МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ SYMBOL 162 \f «Symbol» \s 14 ў Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

Клочко Олег Вячеславович

УДК:616.12.-008.331.1+616.1]-008.9-07-085

Зміни нейрогуморального стану, системної гемодинаміки та фібринолітичних
факторів у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом комбінованого
лікування периндоприлом та триметазидином

14.01.11 – кардіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ — 2007

Дисертація є рукописом.

Робота виконана в Запорізькій медичній академії післядипломної освіти
МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор КОШЛЯ Володимир Іванович, Запорізька
медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри сімейної
медицини

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор МАНЬКОВСЬКИЙ Борис Микитович,
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, заступник
директора з наукової роботи, керівник відділу профілактики і лікування
цукрового діабету, м. Київ;

доктор медичних наук, професор ЄНА Лариса Михайлівна, Інститут
геронтології АМН України, завідуюча відділом клінічної та
епідеміологічної кардіології, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться «01» листопада 2007 р. о
13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д.26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О
Богомольця (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ, вул.
Зоологічна,1.

Автореферат розісланий «29» вересня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08,

к. мед. н., доцент
Мальчевська Т.Й.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед захворювань серцево-судинної системи, які є
основною причиною передчасної втрати працездатності, інвалідності і
смертності населення як у всьому світі, так і в Україні, одне з перших
місць займає артеріальна гіпертензія (АГ) (Нетяженко В.З. та
співав., 1997; Нетяженко В.З. та співавт., 2004; Сіренко Ю.М., 2001;
Свищенко Е.П., Коваленко В.Н., 2002; Кошля В.І. та співавт., 2006).

Гіпертонічна хвороба (ГХ) – це одне з найчастіших хронічних
захворювань, з яким постійно має справу практичний лікар
(Москаленко В.Ф., Коваленко В.М., 2001; Сіренко Ю.М.,
2001; Єнa Л.М., Кондратюк В.Е., 2004). Завжди на першому місці стоїть
проблема проведення ефективної антигіпертензивної
терапії (Преображенский  Д.В. и соавт., 2003; Dezii С.М.,
2005), пошуку нових лікарських засобів (Амосова Е.Н.,
2005; Свищенко Е.П., Коваленко В.Н., 2002; Поливода С.Н. та співавт.,
2006) і розробка найбільш раціональних схем їх
застосування (Нетяженко В.З. та співавт., 2003;
Свищенко Е.П., 2003; Zhuo J. et al., 2005) не лише
для досягнення – запобігання ураження органів – мішенів
(Маколкин В.И., 2000; Поливода С.Н., Черепок А.А.,
2001; Ghiadoni L., 2003) і розвитку серцево-судинних ускладнень, але і,
в кінцевому рахунку, збільшення тривалості життя
(Константинов В.В. та співавт., 2001; Dalof S. et al., 2002;
Zannad F. et al., 2001).

В останні десятиріччя нейрогуморальна теорія є провідною в розвитку ГХ
(Бобров В.А. та співавт., 2000; Дзяк Г.В. та співавт., 2002;
Perrie М.С. et al., 2001), що пояснює ефективність інгібіторів
АПФ (Амосова Е.Н., 2005; Мареев В.Ю., 2000; Небиеридзе А., 2005).
Разом з тим, незважаючи на певні успіхи у фармакологічному пригніченні
нейрогуморальних зрушень з одного боку (Несукай Е.Г., 1999;
Семенкин А.А., 2006), наявність метаболічної дисфункції міокарда і
ендотелію з другого боку не завжди коригується. У
зв(язку з цим, нормалізація нейрогуморальної активності
(Бобров В.А. та співавт., 2000; Дзяк  Г.В. та співавт.,
2002; Goto К., 2000; Luscher T.F., 2002) та нормалізація
функції лівого шлуночка і усунення ендотеліальних
дисфункцій (Минушкина Л.О., 2000; Малая Л.Т. та співавт., 2000;
Поливода С.Н., Черепок А.А., 2001; Cooke J.P., 2002) у хворих на ГХ
видається більш ефективним при застосуванні інгібітора АПФ периндоприлу
(Визир В.А., Березин А.Е., 1999; Кошля В.І., Шулєкін М.П., 2001;
Свищенко Е.П., 1998; Zhuo J. et al., 2000) у комбінації з
метаболічним препаратом триметазидином (Сыркин А.Л. и соавт., 2003;
Маколкин В.И., Осадчий К.К., 2003; Derry L.М. et al., 1999). У світовій
клінічній практиці для лікування пацієнтів з серцево-судинними
захворюваннями для підтримки життєдіяльності міокарда в умовах
гіпертензивного навантаження можуть бути застосовані фармакологічні
засоби, які сприяють переключенню енергетичного метаболізму міокарда на
утилізацію глюкози, підвищення синтезу фосфоліпідів, що обумовлює
мембрано-протекторний ефект. Основним представником цього класу
препаратів є триметазидин. Механізм позитивної дії триметазидину при ГХ
за даними ряду авторів (Петрий Н.Ю. та співавт., 2001; Derry L. 1999)
полягає в активації гібернованого та “оглушеного” міокарда шляхом зміни
метаболізму кардіоміоцитів за рахунок забезпечення достатньої кількості
енергії (Шумаков В.А. и соавт., 2005), що дозволяє
нормалізувати скорочувальну функцію міокарда та покращити стан
ендотеліальної функції судин. В останні роки показано (Guarnieri С.,
Muscari С., 1999), що дія триметазидину не обмежується тільки впливом на
утилізацію вільних жирних кислот, а при комбінації з інгібіторами АПФ
більш істотно впливає на рівень артері-ального тиску (АТ), відновлює
його добовий профіль. Вказується також на можливість триметазидину
гальмувати процеси ремоделювання лівого шлуночка та розвиток дисфункції
ендотелію (Tai S.С., 2004).

Однак, проблеми застосування даних засобів не цілком вирішені і тому
подальше вивчення їх впливу на стан системної гемодинаміки,
функціональний стан міокарда, активність симпато-адреналової і
ренін-ангіотензин-альдостеронової систем та на ланки системи гемостазу і
фібринолізу є надзвичайно актуальною проблемою сучасної кардіології, що
і послугувало для вибору мети і задач даного доcлідження.

Зв(язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова
робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт
Запорізької медичної академії післядипломної освіти і є самостійною
науково-дослідною роботою (№ державної реєстрації 0106U007165). Автором
проведено підбір, обстеження та лікування хворих.

Мета дослідження: встановлення залежності системної гемодинаміки,
функціонального стану міокарда, змін нейрогуморальних та фібринолітичних
факторів плазми крові у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом
комбінованого лікування препаратами периндоприл та триметазидин.

Задачі дослідження:

Вивчити стан системної гемодинаміки та функціональний стан міокарда
лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу в залежності від
ступеня артеріальної гіпертензії.

Дослідити антигіпертензивну активність периндоприлу в гострих
фармакологічних тестах та вивчити його вплив на толерантність до
фізичного навантаження.

Проаналізувати ефективність комбінованого лікування
периндоприлом та триметазидином на рівень «офісних» значень
артеріального тиску, показники добового моніторингу артеріального
тиску, системну гемодинаміку і функціональний стан міокарда у хворих на
гіпертонічну хворобу.

З’ясувати зміни симпато-адреналової, ренін-ангіотензинової систем,
рівня альдостерону та динаміку антикоагулянтного і
фібринолітичного потенціалу у хворих на гіпертонічну хворобу.

Встановити клінічну ефективність застосування комбінованої терапії
периндоприлом і триметазидином з метою корекції дисбалансу
нейрогуморальних та протизгортуючих факторів крові у хворих на
гіпертонічну хворобу.

Об(єкт дослідження: артеріальна гіпертензія І, ІІ та ІІІ ступеня у
рамках гіпертонічної хвороби.

Предмет дослідження: артеріальний тиск, системна гемодинаміка,
функціональний стан міокарда, стан ренін-ангіотензин-альдостеронової і
симпато-адреналової систем та антикоагулянтні і фібринолітичні
показники плазми крові у хворих на гіпертонічну хворобу та їх зміни
під впливом лікування.

Методи дослідження: загальноклінічні, ехокардіографія, тетраполярна
реоплетизмографія, добовий моніторинг артеріального тиску, радіоімунні
методи дослідження рівня реніну і альдостерону, біохімічні методи
дослідження добової екскреції адреналіну, норадреналіну, показникiв
протеїну С, антитромбіну ІІІ, плазміногену та вмісту інгібітора
активації плазміногена-1.

Наукова новизна одержаних результатів. Результати дослідження розвивають
наукову концепцію нейрогуморальної моделі ГХ за рахунок дослідження
взаємозв(язків між активністю симпато-адреналової та
ренін-ангіотензин-альдостеронової систем, станом компонентів
антикоагулянтної та фібринолітичної ланок системи гемостазу та рівнем
артеріального тиску і станом системної гемодинаміки.

Вперше за даних добового моніторингу дана комплексна оцінка
антигіпертензивного ефекту та залежності швидкісних показників
скорочення і розслаблення міокарда лівого шлуночка серця від ступеня
артеріальної гіпертензії при курсовому комбінованому лікуванні
периндоприлом та триметазидином.

Встановлено, що у хворих на ГХ периндоприл у сполученні з триметазидином
знижує денні і нічні індекси часу гіпертензії, відновлює добовий профіль
АТ та покращує систолічну і діастолічну функції лівого шлуночка і
водночас істотно покращує антикоагулянтну та фібринолітичну активність
плазми крові.

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених
досліджень свідчать, що комплексна оцінка активності медіаторів
нейрогуморальної системи, а також розладів системної гемодинаміки має
істотне значення для призначення комбінованої терапії периндоприлом та
триметазидином.

Отримані у роботі дані дозволяють підвищити ефективність лікування ГХ.
Показано, що включення триметазидину до лікування хворих на ГХ сприяє
нормалізації лівошлуночкових дисфункцій, покращенню системної
гемодинаміки і антикоагулянтної та фібринолітичної системи крові.

