.

Класифікація надзвичайних ситуацій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 7361
Скачать документ

Реферат на тему:

“Класифікація надзвичайних ситуацій”

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій

Щодня в світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається порушення
нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призвести або
призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат. Такі
події називаються надзвичайними ситуаціями.

Засоби масової інформації, як правило, привертають увагу громадськості
до надзвичайних ситуацій, особливо коли вони пов’язані з життям відомих
особистостей, призвели або можуть призвести до великої кількості жертв,
становлять загрозу нормальному життю і діяльності груп людей, цілих
регіонів чи навіть країн. Майже жодне газетне видання, жоден випуск
радіо або телевізійних новин не виходить без таких повідомлень.

Загальні ознаки НС

> наявність або загрози загибелі людей чи значне погіршення умов їх
життєдіяльності

> заподіяння економічних збитків

> істотне погіршення стану довкілля

* До надзвичайних ситуацій, як правило, призводять аварії, катастрофи,
стихійні лиха та інші події, такі як епідемії, терористичні акти,
збройні конфлікти тощо. Аварії поділяються на дві категорії:

до І категорії належать аварії, внаслідок яких: *загинуло 5 чи
травмовано 10 і більше осіб; * стався викид отруйних, радіоактивних,
біологічно небезпечних речовин за санітарно-захисну зону підприємства; *
збільшилась концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному
середовищі більш як у 10 разів; * зруйновано будівлі, споруди чи основні
конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя і здоров’я значної
кількості працівників підприємства чи населення; до II категорії
належать аварії, внаслідок яких: * загинуло до 5 чи травмовано від 4 до
10 осіб; * зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта,
що створило загрозу для життя і здоров’я працівників цеху, дільниці
(враховуються цех, дільниця з чисельністю працівників 100 осіб і
більше).

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування,
тимчасової зупинки виробництва в результаті спрацювання автоматичних
захисних блокувань та інші локальні порушення у роботі цехів, дільниць і
окремих об’єктів, падіння опор та обрив дротів ліній електропередач не
належать до аварій, що мають категорії.

* Події природного походження або результат діяльності природних
процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю
можуть вражати людей, об’єкти економіки та довкілля, називаються
небезпечними природними явищами. Руйнівне небезпечне природне явище — це
стихійне лихо.

Надзвичайні ситуації мають різні масштаби за кількістю жертв, кількістю
людей, що стали хворими чи каліками, кількістю людей, яким завдано
моральної шкоди, за розмірами економічних збитків, площею території, на
якій вони розвивались, тощо.

Вагомість надзвичайної ситуації визначається передусім кількістю жертв
та ступенем впливу на оточуюче життєве середовище, тобто рівнем системи
«людина — життєве середовище» (далі — «Л — ЖС»), якої вона торкнулася, і
розміром шкоди, спричиненої цій системі. Виходячи з ієрархії систем «Л —
ЖС», можна говорити про:

> індивідуальні надзвичайні ситуації, коли виникає загроза для порушення
життєдіяльності лише однієї особи;

> надзвичайні ситуації рівня мікроколективу, тобто коли Загроза їх
виникнення чи розповсюдження наслідків стосується сім 1, виробничої
бригади, пасажирів одного купе тощо;

> надзвичайні ситуації рівня колективу;

> надзвичайні ситуації рівня макроколективу;

> надзвичайні ситуації для жителів міста, району;

> надзвичайні ситуації для населення області;

> надзвичайні ситуації для населення країни;

> надзвичайні ситуації для жителів континенту;

> надзвичайні ситуації для всього людства.

Як правило, чим більшу кількість людей обходить надзвичайна ситуація,
тим більшу територію вона охоплює. І навпаки, при більшій площі
поширення катастрофи чи стихійного лиха від нього страждає більша
кількість людей. Через це в основу існуючих класифікацій надзвичайних
ситуацій за їх масштабом найчастіше кладуть територіальний принцип, за
яким надзвичайні ситуації поділяють на локальні, об’єктові, місцеві,
регіональні, загальнодержавні (національні), континентальні та глобальні
(загальнопланетарні).

