.

Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3095
Скачать документ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ”

ФЕТІСОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

УДК 615.218:615.457].07 + 661.12

Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання
очних крапель антиалергічної дії

15.00.03 – стандартизація та організація

виробництва лікарських засобів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків-2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в лабораторії очних, вушних та назальних лікарських форм
Державного підприємства “Державний науковий центр лікарських засобів”
Міністерства охорони здоров’я України.

Науковий керівник: кандидат фармацевтичних наук,

старший науковий співробітник

Андрюкова Лариса Миколаївна,

ДП “Державний науковий центр лікарських засобів”, завідувачка
лабораторією очних, вушних та назальних лікарських форм

Офіційні опоненти:

доктор хімічних наук, професор

Гризодуб Олександр Іванович,

Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”,
завідувач відділу Державної Фармакопеї України

доктор фармацевтичних наук, професор

Бондар Володимир Степанович,

Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри
токсикологічної хімії

Захист відбудеться “_2_” __квітня__ 2008 р. о __12__ годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.817.01 при Державному підприємстві
“Державний науковий центр лікарських засобів” (61085, Харків-85, вул.
Астрономічна, 33).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Державного підприємства
“Державний науковий центр лікарських засобів” (61085, Харків-85, вул.
Астрономічна, 33).

Автореферат розісланий “__27_” ___лютого___ 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат фармацевтичних наук А.Г. Котов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Алергічні захворювання очей є однією з найбільш
частих клінічних проблем, що зустрічаються однаково як у алергологів,
так і у офтальмологів. Поразки очей відзначені у 80-90 % хворих, що
страждають на алергію.

Одним з основних напрямків у рішенні цієї проблеми є розробка
лікарських засобів (ЛЗ) місцевої терапії, здатних безпосередньо впливати
на уражене око і швидко й ефективно полегшити симптоми захворювання.
Особливе місце серед таких ЛЗ займають стабілізатори гладких клітин.
Завдяки механізму дії препарати цієї групи застосовують для профілактики
і лікування хронічних захворювань при практично всіх клінічних формах
алергії ока. Найбільш затребуваним серед стабілізаторів гладких клітин,
що використовують в офтальмології, є кромоглікат натрію, який продовжує
цікавити як лікарів, так і фармацевтів завдяки високій ефективності і
безпеці терапевтичної дії і практично відсутнім побічним ефектам при
місцевому застосуванні, що особливо важливо для ЛЗ тривалого лікування.

До недавнього часу в Україні виробництво вітчизняних очних крапель
антиалергічної дії було відсутнє, а український ринок ЛЗ даної
фармакологічної групи повністю складався з дорогих препаратів імпортного
виробництва.

В умовах постійно зростаючої потреби в антиалергічних препаратах
створення очних крапель на основі кромоглікату натрію є актуальним і
дозволить розширити ринок ЛЗ вітчизняного виробництва за рахунок
ефективного і конкурентноздатного препарату, доступного за ціною широким
верствам населення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДП “ДНЦЛЗ” (№
держ. реєстрації 0104U004383) та господарчим договором між ДП “ДНЦЛЗ” та
ВАТ „Фармак” (м. Київ).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка і стандартизація
науково обґрунтованих складу і технології промислового виробництва
вітчизняного лікарського засобу у формі очних крапель антиалергічної
дії.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні
задачі:

– проаналізувати сучасний стан проблеми алергічних захворювань очей і
номенклатуру лікарських засобів для їх лікування;

– вивчити проблему сумісності антимікробних консервантів з іншими
компонентами очних крапель;

– вивчити сумісність лікарської речовини (ЛР) й антимікробного
консерванту та розробити спосіб одержання очних крапель на їх основі;

– вивчити фізико-хімічні властивості лікарської і допоміжних речовин
(ДР) і їх поводження у водних розчинах;

– обґрунтувати склад, показники якості, матеріал первинного пакування і
технологію одержання очних крапель на основі кромоглікату натрію;

– вивчити стабільність очних крапель кромоглікату натрію в процесі
виробництва і зберігання;

– розробити відповідну нормативну документацію;

– впровадити розроблений лікарський засіб у виробництво.

Об’єкт досліджень. Діюча речовина (кромоглікат натрію), допоміжні
речовини, препарат у формі очних крапель на їх основі.

Предмет досліджень. Розробка і стандартизація складу і технології
виробництва очних крапель антиалергічної дії на основі кромоглікату
натрію.

Методи досліджень. Фармакопейні фізичні, фізико-хімічні,
мікробіологічні і біологічні методи контролю якості діючої і допоміжних
речовин, а також досліджуваних очних крапель. Обробку експериментальних
даних проводили за допомогою методів математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі комплексу
фізико-хімічних, технологічних і мікробіологічних досліджень вперше в
Україні науково обґрунтовані та експериментально підтверджені склад і
технологія одержання вітчизняного препарату у формі очних крапель на
основі кромоглікату натрію для лікування алергічних захворювань очей.

На прикладі лікарської речовини та антимікробного консерванту розроблені
загальні підходи до рішення проблеми несумісності лікарських і
допоміжних речовин в очних краплях. Розроблено спосіб одержання очних
крапель, що дозволяє комбінувати несумісні у водних розчинах кромоглікат
натрію та антимікробний консервант – бензалконію хлорид (БАХ).

Вперше в Україні вивчена сорбція бензалконію хлориду різними
фільтруючими матеріалами, які застосовують в технологічному процесі
виробництва очних крапель. Отримані результати дозволили встановити
критичні фактори процесу фільтрації і підтвердити необхідність
проведення даних досліджень на стадії фармацевтичної розробки
препаратів у формі очних крапель.

Склад, показники якості і технологія одержання очних крапель на основі
кромоглікату натрію стандартизовані в аналітичній і технологічній
документації, розробленій з урахуванням апаратурно-технологічного
устаткування конкретного виробництва. Новизна досліджень підтверджена
заявками на видачу патенту України (№ u 2007 12154 від 02.11.2007 і № а
2007 12158 від 02.11.2007).

