.

Управління економічним ризиком при розробці і реалізації проектів: Автореф. дис… канд. екон. наук / С.І. Співак, Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ,

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
126 2516
Скачать документ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

`

УДК 330.105

СПІВАК СОФІЯ ІВАНІВНА

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ
ПРИ РОЗРОБЦІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

Спеціальність 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент
та маркетинг

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Луганськ – 1998
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Луганському сільськогосподарському інституті Міністерства АПК України (м. Луганськ).

Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент
Бузько Ірина Романівна,
Східноукраїнський державний університет
Міністерства освіти України,
завідувачка кафедри міжнародної економіки.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський державний економічний університет
Міністерства освіти України,
завідувачка кафедри бізнесу та підприємництва
(м. Харків);

кандидат економічних наук, доцент
Іванов Василь Леонідович,
Східноукраїнський державний університет
Міністерства освіти України,
доцент кафедри менеджменту (м. Луганськ).

Провідна установа – Державна академія управління
Міністерства освіти України (м. Донецьк)

Захист відбудеться 30 грудня 1998 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському державному університеті за адресою: 348034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Східноукраїнського державного університета за адресою: 348034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.

Автореферат розісланий 30 листопада 1998 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г. В. Козаченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Перехід економіки України до ринкових відносин, відмова від планово-адміністративних форм та методів ведення господарства, відсутність державного контролю за всіма сторонами господарсько-економічної діяльності підприємств та надання їм функцій управління, які раніше виконувались міністерствами та відомствами, потребує пошуку нових підходів та прийомів до організації та управління діяльністю сучасних підприємств.
Одним з найважливіших аспектів управління і перспективного планування діяльністю підприємств є розробка концепції їх стратегічного розвитку. Стратегічна концепція розвитку будь-якого підприємства здійснюється на основі системи проектів, що розробляються і в подальшому реалізуються. Проекти можуть мати різне цільове призначення, масштаби, типи, форми і термін виконання. Проектування, як елемент системи стратегічного планування і управління діяльністю підприємства, таким чином, виступає системно-комплексною методологією розробки і реалізації стисло- і довгострокових цільових програм, пошуку шляхів і методів найбільш ефективної їх реалізації в умовах ресурсної обмеженості та невизначеності ринку.
Розробка проектів, що разглядається як процес, потребує певної організації та управління. Складність і нестабільність ринкового середовища, різноманітність цілей і завдань, що стоять перед сучасними підприємствами, вплив на процес прийняття рішень великої кількості чинників, необхідність розробки і реалізації найбільш ефективних шляхів досягнення мети проекту роблять актуальним розробку концепції управління проектом, суть якого зводиться до керівництва і координації ресурсів з метою реалізації основного задуму проекту на основі сучасних методів і техніки управління, а також широкої інформаційної підтримки управлінських рішень.
Концепція розробки і управління проектною діяльністю повинна носити універсальний характер, вона повинна сприяти вирішенню достатньо широкого кола завдань проектного менеджменту – від формування мети проекту до реалізації заходів по контролю за їх досягненням, а також бути прийнятною для різних областей діяльності, де конкретне рішення може бути оцінено економічно.
Проектний менеджмент здійснюється в умовах невизначеності ситуації, яка зростає, і мінливості економічного середовища. У зв’язку з цим виникає неясність і невпевненість в отриманні очікуваного кінцевого результату проекту, а, отже, зростає ризик, тобто загроза невдачі і непередбачених витрат на реалізацію проекта. Це, зокрема, впливає на довгострокові проекти, які зазнають впливу інфляції, модифікації валютних курсів, попиту та ринкової кон’юнктури. Уміння врахувати ризик при прийнятті рішень в проектному менеджменті, завбачити можливі наслідки від наступу ризикових подій і розробити заходи щодо усунення ризику виступають наукою і мистецтвом сучасного управління.
Врахування фактору ризику при прийнятті управлінських рішень, організаційні та управлінські аспекти проектного менеджменту, а також розробка питань економічної оцінки ефективності проектів і методів їхньої ефективної реалізації були досліджені в роботах вітчизняних і зарубіжних учених.
На жаль, у вітчизняній економічній науці і практиці господарювання відсутні загальновизнані теоретичні положення про економічний ризик, недостатньо розроблені методи оцінки ризику щодо конкретних виробничих ситуацій і видів діяльності, відсутні практичні рекомендації щодо методів врахування ризику в проектному менеджменті, по розробці заходів зниження негативних наслідків від наступу ризикових подій, відсутнє відповідне інформаційне забезпечення процесу обгрунтування управлінських рішень в умовах ризику.
Складність вищезазначених питань та недостатнє науково-практичне їх висвітлення, особливо у вітчизняній економічній літературі, необхідність концентрації уваги на методах оцінки господарського ризику при розробці і реалізації проектів з метою підвищення їхньої обгрунтованості та забезпечення ефективної реалізації, визначення підходів і прийомів до оцінки різних варіантів проектів з урахуванням неминучої невизначеності і ризику, більш ретельна розробка питань ефективного ресурсного забезпечення проектів, а також розробка методичної бази управління проектами визначили актуальність теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота зв’язана з планом науково-дослідних розробок Східноукраїнського державного університету в рамках теми “Дослідження і розвиток наукових засад підвищення ефективності функціонування підприємств”, Координаційним планом науково-дослідних робіт у галузі організаціі виробничих систем Міжнародної Академії науки і практики організації виробництва.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти розробки і реалізації проектів господарсько-економічної і фінансової діяльності підприємств з урахуванням впливу на процес проектування випадкових факторів ринкового середовища.
Об’єктом дослідження виступають підприємства, які розробляють та реалізують різноманітні проекти в різних галузях.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо розробки та ефективної реалізації проектів з урахуванням невизначеності ринкового середовища, економічного ризику і можливості обмеження негативних наслідків від їхнього прояву. У відповідності до поставленої мети основними завданнями дослідження є:
аналіз існуючих теорій і сучасних тенденцій розвитку принципів і підходів до управління розробкою проектів в умовах нестабільності ринкового середовища;
теоретичне обгрунтування необхідності розробки концепції проектування, оцінки та можливостей ефективної реалізації різних економічних процесів і об’єктів за наявністю економічного ризику;
дослідження особливостей реалізації фінансово-економічних проектів в різних тимчасових аспектах;
дослідження методів і механізмів управління розробкою і реалізацією різних господарсько-економічних і фінансових проектів;
формування підходів до оцінки фінансово-економічного стану підприємств з метою обгрунтування можливості ефективної реалізації варіантів проекту;
розробка методичних рекомендацій щодо обгрунтування ефективних проектних рішень та їхньої реалізації з урахуванням впливу невизначеності ринкового середовища і ризику;
апробація і впровадження результатів наукових досліджень в практику господарської діяльності підприємств.
Методологія і методика дослідження, джерела інформації. Методологічною базою проведених досліджень є основні положення теорії управління, теорії систем і системного аналізу, принципи і підходи до створення математичних моделей, теорія імовірностей, теорія прийняття рішень, методичний апарат статистичної обробка даних, евристичні методи оцінки параметрів і пошуку варіантів проектних рішень, а також методологія і загальносистемні принципи проведення комплексних наукових досліджень.
Інформаційною базою дисертаційної роботи є теоретичні і методичні розробки учених (українських, російських, американських, французських), статистичні дані вітчизняних підприємств.
Наукова новизна роботи. Наукова новизна дослідження полягає у такому:
розроблено принципи і методи невизначено-стохастичного підходу до розробки і реалізації проектних рішень, які враховують специфічний невизначений характер ринкового середовища;
класифіковано і оцінено чинники зовнішнього середовища підприємства, що виявляють найбільш істотний вплив на процес вироблення і прийняття управлінських рішень в проектному менеджменті;
розроблено методи врахування економічного ризику та механізми зниження негативних наслідків від наступу ризикових подій при реалізації різних фінансових і економічних проектів;
створено систему економіко-математичних моделей оцінки і вибору ефективних варіантів проектів, яка сприяє підвищенню фінансово-економічної обгрунтованості прийняття рішень в проектному менеджменті;
обгрунтовано підходи до оцінки привабливості інвестиційних проектів, що базуються на фінансово-економічному аналізі об’єкта інвестування, перспектив його розвитку з урахуванням чинника ризику;
запропоновано методичні рекомендації щодо розробки і ефективної реалізації проектів на різних етапах життєвого циклу з урахуванням невизначеності ринкового середовища.
Особистий внесок здобувача полягає в теоретичному обгрунтуванні комплексного підходу до розробки і реалізації проектів в різних галузях діяльності підприємств, розробці комплексу економіко-математичних моделей дослідження впливу на проектні рішення різних чинників, зокрема чинника ризику, розробці методики розробки, реалізації і оцінки варіантів проектів на різних етапах їх життєвого циклу, розробці показників і методів оцінки ефективності альтернативних варіантів проектів, запропонованих методах врахування ризику при розробці управлінських рішень у пректному менеджменті і його обмеження при реалізації проектів.
Наукове значення досліджень полягає в обгрунтуванні та використанні методів врахування ризику і обмеження негативних наслідків від наступу ризикових подій при розробці і реалізації різних проектів; створенні теоретичних основ удосконалення на їх основі методичних положень щодо управління проектною діяльністю підприємства.
Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці методичних підходів до управління розробкою і реалізацією проектів з урахуванням впливу нестабільності ринкового середовища, обмеження впливу на проектні рішення негативних наслідків від ризикових ситуацій.
Реалізація результатів дослідження дозволяє:
підвищити обгрунтованість управлінських рішень на підставі врахування факторів невизначеності ринкового середовища;
вдосконалити систему планування і управління проектною діяльністю підприємства за рахунок використання методів управління ризиком в діяльності підприємств;
застосувати на практиці різні методи обмеження впливу негативних наслідків від ризикових подій, що дозволяє здійснювати більш обгрунтовану оцінку ефективності варіантів проектних рішень з урахуванням чинника ризику;
здійснювати автоматизовані розрахунково-аналітичні роботи щодо обгрунтування управлінських рішень в проектному менеджменті за рахунок використання економіко-математичного апарату та ЕОМ.
Результати дослідження у формі методичних рекомендацій щодо управління проектною діяльністю в умовах ризику впроваджено на промислових підприємствах м. Луганська та області. При розробці заходів по виходу Лисичанського заводу гумотехнічних виробів із складного економічного стану були реалізовані рекомендації щодо найбільш ефективного використання обмеженого обсягу фінансових коштів на вирішення завдань модернізації виробництва з урахуванням впливу можливих модифікацій рівня цін. Методику розробки перспективних фінансових проектів використано при формуванні довгострокової фінансової стратегії в ЗАТ “Луганський трубний завод”. На Лутугінському заводі прокатних валків запропоновану методику використано для розробки проекта реконструкції головних цехів підприємства. Пропозиції щодо вдосконалення фінансової діяльності підприємств в сучасних економічних умовах реалізовано в Програмі розвитку Луганського регіону, включено до методичних рекомендацій з питань розробки і реалізації фінансових стратегій на підприємствах Донбасу.
Апробація роботи і публікація результатів дослідження. Методичні розробки, практичні рекомендації і програмне забезпечення з комплексу розглядуваних проблем було схваленно на II Міжвузівській науково-теоретичній конференції, яку присвячено 75-річчю Луганського сільськогосподарського інституту (м. Луганськ, 1996 р), на міжнародній науково-практичній конференції вчених Московського державного автомобільно-дорожнього інституту і Луганського сільськогосподарського інституту (м. Москва, 1997 р.), на міжнародній науково-практичній конференції вчених Московського державного університету, Московського державного автомобільно-дорожнього інституту та Луганського сільськогосподарського інституту (м. Москва, 1998 р.).
Основні результати досліджень відображено в 7 публікаціях загальним обсягом 12,3 д.а, з яких автору належить 3,15 д.а.
Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів і висновків. Загальний обсяг роботи 175 сторінок машинописного тексту, в тому числі 12 таблиць, 15 рисунків на 15 сторінках. Список використаних джерел із 150 найменувань наведено на 11сторінках і 7 додатків на 11 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
В дисертаційній роботі на основі проведених автором досліджень захищаються такі основні положення.

