації, що спрацьовують у місцях загоряння, за допомогою пожежних
вісників, які подають сигнал світлової і звукової тривоги на пульт
пожежної сигналізації пожежної охорони.

РЕЧОВИНИ, ЩО ГАСЯТЬ ВОГОНЬ, (ВОДА, ПАРА, ПІСОК, ХІМІЧНА ПІНА, ІНЕРТНІ
ГАЗИ ТОЩО), ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗАСТОСУВАННЯ. ЯКОСТІ ВОГНЕГАСНИХ
МАТЕРІАЛІВ.

У якості речовин, що гасять вогонь, використовують воду, водяну пару,
пісок, протипожежну тканину, піну, вуглекислоту, інертні гази, стиснуте
повітря, сухі порошки.

Вода є найбільш універсальним засобом гасіння пожежі. Вода, потрапляючи
на предмет, що горить, швидко змочує його, сильно охолоджує і частково
перетворюється на пару. При цьому поглинається велика кількість тепла, а
пара, що утворюється, створює в зоні горіння підвищений тиск, утруднюючи
тим самим доступ повітря до місця горіння. Вода, що не випарувалася,
стікає і змочує предмети, утруднює їх загоряння. Струм води збиває
полум’я. Важливо пам’ятати, що вода добре проводить електричний струм,
тому вона непридатна для гасіння електроустаткування, що знаходиться під
напругою.

Гасіння водяною парою можливе в закритих помешканнях невеликого об’єму.
Пара під тиском подається в приміщення і, перемішуючись із повітрям,
зменшує зміст кисню в повітрі, що призводить до припинення горіння. Крім
того, пара, конденсуючись на предметах, що горять, утруднює горіння.

Пісок для гасіння пожеж застосовується сухий і просіяний, він збиває
полум’я, обмежує доступ повітря. Пісок добре вбирає пролиті пальні
рідини. Не гасять у місцях, де він не утримується на площинах.

Піна, що застосовується для гасіння пожеж, являє собою пухирі
вуглекислого газу або повітря, вкриті тонкою водяною плівкою. Така піна
може бути отримана хімічним або механічним шляхом. Хімічна піна
утворюється при реакції між кислотою і лугами за наявності спеціальної
речовини, що надає піні більшу стійкість. Механічна піна утворюється при
змішуванні повітря з водою з додаванням спеціального піноутворювача.
Утворюється піна в ручних пінних вогнегасниках, піногенераторах і
повітряно-пінних стволах. Піна, потрапляючи на предмет, що горить,
ізолює його від повітря і частково охолоджує.

Піна електропровідна, тому непридатна для гасіння електрообладнання, що
знаходиться під напругою.

У тих випадках, коли неприпустиме застосування води і пінних засобів
гасіння вогню, для гасіння пожеж використовують негорючі гази (азот,
двоокис вуглецю). Найбільший ефект застосування цих газів дає при
гасінні речовин, що горять полум’ям, у приміщеннях невеликого об’єму.
Вуглекислий газ під тиском переходить у рідкий стан і називається
вуглекислотою. Рідка вуглекислота зберігається в окремих балонах високої
міцності. При виході з балона вуглекислота перетворюється на вуглекислий
сніг, що, випаровуючись, перетворюється у вуглекислий газ (двоокис
вуглецю). Вуглекислий сніг, потрапляючи на предмет, що горить, сильно
охолоджує його, не псує матеріали, не залишає ніяких плям, добре
проникає в закриті простори.

Вуглекислота застосовується для гасіння цінних матеріалів і
електроустаткування, яке знаходиться під напругою, тобто вона не
електропровідна. При користуванні вуглекислотою треба дотримуватися
обережності, тому що вуглекислота токсична і є нестійкою речовиною
(легко випаровується), а також викликає обмороження шкіри.

У тих випадках, коли загоряння не можна ліквідувати за допомогою води,
піни або вуглекислоти, використовують тверді інертні речовини у вигляді
порошків. Частіше за все застосовують двовуглекислу соду з домішками.
Дія сухих порошків, що гасять вогонь, полягає в тому, що вони покривають
предмет, що горить, і ізолюють його від повітря.

У порошкових вогнегасниках застосовується спеціальний порошок, що
викидається з насадки стиснутим повітрям або азотом у вигляді
віялоподібного струму.

У закритих приміщеннях для гасіння малих осередків загорянь
застосовується протипожежна тканина (2х2 м), якою можна обмежити доступ
повітря в зону горіння, захистити від опіків тіло і збити полум’я.

Автоматичні системі гасіння пожеж

До автоматичних систем гасіння пожежі відносяться спринклерні і
дренчерні водяні і пінні установки, установки газового і порошкового
гасіння.

