11

РЕФЕРАТ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

НА ТЕМУ: «Навчання з питань охорони праці»

Нормативні акти про навчання питанням з охорони праці

О?? з ??вн? ????в ????ї ???? в о??? ???и ??і є ???ня і ???а??е ????ня
??я ??ь ??і??ів і ?се??я У??? з ??? ???и ??і.

П?я?к і ?? ???ня, і?????в, ????и ??ь з ??? ?о?? ??і ?іх ??і??ів ????е?й
ДНАОП 0.00 -4.12 – 99 «Т??е ????я п? ???ня з ??? ???и ??і».

Навчання і перевірка знань з охорони праці

Н???я і ????а ??ь з ???и ??і ??і??ів ???ю?ся ?д ?с ?????, ???????,
???і?і ??ю ???ією, ?и ????? ??і???ї.

Пі???? ??і??ів ?я ??т з ????ою ????ою і ??і??ів, ??я?х на ???х, ? ???ю?
???і??о ??? ?????я ??? в ????? ????.

На в????? ? ??і??и ???я? ??і??е ???ня і ????у ??ь з о??? ??і ???о ?д
???і? ?????а з ????ням ??г ?? і ??? б??? ??і ?я ????? ??т з ??и??ю
????ою, ?е ? ??е ??? ?? ? ?к. Т??у ???ню і ????і ??ь ??я?ю? ?і ??юю?,
?лю?ю? і????-??і?? ??і??ів, ?йня?х ? ?????? ???х.

П???і ??и ? ???у ????я ??х ??’я?ів і ?????, ?? ?з у ?и ??, ???я? ?в??я і
????у ??ь з ??? ???и ??і у ????х ?і?о з Т??? ????ям ???ях, ? ??? я?х
??я? ?????? ???і?? ????х і???ій з ??я? ? ???ою ??і.

П?? ????? ?о ????? ????ів ?????х і ???? ???в ????ї ????? ??и, ?’є??ь
???є??, ? с???і ? ????м ????м, ???і ??? ???и ??і, ??и ???й з ????и ??ь з
???и ??і ?х ???в, а ??ж ????і ???и ??і в?? ????? ???ів ???я? ???ня і
????у ??ь з ???и ??і в На??о-і?????о? і ?????у ??? Д???ля??????. І?і
???? ??и ???я? ???ня в ????? ????, ? ???? ?д Д???ля?????? ??іл ? ????ня
?єї ???.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку
знань з охорони праці, забороняється.

Види інструктажів з охорони праці

Інструктажі з питань охорони праці за характером і часом проведення
підрозділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і
цільовий.

Вступний інструктаж проводиться з усіма особами, що влаштуються на
роботу, працівником служби охорони праці підприємства або організації
відповідно до програми, передбаченої Типовим положенням. Він
реєструється в журналі інструктажу й у документі про прийняття
працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться з працюючими, які поступили на роботу,
безпосередньо на робочому місці відповідальним за охорону праці –
начальником цеху, майстром. Зміст цього виду інструктажу полягає у
викладанні правил безпечного провадження робіт.

Повторний інструктаж за змістом і організацією аналогічний первинному.
Періодичність його проведення залежить від ступеня небезпеки виконуваних
робіт.

Позаплановий інструктаж проводиться при нещасному випадку, зміні
технологічного процесу, установці нового обладнання, змінах в
законодавчих або нормативно-технічних документах з охорони праці.

Цільовий інструктаж проводиться безпосередньо перед виконанням робіт, що
характеризуються підвищеною небезпекою або при разовому виконанні робіт,
що, як правило, не виконуються працюючим.

В? ?? і?????в, ?ім ????о, ???я?ся ??????? ?????и ??юю?х і ??уют?я в ???і
?є???ї і?????в з о??? ??і ?????? ?????.

Обов’язки і відповідальність роботодавця щодо дотримання діючих
нормативів по навчанню працюючих з охорони праці

Відповідальність за організацію навчання з питань охорони праці на
підприємстві покладається на його власника, а в структурних підрозділах
– на керівників цих підрозділів. Контроль за своєчасним проведенням
навчання здійснює служба охорони праці або працівники, на яких покладені
ці обов’язки власником підприємства.

