.

Пероксидне окиснення ліпідів і показники білкового обміну у курчат-бройлерів при різних системах утримання і респіраторних захворюваннях (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3229
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІМОНЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

УДК 619:616.2-002:636.5.05/.083.312.5:015.348

Пероксидне окиснення ліпідів і показники білкового обміну у
курчат-бройлерів при різних системах утримання і респіраторних
захворюваннях

03.00.04 – біохімія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті,
Міністерства аграрної політики України, м. Біла Церква

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, заслужений
працівник вищої школи України Кононський Олексій Іванович,
Білоцерківський державний аграрний університет, професор кафедри
органічної і біологічної хімії

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Войціцький
Володимир Михайлович, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, професор кафедри біохімії

доктор сільськогосподарських наук, професор Кирилів Ярослав Іванович,
Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. З.
Гжицького, завідувач кафедри технології дрібного тваринництва

Провідна установа – Інститут біології тварин УААН, лабораторія
фізіолого-біохімічних основ живлення птиці, Міністерства аграрної
політики України, м.Львів

Захист відбудеться “16” червня 2005 р. о 12 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.004.08 у Національному аграрному
університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15,
навчальний корпус № 3, ауд. № 65

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного
університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13,
навчальний корпус № 4, к. № 41

Автореферат розісланий “13” травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Калінін І. ВЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
РОБОТИ

Актуальність теми. Використання нових високопродуктивних кросів м’ясної
птиці, досконала годівля, утримання та ветеринарний догляд дозволяє
курчатам-бройлерам за 42 доби свого життя збільшити масу тіла в 50
разів, використовуючи 2 кг високоякісного корму на 1 кг приросту при
збереженості птиці на рівні 95 % (Кожемяка Н. В. и др., 2003). Для
досягнення високих показників продуктивності необхідно забезпечити птицю
оптимальними умовами утримання. У вирощуванні курчат-бройлерів широкого
розповсюдження набули дві системи утримання: на глибокій підстилці та у
кліткових батареях (Мымрин И. А., 1989; Фисинин В. И., 2000). Жодна із
них не є ідеальною. Тому потрібно вибрати як технологічно, так і
економічно оптимальну систему утримання птиці.

На даний час у господарствах з інтенсивним веденням птахівництва
загострюються взаємовідносини між умовно патогенною мікрофлорою і
організмом, в результаті чого різко збільшується кількість хвороб птиці,
які викликаються умовно патогенною мікрофлорою, зокрема респіраторних.
Такі захворювання приносять значну шкоду господарствам і призводять до
зниження збереженості, зменшення приростів маси тіла та якості одержаної
м’ясної продукції (ДурдыревШ.К. и др., 2003). Ці питання недостатньо
висвітлені у науковій літературі, тому потребують глибшого вивчення.
Вони мають теоретичне і прикладне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є частиною теми “Вплив фізико-хімічних факторів на біохімічні
показники органів і тканин сільськогосподарської птиці та її
продуктивність” (державний реєстраційний № 0103U004477).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у вивченні пероксидного
окиснення ліпідів та білкового обміну курчат-бройлерів у ранньому
постнатальному періоді онтогенезу, при вирощуванні птиці в клітках та на
підлозі, а також за умов респіраторної патології.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

дослідити і проаналізувати динаміку пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ)
та білкового обміну в організмі курчат-бройлерів в онтогенезі.

вивчити показники ПОЛ та білкового обміну при вирощуванні бройлерів на
глибокій підстилці та в кліткових батареях.

дослідити інтенсивність ПОЛ та білкового обміну при респіраторній
патології та після її лікування антибіотиками (енроксил, лінкоміцин,
кламоксил, доксин).

вивчити стан ПОЛ та білкового обміну при профілактиці респіраторних
захворювань вігозином.

визначити кореляційну залежність показників, що характеризують ПОЛ та
білковий обмін.

провести оцінку ефективності вирощування птиці за динамікою приростів
живої маси та збереженості.

Об’єктом дослідження було пероксидне окиснення ліпідів і білковий обмін
в організмі курчат-бройлерів;

Предметом дослідження були особливості динаміки вмісту проміжних та
кінцевих метаболітів ПОЛ, активність ферментів антиоксидантного захисту,
вмісту загального білка та його фракцій, активності окремих
амінотрансфераз, кількості сечової кислоти при вирощуванні птиці в
клітках та на глибокій підстилці а також при лікуванні і профілактиці
респіраторних захворювань;

