.

Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3501
Скачать документ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

РАТИНСЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

УДК 612.825.8:613.16 – 053.71

Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах
погоди

03.00.13 – фізіологія людини і тварин

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Тернопільській державній медичній академії
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Науковий керівник:

Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор медичних наук, професор

Вадзюк Степан Несторович

Тернопільська державна медична академія

ім. І.Я. Горбачевського,

завідувач кафедри нормальної фізіології

Офіційні опоненти:

Доктор біологічних наук, професор Макаренко Микола Васильович, Інститут
фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, провідний науковий
співробітник відділу фізіології головного мозку

Доктор біологічних наук, професор Маліков Микола Васильович, Запорізький
державний університет, декан факультету фізичного виховання, завідувач
кафедри фізичної реабілітації

Провідна установа: Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Захист відбудеться ‹‹1›› червня 2005 р. о 14 00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (Київ, пр. акад. Глушкова, 2,
біологічний факультет, ауд. 215)

Поштова адреса: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 64

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ-33, вул. Володимирська,
58)

Автореферат розісланий 29 квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38

Цимбалюк О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Період старшого шкільного віку характеризується як
процес переходу від залежного дитинства до самостійної і відповідальної
діяльності. Головним змістом такого переходу є включення в доросле
життя, засвоєння норм і правил, які існують у суспільстві. Саме у
старшому шкільному віці учні, вибираючи свій життєвий шлях, прагнуть
вирішити проблему професійного вибору, враховуючи свої здібності [Савчин
М.В., Василенко Л.П., 2001]. Віковий період від 15 до 17 років
характеризується підвищенням інтелектуальної діяльності [Волков Б.С.,
2001] та розвитком розумових здібностей [Кон И.С., 1979], тому слід
здійснювати пошук шляхів для оптимізації процесу навчання
старшокласників.

На розумову працездатність впливають різноманітні фактори, зокрема
навколишнє середовище [Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., 2000; Вадзюк С.Н. і
ін., 1998; Тащук В.К. і ін., 2003; Григорьев А.И., 1978; Григорьев И.И.
и др., 1998; Дідик Л.О., 2003]. Відомо, що центральна нервова система
людини однією з перших реагує на коливання погодних умов [Ассман Д.,
1966; Григорьев А.И., 1978; Кутепов Е.Н., 1993]. Відбуваються зміни і у
вищій нервовій діяльності [Григорьев И.И., Григорьев К.И., 1993;
Овчарова В.Ф., 1991], що відображається на стані розумової
працездатності людини [Шуган Т.Б., 2000]. Питання дослідження розумової
працездатності при різних типах погоди на сьогодні залишається до кінця
невивченим.

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Тема дисертації
затверджена вченою радою Тернопільської державної медичної академії
ім. І.Я. Горбачевського (протокол №3 від 16 жовтня 2001 р.).
Дисертаційна робота є частиною планової науково-дослідної роботи кафедри
нормальної фізіології Тернопільської державної медичної академії
ім. І.Я. Горбачевського “Залежність психічного стану, фізичного розвитку
і системи кровообігу від метеофакторів і фізичних навантажень” (№
державної реєстрації 0100V001944).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – охарактеризувати стан розумової
працездатності в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди.

Для досягнення вказаної мети в роботі вирішуються такі основні задачі:

Дослідити сенсомоторну реактивність та максимальну швидкість переробки
інформації з диференціювання позитивних та гальмівних подразників у
дівчат і хлопців 15-17 років при різних типах погоди.

Вивчити особливості сприймання простору та часу при різних погодних
умовах.

Виявити особливості уваги у дівчат та юнаків старшого шкільного віку за
різних типів погоди.

Дослідити короткотривалу зорову пам’ять в хлопців та дівчат 15-17 років
при різних типах погоди.

Розкрити особливості мислення в учнів старшого шкільного віку при різних
метеоумовах.

Об’єкт дослідження: психофізіологічні особливості в учнів старшого
шкільного віку при різних типах погоди.

Предмет дослідження: розумова працездатність при різних типах погоди.

Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення поставлених задач
дослідження застосовувалися фізіологічні, психологічні та
математико-статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Отримано нові дані про стан
сенсомоторних та нейродинамічних функцій, сприймання, уваги, пам’яті та
мислення у старшокласників при різних типах погоди.

