.

Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи: Автореф. дис… канд. екон. наук / Л.М. Ємельяненко, НА

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
124 2576
Скачать документ

Н А Ц І О Н А Л Ь Н А А К А Д Е М І Я Н А У К У К Р А Ї Н И

Р А Д А П О В И В Ч Е Н Н Ю П Р О Д У К Т И В Н И Х С И Л
У К Р А Ї Н И

Є м е л ь я н е н к о Л а р и с а М и х а й л і в н а

УДК 331.5(477):338(477)

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ РИНКОМ ПРАЦІ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
д и с е р т а ц і ї н а з д о б у т т я н а у к о в о г о с т у п е н я
к а н д и д а т а е к о н о м і ч н и х н а у к

Київ — 1999

Д и с е р т а ц і є ю є р у к о п и с

Робота виконана у Технологічному університеі Поділля (м. Хмельницький)
Міністерства освіти України
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Торгова Лідія Володимирівна
Технологічний університет Поділля, декан факультету бізнесу та права

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук
Заяць Тетяна Анатоліївна
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, головний науковий співробітник відділу регіональних проблем зайнятості та ринку праці

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Покрищук Валерий Олександрович
Науково-дослідний Інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України і НАН України, завідувач відділу прогнозування ринку праці і політики зайнятості населення

Провідна установа
Національний економічний університет, кафедра управління трудовими ресурсами, Міністерство освіти України, м. Київ
¬ Захист відбудеться 24 лютого 2000 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60