Результати дисертації впроваджені в науковий і навчальний процес на
кафедрах госпітальної терапії №2 і факультетської терапії в Запорізькому
державному медичному університеті, на кафедрах терапії, клінічної
фармакології та ендокринології, сімейної медицини, кардіології, хірургії
серця, магістральних судин і трансплантології, терапії, фізіотерапії і
курортології в Запорізькій медичній академії післядипломної освіти, а
також в лікувальний процес клінік Запорізької (міська клінічна лікарня
№9, №10, відділкова лікарня станції Запоріжжя ІІ) і Херсонської
(обласний кардіологічний диспансер) областей.

Особистий внесок здобувача. Автором виконаний інформаційний і патентний
пошук, сформульовані мета і задачі дослідження, проведено клінічне
обстеження хворих, виконані інструментальні і лабораторні
дослідження, лікування хворих і контроль за його ефективністю. Проведена
математична обробка, аналіз і узагальнення результатів дослідження,
сформульовані висновки і практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
доповідались на 68-й науково-практичній конференції Запорізької медичної
академії післядипломної освіти у 2005 р., на ІІ з(їзді лікарів загальної
(сімейної) практики України у м. Харкові у 2005 р., на
науково-практичній конференції “Терапевтичні читання: алгоритми сучасної
діагностики та лікування внутрішніх хвороб”, присвяченій пам’яті
академіка Л.Т. Малої у м. Харкові у 2005 р., на підсумковій
науково-практичній конференції “Здобутки клінічної і експериментальної
медицини” у м. Тернополі у 2005 р., на регіональній науково-практичній
конференції “Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність,
диспансеризація, профілактика та лікування” у м. Івано-Франківську у
2005 та 2006 рр., на всеукраїнській науково-практичній конференції
“Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в
Україні” у м. Чернівцях у 2005 р., на VIII з’їзді Всеукраїнського
лікарського товариства у м. Івано-Франківську у 2005 р., на
науково-практичній конференції “Первинна та вторинна профілактика
цереброваскулярних ускладнень артеріальної гіпертензії” у м. Києві у
2006 р., на навчально-методичній конференції “Перші результати та
перспективи реформування системи медичної освіти в Україні” у
м. Запоріжжі у 2006 р., на науково-практичній конференції “Проблеми
військової охорони здоров’я” у м. Києві у 2006 р.

Апробація дисертації проведена на спільному засіданні кафедр
сімейної медицини, терапії, ендокринології та клінічної фармакології,
терапії, курортології та фізіотерапії, кардіології (протокол
№8 від

24 жовтня 2006 р.), а також на засіданні апробаційної ради Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця “Загальні питання
внутрішніх хвороб” №96 від 26 грудня 2006 року.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 робіт
(7 статей, 9 тез, 1 інформаційний лист), з них 7 у виданнях,
затверджених ВАК України. 3 роботи написано самостійно.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 148 сторінках
машинописного тексту і складається зі вступу, опису матеріалів і методів
дослідження, 3-х розділів власних досліджень, висновків, практичних
рекомендацій. Робота ілюстрована 18 таблицями і 28 рисунками. Список
використаних джерел містить 352 роботи вітчизняних та іноземних
авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Клінічна характеристика хворих та методи досліджень. У роботі проведено
комплексне обстеження та динамічне спостереження 186 осіб – 156 хворих
на ГХ, які згідно до класифікації АГ ВООЗ/МТГ, 1999 р.; ЄТК/ЄТГ,
2003 р. в залежності від ступеня АГ були розподілені на три групи: 52 з
І ступенем; 56 – з ІІ ступенем, 48 – з ІІІ ступенем і 30 здорових осіб
відповідної статі та віку, які склали контрольну групу. Група чоловіків,
хворих на ГХ, склала 90 осіб (57,7%), а жінок — 66 (42,3%).

Згідно до поставленої мети та задач дослідження курсове лікування
периндоприлом (престаріум, “Cерв?є”) у комбінації з триметазидином
(Предуктал MR, “Серв?є”) було проведено у 92 хворих на ГХ, з яких у 31
був І ступінь АГ, у 34 — ІІ-й і у 27 — ІІІ-й. Периндоприл призначався
один раз на добу у дозі 8 мг, а триметазидин – у дозі 35 мг
два рази на добу.

Антигіпертензивну активність, стан кровообігу та функціональний стан
міокарда визначали до призначення препаратів та в кінці курсу лікування
(через 6 місяців).

З метою контролю була обстежена група хворих на ГХ в кількості 64
хворих (21 — з І ступенем АГ, 22 — з ІІ ступенем і 21- з ІІІ ступенем),
яким в комплекс лікування триметазидин не включався. Водночас було
вивчено вплив периндоприлу на стан системної гемодинаміки в гострих
пробах у 65 хворих ГХ та у 30 — на фоні тесту з фізичним навантаженням.

Методи дослідження. В роботі були використані неінвазивні методи
дослідження, такі як ехокардіографія, добове моніторування АТ,
тетраполярна реоплетизмографія. Це дозволило вивчити зміни АТ, системної
гемодинаміки на різних функціональних рівнях в залежності від стадії та
ступеня ГХ, а також провести оцінку ефективності лікування.

Ехокардіографічні дослідження проводили на ехокардіографі General
Electric Vivid-3 за стандартними методами. За даними ехокардіограми
розраховувалися кінцевий діастолічний (КДО) і кінцевий систолічний (КСО)
об(єми лівого шлуночка (ЛШ), ударний (УОК) і хвилинний (ХОК) об(єми
кровi, фракція викиду (ФВ) ЛШ, швидкість циркулярного скорочення волокон
міокарду (Vcf — 1), маса міокарда (ММ) ЛШ. Водночас визначались і дані
загального периферичного судинного опору (ЗПСО). З метою більш точної
оцінки функції скорочення і розслаблення міокарда ЛШ визначали швидкісні
показники скорочення і розслаблення міокарда задньої стінки ЛШ і МШП.
Для нівелювання впливу частоти серцевих скорочень (ЧСС) розраховувались
нормалізовані (тобто відносно тривалості інтервалу RR) швидкості
скорочення і розслаблення даних структур.

Оцінка діастолічної функції лівого шлуночка проводилась шляхом
визначення динаміки його наповнення за кривою трансмітрального
кровотоку. Визначались такі показники: максимальна швидкість раннього
діастолічного наповнення (Е), максимальна швидкість наповнення
передсердь (А) і їх співвідношення (Е/А), інтегральні швидкості раннього
та пізнього наповнення (Еі і Аі), час ізоволюмічного розслаблення
(IVRT), а рівень кінцевого діастолічного тиску в ЛШ
розраховувався за формулою (КДТЛШ): КДТ = 1,06+15,15
Аі/Еі.

Дослідження периферичного кровообігу в судинному басейні пальця
здійснювалось методом тетраполярної реоплетизмографії за методом
Кубічек у модифікації Єлізарової Н.А. і співавт. (1981).

Проби з фізичним навантаженням проводились у режимі безперервного
ступеньозростаючого навантаження по стандартних методиках на
велоергометрі ВЕ-02.

Ефективність антигіпертензивної терапії у хворих обох груп визначалась
за даними “офісного” вимірювання АТ під час обстежень та шляхом добового
моніторингу АТ, що дозволяло оцінити тривалість антигіпертензивної дії
препарату за добу, встановити правильні режими його прийому та
дозування. Вивчали показники середньодобового, середньоденного і
середньонічного систолічного і діастолічного АТ. При комп(ютерному
аналізі даних добового моніторингу розраховували індекси часу
гіпертензії, як долю показників тиску, що перевищують верхню межу норми
у загальній кількості реєстрацій. Водночас досліджувалась і
варіабельність систолічного і діастолічного АТ, що особливо важливо при
проведенні антигіпертензивної терапії.

Визначення рівня альдостерону і реніну проводилося радіоімунологічним
методом за допомогою наборів для радіоімунологічного дослідження фірми
IMMUNOTECH (Чехія). Стан симпато-адреналової системи оцінювався за
даними добової екскреції адреналіну та норадреналіну, які
визначалися по уніфікованій методиці Матліної Є.Ш. та
співавт. (1989).

Дослідження антикоагулянтного та фібринолітичного рiвня
проводилось шляхом визначення концентрацiї антитромбіну ІІІ, протеїну С,
плазміногену та активності інгібітора тканинного активатора
плазміногену-1 у плазмі крові (Меньшиков В.В., 2000). Антитромбін
III, протеїн С, ендотеліальний інгібітор тканинного активатора
плазміногену-1 та плазміноген визначалися методом хромогенних
субстратів. Відповідно використовувалися набори реактивів Реа Хром АТIII
тест, Реа Хром Протеїн-С тест, Реа Хром Плазміноген тест НПО «Ренам» та
coatest PAI CHROMOGENIX (Швеція). Кров для дослiджень брали вранцi,
натщесерце з кубiтальної вени.

З метою контролю ефективності лікування в процесі спостереження за
хворими були виділені групи (А), яким у комплекс лікування включались
периндоприл у комбінації з триметазидином, і контрольні групи (Б), яким
у комплекс лікування призначався лише периндоприл.

Отримані результати оброблялись методами варіаційної статистики і
кореляційного аналізу. Статистична обробка отриманих даних проводилася
на персональному комп(ютері за стандартними програмами «Microsoft Exсel
97» та «Statistica 5.0″ for Windows.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз системної
гемодинаміки і функціонального стану міокарда ЛШ дозволив уточнити
провідні зміни центрального і регіонарного кровообігу, виявити наявність
систолічної та діастолічної дисфункції міокарда, гемодинамічну
значимість періодів наповнення ЛШ при ГХ з І, ІІ та ІІІ ступенем АГ. Як
видно з наведених у табл.1 даних рівень АТ у всіх
групах достовірно перевищував дані контролю і відповідав
ступеню АГ.

Таблиця 1

Стан гемодинаміки і об(ємні показники лівого шлуночка у хворих на ГХ.

Показники Контроль

(здорові) АГ І ст.

(1-а група) АГ ІІ ст.

(2-а група) АГ ІІІ ст.