З’ясовано, що розумова працездатність на навантаження різномодальної
інформації дітей старшого шкільного віку залежить від погодних умов.
Виявлено вірогідне зниження показників розумової працездатності при ІІІ
типі погоди порівняно із досліджуваними параметрами при метеоситуації І
типу. Учні 15-17 років були стійкими до негативного впливу погодних умов
при виконанні простої сенсомоторної реакції, тоді як швидкість складної
сенсомоторної реакції у них вірогідно зменшувалась із погіршенням
метеоумов. Встановлено, що максимальна швидкість з переробки інформації
різко реагує на зміну погодних умов. У школярів 15-17 років значно
погіршувалося сприймання, увага та пам’ять при метеоситуації ІІІ типу.
Мислення у старшокласників достовірно знижувалося з погіршенням погодних
умов.

Практичне значення одержаних результатів. Результати, отримані в процесі
дослідження, можуть бути використані для прогнозування і встановлення
метеорезистентності та метеочутливості у практично здорових людей.

Виявлені особливості розумової працездатності в учнів старшого шкільного
віку можна використати для створення концепції та класифікації
психофізіологічних типів учнів. Така концепція необхідна для організації
індивідуально-диференційованого підходу в навчальному процесі, виявлення
схильності учнів до втоми, захворювань, витривалості до різних розумових
та фізичних навантажень, добору адекватних засобів оптимізації
функціонального стану, а також для професійного відбору та професійної
орієнтації, що є особливо важливим для учнів досліджуваного контингенту.

Отримані дані можуть бути застосовані у навчальному процесі при вивчення
фізіології, гігієни, валеології, психології у закладах різного типу.

Результати наукового дослідження впроваджені в навчальний процес у
Тернопільському національному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка, Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського, Ужгородському національному
університеті, Тернопільській державній медичній академії
імені І.Я. Горбачевського, Львівському національному медичному
університеті імені Данила Галицького.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконані експериментальні
дослідження, статистична обробка даних, їх аналіз та узагальнення.
Інтерпретація отриманих результатів та висновки дисертаційної роботи теж
належать автору.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались на
VІ міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених
(Тернопіль, 2002), Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій
160-річчю кафедри фізіології людини і тварин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (Київ, 2002), IV Українській
конференції молодих вчених, присвяченій пам’яті В.В. Фролькіса
(Київ, 2003), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Довкілля і
здоров’я” (Тернопіль, 2003), VІІ міжнародному медичному конгресі
студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2003), науково-практичній
конференції з міжнародною участю “Еколого-физиологические проблемы
адаптации” (Партенит, 2003), XLVI підсумковій науково-практичній
конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”
(Тернопіль, 2003), науковій конференції студентів та молодих вчених з
міжнародною участю (Вінниця, 2004) та на засіданні кафедри фізіології
людини і тварин Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (Київ, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, у тому
числі 5 статей – у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України
та 7 робіт у вигляді тез – у матеріалах конференцій та конгресів.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, 7
розділів, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 154
сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 18 таблицями і 18 рисунками.
У списку літературних джерел наведено 223 найменуванння. Подано 5
додатків. Обсяг, що займають список використаних джерел і додатки,
становить 28 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Нами було обстежено 127 учнів
загальноосвітньої школи № 22 м. Тернополя, з яких, після огляду медичних
карток, було відібрано 90 (53 дівчини і 37 хлопців) практично здорових
осіб для вивчення розумової працездатності за різних типів погоди. Вік
обстежуваних знаходився в межах від 15 до 17 років. Тестування
проводилися вранці з 9 до 12 години.

Обстеження проводилися в місті Тернополі, яке розміщене в умовах
помірно-континентального клімату. Згідно з класифікацією І. І.
Григор’єва ?Григорьев И.И., 1993? на території міста спостерігається
погода І, ІІ і ІІІ типів. Дані про тип погоди отримували кожного дня,
протягом проведення обстеження, зі зведень метеорологічної станції міста
Тернополя. Дослідження проводилися у дні із І, ІІ та ІІІ типами погоди.

І тип погоди характеризується малоградієнтним баричним полем біля
поверхні землі і по висотах тропосфери, відсутністю фронтальних зон,
струменевих течій, висотних переносів. Вертикальні рухи повітряних мас
по висоті не виражені — до (500-1000 Па) за 12 годин. Стійкий нормальний
хід основних метеоелементів. Зміни атмосферного тиску за три години — не
більше 100 Па. Зміни температури за 12 годин (дня, ночі) — до 5-10 0С,
відносної вологості — до 5-15 %. Вітер слабкий. Відсутня динаміка
числових показників іонізації повітря. Зміни вагового вмісту кисню в
атмосферному повітрі коливаються від 0 до 5 г/м3 за 12-24 години. При
стійкій стратифікації повітряної маси спостерігаються хмарність, слабкі
опади, адвентивні тумани.