Автореферат розісланий “21” січня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Бандур С.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перехід до ринкової системи господарювання в Україні супроводжується спадом виробництва, виникненням товарного дефіциту, стрімким ростом цін, падінням рівня життя населення, а також якісно новими соціальними наслідками у сфері праці та зайнятості. Особливістю сучасного етапу зайнятості є те, що при одночасному звільненні зайвої робочої сили і зростанні неповної зайнятості офіційний рівень безробіття залишається достатньо низьким. Обумовлено це наявністю прихованого безробіття, нерегламентованої зайнятості і самозайнятості населення. Подібні явища супроводжуються недовантаженням потужностей підприємств, наданням неоплачувальних відпусток, неповною зайнятістю протягом робочого дня, тиждня, різким зниженням продуктивності праці, обсягів виробництва, рівня життєзабезпечення робітників, що ускладнює криміногенну обстановку, породжує соціальні конфлікти та психологічний дискомфорт у суспільстві. Вирішення зазначених проблем потребує створення дійової системи управління зайнятістю.
Формування гнучкого і такого, що швидко реагуює на динаміку економічних перетворень, ринку праці з урахуванням соціальних орієнтирів та реальної перспективи – одна з головних умов створення сучасного ринкового механізму підтримки збалансованості суспільного виробництва, розвитку соціально-орієнтованої економіки, стабілізації ситуації у країні та її регіонах.
Виходячи з цих обставин, можна стверджувати, що суть завдання полягає у пошуку ефективних форм і методів вирішення соціальних протиріч у сфері праці і зайнятості, формуванні нової концепції управління ринком праці на основі використання національного та світового досвіду, конструювання більш ефективного механізму регулювання трудових відносин.
Світова економічна наука набула великого досвіду щодо вивчення проблем зайнятості населення, дослідження їх економічної природи, місця і ролі у ринковій системі. Особливо слід відзначити праці А. Сміта, Т. Мальтуса, М. Фрідмена, Дж. Кейнса, Ф. Хайека, Я. Адаама, П. Самуельсона, С. Брю, М. Макконела. Ствердження нових підходів щодо політики зайнятості обумовлює підвищений інтерес вчених і практиків України та країн СНГ до цих проблем. Досить широко відомі роботи, що розкривають різнобічні аспекти територіального управління зайнятістю, проблеми ринку праці, зайнятості та безробіття (С.І. Дорогунцов, М.І. Долішний, С.І. Бандур, Т.А. Заяць, С.М. Злупко, В.В. Онікієнко, М.В. Шаленко, М.І. Пітюлич, В.С. Васильченко, І.Л. Петрова, В.О. Покрищук, І.Е. Заславський, А.Г. Косаєв, А.Є. Котляр, В.М. Данюк, А.А. Нікіфорова); питання державного регулювання зайнятості (А.С Чижов, Е.В. Брєєва, Г.Е. Слезінгер); макроструктури зайнятості (І.К. Бондар, С.Л. Іванов, Е.М. Лібанова, І.С. Маслова); взаємозв’язку трудових відносин і ринку (Д.П. Богиня, С.А. Дятлов, Є.Г. Саруханов, І.П. Колосова). Однак залишаються далеко не повною мірою досліджені ряд проблем суто правового, економічного, організаційного і соціального характеру, які виникають при формуванні та функціонуванні національного ринку праці. Специфіка ринкових перетворень у сфері праці України обумовлює об’єктивну необхідність розробки довгострокової послідовної політики управління ринком праці, визначення її мети і принципів, завдань та функцій механізму її реалізації з обгрунтуванням конкретних заходів у регіональному аспекті. Наукова актуальність та практична значимість розв’язання проблем формування системи управління ринком праці визначили вибір теми дисертаційного дослідження, яке проводилося на прикладі національного та регінального (Хмельницька область) ринків.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Автор у співпраці з Управлінням економіки, комунальної власності та розвитку місцевого господарства Хмельницького міськвиконкому брав безпосередню участь у виконанні досліджень в рамках доручення Виконавчого комітету Хмельницької міської Ради народних депутатів щодо розробки проекту “Цільової програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького до 2010 року” (лист № 01-18/170 від 15.12.1999 р.).
Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукових розробок з проблем регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці Подільського регіону, що виконує кафедра управління трудовими ресурсами Технологічного університету Поділля (м.Хмельницького).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у теоретичному і методологічному обгрунтованні шляхів удосконалення організаційно-економічного механізму управління ринком праці та розробці напрямків регулювання соціально-трудових відносин на регіональному рівні. Для її реалізації в роботі поставлені і вирішувалися такі задачі:
– виявити соціально-економічну сутність та функції ринку праці в умовах трансформації економічної системи;
– визначити концептуальні основи управління ринком праці;
– розробити основні методологічні принципи організації системи управління ринком праці;
– визначити передумови, особливості і фактори формування ринку трудових послуг на національному та регіональному рівнях;
– обгрунтувати методологічні підходи до оцінки стану ринку праці;
– оцінити ефективність сучасних регуляторів ринку праці;
– розширити спектр характеристик ринку праці з урахуванням ознак систематизації;
– розробити методику оцінки функціонування ринку праці;
– сформувати модель організаційно-економічного механізму управління ринком праці;
– розробити напрямки щодо покращання регулювання і стабілізації ситуації на ринку праці.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну дисертаційного дослідження визначають такі теоретико-методологічні та практичні результати:
– визначено соціально-економічну сутність та функції ринку трудових послуг;
– поглиблено концептуальні основи управління ринком праці за умов реформування економіки України;
– у контексті загальнодержавної соціально-економічної політики обгрунтовано організаційні принципи формування механізму управління ринком праці з урахуванням пріоритетів регіонального розвитку та особливостей їх реалізації в перехідному періоді;
– на основі аналізу особливостей формування і функціонування ринку праці України запропоновано методологічні підходи для здійснення його регулювання;
– доповнено систему показників для оцінки результативності функціонування ринку праці, що дозволило розширити сферу дослідження зайнятості населення;
– на основі авторської методики здійснено оцінку ефективності функціонування фіксованого ринку праці України;
– спираючись на економіко-математичні методи дослідження, змодельовано взаємозв’язок між результативністю функціонування ринку праці та рівнем безробіття;
– запропоновано шляхи удосконалення механізму управління регіональним ринком праці та визначено перспективні напрями його стабілізації.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що в роботі визначено основні напрями вдосконалення системи управління ринком праці, обгрунтовано принципи та головні засади організації такої системи з урахуванням регіональних пріоритетів. Результати дослідження створюють вагомі передумови для формування та реалізації ефективної політики управління ринком праці, розробки дієвих заходів по його регулюванню в умовах економічних перетворень.
Основні концептуальні положення щодо регулювання регінального ринку праці були використані при розробці Хмельницької обласної програми зайнятості населення на 1999 рік та рекомендовано до використання у практичній діяльністі служб зайнятості національного та регінального рівня, що підтверджується відповідними довідками: Хмельницького Управління праці і зайнятості населення – №01-14/228 від 23.04.1999р.; Хмельницької обласної державної адміністрації – №02-24/125 від 27.04.1999р.
Побудований автором прогноз розвитку демографічної ситуації в Україні та Хмельницькій області переданий для використання структурним підрозділам Верховної Ради України (лист № К-61 від 12.04.1999 р.).
Окрім цього, ряд основних положень дисертаційної роботи використовується у викладанні навчальних курсів “Ринок праці і зайнятість”, “Економіка праці” в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький), що підтверджується відповідною довідкою цього учбового закладу – № 03/29 від 5.02.1999р.
Особистий внесок здобувача. Сукупність отриманих наукових результатів є авторською розробкою теоретико-методологічних положень щодо формування ефективної системи управління ринком праці України на прикладі Хмельницької області. В дисертації особисто автором розроблено теоретико-методологічні підходи до організації системи управління ринком праці на рівні окремого регіону, здійснено оцінку ефективності функціонування національного ринку праці на основі особисто розробленої методики, змодельовано взаємозв’язок між результативністю функціонування ринку праці та рівнем безробіття.
