.

Навчання, інструктування, перевірка знань з питань охорони праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 10131
Скачать документ

Реферат на тему:

Навчання, інструктування, перевірка знань з питань охорони праці

План.

Вступ

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і
спеціалістів

Вивчення питань охорони праці в закладах освіти

2. Інструктажі з питань охорони праці

Вступ

Однією з важливих форм організації роботи по забезпеченню безпечних
умов праці є ознайомлення робітників та службовців з правилами по
охорони праці.

Навчання, інструктування та перевірки знань з питань охорони праці
спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з
питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової
діяльності, а також з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти
і здійснюється відповідно до Законів України “Про охорону праці”, та
“Про освіту”, “Державної програми навчання та підвищення кваліфікації
працівників, населення України з питань охорони праці на 2001-2005 роки”
та “Типового положення про навчання з питань охорони праці», вимог
державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці,
наказів керівників підприємств про навчання з питань охорони праці.

Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі
роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу
повинні проходити навчання і перевірку знань.

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань
працівників з питань охорони праці покладається на керівника
підприємства, в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії,
майстерні тощо) – на керівників цих підрозділів, а контроль – на службу
охорони праці.

Відповідальність за дотримання навчальних планів і програм навчання з
питань охорони праці, використання в повному обсязі відведеного для
цього навчального часу, якість навчання в закладах освіти працівників,
студентів, учнів та вихованців несуть керівники відповідних закладів
освіти.

Допуск до роботи без навчання, інструктування і перевірки знань з питань
охорони праці забороняється.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими
нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх
службових обов’язків.

1. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці

1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці
працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або
інші спеціалісти, яким керівником підприємства доручена організація цієї
роботи.

Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою
здійснюється тільки в закладах освіти, які одержали ліцензію Міносвіти
та дозвіл Держнаглядохоронпраці на провадження такого навчання.

При підготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою дисципліна
загального курсу “Охорона праці” вивчається в обсязі не менше 30 годин,
а специфічні питання охорони праці, пов’язані з виконанням робіт з
підвищеною небезпекою, вивчаються в курсах спеціальних дисциплін і
органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

Для решти робіт підготовка, перепідготовка працівників за професіями
можуть здійснюватися як в закладах освіти, так і на підприємстві. При
цьому дисципліна загального курсу “Охорона праці” вивчається в обсязі не
менше 20 годин.

Навчальні плани та програми підготовки та перепідготовки працівників
повинні передбачати теоретичне і практичне (виробниче) навчання з курсу
“Охорона праці”.

На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці
наказом (розпорядженням) керівника створюються постійно діючі комісії.
Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств, в
службові обов’язки яких входить організація роботи з охорони праці, а в
разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх
очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники. До складу
комісій входять спеціалісти служби охорони праці, юридичної, виробничих
і технічних служб, представники органів державного нагляду за охороною
праці та профспілок. .

Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на
підприємстві організовуються заняття: лекції, семінари та консультації.
Для навчання рекомендується застосування комп’ютерних тренажерів, інших
технічних засобів, у разі їх наявності.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням
специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки, узгоджує
служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

1.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і
спеціалістів

Посадові особи і спеціалісти повинні проходити навчання та перевірку
знань з питань охорони праці до початку виконання своїх обов’язків, а
також періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку
знань.

Посадові особи і спеціалісти, в службові обов’язки яких входить
безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки та робіт, що
потребують професійного добору, при прийнятті на роботу проходять на
підприємстві попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань
охорони праці стосовно конкретних виробничих умов, а надалі – періодичні
перевірки знань у строки, встановлені відповідними нормативними актами
про охорону праці,

але не рідше одного разу на рік.

Програми попереднього спеціального навчання розроблюються відповідними
службами підприємства з урахуванням конкретних виробничих умов і
відповідних їм чинних нормативних актів про охорону праці та
затверджуються його керівником.

1.3. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти

Вивчення питань охорони праці передбачається у закладах освіти усіх
рівнів, у тому числі дошкільними, середніми та позашкільними. Навчальні
плани (інші документи, що регламентують перелік навчальних дисциплін, їх
обсяги в годинах, види занять та форми контролю знань) повинні
передбачати вивчення питань охорони праці.

Зміст і обсяги навчання з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності в закладах освіти регламентуються типовими навчальними
планами і типовими навчальними програмами або навчальними програмами
нормативних дисциплін з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності,
які затверджуються Міністерством освіти за узгодженням з
Держнаглядохоронпраці.

Учні професійно-технічних закладів освіти на базі раніше набутих знань у
процесі дошкільної і загальної середньої освіти вивчають дисципліну
“Охорона праці”. При підготовці працівників за професіями специфічні
питання охорони праці для конкретних професій повинні вивчатися в курсах
спеціальних та загальнотехнічних дисциплін. При підготовці в ПТЗО
працівників за професіями, що застосовуються на роботах з шкідливими,
небезпечними і важкими умовами праці, навчання проводиться з урахуванням
вимог ДНАОП 0.00-4.24-94 “Положення про навчання неповнолітніх
професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або
небезпечними умовами праці”.

У вищих закладах освіти, незалежно від рівня акредитації, студенти
вивчають комплекс нормативних навчальних дисциплін “Безпека
життєдіяльності”, “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”, а
також окремі питання (розділи) з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах.

До початку колективної трудової діяльності (студентські загони, табори
праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади тощо) учні і студенти в
своїх закладах освіти вивчають основи законодавства про працю та
відповідні нормативні акти про охорону праці, а за місцем колективної
трудової діяльності вони проходять навчання з питань охорони праці
згідно з чинним на підприємстві положенням про навчання.

2. Інструктажі з питань охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці
поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться: з усіма працівниками, які приймаються
на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи
та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на
підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або
виконують інші роботи для підприємства; зі учнями та студентами, які
прибули на підприємство для проходження виробничої практики та ін.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці з працівником: новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на
підприємство; який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

який буде виконувати нову для нього роботу; відрядженим працівником,
який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві, а
також з вихованцями, учнями та студентами закладів освіти: на початку
занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес пов’язаний
із застосуванням небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних,
біологічних факторів, у гуртках, перед уроками трудового навчання,
фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних
знаряддях, перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з
використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо та інше.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в
терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами
або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не
рідше: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці; для
решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або
в кабінеті охорони праці: при введенні в дію нових або переглянутих
нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та
доповнень до них; при зміні технологічного процесу, заміні або
модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини,
матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці,
що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів –
для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

З вихованцями, учнями, студентами – в кабінетах, лабораторіях,
майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону
праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: при виконанні разових
робіт, не передбачених трудовою угодою; при ліквідації аварії,
стихійного лиха; при проведенні робіт, на які оформлюються
наряд-допуск,

розпорядження або інші документи, а також з вихованцями, учнями,
студентами закладів освіти в разі організації масових заходів
(екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

Література:

Закон України “Про охорону праці” 14 жовтня 1992 року №2694-12.

“Типове положення про навчання з питань охорони праці», затверджене
наказом Мінпраці і соціальної політики України від 17.02.99 за N 27.

Наказ Міносвіти України від 02.12.98 N 420 “Про вдосконалення навчання з
охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти
України”.

К.Н.Ткачук, Р.В.Сабарно и др. Учебное пособие, Охрана труда и окружающей
среды в радиоэлектронной промышленности.- К: Выща школа, 1988.-238 с.

PAGE 1

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019