Реферат на тему:

Контроль за функціонуванням системи безпеки життєдіяльності. Законодавче
і нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності

Контроль за системами та засобами БЖД у межах своєї компетенції згідно
з чинним законодавством здійснюють спеціальні органи центральної
державної та місцевої влади, що відповідають за забезпечення безпеки
життєдіяльності суспільства, а також роботодавці. Наприклад,
роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників власного підприємства
засобами індивідуального захисту (якщо використовуються шкідливі
речовини, застосовуються вантажі, робота в умовах високих або низьких
температур тощо), безпечними робочими місцями; гарантувати працівникам
безпеку життя і здоров’я, соціальний захист у разі нещасного випадку з
клінічними наслідками; мінімізувати негативний вплив підприємства на
навколишнє середовище.

Екологічний моніторинг, або моніторинг навколишнього середовища,
здійснюють відповідні структури органів державної влади згідно з чинним
законодавством. Об’єктами моніторингу є атмосферне повітря, грунти,
поверхневі та підземні води.

Що взагалі слід розуміти під поняттям «моніторинг»? Моніторинг — це
насамперед спостереження за тими чи іншими явищами і подіями. В Україні
існує державна система моніторингу довкілля, до функцій якої входять
спостереження, збирання, обробка, передавання, збереження й аналіз
інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розробка науково
обгрунтованих рекомендацій щодо прийняття рішень про запобігання
негативним змінам стану довкілля і дотримання норм екологічної безпеки.
Система моніторингу в Україні є складовою національної інформаційної
інфраструктури, аналогічної системам інших країн.

Ми часто чуємо і використовуємо у спілкуванні такі слова й
словосполучення: довкілля, екологія, навколишнє природне середовище,
оточення, екологічний стан, екологічно чисті технології і продукти. Що
об’єднує ці слова і чим вони різняться? Розглянемо насамперед
найзагальніше і найпоширеніше визначення поняття «екологія», наведене у
Великій Радянській енциклопедії.

Екологія — це біологічна наука, що вивчає організацію і функціонування
надорганізмових систем різних рівнів: популяцій, видів, біоценозів,
екосистем, біогеоценозів та біосфери. Часто екологію визначають також як
науку про взаємодію організмів між собою і навколишнім середовищем.

Довкілля, навколишнє середовище — це синоніми, тобто слова, однакові за
змістом, які означають все, що оточує людину. Загалом це всі природні й
техногенні компоненти на Землі. Відтак навколишнє природне середовище є
складовою довкілля. Що ж таке природне середовище? Парк у місті,
сільськогосподарські угіддя, присадибна ділянка — це природне
середовище? Скоріше — ні. Це частина територій, де людина постійно
присутня і постійно впливає на природний компонент, змінюючи його.
Зміни, що відбуваються на цій частині, зумовлені більшою мірою
діяльністю людини, а не споконвічними природними процесами. Осередками
природного середовища є заповідні місця, природні заповідники, де
практично відсутня діяльність людини і де зміни відбуваються лише за
рахунок природних чинників.

Нагляд за охороною праці. Згідно з чинним законодавством дотримання
техніки безпеки і охорони праці працівників покладено на роботодавця,
який відповідає за весь комплекс заходів і засобів забезпечення безпеки.
Водночас існує система структур, які надають роботодавцю послуги у
створенні безпечних умов праці працівників, а також служби, які
здійснюють контроль за дотриманням роботодавцем чинного законодавства з
охорони праці.

Санітарно-епідеміологічний нагляд. Ця складова нагляду за охороною праці
передбачає дотримання санітарно-гігієнічних нормативів на робочому
місці. Проте це також загальнодержавна система, покликана забезпечувати
санітарно-епідеміологічне благополуччя населення.

Пожежний нагляд. Передбачає контроль за дотриманням правил пожежної
безпеки на виробництві й у побуті. До структури пожежного нагляду
входять пожежні підрозділи.

