.

Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3235
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРИШКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

УДК 616.831-005 – 092.18 – 092.9: 577.16

Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні
та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при
гострому порушенні мозкового кровообігу

14.03.04 – патологічна фізіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2007Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Вищому державному навчальному закладі України
“Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, доцент Міщенко Ігор

Віталійович, Вищий державний навчальний заклад “Українська медична
стоматологічна академія” МОЗ України, завідувач кафедри нормальної
фізіології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Шандра Олексій

Антонович, Одеський державний медичний університет МОЗ України,
завідувач кафедри нормальної фізіології

доктор медичних наук, професор Казімірко Ніла Казімірівна, Луганський
державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри
патологічної фізіології

Захист дисертації відбудеться “21” листопада 2007 року о_11.00__годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському
державному медичному університеті МОЗ України за адресою: 65082 м.Одеса,
Валіховський пров., 2.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського державного
медичного університету (65082 м.Одеса, Валіховський пров., 3).

Автореферат розісланий “19” жовтня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к. мед. н., доцент
Годован В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В патогенезі ішемії мозку та інсультів вирішальну
роль відіграють тромбози, емболії, розвиток синдрому дисемінованого
внутрішньосудинного згортання (ДВЗ) [Грицай Н.Н., Мищенко В.П., 2000]. У
їх виникненні суттєве значення надається реакціям перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ) [Бышевский А.Ш. и соавт., 2006]. Висока активність
вільно-радикальних процесів, індукованих у головному мозку, робить їх
участь у патогенезі його ішемічних пошкоджень найбільш імовірною. Участь
ПОЛ у ішемічних пошкодженнях головного мозку підтверджується захисним
ефектом антиоксидантів на моделях його ішемії [Литвиненко Н.В., 1994],
тому інгібітори агрегації тромбоцитів та реакцій ПОЛ у теперішній час
залучаються до комплексної терапії практично всіх різновидів
тромботичного процесу.

Підвищена агрегативна властивість тромбоцитів, яка також, багато в чому,
залежить від рівня ПОЛ в організмі та його антиоксидантного захисту
(АОЗ) [Бышевский А.Т. и соавт., 2004], сприяє тромбоутворенню [Мищенко
И.В., 2003; Амосова Е.Н., 2004; Корж А.Н.; 2004, Мищенко В.П.].

Разом з тим, широке застосування антиоксидантів та антиагрегантів для
лікування порушень гемостазу, не завжди адекватне, можливо, тому, що
оцінка їх впливу на процеси ПОЛ та гемостазу здійснюється без урахування
місця досліджуваної крові. Відомо, що існують регіональні відмінності
функціонування системи крові, у тому числі й гемостазу, як
судинно-тромбоцитарного, так і коагуляційного [Коковська О.В., 2004;
Міщенко І.В., 2006].

Особливості реакції системи гемостазу в правій та лівій півкулях
головного мозку людей призводять до того, що при гострому тромботичному
інсульті справа та зліва розвивається різна клінічна картина, яка з
неоднаковою інтенсивністю не лише наростає, а й зникає. При лівобічному
інсульті значно частіше відбувається тромболізис та відновлення
кровотоку [Fink J.N., 2005].

Все це свідчить про те, що знання особливостей перебігу реакцій ПОЛ та
гемостазу в півкулях головного мозку (правій та лівій) може мати
вирішальне значення під час вибору лікарських засобів при розвитку
гострих порушень гемостазу.

Одним із перспективних напрямків попередження розвитку патологічних
процесів, які пов’язані зі зниженням АОЗ організму та порушеннями
гемостазу, є вивчення комплексів антиоксидантів, які б одночасно
проявляли як антиагрегантну, так і антикоагулянтну дію. У цьому
відношенні достатньо вивченим є комплекс вітамінів-антиоксидантів “А, Е,
С, Р”, який не лише здатний попереджувати розвиток ДВЗ-синдрому, а й
обмежувати активацію ПОЛ [Ельдецова С.Н. и соавт., 1996; Бышевский А.Ш.
и соавт., 2003].

