КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з БДЖ

1. Управління ОБЖД

Становлення суверенної України повинно супроводжуватися
створенням безпечного стану довкілля, виробництва, побутових умов для
життєдіяльності людини. Основне місце в цьому процесі посідає
законодавство у галузі регулювання відносин з охорони здоров’я людини та
навколишнього середовища і забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях
й ситуаціях повсякденного життя, тобто безпеки життєдіяльності. Ці
відносини регулюються нормативними актами різної юридичної сили —
конституцією, законами, урядовими підзаконними актами, відомчими
нормативними актами та нормативними актами місцевих органів влади.
Конституція України як юридична база зобов’язань щодо безпеки
життєдіяльності Проголошує

• «Кожна людина має невід’ємне право на життя… Кожен має право
захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від
протиправних посягань» (cт. 27)

• «Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне
страхування… Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту,
забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя» (cт. 49)

• «Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди» (cт. 50)

Законодавство щодо безпеки життєдіяльності включає законодавство України
=> про охорону здоров’я, => про охорону праці, => про дорожній рух, =>
про цивільну оборону, => про охорону навколишнього середовища тощо.

Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада І992
р. із змінами і доповненнями, внесеними законами України, проголошують;
що кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону
здоров’я. Суспільство і державу відповідальні перед сучасним і
майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу
України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності
держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення,
розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і
запровадження здорового способу життя.

Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають *правові,
організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в
Україні, *регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою
забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої
працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення
факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження
захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

Законодавство України про охорону здоров’я базується на Конституції
України і складається з цих Основ та інших прийнятих відповідно до них
актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони
здоров’я.

У статті 4 проголошені основні принципи охорони здоров’я, а саме:

• визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства
і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу
України;

• дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони
здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій;

• гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських
цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними
інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих
верств населення;

• рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної
допомоги та інших послуг у галузі охорони здоров’я;

• відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного
розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і
фінансова забезпеченість;

• орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги,
поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у галузі
охорони здоров’я тощо.

Законодавством України може бути визначено й інші права громадян у
галузі охорони здоров’я.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» від 24 лютого 1994 року із змінами і доповненнями регулює
суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки
державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян,
встановлює порядок організації державної санітарно-епідеміологічної
служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в
Україні.

* В статті 7 визначено, що санітарне та епідемічне благополуччя
населення — оптимальні умови життєдіяльності, що забезпечують низький
рівень захворюваності, відсутність шкідливого впливу на здоров’я
населення факторів навколишнього середовища, а також умов для виникнення
і поширення інфекційних захворювань.

У статті 4 проголошені права громадян, які мають право на:

* безпечні для здоров’я і життя продукти харчування, питну воду, умови
праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне
середовище;

* участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів
програм і планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення, внесення пропозицій з цих питань до відповідних органів;

* відшкодування шкоди, завданої їх здоров’ю внаслідок порушення
підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного
законодавства;

* достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, здоров’я
населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров’я та
їх ступінь.

Законодавством України громадянам можуть бути надані й інші права щодо
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

У Статті 5 визначені обов’язки громадян, котрі зобов’язані:

• піклуватися про своє здоров’я та здоров’я і гігієнічне виховання своїх
дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян тощо.

Дуже важливе значення має Закон «Про запобігання захворюванню на синдром
набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист

населення». Закон викладено в новій редакції (згідно із Законом України
від 3 березня 1998 року N 155/98-ВР).

Синдром набутого імунодефіциту {СНІД) — особливо небезпечна інфекційна
хвороба, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і через
відсутність у даний час специфічних методів профілактики та ефективних
методів лікування призводить до смерті.

Масове розповсюдження цієї хвороби в усьому світі та в Україні створює
загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє важкі
соціально-економічні та демографічні наслідки, що зумовлює необхідність
вжиття спеціальних заходів щодо захисту прав і законних інтересів
громадян та суспільства. Боротьба з цією хворобою є одним з пріоритетних
завдань держави в галузі охорони здоров’я населення.

