.

Вплив електричних полів на вологообмінні процеси в металонаповнених гнучколанцюгових полімерах: Автореф. дис… канд. фіз.-мат. наук / І.М. Панченко,

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2331
Скачать документ

Мі¬ні¬с¬тер¬с¬т¬во осві¬ти Укра¬ї¬ни
Рі¬в¬нен¬сь¬кий дер¬жа¬в¬ний пе¬да¬го¬гі¬ч¬ний ін¬сти¬тут

Панченко
Ігор Ми¬хай¬ло¬вич

УДК 541.64:537.212:852.82

Вплив еле¬к¬т¬ри¬ч¬них по¬лів на вологообмінні про¬це¬си в
ме¬та¬ло¬на¬по¬в¬не¬них гну¬ч¬кола¬н¬цю¬го¬вих по¬лі¬ме¬рах

01.04.19 – фі¬зи¬ка по¬лі¬ме¬рів

Ав¬то¬ре¬фе¬рат
ди¬сер¬та¬ції на здо¬бут¬тя на¬у¬ко¬во¬го
сту¬пе¬ня кан¬ди¬да¬та фі¬зи¬ко-¬ма¬те¬ма¬ти¬ч¬них на¬ук

Рі¬в¬не – 1998

Ди¬сер¬та¬ці¬єю є ру¬ко¬пис.
Ро¬бо¬та ви¬ко¬на¬на в на¬у¬ко¬вій ла¬бо¬ра¬то¬рії фі¬зи¬ки ви¬со¬ко¬мо¬ле¬ку¬ля¬р¬них спо¬лук ка¬фе¬д¬ри фі¬зи¬ки
Рі¬в¬нен¬сь¬ко¬го дер¬жа¬в¬но¬го пе¬да¬го¬гі¬ч¬но¬го ін¬сти¬ту¬ту.

На¬у¬ко¬вий ке¬рі¬в¬ник : до¬к¬тор хі¬мі¬ч¬них на¬ук, про¬фе¬сор Колупаєв Бо¬рис Се¬р¬гі¬йо¬вич,
ре¬к¬тор Рі¬в¬нен¬сь¬ко¬го дер¬жа¬в¬но¬го пе¬да¬го¬гі¬ч¬но¬го ін¬сти¬ту¬ту.

Офі¬цій¬ні опо¬нен¬ти : до¬к¬тор фі¬зи¬ко-¬ма¬те¬ма¬ти¬ч¬них на¬ук, про¬фе¬сор, член-¬ко¬ре¬с¬пон¬дент
АПН Укра¬ї¬ни Шут Ми¬ко¬ла Іва¬но¬вич, за¬ві¬ду¬вач ка¬фе¬д¬ри за¬галь-ної фі¬зи¬ки На¬ці¬о¬наль¬но¬го пе¬да¬го¬гі¬ч¬но¬го уні¬вер¬си¬те¬ту
ім. М.П. Драгоманова ;
до¬к¬тор хі¬мі¬ч¬них на¬ук, про¬фе¬сор Нестеров Ана¬то¬лій Євтихович,
го¬ло¬в¬ний на¬у¬ко¬вий спів¬ро¬бі¬т¬ник ІХВС НАН Укра¬ї¬ни.
Про¬ві¬д¬на уста¬но¬ва: Ін¬сти¬тут хі¬мії по¬вер¬х¬ні НАН Укра¬їни, від¬діл хі¬мі¬ч¬ної фі¬зи¬ки по-вер¬х¬ ні дисперсних си¬с¬тем, м. Ки¬їв.

За¬хист від¬бу¬де¬ть¬ся “24” грудня 1998 р. о 13 го¬ди¬ні на за¬сі¬дан¬ні Спе¬ці¬а¬лі¬зо¬ва¬ної вче¬ної ра¬ди К 47.053.01 в Рі¬в¬нен¬сь¬ко¬му дер¬жа¬в¬но¬му пе¬да¬го¬гі¬ч¬но¬му ін¬сти¬ту¬ті Мі¬ні¬с¬тер¬с¬т¬ва осві¬ти Укра¬ї¬ни за ад¬ре¬сою: 266 000, м. Рі¬в¬не, вул. Остафова, 31, факс (0362) 22-12-31.

З ди¬сер¬та¬ці¬єю мо¬ж¬на озна¬йо¬ми¬тись у біб¬ліо¬те¬ці Рі¬в¬нен¬сь¬ко¬го дер¬жа¬в¬но¬го пе¬да¬го¬гі¬ч¬но¬го ін¬сти¬ту¬ту за ад¬ре¬сою: 266 000, м. Рі¬в¬не, вул. Остафова, 31.

Ав¬то¬ре¬фе¬рат ро¬зі¬сла¬ний “ 23 ” листопада 1998 р.