Однак, не вивчено їх вплив на антиоксидантні та гемостатичні властивості
тканин півкуль головного мозку при одночасному застосуванні з
антиагрегантами, що і стало основою проведеного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є фрагментом комплексної НДР “Рання клініко-лабораторна
діагностика, особливості патогенезу та розробка методів лікування і
профілактики дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на гіпертонічну
хворобу, яка розвинулася у віддаленому періоді після впливу малих доз
іонізуючого опромінення з урахуванням генетичних факторів” (№ держ.
реєстрації 0101U005504), яка виконувалася на кафедрі нормальної
фізіології спільно з кафедрою нервових хвороб Вищого державного
навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”
(УМСА). Автор є співвиконавцем цієї теми.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – з?ясувати особливості
впливу вітамінів-антиоксидантів та антиагрегантів різного механізму дії
на активність антиоксидантних ферментів та гемостатичні властивості
тканин півкуль головного мозку тварин в нормі та при короткочасному
неповному гострому порушенні мозкового кровообігу (ГПМК).

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі задачі:

З’ясувати особливості активності антиоксидантних ферментів та
властивості гемостатичних компонентів тканин півкуль головного мозку
інтактних тварин.

Дослідити характер змін антиоксидантних ферментів та властивості
гемостатичних компонентів тканин півкуль головного мозку тварин при
короткочасному неповному гострому порушенні мозкового кровообігу.

Оцінити дію комплексу вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) та
антиагрегантів (аспірину, індометацину, тикліду) на показники
антиоксидантних та гемостатичних властивостей тканин півкуль мозку
інтактних тварин.

Оцінити вплив комплексу вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) та
антиагреганта тикліду на показники антиоксидантних, гемостатичних
властивостей тканин півкуль мозку тварин з гострим порушенням мозкового
кровообігу.

Об’єкт дослідження – антиоксидантні, гемостатичні властивості тканин
півкуль головного мозку при гострому порушенні мозкового кровообігу у
експерименті.

Предмет дослідження – вплив комплексу вітамінів-антиоксидантів (А, Е,
С, Р) та антиагрегантів на показники антиоксидантних, гемостатичних
властивостей тканин півкуль головного мозку тварин при гострому
порушенні мозкового кровообігу.

Методи дослідження – моделювання експериментально-патологічного
процесу, біохімічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Результати дослідження дозволили
вперше довести, що симетричні ділянки правої та лівої півкуль головного
мозку інтактних тварин мають різні тромбоцитоактивні властивості. У
лівій гемісфері головного мозку щурів відповідні показники менші, що
зумовлено вищою активністю у ній антиоксидантних ферментів. Неоднакові
тромбоцитоактивні, антиоксидантні, гемостатичні властивості півкуль
мозку зумовлюють асиметрію відповідних показників у крові, що відтікає
від мозку по судинам.

Вперше показано, що при неповному ГПМК як праворуч, так і ліворуч
відбуваються різноспрямовані зміни тромбоцитоактивних, антиоксидантних,
гемостатичних властивостей тканин мозку. При лівобічній ішемії
посилюються тромбоцитоактивні властивості тканин лівої півкулі головного
мозку та зменшуються в правій. При цьому зникає їх міжпівкульова
різниця, а також різниця антиоксидантних та гемостатичних властивостей.

Вперше показано, що комплекс вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р)
посилював тромбоцитоактивні властивості тканин мозку інтактних тварин на
фоні антиагрегаційного ефекту цих вітамінів у крові. Антиагреганти
(аспірин, індометацин, тиклід) у різному ступені послаблювали активацію
вітамінами тромбоцитоактивних властивостей тканин мозку.

Вперше виявлено, що комплекс вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р)
інгібуючи процеси ПОЛ та активуючи ферменти антиоксидантної дії у
півкулях головного мозку, практично не змінює їх тромбоцитоактивні
властивості при розвитку гострого порушення мозкового кровообігу. Проте
він, разом з тиклідом, суттєво пригнічує активність прокоагулянтів та
фібринолітиків у тканинах вражених півкуль головного мозку. Це
супроводжується зниженням агрегації тромбоцитів та згортання крові.

Практична цінність роботи. Виявлені особливості розподілу фізіологічно
активних речовин, які впливають на ПОЛ та показники гемостазу у тканинах
півкуль головного мозку праворуч та ліворуч можуть бути причиною різної
швидкості та ступеню виникнення патологічних процесів, що
супроводжуються порушеннями гемостазу в них (наприклад, ішемічний чи
геморрагічний інсульт).