Визначимо деякі нормативно-правові акти щодо охорони здоров’я, які
розроблялись останнім часом:

> Постанова Кабінету Міністрів від 1999.04.24, № 696 «Про затвердження
Правил санітарної охорони території України».

> Постанова Кабінету Міністрів від 1999.04.23, № 667 «Про Комплексні
заходи боротьби з туберкульозом».

> Постанова Кабінету Міністрів від 1999.03.09, N° 341 «Про Програму
профілактики СНІДу та наркоманії на 1999— 2000 роки». ,

> Постанова Верховної Ради, від 1999.02.19, № 453-XIV «Про проект Закону
України про захист населення від інфекційних хвороб».

> Постанова Кабінету Міністрів від 1998.03.23, № 357 «Про комплексні
заходи для запобігання розповсюдженню хвороб, що передаються статевим
шляхом».

Законодавство про охорону праці складається з Закону України «Про
охорону праці», Кодексу законів про працю України та інших нормативних
актів.

Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року (визначає
основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на
охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за
участю відповідних державних органів відносини між власником
підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і
працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і
встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 1996 — 2000 роки (постанова Кабінету Міністрів
України від 2 листопада 1996 р. № 1345) розроблена відповідно до Закону
України «Про охорону праці».

Головною метою Національної програми є удосконалення державної системи
управління охороною праці, яка сприяла б вирішенню питань
організаційного, матеріально-технічного, наукового та правового
забезпечення робіт у галузі охорони праці, запобіганню нещасним
випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам.

Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року проголошує,
що забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної
діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства
і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні
правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на
території України, регулює відносини державних органів, юридичних і
фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм
власності.

Закон України «Про дорожній рух» визначає правові та соціальні основи
дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення
безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього
природного середовища.

Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його
безпеки, визначає права, обов’язки і відповідальність суб’єктів —
учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, об’єднань, підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності та господарювання.

Зокрема, в статті 14 визначені права та обов’язки учасників дорожнього
руху. Учасниками дорожнього руху є особи, які використовують
автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця,
призначені для пересування людей та перевезення вантажів за допомогою
транспортних засобів. До учасників дорожнього руху належать водії та
пасажири транспортних засобів, пішоходи, велосипедисти, погоничі тварин.

Учасники дорожнього руху мають право на:

* безпечні умови дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих
внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів вимогам безпеки руху;

* вивчення норм і правил дорожнього руху;

* отримання від гідрометеорологічних, дорожніх, комунальних та інших
організацій, а також органів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх
справ України інформації про умови дорожнього руху.

Учасник дорожнього руху може оскаржити дію працівника органів
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у разі порушення
з його боку чинного законодавства.

Учасники дорожнього руху зобов’язані:

> знати і неухильно дотримуватися вимог цього Закону, Правил дорожнього
руху та інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху;

> створювати безпечні умови для дорожнього руху, не завдавати своїми
діями або бездіяльністю шкоди підприємствам, установам, організаціям і
громадянам;

> виконувати розпорядження органів державного нагляду та контролю щодо
дотримання законодавства про дорожній рух.

Згідно з Законом «Про цивільну оборону України» від 3 лютого 1993 року
кожен має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій,
катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення
реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і
підпорядкування.

Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має
своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і
катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

* У статті 1 проголошено, що цивільна оборона України є державною
системою органів управління, сил і засобів, що створюється для

організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Завданнями цивільної оборони України є:

^запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і
запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій,
катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха;

^оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у
мирний і воєнний часи та постійне інформування його про наявну
обстановку;

^захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж,
стихійного лиха та застосування засобів ураження;

^організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф,
стихійного лиха та у воєнний час;

^організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у
районах лиха і осередках ураження; ,

^створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і
зв’язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і
бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого
функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часів;

^підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її
органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати
засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

У Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань»
від 14 січня 1998 року спрямований на забезпечення захисту життя,
здоров’я та майна людей від негативного впливу іонізуючих випромінювань,
спричиненого практичною діяльністю, а також у випадках радіаційних
аварій, шляхом виконання запобіжних та рятувальних заходів і
відшкодування шкоди.

