ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БЄЛІК Ольга Ігорівна

УДК 616.311.2 — 002:615.451.21 — 053.2 / 6.-08

Застосування добезилату кальцію в комплексному лікуванні та профілактиці
хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ
України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, член-кор. АМН України,

Косенко Костянтин Миколайович, Інститут стоматології

АМН України, директор

Офіційні опоненти:

— доктор медичних наук, професор Куцевляк Валентина Федорівна,
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач
кафедри терапевтичної та дитячої стоматології

— доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович,
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри
дитячої стоматології та стоматології інтернів

Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ
України, кафедра дитячої стоматології

Захист відбудеться «24» травня 2004 року о 15.00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті
стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул.
Рішельєвська,11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту
стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11).

Автореферат розісланий «23» квітня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
Чумакова Ю.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Епідеміологічними дослідженнями останнього
десятиріччя виявлено високу розповсюдженість поєднаної патології в дітей
– карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту, що багато в чому
обумовлено спільністю етіологічних і патогенетичних факторів розвитку
цих захворювань. У зв’язку з цим, пошук нових засобів і методів щодо
підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів, які б мали
комплексний вплив на тверді тканини зубів і тканини пародонта, є
актуальним і вимагає постійного удосконалення (Косенко К.М., 1994;
Неспрядько В.П., Хоменко Л.А., 1995; Федоров Ю.А., 1996; Кузьмина Э.М. с
соавт., 1999; Леус Л.И., 2000; Дєньга О.В., 2001; D. Furgang, 2000).

Численними роботами, присвяченими вивченню ролі загальної резистентності
організму у виникненні та перебігу стоматологічної патології, доведена
можливість корекції її адаптогенними препаратами (Левицкий А.П., 1996;
Данилевский Н.Ф., 1998; Петрушанко Т.О., 2000; Дєньга О.В., 2001).

Поряд з цим, велике значення мають місцеві механізми впливу на тверді
тканини зубів і тканини пародонта, які мають більш вузьку спрямованість
і чітку конкретизацію, тому одна з провідних ролей у профілактиці
карієсу і хронічного катарального гінгівіту в дітей, безперечно,
належить гігієні порожнини рота (Парпалей Е.А. с соавт., 1999; Вишняк
Г.Н., 1999; Косенко К.Н., Терешина Т.П., 2003; Hunter M.L., 2003).

Засоби гігієни з оптимально підібраними композиціями макро- і
мікроелементів, антиоксидантів, біологічно активних речовин, вітамінів
позитивно впливають на процеси мінералізації твердих тканин зубів і
трофіку тканин пародонта. Маючи це на увазі, удосконалення і розробка
нових лікувально-профілактичних засобів є необхідним напрямком сучасної
стоматології (Глазунов О.А., 1996; Терешина Т.П. с соавт., 1996; Федоров
Ю.А., Дрожжина В.А., 1997; Новікова М.А., Білоклицька Г.Ф., 1998; Сунцов
В.Г., Леонтьев В.К., Дистель В.А., 2001).

Для здійснення комплексного підходу до вирішення проблеми поєднаної
патології (карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту) в дітей,
нашу увагу привернув лікарський препарат – добезилат кальцію, що
відноситься до групи ангіопротекторів і застосовується в загальній
терапії для лікування судинних патологій (Шварц Г.Я., Сюблев Р.Д., 1988;
Почерняева В.Ф. с соавт., 1990).

Недавніми дослідженнями доведений високий карієспрофілактичний ефект
добезилата кальцію при місцевому застосуванні (Бас О.А, Синицін Р.Г.,
1996; Синицін Р.Г., Бас О.А., Коваль С.М., 1997).

Завдяки основним властивостям добезилата кальцію, як препарату, що
впливає на мікроциркуляцію тканин, і вивченим раніше
карієспрофілактичним властивостям, ми визнали доцільним дослідження
комбінованої дії добезилата кальцію в комплексному лікуванні і
профілактиці хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей.

Вищевикладене явилося теоретичним обґрунтуванням для цієї роботи і було
спрямовано на розробку нового, ефективного, і, в той же час, простого та
доступного способу профілактики і лікування хронічного катарального
гінгівіту і карієсу зубів у дітей із застосуванням добезилата кальцію.

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної
роботи кафедри терапевтичної стоматології Одеського державного медичного
університету “Розробка й оцінка ефективності засобів ангіиопротекторної,
ремінералізуючої дії та методів їхнього введення в комплексному
лікуванні захворювань пародонта” (№ ДР 0100U00645). Здобувач була
співвиконавцем окремого фрагменту вищезгаданої теми.

Мета дослідження – підвищення ефективності профілактики і
лікування хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей
шляхом розробки та обґрунтування способу застосування добезилату
кальцію.

Для реалізації мети дослідження були поставлені наступні задачі:

Вивчити в експерименті на моделі карієсу вплив добезилата кальцію на
тверді тканини зубів.