Практичне значення одержаних результатів. Створено вітчизняну технологію
виробництва очних крапель антиалергічної дії на основі кромоглікату
натрію, яка впроваджена в промислове виробництво на ВАТ “Фармак” (м.
Київ). Розроблена і стандартизована аналітична і технологічна
документація (ТПР 64-00481198-167-04) на препарат “Кромофарм, 2 % очні
краплі”. Препарат успішно пройшов клінічні випробування і зареєстрований
МОЗ України (№ UA /0885/01/01 від 17.05.2004).

Особистий внесок здобувача. Проведено пошук і аналіз літературних джерел
з питаннь сучасного стану проблеми алергічних захворювань очей, їх
лікування і номенклатури застосовуваних препаратів, сучасних досліджень
кромоглікату натрію та існуючих лікарських препаратів на його основі;
розглянуті сучасні вимоги до ЛЗ для офтальмології, питання сумісності
лікарських та допоміжних речовин, у тому числі, кромоглікату натрію та
антимікробних консервантів в очних краплях, і способи запобігання їх
несумісності.

Вивчено фізико-хімічні властивості діючої та допоміжних речовин, а також
їх сумісність. Розроблено спосіб одержання очних крапель на основі
хімічно несумісних речовин. Науково обґрунтовані, експериментально
підтверджені та стандартизовані склад і технологія одержання очних
крапель на основі кромоглікату натрію.

За участю автора розроблені методики якісного і кількісного аналізу
препарату, встановлений термін його придатності.

Технологія одержання препарату впроваджена у промислове виробництво.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи
доповідалися на науковій сесії здобувачів наукового ступеня кандидата
наук “Наукові досягнення в області аналізу, технології і фармакології зі
створення лікарських засобів” (Харків, 2001), III Міжнародній
науково-практичній конференції “Наука і соціальні проблеми суспільства:
медицина, фармація, біотехнологія” (Харків, 2003), науково-практичній
конференції молодих вчених і фахівців “Наукові досягнення в області
створення лікарських засобів: технологія, аналіз, фармакологія” (Харків,
2004), II Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі “Ліки і життя”
(Київ, 2005), IV Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі “Ліки і
життя” (Київ, 2007).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових
робіт, у тому числі: 4 статті у наукових фахових виданнях та 3 тези
доповідей.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 178
сторінках машинопису і складається зі вступу, огляду літератури (розділ
1), об’єктів і методів дослідження (розділ 2), експериментальної частини
досліджень (розділи 3-5), загальних висновків, списку використаної
літератури і 1 додатка. Робота містить 51 таблицю, 24 рисунки. Список
використаної літератури містить 202 джерела, у тому числі 103 –
зарубіжних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі наведений аналіз літературних даних з питаннь
сучасного стану проблеми алергічних захворювань очей, їх лікування і
номенклатури препаратів, що застосовуються. Проаналізовано сучасні
вимоги до ЛЗ для офтальмології, питання сумісності ЛР і антимікробних
консервантів в очних краплях і способи запобігання їх несумісності.
Обґрунтовано вибір кромоглікату натрію як ЛР та бензалконію хлориду як
антимікробного консерванту.

В другому розділі описані характеристики лікарської та допоміжних
речовин, методи контролю якості очних крапель кромоглікату натрію, а
також фізико-хімічні методи, використані в процесі дослідження.

Третій розділ “Наукове та експериментальне обґрунтування складу очних
крапель кромоглікату натрію” присвячений вивченню сумісності ЛР та
антимікробного консерванту, розробці способу одержання очних крапель на
їх основі і вибору ДР, що забезпечують стабільність очних крапель у
процесі зберігання і використання, а також комфортність при
застосуванні.

Розробка складу очних крапель кромоглікату натрію проведена з
урахуванням сучасних вимог до очних крапель у багатодозовому пакуванні,
доцільність вибору якого обґрунтована тривалістю лікування хронічних
алергічних захворювань. Введення до складу очних крапель інгредієнтів
різної хімічної природи для забезпечення комплексу фармакопейних вимог
диктує необхідність вивчення сумісності лікарських і допоміжних речовин.
Особливе значення дані дослідження здобувають для очних крапель, що
містять антимікробний консервант, для якого, так само як і для діючих
речовин, обов’язковий контроль кількісного вмісту.

Розроблюваний препарат містить антимікробний консервант – бензалконію
хлорид, що є найефективнішим і найчастіше використовуваним антимікробним
консервантом в очних краплях. Однак, завдяки хімічним властивостям, у
цієї речовини частіше за інші ДР зустрічається несумісность з
лікарськими речовинами в очних краплях. Вивчення властивостей
кромоглікату натрію та бензалконію хлориду показало проблему
несумісності цих речовин у водних розчинах за рахунок їх взаємодії з
утворенням мало розчинної у воді солі:

C21H14O7(СООNa)2 C21H14O7(СОО)22- + 2 Na+
(1)

[C6H5CH2N(CH3)2R]Cl [C6H5CH2N(CH3)2R]+ + Cl-, (2)

де: R = від C8H17 до C18Н37

C21H14O7(СОО)22- + 2 [C6H5CH2N(CH3)2R]+

C21H14O7(СОО)2[C6H5CH2N(CH3)2R]2
(3)

Для вирішення проблеми несумісності нами розроблений комплекс
досліджень, схема яких представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема вивчення сумісності кромоглікату натрію і бензалконію
хлориду

Вивчення сумісності кромоглікату натрію і бензалконію хлориду проведені
на їх модельній суміші в порівнянні з розчинами індивідуальних речовин.
Концентрації реагуючих речовин відповідали їх концентраціям в очних
краплях і складали 2 % для кромоглікату натрію і 0,01 % для бензалконію
хлориду. Результати дослідження представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Показники якості розчинів 2 % кромоглікату натрію,

0,01 % бензалконію хлориду та їх модельної суміші

Показник Нормовані значення для очних крапель Значення показника

2 % кромоглі-кат натрію 0,01 % бензалко-нію хлорид модельна суміш

Прозорість повинен бути прозорим прозорий прозорий інтенсивніше еталона
ІV

Кількісний вміст кромоглікату натрію, г/мл 0,019 – 0,021 0,020 – 0,020

Кількісний вміст бензалконію хлориду, г/мл 0,00009 – 0,00011 – 0,00011
0,000078

Результати дослідження показали, що водні розчини індивідуальних речовин
як кромоглікату натрію, так і бензалконію хлориду в досліджуваних
концентраціях є прозорими. У той же час, спільна присутність у водних
розчинах кромоглікату натрію і бензалконію хлориду приводить до швидкого
помутніння розчину. Зміна концентрації кромоглікату натрію незначна,
оскільки концентрації взаємодіючих речовин відрізняються в 200 разів, а
вміст антимікробного консерванту знижується на 20 % – 30 % від вихідного
значення. Вивчення змін концентрацій реагуючих речовин у часі показало,
що взаємодія відбувається миттєво і подальших змін протягом 48 год не
спостерігається.