+ Локальні надзвичайні ситуації відповідають рівню системи «Л — ЖС» з
однією особою та мікроколективом; *об’єктові — системам з рівнем
колектив, макроколектив; *місцеві — системам, в які входить населення
міста або району; *регіональні — області; ^загальнодержавні — населення
країни і так далі.

Сьогоднішня ситуація в Україні щодо небезпечних природних явищ, аварій і
катастроф характеризується як дуже складна. Тенденція зростання
кількості надзвичайних ситуацій, важкість їх наслідків змушують
розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільству та
навколишньому середовищу, а також стабільності розвитку економіки
країни. До роботи в районі надзвичайної ситуації необхідно залучати
значну кількість людських, матеріальних і технічних ресурсів.
Запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідація їх наслідків, максимальне
зниження масштабів втрат та збитків перетворилося на загальнодержавну
проблему і є одним з найважливіших завдань органів виконавчої влади і
управління всіх рівнів.

15 липня 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1099 «Про
порядок класифікації надзвичайних ситуацій» затверджено «Положення про
класифікацію надзвичайних ситуацій». Згідно цього положення залежно від
територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних
збит-

Рівні НС

>- загальнодержавний

>- регіональний

>- місцевий

>- об’єктовий

Від кількості людей, які загинули, розрізняють чотири рівні надзвичайних
ситуацій.

+Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня — це надзвичайна
ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей
(Автономної Республіки Крий, міст Києва та Севастополя) або загрожує
транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації
необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні
можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та
Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного
бюджету.

+Надзвичайна ситуація регіонального рівня — це надзвичайна ситуація, яка
розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст
обласного значення) Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області
України, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і
технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого
району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного
бюджету.

+Надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна ситуація, яка
виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкта, загрожує поширенням
самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені
пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації
необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують
власні можливості потенційно-небезпечного об’єкта, але не менше одного
відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також
належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах
житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених
переліків потенційно небезпечних об’єктів.

+ Надзвичайна ситуація об’єктового рівня — це надзвичайна ситуація, яка
не підпадає під зазначені вище визначення, тобто така, що розгортається
на території об’єкта або на самому об’єкті і наслідки якої не виходять
за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони.

Для організації ефективної роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям,
ліквідації їхніх наслідків, зниження масштабів втрат та збитків дуже
важливо знати причини їх виникнення та володіти теорією виникнення
катастроф.

Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій за характером
походження подій, котрі зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій на
території України, розрізняє чотири класи надзвичайних ситуацій —
надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політичного,
військового характеру. Кожен клас надзвичайних ситуацій поділяється на
групи, які містять конкретні їх види.

+ Надзвичайні ситуації техногенного характеру — це транспортні аварії
(катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з
викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних,
біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на
інженерних мережах і спору дах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії
на греблях, дамбах тощо.

+ Надзвичайні ситуації природного характеру — це небезпечні геологічні,
метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація
грунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну,
інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове
ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна
стану водних ресурсів та біосфери тощо.

+ Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру — це ситуації,
пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного
спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту
(збройний напад, захоплення і затримання важливих об’єктів, ядерних
установок і матеріалів, систем зв’язку та телекомунікацій, напад чи
замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба
викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у
громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення
застарілих боєприпасів тощо.

+ Надзвичайні ситуації воєнного характеру — це ситуації, пов’язані з на;
слідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів
ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення
внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і
сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів,
вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів,
нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

Джерела небезпечних ситуацій у військовий час

Звісно першим і самим небезпечним джерелом є зброя. На даний час ми
можемо виділити такі види зброї:

зброя масового ураження, яка в свою чергу розділяється на а)ядерну
зброю, б)хімічну зброю, в)біологічну зброю. Вся ця зброя веде до
масового ураження населення на великих територіях, а при ядерному ударі
і до значних руйнацій.

звичайна зброя, яка застосовується при локальних і широкомасштабних
бойових діях. Розрізняють багато видів звичайної зброї, але вся вона
застосовується для знищення людей та матеріальних об’єктів. Наприклад
при застосуванні системи залпового вогню на площі близько 13 га будуть
знищені всі споруди і майже 82% живої сили ворога.