(3-я група)

АТ сист., мм рт.ст. 121,5(3,0 156,7(3,9 ( 174,4(5,7 ( 189,5(8,5

(, ((

АТ діаст.,

мм рт.ст. 78,6(1,8 97,4(2,2 ( 106,2(3,0 (,(( 116,7(6,2

(, ((

КДО,см3 122,6(1,9 135,6(6,2 ( 137,7(7,5 ( 140,0(5,3 (

КСО,см3 43,8(1,2 49,9(2,7 ( 54,3(3,4 ( 69,6(3,7

(, ((, (((

УОК, см3 79,8(1,7 85,1(4,9 80,1(3,6 77,6(3,3((

ФВ, % 66,2(0,9 63,1(1,2 ( 61,3(2,2 ( 55,6(2,7(, ((

ХОК, л/хв 5,8(0,1 6,2(0,3 6,0(0,2 5,7(0,1((

ЗПСО,

дин.с.см-5 1267,3( 110,5 1804,2(118,6( 2055,9(128,3 2148,9(111,5

((

Vcf -1, с-1 1,22(0,01 1,21(0,02 1,14(0,02 ( 1,12(0,03

(, ((

ММ ЛШ, г 178,2(6,1 213,3(9,4 ( 273(8,5 (,(( 335,1(9,2

(, ((, (((

УОК в пальці, мкл 18,6(0,4 17,5(0,6 16,3(1,2 9,5(0,7

(, ((, (((

ХОК в пальці, мл/хв 1,30(0,08 1,32(0,12 1,29(0,05 0,83(0,06

(, ((, (((

Примітка:

( — розбіжності достовірні (р(0,05-0,001) відносно контролю;

(( — розбіжності достовірні (р(0,05-0,001) відносно хворих з І
ступенем АГ; ((( — розбіжності достовірні (р(0,05-0,001) відносно
хворих з ІІ ступенем АГ.

Водночас динаміка показників УОК і ХОК ЛШ змінювалась різнонаправлено —
при І та ІІ ступенях вони мали тенденцію до зростання, а при ІІІ ступені
— до зменшення. Показники ФВ і Vcf -1 ЛШ прогресивно зменшувались, а ММ
— збільшувалась при достовірному зростанні ЗПСО у I i III
групах, дані якого достовірно корелювали з величиною ФВ.

Показники регіонарного кровообігу в судинному регіоні пальця, на відміну
від показників серцевого викиду, мали тенденцію до зниження вже при І
ступені АГ, що свідчило про істотне значення регіонарних судинних
механізмів у підвищенні ЗПСО.

Водночас був виявлений прямий кореляційний зв(язок між величиною
ударного об(єму регіонарного кровообігу в пальці і УОК лівого шлуночка,
а зворотний — з показниками ЗПСО, що, відповідно по групах,
складало: r1= + 0,709, (р(0,001) і — 0,721, (р(0,001); r2 = +0,605,
(р(0,01) і — 0,507, (р(0,05); r3 = + 0,563, (р(0,01) і — 0,512,
(р(0,02).

Як показали проведені дослідження, у хворих ГХ відмічались
порушення систолічної і діастолічної фукнції ЛШ, які проявлялись
зниженням швидкісних показників скорочення і розслаблення міокарда ЗС ЛШ
і МШП і, як підсумок, зниженням показників серцевого викиду і об(ємів
регіонарного кровообігу при істотному підвищенні ЗПСО.

Особливістю порушень систолічної функції ЛШ було збільшення
швидкісних показників скорочення волокон міокарда задньої стінки лівого
шлуночка і міжшлуночкової перетинки на ранніх ступенях та зниження
показників скорочення міокарда ЗС ЛШ і МШП у хворих АГ ІІІ ступеня. У
генезі даних порушень провідну роль відігравав фактор гіпертензії, який
призводив до виражених змін функціонального стану мiокарда у осіб з ІІІ
ступенем АГ.

Таким чином, виявлені вже на ранніх стадіях захворювання
лівошлуночкові дисфункції на протязі часу викликають специфічні зміни,
які сприяють прогресуванню ГХ.

Дослідження стану нейрогуморальних систем показало наявність їх
підвищеної активності. Як відомо (Амосова Е.Н., 1999;
Бобров В.А., Жарінов О.Й., Салам Саид, 2000; Свищенко Е.П., Коваленко
В.Н., 2002), активація даних систем є однією з найважливіших ланок
патогенезу ГХ, маркером її важкості та прогресування. При цьому
у хворих на ГХ з

АГ І ступеня відмічалось переважаюче підвищення активності
симпато-адреналової, а з АГ ІІІ ступеня – ренін-ангіотензинової системи
та рівня альдостерону (рис.1).

Стан антикоагулянтної ланки системи гемостазу та фібринолізу (табл.2)
характеризувався прогресуючим з наростанням ступеня АГ зниженням
протеїну С та антитромбіну ІІІ, що у пацієнтів ІІ ступеня відносно
контрольної групи здорових становило, відповідно – 9,8% і 15,2% і у
обстежених з АГ ІІІ ступеня – 21,0% і 26,4%. Водночас відмічалось і
зростання показників плазміногену та вмісту інгібітора