Методи дослідження – біохімічні, зоотехнічні, клінічні, мікробіологічні,
біометричні.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено комплексне дослідження
показників ПОЛ та білкового обміну у курчат-бройлерів при різних
системах утримання (клітковій, підлоговій) у віковому аспекті. Одержані
нові дані щодо пероксидних процесів при неспецифічній респіраторній
патології курчат-бройлерів. Уточнено вплив застосування антибіотиків
(енроксилу, гентаміцину, лінкоміцину та доксину) на показники ПОЛ та
білкового обміну. Вперше досліджено зміни показників ПОЛ та білкового
обміну при застосуванні для профілактики респіраторних хвороб птиці
вігозину. Виявлено корелятивні зв’язки між досліджуваними біохімічними
показниками.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані поглиблюють наші
знання про патогенез неспецифічних респіраторних захворювань
курчат-бройлерів. Птахівничим господарствам, що спеціалізуються на
вирощуванні бройлерів, для лікування респіраторних захворювань
рекомендовано застосовувати доксин. Показано позитивний вплив
застосування вігозину на стан ПОЛ та білкового обміну. Результати
досліджень можуть бути використані у вищих навчальних закладах при
викладанні клінічної біохімії, патологічної фізіології, внутрішніх
хвороб птиці.

Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно опрацював наукову
літературу за темою дисертації, виконав увесь запланований обсяг
експериментальних досліджень, опрацював та статистично обробив
результати досліджень. Спільно з науковим керівником виконано вибір
об’єкту, напрямку досліджень, аналіз і обговорення отриманих
результатів.

Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень
доповідались і обговорювались на науковій конференції молодих вчених
зооінженерного факультету Білоцерківського державного аграрного
університету (Біла Церква, 2001, 2004); міжнародній науково-практичній
конференції “Біологічні основи підвищення продуктивності тварин” (Львів,
2002); конференції молодих вчених і спеціалістів “Досягнення і
перспективи розвитку агробіотехнології в Україні” (Київ, 2002); наукових
конференціях докторантів і аспірантів “Тиждень науково-дослідної роботи
молодих учених та студентської молоді” (Біла Церква, 2002-2004); VIII
Українському біохімічному з’їзді (Чернівці, 2002).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 5 наукових статей у
фахових журналах, одні тези доповіді.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
розділів: вступ, огляд літератури, матеріал та методи досліджень,
результати власних досліджень, обговорення результатів досліджень,
висновки, список використаної літератури. Робота викладена на 120
сторінках машинописного тексту, ілюстрована 19 таблицями та 39
рисунками. Список використаної літератури включає 264 джерел, у тому
числі – 85 зарубіжних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Експериментальні дослідження проводилися у відкритому акціонерному
товаристві “Птахокомбінат “Бершадський” Вінницької обл., у лабораторіях
кафедри органічної і біологічної хімії Білоцерківського ДАУ протягом
2000-2003 рр. В експериментах використовували курчат-бройлерів кросу
“Арбор-Айкрес”. Усього для лабораторних досліджень використано 600 гол.
птиці. Матеріалом досліджень служила сироватка крові.

У першому досліді визначали біохімічні показники сироватки крові курчат,
вирощуваних при двох системах утримання (підлоговій та клітковій). При
підлоговому утриманні курчата вирощувались у пташниках з обладнанням Big
Dutchman, при клітковому – триярусними клітковими батареями БКМ-3Б. Для
лабораторних досліджень відбиралось по 20 голів курчат віком 1, 15, 30
та 42 доби. Всього у першому досліді використано 160 гол. бройлерів.

У другому досліді вивчались зміни інтенсивності пероксидного окиснення
ліпідів та білкового обміну при респіраторній патології. Птиця
вирощувалась у пташнику, обладнаному клітковими батареями. Хворих курчат
відбирали за клінічними симптомами ураження органів дихальної системи у
віці 30 діб. Кров відбирали у 20 курчат контрольної (клінічно здорова
птиця) і дослідної (хвора птиця) груп.

У третьому досліді вивчали вплив лікування курчат-бройлерів
протимікробними препаратами на антиоксидантну систему і білковий обмін.
За принципом аналогів було сформовано 4 групи курчат-бройлерів.
Лікування проводилось з 31 по 35 добу включно. Бройлери першої групи
одержували енроксил в дозі 2 кг на 1 т. комбікорму, другої – кламоксил в
дозі 20 мг діючої речовини на 1 кг. живої маси з водою, третьої –
лінкоміцин в дозі 250 мл на 1000 л. питної води, четвертої – доксин в
дозі 0,5 кг на 1000 л. питної води. Для досліджень відбиралась кров у
курчат віком 35 діб в кількості по 40 гол. кожної групи (20 – від
клінічно здорових, 20 – від перехворілих). У віці 42 доби відбиралась
кров від 20 гол. кожної групи.