Водяні спринклерні установки являють собою розгалужену систему
водопровідних труб, розміщених на стелі приміщення й обладнаних
спринклерними голівками.

Спринклерна голівка улаштована так, що отвір для виходу води
закривається пластиною з легкоплавкого металу. При виникненні пожежі в
приміщенні розплавляється легкоплавка пластина в спринклерній голівці і
вода надходить у приміщення через голівку у вигляді душу, зрошуючи площу
9 м2. Як тільки розкрився хоча б один спринклер, відразу ж включається
сигнал повідомлення про пожежу.

Спринклерна система обладнується в приміщеннях з великою кількістю
вогненебезпечних матеріалів: у складах, сховищах, сушарках, де люди
постійно не знаходяться. Спринклерна система постійно заповнена водою.

Устрій дренчерної установки має таку ж систему труб живлення, що і
спринклерна, але в дренчерних голівках отвори для виходу води постійно
відкриті. При виникненні пожежі відчиняється засувка (вручну або
автоматично) і вода надходить через розвідні труби відразу до всіх
голівок, зрошуючи всю площу приміщення.

Ручні вогнегасники

Ручні переносні вогнегасники повинні:

навішуватися на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від
рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей,
достатньої для їх повного відчинення;

установлюватися в пожежні шафи поруч з пожежними кранами у спеціальні
тумби або на пожежні щити (стенди).

Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або
пожежних шафах повинно забезпечувати можливість прочитання маркувальних
написів на корпусі.

Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників повинні
здійснюватись відповідно до НАПБ 05.026-2000 та паспортів
заводів-виготовлювачів, а також затвердженими у встановленому порядку
регламентами технічного обслуговування.

Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати:

облікові (інвентарні) номери за прийнятою системою нумерації;

пломби на пристроях ручного пуску;

бірки та маркувальні написи на корпусі;

червоне сигнальне фарбування згідно зі стандартами.

Зарядження і перезарядження вогнегасників усіх типів повинні
виконуватися відповідно до інструкцій з експлуатації.

Газові та закачні вогнегасники, в яких маса вогнегасного заряду або тиск
середовища менше або більше номінальних значень на 5% (при температурі
20+-2 град.С), підлягають дозарядженню (перезарядженню).

Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами
необхідно негайно направляти на перезарядження або перевірку.

Вогнегасники, відправлені з об’єкта на перезарядження, повинні бути
замінені відповідною кількістю заряджених вогнегасників.

Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в неопалюваних
приміщеннях та не призначені для експлуатації за мінусових температур,
повинні зніматися на холодний період. У таких випадках на пожежних щитах
та стендах слід надати інформацію про місце розташування найближчого
вогнегасника.

Пожежний кран повинен бути укомплектований пожежним рукавом однакового з
ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання
вентиля.

Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним у «гармошку» або
подвійну складку, приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу
на шість місяців розгортати та згортати наново, змінюючи подовжню
складинку.

Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не
пов’язаних з пожежогасінням, забороняється.

Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках,
які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та
візуального огляду їх без розкривання.

Спосіб установлення пожежного крана повинен забезпечувати зручність
повертання вентиля та приєднання рукава. Напрямок осі вихідного отвору
патрубка пожежного крана повинен унеможливлювати різкий залом пожежного
рукава в місці його приєднання.

На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані
після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону
для виклику пожежної охорони.

Зовнішнє оформлення дверцят повинно відповідати вимогам стандартів.

Пожежні крани не рідше одного разу на шість місяців підлягають
технічному обслуговуванню та перевірці на справність шляхом пуску води з
реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку
технічного обслуговування.

Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для
використання.

Відповідальність за своєчасне і повне оснащення об’єктів вогнегасниками
та іншими засобами пожежогасіння, забезпечення їх технічного
обслуговування, навчання працівників правилам користування
вогнегасниками несуть власники цих об’єктів (або орендарі згідно з
договором оренди).

Задача 1

Визначити силу електричного струму, що буде проходити через тіло людини
Іл, при однополюсному дотику до двопровідної.