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

О??и ????? ??я? й ?????? ???лю ? ???ою ??і

Державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів
з охорони праці здійснюють:

· вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів з
охорони праці здійснюється Генеральними прокурором України й підлеглими
йому прокурорами.

· Державний комітет України з нагляду за охороною праці;

· Державний комітет з ядерної і радіаційної безпеки;

· органи Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони
Міністерства внутрішніх справ України;

· органи й установи санітарно-епідемічної служби Міністерства охорони
здоров’я України;

Органи Державного нагляду за охороною праці не залежать від яких би то
не було господарських органів, об’єднань громадян, політичних формувань,
місцевих державних адміністрацій, Рад народних депутатів і діють
відповідно до положень, затверджуваних Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці мають право:

· безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні установи для
перевірки, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали й
інформацію з питань охорони праці;

· направляти керівникам підприємств і їх посадовим особам, керівникам
структурних підрозділів Ради Міністрів республіки Крим, місцевих рад
народних депутатів та інших центральних органів державної виконавчої
влади обов’язкові для виконання розпорядження (приписання) про усунення
порушень і недоліків в області охорони праці;

· припиняти експлуатацію підприємств окремих виробництв, цехів, ділянок,
робочих місць і устаткування до усунення порушень вимог з охорони праці,
що створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

· залучати до адміністративної відповідальності працівників, винних у
порушенні законодавства або інших нормативних актів з охорони праці;

· направляти власникам, керівникам підприємств подання про
невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в
необхідних випадках матеріали органам прокуратури для залучення до
кримінальної відповідальності.

Власник повинен безкоштовно створити необхідні умови для представників
органів державного нагляду за охороною праці.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці відповідають
за виконання покладених на них обов’язків відповідно до діючого
законодавства.

Громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці
здійснюють (ст. 46 Закону):

· ???і?і ?ю? – в ??і ???? ???в і ??????в;

· ???і ????и – ??з ???х ?? ??????х у ?? ??ут??і ???і?и ? ?????і.

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право
безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог з охорони праці
і вносити обов’язкові для розгляду власником пропозиції про усунення
виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці (ст. 42
Закону).

Для виконання цих обов’язків власник за свій рахунок організовує
навчання і звільняє уповноваженого з питань охорони праці від роботи на
передбачений колективним договором строк зі збереженням за ним
середнього заробітку.

Уповноважені трудових колективів діють відповідно до типового положення,
затвердженого Державним комітетом України по нагляду за охороною праці
за узгодженням з профспілками.

Права уповноважених з питань охорони праці:

Уповноважені з питань охорони праці мають право:

· безперешкодно перевіряти стан безпеки й гігієни праці, дотримання
працівниками нормативних актів з охорони праці на об’єктах підприємства
або виробничого підрозділу, колективом якого вони обрані;

· вносити в спеціально заведену для цього книгу обов’язкові для розгляду
власником (керівником відповідного структурного підрозділу підприємства)
пропозиції з усунення виявлених порушень нормативних актів з охорони
праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;

· жадати від майстра, бригадира або іншого керівника виробничого
підрозділу припинення роботи на робочому місці у випадку створення
загрози життю або здоров’ю працюючих;

· вносити пропозиції про притягання до відповідальності працівників, які
порушують нормативні акти з охорони праці;

· брати участь у перевірках стану безпеки й умов праці, проведених
посадовими особами органів державного нагляду й громадського контролю за
охороною праці, міністерства, відомства, об’єднання, підприємства,
місцевих органів державної виконавчої влади;

· бути обраним до складу комісії з питань охорони праці підприємства;

· бути представниками трудових колективів з питань охорони праці в
районні (міських), міжрайонних (окружних) і товариських судах.

Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з
роботи з ініціативи власника або залучення до дисциплінарної або
матеріальної відповідальності передбачаються колективним договором.

Особи, які перешкоджають діяльності уповноважених з питань охорони
праці, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством
України.

Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення
терміну дії своїх повноважень у випадку незадовільного їх виконання
тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за дотриманням
законодавства з охорони праці

П????і ?і?и ?і?нюю? ???? ? ????ням ????? ?????их ? і?? ?????х ??в з ???и
??і, ????ям ????х і ??і??? у?в ??і, ????о ?????о ??? ?я ??і??ів і
?????ням ї?і? ???? ??к???о й і??і????о ???у (?. 40 З??у).