2. Вивчити в експерименті на моделі пародонтиту вплив добезилата кальцію
на тканини пародонта.

3. Провести біохімічні дослідження та проаналізувати зміни біохімічних
показників ротової рідини, пульпи зубів і тканин пародонта
експериментальних тварин під дією добезилата кальцію.

4. Оцінити пародонтопротекторну дію добезилата кальцію при використанні
його в комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту у дітей,
дати характеристику біохімічних змін ротової рідини, біофізичних і
оптичних показників слизової оболонки пародонта.

5. Визначити карієспрофілактичну ефективність добезилата кальцію в
клінічних умовах у дітей із хронічним катаральним гінгівітом і дати
оцінку його впливу на біохімічні показники ротової рідини та оптичні
характеристики твердих тканин зуба.

Об’єкт дослідження: діти з хронічним катаральним гінгівітом і карієсом
зубів, експериментальні тварини.

Предмет дослідження: вплив добезилата кальцію на тканини пародонта,
тверді тканини зубів, біохімічні показники в ротовій рідині дітей з
хронічним катаральним гінгівітом і карієсом зубів

Методи дослідження: експериментальні на тваринах – для вивчення впливу
добезилата кальцію на тверді тканини і пульпу зубів, тканини пародонта;
клінічні – для вивчення ефективності місцевого застосування добезилата
кальцію у дітей з хронічним катаральним гінгівітом і карієсом зубів;
лабораторні (біохімічні, біофізичні, оптичні) – для характеристики змін
ротової рідини, стану твердих тканин зубів і тканин пародонта;
статистичні – для визначення вірогідності отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Теоретично обґрунтована,
підтверджена в експериментальних умовах та в клініці доцільність
застосування добезилата кальцію при хронічному катаральному гінгівіті та
карієсі зубів у дітей.

Вперше встановлено, що застосування добезилата кальцію в комплексному
лікуванні хронічного катарального гінгівіту в дітей нормалізує гомеостаз
ротової рідини і поліпшує мікроциркуляцію тканин пародонта, що вказує на
його виражену пародонтопротекторну дію.

Експериментальними та клініко-лабораторними дослідженнями доведено вплив
добезилата кальцію на процеси мінералізації емалі зубів, що підтверджено
збільшенням концентрації гідроксиапатиту емалі, нормалізацією активності
ферментів (лужної та кислої фосфатаз) в ротовій рідині, що обумовлює
зниження інтенсивності і приросту карієсу.зубів у дітей і підкреслює
високу карієспрофілактичну ефективність препарату.

При місцевому застосуванні добезилата кальцію в комплексному лікуванні
хронічного катарального гінгівіту у дітей встановлено оптимізацію
зарядового стану клітин букального епітелію, що свідчить про підвищення
неспецифічної резистентності порожнини рота.

Розроблено схему застосування добезилата кальцію для лікування
хронічного катарального гінгівіту і проведення карієспрофілактичних
заходів у дітей.

Пріоритетність дисертаційних досліджень підтверджено деклараційним
патентом України № 60533 А від 15.10.2003 р.

Практична значимість отриманих результатів. Результати
експериментальних і клінічних досліджень дозволили обґрунтувати основні
принципи використання добезилата кальцію в дитячій стоматології для
профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту і карієсу
зубів.

Існуюче положення про використання добезилата кальцію тільки як
ангіопротекторного препарату або компоненту ремінералізуючої терапії
доповнено відомостями про можливість успішного застосування його з
урахуванням одночасного впливу на тканини пародонта і тверді тканини
зубів. Нові підходи щодо застосування добезилата кальцію дозволяють
підвищити ефективність профілактики і лікування запальних захворювань
пародонта і карієсу зубів.

Запропонований спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту з
застосуванням добезилата кальцію дозволяє збільшити період ремісії та
значно знизити частоту рецидивів захворювання.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес кафедри
терапевтичної стоматології Одеського державного медичного університету
МОЗ України, у практичну роботу відділення стоматології дитячого віку та
ортодонтії Інституту стоматології АМН України, відділень міських
дитячих стоматологічних поліклінік № 2 і № 4, Одеської обласної
стоматологічної поліклініки.

Особистий внесок автора. Автором особисто проведено пошук і аналіз
наукової літератури з проблеми лікування і профілактики хронічного
катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей, особливостей патогенезу
та перебігу хронічного катарального гінгівіту, поєднаного з карієсом
зубів. Проведено клінічні та експериментальні дослідження, здійснено
статистичну обробку та узагальнення отриманих результатів, сформульовано
висновки і практичні рекомендації, підготовлені наукові матеріали для
публікацій.

Клініко-лабораторні дослідження були виконані у відділенні
стоматології дитячого віку та ортодонтії Інституту стоматології АМН
України (зав. Відділенням — д.м.н., с.н.с. Дєньга О.В.).