Вихідні дані:

picscalex100010009000003e101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002c0121200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b7ffffff80120000170200000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577660366df040000002d01000008000000320af4000012
01000000367908000000320af400110b01000000347908000000320a0002290301000000
327908000000320a000299000100000031791c000000fb0280fe00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776603
66df040000002d01010004000000f001000008000000320aa00173100200000031300800
0000320aa001a20b010000003b3008000000320aa001800902000000313008000000320a
a0011a080100000034301c000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0000dd060a3ea0f11200d89ff377e19ff3772020f577660366df040000002d01
000004000000f001010008000000320aa0016b0f010000003d3008000000320aa0010f09
01000000d73008000000320aa001e806010000003d3008000000320aa001200401000000
3d3008000000320aa0017f01010000003d301c000000fb0220ff00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776603
66df040000002d01010004000000f001000008000000320a0002710e010000006e301c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577660366df040000002d01000004000000f00101000800
0000320a0002c30502000000b3e71c000000fb0280fe0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577660366df0400
00002d01010004000000f001000008000000320aa0018b0d0100000052e708000000320a
a00152050100000072e708000000320aa001b1020100000072e708000000320aa0013a00
0100000072e70a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00df660366df00000a0021008a010000
000000000000bcf31200040000002d01000004000000f0010100030000000000

Розв’язання

Напруга двопровідної електричної мережі U = 220В, опір тіла людини
приймається Rл = 103 Ом, опори ізоляції проводів 1,2 – r1 та r2, а опір
підлоги – Rп.

Отже, проведемо розрахунки:

picscalex1000100090000039102000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004e0191200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b5ffffffa0190000f50300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002bf0805000000
130200024a100500000014020002ce11050000001302000283191c000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577850766e9040000002d01010008000000320aea03d51801000000ef790800
0000320aea03e41501000000eb791c000000fb0220ff0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577850766e90400
00002d01020004000000f001010008000000320aea039c0f010000006e791c000000fb02
20ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577850766e9040000002d01010004000000f001020008000000320a
ea03ab0c01000000eb7908000000320ac002ee0001000000cb791c000000fb0280fe0000
000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577850766e9040000002d01020004000000f001010008000000320a8a03ee17
01000000527908000000320a8a03f01401000000527908000000320a8a03f41101000000
527908000000320a7101f81401000000557908000000320a8a03b50e0100000052790800
0000320a8a03b70b01000000527908000000320a8a03e50801000000527908000000320a
7101d40b0100000055791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577850766e9040000002d01
010004000000f001020008000000320a6002f20501000000b27908000000320a60026903
01000000b2791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577850766e9040000002d0102000400
0000f001010008000000320a600246000100000049791c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0000d8070a3240f11200d89ff377e19ff3772020
f577850766e9040000002d01010004000000f001020008000000320a8a03bd1601000000
2b7908000000320a8a03bf13010000002b7908000000320a6002a310010000002b790800
0000320a8a03840d010000002b7908000000320a8a03860a010000002b7908000000320a
60028707010000003d7908000000320a6002c104010000002b7908000000320a60022b02
010000003d791c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577850766e9040000002d0102000400
0000f001010008000000320aea03db1201000000327908000000320aea03b30901000000
317908000000320ac002900601000000327908000000320ac002ee030100000031790a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00e9850766e900000a0021008a0100000000010000005cf3
1200040000002d01010004000000f0010200030000000000

picscalex100010009000003b602000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004c02f1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b5ffffff802f0000f50300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014022002260705000000
13022002b011050000001402200234130500000013022002be1d05000000140220022623
050000001302200264281c000000fb0280fe000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5774608662f040000002d01
010009000000320a8002552d030000003432336509000000320a8002152b030000003030
306508000000320a8002b62a010000002c3008000000320a8002fc290100000030300b00
0000320aaa03162307000000313034313030300008000000320a91016b25010000003230
09000000320a80021020030000003232303108000000320aaa03861b0200000031300800
0000320aaa03241802000000313008000000320aaa03b41402000000313008000000320a
aa034e1301000000343008000000320a9101191801000000313008000000320aaa03780f
02000000313008000000320aaa03160c02000000313008000000320aaa03a60802000000
313008000000320aaa03400701000000343008000000320a91010b0c0100000031300900
0000320a80025d0303000000323230311c000000fb0220ff000000000000900100000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5774608662f
040000002d01020004000000f001010008000000320afe02131d01000000363208000000
320afe02ae1901000000333208000000320afe02451601000000343208000000320afe02
051101000000363208000000320afe02a00d01000000333208000000320afe02370a0100
000034321c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000
81050a7940f11200d89ff377e19ff3772020f5774608662f040000002d01010004000000
f001020008000000320a8002d028010000003d3208000000320a8002852201000000d732
08000000320a8002de1e010000003d3208000000320aa302ee1d01000000f73208000000
320ad703ee1d01000000f83208000000320aad01ee1d01000000f63208000000320aa302
610601000000e73208000000320ad703610601000000e83208000000320aad0161060100
0000e63208000000320aaa038b1a010000002b3208000000320aaa032917010000002b32
08000000320aaa03431401000000d73208000000320a80020912010000002b3208000000
320aaa037d0e010000002b3208000000320aaa031b0b010000002b3208000000320aaa03
350801000000d73208000000320a8002d20501000000d73208000000320a80022b020100
00003d321c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5774608662f040000002d01020004000000
f001010008000000320ae002ee0001000000cb321c000000fb0280fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577
4608662f040000002d01010004000000f001020008000000320a80024600010000004932
0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d002f4608662f00000a0021008a010000000002000000
5cf31200040000002d01020004000000f0010100030000000000 А