Враховуючи, що бензалконію хлорид є суміш гомологів
алкілбензилдиметиламонію хлориду з числом атома вуглецю в алкільних
групах від 8 до 18, нами вивчена їх здатність до взаємодії з
кромоглікатом натрію і встановлено, що найбільшу реакційну активність
має гомолог С14Н29. Результати дослідження представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Вміст гомологів бензалконію хлориду в стандартному зразку і модельній
суміші з кромоглікатом натрію

Зразок Вміст

С12Н25, % Вміст

С14Н29, % Співвідношення вмісту С14Н29 до С12Н25 Співвідношення вмісту
С12Н25 у СЗ до С12Н25 у МС Співвідношення вмісту С14Н29 у СЗ до С14Н29
у МС

Стандартний зразок (СЗ) 69,24 30,76 1:2,25 1: 0,9 1:0,57

Модельна суміш (МС) 62,12 17,61 1:3,53

Для оцінки можливого впливу якості компонентів реакції на їх взаємодію
нами проведений аналіз фармакопейних вимог до субстанцій кромоглікату
натрію, бензалконію хлориду і води для ін’єкцій. Встановлено, що вміст
оксалатів у субстанції кромоглікату натрію та іонів кальцію та магнію у
воді для ін’єкцій може вплинути на прозорість розчину ЛР і
антимікробного консерванту, важких металів у субстанції кромоглікату
натрію і води для ін’єкцій – на взаємодію ЛР і антимікробного
консерванту (згідно з літературними даними), склад гомологів
бензалконію хлориду – на кількісний вміст антимікробного консерванту.

Враховуючи, що субстанція кромоглікату натрію може містити оксалати, а
вода для ін’єкцій – іони Са2+ і Mg2+, існує ймовірність утворення
нерозчинних оксалатів кальцію та магнію. Це може привести до
необ’єктивної оцінки показника „Прозорість” при виборі способу
запобігання несумісності ЛР і антимікробного консерванту. З метою
визначення впливу металів на прозорість 2 % розчину кромоглікату натрію
нами розраховані концентрації іонів кальцію, магнію й оксалату, що
викликають утворення осаду при вмісті протиіону в максимально допустимій
концентрації (табл. 3).

Таблиця 3

Розраховані концентрації іонів кальцію, магнію та оксалату, що
викликають випадання осаду оксалатів кальцію та магнію

Іон Гранично допустима концентрація Протиіон Концентрація протиіона, що
викликає випадання осаду

моль/л ppm

моль/л ppm

Кальцій 5(10-5 2 Оксалат 4,6(10-5 4,05

Магній 4,94(10-5 1,2 Оксалат 1,721 41,81(103

Оксалат 7,95(10-4 70 Кальцій 2,89 10-6 0,116

Оксалат 7,95(10-4 70 Магній 0,107 2,59(103

Визначено, що на прозорість 2 % розчину кромоглікату натрію можуть
вплинути тільки іони кальцію, концентрація яких не повинна перевищувати
0,116 ррm.

Вивчення різних зразків води для ін’єкцій (отримані з різних джерел)
(табл. 4 і 5), показало, що при вмісті іонів кальцію в концентрації
0,156 ррm розчини непрозорі (еталон І), що підтверджує розрахункові
дані. Концентрація кальцію визначена методом атомно-абсорбційної
спектроскопії в ЦЗЛ ЗАО “Біолек” під керівництвом д.ф.н.
Краснопольського Ю.М. Одержані результати враховані при розробці способу
запобігання несумісності ЛР і антимікробного консерванту.

Таблиця 4

Кількісний вміст іонів кальцію в зразках води для ін’єкцій

Гранично допустима норма (розрахункова), ppm Зразок 1,

ppm Зразок 2,

ppm

2,0 0,156 0,083

Для одерження прозорого розчину кромоглікату натрію і бензалконію
хлориду з необхідним вмістом компонентів вивчена можливість введення
бензалконію хло-

риду в надлишкових кількостях, а також введення стабілізаторів.

Таблиця 5

Вплив якості води на фізико-хімічні показники розчинів кромоглікату
натрію

Показник Серія кромоглікату натрію

00Н450 02Н705 011Н615 03Н17

зразок води 1

прозорість еталон I еталон I еталон I еталон I

кольоровість ВY7 ВY7 ВY7 ВY7

рН 5,9 6,2 6,0 6,0

зразок води 2

прозорість прозорий прозорий прозорий прозорий

кольоровість ВY7 ВY7 ВY7 ВY7

рН 6,1 6,2 6,0 6,2

Враховуючи, що субстанція бензалконію хлориду складається із суміші
гомологів, а найбільшу реакційну здатність стосовно кромоглікату натрію
має гомолог С14, нами було припущено, що при введенні додаткової
кількості консерванту реакція пройде, в основному, за рахунок С14, а
вміст бензалконію хлориду збільшиться за рахунок гомолога С12. Введення
додаткових кількостей бензалконію хлориду, як до, так і після
фільтрації, не привело до його вихідного вмісту.

З літератури відомо, що одним зі шляхів вирішення проблеми несумісності
бензалконію хлориду з лікарськими речовинами є використання різних
стабілізаторів. На підставі цих даних нами вивчений вплив деяких речовин
на прозорість водного розчину кромоглікату натрію і бензалконію хлориду
в залежності від послідовності введення стабілізаторів у розчин.
Результати дослідження представлені в табл. 6.