* У статті 3 проголошені права людини на забезпечення захисту від впливу
іонізуючих випромінювань: «Кожна людина, яка проживає або тимчасово
перебуває на території України, має право на захист від впливу
іонізуючих випромінювань. Це право забезпечується здійсненням комплексу
заходів щодо запобігання впливу іонізуючих випромінювань на організм
людини вище встановлених дозових, меж опромінення, компенсацією за
перевищення встановлених дозових меж опромінення та відшкодуванням
збитків, заподіяних внаслідок впливу іонізуючих випромінювань».

Еколого-правове регулювання ґрунтується на нормах Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року,
який передбачає мету, завдання, принципи та механізми забезпечення
ефективного природокористування, охорони довкілля, забезпечення
екологічної безпеки.

У Законі визначені принципи охорони навколишнього середовища:

* пріоритетність вимог екологічної безпеки;

* гарантування екологічно безпечного становища для життя та здоров’я
людей;

* екологізація матеріального виробництва;

* науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних
інтересів суспільства;

* збереження просторової та видової різноманітності і цілісності
природних об’єктів і комплексів;

* гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає
на Стан навколишнього середовища, формування у населення екологічного
світогляду;

* науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої
діяльності на навколишнє середовище;

* стягнення плати за спеціальне використання природних ресурсів, за
забруднення навколишнього природного середовища та зниження якості
природних ресурсів;

* вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на
основі широкого міжнародного співробітництва.

Закон закріплює екологічні права та обов’язки громадян України:

+ право на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне
середовище;

+ участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо
розміщення та реконструкції об’єктів, які можуть негативно вплинути на
стан навколишнього природного середовища;

+ участь у проведенні громадської екологічної експертизи;

+ одержання повної і достовірної інформації про стан навколишнього
природного середовища та його вплив на здоров’я населення;

+ право на подання до суду позовів до державних органів, підприємств,
установ, організацій і громадян про відшкодування збитків, заподіяних їх
здоров ‘ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне
середовище.

Громадяни України зобов’язані:

* берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства,
здійснювати діяльність із додержанням вимог екологічної безпеки,
екологічних нормативів;

* не порушувати екологічні права та законні інтереси інших суб’єктів;

* вносити плату за спеціальне природокористування;

* компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом
на навколишнє природне середовище.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає
* поняття екологічної безпеки та заходи щодо її забезпечення, *
екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва,
реконструкції, введення в дію підприємств та інших об’єктів,
застосування мінеральних добрив, засобів захисту рослин, токсичних
хімічних речовин; передбачає заходи щодо охорони навколишнього
природного середовища від шкідливого біологічного впливу, шкідливого
впливу фізичних факторів та радіоактивного забруднення, від забруднення
виробничими, побутовими та іншими відходами.

Закон передбачає, що в Україні громадянам гарантується право загального
використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних
потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо).

Верховною Радою України були прийняті закони щодо охорони довкілля:

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992
року. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня
1992 року. Закон України «Про тваринний світ» від 3 березня 1993 року.
Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 року. Закон
України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8
лютого 1995 року. Закон України «Про поводження з радіоактивними
відходами» від 30 червня 1995 року.

Закон України «Про захист рослин» від 14 жовтня 1998 року. Закон України
«Про рослинний світ» від 19 січня 1999 року.

Охорона і використання окремих природних ресурсів регулюються
відповідними кодексами. Так, охорона і використання земель регулюються
Земельним кодексом України (1992); охорона і використання надр,—
Кодексом про надра України (1994); охорона і використання вод — Водним
кодексом (1995); охорона і використання лісів — Лісовим кодексом України
(1994).

