.

Патоморфоз хронічного гастриту у військовослужбовців – ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис… канд. мед. наук / О.С. Сам

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
117 2234
Скачать документ

Міністерство охорони здоров’я України
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

САМУСЄВА Олена Станіславівна
УДК 616.33 – 002.2 – 091

ПАТОМОРФОЗ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

14.03.02 – Патологічна анатомія

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 1999

Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті екологічної патології людини (м. Київ)
Науковий керівник – доктор медичних наук
Терещенко Валентина Павлівна,
директор Інституту екологічної патології людини

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Задорожна Тамара Данилівна,
керівник лабораторії морфології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

доктор медичних наук, професор
Ступіна Олександра Семенівна,
науковий консультант лабораторії морфології і цитології Інституту геронтології АМН України

Провідна установа: Харківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра патологічної анатомії (м. Харків)

Захист дисертації відбудеться “ 20 ” травня 1999 р. о 13-30 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ України (м. Київ, пр. Перемоги, 34).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України (м. Київ, пр. Перемоги, 34).

Автореферат розісланий “ 17 ” квітня 1999 р.

Вчений секретар
Спеціалізованої ради,
доктор медичних наук, професор В.Г.Черкасов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Одним з медико-біологічних наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року є патоморфоз соматичних захворювань у постраждалих, який по¬лягає в трансформації структури загальної захворюваності та зміні “класичного” перебігу окремих недуг (Романенко А.Е. и соавт., 1992; Спиженко Ю.П. и соавт., 1993; Белоокая Т.В. и со¬авт., 1996; та ін.). Наведені в літературі результати епідеміоло¬гічних спостережень засвідчують наявність після чорнобильської катастрофи чіткої тенденції до росту гастроентерологічної патоло¬гії, зокрема хронічного гастрита (ХГ). Загальновизнаним на сь¬огодні фактом є і нетипова клінічна картина цього захворювання у ліквідаторів наслідків аварії (ЛНА) та мешканців радіаційно-забруд¬нених територій (Барьяхтар В.Г. и соавт., 1995; Якименко Д.М. и соавт., 1995; Белоокая Т.В. и соавт., 1996; та ін.). Однак свід¬чення щодо структурного підгрунтя патоморфозу ХГ є фрагментарними і неоднозначними (Любченко П.Н. и соавт., 1990; Гончарик И.И., 1991, 1992; Дегтярева Л.В. и соавт., 1992, 1993; та ін.).
Як відомо, клінічна картина захворювання залежить від спів¬відношення глибини пошкодження тканин та ступеню його компенсації. У осіб, котрі підпали впливу “чорнобильського фактора”, виникнення і розвиток недуг відбувається за умов порушеної реактивності організму, що видозмінює у них характер типових компенсатор¬но-пристосувальних реакцій. При цьому, відповідно, трансформуються і клінічні прояви патологічних процесів, виникають об’єктивні труд¬нощі їх діагностики і лікування. Вивчення клініко-морфологічних особливостей ХГ у вказаного контингенту пацієнтів сприятиме гли¬бокому розумінню механізмів індукованого патоморфозу захворювання для наукової аргументації оптимальної лікувально-діагностичної тактики.
Актуальність вивчення причин, механізмів і проявів патомор¬фозу ХГ підкреслюється пріоритетністю уражень шлунково-кишкового тракту як бар’єра на шляху надходження в орга¬нізм людини радіонуклідів та інших ксенобіотиків, а також надзви¬чайно широкою розповсюдженістю захворювання в популяції.
Тісний анатомічний і фізіологічний взаємозв’язок шлунка і дванадцятипалої кишки (ДПК) визначає сполученість патологічних процесів у вказаних органах, а, відповідно, більшу різноманітність клінічної симптоматики при їх патології. З цієї точки зору у хворих на хронічний гастрит доцільно проводити морфологічне дослідження також і біоптатів слизової оболонки (СО) ДПК.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом наукової програми ІЕПЛ “Структурне підгрунтя патоморфозу захворювань у осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року” (№ державної реєстрації 01974007676).
Мета роботи – визначити особливості патоморфологічних змін слизових оболонок шлунка і дванадцятипалої кишки і їх сполученість з клінічними даними при хронічному гастриті у військовослужбовців – ліквідаторів наслід¬ків чорнобильської катастрофи для наукової аргументації принципів лікувальної тактики з урахуванням патоморфоза вказаного захворювання.
Основні завдання дослідження:
1. Зіставити результати основних клініко-лабораторних ме¬тодів дослідження у хворих на хронічний гастрит з урахуванням ра¬діаційного фактора в анамнезі.
2. Здійснити комплексний структурний аналіз змін слизових оболонок шлунка і дванадцятипалої кишки у військовослужбовців – ліквідаторів наслідків аварії, які страждають на хронічний гаст¬рит.
3. Дослідити патоморфологічні зміни слизових оболонок шлунка і дванадцятипалої кишки у осіб контрольної нозологічної групи і зіставити їх з патоморфологічними еквівалентами хронічного гастрита у пацієнтів, котрі підпали радіаційному впливу.