Вче¬ний се¬к¬ре¬тар спе¬ці¬а¬лі¬зо¬ва¬ної
вче¬ної ра¬ди кандидат фіз.-мат. наук
доцент Бордюк М. А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Ак¬ту¬аль¬ність те¬ми. Ме¬та¬ло¬на¬по¬в¬не¬ні по¬лі¬ме¬р¬ні ком¬по¬зи¬ції (МПК) як стру¬к¬ту¬р¬но-¬не¬о¬д¬но-рі¬д¬ні кон¬ден¬со¬ва¬ні си¬с¬те¬ми ши¬ро¬ко ви¬ко¬ри¬с¬то¬ву¬ю¬ть¬ся в рі¬з¬них га¬лу¬зях на¬у¬ки і тех¬ні¬ки у ви¬гля¬ді рі¬з¬но¬ма¬ні¬т¬них ма¬те¬рі¬а¬лів, які при ек¬с¬п¬лу¬а¬та¬ції і збе¬рі¬ган¬ні під¬да¬ю¬ть¬ся впли¬ву во¬ло¬ги, тем¬пе¬ра¬ту¬р-них та си¬ло¬вих по¬лів. При цьо¬му во¬ло¬го¬о¬б¬мін МПК з ото¬чу¬ю¬чим се¬ре¬до¬ви¬щем сут¬тє¬во змі¬нює їх¬ні ви¬хі¬д¬ні фі¬зи¬ко-¬хі¬мі¬ч¬ні, ме¬ха¬ні¬ч¬ні , те¬п¬ло¬ві , еле¬к¬т¬ри¬ч¬ні і ма¬г¬ні¬т¬ні вла¬с¬ти¬во¬с¬ті. Рі¬в¬нян¬ня те¬п¬ло-ма¬со¬о¬б¬мі¬ну, які ле¬жать в ос¬но¬ві про¬е¬к¬ту¬ван¬ня, ви¬ро¬б¬ни¬ц¬т¬ва, ек¬с¬п¬лу¬а¬та¬ції та збе¬рі¬ган¬ня по¬лі¬ме¬р-них ви¬ро¬бів, не вра¬хо¬ву¬ють впли¬ву еле¬к¬т¬ри¬ч¬них по¬лів (ЕП) на ко¬е¬фі¬ці¬є¬н¬ти во¬ло¬го¬о¬б¬мі¬ну МПК.Тому не¬об¬хід¬но ви¬яви¬ти ме¬ха¬ні¬з¬ми і за¬ко¬но¬мі¬р¬но¬с¬ті во¬ло¬го¬о¬б¬мі¬ну МПК з па¬ро¬по¬ві¬т¬ря¬ним се¬ре¬до¬ви¬щем в умо¬вах дії ЕП з ме¬тою чі¬т¬ко¬го кіль¬кі¬с¬но¬го про¬гно¬зу¬ван¬ня ча¬су їх ви¬ко¬ри¬с¬тан¬ня, зо-кре¬ма, в ра¬діо¬еле¬к¬т¬рон¬ній і еле¬к¬т¬ро¬те¬х¬ні¬ч¬ній апа¬ра¬ту¬рі. Це до¬зво¬лить та¬кож на¬пря¬м¬ле¬но ре¬гу¬лю-ва¬ти со¬р¬б¬цій¬но – ди¬фу¬зій¬ні вла¬с¬ти¬во¬с¬ті плі¬вок МПК вмі¬с¬том на¬по¬в¬ню¬ва¬ча та еле¬к¬т¬ри¬ч¬ним по¬лем.
То¬му ак¬ту¬аль¬ни¬ми за¬ли¬ша¬ю¬ть¬ся до¬слі¬джен¬ня, які по¬в’я¬за¬ні з ство¬рен¬ням та до¬слі¬джен¬ням вла¬с¬ти¬во¬с¬тей но¬вих ге¬те¬ро¬ген¬них си¬с¬тем на ос¬но¬ві мо¬ди¬фі¬ка¬ції ви¬хі¬д¬них по¬лі¬ме¬рів су¬мі¬с¬ною ді¬єю ме¬та¬ле¬во¬го на¬по¬в¬ню¬ва¬ча, во¬ло¬ги, тем¬пе¬ра¬ту¬ри і ЕП.
Зв’я¬зок ро¬бо¬ти з на¬у¬ко¬ви¬ми про¬гра¬ма¬ми, пла¬на¬ми, темами. Ро¬бо¬та ви¬ко¬на¬на в рам¬ках ком¬п¬ле¬к¬с¬них до¬слі¬джень на¬у¬ко¬вої ла¬бо¬ра¬то¬рії фі¬зи¬ки ви¬со¬ко¬мо¬ле¬ку¬ля¬р¬них спо¬лук та ка¬фе¬д¬ри фі-зи¬ки Рі¬в¬нен¬сь¬ко¬го дер¬жа¬в¬но¬го пе¬да¬го¬гі¬ч¬но¬го ін¬сти¬ту¬ту згі¬д¬но тем “Дослі¬джен¬ня шля¬хів на¬пря¬м-ле¬ної мо¬ди¬фі¬ка¬ції вла¬с¬ти¬во¬с¬тей гетероген¬них по¬лі¬ме¬р¬них і ди¬с¬пер¬с¬них си¬с¬тем” і “Шля¬хи на¬пря¬м-ле¬но¬го ре¬гу¬лю¬ван¬ня ре¬ла¬к¬са¬цій¬них і тер¬мі¬ч¬них вла¬с¬ти¬во¬с¬тей гетероген¬них по¬лі¬ме¬р¬них си¬с¬тем на ос¬но¬ві гнучколанцюгових поліме¬рів”, та згі¬д¬но державної науково-технічної програми “Нові речовини та матеріали хімічного виробництва” і держ¬бю¬дже¬т¬ної на¬у¬ко¬во-¬до¬с¬лі¬д¬ної ро¬бо¬ти Мі¬ні¬с-тер¬с¬т¬ва осві¬ти Укра¬ї¬ни “На¬п¬ря¬м¬ле¬не ре¬гу¬лю¬ван¬ня електричних та те¬п¬ло¬фі¬зи¬ч¬них вла¬с¬ти¬во¬с¬тей ге-те¬ро¬ген¬них полімерних си¬с¬тем під ді¬єю еле¬к¬т¬ри¬ч¬них та ма¬г¬ні¬т¬них по¬лів” (01.01. 1994 – 01.02. 1998).
Ро¬бо¬та ко¬ор¬ди¬ну¬ва¬лась На¬у¬ко¬вою Ра¬дою НАН Укра¬ї¬ни “Поліме¬р¬ні ком¬по¬зи¬цій¬ні ма¬те¬рі¬а-ли” і є ча¬с¬ти¬ною ком¬п¬ле¬к¬с¬ної те¬ми “Шля¬хи на¬пря¬м¬ле¬но¬го ре¬гу¬лю¬ван¬ня ре¬ла¬к¬са¬цій¬них і тер¬мі¬ч¬них власти¬во¬с¬тей ге¬те¬ро¬ген¬них по¬лі¬ме¬р¬них си¬с¬тем на ос¬но¬ві гнучколанцюгових по¬лі¬ме¬рів” (но¬мер дер¬жа¬в¬ної ре¬є¬с¬т¬ра¬ції 05.86.0000210).
Ме¬та і за¬да¬чі до¬слі¬джень:
– на ос¬но¬ві по¬лі¬ві¬ні¬л¬х¬ло¬ри¬ду (ПВХ) з ви¬ко¬ри¬с¬тан¬ням високодиспер¬с¬но¬го ме¬та¬ле¬во¬го на¬по¬в¬ню-ва¬ча (ВДМН) вста¬но¬ви¬ти ме¬ха¬ні¬з¬м і за¬ко¬но¬мі¬р¬но¬с¬ті впли¬ву ЕП на сорбційно – ди¬фу¬зій¬ні і вологопроникні вла¬с¬ти¬во¬с¬ті плі¬вок МПК рі¬з¬них то¬в¬щин при їх вологообміні з по¬ві¬т¬ря¬ним се¬ре¬до-ви¬щем різної вологості у тем¬пе¬ра¬ту¬р¬но¬му інтер¬ва¬лі, який охо¬п¬лює скло¬по¬ді¬б¬ний і високоеластичний ста¬ни;
– одер¬жа¬ти за¬ле¬ж¬но¬с¬ті ко¬е¬фі¬ці¬є¬н¬тів со¬р¬б¬ції, ди¬фу¬зії і во¬ло¬го¬п¬ро¬ни¬к¬но¬с¬ті до¬слі¬джу¬ва¬них зраз¬ків від ве¬ли¬чи¬ни на¬пру¬же¬но¬с¬ті зо¬в¬ні¬ш¬ньо¬го ЕП і кон¬цен¬т¬ра¬ції ВДМН за ви¬ще¬ ви¬з¬на¬че¬них умов;
– ви¬ко¬ри¬с¬то¬ву¬ю¬чи мо¬дель на¬по¬в¬не¬но¬го по¬лі¬ме¬ра з ура¬ху¬ван¬ням ме¬жо¬вих ша¬рів, вста¬но¬ви¬ти ме-ха¬ні¬з¬ми вза¬є¬мо¬дії ком¬по¬нент на ме¬жі по¬ді¬лу фаз полімер-наповнювач-вода та ха¬ра¬к¬тер змі¬ни по¬ри-с¬тої стру¬к¬ту¬ри по¬лі¬ме¬р¬ної ма¬т¬ри¬ці МПК під впли¬вом ВДМН без по¬лів і в умо¬вах дії ЕП;
– на ос¬но¬ві діркової мо¬де¬лі по¬лі¬ме¬ра ви¬яви¬ти мо¬ж¬ли¬во¬с¬ті інтенсифі¬ка¬ції со¬р¬б¬ції і ди¬фу¬зії во¬ло¬ги з ви¬ко¬ри¬с¬тан¬ням рі¬з¬них видів еле¬к¬т¬ри¬ч¬них роз¬ря¬дів та мо¬ж¬ли¬ві ме¬ха¬ні¬з¬ми фі¬зи¬ч¬них і хімічних про¬це¬сів в плів¬ках ме¬та¬ло¬на¬по¬в¬не¬них ПВХ -ком¬по¬зи¬цій;
– роз¬ро¬би¬ти ре¬ко¬мен¬да¬ції для на¬пря¬м¬ле¬но¬го ре¬гу¬лю¬ван¬ня во¬ло¬го¬о¬б¬мін¬них вла¬с¬ти¬во¬с¬тей МПК на ос¬но¬ві ПВХ вмі¬с¬том ВДМН та ЕП.
На¬у¬ко¬ва но¬ви¬з¬на одер¬жа¬них ре¬зуль¬та¬тів:
– до¬слі¬дже¬ні мо¬ж¬ли¬во¬с¬ті мо¬ди¬фі¬ка¬ції стру¬к¬ту¬ри і змі¬ни во¬ло¬го¬о¬б¬мін¬них вла¬с¬ти¬во¬с¬тей ПВХ і йо¬го ме¬та¬ло¬на¬по¬в¬не¬них ком¬по¬зи¬цій при дії ЕП в ши¬ро¬ко¬му ді¬а¬па¬зо¬ні зна¬чень на¬пру¬же¬но¬с¬тей згі¬д¬но ви-зна¬че¬них ви¬ще умов;
– вста¬но¬в¬ле¬ний вплив ЕП на вза¬є¬мо¬дію фаз по¬лі¬мер – ме¬та¬ле¬вий напо¬в¬ню¬вач – сорбована во¬да;
– ви¬яв¬ле¬ний вплив ЕП на вологообмінні про¬це¬си як в ненаповнених, так і ме¬та¬ло¬на¬по¬в¬не¬них плів¬ках ПВХ;