Таблиця 6

Вплив стабілізаторів та послідовності їх введення на прозорість
модельної суміші кромоглікату натрію і бензалконію хлорида

№ Стабілізатор Концентрація стабілізатора, г/л Прозорість модельної
суміші

до( між( після(

1 Трилон Б 0,1 завись завись завись

1,0 завись завись завись

2 Натрію цитрат

5,0 завись завись завись

10,0 завись завись завись

3 Твін 80 0,5 прозорий прозорий прозорий

1,0 прозорий прозорий прозорий

4 Диетаноламін(( 1,0 завись завись завись

10,0 завись завись завись

5

5 Триетаноламін(( 1,0 завись завись завись

10,0 завись завись завись

6 Лізину

гідрохлорид 5,0 завись завись завись

20,0 завись завись завись

7

5 Трометамол(( 5,0 завись завись завись

20,0 завись завись завись

Примітка. ( до – введення стабілізатора у розчин до основних
компонентів; між – введення стабілізатора у розчин між основними
компонентами; після – введення стабілізатора у розчин після основних
компонентів. (( – доведення рН розчину модельної суміші до значення 7,0.

З табл. 6 видно, що позитивні результати отримані тільки при
використанні твіну 80, введення якого дозволило одержати прозорий розчин
кромоглікату натрію і бензалконію хлориду незалежно від порядку введення
стабілізатора.

З метою визначення оптимальної концентрації твіну 80 були вивчені
модельні суміші, які містять 2 % кромоглікату натрію, 0,01 % бензалконію
хлориду і твін 80 у відповідних концентраціях, за показниками
„Прозорість” (табл. 7) і „Кількісний вміст бензалконію хлориду” (рис.
2).

Таблиця 7

Вплив концентрації твіну 80 на прозорість розчину кромоглікату натрію і
бензалконію хлориду протягом 24 годин зберігання

Концентрація твіну 80, % Прозорість

вихідний 4 год 8 год 24 год

0 інтенсивніше еталона ІV інтенсивніше еталона ІV інтенсивніше еталона
ІV інтенсивніше еталона ІV

0,004 між еталонами ІІІ та ІV між еталонами ІІІ та ІV між еталонами ІІІ
та ІV між еталонами ІІІ та ІV

0,006 еталон ІІІ еталон ІІІ еталон ІІІ еталон ІІІ

0,008 між еталонами ІІ та ІІІ між еталонами ІІ та ІІІ між еталонами ІІ
та ІІІ між еталонами ІІ та ІІІ

0,01 між еталонами І та ІІ між еталонами І та ІІ між еталонами ІІ та ІІІ
між еталонами ІІ та ІІІ

0,015 еталон І еталон І еталон І еталон І

0,02 прозорий прозорий прозорий прозорий

0,025 прозорий прозорий прозорий прозорий

Рис. 2. Залежність вмісту бензалконію хлориду в модельній суміші з
кромоглікатом натрію від кількості твіну 80

У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання твіну 80 у
концентрації 0,02 % приводить до одержання прозорого розчину
кромоглікату натрію і бензалконію хлориду з вмістом антимікробного
консерванту 0,01 %.

Подальші дослідження були присвячені вибору ДР, що забезпечують
стабільність препарату і відповідність фізіологічним показникам слізної
рідини.

З метою посилення антимікробної дії бензалконію хлориду до складу
препарату був введений трилон Б. Враховуючи дисоціацію
етилендіамінтетраоцтової кислоти в залежності від рН середовища і
максимально можливий сумарний вміст металів у компонентах препарату,
виходячи з нормованих їх кількостей, який склав 7,701(10-5 моль/л, була
обрана концентрація трилону Б 0,05 %.

Вибір твіну 80 і трилону Б як ДР в очних краплях кромоглікату натрію
підтверджений позитивними результатами дослідження стабільності
модельної суміші, яка містить 2 % кромоглікату натрію, 0,01 %
бензалконію хлориду, 0,05 % трилону Б і 0,02 % твіну 80, протягом року
(табл. 8).

Таблиця 8

Показники якості модельної суміші при зберіганні протягом року

Показник Нормовані показники якості очних крапель Значення показника
модельної суміші

вихідне після 1 року зберігання

Зовнішній вигляд до фільтрації Повинен бути прозорим прозорий –

Зовнішній вигляд після фільтрації Повинен бути прозорим прозорий
прозорий

Кольоровість Повинен бути безбарвним або не інтенсивніше еталона GY5 не
інтенсивніше еталона GY5 не інтенсивніше еталона GY5

Кількісний вміст кромогликату натрію, г/мл Від 0,018 до 0,022  0,020
0,020

Кількісний вміст бензалконію хлориду, г/мл Від 0,00009 до 0,00011 

0,00009 0,00010

Відповідність фізіологічним показникам слізної рідини забезпечується
створенням необхідних значень рН і осмолярності очних крапель. Для
вибору оптимального значення рН препарату нами вивчено поводження
кромоглікату натрію у водних розчинах і вплив різних факторів на його
стабільність.

Рівноважні процеси у водних розчинах кромоглікату натрію описуються
рівняннями 1 і 4:

Кром2+ + 2 Н2О КромН2 + 2 ОН-
(4)

У процесі гідролізу кромоглікату натрію може утворюватися кромогліцинова
кислота, яка має низьку розчинність у воді. Концентрації іонів, що
беруть участь у цих реакціях, залежать від константи іонізації
кромогліцинової кислоти і рН середовища. З метою вибору області рН,
оптимальної з погляду стабільності кромоглікату натрію, нами були
розраховані молярні частки іонів, що знаходяться в розчині кромоглікату
натрію, і вивчений зовнішній вигляд 2 % розчину кромоглікату натрію при
різних значеннях рН. Розрахунок проводили за наступними формулами:

( (Н2А) = 1 / (1 + 10 рН – рК1 + 10 2 рН – рК1 – рК2) ,

( (НА-) = 10 рН – рК1 / (1 + 10 рН – рК1 + 10 2 рН –
рК1 – рК2) ,

( (НА2-) = 10 2 рН – рК1 – рК2 / (1 + 10 рН – рК1 + 10 2 рН – рК1 –
рК2)

:

@

°

O

6

8

?/????/?8

:

@

X

¬

e

e

i

i

?

o

oe

o

°

Oe

Oe0”y·

!

!

!

!

?????’?

?????’?

?????’?

`„?a$

`„?a$

?

`„?a$

?

?

oe?o?u??’¤•?•YMDD8

`„?

??

??

??

??

??

??

??