4. Визначити структурні прояви патоморфозу хронічного гаст¬риту у військовослужбовців – ліквідаторів наслідків аварії і обг¬рунтувати окремі напрямки оптимізації лікувально-профілактичної тактики у вказаного контингента пацієнтів.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в результаті зіставлення даних основних клініко-лабораторних методів дослідження і комплексного морфоло¬гічного аналізу гастро- і дуоденобіоптатів, взятих у ліквідаторів з верифікованою дозою опромінення і пацієнтів без радіаційного чинника в анамнезі, отримані відомості щодо структурних проявів патоморфозу хронічного гастрита у ЛНА: 1) переважання пангастриту; 2) інвазія Helicobacter pylori (НР) у власну пластинку СО шлунка; 3) більша вираженість дисрегенераторних змін шлунко¬вого епітелію; 4) трансформація кінетики запального процесу; 5) виразніша патологія мікроциркуляції; 6) гіперплазія парієтальних клітин з вакуолізацією їх цитоп¬лазми; 7) інтенсифікація інволютивних проце¬сів у СО шлунка. Запропоновані гіпотетичні схеми пато- і морфоге¬незу порушень в СО шлунка і ДПК при хронічному гастриті у осіб, які підпали дії радіації.
Результати наукового пошуку значущі для трактування механіз¬мів індукованого патоморфозу запальних процесів, що локалізуються в слизових оболонках інших органів, ембріо- і філогенетично спо¬ріднених об’єктам даного дослідження.
Практичне значення одержаних результатів. У відповідності з потребами практичної охорони здоров’я на підставі верифікованих клініко-патоморфологічних особливостей ХГ у ЛНА сформульовані рекомендації стосовно оптимізації лікувально-діагностичної допомоги вказаному контингенту хворих. Аргументована необхідність проведення диспансерних оглядів цієї категорії пацієнтів, які передбачають фіброезофагогастродуоденоско¬пію (ФЕГДС) з біопсією і оцінкою шлункової секреції.
Обгрунтована доцільність включення до схеми антигелікобактерної терапії антибіотиків, котрі добре проникають до власної пластинки СО. Виходячи з результатів даного дослідження, патогенетичне лікування ліквіда¬торів, хворих на ХГ, повинно бути спрямованим на активізацію шлункової цитопротекції.
Практичну значущість має встановлений факт інтенсифікації інволютивних процесів у ліквідаторів, який повинен враховуватись в діагностичному алгоритмі щодо означеного контингента осіб.
Оцінена інформативність і аргументована доцільність викорис¬тання ряду гістохімічних методик при дослідженні гастро- і дуодено¬біоптатів, отриманих від ЛНА, зокрема, сріблення за Вартіном-Старрі для оцінки інфікованості СО бактеріями HP, а також пофарбування альціановим синім при pH 2,5 та 1,0 для диференціювання типу кишкової метаплазії.
Особистий внесок здобувача. Дисертант особисто виконала всі морфологічні дослідження, систематизувала показники, отримані при клініко-лабораторному обстеженні хворих, здійснила аналіз та статистичну обробку одержаних результатів, сформулювала основні висновки та рекомендації. Електронномікроскопічні дослідження автор виконала на базі НДЛ електронної мікроскопії і фізико-технічних методів дослідження Інституту екологічної патології людини (керівник – к.б.н. Т.П.Сегеда). Автор щиро вдячна співробітникам вищеназваної лабораторії за увагу до її досліджень та допомогу.
Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідалися і обговорювалися на 1 з’їзді Міжнародного союзу асоціацій патологоанатомів (м. Москва, 1995 р.), науково-практичній конференції Військово-медичного управління СБ України ”Медико-биологические последствия Чернобыльской катастрофы 10 лет спустя. Актуальные вопросы военной медицины спецслужб Украины” (м. Київ, 1996 р.), засіданнях експертної комісії “Патологічна анатомія” (м. Київ, 1996 р. і 1997 р.), науково-практичній конференції “Актуальні питання інфектології, епідеміології і мікробіології” (м. Київ, 1998 р.), 6 конгресі патологів України “Судинні і онкологічні захворювання: морфогенез і екологічний патоморфоз” (м. Вінниця, 1998 р.), Республіканській школі молодих спеціалістів-патоморфологів (м. Одеса, 1998 р.), наукових семінарах і конференціях Інституту екологічної патології людини (м. Київ, 1995-1998 рр.), а також заявлені в матеріалах науково-практичної конференції “Чернобыльская катастрофа: прогноз, профилактика, лечение и медико-социальная реабилитация пострадавших” (м. Мінськ, 1994), науково-практичній конференції МОЗ України (м. Київ, 1995 р.), наукової конференції Міжнародного Інституту Екології і Раку (Туреччина, 1995 р.), XII Міжнародному конгресі Інтернаціональної Академії Патології (м. Ніцца, 1998 р.).
Впровадження в практику. Результати роботи використовуються в повсякденній діяльності Інституту екологічної патології людини, де зосереджені морфологічні дослідження клінічного матеріалу ЛНА, які перебувають на обстеженні і лікуванні в клініках Наукового центру радіаційної медицини АМН України і Головного клінічного шпиталю МО України, а також запроваджені у клінічну практику патологоанатомічних відділень і лабораторій шляхом висвітлення в програмі Республіканської школи молодих спеціалістів – патоморфологів (м. Одеса, 1998 р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт, в тому числі 4 наукові статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України.
Обсяг і структура роботи. Основний текст дисертації викладений на 119 сторінках і складається зі вступу, огляду літератури, розділу “Матеріал і методи”, 3 розділів власних досліджень, обговорення отриманих даних, висновків, списку літератури (423 джерела; зокрема 272 українською та російською мовами). Робота містить 3 таблиці і 71 ілюстрацію (графіки, мікрофотографії).