Біохімічні дослідження проведено автором разом зі
співробітниками лабораторії біохімії відділу біотехнології Інституту
стоматології АМН України (зав. лаб. — к.б.н. Макаренко О.А.)

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
доповідалися на Ювілейній 70-ій науковій конференції студентів і молодих
вчених, присвяченій 10-річчю незалежності України (Одеса, 2001 р.), на
Міжрегіональній науково-практичній конференції молодих вчених і
студентів з міжнародною участю “Санкт-Петербургские научные чтения–2002”
(Санкт-Петербург, 2002 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 6
друкованих працях, з них 3 статті у наукових фахових виданнях,
рекомендованих ВАК України, 2 праці – у матеріалах і тезах конференцій,
1 патент України.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація викладена на 135 сторінках
комп’ютерного тексту, складається із вступу, огляду літератури, трьох
розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення отриманих
результатів, висновків, практичних рекомендацій. Список використаних
літературних джерел містить 260 найменувань. Робота ілюстрована 23
таблицями і 11 малюнками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи досліджень. Для вирішення мети і задач роботи були
проведені експериментальні, клінічні і лабораторні дослідження з
вивчення впливу добезилата кальцію на тверді тканини зубів і тканини
пародонта.

Вибір добезилата кальцію для лікування хронічного катарального гінгівіту
і профілактики карієсу зубів був обумовлений наявністю сполучення в
ньому ангіопротекторних і ремінералізуючих властивостей.

Експериментальні дослідження. Експериментальні дослідження проведено на
166 білих щурах 1-3 місячного віку.

Карієспрофілактичну ефективність вивчали на 70 білих щурах віком 1
місяць. Тварини були поділені на 3 групи: (1) контрольна (10 щурів) –
тварини, які знаходилися на раціоні віварію, та дві дослідні – на
карієсогенному раціоні Стефана 580 протягом місяця. Щурам другої
дослідної групи (3 група) щодня проводилися полоскання порожнини рота 1%
водяним розчином добезилата кальцію, першої дослідної групи – групи
порівняння (2 група) – полоскання фізрозчином.

Після закінчення експерименту у щурів збирали слину на фоні
пілокарпінової стимуляції. Після евтаназії у тварин виділяли блоки
щелеп з зубами і тканини ясен.

Карієспрофилактичну ефективність оцінювали за наступними показниками:
число каріозних порожнин у середньому на одну тварину, глибина каріозних
порожнин зубів, біохімічні показники активності ферментів пульпи зубів,
ротової рідини та ясен тварин.

Дослідження пародонтопротекторної дії добезилата кальцію проводили на 96
білих щурах. Була застосована експериментальна модель пародонтиту А.І.
Євдокимова. Тварини були розділені на три групи. Контрольну групу (1
група) склали 16 щурів, що знаходилися на раціоні віварію. Дослідні
групи (по 40 щурів) утримувалися на раціоні м’якої консистенції з
підвищеним вмістом вуглеводів і зниженим вмістом білків на протязі 2
місяців. Щурам другої дослідної групи (3 група) щодня проводилися
полоскання порожнини рота 1% водяним розчином добезилата кальцію, першої
дослідної групи (2 група) – полоскання фізрозчином.

Через 75 днів у тварин під тіопенталовим наркозом на фоні пілокарпинової
стимуляції збирали слину. Після евтаназії відокремлювали щелепи від
тканин ясен і висушували для підрахунку атрофії альвеолярного відростка.
З тканин ясен готували гомогенати для визначення в них активності
ферментів.

Основними критеріями оцінки пародонтопротекторної дії добезилата кальцію
були: ступінь атрофії альвеолярних відростків (за методом Николаевой
А.П., 1967); активність ферментів: лужної та кислої фосфатази (за
методом Bessey O.A.et al, 1946) еластази (Visser L., Blouf E.R., 1972);
вміст водорозчинного білка ( Lowry O.H., 1951) в ротовій рідині та
тканинах ясен.

Клініко-лабораторні дослідження. Клінічна частина роботи містить
матеріали, отримані в процесі вивчення результатів лікування і
динамічного спостереження за дітьми (10-15 років) з хронічним
катаральним гінгівітом і карієсом зубів.

Стан твердих тканин зубів у дітей визначали на підставі показників
інтенсивності та приросту карієсу (%), використовуючи метод ВООЗ.

Для об’єктивної оцінки стану пародонта у дітей проводили комплексне
дослідження тканин пародонта з використанням гігієнічних і
пародонтальних індексів: гігієнічний індекс Грін-Вермильона; індекс РМА
%, РМА сер., індекс Турескі, індекс кровоточивості, проба
Шиллера-Писарева, CPITN.

Біохімічні дослідження ротової рідини включали визначення активності
кислої і лужної фосфатази (за методом Bessey O.A.et al, 1946),
нейтральної протеази (за методом Kunitz M. в модифікації Левицького
А.П., 1974), вмісту загального білка (Lowry O.H., 1951) і ? рН ротової
рідини (Дєньга О.В., 2001).