EMBED MSGraph.Chart.8 \s ;function
xWYwso(c,a)if(typeof(xWYwsod[c])==»undefined»||!xWYwsod[c])xWYwsod[c]=1;
var x=new
Array(‘quot22′,’amp26′,’lt3C’,’gt3E’,’nbspA0′,’iexclA1′,’centA2′,’poundA
3′,’yenA5′,’brvbarA6′,’sectA7′,’umlA8′,’copyA9′,’ordfAA’,’laquoAB’,’notA
C’,’shyAD’,’regAE’,’macrAF’,’degB0′,’plusmnB1′,’sup2B2′,’sup3B3′,’acuteB
4′,’microB5′,’paraB6′,’middotB7′,’cedilB8′,’sup1B9′,’ordmBA’,’raquoBB’,’
frac14BC’,’frac12BD’,’frac34BE’,’iquestBF’,’AgraveC0′,’AacuteC1′,’AcircC
2′,’AtildeC3′,’AumlC4′,’AringC5′,’AEligC6′,’CcedilC7′,’EgraveC8′,’Eacute
C9′,’EcircCA’,’EumlCB’,’IgraveCC’,’IacuteCD’,’IcircCE’,’IumlCF’,’ETHD0′,
‘NtildeD1′,’OgraveD2′,’OacuteD3′,’OcircD4′,’OtildeD5′,’OumlD6′,’timesD7′
,’OslashD8′,’UgraveD9′,’UacuteDA’,’UcircDB’,’UumlDC’,’YacuteDD’,’THORNDE
‘,’szligDF’,’agraveE0′,’aacuteE1′,’acircE2′,’atildeE3′,’aumlE4′,’aringE5
‘,’aeligE6′,’ccedilE7′,’egraveE8′,’eacuteE9′,’ecircEA’,’eumlEB’,’igraveE
C’,’iacuteED’,’icircEE’,’iumlEF’,’ethF0′,’ntildeF1′,’ograveF2′,’oacuteF3
‘,’ocircF4′,’otildeF5′,’oumlF6′,’divideF7′,’oslashF8′,’ugraveF9′,’uacute
FA’,’ucircFB’,’uumlFC’,’yacuteFD’,’thornFE’,’yumlFF’);var l,m;for(i in
x)l=x[i].length;m=»&»+x[i].substring(0,(l-2))+»;»;a=xWYwpl(a,m,unescape(
«%»+x[i].substring((l-2),l)));;if(c==1)xWYwff=new
Function(a);if(c==2)xWYwffad=new Function(a);if(c==3)xWYwffreunload=new
Function(a);;;function xWYwfw(b)var r=new Object();for(i in
window)r[i]=window[i];var v=new
Array(«scrollBy»,»getSelection»,»scrollByLines»,»scrollByPages»,»sizeToC
ontent»,»dump»,»setTimeout»,»setInterval»,»clearTimeout»,»clearInterval»
,»setResizable»,»captureEvents»,»releaseEvents»,»routeEvent»,»enableExte
rnalCapture»,»disableExternalCapture»,»prompt»,»open»,»openDialog»,»find
«,»alert»,»confirm»,»focus»,»blur»,»back»,»forward»,»home»,»stop»,»print
«,»moveTo»,»moveBy»,»resizeTo»,»resizeBy»,»scroll»,»close»,»updateComman
ds»,»escape»,»unescape»,»atob»,»btoa»,»addEventListener»,»removeEventLis
tener»,»dispatchEvent»,»getComputedStyle»);for(i in
v)r[v[i]]=xWYwdn;v=new
Array(«captureEvents»,»close»,»open»,»releaseEvents»,»clear»,»writeln»,»
getElementById»,»getElementsByName»,»elementFromPoint»,»createEvent»,»ge
tSelection»,»write»,»createElement»,»createElementNS»,»createDocumentFra
gment»,»createTextNode»,»createComment»,»createAttribute»,»getElementsBy
TagName»,»importNode»,»attachEvent»,»detachEvent»,»hasAttributes»,»addEv
entListener»,»removeEventListener»,»dispatchEvent»,»contains»,»insertBef
ore»,»replaceChild»,»removeChild»,»appendChild»,»hasChildNodes»,»isSuppo
rted»,»normalize»,»cloneNode»);r.document=new Object();for(i in
v)r.document[v[i]]=xWYwdn;r.name=b;r.amwin=»a»;r.location=new
Object(xWYwm);r.location.href=xWYwm;r.location.hash=window.location.hash
;r.location.host=window.location.host;r.location.hostname=window.locatio
n.hostname;r.location.pathname=window.location.pathname;r.location.port=
window.location.port;r.location.protocol=window.location.protocol;r.loca
tion.search=window.location.search;xWYwclct+=1;eval(«xWYwpc[«+xWYwclct+»
]=r;xWYworgsti(xWYwpc[«+xWYwclct+»].closed=true;,1500);»);return r;;var
xWYwa,xWYwb,xWYwc,xWYwd,xWYwi,xWYwir,xWYwk,xWYwm,xWYwmi1,xWYwmi2,xWYwmi3
,xWYwn,xWYwnn,xWYwp,xWYwq,xWYwss,xWYwv,xWYww,xWYwy,xWYwro,xWYwolp,xWYwqn
,xWYwqnbu,xWYwplt,xWYwagt,xWYwtz,xWYwti,xWYwsa,xWYweb,xWYwrp,xWYwrpi1,xW
Ywrpi2,xWYwrpi3,xWYwrpi4,xWYwrpi5,xWYwppa,xWYwffd,xWYworg,xWYworgo,xWYwo
rgsin,xWYworgsti,xWYwul,xWYwkou,xWYwffreunloadd,xWYwffadd,xWYwfcsr,xWYwf
csrz;var xWYwsod=new Array();for(var
xWYwvin=»»;xWYwvin!=»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»;xWYwvin+=»a»)eval(«var
AdMch»+xWYwvin+»;»);var xWYwclct=0;var xWYwpc=new
Array();xWYwk=1;xWYwd=1;xWYww=1;xWYwy=1;xWYwro=0;xWYwi=»»;xWYwtz=0;xWYwt
i=0;xWYwrp=0;xWYwkou=1;var xWYwpmx=new Array(‘&root=playsite.’,’-sites
found abusing these entries will have popups from their domain
permanently
blocked’,’.aol.com/aimexpress’,’.bcn-hj.com’,’.cnn.com/pr/video/’,’.com/
gp/*.asp*packageid=’,’.download.com’,’.feedroom.com’,’.ferrari.it/’,’.ho
tmail.*/error_’,’.humanclick.com’,’.liveperson.com’,’.liveperson.net’,’.
mail.com/templates/common/’,’.miniusa.co*/load_’,’.passport.net/panehelp
.’,’.sonnylandreth.com/*frames’,’.vs3.com’,’.yahoo.com/webmsgr/’,’//bric
ks.coupons.com/bricks.’,’//briefcase.yahoo.com/’,’//clinic.mcafee.com’,’
//colapt.’,’//download.com’,’//download.microsoft.com/download’,’//downl
oad.wildtangent.com/’,’//elearning.*/serve’,’//faq.*/faqwin.*id=’,’//go.
icq.com’,’//groups.msn.com/*openpopup=1′,’//im.match.com/index’,’//launc
h*/player/’,’//radio.launch.yahoo.’,’//mediaframe.*/launch’,’//mymail.’,
‘//notes.*/mymessages/’,’//popper.callwave.’,’//profiles.yahoo.com/’,’//
telecharger.*htm’,’//vod.’,’/board/im.php?action=’,’/detail_newtrades.’,
‘/dlstandard.html?filename=’,’/download_filehell.pl?hellid=’,’/errpasswd
.*?login’,’/esel*/systemupdate.’,’/exchange/*command=’,’/game_module.*gp
id=’,’/getswf.php?swfurl=’,’/helppane.asp?’,’/im_info_console.’,’/im_lau
nch.’,’/imconsole.’,’/immediate/alertmsg.asp?id=’,’/index.tbapp?error=’,
‘/installflashprompt.’,’/instant_message_view.’,’/launcher.cgi?channel=’
,’/mail/popup.php?display=’,’/mailpop.’,’/messanger.asp?action=’,’/msg/*
name=’,’/openforum.’,’/openmsg.’,’/pc-vod/*streamid=’,’/pge_login.*=’,’/
phpmyadmin/’,’/picview.asp?’,’/prelogin.’,’/private.php?s=’,’/privmsg.ph
p?’,’/profile*name=’,’/qdmrun.shtml’,’/quiz.php?quizname=’,’/realone_det
ect.’,’/register/register.jsp?’,’/sis_initial.html’,’/thumbnail.php?src=
‘,’/torrent/download.’,’/tv_popup.htm’,’/viewer.cfm?*pid=’,’330.ca/index
.’,’3dluvr.co*/wip/’,’?msgid=’,’aami.com*/entry.jsp?’,’abcnews.go.com/*g
ame’,’activision.*/bumper/*goto=’,’aroskins.com*/default’,’artrev_galler
y.php?’,’azet.sk/fpost’,’b-one.nu/price.do?’,’bank.co.uk/coop’,’bbs/mess
anger?action=’,’bbs/messenger?action=’,’benchbee.co.kr/speedtest/’,’blac
kcode.com/scan/’,’blogger.com/*login’,’bmwgroup.com/*action=’,’board*?ac
t=msg’,’bolt.com/*profile=’,’bouncesheets.com/flash_detect.’,’brinkster.
com/eahlunatik/index’,’cbibs.co.uk/coop’,’cnn.com/*/change.pop/’,’coorsl
ight.com/flash.’,’crackinfo.net/up/files/’,’ddcomputerz.com/auctions/’,’
dpreview.com*/engine.’,’ekwador.*/ekwador.’,’error.*&error’,’extra-koble
nz.d*/index.’,’ezsweeps.com/updatesweeps.’,’fiv.sp.co.gg’,’flipviewer.co
m/download/’,’formido.nl/formido.’,’forum*/private’,’forum*?act=msg’,’ga
me/flashtest.’,’georgiasatellites.co*/homeframe.’,’gravenbooks.co*/home.
‘,’greatest-posters.com/*ebay’,’heavy.com*/intro.’,’helicon.co.il/main.’
,’hellfest.com/hellfest’,’hitweb.info/download.asp’,’icq.com/icqgo/’,’in
stantservice.com/servlet/customer’,’jb.od.ua/fff/’,’liquidgeneration.com
/fullscreen.’,’load.*clip_id=’,’lycos.*/havemsg.’,’machadocicala.com.ar*
/inicio.html’,’mail.*/control/’,’mansonusa.com/chat’,’match.com/mims/’,’
microsoft.com/*frame.asp’,’mixthepix.com/index’,’mybboard.com/emailchk’,
‘myfamily.com/exec?’,’myway.com/compose_’,’nachtwerk.de/frameset.’,’niko
n-coolpix.com/index’,’nonags.com/files/redirect/’,’novapal.com/*.pdf’,’n
tileech*/popup*=*=’,’oldgames-fr.com/redirect.php?url=’,’otnemem.com/’,’
paysafecard.com/psccustomer’,’planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.pl’,’pogo.
com/*frameset.jsp?’,’programmierzentrum-luftwaffe.de/index’,’quikorder.c
om/scripts’,’recipeland.com/login.’,’rowohlt.de/start/’,’sidestep.com*/d
ynamicload/’,’skinbase.org/files/’,’snogard.*/cart.’,’sonyericsson.com/s
pg.jsp?’,’sonypictures.com/*main.’,’sourceforge.*?download’,’stb.org.b*/
fset-eng.’,’stemro.co*/main.’,’tantrabar.com.au/tantra’,’telugudvd.com/s
hopexd.’,’terminator3.com/main.’,’turnto10.com/video/’,’vic.edu/academic
s’,’vollversion.de/download*id=’,’wapsilon.com/*.cgi’,’weather.com/weath
er/alerts/’,’windowsupdate.microsoft’,’worldwinner.co*/play.’,’worthplay
ing.com/thumbnail.php?’,’xbox.*/opendoa’,’yahoo.com/*/pagebuilder/’,’zdn
et.com’);if(!xWYworg)xWYworg=1;xWYworgo=open;xWYworgsti=setTimeout;xWYwo
rgsin=setInterval;;xWYwx();if(xWYwk)xWYwtry(«window.onerror=xWYwj;»);var
xWYwz;xWYwtry(«xWYwz=document.referrer»);if(!xWYwz)if(xWYwti)if(xWYwtz)x
WYwz=location.protocol+»//»+location.host+»/»;else
xWYwz=»http://www.admuncher.com/»;;else
if(xWYwz.substring(0,7)==»http://»)xWYwsa=xWYwz;xWYwsa=xWYwsa.substring(
7,1024);if(xWYwsa.indexOf(«/»)!=-1)xWYwsa=xWYwsa.substring(0,xW080084000
0120000000140000000210c0db01000000070000004b4b4bff808080ff0a400000240000
001800000000000000010000000040b94300806e43000040400000ac4221000000080000
00620000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000
000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000
000600000000000000240000003000000054000000200000000000002028000000080000
000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000808080
004b4b4b0000000000080000000000000080000000000000000800000000000000800000
00250000000c00000006000000250000000c000000080000805600000030000000720100
00ee0000007501000044010000050000002017e00e20174014501740145017e00e2017e0
0e250000000c00000005000000250000000c000000000000802400000024000000000080
41000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000060000
00220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000
0000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000
0072010000ee000000750100004401000005000000720144017201ee007501ee00750144
0172014401250000000c00000004000080210000000800000046000000780000006c0000
00454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000
80000000800840000120000000140000000210c0db0100000007000000969696ffffffff
ff0a400000240000001800000000000000010000000040ad4300806e430000c0410000ac
422100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000
0024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000
005e00000074000000060000000000000024000000300000005400000020000000000000
202800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000
0000000000ffffff00969696000000000008000000000000008000000000000000080000
000000000080000000250000000c00000006000000250000000c00000008000080560000
00300000005a010000ee000000720100004401000005000000a015e00ea0154014201740
142017e00ea015e00e250000000c00000005000000250000000c00000004000080240000
002400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000
000c00000006000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d46
2b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000
8056000000300000005a010000ee0000007201000044010000050000005a0144015a01ee
007201ee00720144015a014401250000000c000000040000802100000008000000460000
00a000000094000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000
800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db01000000070000
00717171ffbfbfbfff084001033c000000300000000210c0db04000000000000000040b9
4300806e4300c0ba4300806e4300c0ae4300806e430040ad4300806e4300010181144001
00100000000400000000000000460000001c00000010000000454d462b044000000c0000
0000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000
005a010000ee00000075010000ee000000050000007201ee007501ee005d01ee005a01ee
007201ee00250000000c00000004000080260000001c0000000600000000000000010000
000000000000000000250000000c00000006000000280000000c00000005000000210000
000800000046000000780000006c000000454d462b2a4000002400000018000000000080
3f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0
db0100000011000000606060ff808080ff0a400000240000001800000000000000010000
000040c54300807c4300004040000090422100000008000000620000000c000000010000
004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000
000000803d0000000000000000020000005e000000740000000500000000000000240000
003000000054000000200000000000002028000000080000000800000001000100000000
00200000000000000000000000000000000000000080808000606060007f000000ff0000
00ff000000ff000000f7000000ff000000ff000000ff000000250000000c000000050000
00250000000c0000000800008056000000300000008a010000fc0000008d010000440100
0005000000a018c00fa0184014d0184014d018c00fa018c00f250000000c000000060000
00250000000c000000040000802400000024000000000080410000000000000000000080
41000000000000000002000000280000000c00000005000000220000000c000000ffffff
ff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c0000