– з’я¬со¬ва¬ний ха¬ра¬к¬тер впли¬ву еле¬к¬т¬ро¬хі¬мі¬ч¬них про¬це¬сів, що про¬тіка¬ють на по¬вер¬х¬ні ча¬с¬ти¬нок ме-та¬лу та в об’ємі по¬лі¬ме¬ру на про¬це¬си со¬р¬б¬ції і ди¬фу¬зії во¬ло¬ги в плів¬ках ПВХ – ком¬по¬зи¬цій;
– ви¬яв¬ле¬на роль релаксаційного ста¬ну ПВХ, об¬мін¬них іо¬нів, еле¬к¬т¬ро-, водо- і ме¬та¬ло¬мо¬ди¬фі¬ка¬ції по¬лі¬ме¬р¬ної ма¬т¬ри¬ці в на¬пря¬м¬ле¬ній змі¬ні сорбційно-дифузійних вла¬с¬ти¬во¬с¬тей МПК;
– ви¬зна¬че¬на роль ча¬с¬ти¬нок ме¬та¬лу у по¬лі¬ме¬рі, як дже¬рел не¬од¬но¬рі¬д¬них ЕП, і ме¬жо¬вих ша¬рів у фор-му¬ван¬ні по¬ри¬с¬тої стру¬к¬ту¬ри МПК та в ін¬тен¬си¬фі¬ка¬ції во¬ло¬го¬о¬б¬мін¬них про¬це¬сів у зо¬в¬ні¬ш¬ніх ЕП;
– одер¬жа¬ні за¬ле¬ж¬но¬с¬ті ко¬е¬фі¬ці¬є¬н¬тів вологообміну не¬на¬по¬в¬не¬них і на¬по¬в¬не¬них плі¬вок ПВХ рі¬з¬них то¬в¬щин від на¬пру¬же¬но¬с¬ті ЕП, кон¬цен¬т¬ра¬цій ВДМН , во¬ло¬го¬с¬тей і тем¬пе¬ра¬тури.
Пра¬к¬ти¬ч¬не зна¬чен¬ня одер¬жа¬них ре¬зуль¬та¬тів. Одер¬жа¬ні ана¬лі¬ти¬ч¬ні ви¬ра¬зи для ви¬зна¬чен¬ня ко¬е¬фі¬ці¬є¬н¬тів во¬ло¬го¬о¬б¬мі¬ну плі¬вок ви¬хі¬д¬но¬го ПВХ і МПК в до¬ро¬з¬ря¬д¬них і роз¬ря¬д¬них ЕП.
Ство¬ре¬на мо¬дель про¬це¬сів, вста¬но¬в¬ле¬ні кри¬ти¬ч¬ні від¬но¬с¬ні во¬ло¬го¬с¬ті, тем¬пе¬ра¬ту¬ри по¬ві¬т¬ря і на¬пру¬же¬но¬с¬ті ЕП, які обу¬мо¬в¬лю¬ють ди¬фе¬ре¬н¬ці¬йо¬ва¬ний роз¬по¬діл за ефектами до¬да¬т¬ко¬вої ад¬со¬р¬б¬ції чи де¬со¬р¬б¬ції во¬ло¬ги з МПК у зо¬в¬ні¬ш¬ньо¬му ЕП.
По¬ка¬за¬но, що мо¬ди¬фі¬ка¬цію властивостей МПК можна здійснити су¬мі¬с¬ною дією ЕП, вологовмісту, ме¬та¬ло¬вмі¬с¬ту та тем¬пе¬ра¬ту¬ри.
Одер¬жа¬ні ре¬зуль¬та¬ти до¬зво¬ля¬ють про¬гно¬зу¬ва¬ти тер¬мі¬ни во¬ло¬го¬за¬хи¬с¬ту, а от¬же, ефе¬к¬ти¬в¬ної і на¬дій¬ної ро¬бо¬ти ра¬діо¬еле¬к¬т¬рон¬ної і еле¬к¬т¬ро¬те¬х¬ні¬ч¬ної апа¬ра¬ту¬ри.
Еле¬к¬т¬ро-, во¬до- і ме¬та¬ло¬мо¬ди¬фі¬ко¬ва¬ні плів¬ки ПВХ мо¬ж¬на ре¬ко¬мен¬ду¬ва¬ти як ефе¬к¬ти¬в¬ні і де-ше¬ві ад¬со¬р¬бен¬ти та фі¬ль¬т¬ру¬ю¬чі ме¬м¬б¬ра¬ни.
Вплив ЕП в про¬це¬сі со¬р¬б¬ції во¬ло¬ги на фор¬му¬ван¬ня стру¬к¬ту¬ри МПК і мі¬ж¬фа¬з¬ну вза¬є¬мо¬дію мо¬же бу¬ти застосова¬ний для змі¬ни вели¬чи¬ни ад¬ге¬зії між по¬лі¬ме¬р¬ною ма¬т¬ри¬цею і на¬по¬в¬ню¬ва¬чем при про¬е¬к¬ту¬ван¬ні но¬вих ком¬по¬зи¬цій¬них ма¬те¬рі¬а¬лів.
Ре¬зуль¬та¬ти екс¬пе¬ри¬мен¬таль¬них до¬слі¬джень ви¬ко¬ри¬с¬то¬ву¬ю¬ть¬ся для ство¬рен¬ня по¬лі¬ме¬р¬них си-с¬тем з про¬гно¬зо¬ва¬ним ком¬п¬ле¬к¬сом ха¬ра¬к¬те¬ри¬с¬тик в рам¬ках держ¬бю¬дже¬т¬ної на¬у¬ко¬во-¬до¬с¬лі¬д¬ної ро-бо¬ти Мі¬ні¬с¬тер¬с¬т¬ва осві¬ти Укра¬ї¬ни “На¬п¬ря¬м¬ле¬не ре¬гу¬лю¬ван¬ня еле¬к¬т¬ри¬ч¬них та те¬п¬ло¬фі¬зи¬ч¬них вла¬с-ти¬во¬с¬тей ге¬те¬ро¬ген¬них по¬лі¬ме¬р¬них си¬с¬тем під ді¬єю еле¬к¬т¬ри¬ч¬них та ма¬г¬ні¬т¬них по¬лів” (01. 01.1994 – 01.02.1998).
Осо¬би¬с¬тий вне¬сок здо¬бу¬ва¬ча по¬ля¬гає в твор¬чій та без¬по¬се¬ре¬д¬ній уча¬с¬ті у про¬ве¬ден¬ні те¬о¬ре-ти¬ч¬них та екс¬пе¬ри¬мен¬таль¬них до¬слі¬джень, ана¬лі¬зі та офор¬м¬лен¬ні ре¬зуль¬та¬тів у ви¬гля¬ді пу¬б¬лі¬ка¬цій і до¬по¬ві¬дей; уза¬галь¬нен¬ні як окре¬мих ета¬пів до¬слі¬джень, так і матеріалів ди¬сер¬та¬цій¬ної ро¬бо¬ти в ці-ло¬му.
Ап¬ро¬ба¬ція ре¬зуль¬та¬тів ди¬сер¬та¬ції. Ос¬но¬в¬ні ре¬зуль¬та¬ти ро¬боти до¬по¬ві¬да¬лись на: ІІІ Мін¬сь-ко¬му між¬на¬ро¬д¬но¬му фо¬ру¬мі “Тепло¬ма¬с¬со¬о¬б¬мен – ММФ-96” (1996, г. Минск); на Все¬ук¬ра¬їн¬сь¬кій кон¬фе¬ре¬н¬ції “Енергообмінні про¬це¬си в ге¬те¬ро¬ген¬них по¬лі¬ме¬р¬них і ди¬с¬пер¬с¬них си¬с¬те¬мах (ак¬ту¬аль-ні пи¬тан¬ня фі¬зи¬ко – хі¬мії ге¬те¬ро¬ген¬них по¬лі¬ме¬р¬них і ди¬с¬пер¬с¬них си¬с¬тем)” (1997, м. Рі¬в¬не); на Всеукраїнській кон¬фе¬ре¬н¬ції мо¬ло¬дих вче¬них, ас¬пі¬ран¬тів і сту¬ден¬тів “А¬к¬ту¬аль¬ні пи¬тан¬ня фізико-хімії ге¬те¬ро¬ген¬них си¬с¬тем” (1998, м.Рівне); на ¬ Всеукраїнській конференції¬¬ “Фундаментальна і професійна підготовка фахівців з фі¬¬зик蔬 (¬19¬98, м. Ки¬їв); ¬на І Між¬на¬ро¬д¬ній¬¬¬ кон¬фе¬ре¬н¬ції “Ре¬ла¬к-са¬цій¬ні яви¬ща¬ кон¬ден¬со¬ва¬но¬го ста¬ну¬¬ ре¬чо¬ви¬ни” (1998¬¬,¬ м.¬¬ По¬л¬та¬ва), на що¬рі¬ч¬них зві¬т¬них на¬у¬ко¬вих кон¬фе¬ре¬н¬ці¬ях¬ про¬фе¬сор¬сь¬ко-¬ви¬к¬ла¬да¬ць¬ко¬го скла¬ду Рі¬в¬нен¬сь¬ко¬го¬ педін¬с¬ти¬ту¬ту¬ (¬1¬99¬4-1998¬¬р¬р.¬¬).
Пу¬б¬лі¬ка¬ції. Ос¬но¬в¬ний зміст ди¬сер¬та¬ції¬ опу¬б¬лі¬ко¬ва¬но у 17 дру¬ко¬ва¬них пра¬цях¬ в на¬у¬ко¬вих жу-р¬на¬лах, ¬ збі¬р¬ни¬ках¬ на¬у¬ко¬вих¬ праць та ма¬те¬рі¬а¬лах¬ до¬по¬ві¬дей кон¬фе¬ре¬н¬цій.
¬Стру¬к¬т¬ура і обсяг робот謬. ¬Дисертаційна робота складається з вступу, чотир¬ьо¬х розділів, ви-с¬н¬ов¬кі¬в¬ і¬¬ с¬пи¬с¬к¬¬у¬ ¬використаних джерел. Повн¬ий ¬об’єм роботи¬ с¬кл¬адає¬ 195 сторінок¬ ¬і ¬¬вміщує: 1¬26¬ сто¬рінок текстового¬ машинодруку, 27¬¬ рисунків, ¬3 ¬таблиці¬¬ ¬та¬ 184 джерела ¬в¬¬и¬кор¬ис¬таної літ¬е¬рату-ри¬.
¬
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У¬ ¬¬вступі¬ здійснено обгрунтування¬ актуальності¬¬ ¬¬роботи, сформульовано її¬ ¬ мет¬у¬ ¬ і ¬задач¬і досліджень¬¬,¬¬ визначено¬ науꬬову нов¬изну тବ¬ практичну цінність¬ одержаних¬ рез¬у묬ьтатів.
Перши¬й¬ розділ міс¬¬ти¬ть ¬ан¬¬¬а묬і¬з¬¬ літературних¬ джере¬л,¬ ¬в ¬яких розглядається ¬ ¬вологообмін МПК¬ під дією Е¬¬¬П¬, ¬а також¬ ¬мо¬ди¬фікація властивостей ¬¬¬полімерів ВД¬¬¬МН¬¬ ¬і¬ ¬модель металонаповненої полімерної сис¬т¬е쬬и¬. Розглянутий вплив ВДМН ¬н¬а ¬електричні властивості¬ полімерних си¬ст¬¬ем,¬ модифікація ¬¬гетерогенних полімерних ¬си¬с¬¬тем ЕП тବ ¬вологовмістом¬. ¬На основі¬ ¬¬діркової моделі¬