Дисертаційне дослідження є одноосібно написаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення важливої наукової задачи – створення ефективного механізму управління ринком праці і удосконалення методів регулювання соціально-трудових відносин на регіональному рівні за умов трасформації економічної системи.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на: міжнародній науково-практичній конференції Технологічного університету Поділля “Управління трудовими ресурсами: проблеми та перспективи розвитку” (м. Хмельницький, травень, 1997); міжнародних науково-практичних конференціях Державної академії легкої промисловості України (м. Київ) “Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини”, що проводились двічі на рік (м.Кам’янець-Подільський, червень, 1998; м. Севастополь, вересень, 1998; м. Миколаїв, червень, 1999; м. Харків, грудень, 1999); міжнародній науково-практичній конференції Тернопільскої академії народного господарства “Проблеми економічної інтеграції України у Європейський Союз: регіональні і соціально-економічні аспекти” (м. Ялта-Форос, вересень, 1998); міжнародному науково-практичному семінарі Технологічного університету Поділля “Управління трудовими ресурсами на етапі ринкової трансформації економіки” (м. Хмельницький, травень, 1998).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 робіт. Загальний обсяг публікацій складає 4,3 др.арк., з них особисто автора – 2,8 др. арк.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, списку використаних джерел з 147 найменувань, 22 додатків. Повний обсяг дисертації становить 151 сторінок комп’ютерного набору, в тому числі 12 таблиць і 18 рисунків, що займає 24 сторінки. Список використаних джерел займає 12 сторінок, додатки – 29 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі розкрито актуальність теми дисертації, ступінь дослідженості проблеми; викладено методологію, методику та інформаційну базу дослідження; обгрунтовано наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення; відображено місце апробації та впровадження в економічну практику основних результатів дослідження; виділено особистий внесок дисертанта у досягнення наукових результатів.
У першому розділі “Теоретико-методологічні основи управління ринком праці в умовах трансформації економічної системи” визначено закономірності структурних зрушень в зайнятості населення під впливом комплексу факторів. Як товар на ринку праці визначено трудові послуги, які є невід’ємними від працівників – носіїв робочої сили. Головними суб’єктами ринкових відносин є: роботодавець, найманий працівник та їх посередники (органи влади, громадські організації тощо). Виходячи в визначеного дисертантом механізму взаємодії структурних складових ринку праці зроблено висновок, що він містить дві складові: ринок робочої сили і ринок робочих місць. Такий поділ необхідний для оцінки характеру ринкових компонентів – попиту, пропозиції, конкуренції, ціни. Сформульовано конкретні функції ринку праці, а саме: розподільчу; посередницьку; ціноутворювальну; стимулюючу; регулюючу; інформаційну; соціальну; сануючу.
З метою обгрунтування напрямів формування національної політики зайнятості в роботі здійснено узагальнення закордонного і вітчизняного досвіду регулювання соціально-трудових відносин з урахуванням особливостей соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку тієї чи іншої держави. Встановлено, що національна політика зайнятості у економічно розвінених країнах світу передбачає регулювання процедури звільнення працівників із суспільного виробництва, формування “банків робочих місць”, страхування від безробіття, поєднання державного управління і адміністративної автономії. В країнах Східної Європи значна увага приділяється нетрадиційним підходам до запровадження активних форм зайнятості із застосуванням інтервенційних робіт та кредитування безробітних.
Дослідження методологічних основ розвитку процесів взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин на ринку праці дозволило встановити спадкоємність загальних положень теорії управління з акцентом на системний характер формування відповідного організаційно-економічного механізму. Визначено функціонально-організаційні елементи системи управління ринком праці, в основу яких покладено принципи: єдності економіки і політики; єдності централізму і самостійності; наукового обгрунтовання і ефективності; сполучення загальних і локальних інтересів зацікавлених сторін на ринку праці.
Доведено об’єктивну необхідність територіальної організації системи управління трудовою сферою в умовах ринкової трансформації економічної системи. Зроблено висновок, що просторові аспекти управління на національному рівні можливо реалізувати лише через ефективну регіональну політику на ринку праці.
У другому розділі “Методика і практика дослідження ринку праці” на основі цілісної характеристики необхідного інформаційного забезпечення, методологічного інструментарію, аналітичних підходів запропоновано і обгрунтовано авторську концепцію дослідження ринку праці на національному і регіональному рівнях, яка реалізована у третьому розділі роботи. В порівнянні з існуючими підходами, запропонована концепція має системний характер, передбачає чітку послідовність, якісний і кількісний зв’язок між вивченням, аналізом, оцінкою ефективності функціонування ринку праці, виявленням тенденций його розвитку і розробкою конкретних заходів щодо вдосконалення управління соціально-економічними відносинами в означеній сфері.
Узагальнення результатів виконаного дисертантом регіонального дослідження певних передумов становлення сучасного ринку праці (зменшення природної трудоресурсної основи, прогресуюче старіння населення, поглиблення депопуляції сільських жителів, міграційний відтік працездатних громадян тощо) дозволило зробити висновок про зменшення демографічної складової в обсягах пропозиції робочої сили. Основними економічними факторами формування ринку праці слід вважати спад обсягів виробництва та інвестиційної активності, збереження на підприємствах зайвої робочої сили та зростання прихованого безробіття. Подібні негативні явища, безперечно, впливають на скорочення попиту на робочу силу, умови виробничо-трудової сфери, відчутно звужуючі ринок робочих місць.
Вивчення закономірностей розвитку національного та регіональних ринків праці дозволило визначити особливості його формування, а саме: регресуючий вплив існуючих демографічних і економічних факторів; підвищення трудової активності населення, що викликано падінням життєвого рівня, при збереженні переваг орієнтації на систему найманої праці; дестабілізуюча дія структурних перетворень в економіці при зміні форм власності; відсутність відповідності масштабів вивільнення працівників із суспільного виробництва характеру зрушень у соціально-економічному розвитку суб’єктів господарювання; погіршення якісних характеристик робочої сили та зниження її конкурентоздатності на ринку праці; інтенсивне зростання пропозиції робочої сили при одночасному падінні попиту на неї в поєднанні з розбалансованістю ринку трудових послуг (табл.1).
Результати проведеного автором дослідження свідчать про недостатню ефективність управління ринком праці. В певній мірі це пов’язано з тим, що на сьогодні його регулююча функція покладена практично на державну службу зайнятості, діяльність якої в підсумку зводиться переважно до пасивних заходів впливу. До того ж, вона має справу лише з фіксованою частиною ринку праці. Але ж можливості служби зайнятості та її структурних підрозділів у працевлаштуванні незайнятого трудоактивного населення обмежені і проблема полягає не лише у скороченні обсягів фінансування їх діяльності, а й низькому рівні організації моніторингу ринку праці, який повинен бути основою для прийняття рішень по регулюванню ринку робочих місць.
На думку дисертанта, пріоритетними напрямами діяльності центрів зайнятості як головної діючої сили у системі управління сучасним ринком праці повинні стати активні заходи, які попереджують безробіття, регулюють попит і пропозицію робочої сили, зменшують напругу на локальних ринках праці. В основу такої діяльності слід покласти організацію оптимального інформаційного забезпечення та удосконалення методологічного інструментарію її здійснення.
Аналітико-дослідницька робота в системі управління ринком праці повинна бути своєчасною і дійовою, що дозволить оперативно впливати на процес зайнятості, прогнозувати тенденції та оцінювати якість функціонування ринкового механізму регулювання ринку трудових послуг. Для забезпечення достовірної оцінки тенденцій розвитку ринку праці необхідно більш повна оперативна інформація. Це вимагає розширення спектру показників та запровадження комплексного, цілеспрямованого підходу щодо дослідження закономірностей його розвитку. Не менш важливо у структуру інформаційного поля, яке використовується для управління трудовою сферою, включати відомості про формування і функціонування ринкової інфраструктури, дані про функціонування ринку праці з урахуванням його взаємодії з конкретними складовими ринкового механізму господарювання.