Безпечне поводження з джерелами іонізуючого випромінювання та
радіоактивними матеріалами. Нині у промисловості, на виробництві, у
науці й медицині значно поширені джерела іонізуючого випромінювання (а
також радіоактивні матеріали та речовини). Цей виявлений у природі понад
сто років тому специфічний чинник, який людина використовує для своїх
потреб, має особливість, через яку вважається небезпечним. Іонізуюче
випромінювання не виявляється органами відчуття людини, воно не має
запаху, кольору і смаку. Виявляють його лише за допомогою спеціальних
приладів. Відтак його практичне використання потребує особливого нагляду
(детальніше це питання розглянемо далі). На практиці такий нагляд
здійснюють спеціально уповноважені органи влади.

Формування безпеки при поводженні з іонізуючими речовинами починається з
моменту отримання дозволу (ліцензії) на виконання робіт, пов’язаних з
використанням іонізуючих речовин. Згідно з нормативами юридична
(фізична) особа задовго до отримання дозволу на спеціальні роботи готує
робоче місце, розписує технологічний процес, організовує безпечні умови
праці.

Законодавче і нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності

Прийнятний рівень БЖД досягається за допомогою відповідних законодавчих
і нормативно-правових документів, положень, інструкцій, вказівок тощо.

Основні засади БЖД викладено в Конституції України: «людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю» (ст. 3); «забезпечення екологічної
безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України,
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного
масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави»
(ст. 16); «кожна людина має невід’ємне право на життя… Обов’язок
держави — захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і
здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань» (ст.
27); «громадяни мають право на соціальний захист…» (ст. 46); «кожен
має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне
страхування…» (ст. 49); «кожен має право на безпечне для життя і
здоров’я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права
шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про
стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також
право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена»
(ст. 50).

Вплив конкретних чинників, які можуть негативно впливати на здоров’я і
життя людини (або створюють загрозу безпеці людини), так само
регулюється відповідними законодавчими і нормативно-правовими
документами. Коротко розглянемо найважливіші з них.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25
червня 1991 р. № 1264-ХІІ. Згідно з цим законом охорона навколишнього
середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки для життєдіяльності людини — невіддільна умова
стійкого економічного та соціального розвитку України. З цією метою на
території України здійснюється екологічна політика, спрямована на
збереження безпечного для існування живої і неживої природи
навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного
середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи,
охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Цей
закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації
охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і
майбутніх поколінь. Одним з основних принципів охорони навколишнього
природного середовища (ст. 3) є гарантія екологічно безпечного
середовища для життя і здоров’я людей. У розділі 2 цього закону
визначено екологічні права і обов’язки громадян. Закон є базовим.
Найважливіші його положення розкрито в інших документах.

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 p. №
2707-ХІІ. Спрямований на збереження сприятливого стану атмосферного
повітря, його відновлення і поліпшення з метою забезпечення екологічної
БЖД людини, а також запобігання шкідливого впливу на навколишнє природне
середовище. Основні положення цього закону визначають заходи охорони
атмосферного повітря, стандартизацію і нормування в зазначеній сфері,
моніторинг тощо.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХІІ регулює
суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки
державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян,
встановлює порядок організації державної санітарно-епідеміологічної
служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в
Україні. Законом передбачено гігієнічну регламентацію і державну
реєстрацію небезпечних факторів, санітарно-гігієнічну експертизу,
визначено права і обов’язки державної санітарно-епідеміологічної служби,
завдання санітарно-епідеміологічного нагляду тощо.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку »
від 8 лютого 1995р. №39/95-ВР є основоположним у ядерному законодавстві
України. Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього
природного середовища, права і обов’язки громадян у сфері використання
ядерної енергії, регулює діяльність, пов’язану з використанням ядерних
установок і джерел іонізуючого випромінювання, встановлює правові основи
міжнародних зобов’язань України щодо використання ядерної енергії. До
основних принципів радіаційного захисту при використанні ядерної енергії
належать такі:

• не допускається жодний вид діяльності, пов’язаний з іонізуючим
випромінюванням, якщо кінцева вигода від такої діяльності не перевищує
заподіяної нею шкоди;

• межі індивідуальних доз, кількість осіб, які опромінюються, і
ймовірність опромінення від будь-якого з видів іонізуючого
випромінювання повинні бути найнижчими з тих, яких можна практично
досягти з урахуванням економічних і соціальних факторів;

• опромінення людини від будь-яких джерел і видів діяльності не повинно
перевищувати встановлених меж.