Методом спектроколориметрії (Дєньга О.В. із співавт., 1997), визначався
ступінь мінералізації твердих тканин зубів, стан тканин пародонта та
його мікроциркуляторного русла.

Методом визначення змін електрофоретичної рухливості ядер і плазмолем
клітин букального епітелію (в модифікації Дєньга О.В. із співавт., 1997)
досліджено стан клітинного метаболізму і функціональну активність клітин
слизової оболонки порожнини рота.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили шляхом підрахунку
помилок середніх величин з використанням t-критерію Ст’юдента (за
методом Монцевичуте-Ерингене Г.В., 1964).

Результати досліджень та їх обговорення. Експериментальні дослідження
властивостей добезилата кальцію на моделі Стефана свідчать, що цей
препарат проявляє виражену карієспрофілактичну дію (табл. 1).

У 3 групі тварин це виражалося у 2-х кратному зниженні кількості і
глибини каріозних порожнин.

Таблиця 1

Вплив добезилата кальція на розповсюдженість та інтенсивність карієсу в
експериментальних тварин

Групи тварин Кількість каріозних порожнин,

бали Глибина каріозних порожнин,

бали

1 група

4,2 ± 0,2 2,8 ± 0,4

2 група

8,9 ± 0,7 4,6 ± 0,6

Р < 0,02 Р < 0,05 3 група 3,8 ± 0,3 2,9 ± 0,3 Р > 0,4 Р > 0,9

Результати біохімічних досліджень підтвердили позитивний вплив
добезилата кальцію на активність маркерних ферментів у пульпі зубів,
ротовій рідині та гомогенатах ясен.

Так, показники активності лужної фосфатази в пульпі зубів щурів 3 групи
вірогідно не відрізняються від значень контрольної групи і складають
16,8±2,0 нкат/г і 19,2±1,5 нкат/г (P>0,5) відповідно, активності кислої
фосфатази – 0,18±0,30 нкат/г і 0,15±0,02 нкат/г, у той час, як у щурів 2
групи — групи порівняння – значення активності лужної фосфатази у пульпі
знижене в 1,7 рази при значній активності кислої фосфатази – 0,29±0,32
нкат/г.

Тим самим, застосування добезилата кальцію приводить до нормалізації
активності ферментів в пульпі зубів, що сприяє посиленню процесів
мінералізації.

Експериментальне підтвердження пародонтопротекторної дії добезилата
кальцію на моделі пародонтиту Євдокимова виражалося в гальмуванні
процесу атрофії альвеолярного відростка щелеп: в 3 групі ступінь атрофії
альвеолярного відростка практично не відрізнявся від цього ж показника в
контрольній групі – 22,4±0,6 % і 21,6±0,9 % відповідно. У групі
порівняння (2 група) даний показник був вище в 1,4 рази (29,8±0,8 %), що
вказує на наявність істотних змін в альвеолярній кістці у відповідь на
розвиток дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта.

Біохімічний аналіз ротової рідини і гомогенатів ясен щурів при
експериментальному пародонтиті показав, що застосування добезилата
кальцію позитивно впливає на активність ферментів.