Розділ 1. Управління розробкою і реалізацією проектів в умовах нестабільності ринкового середовища.
На основі аналізу існуючого етапу розвитку економіки України, особливостей функціонування підприємств в складних та непередбачених умовах ринкового середовища в роботі доведена необхідність застосування комплексного системного підходу до розробки і реалізації складних проектів, врахування впливу на їхнє економічне обгрунтування випадкових ринкових чинників. Одним з основних чинників, що впливають на прийняття проектних рішень, є економічний ризик, кількісна оцінка якого визначена як величина події (вартість витрат від її наступу), помножена на міру можливості її наступу (імовірність наступу).
У роботі розкрито поняття “ризикове підприємництво” як форма господарювання, що сприятлива більш повному розгортанню виробничо-економічного потенціалу учасників реалізації іноваційного проекту. На основі аналізу сучасного економічного становища розглянуто специфіку різних форм ризикового підприємництва, таких як незалежні малі іноваційні фірми і фінансові установи, досліджено особливості їх функціонування в умовах нестабільності ринкового середовища, яке притаманне економіці України.
З метою конкретизації чинників, що впливають на розробку управлінських рішень і обгрунтування проектів, в роботі запропоновано класифікаційну схему ризиків, які є найбільш значущими для умов вітчизняного ринку (рис. 1). Така схема є основою аналізу вхідної позиції підприємства з метою виявлення сильних і слабких сторін його діяльності і формування проектів стратегічного розвитку.
У роботі запропоновано концепцію розробки і ефективної реалізації проектів, яка базуєтся на засадах проектного менеджменту. Під проектом в роботі розуміється система цілей, що спрямовані на створення або модернізацію фізичних об’єктів, технологічних процесів, технічної і організаційної документації для них, залучення та ефективне використання матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів по їх виконанню. У результаті узагальнення проведенних досліджень уточнюється поняття “управління проектами” як набір дій, спрямованих на ефективну реалізацію проекта.