Таблиця 1
Зрушення в попиті та пропозиції робочої сили на ринку праці
України та Хмельницької області за 1995-1998 роки

Показники
Україна
Хмельницька область
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Потреба підприємств у робочій силі, тис. чол.
86.4 35.1 34.8 34.6 1.22 0.78 0.81 0.63

Чисельність
зареєстрованих громадян, незайнятих трудовою діяльністю, тис.чол.

161.3
392.3
696.0
1039.3
4.88
13.3
20.6
23.7

Навантаження на одне вільне робоче місце (на кінець року), чол. 2 11 20 30 4 17 26 38

В третьому розділі “ Шляхи удосконалення управління ринком праці в умовах трансформації економічної системи” визначено, що побудова оптимальної системи управління ринком праці передбачає створення матеріально-фінансових, організаційно-управлінських, науково-технічних передумов його розвитку, формування ефективного інформаційно-методологічного забезпечення (рис.1).
Для вирішення цього завдання пропонується створити в Україні висококомп’ютеризовану систему моніторингу ринку праці. Її запровадження дало б можливість більш грунтовно опрацьовувати рекомендації щодо регулювання усіх процесів, що відбуваються на цьому ринку. Збирання первинних даних доцільно, на думку дисертанта, здійснювати через інформаційний банк з такою структурою: підсистема статистичного обліку; підсистема повідомлень, які отримані нетрадиційним шляхом (соціологічним); підсистема даних служб зайнятості з інформацією про вільні робочі місця, вакансії, стан ринку праці.
Для вивчення взаємозв’язку якісних та кількісних характеристик ринку праці слід використовувати сучасні методи дослідження. Таке дослідження має складатися з трьох етапів: застосування всебічно обгрунтованої класификаційної системи показників, розрахунок яких забезпечить отримання об’єктивної характеристики стану і функціонування ринку праці; системний факторний аналіз визначених показників для оцінки його розвитку; моделювання соціально-економічних явищ.
Для оцінки ефективності функціонування ринку праці, поряд з існуючими показниками, дисертантом запропоновано використовувати: коефіцієнт недозайнятості населення; коефіцієнт збалансування попиту та пропозиції робочої сили; ступінь активності державної політики зайнятості; ступінь структурної відповідності сфер економіки і зайнятості; професійно-кваліфікаційної напругу поточної пропозиції робочої сили (табл.2).
Запропонована автором система показників має очевидні переваги: простота та оперативність розрахунків коефіцієнтів; достовірність оцінки процесів, що відбуваються на ринку праці; результативність дослідження; можливість кількісної і якісної оцінки ефективності функціонування ринку праці. Це було підтверджено у процесі апробації авторської методики, яка дозволила об’єктивно оцінити дієвість національного ринку праці України у 1995-1998 роках (табл.2).
На думку здобувача, в організаційно-методологічній роботі слід значно ширше застосовувати економіко-математичні методи дослідженя, оскільки во- ни дозволяють змоделювати динаміку розвитку соціально-економічних явищ, що відбуваються на ринку праці. З використанням кореляційно-регресійних методів аналізу дисертантом побудовано математичну модель, яка встановлює статистичний взаємозв’язок між показниками ефективності функціонування ринку праці та рівнем безробіття.
Таблиця 2
Оцінка ефективності функціонування фіксованого ринку праці
в областях України за 1995-1998 роки