засоби радіоелектронної боротьби, які не ведуть до знищення споруд, але
надзвичайно шкідливі для людини.

Іншим джерелом небезпеки є надзвичайна антисанітарна обстановка під час
ведення бойових дій. Перш за все це велика кількість трупів, які не
завжди можна поховати (наприклад у містах ведення інтенсивних бойових
дій), по-друге порушується нормальна робота комунальних служб міст, що
призводить до погіршення якості води, перебоїв каналізаційної системи і
т.п. Також завжди спостерігається зріст популяції гризунів і інших
тварин, які завжди є переносниками хвороб. Також відчувається недостатнє
медичне обслуговування, нестача медичних препаратів (більшість іде на
фронт). Отже створюється сприятлива ситуація для виникнення епідемій,
особливо в теплі місяці. Також багато людей можуть потерпати від
звичайних хвороб які не зможуть ефективно лікуватися в умовах воєнного
часу.

Третьою складовою є складна екологічна та техногенна обстановка. Треба
враховувати, що сучасна війна не обходиться без значних руйнувань, які
самі по собі являють загрозу життю людини і зазвичай супроводжуються
пожежами.

Але ще більшу небезпеку несуть в собі підприємства, які й за мирних умов
були джерелом небезпеки і шкідливих викидів. Хімічні підприємства, АЕС,
нафтопереробні заводи у разі їх часткового або повного руйнування
викличуть техногенну катастрофу і будуть становити значну небезпеку для
життєдіяльності людей у районі розташування.

Розглянувши основні джерела надзвичайних ситуацій воєнного часу хочу
перейти до опису їх видів і наслідків, та способів локалізації та
ліквідації.

В сучасних умовах при винекнені широкомасштабної війни не викликає
сумнівів використання зброї масового ураження і перш за все ядерної
зброї. Розглянемо наслідки такого використання для життєдіяльності
людини.

Ядерна зброя має декілька факторів ураження: світловий удар, тепловий
удар, ударна хвиля та променеве ураження. Кожен з них становить велику
небезпеку для життя і здоров’я людини. Світловий удар приводить до
сліпоти, загорання одежі і предметів навколишньої обстановки, тепловий
доповнює цей ефект. Ударна хвиля руйнує будівлі і споруди, а послідуюче
радіоактивне ураження робить перебування на зараженій території
небезпечним для здоров’я та життя. Ядерний удар характеризується великим
радіусом дії (120 км для бомби середньої потужності), великими втратами
серед людей (90% в радіусі 100 км) і ще більшою кількістю опромінених.
Після нього територія непридатна для проживання, а виникші пожежі
розносять за вітром радіоактивні елементи. Люди отримують опіки різного
ступеня, механічні ушкодження від ударної хвилі і звичайно променеву
хворобу. В залежності від її ступеня наступає смерть або розвивається
лейкемія, ракові захворювання, значно послаблюється імунітет. Звісно при
ураженні поводяться евакуаційні заходи, люди переховуються в спеціальних
сховищах з фільтрацією повітря і запасами води та їжі. Проводяться
роботи по розбору завалів і локалізації та тушіння ядерних пожеж. Люди
повинні мати засоби індивідуального захисту, які призначені для таких
випадків. Район ураження локалізується і очеплюється для запобігання
розповсюдження радіоактивного забруднення. Проводиться повна евакуація
людей, особового складу формувань та техніки та їх повна дезинфекція
після виведення з зон ураження. Ядерна зброя представляє найбільшу
загрозу для життя і здоров’я людини.

Також можливе широке використання хімічної зброї, в основному газів і
отруйних речовин для зараження водних ресурсів. Хімічні бойові речовини
уражають слизові оболонки людей, очі та відкриті участки шкіри і маючи в
основному нервово-паралітичну дію приводять до їх смерті. При
невиконанні заходів індивідуального захисту можливий великий процент
втрат людей. Також слід зауважити, що строк дії цих речовин досить
довгий і вони уражають тварин та рослини. Так при застосуванні бойового
газу SD-12 залишиється тільки випалена земля і пусті споруди. Окремо
стояь отруйні речовини якими забруднюють джерела води, як важливі
стратегічні об’єкти. При такому диверсійному акті великі міста можуть
залишитися без достатньої кількості водних ресурсів.