Отримані результати щодо впливу комплексу вітамінів-антиоксидантів (А,
Е, С, Р) та антиагрегантів різного механізму дії (аспірину, індометацину
та тикліду) на ПОЛ, тромбоцитоактивні та прокоагулянтні властивості
тканин півкуль головного мозку, можуть бути враховані у практичній
медицині при призначенні цих препаратів з метою профілактики та
лікування порушень кровообігу в головному мозку.

Основні результати дослідження впроваджені до навчального процесу кафедр
патологічної та нормальної фізіології, фармакології, нервових хвороб та
психіатрії УМСА; кафедр патологічної та нормальної фізіології
Харківського, Запорізького, Одеського державних медичних університетів.

Особистий внесок здобувача. Автором дисертації особисто проведений
інформаційний пошук за допомогою бази даних “Меdline”, сформульована
мета та задачі наукової розробки, власноручно виконані всі
експериментальні дослідження. Методи дослідження, використані в роботі,
визначені автором. Проведений аналіз та узагальнення матеріалу,
формулювання основних положень та висновків роботи. Вивчення показників
стану ПОЛ та антиоксидантної системи (АОС) проведено за технічного
сприяння ЦНДЛ УМСА (завідувач – д.мед.н., проф. І.П. Кайдашев).
Написані всі розділи дисертації та автореферат.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були викладені на
3 Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль,
1999), 4 Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль,
2000), на науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю з дня
народження заслуженого діяча науки і техніки України професора Я.П.
Склярова “Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці”
(Львів, 2001), міжнародній науковій конференції студентів і молодих
вчених, присвяченій 85-річниці ДДМА “Актуальні проблеми клінічної і
теоретичної медицини” (Дніпропетровськ, 2001), ХVI З’їзді Українського
фізіологічного товариства (Вінниця, 2002), на IV Міжнародному конгресі
“Эниология XXI века” (Одеса, 2002), Всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми клінічної,
експериментальної та профілактичної медицини” (Донецьк, 2002), III
Міжнародній медичній конференції студентів та молодих вчених
“Медицина-здоров’я-XXI сторіччя” (Дніпропетровськ, 2002), I
Всеросійській науковій конференції “Клиническая гемостазиология и
гемореология в сердечно-сосудистой хирургии” (Москва, 2003),
науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій
175-річчю з дня народження І.М.Сєченова (Одеса, 2004).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 23 наукових роботи:
1 монографія (у співавторстві), 11 статей у фахових виданнях,
затверджених ВАК України (4 – одноособово), 11 тез у матеріалах
конференцій, симпозіумів та з’їздів.

Структура та обсяг дисертації. Зміст роботи викладений на 129 сторінках
комп’ютерного тексту, складається з переліку скорочень, вступу, огляду
літератури, опису матеріалів і методів досліджень, трьох розділів
власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів досліджень,
висновків, списку використаних джерел літератури з 178 робіт, серед яких
126 праць авторів України та країн СНД і 52 роботи зарубіжних авторів.
Дисертація містить 28 таблиць та ілюстрована 18 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи досліджень. Відповідно до мети та поставлених
завдань, нами були проведені експериментальні дослідження на 130 білих
щурах обох статей лінії Wistar масою 180-220 г віком 2-2,5 міс та 20
безпорідних котах (самцях) масою 2-4,5 кг.

Дослідження проводились відповідно до вимог комісії УМСА з етичних
питань та біоетики (протокол № 2 від 08.04.2002 р.).