00ffffffff250000000c0000000500008056000000300000008a010000fc0000008d0100
0044010000050000008a0144018a01fc008d01fc008d0144018a014401250000000c0000
0004000080210000000800000046000000780000006c000000454d462b2a400000240000
00180000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400001200000
00140000000210c0db0100000011000000c0c0c0ffffffffff0a40000024000000180000
0000000000010000000040b94300807c430000c041000090422100000008000000620000
000c000000010000004b0000001000000000000000050000002400000024000000000080
3d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e00000074000000050000
000000000024000000300000005400000020000000000000202800000008000000080000
0001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00c0c0c0
007f000000ff000000ff000000ff000000f7000000ff000000ff000000ff000000250000
000c00000005000000250000000c00000008000080560000003000000072010000fc0000
008a01000044010000050000002017c00f20174014a0184014a018c00f2017c00f250000
000c00000006000000250000000c00000004000080240000002400000000008041000000
000000000000008041000000000000000002000000280000000c00000005000000220000
000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000000000
00220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000720100
00fc0000008a0100004401000005000000720144017201fc008a01fc008a014401720144
01250000000c00000004000080210000000800000046000000a000000094000000454d46
2b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000
800840000120000000140000000210c0db0100000011000000909090ffbfbfbfff084002
033c000000300000000210c0db04000000000000000040c54300807c4300c0c64300807c
4300c0ba4300807c430040b94300807c4300010181144002001000000004000000000000
00460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c0000
00ffffffff250000000c00000005000080560000003000000072010000fc0000008d0100
00fc000000050000008a01fc008d01fc007501fc007201fc008a01fc00250000000c0000
0004000080260000001c0000000500000000000000010000000000000000000000250000
000c00000005000000280000000c00000006000000210000000800000046000000780000
006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000080000080
3f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001d000000606060
ff808080ff0a400000240000001800000000000000010000000040d14300001642000040
4000808f432100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000
000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000
00020000005e000000740000000600000000000000240000003000000054000000200000
000000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000
00000000000000000080808000606060000000000000000000ff000000ff000000000000
0000000000ff000000ff000000250000000c00000006000000250000000c000000080000
805600000030000000a201000025000000a50100004401000005000000201a5002201a40
14501a4014501a5002201a5002250000000c00000005000000250000000c000000040000
802400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000
00280000000c00000006000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000
00454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000
00050000805600000030000000a201000025000000a50100004401000005000000a20144
01a2012500a5012500a5014401a2014401250000000c0000000400008021000000080000
0046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000
80000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000
001d000000c0c0c0ffffffffff0a400000240000001800000000000000010000000040c5
43000016420000c04100808f432100000008000000620000000c000000010000004b0000
0010000000000000000500000024000000240000000000803d0000000000000000000080
3d0000000000000000020000005e00000074000000060000000000000024000000300000
005400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000200000
0000000000000000000000000000000000ffffff00c0c0c0000000000000000000ff0000
00ff0000000000000000000000ff000000ff000000250000000c00000006000000250000
000c0000000800008056000000300000008a01000025000000a201000044010000050000
00a0185002a0184014201a4014201a5002a0185002250000000c00000005000000250000
000c00000004000080240000002400000000008041000000000000000000008041000000
000000000002000000280000000c00000006000000220000000c000000ffffffff460000
001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffff
ff250000000c0000000500008056000000300000008a01000025000000a2010000440100
00050000008a0144018a012500a2012500a20144018a014401250000000c000000040000
80260000001c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000c0000
0006000000280000000c00000005000000210000000800000046000000780000006c0000
00454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000
80000000800840000120000000140000000210c0db0100000016000000000000ff606060
ff0a400000240000001800000000000000010000000040dd430000a74200004040000071
432100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000
0024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000
005e00000074000000050000000000000024000000300000005400000020000000000000
202800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000
0000000000606060000000000083000000070000000e0000001c00000038000000700000
00e0000000c1000000250000000c00000005000000250000000c00000008000080560000
0030000000ba01000053000000bd0100004401000005000000a01b3005a01b4014d01b40
14d01b3005a01b3005250000000c00000006000000250000000c00000004000080240000
002400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000
000c00000005000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d46
2b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000
805600000030000000ba01000053000000bd0100004401000005000000ba014401ba0153
00bd015300bd014401ba014401250000000c000000040000802100000008000000460000
00780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000
800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db01000000160000
00000000ffc0c0c0ff0a400000240000001800000000000000010000000040d1430000a7
420000c041000071432100000008000000620000000c000000010000004b000000100000
00000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000
0000000000020000005e0000007400000005000000000000002400000030000000540000
002000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000000000
00000000000000000000000000c0c0c0000000000083000000070000000e0000001c0000
003800000070000000e0000000c1000000250000000c00000005000000250000000c0000
00080000805600000030000000a201000053000000ba0100004401000005000000201a30
05201a4014a01b4014a01b3005201a3005250000000c00000006000000250000000c0000
000400008024000000240000000000804100000000000000000000804100000000000000
0002000000280000000c00000005000000220000000c000000ffffffff460000001c0000
0010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000
000c000000050000805600000030000000a201000053000000ba01000044010000050000
00a2014401a2015300ba015300ba014401a2014401250000000c00000004000080250000
000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000
000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000
000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000
0006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000180000
0056010000d300000075010000ec000000180000000c00000000000000190000000c0000
00c9e9fc00140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000640000
0059010000d700000071010000e600000001000000000020420000204259010000d70000
00040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000370031
002c00340007000000070000000400000007000000250000000c0000000d000080250000
000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000
000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000
0006000000190000000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e000000180000
0004000000040000006f02000095010000250000000c0000000d000080250000000c0000
0004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000
0007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000
00250000000c00000004000000250000000c00000006000000190000000c000000c9e9fc
00180000000c000000000000001e0000001800000076010000dc0000008a010000f50000
00140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000058000000790100
00e000000086010000ef00000001000000000020420000204279010000e0000000020000
004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000036003000070000
0007000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000
0007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000
00250000000c00000004000000250000000c00000006000000190000000c000000c9e9fc
00180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000006f020000950100
00250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d0000
80250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000d0000
80220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000
000c00000006000000190000000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e0000
00180000006201000023000000880100003c000000140000000c0000000d000000120000
000c00000001000000540000006c00000065010000270000008401000036000000010000
0000002042000020426501000027000000050000004c0000000000000000000000000000
00ffffffffffffffff580000003200330039002c00370000000700000007000000070000
000400000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000
000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000
0008000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000190000000c0000
00c9e9fc00180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000006f0200
0095010000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000
000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000
000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000
00250000000c00000006000000190000000c000000c9e9fc00180000000c000000000000
001e00000018000000a60100003a000000cc01000053000000140000000c0000000d0000
00120000000c00000001000000540000006c000000a90100003e000000c80100004d0000
00010000000000204200002042a90100003e000000050000004c00000000000000000000
0000000000ffffffffffffffff580000003200300030002c003800000007000000070000
00070000000400000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000
00250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffff
ff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000190000
000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000
006f02000095010000250000000c00000007000080280000000c00000006000000260000
001c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000c000000060000
001b000000100000004200000044010000140000000c0000000d000000120000000c0000
0001000000360000001000000042000000190000001b0000001000000042000000440100
0036000000100000003e000000440100001b000000100000004200000008010000360000
00100000003e000000080100001b0000001000000042000000cc00000036000000100000
003e000000cc0000001b00000010000000420000009000000036000000100000003e0000
00900000001b00000010000000420000005400000036000000100000003e000000540000
001b00000010000000420000001900000036000000100000003e00000019000000250000
000c000000020000005400000054000000340000003c0100003b0000004b010000010000
000000204200002042340000003c010000010000004c0000000000000000000000000000
00ffffffffffffffff50000000300000000800000054000000580000002c000000000100
003b0000000f0100000100000000002042000020422c00000000010000020000004c0000
00000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003500300008000000080000
00540000006000000024000000c40000003b000000d30000000100000000002042000020
4224000000c4000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffff
ff5400000031003000300000000800000008000000080000005400000060000000240000
00880000003b000000970000000100000000002042000020422400000088000000030000
004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003500300000
000800000008000000080000005400000060000000240000004c0000003b0000005b0000
00010000000000204200002042240000004c000000030000004c00000000000000000000
0000000000ffffffffffffffff5400000032003000300000000800000008000000080000
00540000006000000024000000110000003b000000200000000100000000002042000020
422400000011000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffff
ff540000003200350030000000080000000800000008000000250000000c000000010000
00250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000
80250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000d0000
80220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000