В разі подання сигналу “Хімічна тривога” необхідно відразу ж надягнути
протигаз, а при необхідності і інші засоби захисту, і при першій
можливості прибути до сховища. В той же час силими військ та підрозділів
ГО розгортаються евакуаційні заходи, медична допомога постраждавшим і їх
транспортуваня до сховищ, починаються перші етапи дегазації. Потрібно
швидко ліквідувати загрозу для життя людей, локалізувати і очистити зони
забруднення води, недопустити росповсюдження отруєння на великі
території. Для цього існують спеціальні війська хімічного захисту та
підрозділи ГО і МНС.

Ще складніше ліквідувати наслідки дії біологічної зброї. Звичайно
біологічна зброя застосовується в вигляді штамів різних хвороботворних
бактерій, зачасту генетично змінених, які прищеплюються гризунам,
комахам, рослинам для викликання епідемій і ураження живої сили
противника і підриву його тилів. Ознаки біологічної атаки виявити зразу
складно і можливо пойде не меньше місяцядо цього. Тому важливо проводити
попереджуючий контроль, а при перших ознаках біологічної атаки
оголошується карантин і всі сили кидаються на виявлення збудників
хвороби та їх преносчиків. Проводиться дезинфекція міст зараження,
дератизація, відлов бродячих тварин, похоронення трупів. Можливе
отруєння водних ресурсів бактеріями. В такому разі повинне бути
забезпечене постачання незараженою водою з зовнішнього периметру.
Складність заключається в тому, що наслідки біоатак можуть накластися на
епідемії военного часу. Сполучення з зараженим районом строго
обмежується і здійснюється тільки через КПП з відповідним санітарним
контролем. Вся техніка та люди з зараженого району мають пройти
встановлений карантин і дезінфекцію.

При використанні звичайних видів зброї відбуваються значні руйнування та
загибель великої кількості людей. При бомбардуванні і веденні бойових
дій сучасною зброєю виникають пожежі які представляють значну загрозу
життю та здоров’ю людей, особливо при застосуванні спеціальних запальних
боєприпасів з напалмом та іншими горючими речовинами. Для таких
випадків в підрозділах ГО та військ формуються спеціальні пожежні
команди для допомоги в гасінні пожеж, недопущенні знищення матеріальних
цінностей та людей. Головним завданням таких команд є зразу ж після
нанесення удару виявити, локалізувати та погасити пожежі до того як ті
завдали шкоди майну і людям. Цивільне населення евакуюється з зони
пожежі в першу чергу, а потім починається евакуація майна якщо зупинити
вогонь на даному етапі неможливо.

Також при бойових діях і бомбардуваннях утворюються завали і під ними
можуть бути заблоковані люди які не встигли сховатися в бомбосховища.
Підрозділи ГО повинні розчищати завали, ліквідовувати небезпеку нових
завалів, евакуювати населення з небезпечної зони. Але в першу черга
повинна проводитися робота по вчасному евакуюванні населення в
бомбосховища перед загрозою бомбардування. На цих роботах повинна в
повній мірі застосовуватися спеціальна техніка МНС.

Особливу увагу слід приділяти техногенним катастрофам які можуть
виникнути від руйнування у ході бойових дій екологічно небезпечних
об’єктів. Візьмемо гіпотетичний приклад: бойові дії йдуть поблизу Києва.
Для послаблення обороноздатності міста противних знищує Київську ГЕС.
Наслідки для столиці катастрофічні – затоплені багато районів, перервані
комунікації, знищені або в непрацездатному стані багато підприємств,
зникла електрична енергія і звісно значні людські жертви. Іншим
прикладом може стати знищення під час бомбардування крупного хімічного
підприємства з виробництва небезпечних для людей хім. речовин (тієї ж
хімічної зброї). Можна тільки уявити до яких жертв це приведе. Ще більш
непредбачуваними будуть наслідки удару по АЕС. Треба взяти до уваги, що
противник завжди намагатимется знищити або захопити важливі стратегічні
об’єкти, як то електростанції, крупні промислові підприємства і т.п.
Варто сказати що першочерговою задачею для військ є недопущення цього,
але війна є війна і тому підрозділи ГО, особливо у великих промислових
центрах, завжди повинні бути готові мінімізувати наслідки будь-яких
таких ситуацій.