Коефіцієнт
недозайнятості Коефіцієнт
збалансування
попиту та
пропозиції робочої сили Ступінь
активності державної політики зайнятості Спупінь структурної відповідності сфер економіки і
зайнятості Професійно-кваліфікаційна напруга поточної пропозиції робочої сили
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Україна 0,2030 0,231 0,267 0,291 0,801 0,770 0,734 0,711 0,499 0,345 0,281 0,291 0,817 0,794 0,776 0,782 0,920 0,912 0,906 0,900
АР Крим 0,162 0,175 0,230 0,268 0,841 0,826 0,771 0,734 0,586 0,375 0,323 0,341 0,863 0,851 0,817 0,808 0,898 0,888 0,893 0,887
Вінницька 0,152 0,218 0,269 0,288 0,851 0,783 0,732 0,713 0,735 0,448 0,418 0,413 0,867 0,808 0,766 0,775 0,909 0,897 0,891 0,897
Волинська 0,248 0,293 0,310 0,321 0,753 0,707 0,690 0,679 0,376 0,246 0,178 0,220 0,785 0,750 0,759 0,786 0,956 0,934 0,949 0,905
Дніпропетровська 0,216 0,278 0,301 0,337 0,793 0,724 0,701 0,664 0,711 0,548 0,341 0,285 0,798 0,740 0,739 0,736 0,929 0,903 0,893 0,893
Донецька 0,131 0,207 0,243 0,269 0,874 0,795 0,760 0,734 0,479 0,331 0,231
,0, 0,259 0,885 0,813 0,792 0,797 0,896 0,907 0,900 0,898
Житомирська 0,228 0,259 0,345 0,390 0,774 0,742 0,655 0,611 0,401 0,311 0,267 0,288 0,957 0,786 0,725 0,724 0,932 0,920 0,898 0,885
Закарпатська 0,296 0,283 0,277 0,300 0,705 0,718 0,724 0,701 0,351 0,236 0,227 0,228 0,745 0,758 0,781 0,797 0,877 0,865 0,895 0,875
Запорізька 0,318 0,294 0,366 0,393 0,688 0,707 0,635 0,608 0,671 0,474 0,372 0,392 0,698 0,728 0,673 0,676 0,942 0,913 0,892 0,898
Івано-Франківська 0,303 0,380 0,356 0,384 0,697 0,621 0,644 0,617 0,212 0,140 0,097 0,107 0,743 0,681 0,736 0,751 0,927 0,967 0,943 0,897
Київська 0,177 0,178 0,247 0,259 0,826 0,823 0,754 0,743 0,393 0,255 0,189 0,226 0,844 0,853 0,806 0,828 0,912 0,892 0,876 0,892
Кіровоградська 0,151 0,229 0,265 0,291 0,853 0,772 0,736 0,710 0,609 0,345 0,302 0,296 0,872 0,800 0,792 0,802 0,938 0,910 0,906 0,892
Луганська 0,1836 0,256 0,286 0,283 0,823 0,747 0,719 0,720 0,341 0,300 0,298 0,353 0,829 0,763 0,757 0,787 0,910 0,920 0,923 0,920
Львівська 0,281 0,280 0,338 0,355 0,736 0,720 0,662 0,645 0,224 0,134 0,154 0,163 0,743 0,759 0,719 0,741 0,867 0,864 0,890 0,872
Миколаївська 0,136 0,176 0,272 0,294 0,867 0,824 0,729 0,708 0,576 0,450 0,405 0,401 0,885 0,853 0,776 0,791 0,847 0,857 0,840 0,844
Одеська 0,157 0,155 0,175 0,178 0,846 0,846 0,826 0,823 0,647 0,590 0,485 0,469 0,857 0,856 0,838 0,852 0,910 0,948 0,921 0,923
Полтавська 0,234 0,283 0,297 0,320 0,768 0,718 0,704 0,682 0,623 0,434 0,312 0,343 0,793 0,747 0,752 0,760 0,892 0,897 0,890 0,878
Рівненська 0,213 0,223 0,281 0,306 0,788 0,778 0,720 0,694 0,413 0,289 0,263 0,233 0,822 0,815 0,771 0,782 0,929 0,915 0,892 0,919
Сумська 0,184 0,207 0,296 0,329 0,820 0,794 0,705 0,673 0,492 0,266 0,190 0,191 0,839 0,823 0,753 0,754 0,896 0,907 0,917 0,907
Терпопільська 0,190 0,192 0,209 0,253 0,812 0,809 0,792 0,748 0,487 0,344 0,270 0,241 0,842 0,845 0,852 0,842 0,935 0,928 0,953 0,946
Харьківська 0,232 0,216 0,222 0,278 0,772 0,786 0,780 0,724 0,385 0,259 0,211 0,297 0,774 0,794 0,801 0,781 0,990 0,943 0,918 0,907
Херсонська 0,184 0,218 0,236 0,243 0,818 0,783 0,764 0,758 0,578 0,489 0,442 0,423 0,835 0,808 0,802 0,815 0,864 0,839 0,872 0,877
Хмельницька 0,266 0,279 0,281 0,283 0,736 0,722 0,720 0,718 0,708 0,481 0,424 0,478 0,763 0,753 0,767 0,780 0,905 0,907 0,899 0,904
Черкаська 0,286 0,253 0,271 0,299 0,717 0,749 0,731 0,702 0,701 0,526 0,395 0,391 0,748 0,779 0,775 0,774 0,922 0,896 0,880 0,889
Чернівецька 0,2
17 0,190 0,215 0,263 0,784 0,811 0,786 0,737 0,342 0,217 0,158 0,159 0,797 0,826 0,816 0,798 1,000 0,979 0,978 0,909
Чернігівська 0,185 0,210 0,288 0,321 0,818 0,791 0,713 0,680 0,503 0,280 0,262 0,264 0,840 0,826 0,777 0,779 0,925 0,896 0,884 0,889
м. Київ 0,151 0,167 0,184 0,180 0,857 0,834 0,817 0,822 0,650 0,417 0,599 0,462 0,851 0,835 0,823 0,835 0,969 0,973 0,969 0,951
м. Севастополь 0,127 0,129 0,136 0,170 0,894 0,876 0,868 0,834 0,485 0,467 0,452 0,424 0,906 0,888 0,878 0,862 0,950 0,932 0,896 0,886