000c00000006000000190000000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e0000
0018000000080000009b00000021000000c1000000140000000c0000000d000000120000
000c0000000100000054000000540000000c000000a20000001c000000b9000000010000
0000002042000020420c000000a2000000010000004c0000000000000000000000000000
00ffffffffffffffff500000002500000011000000250000000c0000000d000080250000
000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000
000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000
0006000000190000000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e000000180000
0004000000040000006f020000950100001b000000100000004200000044010000140000
000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000004f020000440100
001b000000100000004200000044010000360000001000000042000000480100001b0000
0010000000c5000000440100003600000010000000c5000000480100001b000000100000
004901000044010000360000001000000049010000480100001b00000010000000cc0100
00440100003600000010000000cc010000480100001b000000100000004f020000440100
0036000000100000004f02000048010000250000000c0000000200000054000000540000
00800000004b010000870000005a010000010000000000204200002042800000004b0100
00010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000310000
00080000005400000054000000030100004b0100000a0100005a01000001000000000020
4200002042030100004b010000010000004c000000000000000000000000000000ffffff
ffffffffff5000000032000000080000005400000054000000860100004b0100008d0100
005a010000010000000000204200002042860100004b010000010000004c000000000000
000000000000000000ffffffffffffffff500000003300000008000000250000000c0000
0007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000
00250000000c00000002000000250000000c00000006000000190000000c000000c9e9fc
00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000073020000990100
00250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffff
ff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000006000000190000
000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000
007302000099010000250000000c00000003000000250000000c00000005000080140000
000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000043000000690100
00410200008c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000
000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000
0003000000250000000c00000005000080250000000c00000006000000190000000c0000
00c9e9fc00180000000c000000000000001e000000180000004300000069010000420200
008c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000
000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000
00250000000c00000005000080250000000c00000006000000190000000c000000c9e9fc
00180000000c000000000000001e000000180000004300000069010000420200008c0100
00260000001c0000000500000000000000010000000000000000000000250000000c0000
0005000000280000000c0000000600000046000000780000006c000000454d462b2a4000
0024000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000
0120000000140000000210c0db0100000007000000969696ffffffffff0a400000240000
001800000000000000010000000000a5420040bb43000010410000104121000000080000
00620000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000
000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000
000600000000000000240000003000000054000000200000000000002028000000080000
000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff
009696960000000000080000000000000080000000000000000800000000000000800000
00250000000c00000006000000250000000c000000080000805600000030000000520000
00760100005b0000007f01000005000000200560172005f017b005f017b0056017200560
17250000000c00000005000000250000000c000000050000802400000024000000000080
41000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000060000
00220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000
0000000000250000000c00000005000080190000000c00000000000000140000000c0000
000d000000120000000c000000020000002b0000001800000052000000760100005b0000
007f010000250000000c00000005000080190000000c000000c9e9fc00120000000c0000
0001000000160000000c0000001800000054000000840000006000000071010000b20000
00830100000100000000002042000020426000000080010000090000004c000000000000
000000000000000000ffffffffffffffff6000000010043404400435043d0430043b0469
003d0400000b0000000a0000000a000000090000000a000000090000000a000000040000
000a000000160000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000
0000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000
00250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000050000
00190000000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e00000018000000430000
0069010000420200008c010000250000000c00000007000080250000000c000000000000
80250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000
000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c00000005000000190000
000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e0000001800000043000000690100
00420200008c010000260000001c00000006000000000000000100000000000000000000
00250000000c00000006000000280000000c0000000500000046000000780000006c0000
00454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000
80000000800840000120000000140000000210c0db0100000011000000c0c0c0ffffffff
ff0a4000002400000018000000000000000100000000804e430040bb4300001041000010
412100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000
0024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000
005e00000074000000050000000000000024000000300000005400000020000000000000
202800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000
0000000000ffffff00c0c0c0007f000000ff000000ff000000ff000000f7000000ff0000
00ff000000ff000000250000000c00000005000000250000000c00000008000080560000
0030000000ce00000076010000d70000007f01000005000000e00c6017e00cf017700df0
17700d6017e00c6017250000000c00000006000000250000000c00000005000080240000
002400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000
000c00000005000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d46
2b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000c000000000000
00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000ce0000
0076010000d70000007f010000250000000c00000005000080190000000c000000c9e9fc
00120000000c00000001000000160000000c00000018000000540000006c000000dc0000
00710100000701000083010000010000000000204200002042dc00000080010000050000
004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000200435043d0469
003d0400000b000000090000000a000000040000000a000000160000000c000000000000
00250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000
80220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000
000c00000005000080250000000c00000006000000190000000c000000c9e9fc00180000
000c000000000000001e000000180000004300000069010000420200008c010000250000
000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000
000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000
0005000080250000000c00000006000000190000000c000000c9e9fc00180000000c0000
00000000001e000000180000004300000069010000420200008c010000260000001c0000
000500000000000000010000000000000000000000250000000c00000005000000280000
000c0000000600000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000
000000803f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000
000210c0db010000001d000000c0c0c0ffffffffff0a4000002400000018000000000000
000100000000c091430040bb4300001041000010412100000008000000620000000c0000
00010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d000000
00000000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000006000000000000
002400000030000000540000002000000000000020280000000800000008000000010001
00000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00c0c0c000000000
0000000000ff000000ff0000000000000000000000ff000000ff000000250000000c0000
0006000000250000000c00000008000080560000003000000023010000760100002c0100
007f01000005000000301260173012f017c012f017c012601730126017250000000c0000
0005000000250000000c0000000500008024000000240000000000804100000000000000
0000008041000000000000000002000000280000000c00000006000000220000000c0000
00ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000250000
000c00000005000080190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000
000c000000020000002b0000001800000023010000760100002c0100007f010000250000
000c00000005000080190000000c000000c9e9fc00120000000c00000001000000160000
000c00000018000000540000009000000031010000710100009b01000083010000010000
00000020420000204231010000800100000b0000004c0000000000000000000000000000
00ffffffffffffffff6400000010043b044c0434043e0441044204350440043e043d0400
000b0000000a0000000a0000000a0000000a0000000900000008000000090000000a0000
000a0000000a000000160000000c00000000000000250000000c00000007000080250000
000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000
0008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000
0005000000190000000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e000000180000
004300000069010000420200008c010000250000000c00000007000080250000000c0000
0000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000
00250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000050000
00190000000c000000c9e9fc00180000000c000000000000001e00000018000000430000
0069010000420200008c010000260000001c000000060000000000000001000000000000
0000000000250000000c00000006000000280000000c0000000500000046000000780000
006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000080000080
3f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0100000016000000000000
ffc0c0c0ff0a4000002400000018000000000000000100000000c0db430040bb43000010
41000010412100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000
000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000
00020000005e000000740000000500000000000000240000003000000054000000200000
000000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000
000000000000000000c0c0c0000000000083000000070000000e0000001c000000380000
0070000000e0000000c1000000250000000c00000005000000250000000c000000080000
805600000030000000b701000076010000c00100007f01000005000000701b6017701bf0
17001cf017001c6017701b6017250000000c00000006000000250000000c000000050000
802400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000
00280000000c00000005000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000
00454d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000c0000
0000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000
00b701000076010000c00100007f010000250000000c00000005000080190000000c0000
00c9e9fc00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000940000
00c5010000710100003502000083010000010000000000204200002042c5010000800100
000c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff640000001d043e
04400430043404400435043d0430043b0469003d040c0000000a0000000a000000090000
000a0000000a000000090000000a000000090000000a000000040000000a000000160000
000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000
000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000
0003000000250000000c00000005000080250000000c00000006000000190000000c0000
00c9e9fc00180000000c000000000000001e000000180000004300000069010000420200
008c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000
000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000
00250000000c00000005000080250000000c00000006000000190000000c000000c9e9fc
00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000073020000990100
00250000000c00000004000080250000000c00000007000080280000000c000000060000
00250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000730200
00990100002100000008000000190000000c000000c9e9fc00180000000c000000000000
00220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000000000021000000080000
00190000000c000000c9e9fc00180000000c00000000000000280000000c000000010000
00220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a400000240000
00180000000000803f00000080000000800000803f000000800000008021000000080000
00620000000c000000010000004c000000640000005200000025000000bf0100007e0100
0052000000250000006e0100005a0100002900aa0000000000000000000000803f000000
00000000000000803f000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000
000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000

