.

Застосування добезилату кальцію в комплексному лікуванні та профілактиці хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2011
Скачать документ

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БЄЛІК Ольга Ігорівна

УДК 616.311.2 – 002:615.451.21 – 053.2 / 6.-08

Застосування добезилату кальцію в комплексному лікуванні та профілактиці
хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ
України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, член-кор. АМН України,

Косенко Костянтин Миколайович, Інститут стоматології

АМН України, директор

Офіційні опоненти:

– доктор медичних наук, професор Куцевляк Валентина Федорівна,
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач
кафедри терапевтичної та дитячої стоматології

– доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович,
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри
дитячої стоматології та стоматології інтернів

Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ
України, кафедра дитячої стоматології

Захист відбудеться “24” травня 2004 року о 15.00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті
стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул.
Рішельєвська,11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту
стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11).

Автореферат розісланий “23” квітня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
Чумакова Ю.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Епідеміологічними дослідженнями останнього
десятиріччя виявлено високу розповсюдженість поєднаної патології в дітей
– карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту, що багато в чому
обумовлено спільністю етіологічних і патогенетичних факторів розвитку
цих захворювань. У зв’язку з цим, пошук нових засобів і методів щодо
підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів, які б мали
комплексний вплив на тверді тканини зубів і тканини пародонта, є
актуальним і вимагає постійного удосконалення (Косенко К.М., 1994;
Неспрядько В.П., Хоменко Л.А., 1995; Федоров Ю.А., 1996; Кузьмина Э.М. с
соавт., 1999; Леус Л.И., 2000; Дєньга О.В., 2001; D. Furgang, 2000).

Численними роботами, присвяченими вивченню ролі загальної резистентності
організму у виникненні та перебігу стоматологічної патології, доведена
можливість корекції її адаптогенними препаратами (Левицкий А.П., 1996;
Данилевский Н.Ф., 1998; Петрушанко Т.О., 2000; Дєньга О.В., 2001).

Поряд з цим, велике значення мають місцеві механізми впливу на тверді
тканини зубів і тканини пародонта, які мають більш вузьку спрямованість
і чітку конкретизацію, тому одна з провідних ролей у профілактиці
карієсу і хронічного катарального гінгівіту в дітей, безперечно,
належить гігієні порожнини рота (Парпалей Е.А. с соавт., 1999; Вишняк
Г.Н., 1999; Косенко К.Н., Терешина Т.П., 2003; Hunter M.L., 2003).

Засоби гігієни з оптимально підібраними композиціями макро- і
мікроелементів, антиоксидантів, біологічно активних речовин, вітамінів
позитивно впливають на процеси мінералізації твердих тканин зубів і
трофіку тканин пародонта. Маючи це на увазі, удосконалення і розробка
нових лікувально-профілактичних засобів є необхідним напрямком сучасної
стоматології (Глазунов О.А., 1996; Терешина Т.П. с соавт., 1996; Федоров
Ю.А., Дрожжина В.А., 1997; Новікова М.А., Білоклицька Г.Ф., 1998; Сунцов
В.Г., Леонтьев В.К., Дистель В.А., 2001).

Для здійснення комплексного підходу до вирішення проблеми поєднаної
патології (карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту) в дітей,
нашу увагу привернув лікарський препарат – добезилат кальцію, що
відноситься до групи ангіопротекторів і застосовується в загальній
терапії для лікування судинних патологій (Шварц Г.Я., Сюблев Р.Д., 1988;
Почерняева В.Ф. с соавт., 1990).

Недавніми дослідженнями доведений високий карієспрофілактичний ефект
добезилата кальцію при місцевому застосуванні (Бас О.А, Синицін Р.Г.,
1996; Синицін Р.Г., Бас О.А., Коваль С.М., 1997).

Завдяки основним властивостям добезилата кальцію, як препарату, що
впливає на мікроциркуляцію тканин, і вивченим раніше
карієспрофілактичним властивостям, ми визнали доцільним дослідження
комбінованої дії добезилата кальцію в комплексному лікуванні і
профілактиці хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей.

Вищевикладене явилося теоретичним обґрунтуванням для цієї роботи і було
спрямовано на розробку нового, ефективного, і, в той же час, простого та
доступного способу профілактики і лікування хронічного катарального
гінгівіту і карієсу зубів у дітей із застосуванням добезилата кальцію.