Підзаконними актами служать нормативно-правові акти державних органів
України. Вони видаються на основі законодавчих актів. Насамперед, це
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України: «Про затвердження
порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення
навколишнього природного середовища» (1992), «Про затвердження Положення
про державний моніторинг навколишнього природного середовища» (1993),
«Про затвердження концепції охорони та відтворення навколишнього
природного середовища Азовського та Чорного морів» (1998), «Про
затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього
природного середовища» (1998), «Про Комплексну програму поводження з
радіоактивними відходами» (1999).

2. Характеристика основних видів іонізуючих випромінювань

Іони повітря утворюються внаслідок дії космічних та сонячних променів і
випромінювання радіоактивних речовин тощо. У повітрі приморських
місцевостей під час прибою, біля водоспадів і гірських річок, а також
навколо штучних фонтанів у повітрі, яке має негативний заряд, є велика
кількість іонів води, що заряджені позитивно. У процесі дії вищевказаних
факторів та приєднання до іонів окремих молекул, комплексу молекул та
інших домішок (диму, туману тощо) у повітрі створюються відповідні
стійкі комплекси -легкі, середні та важкі іони, які постійно руйнуються
та вступають у нові комбінації. Наявність легких іонів з негативним
зарядом є показником чистоти повітря. Коливання їх кількості залежить
від пори року, місцевості, наявності промислових підприємств та інших
факторів. Чистим можна вважати таке повітря, в 1 см3 якого міститься від
500 і більше пар легких іонів. У сільських та гірських районах, на
морських узбережжях їх кількість може збільшуватися до 1000-3000 в 1
см3.

Підвищений вміст важких та зменшення легких іонів свідчить про
забрудненість повітря димом, вихлопними газами, пилом і спостерігається
в більшості випадків у населених пунктах, де є багато джерел забруднення
атмосфери. Важкі та середні іони також можуть накопичуватись у повітрі
закритих приміщень, де відсутня ефективна вентиляційна система і є
скупчення людей, що призводить до забруднення повітря і негативного
впливу на здоров’я присутніх.

На підставі проведених досліджень можна вважати, що легкі іони позитивно
впливають на функціонування всіх систем організму — нервової,
серцево-судинної, дихальної та інших, поліпшують обмінні процеси. Тому
одним із потужних лікувальних і загально-зміцнювальних факторів
санаторіїв та будинків відпочинку, що розташовуються у лісистих,
приморських та гірських місцевостях, є аероіонотерапія. У закритих
приміщеннях підвищений вміст легких іонів створюють за допомогою
кондиціонерів та іонізаторів повітря.

Вміст у повітрі радіоактивних речовин, що утворюються під впливом дії
космічного випромінювання (радіоізотопи вуглецю- 14, фосфору-32) та
виділяються із грунту (родон, торон тощо), зумовлює радіоактивність
повітря. У процесі дихання атмосферним

повітрям, особливо у місцях, де відзначається підвищена концентрація цих
радіоізотопів, відбувається опромінення легенів з еквівалентною річною
дозою до 0,25 мЗв.

Енергія Сонця є основним джерелом постачання біосфері тепла, світла та
енергії. На верхній межі атмосфери потік сонячної енергії становить 2950
кДж/см2 за добу. До поверхні Землі за рік доходить менше 230 кДж/см2
видимих сонячних променів, але і цієї частки достатньо для існування
життя на нашій планеті. Сонячна енергія спричиняє переміщення величезних
повітряних мас, внаслідок чого виникають зміни погоди та визначається
клімат, вона ж разом із силою тяжіння є причиною кругообігу води та
виникнення морських і океанських течій.

Продукти харчування є своєрідними «консервами» накопиченої сонячної
енергії і разом із сонячним промінням, що потрапляє через шкіру людини,
забезпечують як її існування, так і інших різноманітних форм життя на
Землі.

Іонізуючі випромінювання (ІВ), діючи на організм людини, викликають в
ньому зворотні та незворотні зміни. Внаслідок іонізації та збудження
складних молекул відбувається їх дисоціація, викликана розриванням
хімічних зв’язків. Такі зміни є ознакою безпосередньої дії радіації.
Опосередкована дія зумовлюється радіаційно-хімічними змінами,
зумовленими продуктами радіолізу води. Вільні радикали Н— та ОН—,
маючи більш високу активність, реагують з молекулами білка, ферментів та
інших елементів біологічної тканини.

