.

Організація охорони праці на підприємстві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
21 53379
Скачать документ

Реферат на тему

Організація охорони праці на підприємстві

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні
проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання
першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з
правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і
стихійних лих.

2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці
(далі – інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний,
позаплановий та цільовий.

3. Вступний інструктаж

Проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу,
незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть
безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для
підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження
трудового або професійного навчання;

з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або
іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству,
який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і
перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в
приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних
технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за
програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей
виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються
керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 5), який
зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за
проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття
працівника на роботу.

4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної
особи, яка використовує найману працю;

який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до
іншого;

який виконуватиме нову для нього роботу;

відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню
участь у виробничому процесі на підприємстві.

Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних
закладів:

до початку трудового або професійного навчання;

перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з
використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з
групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з
охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з
окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні
роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені
нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або
роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з
урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

6. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці
або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з
охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування,
приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших
факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів –
для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами
проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при
порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що
можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим
працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст
позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку
залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

при ліквідації аварії або стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються
наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або
з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються
залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить
безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу,
майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі
завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за
допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок
безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо
безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового
інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і
повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового
інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка
знань при цьому не дозволяється.

10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового
інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж,
уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці
на робочому місці (додаток 6). Сторінки журналу реєстрації інструктажів
повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску,
цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі
реєстрації інструктажів – не обов’язково.

11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від
повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку
можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не
пов’язана з безпосереднім обслуговуванням об’єктів, машин, механізмів,
устаткування, застосуванням приладів та інструментів, збереженням або
переробкою сировини, матеріалів тощо.

12. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці
для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час трудового і
професійного навчання у навчальних закладах визначаються
нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих
50 і більше осіб.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби
охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи,
які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання
функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на
договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох
років і пройшли навчання з охорони праці.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та
заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних
виробничо-технічних служб. Професії працівників, які є загальними для
всіх видів економічної діяльності, повинні відповідати кваліфікаційним
вимогам, зазначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників (Випуск 1), затвердженому наказом Міністерства праці та
соціальної політики від 16 лютого 1998 року N 24 (із змінами).

. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби
охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час
прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Організовує і координує роботи з охорони праці на
підприємстві, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах
законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням
профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму,
професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення
здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням робітникам
установлених пільг і компенсацій за умовами праці. Організовує вивчення
умов праці на робочих місцях, роботу з проведення паспортизації
санітарно-технічного стану цехів, перевірки технічного стану
устаткування, запобіжних і захисних пристроїв, здійснює контроль за
ефективністю роботи вентиляційних і аспіраційних систем. Інформує
працівників від особи роботодавця про стан умов праці на робочому місці,
а також про прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату
відшкодування збитків, причинених здоров’ю працівників у результаті
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Організовує проведення перевірок, обстеження технічного стану будинків,
будівель, устаткування, машин і механізмів на відповідність їх вимогам
нормативних актів з охорони праці, стану санітарно-побутових приміщень,
засобів колективного і індивідуального захисту працівників, контролює
своєчасність їх проведення. Бере участь у складанні розділу “Охорона
праці” колективного договору, здійснює контроль за його виконанням, а
також виконанням приписів органів державного контролю, інших заходів з
поліпшення умов праці. Бере участь в узгодженні розроблюваної на
підприємстві проектної документації, у роботі комісій з приймання в
експлуатацію завершених будівництвом або реконструйованих об’єктів
виробничого призначення, з приймання із ремонту установок, агрегатів і
іншого обладнання щодо додержання вимог нормативних правових актів з
охорони праці. Надає методичну допомогу керівникам підрозділів
підприємства у складанні списків професій і посад, згідно з якими
працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні
огляди, а також списків професій і посад, згідно з якими працівникам
надаються компенсації і пільги за тяжкі, шкідливі або небезпечні умови
праці, у разі розробки і перегляду інструкцій з охорони праці,
стандартів підприємства з безпеки праці. Забезпечує проведення ввідних і
повторних інструктажів, навчання і перевірку знань з охорони праці
працівників підприємства. Видає керівникам структурних підрозділів
підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних
недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення
з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не
пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не
мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони
праці, зупиняє роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів,
устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють
загрозу життю або здоров’ю працюючих. Надсилає керівникові підприємства
подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують
вимоги щодо охорони праці. Забезпечує участь відділу в розробленні та
впровадженні більш досконалих конструкцій обгороджувальної техніки та
інших засобів захисту, маршрутів безпечного руху транспорту і пішоходів
на території підприємства, заходів щодо створення безпечних та здорових
умов праці. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних
планів з поліпшення умов праці на підприємстві. Забезпечує проведення
інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, надання
першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил
поведінки в разі виникнення аварій згідно з чинним типовим положенням;
контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в
підрозділах підприємства, правильність складання заявок на спецодяг та
інші засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та
захисні пристрої тощо. Здійснює контроль за витратами коштів на охорону
праці, додержанням правил і норм охорони праці і виробничої санітарії в
проектах підрозділів підприємства, які будуються або реконструюються,
нових технологічних процесів під час установлення устаткування, а також
строків випробувань і перевірок правильності експлуатації парових
котлів, балонів для стиснених газів, контрольної апаратури, кранів,
підйомників та іншого устаткування, графіків замірів виробничого шуму,
повітряного середовища, вібрації тощо, виконання розпоряджень органів
державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за додержанням
чинних норм і стандартів з безпеки праці в процесі виробництва. Подає
підрозділам підприємства методичну допомогу в розробленні нових і
перегляді застарілих інструкцій та пам’яток з охорони праці, а також
складанні програм навчання працівників безпечним методам праці. Бере
участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму,
професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та
усунення. Організовує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду
заходів з охорони праці і виробничої санітарії шляхом проведення лекцій,
бесід, улаштування виставок, вітрин, стендів, розповсюдження правил,
інструкцій, пам’яток, демонстрації кінофільмів тощо. Контролює
забезпечення додержання правил і норм охорони праці під час проходження
практики студентів, учнів професійно-технічних училищ тощо. Здійснює
зв’язок з медичними установами, науково-дослідними інститутами та іншими
організаціями з питань охорони праці і вживає заходів щодо впровадження
їх рекомендацій. Забезпечує складання звітності з охорони праці. Керує
робітниками відділу.

Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, методичні
матеріали з питань охорони праці; виробничу та організаційну структуру
підприємства; основні технологічні процеси та режими виробництва;
устаткування підприємства і принципи його роботи; методи вивчення умов
праці на робочих місцях; організацію роботи з охорони праці і виробничої
санітарії; систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до
працівників, виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування
праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю; правила
і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам
безпечного ведення робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у
галузі охорони праці; методи і форми пропаганди та інформації з охорони
праці; порядок проведення розслідування нещасних випадків; порядок і
строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці та
виробничої санітарії; основи економіки, організації виробництва і
управління; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної
техніки, комунікацій і зв’язку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст). Стаж роботи з охорони праці – не менше 2 років.

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах
підприємства законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за
наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці.
Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо
розроблення і упровадження більш досконалих конструкцій обгороджувальної
техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від
впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Бере участь у
проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд,
устаткування, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних
систем, стану санітарно-технічних пристроїв санітарно-побутових
приміщень, засобів колективного та індивідуального захисту працівників,
визначенні їх відповідності вимогам нормативних правових актів з охорони
праці і у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю і
здоров’ю працівників або можуть привести до аварії; вживає заходів щодо
припинення експлуатації машин, устаткування і виконання робіт у цехах,
на дільницях, на робочих місцях. Разом з іншими підрозділами
підприємства проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць
і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці. Бере
участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним захворюванням
і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і доведення їх
до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає
організаційну допомогу з виконання розроблених заходів. Контролює вчасне
проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних
оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків
вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів,
виконання приписів органів державного нагляду і контролю за додержанням
чинних норм, правил і інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки
праці у процесі виробництва, а також у проектах нових виробничих
об’єктів та тих, що реконструюються, бере участь у прийманні їх до
експлуатації. Бере участь у розгляді питання про відшкодування
роботодавцем шкоди заподіяної працівникам каліцтвом, професійним
захворюванням або іншим пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням
ними трудових обов’язків. Надає підрозділам підприємства методичну
допомогу у вкладанні переліків професій і посад, відповідно до яких
працівники мають проходити обов’язкові медичні огляди, а також переліки
професій посад, відповідно до яких на основі чинного законодавства
надається компенсація та пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови
праці; під час розроблення і перегляду інструкцій з охорони праці,
стандартів підприємства, системи стандартів безпеки праці; з організації
інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці.
Проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма, хто приймається
на роботу, приїздить у відрядження, учнями і студентами, які прибули на
проходження виробничого навчання або практику. Бере участь у складанні
розділу “Охорона праці” колективного договору, у розслідуванні випадків
виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених
захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність упроваджуваних
заходів щодо їх запобігання. Здійснює контроль за організацією
зберігання, видання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення,
знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту, станом запобіжних пристосувань і
захисних пристроїв, а також правильним витрачанням у підрозділах
підприємства коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці.
Складає звітність з охорони праці за встановленими формами і у
відповідні терміни.

Повинен знати: Закон України “Про охорону праці”; законодавчі і
нормативні правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці,
основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства; методи
вивчення умов праці на робочих місцях; організацію роботи з охорони
праці; систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до
працівників виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування
праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю;
особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на
підприємстві; правила і засоби контролю відповідності технічного стану
устаткування вимогам безпечного ведення робіт; передовий і вітчизняний
досвід з охорони праці; порядок і строки складання звітності про
виконання заходів з охорони праці; основи економіки, організації
виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства.

 Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією
інженера з охорони праці I категорії – не менше 2 років.

Інженер з охорони праці I категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до
стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з охорони
праці II категорії – не менше 2 років.

Інженер з охорони праці II категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з
охорони праці – не менше 1 року.

Інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020