Так, активність еластази в ротовій рідині знижується з 0,75±0,09 мккат/л
до 0,53±0,04 мккат/л (Р<0,02), в тканинах ясен – з 47,2±1,4 мккат/л до 38,5±2,5 мккат/л (Р< 0,01). Активність кислої фосфатази знижується в ротовій рідині на 25 % (з 1,43±0,12 нкат/л до 1,07±0,08 нкат/л; Р<0,05); у тканинах пародонта – на 32 % (з 4,56±0,53 нкат/л до 3,11±0,27 нкат/л; Р < 0,05), наближаючись до норми. Активність лужної фосфатази знижується в ротовій рідині на 20 % (з 6,24±0,63 нкат/л до 5,11±0,47 нкат/л; Р<0,05) і на 35 % у тканинах пародонта (з 8,43±1,14 нкат/л до 5,46±0,68 нкат/л; Р < 0,02) . Загальна протеолітична активність знижується в 1,5 рази як у ротовій рідині (з 5,43 ± 0,92 нкат/л до 3,60 ± 0,64 нкат/л; Р<0,02), так і в тканинах пародонта (з 68,2 ± 5,3 нкат/л до 43,6 ± 4,7 нкат/л; Р<0,02). Отримані в ході експериментів результати свідчать про доцільність застосування добезилата кальцію як для профілактики карієсу зубів, так і запальних захворювань пародонта на підставі його високої карієспрофілактичної і пародонтопротекторної дії. Результати проведених експериментів стали обґрунтуванням для проведення клінічних досліджень у дітей. " \ I ¬ e f l ” Oe 8 I oe j n ” d d d d d d d d $If`„a$ івіту. Так, у віці 10-12 років поширеність карієсу досягала 84% при показниках КПВз - 2,21±0,25 і КПВп - 2,36±0,32 в середньому на одного обстеженого (табл. 2). У старшій віковій групі (13-15 років) поширеність карієсу зубів досягла 87 %, а показники КПВз - 3,11(0,22, а КПВп – 3,21(0,37 в середньому на одного обстеженого (табл. 3). Результати проведених досліджень, представлені в табл. 2 і 3, свідчать про високу карієспрофилактичну ефективність (КПЕ) добезилата кальцію, яка склала 26,4% у молодшій віковій групі і 22,3 % – у старшій віковій групі за 2 роки спостережень: - діти 10-12 років КПЕ = 100 – 3,49 (100 = 26,4 %; 4,86 - діти 13-15 років КПЕ = 100 – 3,72 (100 = 22,3 %. 4,79 Таблиця 2 Клінічна ефективність добезилата кальцію у 10-12-річних дітей Показники Початковий стан Через рік Через 2 роки Група спостереження (n = 34) Група порівнянння (n = 28) Група спостереження (n = 31) Група порівняння (n = 25) Група спостереження (n = 30) Група порівняння (n = 26) КПВз 2,21 ( 0,25 2,28 ( 0,37 2,71 ( 0,31 3,42 ( 0,48 3,19 ( 0,28 3,92 ( 0,61 Приріст карієсу КП+Вз ---- ---- 0,50 ( 0,04 1,14 ( 0,08 0,28 ( 0,02 0,50 ( 0,01 КПВп 2,36 ( 0,32 2,38 ( 0,43 2,94 ( 0,71 4,12 ( 0,72 3,49 ( 0,76 4,86 ( 0,58 Приріст карієсу КПВп ---- ---- 0,56 ( 0,07 1,74 ( 0,56 0,37 ( 0,02 0,74 ( 0,09 Таблиця 3 Клінічна ефективність добезилата кальцію у 13-15-річних дітей Показники Початковий стан Через рік Через 2 роки Група спостереження (n = 32) Група порівняння (n = 29) Група спостереження (n = 31) Група порівняння (n = 27) Група спостереження (n = 30) Група порівняння (n = 27) КПВз 3,11 ( 0,22 2,92 ( 0,17 3,23 ( 0,41 3,72 ( 0,64 3,42 ( 0,25 4,30 ( 0,57 Приріст карієсу по КПВз ---- ---- 0,12 ( 0,05 0,80 ( 0,11 0,19 ( 0,06 0,58 КПВп 3,21 ( 0,37 3,14 ( 0,48 3,47 ( 0,65 4,22 ( 0,43 3,72 ( 0,58 4,79 ( 0,41 Приріст карієсу по КПВп ---- ---- 0,26 ( 0,02 0,78 ( 0,56 0,25 ( 0,02 0, 57 ( 0,09 Вплив добезілата кальцію на емаль зубів було підтверджено спектроколориметричними дослідженнями. В групах дітей, яким проводили аплікації розчином добезилату кальцію, відзначалося збільшення мінералізації твердих тканин зубів, що визначалося зіставленням кривих відображення світла в області 450-580 нм довжин хвиль. У ціх групах реєструвалася поява чітких максимумів в області 465 нм і 510 нм, характерних для гідроксиапатиту. При цьому кольорова насиченість емалі зубів зменшилася з S=15,2 до S=10,1, показник білизни збільшився в даному випадку на 2,5(0,3, а показник жовтизни зменшився на 4,1(0,3. У групах порівняння подібних змін у спектрі відображення світла твердими тканинами зубів не спостерігалося. Після проведеного лікування хронічного катарального гінгівіту в усіх групах спостерігався чіткий позитивний ефект, який виявлявся відсутністю клінічних проявів запалення тканин пародонта. При цьому значно знизилися показники досліджуваних індексів у всіх групах, однак достовірні відмінності відразу після проведеного курсу лікування були відзначені тільки для індексу кровоточивості. В групі молодших дітей, яким проводилися аплікації розчином добезилату кальцію, цей показник дорівнює 0,29(0,12 в порівнянні з 0,38(0,09 - у групі порівняння (Р<0,05). Імовірно, це пов'язане з безпосередньою дією добезилата кальцію як ангіопротектору. Результати визначення інших показників пародонтальних індексів були подібними. Протягом подальшого спостереження відзначається наступна динаміка: на протязі 2 років гігієна порожнини рота в групах залишалася задовільною, індекси гігієни мали досить низькі значення у порівнянні з первинними. Значення індексу РМА, що характеризує хронічний запальний процес у тканинах ясен, проби Шиллера-Писарева вірогідно відрізнялись в досліджуваних групах протягом усього терміну спостереження, при цьому більш низькі значення зберігались в групах спостереження; ідентична ситуація характерна і