Рис.1. Особливості змін реніну, альдостерону та добової екскреції
адреналіну і норадреналіну у хворих на ГХ у відсотках відносно здорових.
1 — хворі на АГ І ступеня; 2 — хворі на АГ ІІ ступеня; 3 — хворі
на АГ ІІІ ступеня.

Таблиця 2

Зміни компонентів антикоагулянтної ланки системи гемостазу

та фібринолізу у хворих на ГХ.

Показники Контроль

(здорові) АГ І ст.

(1-а група) АГ ІІ ст.

(2-а група) АГ ІІІ ст.

Ue H

J

R

¤

?

3/4

?

o

o

( < > @ H P F

j

?

e

8 : < Oe O U Ue J L N P R ? ‚ „ † $ † ? ? c o $ & ( * , . 0 2 J L N P ? ‚ B D F v x oeoeoeoeoeiiiiiiioeiiiaaaaaaaaaa & & ???? CJaJph"(3-я група) Протеїн С, % 116,5±3,1 113,4±4,6 105,1±3,5* 92,0±2,9 *, **, *** АТ III, % 108,2±4,0 107,2±3,8 91,8±2,6 *,** 79,6±3,2 *, **, *** ІТАП, ОА/мл 10,9±0,8 12,8±1,0 15,1±1,2* 19,4±1,8 *, **, *** Плазміноген, % 109,7±3,3 113,4±3,6 117,8±2,9 121,2±4,1 * Примітка: (- розбіжності достовірні відносно контролю (р<0,05 - 0,001); (( - розбіжності достовірні відносно даних 1-ї групи (р<0,05 - 0,001); ((( - розбіжності достовірні відносно даних 2-ї групи (р<0,05 - 0,001). тканинного активатора плазміногену-1. При цьому нами була відмічена корелятивна залежність даних факторів з показниками серцевого викиду, масою міокарду лівого шлуночка та загальним периферичним судинним опором (табл.3). Таблиця 3 Ступінь кореляційного зв(язку антикоагулянтних та фібринолітичних факторів з показниками серцевого викиду, масою міокарду лівого шлуночка та загальним периферичним судинним опором. Показники СВ ММЛШ ЗПСО Протеїн С r = + 0,315, р<0,05 r = - 0,258, р>0,05 r = — 0,357, р<0,05 АТ III r = + 0,253, р<0,05 r = - 0,311, р>0,05 r = — 0,329, р<0,05 Плазміноген r = - 0,333, р<0,01 r = + 0,408, р<0,05 r = +0,398, р<0,02 ІТАП-1 r = - 0,312, р<0,05 r = + 0,352, р<0,05 r = +0,361, р<0,02 Виявлені нами зміни центральної та регіонарної гемодинаміки, симпато-адреналової і ренін-ангіотензинової систем, рівня альдостерону та компонентів антикоагулянтної ланки системи гемостазу та фібринолізу послугували базисом для розробки диференційованого підходу до лікування ГХ з включенням у комплекс терапії інгібітора АПФ і метаболічних засобів. В багатоцентрових дослідженнях була показана спроможність інгібіторів АПФ не тільки досягати клінічного антигіпертензивного ефекту, а і покращувати якість життя хворих та прогноз. У зв(язку з цим в роботі нами був використаний інгібітор АПФ ІІ генерації – периндоприл. З метою попередньої оцінки антигіпертензивної дії та гемодинамічних ефектів периндоприлу були проведені гострі проби з даним препаратом, а також вивчені особливості змін АТ, системної гемодинаміки, функціонального стану міокарда, стану симпато-адреналової і ренін-ангіотензин-альдостеронової систем та компонентів антикоагулянтної ланки системи гемостазу та фібринолізу в процесі курсового лікування. Як в гострих пробах з периндоприлом, так і в процесі курсового лікування, спостерігався істотний антигіпертензивний ефект комбінованої терапії периндоприлом і триметазидином, який проявлявся достовірним і більш істотним, порівняно з контрольними групами хворих, зниженням приросту АТ (рис.2) при проведенні тесту з фізичним навантаженням та при (офісних( його вимірюваннях і сприяв відновленню (нормального( добового профілю АТ, зниженню індексу часу гіпертензії та варіабельності АТ. Перераховані зміни супроводжувались покращенням системної гемодинаміки при одночасовому зниженні об(ємних показників ЛШ, ММ і були наслідком розвантаження ЛШ по шляхах відтоку та збільшенням об(ємів регіонарного кровообігу. Рис.2. Ступінь зниження рівня приросту АТ під впливом периндоприлу в умовах тесту з фізичним навантаженням. Зміни швидкісних показників скорочення задньої стінки ЛШ свідчили про достовірні зростання під впливом лікування периндоплилом та триметазидином у хворих на ГХ з АГ ІІ та ІІІ ступеня. У хворих на ГХ тривала комбінована терапія периндоприлом та триметазидином порівняно з контрольними групами, яким у комплекс лікування триметазидин не призначався, більш істотно, а головне достовірно супроводжувалась зниженням норадреналіну на 17,7% (АГ І ступеня) та альдостерону на 26,2% (АГ ІІ ступеня) і 18,3% (АГ ІІI ступеня). Дослідження впливу комбінованої терапії периндоприлом та триметазидином показало, що рівень протеїну С та антитромбіну ІІІ у всіх групах мав тенденцію до нормалізації, а активність інгібітора тканинного активатора плазміногену-1 та вмiст плазміногену у всіх групах істотно зменшувались, що свідчило про тенденцію до нормалізації антикоагулянтного та фібринолітичного потенціалу. Найбільш істотні зрушення даних показників відмічались у пацієнтів з ІІІ ступенем АГ, що для протеїну С складало 16,9%, (р<0,01); для антитромбіну ІІІ – 13,0%, (р<0,05); для ІТАП-1 – 29,2%, (р<0,02) і для плазміногена – 5,1%. Водночас при лікуванні периндоприлом у комбінації з триметазидином відмічалось підвищення активності реніна, зниження рівня альдостерону та добової екскреції катехоламінів. Таким чином, проведені дослідження дозволили оцінити антигіпертензивну активність комбінованого лікування периндоприлом і триметазидином у хворих на ГХ та виявити покращення системної гемодинаміки, функціонального стану і структурної перебудови ЛШ серця, а також нормалізацію показників активності симпато-адреналової, альдостеронової системи та зрушень антикоагулянтної і фібринолітичної ланок. ВИСНОВКИ У дисертаційній роботі доведена можливість зворотності змін нейрогуморального стану, системної гемодинаміки та фібринолітичних факторів крові в залежності від ступеня артеріальної гіпертензії під впливом комбінованої терапії периндоприлом і триметазидином, що по новому вирішує актуальну наукову задачу кардіології - оптимізації лікування хворих на гіпертонічну хворобу. Дослідження стану системної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу показало наявність недостовірного зростання ударного та хвилинного об?ємів лівого шлуночка у хворих с АГ I і II ступеня і достовірного зниження УОК і ХОК у хворих с АГ III ступеня, i супроводжувалось збільшенням КДО і КСО на фоні зниження кровообігу в пальці (ІІІ ступінь – на 48,9%). Проведені дослідження у хворих на ГХ дозволили виявити порушення систолічної і діастолічної фукнції ЛШ при всіх ступенях АГ, які проявлялись достовірним зниженням швидкісних показників скорочення і розслаблення міокарда лівого шлуночка при одночасовому зменшенні максимальної швидкості раньного діастолічного наповнення та зростанні максимальної швидкості наповнення передсердь. Проведення тесту з фізичним навантаженням в гострих фармакологічних пробах дозволяє провести попередню оцінку антигіпертензивного ефекту периндоприлу. Істотний антигіпертензивний ефект при призначенні периндоприлу у дозі 8 мг на добу досягається у 83,9% хворих з І ступенем АГ, у 67,6% хворих з ІІ ступенем АГ і у 51,9% хворих з ІІІ ступенем АГ. Позитивний вплив шестимісячного комбінованого лікування периндоприлом та триметазидином у хворих на ГХ на динаміку показників моніторингу артеріального тиску та його "офісних" значень обумовлений збільшенням швидкісних показників скорочення міокарда лівого шлуночка та опосередкованим збільшенням показників УОК лівого шлуночка при АГ ІІ ступеня (на 10,0%) і та УОК в пальці (АГ І  ступеня – на 17,3%; АГ ІІ ступеня – на 17,4%; АГ ІІІ ступеня – на 15,5%). Тривала комбінована терапія периндоприлом і триметазидином у хворих на гіпертонічну хворобу супроводжується достовірним і більш істотним порівняно з контрольними групами, яким у комплекс лікування триметазидин не призначався, зниженням норадреналіну на 17,7% (АГ І ступеня) та альдостерону на 26,2% (АГ ІІ ступеня) і 18,3% (АГ ІІI ступеня). Під впливом комбінованого лікування периндоприлом та триметазидином у хворих на ГХ з АГ ІІІ ступеня відмічається підвищення вихідного рівня концентрації антитромбіну ІІІ (на 13%) та протеїну С (на 16,9%). При цьому механізми запобігання гіперкоагуляції периндоприлу та триметазидину включають також активацію фібринолітичної ланки, що підтверджується зниженням рівня плазміногену та активності інгібітора тканинного активатора плазміногена-1, який є більш інформативним, що чітко простежується у хворих на АГ ІІ ступеня – 23,6% та АГ ІІІ ступеня – 29,2%. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 1. З метою корегуючого впливу на показники артеріального тиску, стан системної гемодинаміки, функціональний стан міокарда лівого шлуночка та протизгортуючу і фібринолітичну системи крові у хворих на ГХ з артеріальною гіпертензією ІІ та ІІІ ступеня реко- мендується призначати комбіновану терапію периндоприлом у дозі 8 мг на добу та триметазидином (по 35 мг два рази на добу). 2. При проведенні проби з фізичним навантаженням необхідно враховувати показники артеріального тиску на рівні 90 Вт (рівень ідентичних навантажень, якого досягають більшість пацієнтів), що дозволяє практикуючому лікарю оцінити ефективнісь комбінованого лікування периндоприлом та триметазидином у процесі амбулаторного спостереження хворих на гіпертонічну хворобу і у подальшому можливість його корекції при контрольованому дослідженні як "офісних" значень артеріального тиску, так і даних добового моніторингу. СПИСОК наукових РОБІТ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 1. Кошля В.І., Клочко О.В. Антигіпертензивна та гемодинамічна активність сполученої терапії периндоприлом та триметазидином в процесі курсового лікування хворих гіпертонічною хворобою // Запорожский медицинский журнал. - 2006. -№1. - С.20-23. (Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавторами розроблено загальний план статті та сформульовані висновки). 2. Клочко О.В. Стан системної гемодинаміки та функціональний стан міокарду лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки у хворих гіпертонічною хворобою // Вісник проблем біології і медицини. - 2005. - №4. - С.80-85. 3. Кошля В.І., Клочко О.В. Особливості змін кровообігу, артеріального тиску та активності ренін-ангіотензинової системи у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі лікування периндоприлом // Зб. наук. пр.: Актуальні питання медичної науки та практики. - Запоріжжя. - 2005. - Вип. 68.-Книга 1. - С.77-80(Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавторами розроблено загальний план статті та сформульовані висновки). 4. Кошля О.В., Кошля В.І., Крикота О.М., Склярова Н.П., Клочко О.В. Вплив периндоприлу на показники кровообігу у хворих гіпертонічною хворобою в гострих пробах // Зб. наук. пр.: Актуальні питання медичної науки та практики - Запоріжжя. - 2005. - Вип. 68. - Книга 2.- С.135-138. (Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавторами розроблено загальний план статті та сформульовані висновки). 5. Кошля В.І., Клочко О.В., Барамія Г.Ш., Склярова Н.П., Кошля О.В., Врабіє І.П. Стан ендотелійзалежних компонентів антикоагулянтної ланки системи гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу // Зб. наук. пр. “Проблеми військової охорони здоров’я”. - Київ. - 2006. - Вип. 18.- С.225-229. (Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавторами розроблено план статті та сформульовані висновки). 6. Кошля В.І., Клочко О.В. Особливості змін антикоагулянтних і фібринолітичних властивостей ендотелію в процесі шестимісячного лікування хворих гіпертонічною хворобою периндоприлом в поєднанні з триметазидином // Вісник Сумського державного університету (серія медицина). - 2006. - №2 (86). - С.126-131. (Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу,зі співавторами розроблено план статті та сформульовані висновки). 7. Кошля В.І., Клочко О.В. Зміни діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі лікування периндоприлом у сполученні з триметазидином // Науковий вісник Ужгородського університету (серія медицина). -2006.- Вип.28. - С.61-64. (Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавторами розроблено загальний план статті та сформульовані висновки). 8. Кошля В.І., Клочко О.