Особливою статею слід виділити загрозу винекненя епідемій у звязку з
антисанітарними умовами. Як було сказано вище не завжди є можливість
поховати останки загиблих під час военних дій, що приводить до значного
зростаня ризику спалаху інфекційних захворювань. До того ж бродячі
тварини, гризуни та комахи які мають контакт з тілами можуть стати
переносниками інфекцій. В умовах війни та неможливості дотримуватися
правил гігієни, бруду спостерігається розквіт вошів, блох та інших
паразитів які є переносником такої небезпечної інфекції як тиф, чесотка
і т.п. Також вода та продукти можуть бути заражені різними бактеріями у
звязку з попаданям у них тіл та продуктів життедіяльності зі збудниками
інфекцій. Особливо небезпечною ситуація стає в теплі пори року, коли всі
мікроорганізми розмножуються надзвичайно швидко.

При загрозі винекнення епідемій мають запроваджуватися слідуючі
невідкладні заходи:

повне захоронення тіл та останків загиблих, а при неможливості, їх
спалення

поведення комплексів дезинфікуючих заходів східних з аналогічними при
біологічній атаці

контроль за гігієною в військах та у цивільного населення, ліквідація
міст розносу педікульозу та інших подібних захворювань

ретельний контроль за станом здоровя населення, станом води та продуктів
харчування

карантин у місцях спалаху епідемій

Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь якого класу чи рівня — це
реальна загроза для життя і здоров’я людей, загроза порушення нормальних
умов їх життя і діяльності або ж значних матеріальних втрат. Завданням
безпеки життєдіяльності як галузі науково-практичної діяльності є
*захист здоров’я та життя людини і середовища її проживання від
небезпек, а також * розробка і реалізація відповідних засобів та заходів
щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності
людини. Виконання цього завдання особливо гостро стоїть під час загрози
виникнення та при виникненні надзвичайних ситуацій.

У темі, присвяченій управлінню ризиком, було показано, що порядок
пріоритетів при розробці будь-якого проекту потребує, щоб вже на перших
стадіях розробки продукту або системи в їх проект, наскільки це можливо,
були включені елементи, що виключають небезпеку. Якщо виявлено, що
небезпеки неможливо уникнути повністю, необхідно знизити ймовірність
ризику до припустимого рівня шляхом вибору відповідного рішення. Саме
під час загрози виникнення та при виникненні надзвичайних ситуацій з
усією очевидністю проявляється необхідність застосування концепції
прийнятного ризику. Але використання теорії ризику можливе лише в тому
разі, коли можна порівняти між собою ризик абсолютно різних небезпек, а
для цього необхідно, щоб різного виду небезпеки мали кількісні
характеристики однакової розмірності.

Таку кількісну характеристику всіх надзвичайних ситуацій можна отримати
завдяки використанню класифікаційних карток надзвичайних ситуацій, які
зібрано у Класифікатор надзвичайних ситуацій в Україні.

Цей класифікатор призначається для використання органами виконавчої
влади та органами управління всіх рівнів чинної в Україні ЄДСЗР. Для
спрощення машинної обробки інформації класифікатор визначає оригінальний
код кожної надзвичайної ситуації, що складається з 5 цифр, які вказують
на клас, групу і вид надзвичайної ситуації, та однієї літери, яка вказує
рівень надзвичайної ситуації (О — об’єктовий, М — місцевий, Р —
регіональний, Д — державний).

До надзвичайних ситуацій техногенного характеру (код 10000) належать
групи (в дужках зазначено код групи):

* транспортні аварії (катастрофи — 10100);

* пожежі, вибухи (10200);

* аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин
(СДОР) на об’єктах економіки (10300);

* наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично
допустимі концентрації (10400);

* аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин (10 500);

* раптове руйнування споруд (10600);

* аварії на електроенергетичних системах (10700);

* аварії на системах життєзабезпечення (10800);

* аварії систем зв’язку та телекомунікацій (10900);

* аварії на очисних спорудах (11000);

* гідродинамічні аварії (11100).