Цей закон гарантує також право громадян на компенсування шкоди,
заподіяної негативним впливом іонізуючого випромінювання в разі
використання ядерної енергії.

Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 р. №
45/95-ВР, прийнятий на розвиток базового Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища». Регламентує порядок міжгалузевого
екологічного дослідження, аналізу і оцінки перед-проектних, проектних та
інших матеріалів і об’єктів, реалізація і дія яких може негативно
позначитися або позначається на стані навколишнього природного
середовища і здоров’ї людей. Екологічна експертиза передбачає формування
висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності
нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки. Згідно із законом поряд з державною
спеціальною експертизою передбачається також громадська. Принагідне
зауважимо, що впровадженню нових технологій і об’єктів повинні
передувати громадські слухання, на яких висвітлюються всі питання їх
безпеки.

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 р. №
86/95-ВР. Регулює правові відносини, пов’язані з державною реєстрацією,
виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, реалізацією та
безпечним для здоров’я людини і навколишнього природного середовища
застосуванням пестицидів і агрохімікатів; визначає права і обов’язки
підприємств, установ, організацій та громадян, а також повноваження
органів державної виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері. Закон
передбачає державні випробування пестицидів і агрохімікатів, порядок їх
застосування, знешкодження тощо.

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від ЗО червня
1995 р. № 255/95-ВР. Спрямований на забезпечення захисту людини і
навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних
відходів нині та в майбутньому.

Закон України «Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р. № 2695-ХП.
Визначає основні положення реалізації конституційного права громадян на
охорону їхнього життя і здоров’я під час трудової діяльності, регулює
(за участю відповідних державних органів) відносини між власником
підприємства, установи чи організації або уповноваженим ним органом і
працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і
встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У статті
1 цього закону визначено поняття охорони праці. Отже, охорона праці — це
система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів,
спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини у процесі
праці.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. за
№ 733 створено Національну раду з питань безпечної життєдіяльності
населення, мета якої — організовувати і реалізовувати державну політику
у сфері охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового
травматизму, а також створити систему державного управління цією сферою.

Закон України «Основи законодавства України «Про охорону здоров’я» від
19 листопада 1992 р. № 2801-XII. Визначає правові, організаційні,
економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулює
суспільні відносини в цій сфері з метою забезпечення гармонійного
розвитку фізичних і духовних сил громадян, високої працездатності й
тривалого активного життя громадян, усунення негативних факторів, які
позначаються на їхньому здоров’ї, запобігання і зниження захворюваності,
інвалідності та смертності, поліпшення спадковості. В Україні
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я,
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення,
виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів
медичного призначення покладено на Міністерство охорони здоров’я
України.

Закон України «Про цивільну оборону України» № 2974-ХІІ від З лютого
1993 р. Згідно з цим законом громадяни України мають право на захист
свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, глобальних
пожеж, стихійних лих, а також вимагати від Уряду, інших органів
державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності та господарювання гарантій щодо
реалізації цього права. Держава як гарант зазначеного права створює
систему цивільної оборони, яка має на меті захист населення від
небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного,
природного та воєнного характеру. Основними завданнями цивільної оборони
є запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і
запровадження заходів щодо зменшення збитків і втрат, що сталися
внаслідок аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха,
а також захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій. У цій
сфері останніми роками широкого розвитку дістало міжнародне
співробітництво, створення сил спільного реагування, подання
матеріальної і технічної допомоги тощо.

Закон України «Про дорожній рух» від ЗО червня 1993 р. № 3353-ХІІ.
Визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту
життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для
учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.

Закон України «Про пожежну безпеку» № 3747-XII від 17 грудня 1993 р.
Забезпечення пожежної безпеки є невіддільною складовою державної
діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства
і навколишнього природного середовища. Цей закон визначає загальні
правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на
території України, регулює відносини державних органів, юридичних та
фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм
власності. В Україні державне регулювання і управління в цій сфері
здійснює Головне управління державної пожежної охорони МВС України.