Вивчення концептуальних основ управління, опрацювання в ході дослідження принципів, функцій, особливостей розвитку сучасного ринку праці України дозволили дисертантові розробити механізм організації системи управління ринком праці на регіональному рівні (на прикладі Хмельницької області). Схематично такий механізм представлено на рис.1.
Недосконалість ринкового механизму саморегулювання, його нездатність автоматично впливати на узгодження попиту та пропозиції робочої сили для встановлення їх максимальної рівноваги обумовлюють необхідність державного регулювання процесів у сфері зайнятості. Таке регулювання можна забезпечити через систему заходів по активному впливу на ринкову ситуацію. Виходячи з цього твердження, дисертантом розроблено і обгрунтовано напрями та конкретні пропозиції, які зорієнтовані саме на стабілізацію національного ринку праці, зокрема Хмельницької області.

ВИСНОВКИ

1. У сучасний період радикальних економічних перетворень, які пов’язані з роздержавленням, приватизацією, конверсією, демонополізацією, проведенням ринкових реформ в економіці, відбувається ломка традиційних структур зайнятості та створюються передумови для формування цивілізованого ринку праці: інтенсифікація виробництва з посиленням процесу вивільнення робочої сили; розширення свободи вибору місця і засобів застосування робочої сили (суспільне виробництво – державне, колективне, особисте; індивідуальна трудова діяльність; наймана праця; трудова міграція); надання підприємствам (підприємцям) самостійності у питаннях визначення чисельності і складу робітників; правове регулювання соціально-трудових відносин тощо.
2. Ринку праці належить визначна роль в адаптації населення до нових умов господарювання, у формуванні його свідомості щодо розвитку всієї сукупності процесів відтворення робочої сили і трудових відносин, в подоланні діючої в Україні неефективної системи зайнятості населення, застійності галузевої і професійної структур, у розвитку руху працівників, стимулюванні піднесення їх конкурентоспроможності. Таким чином, ринок праці виконує досить складні функції формування виробничих, соціально-політичних та економічних відносин.
3. Вирішення сучасних проблем розвитку ринку праці України висуває ряд пріоритетних завдання формування ефективної політики зайнятості, здатної забезпечити реалізацію суспільних та індивідуальних інтересів у сферах економіки та праці. Автором дисертації доведена можливість застосування положень загальної теорії управління (з акцентом на системний підхід) до формування механізму управління ринком праці. Проте такі положення потребують удосконалення цього механізму. Суть такого удосконалення полягає у визначенні певної системи категорій, законів, принципів та розробці необхідного методологічного інструментарію управління. Система управління сферою соціально-трудових взаємовідносин повинна базуватися на таких принципах: єдності економіки і політики; едності централізму і самостійності; наукової обгрунтованості і ефективності; об’єднання локальних, громадських і особистих інтересів.
4. Досягнення світової економічної науки (концептуальні теорії неокласиків, монетаристів, кейнсіанців, інституціоналістів, марксистів) та досвід практики функціонування тих чи інших систем регулювання зайнятості у країнах з розвиненою ринковою економікою, а також досвід країн Східної Європи і нашої держави переконують в необхідності запровадження в систему управління ринком праці елементів централізованого, державного регулювання, які здатні пом’якшити негативні соціальні наслідки і стихійність дії ринкових сил, віддаючи перевагу активній політиці зайнятості.
5. Ринкова економіка формує територіальні особливості розвитку ринку праці. Адже сукупність факторів, що впливають на функціонування регіональних соціально-економічних систем визначають особливості формування умов найму та використання трудового потенціалу території. Все це в сукупності із включенням індивідуальної праці у сукупну, запровадження й ринкової організації виробництва і зайнятості обумовлює об’єктивну необхідність територіальної організації системи управління сферою праці. Просторові ж аспекти управління на національному рівні можуть бути реалізовані лише через регіональну політику зайнятості населення.
6. Вивчення загальнонаціональних і специфічних регіональних закономірностей розвитку ринку праці в Україні дозволило виявити основні напрямки його формування і охарактеризувати ситуацію на діючому ринку як напружену, перш за все, за таких причин: регресуючого впливу існуючих демографічних та економічних факторів; дестабілізуючого впливу структурних перетворень в економіці за умов зміни форм власності; невідповідності масштабів вивільнення працівників із суспільного виробництва темпам змін у соціально-економічному розвитку; погіршення якісних характеристик робочої сили і зниження її конкурентоспроможності на ринку праці; інтенсивного зростання пропозиції робочої сили при одночасному падінні попиту на неї із наступною розбалансованістю ринку трудових послуг. Малоефективним залишається і регулюючий вплив на ринок праці органів місцевої виконавчої влади та державної служби зайнятості, яким поки що не під силу стабілізувати ринкову ситуацію.
7. Побудова оптимальної системи управління ринком праці можлива лише за умови врахування всього спектру матеріально-фінансових, організаційних, науково-технічних факторів, що впливають на його розвиток, максимальної активізації інформаційно-методологічної ланки. Враховуючи важливість аналітико-дослідницької роботи у системі управління ринком праці, її забезпечення повинно здійснюватися у такій послідовності: моніторинг; оцінка; аналіз; розробка конкретних рекомендацій. Поглибленню дослідження соціально-економічних процесів, які виникають на ринку праці, повинно сприяти застосування економіко-математичних методів. Інформаційне поле, як складову системи управління, доцільно структуризувати із створенням наступних підсистем: статистичної звітності; інформації, отриманої нетрадиційними шляхами, зокрема соціологічними; даних державної служби зайнятості.