к тільки однієї константи, рівний 2,5, а визначення мало розчинних у
воді дикарбонових кислот ускладнене, було припущено, що константи
іонізації кромогліцинової кислоти мають досить близькі значення.
Невелика різниця в значеннях констант іонізації дозволяє допустити опис
обох стадій іонізації кромогліцинової кислоти із застосуванням однієї
константи. Результати розрахунків і досліджень представлені в табл. 9.

Таблиця 9

Молярні частки іонів, що знаходяться

у водному розчині кромоглікату натрію, у залежності від рН середовища

рН Частка Н2А Частка НА- Частка А2- Прозорість

2 0,706101 0,223289 0,070610 осад

2,5 0,333333 0,333333 0,333333 осад

3 0,070610 0,223289 0,706101 завись

3,5 0,009009 0,090090 0,900901 прозорий

4 0,000968 0,030624 0,968408 прозорий

5 9,97(10-6 0,003152 0,996838 прозорий

6 1(10-7 0,000316 0,999684 прозорий

6,5 1(10-8 1(10-4 0,999900 прозорий

7 1(10-9 3,16(10-5 0,999968 прозорий

7,5 1(10-10 1(10-6 0,999996 прозорий

Проведені розрахунки і дослідження показали, що максимальна дисоціація
досягається при значенні рН більше 5, водні розчини кромоглікату натрію
стають прозорими, починаючи зі значення рН 3,5. Отже, область рН, при
якій кромоглікат натрію зберігає стабільність у водному розчині,
відповідає значенням від 3,5 до 7,5.

Оскільки кромоглікат натрію є сіллю кислоти середньої сили і сильної
основи, його водні розчини повинні давати слабколужну реакцію. Однак, на
практиці 2 % розчин кромоглікату натрію створює рН від 5,9 до 6,1. Дана
область рН є комфортною для ока, але введення у водний розчин
кромоглікату натрію речовин, які дисоціюють з утворенням іона водню,
може викликати зниження рН розчину, що небажано позначиться на
стабільності і комфортності препарату. Нами було припущено, що в
субстанції кромоглікату натрію міститься деяка кількість кромогліцинової
кислоти, дисоціація якої призводить до зниження рН розчину кромоглікату
натрію. Присутність кислоти і її солі припускає існування буферного
розчину. Однак, розрахунки показали, що значення буферної ємності
недостатньо для того, щоб розчин, який містить КромН2/ Кром2-, мав
буферні властивості.

У зв’язку з цим нами вивчений вплив бензалконію хлориду, твіну 80 і
трилону Б в обраних концентраціях на рН 2 % розчину кромоглікату натрію.
Встановлено, що рН розчину знижується тільки при введенні трилону Б зі
значення 6,1 до 4,9, що призводить до невідповідності значенню рН
слізної рідини і може викликати додаткове роздратування при тривалому
лікуванні. Тому до складу препарату був введений буфер. З огляду на те,
що до складу слізної рідини входять іони натрію і фосфат- і хлорид-іони,
як компоненти буферної системи були обрані натрію дигідрофосфат дигідрат
і динатрію фосфат додекагідрат, що створюють рН 6,8, а як речовину, що
забезпечує необхідну тонічність – натрію хлорид. Вибір значення рН
буфера базується на тому, що фосфатна буферна система має високу буферну
ємність в області рН між 5,9 і 8,0, а рівні молярні концентрації Н2РО4-
і НРО42- з максимальною буферною ємністю створюють рН 6,8.

Вибір необхідної кількості компонентів фосфатного буфера і изотонічного
компоненту проведений з урахуванням їх впливу як на розчинність
кромоглікату натрію, так і на осмолярність препарату.

Враховуючи, що до складу препарату входять ДР, здатні збільшити іонну
силу розчину і, таким чином, вплинути на розчинність кромоглікату
натрію, на прикладі натрію хлориду в різних концентраціях нами вивчений
вплив іонної сили розчину на розчинність ЛР. Оцінку впливу проводили за
показником прозорість. Результати дослідження показали, що при
концентрації натрію хлориду більш 41,4 г/л (іонна сила 0,71) отримані
розчини кромоглікату натрію не відповідають вимозі за даним показником.
Розрахована іонна сила розчину (0,11), створювана обраними
концентраціями компонентів очних крапель, значно менша за значення
іонної сили розчину хлориду натрію, який викликає випадання осаду ЛР.
Отже, ДР в обраних концентраціях не можуть вплинути на якість очних
крапель.

На підставі проведених досліджень обрані концентрації натрію хлориду і
буферних компонентів, що створюють разом із кромоглікатом натрію
теоретичну осмолярність препарату 386,03 мосмоль/л. Експериментально
визначене за зниженням температури замерзання розчину значення
осмоляльности склало 364 ± 4,2 мосмоль/кг.

Результати проведених досліджень дозволили запропонувати склад ЛЗ,
показники якості якого стандартизовані в АНД і відповідають сучасним
вимогам до препаратів у формі очних крапель:

“Кромоглікат натрію, очні краплі 2 %”:

Речовина г/л

Кромоглікат натрію 20,00

Бензалконію хлорид 0,10

Трилон Б 0,50

Твін 80 0,20

Натрію хлорид 4,00

Натрію дигідрофосфат дигідрат 3,90

Динатрію фосфат додекагідрат 9,10

Фізико-хімічні показники очних крапель кромоглікату натрію, представлені
в табл.10, відповідають показникам слізної рідини.

Таблиця 10

Фізико-хімічні показники очних крапель кромоглікату натрію

Показник Значення показника

очних крапель кромоглікату натрію Значення показника слізної рідини

Відносна густина, г/мл 1,022 1,004 – 1,005

рН 6,6 -7,0 7,3 – 7,7

В’язкість динамічна, мПа·с 1,326 1,02 – 1,93 (32 оС)

В’язкість кінетична, сТ 1,353 –

Осмоляльность, мОсм/кг 364 310 – 350

Показник заломлення 1,340 1,336 – 1,337

Поверхневий натяг, мН·м-1 47,98 46,2 (32 оС)

Невід’ємною складовою в забезпеченні якості очних крапель є пакування.
Нами проведені дослідження з вивчення стабільності очних крапель
кромоглікату натрію у флаконах з поліетилену низької щільності марки
Lupolen 3020 D (ф. “BASF”, Німеччина) і флаконах зі скла медичного марки
УСП-1, укупорених пробками гумовими. Оскільки препарати кромоглікату
натрію також випускаються у формі назальних спреїв, нами вивчена
можливість використання флаконів зі світлозахисного скла (ф. “Thunnger
pharmaglas Gmb”, Німеччина). Результати досліджень представлені в
табл. 11.