Було проведено 6 серій експериментів, з них 4 – на щурах та 2 –
на котах. До першої серії увійшли дослідженя, виконані на щурах,
контрольна група – інтактні тварини, та дослідні, які упродовж 12 діб
отримували з кормом комплекс антиоксидантних вітамінів А, Е, С, Р.
Використовували препарати: ретинолу ацетат, розчин олійний 3,44 % (ЗАТ
“Київський вітамінний завод”, Україна), б-токоферолу ацетат розчин
олійний 10% (ЗАТ “Київський вітамінний завод”, Україна), кислота
аскорбінова 0,05 (ЗАТ “Київський вітамінний завод”, Україна),
“АСКОРУТИН” 0,1 (ЗАТ “Київський вітамінний завод”, Україна), “Кислота
ацетилсаліцилова” 0,5 (Дарниця, Україна), “Індометацин” 0,025 (Sopharma,
Bulgaria), тиклід 0,25 (Sanofi, France) 0,001. Добову дозу вітамінів
розраховували, згідно даних Дементьєвої І.А. (1998): для вітаміну А –
0,18 мг/100 г, Е – 0,15мг/100 г, С – 45 мг/100 г та Р – 20 мг/ 100 г
маси відповідно (дози адекватні середнім терапевтичним: добуток добової
потреби щурів у вітаміні, помножений на відношення добової терапевтичної
дози для людини до його добової потреби). Такий прийом використовується,
зокрема, при вивченні впливу вітамінів на гемостаз [Ральченко С.А.,
1992]. У цих дозах комбінація вітамінів, що досліджується, не впливає на
гемокоагуляцію здорових організмів, обмежуючи зсуви, що викликаються
гіпертромбінемією [Шафер В.М.,1989]. Добову дозу вітамінів (А та Е – за
допомогою мікропіпетки, а С і Р – у вигляді порошку) додавали до
кашкоподібного раціону віварію, ретельно перемішуючи.

Використовували аспірин, індометацин та тиклід. Спільна риса всіх цих
сполук – їхня найбільша вивченість та найбільш виражена (відносно інших
агрегантів) специфічність впливу [Дементьева И.А., 1998].

Для дослідів застосовували дозу антиагрегантів, одноразове введення якої
на 12-ту добу пригнічує агрегацію тромбоцитів приблизно на 50 % (LD 50
%), що залишає місце для прояву ефекту спільної дії вітамінів та
антиагрегантів [Дементьева И.А.,1998]. Для аспірину ця доза склала 15,0
мг/100 г. Ефект аспірину був близьким до даних про вплив одноразового
введення на агрегацію тромбоцитів у людини (дозування 280-320 мг/добу)
[Балуда В.П. и соавт., 1995]. Індометацин використовували в дозі 6,0
мг/100 г на добу (гальмує агрегацію тромбоцитів на 49-50 %) [Дементьева
И.А.,1998]. Тиклід вводили з розрахунку 1,0 мг/100 г одноразово (в
дозуванні 75 мг на добу у людини). У такому дозуванні він гальмує
агрегацію тромбоцитів на 50% [Баркаган З.С. и соавт., 2005, Грицай Н.Н.,
1993]. Антиагреганти (аспірин, індометацин, тиклід) у відповідних дозах,
вводили дослідним щурам у порошкоподібному вигляді, додаючи до
кашкоподібного раціону віварію. Контрольні щури отримували звичайний
корм без жодних домішок.

На 13-ту добу, під гексеналовим наркозом (100 мг/кг маси тіла), у тварин
обох груп забирали кров (шприцем із порожнини серця з розрахунку 9:1 у
3,8 % розчині цитрату натрію) а також тканини головного мозку. Із
отриманої крові готували плазму, багату на тромбоцити (шляхом
центрифугування при 1500 об/хв, упродовж 10 хв) та бідну на тромбоцити
плазму (3000 об/хв, упродовж 30 хв). Плазму використовували для оцінки
її прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей. Останні визначали
також і у тканинах головного мозку шляхом додавання їх гомогенатів у
розведенні 1:100 у 0,9 % розчині хлориду натрію до безтромбоцитарної
плазми цих самих тварин.

У другій серії 15 щурів розділили на 3 рівні підгрупи. Із них одна –
інтактні тварини, які протягом 12-ти діб отримували звичайний корм
віварію, друга – за 1 добу до евтаназії (на 12–ту добу) отримала
аспірин, третя – індометацин (на 12–ту добу). На 13–ту добу, під
гексеналовим наркозом у тварин всіх груп забирали для досліджень кров та
тканини головного мозку так само, як і у попередній серії.

У третій серії, 20 щурів розділили на 4 рівні підгрупи. З них одна,
упродовж 12–ти діб отримувала з кормом комплекс вітамінів (А, Е, С, Р),
друга група – комплекс вітамінів (А, Е, С, Р) та аспірин на 12–ту добу,
третя – комплекс вітамінів (А, Е, С, Р) та індометацин на 12–ту добу,
четверта – комплекс вітамінів (А, Е, С, Р) та тиклід на 12–ту добу. Кров
та тканини головного мозку тварин отримували на 13– ту добу за тією
самою методикою, що й у попередній серії експериментів.