8. Результати аналізу сучасних тенденцій розвитку ринку праці та характеру його функціонування вказують на неспроможність ринкового механізму саморегулювання вирішити реальні проблеми. Це обумовлює необхідність запровадження активних методів державного регулювання процесів у сфері зайнятості. Заходи по реалізації державної політики зайнятості на національному рівні будуть ефективними лише за умов синхроного формування і функціонування системи внутрішних, галузевих та регіональних ринків.
9. На територіальному рівні проблема забезпечення ефективного функціонування системи управління ринком праці вимагає створення дійового механізму, який би дозволяв узгоджувати економічну, соціальну, демографічну, міграційну політику, вирішувати завданя, пов’язані з розвитком інфраструктури і інформаційно-методологічної бази ринку праці; визначенням пріоритетів регулюючого впливу на нього; зростанням мотивації до праці; поєднанням напрямів розвитку професійної підготовки кадрів та розвитку економіки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Ємельяненко Л.М. Дослідження взаємозв’язку кількісних та якісних характеристик ринку праці // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1997. – №1. – С.96-99.
2. Ємельяненко Л.М. Соціально-економічна сутність та функції ринку праці // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. – №6. – Ч.1. – С.129-135.
3. Ємельяненко Л.М. Принципи організації та функції системи управління регіональним ринком праці // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – №5. – Ч.2.- С.168-171.
4. Торгова Л.В., Ткаченко М.А., Ємельяненко Л.М. Дослідження адміністративно-територіального поділу Подільського краю // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – №5. – Ч.2. – С.100-102 (внесок автора – обгрунтовання математичної моделі адміністративно-територіального поділу краю).
5. Емельяненко Л.М. Демографическая ситуация и проблемы занятости населения Хмельницкой области // Збірник статей викладачів та наукових співробітників Технологічного університету Поділля “Актуальні проблеми техніки та суспільства”. – Вип.1. – Хмельницкий:ТУП. – 1996. – С.62-64.
6. Емельяненко Л.М. Проблемы регулирования рынка труда в постсоциалистических странах // Збірник статей викладачів та наукових співробітників Технологічного університету Поділля “Актуальні проблеми техніки та суспільства”. – Вип.1. – Хмельницкий:ТУП. – 1996. – С.64-73.
7. Емельяненко Л.М. Регуляторы занятости. Опыт национального рынка труда и стандарты МОТ // Матеріали третьої Міжнародної наукової конференції “Проблеми економічної інтеграції Украіни в Європейський Союз: регіональні і соціально-економічні аспекти”. Збірник статей Тернопільської академії народного господарства (Україна) та Університету ім.Й.-В. Гете Франкфурту-на Майні (Німеччина). – Київ:Міністерство освіти України; Tacis services DG IA, European Commisson. – 1998. – С.214-216.
8. Емельяненко Л.М. Занятость – социально-экономический индикатор жизнеобеспечения человека // Праці III-ї міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні та енергозберегаючі технології життєзабезпечення людини”. – Вип.3. Кн. 6. – Київ:ДАЛПУ. – 1998. – С.8-9.
9. Торгова Л.В., Емельяненко Л.М. Перспективы создания и развития современных информационных технологий управления трудовыми ресурсами Украины // Труды IV международной научно-практической конференции “Современные информационные и энергосберегающие технологии жизнеобеспечения человека”. – Вип.4. Кн. 4. – Київ:ДАЛПУ. – 1998. – С.12-15 (внесок автора – викладення сутності і завдань інформаційної системи управління трудовими ресурсами, оцінка її недоліків та перспектив розвитку).
10. Емельяненко Л.М. Становление рынка труда в Хмельницкой области // Сборник докладов Международной научно-практической конференции “Проблемы экономики, оплаты и нормирования труда в условиях формирования рыночных механизмов”. – Хмельницкий:ТУП. – 1995. – С.70-71.
11. Торгова Л.В., Емельяненко Л.М. Проблемы формирования и функционирования рынка труда в Украине // Сборник докладов и тезисов межрегионального научно-практического семинара “Проблемы современной экономики, нормирования затрат и результатов труда”.- Хмельницкий:ТУП. – 1996. – С.32-37 (внесок автора – обгрунтовання моделі функціонування ринку праці).
12. Емельяненко Л.М. Социологические подходы к анализу рынка труда // Сборник докладов и тезисов межрегионального научно-практического семинара “Проблемы современной экономики, нормирования затрат и результатов труда”. – Хмельницкий:ТУП. – 1996. – С.104-106.
13. Емельяненко Л.М. Факторы формирования спроса и предложения рабочей силы Хмельницкой области // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку”. – Ч.2. – Хмельницький:ТУП. – 1997. – С.353-355.
14. Емельяненко Л.М., Торгова Л.В. Концептуальные основы управления рынком труда в условиях развития рыночных отношений // Збірник наукових праць 5-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні та енергозберегаючі технології життєзабезпечення людини”. – Вип.5. – Київ:ФАДА, ЛТД. – 1999. – С.374-377 (внесок автора – обгрунтовання змісту концепції управління ринком праці).
15. Емельяненко Л.М., Торгова Л.В. Инвестирование трудового потенциала при экономической интеграции Украины в Европейский Союз // Збірник наукових праць 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні та енергозберегаючі технології життєзабезпечення людини”. – Вип.6. – Київ: ФАДА, ЛТД. – 1999. – С.182-185 (внесок автора – викладання сутності проблеми інвестування в людський капітал).