Економічний ризик

Виробничий Інвестиційний Банківський Соціально-політичний Екологічний Інші
види

Договірний; товарний;
Модифікації попиту;
кон’юнктур-ний;
інфляційний;
галузевий ціновий;
ліквідності;
інфляційний;
галузевий;
регіональний процентний;
кредитний;
валютний;
ліквідності;
акціонерний;
фінансування;
репутації зміна політич-ного курсу, законодавства;
модифікація купівельної спроможності; страйки екологічні катастрофи; стихійні лиха;
техногенні аварії Недостаток або викрив-лення
інформації; форс-мажор
Рис. 1. Класифікаційна схема економічного ризику

Проведений аналіз діяльності підприємств Луганської області при розробці і реалізації інвестиційних проектів доводить, що рівень розробки варіантів проектних рішень вкрай недостатній: практично не використовуються методи оцінки впливу випадкових чинників на рішення, не використовується методологія комплексного системного підходу в проектуванні і багатоваріантність розрахунків, недостатня увага приділяється питанням реалізації проектів і контролю за їх виконанням. Так, падіння курсу гривні, що його не було враховано при розрахунку цін на імпортне обладнання, мало наслідком 20% подорожчання обладнання. Реалізація інвестиційного проекту виробництва конвеєрних стрічок із тканевими сердечниками Лисичанським заводом гумотехнічних виробів (цех № 6), який оцінюється первісно в 11.4 млн. долл. США і розрахований на 5 років, не призвела до виходу підприємства на проектну потужність, знизивши при цьому його фінансово-економічні показники – збільшення простоїв на 17-30%, зниження обсягів виробництва на 42%, зростання кредиторської заборгованості. Реалізація інвестиційного проекту реорганізаціі виробництва на ЗАТ “Луганський трубний завод” із-за первісної орієнтації продажу основної продукції (безшовних труб) на середній рівень цін ринку та неврахування реальної купівельної спроможності основних споживачів призвела до фактичного зниження рентабельності проекту до рівня 1-2% і, внаслідок цього, до згортання робіт по його реалізації.
Враховуючи складний і випадковий характер чинників, що впливають на створення проектів, в роботі обгрунтовано необхідність розробки методів управління ризиком в проектному менеджменті. Під управлінням економічним ризиком розуміється спроможність з найменшими витратами передбачати потребу в різних ресурсах, що необхідні і достатні для зменшення імовірності появи несприятливих результатів і зниження негативних наслідків рішень, що приймаються. З метою розробки механізмів управління ризиком у дисертаціі визначено порядок розгляду чинників, які пов’язані із наявністю ризику при розробці проектів (врахування, оцінка, рішення), методи оцінки імовірності наступу ризикових подій і можливі збитки, що пов’язані із ними, розроблено етапи процедури прийняття рішень в умовах нестабільності ринкового середовища.

Розділ 2. Дослідження принципів і механізмів розробки та реалізації проектів з урахуванням чинника ризику.
Кожен проект, що розробляється і впроваджується, зазнає впливу різноманітних чинників зовнішнього середовища. Як методичну базу проектного менеджменту пропонується використовувати невизначено-стохастичний підхід, що припускає завдання і моделювання вичерпної сукупності різних числових величин, які можуть бути уявлені наступними ситуаціями: поінформованості – значущі величини однозначно визначені і незмінні в часі; випадковості – невідома величина, задана законом розподілу; невизначеності значення – відомий тільки діапазон модифікації величини або тільки її найменування; неінформованості (ступінь ризику) – відсутність вірогідних відомостей про значущу величину і використання для її оцінки експертного підходу.
Використання невизначено-стохастичного підходу для аналізу ефективності проектів, що розробляються, пов’язане з визначенням основних положень щодо моделювання ситуацій невизначеності. Комплекс заходів аналізу невизначеностей, що наведено на рис. 2, складається з набору даних, прийомів їх обробки, багатоаспектного аналізу, експертної оцінки, врахування та усунення невизначеності. У роботі розкрито основні положення комплексної системи заходів аналізу невизначеності.
Використання невизначено-стохастичного підходу в аналізі ризику та його впливу на проектні рішення дозволило класифікувати різні види ризиків і визначити основні механізми управління ними. Класифікація видів економічних ризиків наведена в табл. 1.
У роботі розроблено і наведено методичне забезпечення управлінням ризиком в проектному менеджменті. Його компонентами є кадрова складова – кількісні та кваліфікаційні характеристики учасників процесів проектування; матеріально-технічна складова – матеріально-технічна база підприємств, які здійснюють науково-технічну діяльність; інформаційна складова – відбиває рівень інформаційного забезпечення науково-технічної діяльності і виробництва, а також кількісні і якісні показники систем і засобів збору, обробки, аналізу і розповсюдження інформації, які використовуються з цією метою; організаційна складова – склад, структура, взаємозв’язок і якість функціонування мережі економічних і інженерних підрозділів, дослідних цехів і ділянок виробничих підприємств.
З метою структуризації управлінських дій в процесі аналізу і оцінки економічного ризику у проектному менеджменті процес управління ризиками поділений на декілька фаз:
1. Фаза аналізу ризику припускає його ідентифікацію і оцінку. Ідентифікація ризику полягає в здійсненні його опису: з одного боку, причинно-наслідкові зв’язки при виникненні природних явищ, з іншого боку, ризики, пов’язані з іноваційною, виробничою, комерційною та іншими видами діяльності підприємства.

