Реферат на тему:

Порівняльне вивчення традиційних і нових дезінфекційних засобів при
знезараженні референс-мікроорганізмів

Успішність боротьби з інфекційними хворобами та їх профілактика значною
мірою залежать від якості проведеної дезінфекції. Ефективність дії
дезінфекційних засобів на збудника будь-якого інфекційного захворювання
залежить від багатьох факторів і, насамперед, від їх бактерицидних
властивостей, концентрації і температури розчинів, властивостей і
температури середовища, в якому відбувається контакт збудника
захворювання з дезінфектантом, способу подачі його до об’єкта та
кількості дезінфектанту, витраченого для знезараження, тривалості дії на
збудника хвороби і, нарешті, від біологічних властивостей збудника
хвороби [1, 5].

Завдання ветеринарної дезінфекції полягає не тільки в знищенні
мікроорганізмів в об’єктах довкілля, але у пошуку і впровадженні в
практику засобів, ефективних для багатьох збудників інфекційних хвороб
тварин, доступних і безпечних для людини [2, 3, 4].

У зв’язку з цим метою нашої роботи було порівняльне вивчення різних
дезінфекційних засобів, визначення їх мінімальної ефективної
концентрації, необхідної для знешкодження референс-мікроорганізмів на
поверхнях тест-об’єктів.

Як тест-об’єкт використовували нержавіючу сталь, кахельну плитку, бетон,
цеглу у вигляді квадратних форм розміром 10 х 10 см.

Тест-об’єкти очищали і стерилізували в автоклаві при температурі 120°С
протягом однієї години. Потім стерильною піпеткою на поверхні
тест-об’єктів наносили по 1 см3 культури Е. соlі і St. aureus у
концентрації 2 млрд. мікр.тіл/см3.

Контаміновані тест-об’єкти залишали в горизонтальному положенні до
повного висихання. Потім їх розміщували у кюветах горизонтально та
вертикально і розприскуванням наносили розчини досліджуваних деззасобів,
зазначаючи при цьому їх експозицію, концентрацію та витрачену кількість.
Контролем були тест-об’єкти, оброблені такою ж самою кількістю
стерильної водопровідної води. Через визначений проміжок часу брали
стерильним ватним тампоном змиви з дослідних і контрольних
тест-об’єктів. Потім по 1 см3 вихідної суспензії з кожної з цих пробірок
вносили у відповідне середовище. Змиви з тест-об’єктів, які були
контаміновані Е. сoli, висівали на середовище КОДА, а St. аureus — на
сольовий м’ясо-пептонний бульйон (6,5 % кухонної солі) і поміщали на 24
год. в термостат при температурі 37°С. За зміною середовищ визначали
наявність чи відсутність референс-мікроорганізмів згідно з методикою,
описаною в рекомендаціях [4].

У досліді вивчали дезінфекційні властивості таких препаратів: хлорантоїн
(діючі речовини дихлорантин і диметилгідантоїн), дезоксон (на основі
пероксиду водню та оцтової кислоти), неохлор (гіпохлорит натрію),
дезефект (четвертинні амонійні сполуки).

e

gdI#r

. Тому двохмільярдну суспензію 0,1 мл тест-мікробів змішували зі
стерильним гноєм свиней з розрахунку 0,2 г на один тест-об’єкт площею
100 см2.

За результатами досліджень було встановлено, що всі деззасоби у
0,05%-ній концентрації на гладеньких поверхнях сповільнюють ріст, а на
шерхких — взагалі не діють на Е. соlі та St. aureus. Хлорантоїн,
дезоксон і неохлор повністю інактивують золотистий стафілокок і кишкову
паличку починаючи з 0,1%-ної концентрації вже через 10 хв. Дезефект, що
за своїми хімічними характеристиками є менш ефективним, в 1,5%-ній
концентрації призупиняє ріст мікрофлори на поверхнях тест-об’єктів, а
починаючи з 2,5%-ної концентрації повністю інактивує стафілокок і
кишкову паличку вже через 10 хв (табл.).

Табл. 1. Знезаражуюча здатність дезінфекційних засобів на поверхнях
тест-об’єктів, інфікованих E. сoli та St. aureus

Дезінфектанти

Концент-рація,%

Бетон

Цегла

Кахельна плитка

Нержавію часталь

10 хв

60 хв

10хв

60 хв

10 хв

60 хв

10хв

60 хв

E. coli

Хлорантоїн

0,05

+

+

+

+

0,1

0,5

1,0

Дезоксон

0,05

+

+

0,1

0,5

1,0

Неохлор

0,05

+

+

0,1

0,5

1,0

Дезефект

1,0

+

+

+

+

+

+

1,5

+

+

+

2,5

3,5

 

 

St. aureus

Хлорантоїн

0,05

+

+

+

+

+

0,1

0,5

1,0

Дезоксон

0,05

+

+

0,1

0,5

1,0

Неохлор

0,05

+

+

+

+

+

0,1

0,5

1,0

Дезефект

1,0

+

+

+

+

+

+

1,5

+

+

+

+

+

2,5

3,5

«+» — Наявний ріст, «-» — відсутній picт.

Висновки

Дезінфекційні засоби хлорантоїн, дезоксон, неохлор в 0,1%-ній
концентрації повністю знезаражують Е. соlі та St. aureus на поверхнях
тест-об’єктів через 10 хв. Дезефект знешкоджує збудників
референс-мікроорганізмів починаючи з 2,5%-ної концентрації протягом 10
хв. Ефективні концентрації дезінфектантів відносно
референс-мікроорганізмів співпадають із регламентами щодо їх
застосування.

Список літератури:

Дезінфекція, дезінсекція, дератизація / Методичні вказівки до практичної
роботи для студентів факультету ветеринарної медицини /Литвин В.П.,
Поліщук В.В., Литвиненко В.М., Сорокіна Н.Г — Київ, 2002. — 98 с.

Ощепков В.Г., Аржаков В.Н. Дезинфицирущая активность новых препаратов //
Ветеринария. — 2001. — № 4. — С.44-45.

Поляков А.А. Основы ветеринарной санитарии. — М.: Колос, 1975. — 395 с.

Рекомендації щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з
поверхонь тест-об’єктів та об’єктів ветеринарного нагляду і контролю.
Розглянуті і затверджені науково-методичною радою Державного
департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики
України 23 грудня 2004 р. (протокол № 4). — Видавничий центр
НАУ. — 2005. — 18 с.

Руководство по ветеринарной санитарии / Под ред. А.А. Полякова. — М.:
Агропромиздат, 1986. — 320 с.

Похожие записи