дифузії здійснене¬ прогнозування п¬о¬ве¬дінки¬ ¬¬вологообмінних¬ властивостей полімерних композицій під впливом ЕП. Прот嬬 залишаються ¬не з’ясованими основ¬ні¬¬ механізми і¬ ¬закономірності пр¬оц¬¬¬ес¬¬ів,¬ ¬які ¬¬діють ¬в системі ¬МПК-¬ ¬¬в¬о¬¬логе п¬о⬬іт¬ря ¬-¬ ЕП¬;¬ відсутній¬¬¬ їх¬¬ ¬кількісний¬ ¬опи¬с¬ та не в¬и¬явле¬¬н¬і можливості електричного розряду я¬к ¬ефективного ¬¬засобу управління¬ вологообмінними процесами.
У дру¬го¬му роз¬ді¬лі об¬грун¬то¬ва¬ний¬ ви¬бір об’єк¬тів та¬ ме¬то¬дів¬ до¬слі¬джен¬ня,¬¬ опи¬са¬на ме¬то¬ди¬ка¬ одер¬жан¬ня плі¬вок М¬П¬К ¬¬.¬
Ос¬но¬в¬ним об’єк¬том до¬слі¬джень був ви¬б¬ра¬ний лі¬ній¬ний¬ гну¬ч¬ко¬ла¬н¬цю¬го¬вий по¬лі¬ме𬬠ПВХ¬ су-с¬пе¬н¬зій¬ної по¬лі¬ме¬ри¬за¬ції мар¬ки¬ С¬-6¬5¬ ¬з ММ 1,4¬105¬,¬ який попередньо ¬¬¬¬очищали пе¬реосад¬жне¬ння쬬¬ з ро¬зчину. Н¬ап¬о¬¬в¬¬нюваче¬¬м ¬с묬¬ужив ¬п¬рм¬и¬¬с¬ло¬в¬и¬¬й¬ в¬и¬¬¬¬с¬ок¬о䬬ис¬¬перс¬н¬и¬¬й по¬рш¬ок¬ міді ¬ (C¬u) ¬з середнім розміром частиноꬬ ¬7 ¬мкм.
Плів¬ки¬ полімерних ¬композицій товщиною 10  100 мкм готували ме¬т¬одом механічног¬о -змішування П¬В¬Х ¬з Cu з¬ наступним¬ формуванням ¬в Т¬¬-¬р¬ режимі¬ п¬р謬 температурі 4¬0¬3¬¬ ¬К¬ ¬і¬ т¬ис¬ку¬ 10¬ -МПа. Швидкість охолодження¬ ¬зразків ¬до 293¬ К становила 3 К/хв. Якість зразків к¬о¬нт¬¬ролюв¬ал謬 ¬з¬¬а -до¬п¬¬омо¬го¬ю¬¬ металографічного¬ мікроскопа¬ МИМ-8М та ультразвуко¬в¬ог¬о дефектоскопа¬. То¬вщину -плівок d визнач¬а¬ли на в¬и¬м¬¬і¬рю¬ва¬ль¬н¬о¬¬му ст嬬н¬д¬¬і на ос¬н¬о¬¬ві¬¬ лазернг інтерферометрବ ¬¬Майкельсона¬ з то¬чністю  ¬/1¬5,¬ д¬е¬ ¬ ¬ = 0,6¬3 мкм.
Поста¬в¬ле¬на¬ ме¬та до¬ся¬га¬лась за до¬по¬мо¬гою кла¬си¬ч¬но¬го ме¬то¬ду ва¬ку¬у¬м¬них со¬р¬б¬цій¬них те¬ре-зів Мак-¬Бе¬наБакрଠ第 мо¬лі¬б¬де¬но¬ви¬ми¬ пру¬жи¬на¬ми. Ці те¬ре¬зи бу¬ли¬ удо¬ско¬на¬ле¬ні і¬ об¬ла¬д¬на¬ні при-стро¬я¬ми¬, які до¬зво¬ля¬ли¬ ство¬рю¬ва¬ти Е¬П¬ рі¬з¬ної на¬пру¬же¬но¬с¬ті Е¬ в¬ плі¬в¬ці МПК. Плівка роз¬мі¬щу¬ва-лась ¬в пло¬с¬ко¬му кон¬ден¬са¬то¬рі з пер¬фо¬ро¬ва¬ни¬ми еле¬к¬т¬ро¬да¬ми Ро¬гов¬сь¬ко¬го, які під¬ві¬шу¬ва¬ва¬лись до кі¬н¬ця мо¬лі¬б¬де¬но¬вої пру¬жи¬ни. В до¬слі¬дах ве¬ли¬чи¬на Е¬ зо¬в¬ні¬ш¬ньо¬го¬ постій¬но¬го чи змін¬но¬го (50 Гц) од¬но¬рі¬д¬но¬го еле¬к¬т¬ри¬ч¬но¬го¬ по¬ля (О¬ЕП¬) на¬би¬ра¬ла зна¬чень¬ від ну¬ля¬ і до ве¬ли¬чи¬ни про¬бою¬ плів¬ки Епр. По¬хиб¬ка ви¬мі¬рю¬ван¬ня в ¬ Е¬П ¬з 0 Е 1¬105 В/¬м стан¬ови¬ла 1  3%. Пр¬и ¬Е ¬ Епр похибка ¬не перевищувала 15¬ % . Для 11¬0¬5 В/м ¬¬ 10¬3 В¬/м¬.¬ Вона ¬п¬р¬ох¬оди¬ть ч¬¬е¬¬ре¬з мінімум в області¬ р¬о¬зсклу¬ва¬нн¬я п¬о¬лі¬м¬ер¬а,¬ а ¬по¬т¬ім в області вис¬окоел¬ас¬т¬ичного стану зро¬с¬тає. Найбільша залежність ¬ С(Т) ха¬рବ¬¬к¬те¬рн¬а для кр і Екр, а най¬ме¬н-ша – для¬ ма¬лих¬¬ ¬¬ 1¬03¬ ¬В/-м. ¬В ¬н¬¬ай¬бі¬¬л¬ьш¬ій м¬і¬р¬¬і коефіціє¬¬нт со¬рᬬц¬ії¬¬ з¬роста¬є при¬  = 0,1, а в¬ нବй¬м¬¬е¬ншій ¬-¬ п¬ри ¬ ¬=¬ ¬0,99.¬¬ Ĭ묬я¬ решти значень¬ ¬¬ кр¬иві¬¬ ¬h¬(¬lgE) розміщують¬ся¬ ¬ма¬йже симбатно.¬¬
¬¬Ці¬ крив¬і ¬походя¬ть¬ через два послідовних м¬аксим¬у¬ми, вели- ч¬¬ини ¬ і полож¬е¬ння яких -залежать ¬ві¬д¬ значень ¬ і¬ Е. Перш¬ий ма¬ксимум зумовл¬ений конкуруючою взаємодією адсорбцій-но¬го¬ і десорбційного е¬фе¬к¬тів, викликани¬х р¬оз¬рядним ЕП. ¬Зрос¬та¬н¬ня другого макси¬му¬м¬у забезשּׁе-чу¬єт¬ься¬ м¬ас¬о¬ви¬м ¬нароста¬¬н¬¬ня¬¬¬м порист¬ос¬ті полімерної плівки¬ і¬ нвих адсор¬¬б¬ц¬ійних ¬ц¬ен¬т¬рі¬в¬ 第ଠрахун¬ок¬ п¬ояви г¬і¬дро¬фі¬льн¬их¬¬ продуктів¬ р¬¬уйнуван¬ня¬ макромолекул ПВ¬Х ¬п¬¬ід впли¬вом інтенсивни¬х ¬ч¬а¬сткових¬ рзр¬ядів.¬ ¬Е¬л¬е¬кт¬ри¬ч¬ни¬й пр¬¬о¬¬бі¬¬¬й ПВХ¬ ¬¬з¬¬у¬м¬о¬влює п¬р¬ак¬ти¬чн¬о м¬иттєве ¬п¬¬ер¬¬е¬творенн¬я¬ йг¬о ¬і¬з мікро¬п¬ористого в макр¬оп¬о¬¬р¬и¬ст¬ий ¬гі¬¬др¬оф¬о¬¬б¬¬ний по¬лі¬мер.
Д¬ля зна¬че¬нь¬¬¬ Е ¬¬ 103 ¬В/м ¬в¬елич¬и¬¬нବ h ¬ слабко за¬ле¬ж¬ит¬ь від Т ; дл¬я¬ Е > 103 ¬В/м ¬з¬ ¬¬р¬осто¬м ¬Т ¬фо¬р-мବ¬ і¬ שּׁо¬р¬¬я¬д¬о¬к ¬розміщенн¬я ꬬри¬вих h (lg¬ E¬) ¬с¬ут¬¬тє¬во¬ ¬не змі¬н¬ю¬¬є¬ть¬ся. П¬¬р¬о¬¬те до ¬¬Тс¬ ⬬ел¬ич¬ин¬и ¬h¬¬ ¬пр¬¬¬и ¬с-талих ¬ і¬ Е¬¬ ¬зм¬е¬ншу¬ють¬ся¬¬ ¬¬,¬ ¬як і в謬с¬ти¬ мак¬с¬и¬мум¬ів;¬ שּׁ¬і¬¬с묬я¬ Тс¬ спостерігаються п¬ротил嬬ж¬н¬¬і¬ з¬міни ¬h,¬ щ¬о¬ вк¬а¬з¬ує¬¬ н¬¬а¬¬ ¬¬¬з¬начну ¬¬ чутливість¬ ¬ко¬еф¬і¬ц¬іє¬¬¬н¬та сор¬¬б¬¬¬ці¬¬ї до з¬мі¬н¬¬и¬¬ хіміч¬¬н¬¬ог¬¬о ¬¬скл¬аду ¬і¬ ¬фіз¬ич¬¬но¬ї ¬¬¬с¬¬тр¬у-ктури¬ п¬олі¬мерів при ¬ді¬ї¬ н¬а них розр¬яд¬них ЕП¬.
¬У змі¬нн¬ому ЕП спос¬т¬ерігаю¬т¬ься¬ анал¬о¬гі¬чн¬і¬ ¬залеж¬но¬сті h(¬lgE), але вел¬ич¬ин¬и ¬h ¬д¬ещ¬о зменшуютьс¬я ¬при Е = const,¬ а¬ ЕПР знижується ма¬йж¬е на п¬оряд¬ок¬.
При Е ¬ 1¬0¬3 ¬В/м¬ з¬¬міна т¬овщини¬ (10 100 мкм) п¬о묬іме¬рної п¬лі¬вк¬и не вп¬ли¬ва¬є на ве¬личин¬у h. ¬¬Дл¬я ¬Е ¬> 103 В/м¬ величи¬ни h в ¬ос¬но¬в¬ному збільшуються із зменше¬н¬ням d до¬ 10 мкм; при d = 100 мкм значення ¬ h  ¬h0¬ ¬(для вихідно¬го ПВХ пр¬и ¬Е=0).
Таблиця 1.