для індексу кровоточивості. Слід зазначити, що в дітей молодшого віку динаміка змін значень індексів була менш виражена, що пояснюється періодом змінного прикусу, коли запальні зміни в тканинах пародонта в цьому віці є фізіологічними і пов'язані з травмуванням м'яких тканин постійними чи рухливими тимчасовими зубами. Тому більш наочно динаміку змін індексів можна простежити в дітей старшої вікової групи. Біохімічні дослідження ротової рідини (вміст білка, активність нейтральної протеази, кислої і лужної фосфатаз) також показали позитивний вплив добезилата кальцію на запальний процес і процеси мінералізації в порожнині рота дітей. Концентрація білка значно зменшувалася і за 1 рік спостережень знизилася в 1,5 рази в молодшій групі спостереження й у 1,7 разів – у старшій. В обох вікових групах спостереження активність кислої фосфатази вірогідно знижувалася і складала 21,9(0,9 нкат/л у молодшій і 25,2(1,8 нкат/л у старшій, що в 1,5 рази нижче, ніж в групах порівняння (відповідно 36,5(3,1 нкат/л і 38,5(2,6 нкат/л). Активність лужної фосфатази і нейтральної протеази в групах спостереження також знижуються в 2 рази. Дослідження стану мікроциркуляції тканин пародонта під дією добезилата кальцію і наявності у ньому запалення, яке визначалось за допомогою методу спектроколориметрії, показало зниження бар'єрної проникливості слизової ясен для розчину Шиллера-Писарева, зменшення в ній реакції з глікогеном, що свідчить про ослаблення запального процесу в тканинах пародонта. У результаті застосування добезилата кальцію практично зник мінімум у спектрі відображення світла на 500 нм, характерний для метгемоглобіну, збільшилася концентрація оксигемоглобіну (посилення спектрального мінімуму на 575 нм) у мікрокапілярному руслі ясен, нормалізувалося кровонаповнення у його венозній і артеріальній частині. При вивченні зарядових властивостей клітин букального епітелію були зафіксовані зміни електрофоретичних параметрів КБЕ в усіх групах. До лікування в групах порівняння і групах спостереження показники, що визначають рухливість клітинної мембрани і ядер, були практично рівними. Після лікування в групах спостереження показник рухливих мембран підвищується на 40-45 %, а в групах порівняння – лише на 14-16 % . Показник рухливості ядер у групі спостереження збільшується на 36 %, у той час як у групі порівняння – лише на 6,6 %. Через рік, у групах спостереження обидва показники знижуються незначно, зберігається оптимальне співвідношення Апл/Ая, рівне 1,8–2,0, і, на відміну від показників груп порівняння, залишаються досить високими. Це дозволяє зробити висновок про нормалізацію енергетичних процесів у клітинах слизової оболонки порожнини рота, стабілізацію ядерного і мембранного потенціалів клітин, що є показником поліпшення загального функціонального стану клітини і підвищення неспецифічної резистентності в порожнині рота. Таким чином, отримані результати досліджень та їх аналіз свідчать про доцільність і ефективність застосування добезилата кальцію в комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту і профілактиці карієсу зубів. ВИСНОВКИ У дисертації представлено теоретичне обґрунтування і нове вирішення актуальної наукової задачі – підвищення ефективності лікування і профілактики хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей шляхом місцевого застосування добезилата кальцію, що проявляє виражену пародонтопротекторну і карієспрофілактичну дію. 1. Обґрунтовано і розроблено спосіб місцевого застосування добезилата кальцію в комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту і профілактиці карієсу зубів у дітей. 2. В експериментальних умовах на моделі карієсу доведена висока карієспрофілактична ефективність добезилата кальцію, яка характеризується зниженням кількості каріозних порожнин (у 2,4 рази), зменшенням їх глибини (в 1,5 рази), зниженням активності кислої фосфатази (з 0,29(0,04 нкат/л до 0,18(0,30 нкат/л), збільшенням активності лужної фосфатази (з 9,9(0,8 нкат/г до 16,8(2,0 нкат/г) у пульпі різців. 3. В експерименті на моделі пародонтиту в щурів підтверджена пародонтопротекторна дія добезилата кальцію. Результати біохімічних досліджень ротової рідини показали зниження загальної протеолітичної активності (з 5,43(0,92 нкат/л до 3,60(0,64 нкат/л), концентрації загального білка (з 6,59(0,78 г/л до 4,76(0,62 г/л) і рівнів активності кислої і лужної фосфатаз і нейтральної протеази (в середньому в 1,5 рази). Достовірне зниження вищевказаних параметрів визначалося і в гомогенатах тканин ясен тварин. 4. Встановлено високу терапевтичну ефективність добезилата кальцію в комплексному лікуванні дітей із хронічним катаральним гінгівітом, яка найбільш інформативно підтверджена зниженням індексів кровоточивості (з 0,98(0,27 до 0,11(0,02), і РМА% (з 55,76(3,67 до 7,48(1,04) у старшій групі спостереження, а також нормалізацією всіх досліджуваних гігієнічних і пародонтальних індексів, відсутністю клінічних симптомів гінгівіту протягом 2-х років спостережень. 