Оскільки закони України не є документами прямої дії, їх положення
реалізуються через систему підзаконних актів (нормативно-правова
документація, постанови Уряду, накази міністерств і відомств тощо, які
стосуються окремого трудового колективу). Ця система складна і в
багатьох випадках не однозначна. Законодавство постійно вдосконалюється,
приймаються нові закони, доповнення та зміни до чинних.

Отже, основні закони, які безпосередньо стосуються БЖД, були прийняті на
початку 90-х років XX ст.

Наприкінці 90-х років так само було прийнято певну кількість документів
щодо БЖД людини.

Зокрема, Законом України «Про якість та безпеку харчових продуктів і
продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР встановлюються
правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і
продовольчої сировини для здоров’я населення, регулюються відносини між
органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) і
споживачами під час розробки, виробництва, ввезення на митну територію
України, закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації,
використання, споживання та утилізації харчових продуктів і продовольчої
сировини, а також надання послуг у сфері громадського харчування. З
метою кращого розуміння загальної проблеми наведемо визначення понять
«якість» і «безпека» щодо харчового продукту та продовольчої сировини.

Якість — це сукупність властивостей харчового продукту, які визначають
його здатність забезпечувати потреби організму людини в енергії,
поживних та смакоароматичних речовинах, безпеку для її здоров’я,
стабільність складу і споживчих властивостей протягом терміну
придатності для споживання.

Безпека — це відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної,
алергенної чи іншої несприятливої для організму людини дії харчових
продуктів при їх споживанні в загальноприйнятих кількостях, межі яких
встановлює МОЗ України. Отже, кондиційним харчовим продуктом є якісний і
безпечний продукт, а його позитивний вплив на організм виявляється в
разі дотримання норм споживання.

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань»
від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР. Спрямований на забезпечення захисту
життя, здоров’я і майна людей від негативного впливу іонізуючих
випромінювань, спричиненого практичною діяльністю, а також внаслідок
радіаційних аварій і передбачає виконання запобіжних та рятувальних
заходів і компенсації шкоди. Згідно з цим Законом основна межа
індивідуального дозового опромінення населення не повинна перевищувати 1
мЗв (мілізіверта) річної ефективної дози опромінення. Для персоналу,
який професійно працює з джерелами іонізуючого випромінювання, основна
межа річної дози опромінення становить 20 мЗв. Для об’єктів, уведених в
експлуатацію до прийняття зазначеного закону, ця норма становить 50 мЗв
з подальшим зменшенням до 20 мЗв. Новацією цього закону є принцип
компенсації за перевищення основної річної межі дози опромінення (ст.
19).

Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР. Регулює
відносини, пов’язані з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням,
обробкою, утилізацією, видаленням, знешкодженням і захоронениям
відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію,
ввозяться на територію України чи вивозяться з неї. В Україні основними
принципами державної політики у сфері поводження з відходами є
пріоритетний захист навколишнього природного середовища і здоров’я людей
від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання
матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обгрунтоване
узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства
щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його
стійкого розвитку.

До основних законів щодо БЖД зараховують і такі:

«Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» від 14
вересня 2000 р. № 1947-ІП; «Про вилучення з обігу, переробку,
утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної
продукції» від 14 січня 2000 р. № 1393-XIV; «Про захист населення від
інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1644-ІП.

Окрему групу становлять закони про ратифікацію різних міжнародних
документів. Коротко розглянемо основні з них.

Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»
від 29 жовтня 1996 р. № 435/96-ВР. Міжнародна спільнота, стурбована
стрімким збільшенням техногенного навантаження на біосферу, починає
вживати конкретних заходів щодо обмеження шкідливих викидів в атмосферу,
вважаючи, що вони (особливо це стосується так званих парникових газів)
можуть істотно вплинути на клімат планети. Щодо ймовірності такого
наслідку одностайної думки у фахівців немає, проте незалежно від цього
обмеження викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля безумовно
позитивно позначиться на стані навколишнього природного середовища. На
розвиток зазначеного документа (Конвенції) низка країн підписали
Кіотський протокол, де передбачається реалізація конкретних заходів у
цьому напрямку.