У четвертому досліді вивчали інтенсивність пероксидного окиснення
ліпідів та показниками білкового обміну під впливом вігозину. Препарат
задавали з метою неспецифічної профілактики респіраторних захворювань та
підвищення загальної резистентності курчат-бройлерів. Для постановки
досліду за принципом аналогів було сформовано дві групи птиці:
контрольну і дослідну. Курчатам дослідної групи випоювали препарат з 1
по 5 та з 31 по 35 добу включно в дозі 2 мл на 1 л. питної води. Проби
для лабораторних досліджень відбирались у віці 1, 5, 30 та 35 діб в
кількості по 20 гол. дослідної і контрольної груп.

Інтенсивність вільнорадикальних процесів оцінювали за вмістом дієнових
кон’югатів (Стальная И.Д., 1977), гідропероксидів ліпідів (Романова Л.А.
и др., 1977) та малонового діальдегіду (Стальная И.Д., 1977). Про
функціонування антиоксидантної системи судили за активністю
супероксиддисмутази (КФ 1.15.1.1) (Чевари С. и др., 1985), і каталази
(КФ 1.11.1.6) (Королюк М. А. и др., 1988) та вмістом церулоплазміну
(Ravin H.A., 1961). Інтенсивність білкового обміну визначали за вмістом
загального білка (Lowry O.H. et al., 1951) та окремих білкових фракцій
(Комаров Ф. И. и др., 1976), активністю аспартат- (КФ 2.6.1.1) та
аланін- (КФ 2.6.1.2) амінотрансфераз (Reitman S., Frankel S., 1957),
активністю лужної фосфатази (КФ 3.1.3.1) (King J, 1954), вмістом сечової
кислоти (Меньшиков В.В., 1987).

Експериментальні дані оброблені статистично. Розраховували середнє
арифметичне значення (M), похибку середнього (m), коефіцієнт кореляції
(r). Вірогідність різниці середніх значень встановлювали за критерієм
Ст’юдента (Плохинский, 1970).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

1. Показники пероксидного окиснення ліпідів та білкового обміну у
сироватці крові курчат-бройлерів в ранньому постнатальному онтогенезі
при вирощуванні їх при підлоговій та клітковій системах утримання

В останні роки значну увагу приділяють дослідженню вільнорадикальних
процесів на різних етапах розвитку організму. Продукти ПОЛ за рахунок їх
великої окисної здатності є високотоксичними. Вони здатні викликати
окиснення великої кількості органічних субстратів різної хімічної
природи (ліпідів, білків, нуклеїнових кислот тощо), що викликає
пошкодження функціонування ферментативних систем, зберігання та передачу
спадкової інформації, структури ліпідних мембран, цілісність клітини і
внутрішньоклітинних органел (Губский Ю. И., 1983).

Таблиця 1

Показники ПОЛ в сироватці крові курчат-бройлерів, вирощуваних при
різних системах утримання (M±m, n=20)

Показники Системи утримання Вік, діб

1

15

30

42

Дієнові кон’юга-ти, ммоль/л підлогова

кліткова

43±2 36±2

89±9 3

53±4 *** 2

32±1 3

110±9 3

34±2 *** 3

Гідропероксиди ліпідів, у.о./мл підлогова

кліткова

23±2 50±2

83±3 ***

30±2 *** 3

76±4 ***

58±2 ***

24±3 ***

Малоновий ді-альдегід ммоль/л підлогова

кліткова

5,1±0,2 3,2±0,2 ** 3

1,4±0,1 ***

2,6±0,4 ***

1,6±0,1 ***

1,2±0,1 ***

2,0±0,1 ***

СОД, у.о./мл підлогова

кліткова

95±6 49±5 *** 3

33±5 * 3

38±3 3

40±4 ***

18±1 ***

28±2 ***

Каталаза, ммоль/л підлогова

кліткова

120±11 100±3 ** 3

89±5

123±6 *** 3

60±5 ***

104±7 ***

137±9 *

Церулоплазмін, мг/л підлогова

кліткова

211±12 266±9 ***

152±10 *** 3

246±25 **

246±8 *

94±7 ***

278±34***

Примітка. Вірогідність різниці: з іншою системою утримання *Р0,9) між їх активністю
незалежно від системи утримування. Наростання активності ферментів може
свідчити про зростання інтенсивності білоксинтезуючих процесів.
Адекватно до активності амінотрансфераз, в сироватці крові відмічається
зростання вмісту загального білка, особливо у віці 30 діб.