Задача 2

Визначити розмір доплати працівникам даного робочого місяця, якщо тут
діють 5 шкідливих факторів:

перший фактор діє 100% робочого часу, має оцінку 3 бали;

другий фактор – 40% робочого часу, оцінка 2 бали;

третій фактор – 25% робочого часу, оцінка 3 бали;

четвертий фактор – 100% робочого часу, оцінка 6 балів;

п’ятий фактор – 10% робочого часу, оцінка 5 балів.

Розв’язання

Ступінь шкідливості факторів виробничого середовища визначається в балах
за гігієнічною класифікацією праці:

УмовиХфак, (бали)Розмір доплати до тарифної ставки, %Шкідливі і важкі
умовиДо 242,1 – 4,084,1 – 6,012Особливо шкідливі і особливо важкі
умови6,1 – 8,0168,1 – 10,020Понад 1024

Кількість балів по кожному фактору підсумовується. При цьому для оцінки
впливу кожного фактора на умови враховується час його дії протягом
зміни:

picscalex1000100090000035901000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003400a1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff000a0000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002480505000000
13020002f5091c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577dc076695040000002d0101000800
0000320a8a033f070100000038791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577dc0766950400
00002d01020004000000f001010008000000320a6e01e00801000000d27908000000320a
6e01800501000000d57908000000320a6002580001000000d5791c000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577dc076695040000002d01010004000000f001020009000000320ace019706
03000000e2e8ec6509000000320ac0026f0104000000f4e0eaf21c000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0000d5040a7aa0f11200d89ff377e19f
f3772020f577dc076695040000002d01020004000000f001010008000000320a6e015d08
01000000d7e008000000320a60021004010000003de00a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0095dc07669500000a0021008a010000000001000000bcf31200040000002d0101000400
0000f0010200030000000000

де Хфакт, Хвим – ступінь шкідливості фактора фактичного та виміряного,
бали;

Т – час дії даного фактора до тривалості зміни (8 годин – тривалість
зміни).

Подамо розрахунки в таблиці:

ФакторТермін дії, % робочого часуОцінка Хвим, балиХфактРозмір доплати,
%110033824020,8432530,7544100661251050,54Разом 32Розмір доплати
працівникам даного робочого місяця дорівнює 32%.

Висновок

Основними ризиками при захисті прав працівників в Україні є ризики,
пов’язані із недосконалістю законодавства.Основним завданням, яке
Україна повинна виконати у якнайближчому майбутньому є пристосування
законодавчої бази у сфері трудових відносин до стандартів міжнародних
організацій. Це усуне більшість проблем, що призводять до виникнення
ризикових ситуацій та покращить інвестиційний клімат багатьох галузей
економіки.

Необхідно провести глибоку перебудову ринку праці в Україні. Одним із
головних причин низької продуктивності праці в Україні є неефективний
рівень заробітної плати, що призводить до значного розшарування
суспільства, зниження рівня доходів. Високий рівень безробіття є тим
фактором, що стримує економічний розвиток та створює додаткові умови для
невизначеності у сфері робочої сили.

Список використаної літератури

1. Зеркалов Д.В. Основи охорони праціЖНавч. Посіб. — К.: Наук. світ,
2000.

2. Піндайк С, Рубінфелд Д. Мікроекономіка. — К, 1996.

3. Полікарпов І., Доманцевич Н., Яцишин Б. Вплив міжнародних стандартів
на стан охорони праці.//Охорона праці. -2000.

4. Сілін А. Деякі аспекти організації охорони праці в Японії.//Охорона
праці. — 1999.

5. Анісімов М. В. Охорона праці. — Кіровоград: Видавничий центр КТКК,
2005.

6. Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці.
— К.: Факт, 2005.

7. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці.
— К.: Каравела, 2005.

8. Геврик Є. О. Охорона праці. — К.: Ніка-Центр, 2005.

9. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. — Л.: Українська академія
друкарства, 2006.

10. Касевич Н. М., Шаповал К. І. Охорона праці та безпека
життєдіяльності медичних працівників. — К.: Медицина, 2007.

Похожие записи