Дослідження тромбоцитоактивних властивостей компонентів тканин головного
мозку тварин проводили згідно методики визначення антиагрегаційної
активності, описаної для стінки судин людини [Балуда В.П. и соавт.,
1995]. Для цього у тварин брали 9 мг тканин головного мозку, інкубували
10 хв у 1,5 мл тромбоцитарної донорської плазми при 22єС, після чого
реєстрували АДФ – індуковану агрегацію тромбоцитів.

У наступних серіях досліджень на щурах та котах моделювали порушення
мозкового кровообігу гострого характеру з правого та лівого боку.
Експериментальна модель ішемії головного мозку найбільіше відповідає
оклюзії сонної або середньої мозкової артерії, що найчастіше
зустрічаються у клініці нервових хвороб. Цю модель, використовуючи
методику, описану Біленко М.В. (1989) та модифіковану Литвиненко Н.В.
(1994), відтворювали шляхом перев’язування загальної сонної артерії
тварин праворуч або ліворуч на 15 хв в умовах гексеналового наркозу.
Після закінчення експериментів (на 13–ту добу) у всіх тварин забирали
кров та тканини головного мозку, у яких визначали показники гемостазу та
фібринолізу. У тканинах головного мозку визначали концентрацію вторинних
продуктів ПОЛ: ТБК (тіобарбітурова кислота) – активні продукти, до та
після 1,5 годинної інкубації та приріст малонового диальдегіду (МДА) за
цей час, а також активність антиоксидантних ферментів:
супероксиддисмутази (СОД) та каталази [Кайдашев І.П. та співавт., 1996].

У четвертій серії досліджень щурів було розділено на 4 рівні групи, по
10 тварин у кожній з яких: 1 – тварини, що отримували звичайний корм, 2
– комплекс вітамінів (А, Е, С, Р), упродовж 12 діб, 3 – звичайний корм
протягом 12 діб та тиклід на 13-ту добу, 4 – вітамінний комплекс А, Е,
С, Р, упродовж 12 діб, та тиклід на 13-ту добу. Доза препаратів була
така сама як і у попередніх дослідах. Після чого проводили гостре
неповне порушення мозкового кровообігу [Литвиненко Н.В., 1994].

На безпорідних котах було проведено дві серії досліджень
тромбоцитоактивних, антиоксидантних та гемостатичних властивостей
півкуль головного мозку: 1– інтактні тварини, 2 – тварини з гострим
неповним порушеням мозкового кровообігу [Литвиненко Н.В., 1994]. Жодних
препаратів коти не отримували.

Після закінчення експериментів у тварин забирали кров та тканини
головного мозку, у яких визначали показники ПОЛ, АОС,
судинно-тромбоцитарного і коагуляційного гемостазу та фібринолізу:
рівень ТБК-активних продуктів (рівень МДА за його реакцією з ТБК ),
активність СОД, каталази, кут, висоту, час та сумарний індекс агрегації
тромбоцитів (СІАТ), час згортання крові, час рекальцифікації,
тромбіновий час, протромбіновий час, активований частковий
тромбопластиновий час (АЧТЧ), концентрацію фібриногену, час фібринолізу,
природний лізис згортку, щільність згортку. Дослідження проводили за
методиками, викладеними в “Посібнику з експериментальних клінічних
досліджень в біології та медицині” за редакцією І.П. Кайдашева (1996).
З метою попередження систематичних похибок та отримання достовірних
результатів використовували сліпий, або замаскований, метод (blinding,
or masking) [Флетчер Р. и соавт., 1998].

Результати дослідження оброблені за допомогою методів математичної
стстистики на персональному комп’ютері IBM за спеціальними програмами
[Лапач С.Н. и соавт., 2001]. Вірогідними вважалися відмінності між
показниками при р[email protected] r 1/4 T † ? ? ? ? ? – ? ? a OeOU\ `„A - & F >v?w °„I‡?‹®??–‚?I?eF°[email protected]§T§@?p???ooooooooooocss*EE

a$

@

@

?

@

@

?

@

????ia°v?o?\·U·”?6?o?$»

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020