Надзвичайні ситуації природного характеру (код 20000) включають групи:

* геологічні (20100);

* метеорологічні (20200);

* гідрологічні морські та гідрологічні прісноводні (20300 та 20400);

* пожежі в природних екосистемах (20500);

* інфекційна захворюваність людей (20600);

* отруєння людей (20700);

* інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин (20800);

* масова загибель диких тварин (20900);

* ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками
(20950). До надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру (код
30000) належать:

* збройні напади, захоплення і утримання важливих об’єктів або реальна
загроза вчинення таких акцій щодо органів державної влади, дипломатичних
та консульських установ, правоохоронних органів, телерадіоцентрів та
вузлів зв’язку, військових гарнізонів державних закладів, атомних
електростанцій або інших об’єктів атомної енергетики (30100);

* замах на керівників держави та народних депутатів України (30200);

* напад, замах на членів екіпажу повітряного або швидкісного морського
(річкового) судна, викрадення або спроба викрадення, знищення або спроба
знищення таких суден, захоплення заручників з числа членів екіпажу чи
пасажирів (30300);

* встановлення вибухового пристрою в громадському місці, установі,
організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті (30400);

* зникнення або викрадення з об’єктів зберігання, використання,
переробки та під час транспортування вогнепальної зброї, боєприпасів,
артозброєння, вибухових матеріалів, радіоактивних речовин, СДОР,
наркотичних речовин, препаратів та сировини (30500);

* виявлення застарілих боєприпасів (30600);

* аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового
призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних снарядів (30700).

Зазначений класифікатор не містить ні конкретних, ані спеціальних ознак
небезпечних ситуацій воєнного характеру і не дає їхнього поділу на
групи. Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного
характеру визначаються законодавством України, окремими нормативними і
відповідними оперативними і мобілізаційними планами і не вивчаються в
межах навчальної програми дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Кожна кваліфікаційна картка надзвичайної ситуації містить інформацію про
вид, групу та клас надзвичайної ситуації, ознаки виду надзвичайної
ситуації та рівень цих ознак, коли ситуація вважається надзвичайною,
коли вимагається термінове оповіщення про неї та коли вона вимагає
державного реагування. Ознаки виду надзвичайної ситуації характеризують
загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і поділяються на конкретні
(фізичні, хімічні, технічні, статистичні та інші) та спеціальні.

У процесі визначення рівня надзвичайної ситуації (НС) послідовно
розглядаються три групи факторів:

* територіальне поширення;

* розмір заподіяних (очікуваних) економічних збитків та людських втрат;

* класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій.

У додатку 2 наведено приклади деяких кваліфікаційних карток, які можуть
бути використані при проведенні семінарських та практичних занять з
теми.

Встановлення факту віднесення аварійної події до рангу HG, визначення
виду та рівня НС проводиться у такій послідовності.

При настанні аварійної події оперативний черговий персонал об’єкта
сповіщає про неї постійному органу управління місцевого рівня ЄДСЗР, а
також відповідному, за підпорядкуванням, галузевому органу управління
місцевого або регіонального чи загальнодержавного рівня.

Постійні органи повсякденного управління місцевого, рівня ЄДСЗР та
вищевказані галузеві органи здійснюють першу оцінку аварійної події на
її відповідність вимогам віднесення до рангу НС.

З цією метою виконується цільовий пошук необхідної класифікаційної
картки, а вже в ній – схожої конкретної ознаки. У разі збігу або значної
схожості аварійної події хоч з однією з наведених у картці конкретних
ознак провадиться зіставлення числових критеріїв цієї ознаки з реальною
межею, яка досягнута аварійною подією. При перевищенні хоч одного з
критеріїв аварійна подія заноситься до журналу НС і про це негайно
сповіщаються орган повсякденного управління регіонального рівня ЄДСЗР і
регіональна структура галузевих міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, де також вона реєструється в журналі НС під визначеним
цифровим кодом з додаванням в кінці літери «М» (місцева).

Навіть якщо параметри аварійної події досяглй рівня встановленого в
класифікаційній картці першого критерію і це відносить НС лише до
місцевого рівня, контроль за її розвитком повинні забезпечити, одночасно
готуючи додаткові сили та засоби реагування до направлення в місце
події, регіональні органи управління ЄДСЗР. Це поширюється і на випадки,
коли аварійна подія сталася за межами конкретного об’єкта і тому з
самого початку є місцевою.