Залежність відносного коефіцієнта сорбції h / h0 від концентрації наповнювача і напруженості постійного однорідного електричного поля при Т=293 К і  = 0,7.

lgЕ
н об.% 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 1 1 1,01 1,45 2,84 2,29 1,37 1,17
1 0,09 0,09 0,09 0,09 1,07 3,24 11,2 17,8 75,5
2 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 2,34 11,4 27,8 165
3 1,81 1,81 1,81 1,82 1,82 1,92 10,4 31,8 204
5 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 3,20 8,46 31,8 170
7 1,52 1,51 1,51 1,52 1,52 1,68 7,02 28,3 –
10 0,62 0,62 0,62 0,62 1,00 1,20 5,57 21,9 –
15 0,06 0,06 0,06 0,06 1,00 1,07 3,50 – –

Більш стрімк¬е ¬зростання величини h ¬для плівок ¬МПК зум¬ов¬лене значною неоднорідністю внутрішні¬х Е¬П ¬Із збільше¬нням н наповню¬вача величини h збільшуються внаслідок розпушення полімерної матриці при утворенні межо¬вого ¬шару. Проте¬ при  > кр зни¬кає первинний м¬ак¬с¬им-ум, що ¬зум¬ов¬лено зр¬останням тепловиділення внаслідок збільшення провідності МПК, а це виклик¬ає термодес¬орбцію мол¬ек¬ул¬ во¬ди і те¬рмодест¬рукцію полімерного зв’язуючого.¬
¬Експериментально¬ підтверджене¬ теоретичне положення¬, ¬я¬ке базується на дірковій моделі дифузії, п¬ро¬ зн¬а¬чне¬ зростання коефіцієнта дифузії ¬води як через вихідний¬, так і¬ металонаповнений¬ ПВХ в сильних ОЕП. На основі такої¬ моделі і аналізу результатів¬ експе¬ри¬ментів¬ та проц¬е¬сів,¬ які відбува¬ютьс¬я у полімерному зв’язуючому і¬ межових шарах, розроблений¬ модельний підхід для розрахунку вели¬чини ¬к¬ое¬фі¬ц¬іє¬нта D¬ вологи в плівка¬х МПК¬ різно¬ї товщини для різних фіксованих значень параметрів ,  н, Е і Т.¬
В ¬області слабких (¬Е 103 В/м зменшуються, проходять через мінімум в області розсклування полімера, а потім в області високоеластичного стану зростають. Вплив змінного ЕП менший ніж у випадку постійного поля.
8. ВДМН зумовлює появу додаткових факторів впливу ЕП на вологообмінні параметри за рахунок перетворення ПВХ – композиції в колоїдне капілярно-пористе тіло з тим більшою пористістю, чим більша концентрація наповнювача. При цьому колоїдні частинки металу перетворюють зовнішнє ОЕП у потужні внутрішні локальні НЕП, які охоплюють межові шари і пористий об’єм зв’язуючого, що значно збільшує вологообмін МПК.
9. Залежності коефіцієнтів вологообміну в ОЕП від температури і товщини плівки МПК якісно і кількісно відмінні у порівнянні з ненаповненим ПВХ. Це вказує на вирішальну роль серед інших ме¬ха¬ні¬з¬мів впли¬ву гра¬ді¬є¬н¬тів вну¬т¬рі¬ш¬ніх НЕП, перколяційних стру¬к¬тур і біль¬шо¬го те¬п¬ло¬ви¬ді¬лен¬ня при фі¬к¬со¬ва¬них Е роз¬ря¬д¬но¬го ОЕП.
10. У ви¬хі¬д¬но¬му і ме¬та¬ло¬на¬по¬в¬не¬но¬му ПВХ існує ефект пі¬с¬ля¬дії по¬ля, який проявляється у зна¬ч¬но¬му пе¬ре¬ви¬щен¬ні пори¬с¬то¬с¬ті і вологовмісту еле¬к¬т¬ро-, во¬ло¬го- і ме¬та¬ло¬мо¬ди¬фі¬ко¬ва¬но¬го зраз¬ка у по¬рі¬в¬нян¬ні з не¬на¬по¬в¬не¬ним ПВХ при фі¬к¬со¬ва¬них від¬но¬с¬них во¬ло¬го¬с¬тях і тем¬пе¬ра¬ту¬рах по¬ві¬т¬ря та у ве¬ли¬ко¬му ча¬сі ре¬ла¬к¬са¬ції вологовмісту. Це від¬кри¬ває мо¬ж¬ли¬вість на¬пря¬м¬ле¬но¬го ре¬гу¬лю¬ван¬ня вологообмінних вла¬с¬ти¬во¬с¬тей плі¬вок ПВХ та ви¬ко¬ри¬с¬тан¬ня та¬ким чи¬ном мо¬ди¬фі¬ко¬ва¬них плі¬вок по¬лі¬ме¬ра як де¬ше¬вих со¬р¬бен¬тів і фільт¬ру¬ю¬чих ме¬м¬б¬ран.
11. Ре¬зуль¬та¬ти до¬слі¬джень ко¬е¬фі¬ці¬є¬н¬тів вологообміну ПВХ-композицій ви¬яви¬ли вплив ЕП (від де¬кіль¬кох від¬со¬т¬ків до де¬кіль¬кох по¬ряд¬ків) на зро¬с¬тан¬ня ве¬ли¬чин цих ко¬е¬фі¬ці¬є¬н¬тів і зменшен-ня на¬пру¬же¬но¬с¬ті про¬бою плів¬ки в за¬ле¬ж¬но¬с¬ті від концентрації на¬по¬в¬ню¬ва¬ча , во¬ло¬го¬с¬ті і тем¬пе¬ра-ту¬ри по¬ві¬т¬ря та товщи¬ни плів¬ки. Це не¬об¬хід¬но вра¬хо¬ву¬ва¬ти в ди¬фе¬ре¬н¬ці¬аль¬них рівнян¬нях вологообміну МПК та в довідниковій лі¬те¬ра¬ту¬рі з властиво¬с¬тей по¬лі¬ме¬р¬них ма¬те¬рі¬а¬лів і ви¬ро¬бів на їх ос¬но¬ві. Відсутність цих да¬них при¬во¬дить до зна¬ч¬них не¬то¬ч¬но¬с¬тей при розра¬хун¬ках ча¬су ефективно¬го вологозахисту, зокрема, радіоелектрон¬ної та еле¬к¬т¬ро¬те¬х¬ні¬ч¬ної апа¬ра¬ту¬ри.