АНОТАЦІЯ
Ємельяненко Л.М. Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 1999.
Дисертацію присвячено теоретико-методологічному обгрунтованню концепції управління ринком праці в умовах трансформації економічної системи. В роботі запропоновано шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму управління ринком праці і напрями регулювання соціально-трудових відносин на регіональному рівні. Здійснено оцінку процесів формування, функціювання та ефективності впливу сучасних регуляторів на ринок праці. Обгрунтовано класифікаційну ситему показників ринку праці на основі розробкі авторської методики оцінки ефективності функціювання ринку трудових послуг. Визначено складові механізму функціювання системи управління ринком праці на регіональному рівні.
Основні результати дисертаційної роботи впроваджено в економічну практику.
Ключові слова: праця, система, управління, ринок, робоча сила, зайнятість, механізм, регулювання, безробіття.

АННОТАЦИЯ
Емельяненко Л.М.Совершенствование управления национальным рынком труда в условиях трансформации экономической системы. – Рукопись.
Дисcертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.09.01 – Демография, экономика труда, социальная зкономика и политика. – Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины, Киев, 1999.
Дисcертация посвящена теоретико-методологическому обоснованию концепции управления рынком труда в условиях трансформации экономической системы. В работе определена социально-экономическая сущность рынка труда с выявлением его основополагающих категорий: условий, объекта “купли-продажи”, компонентов, субъектов, структуры. Сформулированы конкретные функции действенного рынка труда. На основе обощения зарубежного и отечественного опыта регулирования социально-трудовых отношений выявлены социально-экономические, общественно-политические, культурно-исторические особенности формирования государственной политики занятости. Установлена преемственность положений теории управления с акцентом на системный характер процедуры формирования механизма управления рынком труда. Разработаны основные методологические принципы организации системы управления рынком труда. Доказана объективная необходимость территориальной организации системы управления сферой трудовой деятельности человека.
Составлена целостная характеристика информационного обеспечения, методологического инструментария и аналитических подходов к изучению рынка трудовых услуг. Осуществлена оценка процессов формирования, функционирования и эффективности современных регуляторов рынка труда национального и регионального уровней.
Указаны направления развития методологии управления рынком труда. Обосновано применение классификационной системы показателей с расширением области исследования сфер занятости и экономики на основе применения авторской методики оценки эффективности функционирования фиксированного рынка труда. Смоделирован процесс взаимодействия между социально-экономическим явлением безработицы и результативностью функционирования рынка труда на основе экономико-математических методов. Разработаны пути совершенствования механизма организации управления рынком труда и направления его регулирования на региональном уровне. Основные результаты диссертационной работы внедрены в экономическую практику.
Ключевые слова: труд, система, управление, рынок, рабочая сила,занятость, механизм, регулирование, безработица.

SUMMARY
Yemelyanenko L.M. Management of the National Labour Market in Ukraine under the transformation of economic system circumstances. – Manuscript.
Dissertation for the degree of the candidate of economic sciences, speciality 08.09.01 – Demography, labour economics, social economics and policy. – Study Board of productive forces in Ukraine, NAS of Ukraine, Kyiv, 1999.
The dissertation is devoted to Basic and methodological rationa Lity of conception of Labour maket management under the transformation of economic system circumstances. Updatingways of economical mechanism of Labour market management and directions of regulation sociallabour relations of a regional level has been developed in the above mentioned dissertation. The formation process evaluation functioning and effectiveness of modern regulators’ influence on Labour market has been given. The classification system of Labour market parameters has been extended on the basis of development of estimation technique of Labour market services performance. The components of functioning mechanism of Labour market management system at a regional level have been determined. The Basic results of dissertation are applied into economic practice.
Keywords: work, system, management, market, labour, employment, mechanism, regulation, unemployment.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020