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної
роботи кафедри терапевтичної стоматології Одеського державного медичного
університету “Розробка й оцінка ефективності засобів ангіиопротекторної,
ремінералізуючої дії та методів їхнього введення в комплексному
лікуванні захворювань пародонта” (№ ДР 0100U00645). Здобувач була
співвиконавцем окремого фрагменту вищезгаданої теми.

Мета дослідження – підвищення ефективності профілактики і
лікування хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей
шляхом розробки та обґрунтування способу застосування добезилату
кальцію.

Для реалізації мети дослідження були поставлені наступні задачі:

Вивчити в експерименті на моделі карієсу вплив добезилата кальцію на
тверді тканини зубів.

2. Вивчити в експерименті на моделі пародонтиту вплив добезилата кальцію
на тканини пародонта.

3. Провести біохімічні дослідження та проаналізувати зміни біохімічних
показників ротової рідини, пульпи зубів і тканин пародонта
експериментальних тварин під дією добезилата кальцію.

4. Оцінити пародонтопротекторну дію добезилата кальцію при використанні
його в комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту у дітей,
дати характеристику біохімічних змін ротової рідини, біофізичних і
оптичних показників слизової оболонки пародонта.

5. Визначити карієспрофілактичну ефективність добезилата кальцію в
клінічних умовах у дітей із хронічним катаральним гінгівітом і дати
оцінку його впливу на біохімічні показники ротової рідини та оптичні
характеристики твердих тканин зуба.

Об’єкт дослідження: діти з хронічним катаральним гінгівітом і карієсом
зубів, експериментальні тварини.

Предмет дослідження: вплив добезилата кальцію на тканини пародонта,
тверді тканини зубів, біохімічні показники в ротовій рідині дітей з
хронічним катаральним гінгівітом і карієсом зубів

Методи дослідження: експериментальні на тваринах – для вивчення впливу
добезилата кальцію на тверді тканини і пульпу зубів, тканини пародонта;
клінічні – для вивчення ефективності місцевого застосування добезилата
кальцію у дітей з хронічним катаральним гінгівітом і карієсом зубів;
лабораторні (біохімічні, біофізичні, оптичні) – для характеристики змін
ротової рідини, стану твердих тканин зубів і тканин пародонта;
статистичні – для визначення вірогідності отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Теоретично обґрунтована,
підтверджена в експериментальних умовах та в клініці доцільність
застосування добезилата кальцію при хронічному катаральному гінгівіті та
карієсі зубів у дітей.

Вперше встановлено, що застосування добезилата кальцію в комплексному
лікуванні хронічного катарального гінгівіту в дітей нормалізує гомеостаз
ротової рідини і поліпшує мікроциркуляцію тканин пародонта, що вказує на
його виражену пародонтопротекторну дію.

Експериментальними та клініко-лабораторними дослідженнями доведено вплив
добезилата кальцію на процеси мінералізації емалі зубів, що підтверджено
збільшенням концентрації гідроксиапатиту емалі, нормалізацією активності
ферментів (лужної та кислої фосфатаз) в ротовій рідині, що обумовлює
зниження інтенсивності і приросту карієсу.зубів у дітей і підкреслює
високу карієспрофілактичну ефективність препарату.

При місцевому застосуванні добезилата кальцію в комплексному лікуванні
хронічного катарального гінгівіту у дітей встановлено оптимізацію
зарядового стану клітин букального епітелію, що свідчить про підвищення
неспецифічної резистентності порожнини рота.

Розроблено схему застосування добезилата кальцію для лікування
хронічного катарального гінгівіту і проведення карієспрофілактичних
заходів у дітей.

Пріоритетність дисертаційних досліджень підтверджено деклараційним
патентом України № 60533 А від 15.10.2003 р.

Практична значимість отриманих результатів. Результати
експериментальних і клінічних досліджень дозволили обґрунтувати основні
принципи використання добезилата кальцію в дитячій стоматології для
профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту і карієсу
зубів.

Існуюче положення про використання добезилата кальцію тільки як
ангіопротекторного препарату або компоненту ремінералізуючої терапії
доповнено відомостями про можливість успішного застосування його з
урахуванням одночасного впливу на тканини пародонта і тверді тканини
зубів. Нові підходи щодо застосування добезилата кальцію дозволяють
підвищити ефективність профілактики і лікування запальних захворювань
пародонта і карієсу зубів.