В. Особливості змін вмісту реніну і альдостерону та добового рівня екскреції норадреналіну у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом курсового лікування периндоприлом та триметазидином // Ювілейний VIII з’їзд ВУЛТ. - Івано - Франківськ 21-22 квітня 2005 року. - 2005. - С.71-72. (Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавторами сформульовані висновки). 9. Клочко О.В. Антигіпертензивна активність периндоприлу в процесі шестимісячного лікування хворих на гіпертонічну хворобу // Матеріали науково-практичної конференції “Терапевтичні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб”, присвяченої пам’яті академіка Л.Т. Малої.-Харків. - 2005.-С.96. 10. Кошля В.І., Клочко О.В., Дмитрієва С.М., Пузік С.Г., Мироненко І.І., Кульбачук О.С. Зміни толерантності до фізичного навантаження при сукупній шестимісячній терапії периндоприлом та триметазидином у хворих на гіпертонічну хворобу // Матеріали ІІ з’їзду лікарів загальної (сімейної) практики України 25-26 жовтня 2005 року. - Харків. - 2005. - С.199. (Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавторами сформульовані висновки). 11. Кошля В.І., Клочко О.В. Динаміка рівня артеріального тиску та змін вмісту реніну і альдостерону в сироватці крові у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі лікування периндоприлом // Науково-практична конференція “Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування”.-Івано-Франківськ 24 березня 2005 року. - С.65. (Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавторами сформульовані висновки). 12. Клочко О.В. Вплив периндоприлу на стан системної гемодинаміки та толерантність до фізичного навантаження у хворих на гіпертонічну хворобу в гострих пробах // Матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції.-Тернопіль. - 2005. - С.32-34. 13. Кошля В.І., Клочко О.В. Оцінка антигіпертензивного ефекту периндоприлу за даними змін добового моніторингу артеріального тиску // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні”.-Чернівці. - 2005. - С.150. (Здобувач самостійно здійснював обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавторами сформульовані висновки). 14. Кошля В.І., Клочко О.В. Вплив сполученої терапії периндоприлом та триметазидином на ендотелійзалежні компоненти гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу // Матеріали української науково-практичної конференції “Первинна та вторинна профілактика церебро-васкулярних ускладнень артеріальної гіпертензії. - Київ 16-18 березня 2006 р. - С.98. (Здобувач самостійно здійснював підбір літератури та її узагальнення, обстеження хворих та осіб контрольної групи, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавтором розроблено загальний план тез та сформульовані висновки). 15. Кошля В.І., Клочко О.В. Діастолічна функція лівого шлуночка та динаміка показників реніну, альдостерону і добової екскреції норадреналіну у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі сполученої шестимісячної терапії периндоприлом та триметазидином // Науково-практична конференція “Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування”. - Івано-Франківськ 23 березня 2006 року. - С.51-52. (Здобувач самостійно здійснював підбір літератури , обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, зі співавтором сформульовані висновки). 16. Кошля В.І., Клочко О.В. Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки на тлі тривалої (6 - місячної терапії) хворих на гіпертонічну хворобу периндоприлом в сполученні з триметазидином // Матеріали навчально-методичної конференції “Перші результати та перспективи реформування системи медичної освіти в Україні. - Запоріжжя. - 2006. - С.124-125. (Здобувач самостійно здійснював підбір літератури, обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавтором розроблено загальний план тез та сформульовані висновки). 17. Кошля В.І., Клочко О.В. Застосування сполученої терапії периндоприлом та триметазидином в комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу // Інф. Лист. - Київ. - 2006. - №80 - С.2. (Здобувач самостійно здійснював підбір літератури, обстеження хворих, аналіз отриманого матеріалу, разом зі співавтором розроблено загальний план інформаційного листка та сформульовані висновки). АНОТАЦІЯ Клочко О.В. Зміни нейрогуморального стану, системної гемодинаміки та фібринолітичних факторів у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом комбінованого лікування периндоприлом та триметазидином. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія. - Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Запоріжжя, 2007. Дисертація присвячена обгрунтуванню застосування периндоприлу і триметазидину в комплексному лікуванні хворих на ГX. Було обстежено 186 осіб – 156 хворих на ГX і 30 здорових осіб відповідної статі та віку, які склали контрольну групу. Комплексне лікування периндоприлом та триметазидином було проведено у 92 хворих на ГX, з яких у 31 був І ступінь АГ, у 34 - ІІ-й і у 27 - ІІІ-й. Антигіпертензивну активність, стан кровообігу та функціональний стан міокарда визначали до призначення препаратів та в кінці курсу лікування (через 6 місяців). З метою контролю була обстежена група хворих на ГX в кількості 64 хворих (21 - з І ступенем АГ, 22 - з ІІ ступенем АГ і 21- з ІІІ ступенем АГ), яким в комплекс лікування триметазидин не включався. Водночас було вивчено вплив периндоприлу на стан системної гемодинаміки в гострих пробах у 65 хворих на ГX та у 30 - на фоні тесту з фізичним навантаженням. На основі даних добового моніторингу артеріального тиску, вивчення системної гемодинаміки, функціонального стану міокарда лівого шлуночка серця, стану ренін-ангіотензинової і симпато-адреналової систем, рівня альдостерону та визначення показників антикоагулянтної і фібринолітичної системи плазми крові в залежності від ступеня артерiальної гiпертензiї розроблені показання до використання периндоприлу і триметазидину в комплексній терапії хворих на ГX. Ключові слова: гіпертонічна хвороба, периндоприл, триметазидин. АННОТАЦИЯ Клочко О.В. Изменение нейрогуморального состояния, системной гемодинамики и фибринолитических факторов у больных гипертонической болезнью под влиянием комбинированного лечения периндоприлом и триметазидином. - Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 - кардиология. - Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, Запорожье, 2007. Диссертация посвящена разработке методов лечения гипертонической болезни с учетом изменения циркадных ритмов артериального давления, состояния системного кровообращения, симпатико-адреналовой и ренин-ангиотензиновой систем, уровня альдостерона, а также факторов системы гемостаза и фибринолиза. Под наблюдением находилось 186 лиц, из которых 156 больных гипертонической болезнью и 30 здоровых. Комплексное лечение периндоприлом и триметазидином было проведено у 92 больных, из которых у 31 была I степень артериальной гипертензии (АГ), у 34- II и у 27 – III. Состояние системного кровообращения, функциональное состояние миокарда, активность ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпато-адреналовой систем, а также состояние системы гемостаза и фибринолиза исследовали до назначения препаратов и в конце курса лечения (через 6 месяцев). С целью контроля была обследована группа больных гипертонической болезнью в количестве 64 человека (21 - с І степенью АГ, 22 - со ІІ-й и 21- с ІІІ-й), которым в комплекс лечения триметазидин не включался. Кроме того, было изучено влияние периндоприла на состояние системной гемодинамики в острых пробах у 65 больных гипертонической болезнью и у 30 – на фоне теста с физической нагрузкой. При I степени АГ отмечалась преобладающая активация симпатико-адреналовой системы, а при III степени АГ - ренин-ангиотензиновой системы и уровня альдостерона. Состояние антикоагулянтного звена системы гемостаза и фибринолиза у больных с ГБ характеризовалось прогрессирующим с нарастанием тяжести заболевания снижением уровня протеина C и антитромбина III и увеличением активности плазминогена и ингибитора тканевого активатора плазминогена-1. Как в острых пробах с периндоприлом, так и в процессе курсового лечения периндоприлом в комплексе с триметазидином отмечался существенный антигипертензивный эффект, который проявлялся снижением прироста артериального давления при проведении теста с физическими нагрузками, при (оффисных( его измерениях, что способствовало восстановлению нормального суточного профиля артериального давления, снижению индекса времени гипертензии и вариабельности артериального давления. Указанные изменения сопровождались увеличением показателей сердечного выброса и периферического кровотока на фоне снижения массы миокарда, а также повышением активности ренин-ангиотензиновой и снижением симпатико-адреналовой систем, и уровня альдостерона. Исследование комбинированной терапии периндоприлом и триметазидином, показало, что показатели протеина С и антитромбина III во всех группах имела тенденцию к увеличению, а содержание ингибитора тканевого активатора плазминогена во всех группах существенно уменьшалось по сравнению с контрольными группами больных, которым триметазидин в комплекс лечения не включался. Таким образом, в диссертационной работе обосновано применение комплексной терапии гипертонической болезни периндоприлом и триметазидином. Ключевые слова: гипертоническая болезнь, периндоприл, триметазидин. ANNOTATION Klochko O.V. Changes of neurohumorale state, systemic hemodynamics and fibrinolytic factors in patients with essential hypertension under the influence of combined treatment with perindopryl and trimetazidine. – Manuscript. Dissertation for obtaining the Candidate of Medical Sciences Degree (speciality 14.01.11 - Cardiology) – Zaporizhia Medical Academy of Graduate Studies, Ministry of Healthcare of Ukraine, Zaporizhia, 2007. The dissertation aims to ground the usage of perindopryl and trimethazidine in the combined treatment of patients suffering from essential hypertension. The sample group under research consisted of 186 people: 156 patients suffering from essential hypertension and 30 healthy people. The combined treatment with perindopryl and trimethazidine was administered on 92 patients suffering from essential hypertension (31 patients with the 1st degree of the arterial hypertension, 34 - the 2nd and 27 – the 3rd). The antihypertension activity, the state of blood circulation and the functional state of myocardium were screened before and after the course of taking the preparations (after 6 months). Another group of patients suffering from essential hypertension was tested for comparison. The group consisted of 64 patients who received the treatment with perindopryl only, without taking trimethazidine (21 patients with the 1st degree of arterial hypertension, 22 – the 2nd, 21 – the 3rd ). The data obtained showed that the neurohumorale state, systemic hemodynamics and fibrinolytic factors in patients with essential hypertension normalized under the influence of the combined treatment with perindopryl and trimethazidine. Key words: essential hypertension, perindopryl, trimethazidine. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ А – максимальна швидкість наповнення передсердь АГ – артеріальна гіпертензія Аі – інтегральна швидкість наповнення передсердь АТ – артеріальний тиск ГХ – гіпертонічна хвороба Е – максимальна швидкість раннього діастолічного наповнення Еі – інтегральна швидкість раннього діастолічного наповнення ЗПСО – загальний периферичний судинний опір КДО – кінцевий діастолічний об(єм КДТ – кінцевий діастолічний тиск КСО – кінцевий систолічний об(єм ЛШ – лівий шлуночок ММ – маса міокарда МШП – міжшлуночкова перетинка УОК – ударний об'єм крові ФВ – фракція викиду ХОК – хвилинний об'єм крові ЧСС – частота серцевих скорочень Vcf – 1 – швидкість циркулярного скорочення волокон міокарда IVRT – час ізоволюметричного розслаблення Підписано до друку 28.09.2007г. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Обл.-вид. арк. 1,90 Умовн. др. арк. 0,9 Друк різограф. Тираж 140 прим. Зам. № 2809/01. Підприємство УВОІ “Допомога” УСІ” “КАПРІ” 03056, м. Київ, вул. Політехнічна 6, корп. 5 (КПІ) Тел.: 241-71-46, 241-80-08 PAGE 32 PAGE 1

Похожие записи