Закон України «Проратифікацію Поправок до Монреальського протоколу про
речовини, що руйнують озоновий шар» від 22 листопада 1996 р. №
545/96-ВР. До речовин, що руйнують озоновий шар, належить фреон, який
широко використовують у холодильних агрегатах. З цього приводу варто
нагадати про сенсаційне відкриття українських вчених: фреон виявлений у
давніх шарах льоду в Антарктиді, що свідчить про природне походження
цієї сполуки. Отже, не можна однозначно стверджувати, що зазначені
документи приймаються тільки з планетарних інтересів і не мають
економічного підґрунтя.

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її
знищення» від 16 жовтня 1998 p. № 187-XIV. Нагромадивши потужні запаси
хімічних засобів знищення, людство стало заручником власної зброї. При
цьому принагідне зауважимо, що технологія знищення цих запасів за
складністю не поступається технології виробництва хімічних засобів
знищення (особливо за витратами). Приклад з арсеналами озброєння ще раз
свідчить про необдуманість упровадження окремих технологій, які з часом
створюють реальну загрозу планетарної катастрофи.

Закон України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище в
транскордонному аспекті» від 19 березня 1999 p. № 534-XIV. Конвенцію
Україна підписала ще 26 лютого 1991 р. у м. Еспо (Фінляндія).

У повсякденному житті і на виробництві (на роботі, службі) люди
користуються «робочими» нормативними документами: певними нормами,
стандартами, правилами та інструкціями. У відповідний спосіб
здійснюється також нагляд за різними чинниками БЖД. Ці питання
розглянемо дещо далі.

Насамкінець розглянемо ще одне важливе питання. Незважаючи на чіткий
розподіл функцій серед органів центральної виконавчої влади (так само як
і місцевих ) щодо регулювання і управління БЖД, в Україні створено
відповідні комісії, комітети і ради, покликані сприяти розв’язанню тих
чи інших проблем з БЖД. Рішення цих органів мають здебільшого дорадчий,
рекомендаційний характер.

В Україні найважливішою щодо проблем БЖД є Національна рада з питань
безпеки життєдіяльності, яку очолює один з віце-прем’єр-міністрів
України.

Важливе значення і великі повноваження має також Державна комісія з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у центрі
уваги якої перебувають найвразливіші щодо виникнення надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру об’єкти, явища і території.

Проблемами екологічного стану вод займається Рада з екологічних проблем
басейну Дніпра та якості питної води.

З метою реалізації Національного плану дій з гігієни довкілля створено
спеціальний Міжвідомчий комітет.

В Україні для посилення захисту населення, запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції та захворюваності на СНІД Указом Президента України «Про
невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу» від
11.11.2000 № 1182/2000 було створено відповідну урядову комісію з
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на чолі з віце-прем’єр-міністром
України.

Ефективно працюють також Міжвідомча комісія із забезпечення виконання
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Комісія з питань стійкого
розвитку, Міжвідомча координаційна комісія з організації виконання
Україною вимог Монреальського протоколу про речовини, що руйнують
озоновий шар, Міжвідомча комісія з боротьби з туберкульозом та ін.

Список використаної літератури

Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР «Про
основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля,
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» //
36. законодавчих актів України про охорону навколишнього природного
середовища. — Чернівці. Зелена Буковина, 1999. — Т. 4.

Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО березня 1998 р. № 391 «Про
затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» // 36.
законодавчих актів України про охорону навколишнього природного
середовища. — Чернівці. Зелена Буковина, 1999. — Т. 6.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1099 «Про
порядок класифікації надзвичайних ситуацій» // 36. законодавчих актів
України про охорону навколишнього природного середовища. — Чернівці.
Зелена Буковина, 1999. — Т. 6.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1556 «Про
заходи щодо поліпшення стану гігієни довкілля на 2000-2005 роки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1612 «Про
затвердження Плану взаємодії органів управління І сил, які залучаються
до реагування на надзвичайні ситуації державного рівня на водних
об’єктах».

Екологія І закон // Екологічне законодавство України. У 2 т. / За ред.
В. І. Андрейцева. — К.. Юрінком Інтер, 1997.

Законодавство України «Про охорону праці» // 36. норматив, док. — К..
Поліграфкнига, 1995. — Т. 1, 2.

Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного
середовища. — Чернівці. Зелена Буковина, 1997.

Похожие записи