Ос¬но¬в¬ний зміст ди¬сер¬та¬ції ви¬сві¬т¬ле¬но в та¬ких пу¬б¬лі¬ка¬ці¬ях:
1.Панченко М. С., Панасюк А. Л., Моcиевич А. С., Панченко И. М.
Не¬од¬но¬ро¬д¬ное эле¬к¬т¬ри¬че¬с¬кое по¬ле как фа¬к¬тор ин¬тен¬си¬фи¬ка¬ции га¬зо¬ди¬на¬ми¬че¬с¬ко¬го ре¬жи¬ма в осу¬ши¬те¬ль¬ных ад¬со¬р¬бе¬рах пе¬ри¬о¬ди¬че¬с¬ко¬го дей¬с¬т¬вия // Эле¬к¬т¬рон¬ная обработка материалов.-1992.- № 3. – С. 57- 60.
2. Панченко М.С., Па¬на¬сюк А. Л., Моcиевич А. С., Па¬н¬чен¬ко И. М.
Ин¬тен¬си¬фи¬ка¬ция тер¬мо¬ра¬ди¬а¬ци¬он¬ной су¬ш¬ки эле¬к¬т¬ри¬че¬с¬ким по¬лем ко¬рон¬но¬го ра¬з¬ря¬да // Эле¬к-т¬рон¬ная об¬ра¬бо¬т¬ка материалов.-1994. – № 1. – С. 42-46.
3. Панченко М.С., Па¬на¬сюк А. Л., Моcієвич О. С., Па¬н¬чен¬ко І. М.
Вплив не¬од¬но¬рі¬д¬но¬го еле¬к¬т¬ри¬ч¬но¬го по¬ля на рух рі¬дин в капілярах //Фі¬зи¬ка кон¬ден¬со¬ва¬них си-с¬тем. На¬у¬ко¬ві за¬пи¬с¬ки Рівнен¬сь¬ко¬го педін¬с¬ти¬ту¬ту. Том 1. – Рі¬в¬не: РДПІ. – 1993. – С. 131-140.
4. Па¬н¬чен¬ко М.С., Па¬н¬чен¬ко И. М., Па¬на¬сюк А. Л., Мо¬си¬е¬вич А. С., Кар¬по¬вич И.Н.
По¬вы¬ше¬ние эф¬фе¬к¬ти¬в¬но¬с¬ти ра¬бо¬ты адсорберов пу¬тем про¬д¬ле¬ния сро¬ка эк¬с¬п¬лу¬а¬та¬ции ад¬со¬р-бен¬тов в электричес¬ком по¬ле//Эле¬к¬т¬рон¬ная об¬ра¬бо¬т¬ка материалов.-1995.-№1.-С.39-43.
5. Па¬н¬чен¬ко І. М., Па¬на¬сюк А. Л., Мо¬сі¬є¬вич О. С., Па¬н¬чен¬ко М. С.
Вплив не¬од¬но¬рі¬д¬но¬го еле¬к¬т¬ри¬ч¬но¬го по¬ля на рух рі¬ди¬ни в по¬лімо¬ле¬ку¬ля¬р¬них плів¬ках ци¬лі¬н¬д-ри¬ч¬них ка¬пі¬ля¬рів // Фі¬зи¬ка кон¬ден¬со¬ва¬них ви¬со¬ко¬мо¬ле¬ку¬ля¬р¬них си¬с¬тем. На¬у¬ко¬ві за¬пи¬с¬ки Рів-нен¬сь¬ко¬го педін¬с¬ти¬ту¬ту. Ви¬пуск 2.- Рі¬в¬не:РДПІ.-1997.- С.59-62.
6. Па¬н¬чен¬ко І. М., Па¬на¬сюк А. Л., Мо¬сі¬є¬вич О. С., Па¬н¬чен¬ко М. С.
До тер¬мо¬ди¬на¬мі¬ки во¬ло¬ги, що утри¬мує¬ть¬ся мо¬де¬ль¬ни¬ми капіля¬р¬но-по¬ристими ті¬ла¬ми при дії на них еле¬к¬т¬ри¬ч¬них та магні¬т¬них по¬лів // Фі¬зи¬ка кон¬ден¬со¬ва¬них ви¬со¬ко¬мо¬ле¬ку¬ля¬р¬них си¬с¬тем. На¬у¬ко¬ві за¬пи¬с¬ки Рі¬в¬нен¬сь¬ко¬го педін¬с¬ти¬ту¬ту. Ви¬пуск 2. – Рі¬в¬не: РДПІ. – 1997. – С. 63-66.
7. Па¬н¬чен¬ко І. М.
Во¬ло¬го¬п¬ро¬ни¬к¬ність по¬лі¬ме¬р¬них плі¬вок в електрично¬му по¬лі // Фі¬зи¬ка кон¬ден¬со¬ва¬них ви¬со¬ко-мо¬ле¬ку¬ля¬р¬них си¬с¬тем. На¬у¬ко¬ві запи¬с¬ки Рі¬в¬нен¬сь¬ко¬го педін¬с¬ти¬ту¬ту. Ви¬пуск 2.- Рі¬в¬не: РДПІ. – 1997. – С. 51-53.
8. Па¬на¬сюк А. Л., Па¬н¬чен¬ко І. М., Па¬н¬чен¬ко М. С.
Ме¬ха¬нізм впли¬ву не¬од¬но¬рі¬д¬но¬го еле¬к¬т¬ри¬ч¬но¬го по¬ля на кі¬не¬ти¬ку пе¬ре¬не¬сен¬ня воло¬ги у ка¬пі¬ля-рі в ізо¬тер¬мі¬ч¬них умо¬вах // Фі¬зи¬ка кон¬денсованих ви¬со¬ко¬мо¬леку¬ля¬р¬них си¬с¬тем. На¬у¬ко¬ві за¬пи¬с-ки Рі¬в¬нен¬сь¬ко¬го педін¬с¬ти¬ту¬ту. Ви¬пуск 2.- Рі¬в¬не: РДПІ.-1997.-С.92-95.
9. Па¬на¬сюк А. Л., Па¬н¬чен¬ко М. С., Мо¬сі¬є¬вич О. С., Па¬н¬чен¬ко І. М.
Ко¬е¬фі¬ці¬є¬н¬ти еле¬к¬т¬ро- та ма¬г¬ні¬то¬ди¬фу¬зії при ви¬па¬ро¬ву¬ван¬ні поля¬р¬ної рі¬ди¬ни з окре¬мих ци¬лі¬н¬д-ри¬ч¬них ка¬пі¬ля¬рів як мо¬де¬лі еле¬мен¬та об’¬є¬му пор¬ового пр¬ост¬ор¬у ¬ка¬піля¬рн¬о¬¬-¬по¬рист¬их¬ ¬ті¬л/¬/¬Фіз-ик¬а ¬к¬онде¬н¬со¬ваних в¬и¬со¬к¬омо¬л¬¬¬еку¬ля¬¬р¬них¬ с¬ис¬¬¬те¬м.¬ Нау¬к¬¬ов¬і запис¬к¬¬и Рівненсько¬г¬о педінституту.Випуск3.-¬Рівне:РДП¬І¬.-1997.¬-С.163-166.
10. Пан¬че¬нк¬о І. М., Пан¬че¬нко М. С,¬ ¬Кол¬уп¬а¬єв Б. ¬С¬.¬, П¬а¬насюк¬ А.¬Л.¬¬,¬¬ Мосі¬євич О¬.¬С.
Сорбц¬і¬йні¬ ¬в¬л¬а¬стив¬о¬сті שּׁ묬і¬вк¬о¬во¬го ПВХ в зовнішньому е¬л嬬кт¬рич¬н¬ом¬у ¬по¬лі¬¬ /¬¬/ ¬Фі¬зи¬ка¬ конденсованих високомолекулярних с¬и¬с¬¬т¬ем¬. Нау¬¬к¬ов¬і ¬запи¬с¬к¬и Рівненсько¬г¬о педінституту. Випуск 3¬. – Рі¬вне: Р¬Д¬ПІ.¬ ¬- 1997¬. – С¬.¬ 37¬¬-40¬.
11. Пан¬че¬нк¬о І.М., Пан¬че¬нко М.С¬.,¬ Кол¬уп¬а¬єв Б.С.,¬ Па¬на¬сю¬к А¬.¬ ¬¬Л., Мо¬с¬іє¬¬ви¬ч О¬.С.¬¬
В¬¬ел謬¬чи¬нବ ¬сорбці¬ї ¬вологи ¬мета묬о¬н¬а¬п¬овненим¬и плівками ¬ПВ¬Х в¬¬ ел¬е¬¬ктри¬чни¬х ¬п¬ол¬ях ¬/¬¬/ ¬Фі¬зи¬ка¬ -конд¬е¬нс¬ованих¬¬¬ високомо¬л¬¬¬еку¬ля¬¬р¬них¬ с¬ис¬¬¬те¬м.¬ Нау¬к¬¬ов¬і ¬запи¬с¬к¬и Рівненськ¬о¬го педінституту. Випуск 3. – Рівне¬: Р¬Д¬ПІ.¬ -1997. – С¬. ¬33¬-36.
12.¬П¬ан¬ч¬е¬нк¬о ¬¬И.¬ ¬М¬.,¬ ¬Ко묬у¬па¬ев ¬Б.С¬.
Исс¬¬л¬едо¬ван¬ие вл¬агооб¬м¬е¬на¬ через¬ по¬л謬м¬е¬¬рн¬ые¬ ¬пл¬енки ¬под действием электрического поля // Инженерно-физический журнал. – 1998. – Т. 71, № 2. – С. 286-292.
13.I.M. Panchenko, B. S. Kolupaev.
Directed electric field-assisted control of head and mass transfer processes in polimeric materials // Abstracts of papers and comunications submitted to the 3 Minsk international head and masstransfer forum. – Minsk, 20-24 may 1996. – P. 12.¬
1¬4¬.П¬ан¬ченк¬о ¬І.М., Па¬н¬чен¬ко¬ М¬.¬С., Ко¬лу¬па¬єв Б.С.¬, Па¬на¬сюк ¬¬А.¬С., Мо¬сі¬є¬вич¬¬ О.С.
Вплив еле¬к¬т¬ри¬ч¬но¬го по¬ля на ве¬ли¬чи¬ну ко¬е¬фі¬ці¬є¬н¬та ди¬фу¬зії во¬ло¬ги в ПВХ //¬¬ Фізико-хімія конденсованих структурно-неоднорідних систем. Ма¬те¬рі¬а¬ли до¬по¬ві¬дей ІІІ Все¬ук¬ра¬їн¬сь¬кої на-у¬ко¬вої кон¬фе¬ре¬н¬ції ¬ “Фун¬да¬мен¬таль¬на¬ і про¬фе¬сій¬на під¬го¬тов¬ка фа¬хі¬в¬ців з фі¬зи¬ки”.- Ч.2. – Ки¬їв, НПУ іме¬ні М.П.Драгоманова, 27-28 тра¬в¬ня 1998 р.- С. 55 – 59.
15.Панченко И.М.
Дифузия влаги в полимерных изоляционных материалах при воздействии однородного электрического поля // Электронная обработка материалов. -1996 .- № 2-3. -С. 31-36.
16.Панченко І.М.,Ко¬лу¬па¬єв Б.С.
До те¬о¬рії во¬ло¬го¬п¬ро¬ни¬к¬нен¬ня по¬лі¬ме¬р¬них плі¬вок в еле¬к¬т¬ри¬ч¬но¬му і тем¬пе¬ра¬ту¬р¬но¬му по¬лях //¬Фі-зи¬кବ конд¬е¬нс¬ованих¬¬¬ високомо¬л¬¬¬еку¬ля¬¬р¬них¬ с¬ис¬¬¬те¬м.¬ Нау¬к¬¬ов¬і запи¬с¬к¬и Рівненськ¬о¬го педінституту. Випуск 6. – Рівне¬: Р¬Д¬ПІ.-1998. – С¬.26-28.
17.Панченко І.М.,Па¬на¬сюк А.Л.
Експериментальні до¬слі¬джен¬ня во¬ло¬го¬п¬ро¬ни¬к¬но¬с¬ті плів¬ко¬во¬го ПВХ в еле¬к¬т¬ри¬ч¬ному і температурному по¬лях //¬Фі¬зи¬ка¬ ¬ конд¬е¬нс¬ованих¬¬¬ високомо¬л¬¬¬еку¬ля¬¬р¬них¬ с¬ис¬¬¬те¬м.¬ Нау¬к¬¬ов¬і ¬запи¬с¬к¬и Рівненськ¬о¬го педінституту. Випуск 6. – Рівне¬: Р¬Д¬ПІ.¬ -1998. – С¬.28-30.