При подальшому погіршенні ситуації і досягненні критеріїв, що визначенні
у колонці термінового сповіщення, НС переходить до регіонального рівня
управління, який повинен взяти на себе відповідальність за своєчасне,
повне і адекватне реагування на НС, і терміново сповістити про НС органи
повсякденного управління державного рівня ЄДСЗР (оперативно-чергові
служби МНС

України, галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади). У цей період НС заноситься до журналу НС державного рівня під
визначеним цифровим кодом з додаванням в кінці літери «Р» (регіональна).
Одночасно змінюється літера в коді у всіх журналах інших рівнів
управління. З цього моменту контроль за її розвитком повинні
забезпечити, одночасно готуючи додаткові сили та засоби реагування до
направлення в місце події, органи управління державного рівня ЄДСЗР.

Відповідальність за своєчасне, повне і об’єктивне інформування
координаційних органів управління державного рівня ЄДСЗР покладена
Кабінетом Міністрів України на галузеві міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, якими розроблені та узгоджені відповідні
класифікаційні картки.

У разі подальшого погіршення ситуації і досягнення критеріїв, що
визначені в останньому стовпчику картки, НС переходить до державного
рівня управління, органи якого з цього моменту беруть на себе
відпозідальність за своєчасне, повне та адекватне реагування на НС. У
журналах реєстрації всіх рівнів знову і вже остаточно змінюється літера
у визначеному цифровому коді з «Р» На «Д» (державна).

У разі, якщо прояви аварії (катастрофи) можуть бути віднесені до різних
галузей або конкретних видів НС, остаточне рішення щодо її класифікації
приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій на тому рівні, до якого належить ситуація. ;

Приклад. Оперативний черговий м’ясокомбінату у місті N доповідає органу
повсякденного управління місцевого рівня ЄДСЗР про факт виявлення
аварійної події — пожежі у приміщенні з ємностями аміаку.

Черговий органу повсякденного управління місцевого рівня ЄДСЗР дає першу
оцінку НС. Враховуючи прогнозний розвиток події, існує можливість її
класифікації за картками 10206 (Пожежі на радіаційна-, хімічно та
біологічно небезпечних об’єктах) або 10301 (Аварія з викидом (загрозою
викиду), утворення та розповсюдження СДОР під час виробництва, переробки
або зберігання (захоронения)).

Внаслідок розгляду характеристик аміаку (СДОР 4 класу небезпеки) та
максимальної кількості аміаку, що може бути у ємностях (5 тонн), місцева
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
приймає рішення, що ця подія належить до техногенних аварій (клас
10000), може бути охарактеризована як можлива аварія з викидом (загрозою
викиду) СДОР на об’єктах економіки (крім транспорту) — група 10300 і
конкретизована як аварія з викидом (загрозою викиду), утворення та
розповсюдження СДОР під час виробництва, переробки або зберігання
(захоронення), що визначається карткою 10301. Виходячи з кількості
аміаку, що може бути у ємностях — 5 тонн — черговий зразу присвоює їй
рівень регіональної і терміново сповіщає про це орган повсякденного
управління регіонального рівня ЄДСЗР і регіональну структуру
Мінагропрому України.

Уся ця робота провадиться одночасно з вжиттям всіх можливих заходів з
гасіння пожежі силами підрозділів м’ясокомбінату та місцевих пожежників.

Попередній код події — 10301-Р, ознака 109г -5т.

Орган повсякденного управління регіонального рівня ЄДСЗР і регіональні
структури МВС України та Мінагропрому України перевіряють
обгрунтованість кодування події, уточнюють, що реально у місткостях
знаходиться лише 200 кг аміаку, приймають управління ліквідацією НС на
себе і повідомляють органам повсякденного управління державного рівня
ЄДСЗР уточнені дані: Код НС 10301-Р, ознака 109г – 0,2т.

Список літератури

“Гражданская оборона», Москва 1989г., учебное пособие для офицеров
запаса

Кириленко В.И. «Подготовка офицеров запаса», Москва 1988г.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020