Таблиця 11

Залежність показників якості очних крапель кромоглікату натрію від
матеріалу пакування

Показник Вихід-ний Час зберігання

3 міс 9 міс 15 міс

Вид пакування

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Прозорість + + + + + + завись + + –

Кольоровість + + + + + + + + + –

рН 6,70 6,69 6,67 6,70 6,70 6,69 6,67 6,71 6,69 –

Супровідні домішки + + + + + + + + + –

Об’єм вмісту пакування + + + + + + + + + –

Кількісний вміст кромоглікату натрію, мг/мл 20,5 21,0 20,7 20,0 21,4
21,0 7,30 21,6 20,9 –

Кількісний вміст бензалконію хлориду, мг/мл 0,105 0,101 0,103 0,101
0,103 0,104 0,105 0,104 0,104 –

Кількісний вміст трилону Б, мг/мл 0,48 0,49 0,48 0,46 0,47 0,47 0,40
0,48 0,46 –

Примітка. 1 – поліетилен, 2 – скло марки УСП-1, 3 – світлозахисне скло;
“+“ відповідає АНД, “-“ не досліджували.

Як показали дослідження, при використанні флаконів зі світлозахисного
скла через 9 місяців зберігання спостерігається утворення осаду і
зниження концентрації кромоглікату натрію. Флакони з поліетилену і скла
марки УСП-1 не викликають змін показників якості препарату і можуть бути
використані як первинне пакування для очних крапель кромоглікату натрію.

У четвертому розділі “Наукове та експериментальне обґрунтування
технології одержання очних крапель кромоглікату натрію” описані
результати технологічних досліджень, на основі яких обрані оптимальні
параметри технологічного процесу і встановлені їх критичні
характеристики, що забезпечують одержання якісного продукту.

Враховуючи, що очні краплі кромоглікату натрію є багатокомпонентною
системою, для розробки раціональної технології нами були вивчені й
обрані порядок введення компонентів у розчин, а також температурний і
часовий режими приготування. На підставі проведених досліджень і
фізико-хімічних властивостей компонентів очних крапель запропонована
наступна технологія приготування очних крапель кромоглікату натрію: у
воді для ін’єкцій при температурі 20 – 25 оС послідовно розчиняють
трилон Б, кромоглікат натрію, твін-80, бензалконію хлорид, натрію
хлорид, натрію дигідрофосфат дигідрат, динатрію фосфат додекагідрат.

Одним з етапів фармацевтичної розробки очних крапель є вивчення впливу
фільтруючих матеріалів на якість препарату. Особливо це важливо для
препаратів з низьким вмістом діючих речовин і антимікробних
консервантів, що мають тенденцію до зв’язування з матеріалами фільтрів.
Нами досліджені фільтруючі мембрани з ацетату целюлози (“Владипор”),
суміші ацетату і нітрату целюлози (“MF-Millipore”),
полівінілідендифториду (“Durapore”), поліефірсульфону (“PROPOR PES”).
Вивчення сумісності розчину препарату і фільтруючих матеріалів у
статичних умовах (методом експозиції мембран у розчин препарату)
показало, що досліджувані фільтруючі матеріали не впливають на
контрольовані показники якості препарату.

Ступінь сорбції бензалконію хлориду різними фільтруючими матеріалами з
розчину препарату і вплив ДР на цей процес вивчали в динамічних умовах
методом фільтрації очних крапель через обрані фільтруючі мембрани з
розміром пор 0,2 мкм. Як розчини порівняння обрані 0,01 % розчин
бензалконію хлориду і модельна суміш ДР очних крапель кромоглікату
натрію.

Проведені дослідження показали, що сорбція бензалконію хлориду залежить
як від фільтруючого матеріалу, так і від хімічного складу розчину, що
фільтрується. Так, зменшення концентрації бензалконію хлориду при
фільтрації через мембрани з ацетату целюлози і суміші ацетату і нітрату
целюлози у модельній суміші ДР і препараті складає від 17 до 27 %. Вміст
бензалконію хлориду та інші показники якості в усіх досліджуваних
розчинах після фільтрації через мембрани з полівінілідендифториду і
поліефірсульфону не змінюються.

Як відомо, на процес сорбції впливає відношення площі фільтрації до
об’єму профільтрованого розчину (S/V): чим більше ця величина, тим
сильнішою виявляється адсорбція. З огляду на специфіку техпроцесу
одержання очних крапель на лінії “Bottle-pack”, нами вивчена залежність
сорбції бензалконію хлориду від об’єму профільтрованого розчину (рис.
3). Як фільтруючий матеріал обрані мембрани з полівінілідендифториду
(площа фільтрації 13,8 см2).

З рис. 3 видно, що об’єм фільтрату, при якому спостерігається найбільша
сорбція бензалконію хлориду, складає близько 25 мл (S/V дорівнює 0,55),
а для досягнення мінімальної концентрації бензалконію хлориду, що
відповідає вимогам АНД на препарат, необхідно профільтрувати не менше 50
мл розчину (S/V дорівнює 0,27). Кількість адсорбованого бензалконію
хлориду склала 1,15 ( 10-3 г, що відповідає 11 % від концентрації
бензалконію хлориду в цьому об’ємі.

Рис. 3. Залежність ступеня сорбції бензалконію хлориду від об’єму
профільтрованого розчину

Дослідження, проведені на стадії фармацевтичної розробки, дозволили
рекомендувати підприємству фільтруючі матеріали на основі
полівінілідендифториду і поліефірсульфону для процесу фільтрації очних
крапель кромоглікату натрію і показати необхідність вивчення впливу
відношення площі фільтрації до об’єму профільтрованого розчину при
масштабуванні технології в умовах виробництва.

Результати промислових досліджень в умовах лінії “Bottle-pack” ВАТ
“Фармак” підтвердили дані, отримані в лабораторних умовах, і показали,
що фільтруючі матеріали на основі полівінілідендифториду і
поліефірсульфону є оптимальними матеріалами для фільтрації даного
препарату.