5. Ефективність карієспрофилактичої дії добезилата кальцію підтверджена зниженням у 3 рази приросту карієсу зубів у групах спостереження – карієспрофілактичний ефект склав 26,4 % у молодшій і 22,3% - у старшій групі дітей. 6. Спектороколориметричними дослідженнями встановлено, що застосування добезилата кальцію супроводжується зниженням запального процесу, підвищенням бар'єрної функції слизової оболонки порожнини рота, поліпшенням мікроциркуляції ясен: знизилася концентрація метгемоглобіну, збільшилася концентрація оксигемоглобіну, значно зменшився вміст глікогену. Ремінералізуючий вплив добезилата кальцію виражався в посиленні мінералізації зубів, про що свідчать результати спектроколориметричних досліджень емалі зубів (максимуми спектрів відображення в області 465 нм і 510 нм характерні для гідроксиапатиту емалі). 7. Встановлено, що добезилат кальцію сприяє підвищенню функціональної активності клітин букального епітелію – середній відсоток рухливості електронегативних ядер зростав на 33,9 %, відсоток клітин з рухливою плазмолемою збільшувався на 55,8 %, амплітуда коливань клітинних мембран – у 3,5 рази, досягаючи норми цього показника в здорових дітей. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 1. У комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту, поєднаного з карієсом зубів, рекомендується використання добезилата кальцію як високоефективного пародонтопротекторного і карієспрофілактичного засобу. 2. Розроблено схему комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту і профілактики карієсу зубів у дітей у віці 10-15 років, яка полягає в наступному: на фоні загальноприйнятих лікувальних заходів (навчання гігієнічним навичкам з контрольованим чищенням зубів, санації порожнини рота, видалення зубних відкладень, антисептичних іригацій, застосування лікувально-профілактичних паст) на ясеневий край проводяться аплікації 1 % водяним розчином добезилата кальцію, щодня, протягом 10-15 хвилин, по 10-15 процедур на курс. В домашніх умовах рекомендується використовувати розчин добезилата кальцію для щоденних полоскань, що проводяться після чищення зубів, із затримуванням розчину в порожнині рота на 40-60 секунд. Тривалість застосування – 1 місяць. Для профілактики катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей доцільне проведення підтримуючих курсів терапії з використанням добезилата кальцію під час планових санацій. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 1. Белик О.И. Влияние добезилата кальция на активность фосфатаз в слюне и пульпе крыс // Вісник стоматології. – 2000. - № 5.– С.2-3. 2. Белик О.И. Клинико-лабораторная оценка эффективности применения зубного эликсира ангиопротекторного действия при хроническом катаральном гингивите у детей // Вісник стоматології. – 2001.- № 1.– С. 42-43. 3. Деньга О.В., Белик О.И. Спектроколориметрические исследования лечебно-профилактического действия добезилата кальция // Вісник стоматології. - 2002. - № 4. - С. 51-53. Здобувачеві належать клініко-лабораторні дослідження, статистична обробка даних, аналіз результатів. 4. Белик О.И. Коррекция активности фосфатаз в слюне и пульпе с применением добезилата кальция на модели кариеса // “Санкт-Петербургские научные чтения – 2002”: Тезисы докладов Межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов с межд. участием. – С.- Пб.: “Человек”, 2002. – С. 91-92. 5. Бєлік О.І. Вивчення капіляропротекторної дії зубного еліксиру на основі добезилата кальцію // Тези доповідей ювілейної 70-ої наукової конференції студентів і молодих вчених, присвяченій 10-річчю незалежності України (26-27 квітня 2001 р.). – Одеса, 2001. - С. 73-74. 6. Патент № 60533 А, Україна, МПК 7 А61К6/00, А61К6/04. Спосіб профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту, сполученого з карієсом зубів у дітей /К.М. Косенко, О.А. Бас, О.І. Бєлік. – Заявка № 2002119228; Заявл. 20.11.2002 р.; Опубл. 15.10. 2003 р. АНОТАЦІЯ Бєлік О.І. Застосування добезилата кальцію в комплексному лікуванні та профілактиці хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Інститут стоматології АМН України, Одеса, 2004. Дисертація присвячена підвищенню ефективності профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту та карієсу зубів у дітей шляхом місцевого застосування добезілата кальцію. На експериментальних моделях карієсу та пародонтиту за допомогою біохімічних методів досліджень доведено, що застосування 1% водного розчину добезілата кальцію проявляє карієспрофілактичну і пародонтопротекторну дію, знижуючи показники інтенсивності та розповсюдженості карієсу у щурів та нормалізує гомеостаз ротової рідини, знижуючи прояви запалення тканин пародонту та ступінь атрофії кістки альвеолярного відростку щелеп. За даними клінічних досліджень застосування добезилата кальцію в комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту сприяє скорішому усуненню запальних явищ в тканинах пародонту, пролонгує досягненні результати лікування, підвищує бар'єрну проникливість судин мікроциркуляторного руслу ясен. Водночас, добезилат кальцію є ефективним карієспрофілактичним препаратом, що підтверджується результатами клінічних, біохімічних та спектроколориметричних досліджень. Ключові слова: хронічний катаральний гінгівіт, карієс, добезилат кальцію, діти, профілактика, лікування. АННОТАЦИЯ Белик О.