Це призводить до порушення біохімічних процесів в організмі. При цьому
порушуються обмінні процеси, сповільнюється та припиняється ріст тканин,
виниають нові хімічні з’єднання, невластиві організму токсини. Це
призводить до порушення життєдіяльності організму.

Викликані вільними радикалами хімічні реакції захоплюють молекули, не
захоплені випромінюванням, що є проявом специфічної дії іонізуючого
випромінювання на біологічні об’єкти.

Радіаційний вплив поділяється на соматичний та генетичний. Соматичний
вплив виявляється як гостра або хронічна променева хвороба, локальні
променеві ушкодження.

Можливі також віддалені реакції організму. Спостерігаються порушення
структурних елементів, відповідальних за спадковість.

Існують порогові значення дози випромінювання. За одноразового
рівномірного гама-випромінювання всього тіла з дозою 0,25 Гр змін у
стані здоров’я не спостерігається.

При поглинальній дозі 0,25-0,5 Гр мають місце тимчасові зміни складу
крові, котрі швидко зникають.

При дозах 0,5-1 Гр виникає почуття втоми, у 10% опромінених
спостерігається блювання, помірні зміни складу крові.

При поглинальній дозі 1,5-2 Гр спостерігається короткочасна легка форма
променевої хвороби. Проявом її є тривала лімфопенія. З’являється
блювання протягом першої доби після опромінення. Смертельних наслідків
не спостерігається.

При дозі 2,5-4 Гр виникає променева хвороба середньої важкості. Протягом
першої доби виникають нудота та блювання. Знижується вміст лейкоцитів в
крові, з’являються підшкірні крововиливи, в 20% випадків можливий
смертельний наслідок. Смерть настає через 2—6 тижнів після опромінення.

При поглиненій дозі 4-6 Гр розвивається важка форма променевої хвороби.
50% випадків захворювання закінчується смертю протягом першого місяця.

При дозах понад 6 Гр розвивається вкрай важка форма променевої хвороби.

Всі випадки захворювання закінчуються смертю внаслідок інфекційних
захворювань та крововиливів.

Наведені вище дані мають місце за відсутності лікування. В наш час існує
ряд протипроменевих засобів і комплексне лікування, що дозволяє
виключити летальний наслідок при дозах близько 10 Гр.

Хронічна променева хвороба може розвинутись за умови систематично
повторюваного опромінення нижче значення доз, котрі викликають гостру
форму, але вище гранично допустимої дози.

Найбільш характерними ознаками хронічної променевої хвороби є зміни
складу крові, деякі симптоми з боку нервової системи, місцеві ураження
шкіри, ураження кришталика, пневмосклероз, зниження імунореактивності
організму.

Іонізуючі випромінювання викликають також віддалені наслідки — лейкози,
злоякісні новоутворення, раннє старіння.

Ступінь впливу радіації залежить від того чи є опромінення зовнішнім чи
внутрішнім. Внутрішнє опромінення виникає при вдиханні, ковтанні
радіоізотопів та проникненні їх в організм через шкіру.

Можуть бути локальні ураження, оскільки деякі речовини поглинаються і
накопичуються в конкретних органах. Наприклад, кальцій, радій, стронцій
тощо накопичуються в кістках. Ізотопи йоду викликають ушкодження
щитовидної залози. Рідкоземельні елементи викликають переважно пухлини
печінки. Ізотопи цезія, рубідія викликають порушення кровотворення,
атрофію яєчників, пухлини м’яких тканин.

Найбільш небезпечними при внутрішньому опроміненні є
альфа-випромінювальні ізотопи полонія та плутонія.

Список використаної літератури:

Джигрей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний
посібник. – Вид. 3-тє, доповнене. – Львів, 2000.

Кодекс законів про працю.

Закон України “Про охорону праці”

Єлисєєв А.Г. Охорона праці. – К., 2001.

Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. – К.,
2001.

Похожие записи