Запропонований спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту з
застосуванням добезилата кальцію дозволяє збільшити період ремісії та
значно знизити частоту рецидивів захворювання.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес кафедри
терапевтичної стоматології Одеського державного медичного університету
МОЗ України, у практичну роботу відділення стоматології дитячого віку та
ортодонтії Інституту стоматології АМН України, відділень міських
дитячих стоматологічних поліклінік № 2 і № 4, Одеської обласної
стоматологічної поліклініки.

Особистий внесок автора. Автором особисто проведено пошук і аналіз
наукової літератури з проблеми лікування і профілактики хронічного
катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей, особливостей патогенезу
та перебігу хронічного катарального гінгівіту, поєднаного з карієсом
зубів. Проведено клінічні та експериментальні дослідження, здійснено
статистичну обробку та узагальнення отриманих результатів, сформульовано
висновки і практичні рекомендації, підготовлені наукові матеріали для
публікацій.

Клініко-лабораторні дослідження були виконані у відділенні
стоматології дитячого віку та ортодонтії Інституту стоматології АМН
України (зав. Відділенням – д.м.н., с.н.с. Дєньга О.В.).

Біохімічні дослідження проведено автором разом зі
співробітниками лабораторії біохімії відділу біотехнології Інституту
стоматології АМН України (зав. лаб. – к.б.н. Макаренко О.А.)

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
доповідалися на Ювілейній 70-ій науковій конференції студентів і молодих
вчених, присвяченій 10-річчю незалежності України (Одеса, 2001 р.), на
Міжрегіональній науково-практичній конференції молодих вчених і
студентів з міжнародною участю “Санкт-Петербургские научные чтения–2002”
(Санкт-Петербург, 2002 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 6
друкованих працях, з них 3 статті у наукових фахових виданнях,
рекомендованих ВАК України, 2 праці – у матеріалах і тезах конференцій,
1 патент України.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація викладена на 135 сторінках
комп’ютерного тексту, складається із вступу, огляду літератури, трьох
розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення отриманих
результатів, висновків, практичних рекомендацій. Список використаних
літературних джерел містить 260 найменувань. Робота ілюстрована 23
таблицями і 11 малюнками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи досліджень. Для вирішення мети і задач роботи були
проведені експериментальні, клінічні і лабораторні дослідження з
вивчення впливу добезилата кальцію на тверді тканини зубів і тканини
пародонта.

Вибір добезилата кальцію для лікування хронічного катарального гінгівіту
і профілактики карієсу зубів був обумовлений наявністю сполучення в
ньому ангіопротекторних і ремінералізуючих властивостей.

Експериментальні дослідження. Експериментальні дослідження проведено на
166 білих щурах 1-3 місячного віку.

Карієспрофілактичну ефективність вивчали на 70 білих щурах віком 1
місяць. Тварини були поділені на 3 групи: (1) контрольна (10 щурів) –
тварини, які знаходилися на раціоні віварію, та дві дослідні – на
карієсогенному раціоні Стефана 580 протягом місяця. Щурам другої
дослідної групи (3 група) щодня проводилися полоскання порожнини рота 1%
водяним розчином добезилата кальцію, першої дослідної групи – групи
порівняння (2 група) – полоскання фізрозчином.

Після закінчення експерименту у щурів збирали слину на фоні
пілокарпінової стимуляції. Після евтаназії у тварин виділяли блоки
щелеп з зубами і тканини ясен.

Карієспрофилактичну ефективність оцінювали за наступними показниками:
число каріозних порожнин у середньому на одну тварину, глибина каріозних
порожнин зубів, біохімічні показники активності ферментів пульпи зубів,
ротової рідини та ясен тварин.

Дослідження пародонтопротекторної дії добезилата кальцію проводили на 96
білих щурах. Була застосована експериментальна модель пародонтиту А.І.
Євдокимова. Тварини були розділені на три групи. Контрольну групу (1
група) склали 16 щурів, що знаходилися на раціоні віварію. Дослідні
групи (по 40 щурів) утримувалися на раціоні м’якої консистенції з
підвищеним вмістом вуглеводів і зниженим вмістом білків на протязі 2
місяців. Щурам другої дослідної групи (3 група) щодня проводилися
полоскання порожнини рота 1% водяним розчином добезилата кальцію, першої
дослідної групи (2 група) – полоскання фізрозчином.

Через 75 днів у тварин під тіопенталовим наркозом на фоні пілокарпинової
стимуляції збирали слину. Після евтаназії відокремлювали щелепи від
тканин ясен і висушували для підрахунку атрофії альвеолярного відростка.
З тканин ясен готували гомогенати для визначення в них активності
ферментів.