А¬Н¬О¬¬Т¬АЦ¬¬І¬Я¬¬
Панченко.І.¬М. ¬Вשּׁ묬謬в електричних полі¬¬в ¬¬на вологообмінні¬¬ процес¬и в¬ ¬металонаповнених гнучколанцюгових полімерах. -Рукопис.
Дисертація н¬а¬¬ здобуття наукового¬ ¬ст¬у¬¬пеня кандидата ф¬і¬¬з¬ик¬о-м¬атематичних ¬наук¬ за спеціальністю 0¬1¬¬.¬04.1¬¬9¬ – фізика ¬полімерів.¬¬ -¬ Рівненський державний педагогічний інс¬ти¬т¬ут. Міністерство¬ ¬¬осв¬іти¬ Ук¬ра¬ї¬н謬. Р¬¬івне,¬ 1¬9¬98 р.
Дисертацію присвячено п¬итанням впливу ¬постійних¬ і¬ змінних (50¬ Гц¬¬), ¬¬однорідних і неоднорідних ¬електричних¬ по¬л¬ів ¬на¬ процеси¬ статики і кінетики сорбції,¬ ¬дифузії¬ т¬¬а ¬проникнення ¬¬¬в-ол¬оги¬ ч¬ер¬¬е¬з¬ ненаповнен¬і і наповнені високодисперсним¬ ¬¬порошком міді¬ плівки полівінілхлориду різної¬¬ товщин謬. ¬Досліджено, що¬ присутність ме¬та¬ле¬во¬го на¬по¬в¬ню¬ва¬ча в¬ по¬лі¬ме¬рі змі¬нює ха¬ра¬к¬тер про¬ті¬кан¬ня цих про¬це¬сів як без¬ по¬ля¬, так і¬ в по¬лях. Вста¬но¬в¬ле¬на на¬яв¬ність кри¬ти¬ч¬них па¬ра¬ме¬т¬рів -¬ від¬но¬с¬ної во¬ло¬го¬с¬ті¬ по¬ві¬т¬ря, тем¬пе¬ра¬ту¬ри, на¬пру¬же¬но¬с¬ті еле¬к¬т¬ри¬ч¬но¬го по¬ля, зବ яких ад¬со¬р¬бу¬ю¬чବ дія¬ роз¬ря¬ду пе¬ре¬хо¬дить ⬬¬ де¬со¬р¬бу¬ю¬чу. Іс¬нує та¬кож¬ гра¬ни¬ч¬на то¬в¬щи¬на плі¬вок¬ ПВХ, по¬чи¬на¬ю¬чи ¬з¬ якої¬ сти¬му¬лю¬ю¬ча со¬р¬б¬цію дія еле¬к¬т¬ри¬ч¬но¬го¬ по¬ля пра¬к¬ти¬ч¬но зни¬кає.¬ Нବ ос¬но¬ві стру¬к¬ту¬р¬ної¬ мо¬де¬лі на¬по¬в¬не¬но¬го по¬лі¬ме¬ра ¬і дір¬ко¬вої¬ мо¬де¬лі со¬р¬б¬ції та ди¬фу¬зії¬ мо¬ле¬кул¬ во¬ди ¬і гі¬д¬ра¬то¬ва¬них іо¬нів з¬ ура-ху¬ван¬ня쬬 фі¬зи¬ко-хі¬мі¬ч¬них про¬це¬сів¬, з’я¬со¬ва¬ні ме¬ха¬ні¬з¬ми ¬і¬ за¬ко¬но¬мі¬р¬но¬с¬ті впли¬ву¬ до¬ро¬з¬ря¬д¬них і¬ роз¬ря¬д¬них еле¬к¬т¬ри¬ч¬них¬ по¬лів на ко¬е¬фі¬ці¬є¬н¬т謬 со¬р¬б¬ції , ди¬фу¬зії та во¬ло¬го¬п¬ро¬ни¬к¬но¬с¬ті ПВХ і йо¬го¬ ком¬по¬зи¬цій.¬¬
Клю¬че¬ві сло¬ва¬ :¬ еле¬к¬т¬ри¬ч¬не по¬ле, від¬но¬с¬на¬ во¬ло¬гість¬, гі¬д¬ра¬то¬ва¬ни鬬 іон¬,¬ со¬р¬б¬ція¬ , ди¬фу¬зія¬, во-ло¬го¬п¬ро¬ни¬к¬ність , ме¬та¬ле¬вий¬ на¬по¬в¬ню¬вач, ме¬жо¬вий¬ шар¬, тем¬пе¬ра¬ту¬ра склу¬ван¬ня, мо¬ди¬фі¬ка¬ція.¬
¬
АННОТА¬Ц¬И¬Я
¬
Па¬н¬чен¬ко¬ И. М. Вли¬я¬ние¬ эле¬к¬т¬ри¬че¬с¬ких по¬лей ¬на вла¬го¬о¬б¬мен¬ные про¬цес¬сы¬ в ме¬тал-ло¬на¬по¬л¬нен¬ных гиб¬ко¬це¬п¬ных по¬ли¬ме¬рах.¬ ¬- Ру¬ко¬пись.
Ди¬с¬сер¬та¬ция на¬ со¬и¬с¬ка¬ние уче¬ной сте¬пе¬ни кан¬ди¬да¬та фи¬зи¬ко-¬ма¬те¬ма¬ти¬че¬с¬ких на¬ук¬ п¬о спе-ци¬аль¬но¬с¬ти 01¬.04¬.¬19 – фи¬зи¬ка¬ полимеров.¬ -¬ Ривнен¬с¬кий го¬су¬дар¬с¬т¬вен¬ный¬ пе¬да¬го¬ги¬че¬с¬кий институт.¬ Ми¬ни¬с¬тер¬с¬т¬во про¬све¬ще¬ния Укра¬и¬ны. Ри¬в¬не, ¬1¬99¬8 г.
Диссертация по¬свя¬ще¬на во¬п¬ро¬сам вли¬я¬ния посто¬ян¬ных и пере¬мен¬ных¬ (50 Гц¬),¬ од¬но¬ро¬д¬ных -и не¬од¬но¬ро¬д¬ных эле¬к¬т¬ри¬че¬с¬ких¬ по¬лей на¬ про¬цес¬сы¬ ста¬ти¬ки и ки¬не¬ти¬ки со¬р¬б¬ции, ди¬ф¬фу¬зии¬ и¬ ¬ прони¬ка¬ния¬ вла¬ги¬ че¬рез¬ ненаполненные и на¬по¬л¬нен¬ные высокодиспер¬с¬ным¬ по¬ро¬ш¬ком ме¬ди плен¬ки поливинилхлорида разной то¬л¬щи¬ны. Ис¬с¬ле¬до¬ва¬но, что при¬сут¬с¬т¬вие ме¬тал¬ли¬че¬с¬ко¬го напо-л¬ни¬те¬ля в по¬ли¬ме¬ре из¬ме¬ня¬ет ха¬ра¬к¬тер протекания этих про¬цес¬сов как без по¬ля, так и в по¬лях. Уста¬но¬в¬ле¬но на¬ли¬чие кри¬ти¬че¬с¬ких па¬ра¬ме¬т¬ров – от¬но¬си¬те¬ль¬ной вла¬ж¬но¬с¬ти возду¬ха, кон¬цен¬т¬ра¬ции на¬по¬л¬ни¬те¬ля и на¬пря¬жен¬но¬с¬ти электрическо¬го по¬ля, при которых ад¬со¬р¬би¬ру¬ю¬щее дей¬с¬т¬вие ра¬з¬ря-да пе¬ре¬хо¬дит в десорбирующее. Существует та¬к¬же пре¬де¬ль¬ная толщина пле¬нок ПВХ, на¬чи¬ная с ко¬то¬рой ста¬би¬ли¬зи¬ру¬ю¬щее сорбцию во¬з¬дей¬с¬т¬вие эле¬к¬т¬ри¬чес¬¬ко¬го по¬ля пра¬к¬ти¬че¬с¬ки исчезает. На ос¬но¬ве стру¬к¬ту¬р¬ной мо¬де¬ли наполненного по¬ли¬ме¬ра и дырочной мо¬де¬ли со¬р¬б¬ции и диффузии мо-ле¬кул во¬ды и гидратированных ионов, с уче¬том физико-химических про¬цес¬сов, вы¬я¬с¬не¬ны ме¬ха-ни¬з¬мы влияния дорозрядных и ра¬з¬ря¬д¬ных эле¬к¬т¬ри¬че¬с¬ких по¬лей на ко¬э¬ф¬фи¬ци¬ен¬ты со¬р¬б¬ции, ди¬ф-фу¬зии и вла¬гпро¬ни¬ца¬е¬мо¬с¬ти ПВХ, а та¬к¬же его ком¬по¬зи¬ций.
Клю¬че¬вые сло¬ва: эле¬к¬т¬ри¬че¬с¬кое по¬ле, от¬но¬си¬те¬ль¬ная влажность, гидратированный ион, со¬р-б¬ция, ди¬ф¬фу¬зия, влагопроницаемость, ме¬тал¬ли¬че¬с¬кий на¬по¬л¬ни¬тель, гра¬ни¬ч¬ный слой, тем¬пе¬ра¬ту¬ра сте¬к¬ло¬ва¬ния.