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріалом для морфологічного дослідження слугували гастро- і дуоденобіоптати, отримані при ФЕГДС від 77 війсь¬ковослужбовців-ЛНА з верифікованою дозою опромінення, хворих на ХГ, а також 34 пацієнтів нозологічної контрольної групи (КГ). Значення доз зовнішнього опромінення знаходяться в межах 1,2 – 54,6 сГр. Контрольну групу склали військовослужбовці, недужі на ХГ, які не приймали участі в ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи і не проживали на радіаційно забруднених територіях. Згідно катамнеза, пацієнти обох груп захворіли на ХГ після 1986 р. Групи однорідні за статтю (чоловіки) та професійно-побутовим параметрам. Середній вік ЛНА – 45,600,86 років, осіб КГ – 39,201,12 років.
Також був проведений статистичний аналіз формалізованих те¬матичних карт “Радіогастроентерологія” (Кафедра військової тера¬пії при УДМУ), що відображають радіаційний анамнез та результати клінічного обстеження пацієнтів обох груп (ЛНА – 98 осіб, КГ – 34 особи). Вказаний фрагмент дослідження виконано спільно з лікарем гастроентерологічного відділення Головного військового клінічного шпиталю МО України майором медичної служби кандидатом медичних наук Скляром С.І. Клінічне спостереження включало загальний огляд та опитування пацієнтів, загальний та біохімічний аналізи крові, визначення показників загального імунітету, ультразвукове дослід¬ження гепатобіліарної системи, підшлункової залози і нирок, ФЕГДС з макроскопічною оцінкою стану СО шлунка, ДПК та біопсією. Постановка ендоскопічного діагноза проводилась згідно “Наставле¬нию по эндоскопии в лечебных учреждениях СА и ВМФ”.
Автор висловлює щиру вдячність за консультативну допомогу при виконанні досліджень доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедрою госпітальної терапії № 1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Амосовій Катерині Миколаївні.
Біоптати отримували з фундального і антрального відділів шлунка, а також з проксимального відділу ДПК. Загальна кількість досліджених гастро- і дуоденобіоптатів – 294 (табл.1).
Біопсійний матеріал фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну і проводили гістологічну обробку. Зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином, а також за допомогою ряду гістохімічних методів (PAS-реакція, методики Моурі, Унна-Паппенгейма, MSB, фар¬бування альціановим синім при рН 1,0 і 2,5, сріблення за Вартіном-Старрі). Частина біоптатів досліджена за допомогою електрон¬ної мікроскопії і гістоавторадіографії.