Професійні спілки мають право безперешкодно перевіряти стан умов і
безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і
зобов’язань колективних договорів (угод), вносити власникам, державним
органам керування подання з питань охорони праці й одержувати від них
аргументована відповідь.

Д????? ?’є??ня ???ян, ??і??ів і ???ів з ???и ??і

З метою об’єднання зусиль найманих робітників, вчених, фахівців з
охорони праці й окремих громадян для поліпшення охорони праці, захисту
працюючих від виробничого травматизму й професійних захворювань можуть
створюватися асоціації, товариства, фонди та інші добровільні об’єднання
громадян, які діють відповідно до Закону «Про охорону праці» (ст. 24).

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві

В??и ??????а ? ??????я ? ??? ???? ???ів, ???і?? ???ю?? і ??ій ? ?????і

В??? ???н ????и ??????я і ??и ??к ???? ???ів, ???і?? ???ю?? і ??ій ?
?????і (?. 22 З??у «П? ???у ??і» і П??е?я, ??????о К???м 21.08.01
№1094). Дія ??о П???ня ??рює?ся ? ???є??а, ???? й ?????ї ????о ?д ??
в????.

Н??? ???и ???і?ю? ? ??? ????:

1. За ????ю ???і?х:

· ????, ?? ???? ?? лю??;

· ???і, ?? ????о, ????д ???ю?ся ?і чи ??? ??и ????о ?д ???ю ????ня ї???
???’я.

2. В?о???о ? ??????о ????у.

До ????? ???? ???ів ???я?ся ?, ? ?’я?? з ?????? – ?? ???і ???и, ? ????я
в ???й ?с п? ????і ???? ??’я?ів ?о ???? ?????я, у ?? ??і у ??я??нях, а
??ж ?и ?ях в і???? ???є??а. З ??ю ??????я ? ??? ??х ???? ???ів ???є?ся
?т ??????я ????о ???у ? ??ою Н-5 ? ?т ?о ???? ???к Н-1 ? ?т ??і???о
??????я. Н??? ???и, ? ????я з ??і???и ? ????ї ???є??а ?о в і??у ??і ???,
?д ?с ???и ?я ???и?у і ????ня, а ??ж ?д ?с ?????я ??і??ів ? ????ї
???є??а в ?’я?у з ????ням ?????? н??и, ????ям ????? ??и, ??’я???
?ох???ям ????о ?ля?, а ??ж у ????, ?????? ?????м ????м, ????ю?ся ?і?о з
П???ням і ?о ??н з ?х ???є?ся ?т за ??ою Н-1.

До ???? ???ів ??????о ????у ???я?ся ?, ? ? ?в’я?? з ????ям ???их
??’я?ів, ??є?я, ?????а, ???ня ?????м ???м, ?і?, ???? ????к ??і??о ??,
???? з ????и, ?и ????і ????? ???й, ?????х ??’я?ів, ?и ?я???і ? ??? ? з
??? ?????м, ? ? на??? ???є??у і т. п. За ?з????и ??????я ??х ???? ???ів
???є?ся ?т ? ??ою НТ (н?????й ?????).

3. За ??м ??????я: ??? ? ??і??е ??????я.

С????е ??????я ?????я ?и ???? ???? із ?????? ??і??и, ?и ???? ???? ????,
у р?і ????о ???у з тя??и ??і??и ? ?и ????і ??юю?? ?д ?с ????я ????
??’я?ів. Р??і???я ??т?я з ????ням ?? ??і???о ????в?ня ? ??ою Н-5.

Т??е ??????я ???ся з ????ням ?? Н-1.

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві

Р??і???ю ??я?ю? ???і ???и, ? ???? ? ??? ??і??? ??????? ? ?? ???й ?? ?о
??? ?о ? ?о?і??? ?????я ???і?? ? і?у (??у) р??у, а ??ж ???и ??? ?
????т?.

Р??і???я ?????я ? ??тю ??с???а ???і??? ?????ї, ??? я?ї є ???і?й, а у
????, ?????? П???ням, ??ж ? ??тю ??????в ???в ????? ??я?, ????я ??о?ю
??і й ???і?к.

П? ???? ???к ?і?к ?о ???і?й ???і ???о ????? ??????о ????а ??т і ??и ???в
?я ???я ????? ?п??и.