THE SUMMARY
Panchenko I.M.
Influence of electric fields to moisture exchanging processes in metal filled flexible-chain polymers. – Manuscript.
The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of physic-mathematical sciences on a speciality 01.04.19 – physics polymers. – Rivne state pedagogical institute. Ministry of education of Ukraine. Rivne, 1998.
Thesis is devoted to problems of the influence of constant and variable (50 Hz) uniform and non-uniform electric fields on static and ñinetics sorption processes, diffusion and moisture penetration through non-filled and filled of highly dispersed copper powder films of PVC of different thickness.
In a thesis there was investigated that the presence of metallic filler in polymer considerably changes the character of proceeding of these processes without field and in the field too.
The availability of critical parameters is established – relative air moisture, electric field temperature with which an adsorption action of discharge transforms into desorption action. Limited thickness of PVC films also exists from which stimulating influence of electric field to sorption process disappears practically. Mechanism and appropriateness of pre-discharge and discharge electric field influence on sorption coefficients, diffusion and moisture penetration PVC and its compositions were established. They are based on structure model of filled polymer and holed model of sorption and diffusion of water molecules and hydrated ions taking into account physic-chemical processes.
Key words: electric field, relative moisture, hydrated ion, sorption, diffusion, moisture penetration, metallic filler, border layer, glassing temperature, modification.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020