ІІ тип погоди характеризується малим баричним градієнтом біля поверхні
землі і по висотах тропосфери, проходженням фронтальних розділів із
слабкою динамічною структурою. Струменеві течії (слабкі переноси) зі
швидкістю руху повітря до 30-50 км/год. Наявні слабкі вертикальні рухи
повітря до (2*103 Па) за 12 годин. Електричні і магнітні поля слабо
виражені. Зміни метеоелементів мають помірний характер: атмосферний тиск
коливається до (100-150 Па) за 3 години, температура повітря — до 10-15
0С за 12 годин, відносна вологість — до 10-25 %. Вітер помірний, силою
до 5 балів. Можливі слабкі опади на межах фронтів. Іонний склад повітря
слабо виражений. Зміни вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі
становлять до 10 г/м3.

ІІІ тип погоди характеризується проходженням основних фронтальних
розділів із швидкою зміною повітряних мас, розвитком циклонічної
діяльності з великими перепадами метеоелементів, вираженим баричним
полем, циклонами зі значним нахилом вертикальної осі. При зміні різних
за фізичними властивостями повітряних мас, виникають фронтальні зони зі
значними перепадами температур в межах 10-20 0С на 1000 км. Наявні добре
виражені ділянки динамічних змін тиску. Характерні струменеві течії
(середні переноси) зі швидкістю до 50-100 км за годину. Вертикальні рухи
повітряних мас сягають ((40-80)*102 Па) за 12 годин. Слабо або середньо
виражені зміни електричного поля землі. Помірні магнітні коливання в
тропосфері. Нестійкий хід метеоелементів. Очікувані зміни атмосферного
тиску до (200-500 Па) за 3 години. Зміни в інтервалі за 12 годин
температури повітря — до 10-20 0С, відносної вологості до 20-40 %. Вітер
силою більше 6 балів. Сильні опади з грозовими дощами. Виражені
коливання іонів різного знаку та зміни вагового вмісту кисню в
атмосферному повітрі до 10-20 г/м3.

Вивчення індивідуальних психофізіологічних властивостей людини за
показниками швидкості сенсомоторного реагування на навантаження різного
ступеня складності, максимальної швидкості переробки інформації в режимі
зворотний зв’язок та короткотривалої зорової пам’яті за різних
метеорологічних ситуацій проводили з використанням комп’ютерної
методики, розробленої на кафедрі фізіології людини і тварин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка [Філімонова Н.Б.,
2000].

Для оцінки сприймання простору застосували методику “Годинники”
?Макаренко Н.В., 1991, 1996?. Сприймання часу вивчали за методикою
визначення точності часових відрізків ?Сурнина О.Е. и др., 1991?.

Оцінка стійкості уваги, тобто тривалої підтримки уваги на одному об’єкті
[Бикова Г.Г., 1975], здійснювалася за методикою С.А. Лукомської і
Е.Ф. Рибалко ?Крылов А.А., 1990?.

Індивідуальні якості мислення визначалися за допомогою проби Крепеліна
?Крылов А.А., 1990?.

Обробка експериментальних даних проводилася шляхом підрахунку ступеня
вірогідності середніх величин за t- критерієм Стьюдента [Лакин Г.Ф.,
1980] та методами непараметричної статистики [Гублер Е.В., Генкин А.А.,
1969].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Сенсомоторна реактивність та максимальна швидкість переробки інформації
в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди. Результати
досліджень швидкості простої сенсомоторної реакції (ПСР, мс) в учнів
старшого шкільного віку при різних погодних умовах свідчать про те, що
старшокласники 15, 16 і 17 років виявилися стійкими до негативного
впливу погодних умов, бо у них спостерігалась лише тенденція до зниження
швидкості ПСР із погіршенням метеоумов.

Проведені дослідження швидкості ПСР окремо у дівчат та юнаків за різних
метеоумов вказують на те, що у 15-річних дівчат ПСР з погіршенням
метеоумов не змінювалася. У хлопців 15 років швидкість простої
сенсомоторної реакції достовірно зменшувалась лише при метеоситуації ІІІ
типу порівняно із такою при І типі (PI-IІI0,05; PI-IІI0,05;
PIІ-IІI>0,05; PI-IIІ0,05, PIІ-IIІ>0,05, PI-IIІA? 3/4 @ Oe O U D ” – ? 3/4 N‘R‘¦“3/4“:›B›uouououaeuaeuaeuaeuaeuaeuaeuaeuUuOuEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuAeu ouououououououoEuoEuoOuouEuE EHuy @ @ @ ?????? виявились більш резистентними до зміни метеоумов. У 16-річних дівчат при метеоситуаціях ІІ і ІІІ типів встановлено вищу продуктивність уваги, ніж при І (PI-II

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020