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ

Збір вихідних Методичний облік Усунення
даних

Спрямована
обробка Цілком за За
керуючими За
системою За обєктами
даних проектом заходами системи

Спрямований
експеримент Ступінь
інформо- За показниками Дублювання Інформо-ваність
ваності

Спрямована
експертиза За обєктами Компенсація Обмеження

За системою Оптимізація
дій взаємодій

Рис. 2. Комплекс заходів по аналізу невизначеності
2 Фаза обробки ризику полягає у визначенні політики попередження і системи безпеки підприємства по відношенню до ризику. Оцінка ризику в процесі його аналізу дозволяє на стадії обробки диференціювати ризики за ступенем їхнього впливу на результати діяльності підприємства і далі виробити набір адекватних заходів по захисту від нього.
3. Фаза керівництва ризиком є базою для вирішення проблеми вибору фінансування. Підприємство може зберегти ризик в своїх витратах (частково чи повністю) або передати ризик стороннім агентам. Розподіл сфер господарювання і прийняття рішень по відношенню до об’єктів ризику, істотно різне відношення до ризику суб’єктів господарської діяльності викликають необхідність обміну або передачі ризику. Ризик, який не може бути переданий іншим суб’єктам (підрядчикам, страховим компаніям, банкам чи окремим клієнтам), повинен бути усунений або законсервований на підприємстві. В цьому випадку для компенсації негативних наслідків від виникнення ризику розробляється і реалізується ряд конкретних організаційно-економічних заходів (диверсифікація, хеджування, використання додаткової інформації і т.ін.). Кожному з цих заходів керівництвом проекту дається оцінка ефективності і реалізуємості.

Таблиця 1.
Класифікація видів економічних ризиків
Вид ризику Оцінка ризику Завдання управління ризиком Методи захисту від ризику
Інвестиційний Прогнозні оцінки розвитку галузей, ринків, рівня інфляції Досягнення збалансованості портфеля цінних паперів Диверсифікація вкладень за видами цінних паперів, галузева і регіональна диверсифікація
Фінансовий Оцінка коливань процентних ставок Зниження витрат на виплату відсотків і підвищення прибутків від вкладень Структурне хеджування, використання інструментів фінансового ринку
Кредитний Оцінка платоспроможності позичальника на основі системи фінансово-економічних показників Розробка ефективної кредитної стратегії, попередження банкрутства потенційного позичальника Страхові резервні фонди, ресурсне забезпечення, дисконтування
Валютний Оцінка політичного і економічного клімату в країні, платоспроможність контрагента Скорочення витрат від комерційних операцій із-за модифікації курсу валют Страхування, банківські гарантії, застереження, опціони, форвардні контракти, “своп”-операції, диверсифікація валютних вкладень
Посередній Оцінка імовірності наступу форс-мажорних обставин Скорочення імовірних прямих витрат і збитків, недоотриманого прибутку Спеціальні методи страхування і механізми попередження ризику

4. Фаза контролю ризику необхідна для забезпечення узгодження фактичних результатів з очікуваними при прийнятті рішення. Контроль ризику є елементом зворотного зв’язку в системі управління економічним ризиком на підприємстві.
Вищезазначеним фазам в роботі дана детальна характеристика з урахуванням особливостей їх реалізації в конкретних умовах.
Таким чином, структуризація управлінських дій і вимоги, що до них подаються, припускають формування і збереження функції управління ризиком в системі підприємства, створення умов для її стабільної реалізації при відносній незалежності проектних рішень, які приймаються.

Розділ 3. Врахування і обмеження економічного ризику при розробці і реалізації проектів.
Для керівника проекту, який приймає рішення щодо використання значних фінансових ресурсов, важливим стає питання оцінки та урахування ризику при розробці проекту. Методи врахування невизначеності охоплюють повний цикл аналізу ефективності проекту. Вони призначені для формування умов невизначеності параметрів, які впливають на ефективність проекту; завдання вихідних даних щодо умов реалізації проекту: розробки методик оцінки ефективності, які враховують невизначені фактори; аналізу отриманих результатів дослідження. У роботі наведено пропозиції щодо оцінки варіантів інвестиційних проектів з урахуванням чинника ризику. Пропонується здійснювати оцінку інвестиційних проектів на основі показника чистої наведеної вартості. Причому, враховуючи специфіку вітчизняного виробництва, помилковим було б вважати, що ставка дисконту R буде залишатися незмінною в різні майбутні періоди t в межах достатньо тривалих термінів Т життєвого циклу проекту. У зв’язку з цим формула розрахунку чистої наведеної вартості від реалізаціі проекту має вид:

де е = 1, 2…t, Аі – величина грошових потоків; Rе – очікувана в періоди е прибутковість інвестицій.
При такому підході головним стає завдання більш точної оцінки величини чистої наведеної вартості за рахунок заміни середніх характеристик більш представницькими значеннями параметру R, що враховують (оціночно) специфіку кожного періоду реалізації конкретного проекту.
Як рішення цієї проблеми в роботі пропонується наступний алгоритм оцінки інвестиційних проектів з урахуванням впливу ризику модифікації рівня інфляції і передбачуваної норми прибутковості.
1. Визначення структури грошових потоків (Аі) і первісних інвестицій (Iо). Здійснюється фінансово-економічними службами підприємства на основі техніко-економічних даних передбачуваного до реалізації проекту.
2. Визначення тривалості реалізації проекту Т, є смисл періодами реалізації інвестиційного проекту.
3. Визначення передбачуваних значень рівня прибутковості Rе. За смислом ці дані можуть бути отримані двома шляхами – або на основі проведення експертизи і отримання експертних оцінок очікуваних рівней прибутковості, або на основі збору даних про рівень інфляції в країні і його прогнозування.
4. Проведення розрахункових та імітаційних експериментів на моделі (1) і отримання значень чистого наведеного прибутку за різними варіантами проекту.
5. Проведення числових експериментів на моделі (ігрове моделювання) з метою вивчення впливу на кінцевий показник різних чинників (тривалості періоду здійснення проекту, структури грошових потоків, величини первісних інвестицій і т.ін.).
6. Вибір з великої кількості альтернатив варіантів проектів за критерієм чистої наведеної вартості і ступеня реалізації.
Нарівні з методами врахування ризику в роботі запропоновано декілька механізмів обмеження ризику при розробці і реалізації проектів, одним з яких є перерозподіл ризику. Прийняття рішення про розподіл і передачу ризику обгрунтовано стадіями управління економічним ризиком, які послідовно реалізуються: розподіл причин ризику, розподіл обставин, розподіл наслідків ризику.
Для раціоналізації процесу прийняття рішення про розподіл і передачу ризику сформульовано наступні вимоги: сторона, яка передає ризик, повинна приймати достатньо обгрунтовані рішення і удосконалювати систему управління ресурсами, а сторона, що приймає ризик, повинна суміщати власні технічні і організаційні умови з вимогами робіт, які передаються, і можливостями вжиття заходів по усуненню ризику.
Єфективний метод обмеження ризику – використання портфельної диверсифікації діяльності підприємств. В контексті розглядуваних в роботі проблем, під диверсифікацією слід розуміти розподіл коштів між декількома напрямками діяльності підприємства з метою мінімізації можливих витрат від впливу випадкових чинників. В цьому випадку збиток, що виникає в діяльності декількох окремих напрямків, може бути компенсований прибутком від інших видів діяльності, і таким чином, загальний фінансовий стан всього підприємства може залишатися цілком задовільним протягом тривалого періоду часу.
Залежно від конкретних умов рекомендується використання різних схем диверсифікації – додаткової фіксованої суми, фіксованої спекулятивної суми, фіксованої пропорції, конкретний зміст яких детально розглянуто в роботі.
Як схему розробки і реалізації ефективних інвестиційних проектів, що ставлять своєю метою отримання гарантованого прибутку при мінімальному ризику на основі використання диверсифікованих стратегій, в роботі запропонована наступна розрахунково-аналітична процедура.
Ризик інвестиційного проекту визначається відхиленням потоку грошових коштів для даного проекту від очікуваного. Чим більше відхилення, тим проект вважається більш ризикованим. Для оцінки ризику застосовується міра відносної дисперсії – коефіцієнт варіації.
Для оцінки ступеня ризику в рамках портфеля інвестицій використовується стандартне середньоквадратичне відхилення для комбінації проектів. Так для двох проектів використовується розрахункова формула:

Для трьох проектів разрахункова схема має вид:

У наведених формулах Rij – коефіцієнт кореляції між грошовим потоком проектів i та j.
Таким чином, для кожної комбінації окремих проектів, що входять до інвестиційного портфеля, можна розрахувати показник ризику за формулою (3). Той з портфелів, для якого величина коефіцієнта варіації найменша, може бути визнаний менш ризикованим та прийнятим до реалізації.
Як один з альтернативних методів обмеження ризику, в роботі пропонується метод майнового страхування підприємств.
Страхування діяльності підприємства може здійснюватися шляхом створення власного страхового фонду на кошти окремих підрозділів компанії (дочірніх підприємств) або на основі договорів зі спеціалізованими страховими компаніями. Як в тому, так і в іншому випадку особливу важливість набуває визначення оптимального розміру страхового внеску і порядку його формування. Величина страхового внеску залежить від ступеня ризику господарських і комерційних операцій, розмірів залучених фінансових коштів, схильності до ризику. Нижньою оцінкою страхового внеску може бути обрана величина вартості майна компанії, що включає суму основного капіталу, оборотні кошти та інші активи.
Поряд з механізмами обмеження ризику в роботі запропоновано механізми реалізації проектів і методи оцінки їхньої ефективності в умовах невизначеності .
У роботі пропонується метод комплексної оцінки різних варіантів проектів, що складається з наступних етапів: визначення галузі, яка є цікавою для вкладення коштів; проведення докладного аналізу діяльності підприємств; попередня оцінка і відбір підприємств; збір і систематизація інформації про фінансово-економічну і господарську діяльність підприємства; оцінка стану підприємства як об’єкту інвестування за рядом узагальнених і конкретних показників; прийняття рішення про інвестування. Ці етапи об’єднано в структурну схему – комплексну процедуру оцінки інвестиційної привабливості різних варіантів проектів з урахуванням впливу на рішення, що приймаються, умов нестабільності ринкового середовища (модель стійкого зростання).
Кінцевою метою подібного аналізу є підтвердження обгрунтованості і гарантій успішної реалізації передбачуваних проектів, їхньої економічної ефективності, а також політичних, економічних, технологічних і соціальних ризиків, що повязані з їхньою реалізацією.
Значна увага після аналізу існуючого стану підприємства повинна бути приділена перспективам його розвитку з урахуванням реалізації розробленого інвестиційного проекту. Ця робота включає такі етапи: обгрунтованість оцінки емітентом стану справ у галузі; обгрунтованість виробничої, маркетингової та організаційної програм реалізації проекту: обгрунтованість фінансового плану проекту і оцінка фінансового ризику його реалізації; оцінка економічної ефективності інвестування проекту. Розроблений інвестиційний проект тягне необхідність створення виробничої програми, яка повинна бути проаналізована за наступними напрямами: рівень новини та складності виробничого процесу для емітента; структура виробничих потоків, наявність субпідрядчиків та фінансові взаємовідносини з ними; постачальники сировини і ціни на сировину; потреба в виробничому обладнанні і додаткових виробничих приміщеннях; структура собівартості продукції (послуг).

ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі на основі проведених досліджень здійснено теоретичне обгрунтування і практичне вирішення актуальної проблеми методичного забезпечення процесу управління економічним ризиком при розробці і ефективній реалізації проектів. Основні висновки і результати наукового дослідження полягають у такому:
1. Показано, що процес розробки проектів різних термінів здійснення і функціональної орієнтації та їх реалізація в умовах нестабільності ринкового середовища носить складний характер, що вимагає при прийнятті проектних рішень врахування великої кількості різноманітних чинників, особливостей існуючого законодавства і сучасних форм організації бізнесу.
2. В результаті аналізу господарсько-економічної діяльності вітчизняних суб’єктів підприємництва встановлено, що прийняття рішень у проектному менеджменті здійснюється в умовах неминучої присутності в ринковому середовищі ризику, під яким слід розуміти можливе вартісне вираження збитків, що може зазнати підприємство в результаті наступу ризикових подій. Присутність ризику визначає набір відповідних заходів, які спрямовані на врахування чинника ризику при розробці варіантів проектних рішень, з одного боку, а також на розробку заходів по усуненню негативних наслідків від наступу ризикових ситуацій, з іншого.
3. Визначено поняття “управління ризиком” стосовно контексту розробки і ефективної реалізації проектів в умовах ризику. Під управлінням ризиком розуміється сукупність прийомів і методів, метою яких є вирішення конкретних завдань, в умовах неможливості повного усунення ризику – зменшення збитків від наступу ризикових подій, мінімізацію ризику, оптимізацію ризику.
4. При обгрунтуванні рішень щодо управління розробкою і реалізацією проектів, зважаючи на його різноплановість, складність і багатоваріантність, запропоновано виділити декілька фаз: визначення мети і завдань проекту, аналіз предметного середовища, прогнозування основних показників мікро- та макросередовища, моделювання наслідків від наступу ризикових подій (врахування ризику), розробка заходів по зниженню наслідків від наступу ризикових подій; розробка методів реалізації проектних рішень і контролю за їх виконанням. Така декомпозиція дозволяє здійснювати більш якісний аналіз різних варіантів проектів з урахуванням особливостей окремих фаз життєвого циклу проекту.
5. Проведена класифікація чинників ринкового середовища, що впливають на процес розробки і реалізації управлінських рішень. Це дасть можливість застосування більш ефективних методів і механізмів управління економічним ризиком при розробці проектів. Аналіз ефективності розробки і реалізації того чи іншого варіанту проекту пропонується проводити в різних тимчасових аспектах на основі ієрархічної системи критеріїв, набору розрахунково-аналітичних показників, розробленої і наведеної системи економіко-математичних моделей з обов’язковим врахуванням професійного досвіду і навичок фахівців-експертів в конкретній предметній області.
6. Розроблений і наведений в роботі цілісний методичний апарат розробки і ефективної реалізації проектів здатний адаптуватися до вимог конкретного підприємства і вирішувати широке коло завдань в системі стратегічного управління підприємством: проводити обробку великої кількості інформації, враховувати вплив різних випадкових і динамічних чинників на рішення, які приймаються, виконувати багатоваріантні розрахунки, здійснювати пошук варіантів рішень на багатокритеріальній основі.
7. Запропоновано напрями оцінки інвестиційної привабливості підприємств, які дають можливість на основі фінансово-економічного аналізу їхньої діяльності, організаційно-технічного рівня та перспектив розвитку підвищити обгрунтованість проектів, що розробляються, визначити умови найбільш ефективної їх реалізації, обмеживши при цьому вплив на процес розробки і прийняття рішень випадкових факторів ринку.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Бузько И., Спивак С. Управление инновациями на предприятии//Бизнес-информ. – 1998 – №6. – С. 69-72.
2. Борисов В.И., Касаров Г.Г., Ляшенко А.Н., Спивак С.И. Инвестиционная стратегия развития предприятий: формирование, реализация, риск. – М.: МАДИ. – 1996. – 44 с.
3. Спивак С.И. Экономический риск при формировании инновационной стратегии предприятия//Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. Економічні науки. – Луганськ: ЛСГІ. – 1998. – С. 76-79.
4. Основы рыночной экономики (АПК в переходной период экономики): Уч.-методич. пособие// Наумов Ю.Ф., Скворцов В.Н., Спивак Е.Н., Хмурович П.И, Спивак С.И. – Луганск, Осирис, 1998. – 132 с.
5. Спивак Е.Н., Спивак С.И. Совершенствование методов управления экономическим риском при разработке и реализации проектов// Сборник научных трудов. – М.: МГУ. – 1997. – С. 126-128.
6. Спивак С.И. Проблемы формирования инновационной стратегии предприятий региона// Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ: ЛСГІ. – 1998. – С. 78-79.
7. Спивак С.И. Эффективность разработки проектов в системе стратегического управления деятельностью предприятия// Вестник Восточноукраинского государственного университета. – Луганск:ВУГУ. – 1996. – С. 169-172.