Основними критеріями оцінки пародонтопротекторної дії добезилата кальцію
були: ступінь атрофії альвеолярних відростків (за методом Николаевой
А.П., 1967); активність ферментів: лужної та кислої фосфатази (за
методом Bessey O.A.et al, 1946) еластази (Visser L., Blouf E.R., 1972);
вміст водорозчинного білка ( Lowry O.H., 1951) в ротовій рідині та
тканинах ясен.

Клініко-лабораторні дослідження. Клінічна частина роботи містить
матеріали, отримані в процесі вивчення результатів лікування і
динамічного спостереження за дітьми (10-15 років) з хронічним
катаральним гінгівітом і карієсом зубів.

Стан твердих тканин зубів у дітей визначали на підставі показників
інтенсивності та приросту карієсу (%), використовуючи метод ВООЗ.

Для об’єктивної оцінки стану пародонта у дітей проводили комплексне
дослідження тканин пародонта з використанням гігієнічних і
пародонтальних індексів: гігієнічний індекс Грін-Вермильона; індекс РМА
%, РМА сер., індекс Турескі, індекс кровоточивості, проба
Шиллера-Писарева, CPITN.

Біохімічні дослідження ротової рідини включали визначення активності
кислої і лужної фосфатази (за методом Bessey O.A.et al, 1946),
нейтральної протеази (за методом Kunitz M. в модифікації Левицького
А.П., 1974), вмісту загального білка (Lowry O.H., 1951) і ? рН ротової
рідини (Дєньга О.В., 2001).

Методом спектроколориметрії (Дєньга О.В. із співавт., 1997), визначався
ступінь мінералізації твердих тканин зубів, стан тканин пародонта та
його мікроциркуляторного русла.

Методом визначення змін електрофоретичної рухливості ядер і плазмолем
клітин букального епітелію (в модифікації Дєньга О.В. із співавт., 1997)
досліджено стан клітинного метаболізму і функціональну активність клітин
слизової оболонки порожнини рота.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили шляхом підрахунку
помилок середніх величин з використанням t-критерію Ст’юдента (за
методом Монцевичуте-Ерингене Г.В., 1964).

Результати досліджень та їх обговорення. Експериментальні дослідження
властивостей добезилата кальцію на моделі Стефана свідчать, що цей
препарат проявляє виражену карієспрофілактичну дію (табл. 1).

У 3 групі тварин це виражалося у 2-х кратному зниженні кількості і
глибини каріозних порожнин.

Таблиця 1

Вплив добезилата кальція на розповсюдженість та інтенсивність карієсу в
експериментальних тварин

Групи тварин Кількість каріозних порожнин,

бали Глибина каріозних порожнин,

бали

1 група

4,2 ± 0,2 2,8 ± 0,4

2 група

8,9 ± 0,7 4,6 ± 0,6

Р 0,4 Р > 0,9

Результати біохімічних досліджень підтвердили позитивний вплив
добезилата кальцію на активність маркерних ферментів у пульпі зубів,
ротовій рідині та гомогенатах ясен.

Так, показники активності лужної фосфатази в пульпі зубів щурів 3 групи
вірогідно не відрізняються від значень контрольної групи і складають
16,8±2,0 нкат/г і 19,2±1,5 нкат/г (P>0,5) відповідно, активності кислої
фосфатази – 0,18±0,30 нкат/г і 0,15±0,02 нкат/г, у той час, як у щурів 2
групи – групи порівняння – значення активності лужної фосфатази у пульпі
знижене в 1,7 рази при значній активності кислої фосфатази – 0,29±0,32
нкат/г.

Тим самим, застосування добезилата кальцію приводить до нормалізації
активності ферментів в пульпі зубів, що сприяє посиленню процесів
мінералізації.

Експериментальне підтвердження пародонтопротекторної дії добезилата
кальцію на моделі пародонтиту Євдокимова виражалося в гальмуванні
процесу атрофії альвеолярного відростка щелеп: в 3 групі ступінь атрофії
альвеолярного відростка практично не відрізнявся від цього ж показника в
контрольній групі – 22,4±0,6 % і 21,6±0,9 % відповідно. У групі
порівняння (2 група) даний показник був вище в 1,4 рази (29,8±0,8 %), що
вказує на наявність істотних змін в альвеолярній кістці у відповідь на
розвиток дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта.

Біохімічний аналіз ротової рідини і гомогенатів ясен щурів при
експериментальному пародонтиті показав, що застосування добезилата
кальцію позитивно впливає на активність ферментів.