Нашими дослідженнями встановлено онтогенетичні особливості в активності
лужної фосфатази, яка також бере активну участь у білоксинтетичних
процесах (Humphreys M. H. et al., 1980). Так, найвищий показник
активності цього ферменту у сироватці крові курчат-бройлерів припадає на
добовий вік, а в подальших дослідженнях спостерігалось зменшення його
активності до 30-денного віку і незначне зростання перед забоєм (табл.
1). Враховуючи участь лужної фосфатази в одержанні енергії за рахунок
утилізації глікогену (Ben N.L. et al., 1988), зниження активності
ферменту свідчить про зменшення інтенсивності вуглеводного обміну на
користь білкового. Це підтверджує висока негативна кореляція (-0,56 –
-0,97) між активністю лужної фосфатази і вмістом загального білка.

R

F

phy

th V X Z Ue??’??r?????

@

@

?

?

?

???

?

?

?

EHuy

?

???

?

?

?

?

???

j*j,j>jOeqOedkdA

?

?

?

?

???

?

?

?

?

???

?

?

?

?

???

?

?

?

?

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

???дного окиснення ліпідів і активізують білковий обмін.

2. Показники пероксидного окиснення ліпідів та білкового обміну у
сироватці крові курчат-бройлерів при лікуванні респіраторних
захворювань

Висока продуктивність птиці, для підтримки якої організм витрачає
більшість енергетичних і пластичних ресурсів, неодмінно проявляється у
зниженні активності інших біологічних процесів (Wang S.Y. et al., 1989).
Однією з перших страждають системи захисту організму. При зниженні
резистентності організму імунна система не в змозі стримувати ріст
умовно патогенної мікрофлори, яка розмножується й викликає захворювання
(Бродін С. В., Янович В. Г., 1996). Проведені дослідження показали, що у
ВАТ “Птахокомбінат “Бершадський” серед причин загибелі птиці
респіраторні захворювання займають друге місце після гастроентериту.
Близько 25% загибелі та вибраковування птиці спричинюються
захворюваннями з симптомами ураження органів дихальної системи.
Найчастіше реєструється риніт і ларинготрахеїт, рідше – бронхіт і
пневмонія. Часто захворювання дихальної системи ускладнюється
кон’юнктивітом. Відмічається різке зростання респіраторних захворювань
курчат-бройлерів у 30-денному віці. В ході мікробіологічних досліджень
слизу трахеї, бронхів та легень хворих курчат та імуноферментного
аналізу їх сироватки крові специфічних збудників респіраторних хвороб
птиці виділено не було. Це дає змогу стверджувати, що розвиток
респіраторної патології курчат-бройлерів викликають умовно патогенні
мікроорганізми.

Проведені дослідження виявили неоднозначний вплив респіраторної
патології на показники ПОЛ у сироватці крові курчат-бройлерів (табл. 3).

В організмі підтримується стабільне гомеостатичне співвідношення між МДА
та гідропероксидами (Снітинський В. В. та ін., 1998).

Таблиця 3

Показники ПОЛ в сироватці крові курчат-бройлерів, хворих на респіраторні
захворювання (M±m, n=20)

Показники Групи птиці Вік, діб

30, до лікування

35, після введен-ня енроксилу

35, після введен-ня доксину

Дієнові кон’югати, ммоль/л контроль

96±6

102,1±4,7

59,0±3,1

хворі

147±12 ***

107,8±5,5 2

73,2±5,9 *3

Гідропероксиди ліпідів, у.о./мл контроль

66±4

70,1±3,3

64,7±3,0

хворі

109±12 ***

94,4±9,9 *

80,7±5,7 *1

Малоновий діальдегід, ммоль/л контроль

1,63±0,07

2,50±0,17

1,39±0,05

хворі

3,63±0,23 ***

3,58±0,24 **

2,82±0,29 1

СОД, у.о./мл контроль

17,8±0,8

15,8±1,3

19,6±1,3

хворі

8,8±0,8 ***

12,6±1,1 1

10,8±0,7 ***

Каталаза, ммоль/л контроль

86±5

108,1±5,7

96,7±4,8

хворі

181±13 ***

164,0±17,3 **

138,3±7,9 ***1

Церулоплаз-мін, мг/л контроль

132±5

166±8

195±7

хворі

235±21 ***

311±21 ***1

267±10 ***

Примітка. Вірогідність різниці: з контролем *РВИСНОВКИ У роботі досліджено вікові зміни показників пероксидного окиснення ліпідів і білкового обміну в сироватці крові курчат-бройлерів при клітковій та підлоговій системах утримання і респіраторній патології; між досліджуваними показниками визначено кореляційні зв’язки. Стан антиоксидантного захисту курчат-бройлерів із віком змінюється. До 30-денного віку активність СОД знижується в середньому на 82 % (p0,5) з вмістом проміжних продуктів ПОЛ та від’ємно (r0,5) з вмістом МДА і
від’ємно (r

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020