АНОТАЦІЯ

Співак С. І. Управління економічним ризиком при розробці і реалізації проектів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг. – Східноукраїнський державний університет Міністерства освіти України, Луганськ, 1998.
У дисертації розглянуто питання управління економічним ризиком при розробці і реалізації проектів. Розроблено методичні рекомендації щодо врахування чинника ризику при оцінці варіантів проектів, а також методи обмеження ризику при наступі ризикових подій. Запропонована комплексна система аналізу підприємства та перспектив його розвитку в умовах невизначеності ринкового середовища, яка ставить метою пошук засобів найбільш ефективної реалізації проектів.
Ключові слова: проект, ризик, управління, аналіз, оцінка, система, невизначеність.

АННОТАЦИЯ
Спивак С.И. Управление экономическим риском при разработке и реализации проектов. Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02 – Предпринимательство, менеджмент и маркетинг. – Восточноукраинский государственный университет Министерства образования Украины, Луганск, 1998.
В диссертации рассмотрены вопросы управления экономическим риском при разработке и реализации проектов. Разработаны методические рекомендации по учету фактора риска при оценке вариантов проектов, а также методы ограничения риска при наступлении рисковых событий. Предложена комплексная система анализа предприятия и перспектив его развития в условиях неопределенности рыночной среды, ставящая целью поиск средств наиболее эффективной реализации проектов.
Ключевые слова: проект, риск, управление, анализ, оценка, система, неопределенность.

ANNOTATION
Spivak S.I. Managing of economic risk while elaborating and releasing the projects. – Manuscript.
The dissertation is to obtain a science degree of the candidate of economic sciences, specialty 08.06.02 – Business, management and marketing. – East Ukrainian State University, Lugansk, 1998.
The dissertation investigates the problems of managing economic risk while elaborating and releasing the projects. Methodical recommendation as for taking into account the degree of risk while considering the variants of projects as well as methods of limiting risk when risky wents take place have been worked out. A complex system of analysis of an enterprise and the perspectives of its development in the conditions of non-stable market, which is aimed of the search of the most effective ways of realization of projects leas been suggested.
Key words: projects, risk, managing, analysis, system, evaluation, non-stability.

Підписано до друку 16.11.1998 р. Формат 60х84 1/16 Папір офсетний.
Обл.-вид. Арк. 1,0. Тираж 100 прим. Замовлення № .
Ротапринт СУДУ. 348042 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020