Так, активність еластази в ротовій рідині знижується з 0,75±0,09 мккат/л
до 0,53±0,04 мккат/л (Р¬ef l ” Oe 8 I oe j n ” d d d d d d d d $If`„a$ івіту. Так, у віці 10-12 років поширеність карієсу досягала 84% при показниках КПВз - 2,21±0,25 і КПВп - 2,36±0,32 в середньому на одного обстеженого (табл. 2). У старшій віковій групі (13-15 років) поширеність карієсу зубів досягла 87 %, а показники КПВз - 3,11(0,22, а КПВп – 3,21(0,37 в середньому на одного обстеженого (табл. 3). Результати проведених досліджень, представлені в табл. 2 і 3, свідчать про високу карієспрофилактичну ефективність (КПЕ) добезилата кальцію, яка склала 26,4% у молодшій віковій групі і 22,3 % – у старшій віковій групі за 2 роки спостережень: - діти 10-12 років КПЕ = 100 – 3,49 (100 = 26,4 %; 4,86 - діти 13-15 років КПЕ = 100 – 3,72 (100 = 22,3 %. 4,79 Таблиця 2 Клінічна ефективність добезилата кальцію у 10-12-річних дітей Показники Початковий стан Через рік Через 2 роки Група спостереження (n = 34) Група порівнянння (n = 28) Група спостереження (n = 31) Група порівняння (n = 25) Група спостереження (n = 30) Група порівняння (n = 26) КПВз 2,21 ( 0,25 2,28 ( 0,37 2,71 ( 0,31 3,42 ( 0,48 3,19 ( 0,28 3,92 ( 0,61 Приріст карієсу КП+Вз ---- ---- 0,50 ( 0,04 1,14 ( 0,08 0,28 ( 0,02 0,50 ( 0,01 КПВп 2,36 ( 0,32 2,38 ( 0,43 2,94 ( 0,71 4,12 ( 0,72 3,49 ( 0,76 4,86 ( 0,58 Приріст карієсу КПВп ---- ---- 0,56 ( 0,07 1,74 ( 0,56 0,37 ( 0,02 0,74 ( 0,09 Таблиця 3 Клінічна ефективність добезилата кальцію у 13-15-річних дітей Показники Початковий стан Через рік Через 2 роки Група спостереження (n = 32) Група порівняння (n = 29) Група спостереження (n = 31) Група порівняння (n = 27) Група спостереження (n = 30) Група порівняння (n = 27) КПВз 3,11 ( 0,22 2,92 ( 0,17 3,23 ( 0,41 3,72 ( 0,64 3,42 ( 0,25 4,30 ( 0,57 Приріст карієсу по КПВз ---- ---- 0,12 ( 0,05 0,80 ( 0,11 0,19 ( 0,06 0,58 КПВп 3,21 ( 0,37 3,14 ( 0,48 3,47 ( 0,65 4,22 ( 0,43 3,72 ( 0,58 4,79 ( 0,41 Приріст карієсу по КПВп ---- ---- 0,26 ( 0,02 0,78 ( 0,56 0,25 ( 0,02 0, 57 ( 0,09 Вплив добезілата кальцію на емаль зубів було підтверджено спектроколориметричними дослідженнями. В групах дітей, яким проводили аплікації розчином добезилату кальцію, відзначалося збільшення мінералізації твердих тканин зубів, що визначалося зіставленням кривих відображення світла в області 450-580 нм довжин хвиль. У ціх групах реєструвалася поява чітких максимумів в області 465 нм і 510 нм, характерних для гідроксиапатиту. При цьому кольорова насиченість емалі зубів зменшилася з S=15,2 до S=10,1, показник білизни збільшився в даному випадку на 2,5(0,3, а показник жовтизни зменшився на 4,1(0,3. У групах порівняння подібних змін у спектрі відображення світла твердими тканинами зубів не спостерігалося. Після проведеного лікування хронічного катарального гінгівіту в усіх групах спостерігався чіткий позитивний ефект, який виявлявся відсутністю клінічних проявів запалення тканин пародонта. При цьому значно знизилися показники досліджуваних індексів у всіх групах, однак достовірні відмінності відразу після проведеного курсу лікування були відзначені тільки для індексу кровоточивості. В групі молодших дітей, яким проводилися аплікації розчином добезилату кальцію, цей показник дорівнює 0,29(0,12 в порівнянні з 0,38(0,09 - у групі порівняння (Р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020