Керівник робіт, у свою чергу, зобов’язаний:

· терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому;

· повідомити про випадок роботодавцю, профорганізації;

· зберегти до прибуття комісії обстановку на місці події незмінною, якщо
це не загрожує життю і здоров’ю інших працюючих.

Лі??л?о-??і???? ???? ?о ??е ????я ???і??, ?и ????і ? ???? ???к ? ????т?,
я?о ??є ?????я ???є??а, ???а ??я?м ?? ?????:

· на підприємство, де працює потерпілий;

· у відповідний робочий орган виконавчої дільниці Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних
захворюваннях (далі – Фонд).

Р?????ь, ????и ???м??я ?о ???? ???к, ?ім ???ів ? ?????м ?????м і ????:

· повідомляє про нещасний випадок відповідному робочому органу
виконавчої дирекції Фонду;

· організує його розслідування і створює комісію з розслідування.

До с??у ???ї ?лю?ю?ся: ???? ? ?????к ??? ???и ??і; ???? ?????? ?????, на
я?? ??ює ??р??й; ?????к ???і??? ?????ї ?о ??????й ????о ????у з ??? ???и
??і, я?о ???і?й ? є ч??м ???і?и.

К?і?? ??т, я?й ??????о ???і?є ? ???у ??і ? ??і, ? ??ся ???? ???к, ? ???
???ї ? ?лю?є?ся.

П? ????у ???у з ???ою і??і?і?ю ? ??? ???ї ?лю?є?ся ??ж ?????к Ф??.

П????й ?о ?? ???? ??а ?є ??о ??и ??? у ??????і ??с?? ???у.

Комісія з розслідування протягом трьох днів зобов’язана:

· обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і причетних осіб,
і, по можливості, одержати пояснення потерпілого;

· визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці;

· з’ясувати обставини й причини нещасного випадку, визначити зв’язок
цього випадку з виробництвом;

· визначити осіб, які порушили вимоги охорони праці, а також розробити
заходи щодо запобігання подібних випадків;

· скласти акт розслідування за формою Н-5 у двох примірниках, а також
акт Н-1 або НТ про випадок в шести примірниках і передати його на
затвердження роботодавцеві.

До п??? ??і??а ?? Н-5 (?? – ?т ??????я ????о ???у) ??ю?ся ?т Н-1 ?о НТ,
?я??ня ?і?ів, ???і?х, ?тяг з ?????і?ої ?????ії, ??и, ????ії ? і?і ????и,
? ?????ую? ?? ???? ??я, а ??ж, у ?? ???и, ???? ???? ?о ?я?і?ь в ????і
???і?го ???лю, ???? ?о ?????х ???н.

Р?????ь ???н ?з?я?? і ????? ?? Н-1 ?о НТ ??яг? ??єї ?? ? ????? ??????я.

Затверджені акти протягом трьох днів надсилаються:

· потерпілому або його довіреній особі разом з актом Н-5;

· керівникові структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для
здійснення заходів щодо запобігання подібних випадків;

· відповідному робочому органу Фонду разом з копією акта Н-5;

· відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці;

· профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

· керівнику служби охорони праці підприємства акт Н-1 або НТ
надсилається разом з першим примірником акта Н-5 та іншими супровідними
матеріалами.

К?ія ?? Н-1 н???є?ся в ??н, ? ??и ????я як?о ?????я ???є??о, а у ??
?д???? ??? ??? – ???і?ій ???ій ????????ї ?о ?????у ??? ????о ???я???я.

А?и ??????я ????о ???у (Н-5), ?? Н-1 ?о НТ ??м з ?????и ??????я ??я?ю?
????ню ??я?м 45 ??в ? ???є??і, ??ів??м як?о є ?о ?в ???і?й.

На ??? ???і?? ??? ???ї з??’я??й ????? ?? з ?????и ??????я ????о ???у.

По ????? ???у ????? ???????? ?о у ???у ??? ???і?? ??????, ? ?яв ? ??к
?щ??й ???к, ???є ?????ня ?о ??і?и ????о ???у ? ??ою Н-2 і в ?ся???? ??ін
???є ?? ?????ям і ????м ???, я?м ???ля?я ?т ? ??ою Н-1 ?о НТ.

Похожие записи