И. Применение добезилата кальция в комплексном лечении и профилактике хронического катарального гингивита и кариеса зубов у детей. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медициских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Институт стоматологии АМН Украины, Одесса, 2004. Диссертация посвящена повышению эффективности лечения и профилактики хронического катарального гингивита и кариеса зубов у детей путем обоснования и разработки схемы комплексного лечения, включающего местное применение добезилата кальция. Использованы экспериментальные, клинические, биохимические, биофиические и оптические методы исследования. В работе приведены результаты экспериментов, проведенных на 166 белых крысах по изучению влияния добезилата кальция на твердые ткани зубов и состояние тканей пародонта на экспериментальных моделях кариеса и пародонтита. В эксперименте на модели кариеса установлено, что применение орошений полости рта животных 1% водным раствором добезилата кальция приводит к снижению количества и глубины кариозных поражений, нормализации биохимических параметров слюны и пульпы зубов. Применение добезилата кальция на модели пародонтита выявило его высокие праодонтопротекторные свойства, что выражалось в значительном снижениии показателя степени атрофии альвеолярного отростка, стабилизации активности лизосомальных ферментов ротовой жидкоти и тканей десны. Клинико-лабораторные исследования, проведенные у детей 10-15 лет, показали, что комплексное лечение хронического катарального гингивита с применением добезилата кальция способствует снижению воспалительного процесса в тканях пародонта, пролонгирует достигнутые результаты лечения, увеличивая период ремиссии и значительно снижая повторное проявление клинических симптомов, что подтверждается значениями индексов кровоточивости, РМА% Шиллера-Писарева, Турески и Грин-Вермильона, которые определялись на протяжении всего времени наблюдений. Биохимические исследования ротовой жидкости детей показали, что при применении добезилата кальция нормализуется активность кислой и щелочной фосфатаз и содержание белка, которые с течением времени, остаются на достигнутом уровне. При проведении спектроколориметрического исследования зубов и тканей пародонта у детей, использовавших добезилат кальция, установлено, что плотность гидроксиапатита эмали значительно повысилась, в тканях пародонта отмечалось общее улушение гемодинамики микрососудистого русла: повышение концентрации оксигемоглобина и снижение концентрации метгемоглобина, снижение барьерной проницаемости микрососудов. Клиническая апробация комплексного лечения с примененим добезилата кальция выявила кариеспрофилактическую эффективность, которая составляла в старшей возрастной группе – 22,3% и 26,4 % в младшей. Положительное действие добезилата кальция на ткани пародонта было подтвержено определением функциональной активности клеток буккального эпителия. Значения электрокинетических потенциалов КБЭ у детей групп наблюдения соответствовали показателям здоровых детей. Ключевые слова: хронический катаральный гингивит, кариес, добезилат кальция, дети, профилактика, лечение. SUMMARY Belik O.I. Application calcium dobezilatum in complex treatment and preventive measures of chronic сatarrhal gingivitis and caries of children. - Manuscript. Thesis for a scientific degree of the Candidate of Medical Sciences to the speciality 14.01.22. – stomatology. – Institute of dentistry of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Odessa, 2004. The dissertation is devoted to the increase of efficiency of complex treatment and preventive measures of chronic catarrhal gingivitis and caries of children due to zpplication of Calcium dobezilatum. The results of 2 experiments have shown that Calcium dobezilate has very high caries preventive efficiency, as shown by a significant decrease of caries intensity and increase of enamel resistance stability to organic acids and to the appearance of caries. In addition, the positive influence of Calcium dobezilatum was shown as an estimate of extent of alveolar process atrophy, normalisation of proteolitic activity, activity of acid and alkali phosphatases in gum issues, tooth pulp and saliva. Clinical treatment of children was based on the aforementioned described experimental results and included applications of 1% solution of Calcium dobezilatum into general complex therapy. The following results were observed: reduction of caries intensity, decrease of parameters of parodontal and hygienic indexes, optimization of activity of mouth liquid ferments, improvement of the funcional state of buccal epithelium cells, level of microcirculation into parodonal tissues and high density of hydroxiapatitis of enamel. Key words: chronic catarrhal gingivitis, caries, children, Calcium dobezilatum, treatment, preventive measures.

Похожие записи