На підставі результатів проведених досліджень розроблена технологія
одержання очних крапель кромоглікату натрію в поліетиленових флаконах по
10 мл, яка апробувана в промислових умовах ВАТ “Фармак” та
стандартизована в технологічному промисловому регламенті на виробництво
препарату „Кромофарм, краплі очні 2 %”. Схема технологічного процесу
наведена на рис. 4.

Термін придатності очних крапель кромоглікату натрію визначали в процесі
зберігання при температурі від 15 оС до 25 оС. Встановлено, що при
зберіганні протягом 2-х років фізико-хімічні показники якості препарату
відповідають вимогам АНД.

П’ятий розділ присвячений обговоренню результатів аналітичних,
фармакологічних і мікробіологічних досліджень очних крапель кромоглікату
натрію, проведених у ДП “ДНЦЛЗ”. Приведено обґрунтування критеріїв і
методів контролю якості препарату. Очні краплі кромоглікату натрію
успішно пройшли клінічні випробування і рекомендовані для лікування
гострих алергічних кон’юнктивітів або хронічних алергічних
кон’юнктивітів у стадії загострення.

Рис. 4. Блок-схема технологічного процесу виробництва очних крапель
кромоглікату натрію 2 %

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Розроблено та стандартизовано склад та технологію одержання препарату
„Кромофарм, краплі очні 2 %” – нового вітчизняного ЛЗ для лікування
алергічних захворювань очей.

2. На підставі аналізу сучасного стану проблеми алергічних захворювань
очей і номенклатури препаратів, застосовуваних для їх лікування,
обґрунтована необхідність розробки, стандартизації і впровадження у
виробництво вітчизняних очних крапель на основі кромоглікату натрію.

3. Науково обґрунтовані загальні підходи до вирішення проблеми
несумісності лікарських і допоміжних речовин в очних краплях. Вивчено
сумісність кромоглікату натрію і бензалконію хлориду у водному розчині.
Результати вивчення можливого застосування різних стабілізаторів
дозволили розробити спосіб одержання стабільних у процесі виробництва і
зберігання очних крапель з використанням твіну 80.

4. На підставі вивчення фізико-хімічних властивостей діючої та
допоміжних речовин науково обґрунтований та стандартизований
раціональний склад очних крапель кромоглікату натрію, що відповідає
сучасним вимогам до очних крапель.

5. Комплекс фізико-хімічних і технологічних досліджень дозволив
визначити основні параметри технологічного процесу одержання очних
крапель кромоглікату натрію. На підставі результатів вивчення сорбції
бензалконію хлориду встановлені критичні фактори процесу фільтрації
препарату та обрані оптимальні фільтри для промислової технології
одержання очних крапель.

6. Вивчення стабільності очних крапель кромоглікату натрію при
зберіганні в різних видах первинного пакування дозволило вибрати
оптимальну з поліетилену, що гарантує термін придатності препарату
протягом 2-х років при зберіганні в захищеному від світла місці при
температурі від 15 оС до 25 оС.

7. Оптимальність складу підтверджена результатами клінічних випробувань
препарату при лікуванні гострих і хронічних алергічних кон’юнктивітів у
стадії загострення з відсутністю побічних ефектів.

8. На підставі результатів проведених досліджень розроблена і
стандартизована промислова технологія препарату “Кромофарм, 2 % очні
краплі”. Розроблена і затверджена технологічна документація на препарат.
Технологія його виробництва впроваджена на ВАТ “Фармак” (м. Київ).

Список опублікованих праць за темою дисертації:

1. Фетисова Е.Г. Аллергические заболевания в офтальмологии /
Е.Г. Фетисова, Л.Н. Андрюкова // Фармаком. – 2003. – №1. – С. 100-104.
(Особистий внесок – пошук та аналіз літературних даних з питання
алергічних захворювань в офтальмології).

2. Фетисова Е.Г. Лекарственная аллергия в офтальмологии / Е.Г. Фетисова,
Л.Н. Андрюкова // Фармаком. – 2003. – №2. – С. 113-118. (Особистий
внесок – пошук та аналіз літературних даних з питання лікарськой алергії
в офтальмології).

3. Определение содержания консерванта – бензалкония хлорида в
офтальмологическом препарате антиаллергического действия / А.В. Морозюк,
О.В. Харченко, А.Т. Шеин, Е.Г. Фетисова, Л.Н. Андрюкова // Актуальні
питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. статей.
– Запоріжжя, 2004. – Вип. ХІІ, т. ІІІ. – С. 79 – 84. (Особистий внесок –
планування експерименту, підготовка зразків та інтерпретація отриманих
даних).

4. Фетисова Е.Г. Изучение совместимости фильтрующих материалов с
глазными каплями кромогликата натрия 2 % / Е.Г. Фетисова, Л.Н. Андрюкова
// Фармаком. – 2007. – № 3. – С. 93-99. (Особистий внесок – планування
та постановка експерименту, інтерпретація отриманих даних, вибір
оптимальних фільтруючих матеріалів).

5. Технологические аспекты использования консервантов в глазных каплях /
Л.Н. Андрюкова, Е.Г. Фетисова, Е.Н. Кузнецова, Л.М. Сиденко //
Міжнародна науково-практична конференція “Наука і соціальні проблеми
суспільства: медицина, фармація, біотехнологія”. Харків, 21-23 траня
2003 р. – Харків, 2003. – С.29.

6. Створення очних крапель антиалергічної дії / О.Г. Фетісова, Л.М.
Андрюкова., О.В. Літвінова, Г.Г. Филипповська, Л.В. Гладкова, А.В.
Морозюк // Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес “Ліки та життя”.
Київ, 15-18 лютого 2005 р. – Київ, 2005. – С. 149.

7. Фетісова О.Г. До питання створення очних крапель антиалергічної дії /
О.Г. Фетісова, Л.М. Андрюкова. // Міжнародний медико-фармацевтичний
конгрес “Ліки та життя”. Київ, 6-9 лютого 2007 р. – Київ, 2007. – С.
114.

Фетісова О.Г. Розробка і стандартизація складу та промислової технології
одержання очних крапель антиалергічної дії – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук
за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва
лікарських засобів. – Державне підприємство “Державний науковий центр
лікарських засобів”, Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена розробці і стандартизації складу та
технології одержання очних крапель антиалергічної дії на основі
кромоглікату натрію. Розроблено спосіб одержання очних крапель, що
дозволяє комбінувати несумісні у водних розчинах кромоглікат натрію та
антимікробний консервант – бензалконію хлорид.

Науково обґрунтований та експериментально підтверджений раціональний
вибір якісного і кількісного складу допоміжних речовин, які забезпечують
фізико-хімічну і мікробіологічну стабільність очних крапель у процесі
зберігання і використання, а також комфортність препарату при
застосуванні.

За результатами фізико-хімічних, технологічних і мікробіологічних
досліджень вперше в Україні науково обґрунтовані, експериментально
підтверджені та стандартизовані в аналітичній і технологічній
документації склад, показники якості і технологія одержання вітчизняного
препарату у формі очних крапель на основі кромоглікату натрію. Новизна
досліджень підтверджена заявками на видачу патентів України (№ u 2007
12154 від 02.11.2007 и № а 2007 12158 від 02.11.2007). Препарат
зареєстрований в Україні і впроваджений у промислове виробництво на ВАТ
“Фармак”.

Ключові слова: алергія, лікарський засіб, очні краплі, кромоглікат
натрію, бензалконію хлорид, стабільність, склад, технологія,
стандартизація.

Фетисова Е.Г. Разработка и стандартизация состава и технологии получения
глазных капель антиаллергического действия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 15.00.03 – стандартизация и организация производства
лекарственных средств. – Государственное предприятие “Государственный
научный центр лекарственных средств”, Харьков, 2008.

Диссертационная работа посвящена разработке и стандартизации состава и
технологии получения глазных капель антиаллергического действия на
основе кромогликата натрия.

Разработан способ получения глазных капель, позволяющий комбинировать
несовместимые в водных растворах кромогликат натрия и антимикробный
консервант – бензалкония хлорид в нормируемых для глазных капель
концентрациях. Изучены совместимость кромогликата натрия и бензалкония
хлорида в водном растворе. Установлено, что на их взаимодействие и
показатели качества глазных капель оказывает влияние качество субстанций
кромогликата натрия, бензалкония хлорида и воды. С целью поиска способа
предотвращения несовместимости лекарственного вещества и антимикробного
консерванта в водном растворе изучена возможность введение бензалкония
хлорида в избыточных количествах, а также стабилизаторов. На основании
результатов исследований для получения стабильного в процессе
производства и хранения препарата предложено использовать твин 80 в
оптимальной концентрации.

Изучение поведения кромогликата натрия в водных растворах и влияния
различных факторов на его стабильность позволило научно обосновать и
экспериментально подтвердить оптимальную область рН с точки зрения
стабильности раствора лекарственного средства в процессе хранения. С
учетом проведенных исследований выбраны вспомогательные вещества,
обеспечивающие соответствие препарата физиологическим показателям
слезной жидкости. Физико-химические и фармакологические исследования
доказали, что показатели глазных капель кромогликата натрия находятся в
области, наиболее благоприятной с точки зрения переносимости, и не
вызывают побочных эффектов.

Изучена физико-химическая стабильность глазных капель в различных видах
упаковки, что позволило выбрать флаконы из полиэтилена низкой плотности
марки Lupolen 3020 D как наиболее удобный и современный вид упаковки.

В процессе разработки технологии получения глазных капель кромогликата
натрия были изучены и выбраны оптимальные параметры приготовления
препарата: температурный и временной режимы и порядок введения
компонентов в раствор.

Изучена сорбция бензалкония хлорида различными фильтрующими материалами,
применяемыми в технологическом процессе производства глазных капель.
Полученные результаты позволили установить факторы, оказывающие влияние
на качество препарата в процессе фильтрации, выбрать оптимальные фильтры
для производства глазных капель кромогликата натрия в промышленных
условиях и подтвердить необходимость проведения данных исследований на
стадии фармацевтической разработки препаратов в форме глазных капель.

На основании комплекса физических, физико-химических и фармако-техноло-

гических исследований научно обоснована и подтверждена в условиях
производства технология получения глазных капель кромогликата натрия в
полиэтиленовых флаконах.

Экспериментально доказана физико-химическая, фармако-технологическая и
микробиологическая стабильность глазных капель кромогликата натрия в
полиэтиленовой упаковке при хранении в течение 2-х лет.

Состав, показатели качества и технология получения лекарственного
средства стандартизованы в аналитической и технологической документации
на “Кромофарм, 2 % глазные капли”. Новизна исследований подтверждена
заявками на выдачу патентов Украины (№ u 2007 12154 от 02.11.2007 и № а
2007 12158 от 02.11.2007). Препарат зарегистрирован в Украине и внедрен
в промышленное производство на ОАО “Фармак”.

Ключевые слова: аллергия, лекарственное средство, глазные капли,
кромогликат натрия, бензалкония хлорид, стабильность, состав,
технология, стандартизация.

Fetisova E.G. “The development and standardization of the pharmaceutical
composition and technology of eye drops with antiallergic effect”. –
Manuscript.

Thesis for a competition of an academic degree of candidate of
pharmaceutical on speciality 15.00.03 – standardization and management
of production of medicinal products.- State Enterprise “The State
Scientific Center of Drugs”, Kharkov, 2008.

The Thesis is devoted to the development and standardization of the
pharmaceutical composition and technology of antiallergic eye drops
based on cromoglicate sodium. The method of obtaining of eye drops, that
allows to combine incompatible in aqueous solution cromoglicate sodium
and antimicrobial preservative benzalkonium chloride, has been
suggested.

The rational choose of qualitative and quantitative composition of
excipients has allowed to provide physico-chemical and microbiological
stability of eye drops during storage and use as well as comfort of the
drug application.

According to the results of physico-chemical, technological and
microbiological researches for the first time in Ukraine pharmaceutical
composition, qualitative indexes and technology of domestic eye drops
based on cromoglicate sodium have been substantiated scientifically,
verified experimentally and standardized in the analytical
specifications and the technical regulations. The novelty of the
research has been confirmed by the patent application in Ukraine. The
drug has been registered in Ukraine and its technology has been applied
in industry at Joint Stock Company “Farmak”.

Key words: allergy, drug, eye drops, cromoglicate sodium, benzalkonium
chloride, stability, pharmaceutical composition, technology,
standardization

PAGE 19

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020