Таблиця 1.
Органо-топографічне розподілення біопсійного матеріалу в групах обстежених хворих (n=294)
КЛІНІЧНА ГРУПА ВІДДІЛИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
ШЛУНОК ДВАНАДЦЯТИ-ПАЛА КИШКА
Фундальний відділ Антральний відділ
ЛНА 68 73 64
КГ 31 28 30
Всього 99 101 94

Для електронно-мікроскопічного аналіза біоптати фіксували в 1,6 % розчині глутаральдегіда на 0,1 М фосфатному буфері з рН 7,4, промивали в цьому ж буфері, дофіксовували в 2 % розчині чо¬тириокису осмію, зневоджували і заливали в суміш епон-аралдіт. На ультрамікротомі LKB-8800 111 виготовляли спочатку напівтонкі зрізи, які після фарбування метиленовим синім вивчали за допомогою світлооптичної мікроскопії. Після прицільної заточки блока отриму¬вали ультратонкі зрізи, контрастовані потім уранілацетатом і цит¬ратом свинцю. Препарати вивчали в електронному мікроскопі ЕМ-400Т за прискорюючої напруги 60 кВ. Матеріал документували у вигляді негативів і фотовідбитків.
Гістоавторадіографію здійснювали шляхом покриття зрізів рід¬кою фотоемульсією типу М компанії “Кодак”. Депарафіновані в кси¬лолі препарати на 1 с занурювали в рідку емульсію, розігріту до 40-45 С і розбавлену дистильованою водою у спів¬відношенні 1:1. Через 4-8 тижнів їх проявляли в амідоловому про¬явнику і закріпляли в 30 % розчині тіосульфата натрія, після чого фарбували гематоксиліном-еозином і заключали в бальзам. В якості контрольних об’єктів використосувались покриті емульсією предмет¬ні скельця без гістологічних зрізів.
Постановка патоморфологічного діагноза ХГ будувалась на принципах “Сіднейської системи”. Верифікація патологічних змін СО ДПК базувалась на критеріях загальноприйнятої класифікації, згід¬но якої виділяли хронічний дуоденіт без атрофії СО (поверхневий та дифузний) і атрофічний (з переважною атрофією крипт або ворси¬нок). Додатково в СО шлунка і ДПК напівкількісно оцінювались дистрофічні і дисрегенераторні зміни епітелія, склад запального клітинного інфільтрата, вираженість лімфоцитарної інфільтрації епітелія, гіперплазія лімфоїдних фолікулів, структурні ознаки па¬тології мікроциркуляції.
Результати морфологічного дослідження документовані в форма¬лізованих картах обліку даних і оброблені стандартними методами варіаційної статистики (Мінцер О.П. та співавт., 1991).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Статистичний аналіз даних клінічного обстеження хворих ос¬новної та контрольної груп показав, що у ліквідаторів має місце клінічний патоморфоз ХГ, який полягає в наступному:
1) Захворюванню властиві синдромологічні особливості – наг¬лядно більш висока експресія больового синдрому (83 % проти 76 % в КГ, p0,05).
5) Мають місце особливості лабораторних показників крові – статистично достовірне (p0,05), причому переважно неповна; простежена тенденція до збільшення частоти атрофічного антрального гастрита: 93 % у по¬рівнянні з 72 % в контролі, p0,05) з лімфоплазмоцитарною трансформацією і накопиченням плазматичних клітин (в тілі шлунка – 77 % у порів¬нянні з 48 % в контролі, p0,05), підвищеною інфільтрацією СО тільцями Русселя, часто – при незначній колонізації НР або за відсутності бакте¬рій. Крім того, мала місце значніша домішка еозинофільних грану¬лоцитів в складі запального клітинного інфільтрата в СО шлунка і ДПК. Таке поєднання ознак характерне для імунного запалення, при¬чому, імовірно, з вираженим аутоімунним компонентом. Аутоімуніза-ція, яка виникає вторинно на тлі порушень в системі імунітету, обумовлює недосконалість фагоцитозу та репарації, а, відповідно, тривалий, резистентний до традиційної терапії, перебіг ХГ (за клінічними даними), більш швидке розповсюдження запального процесу в проксимальному напрям¬ку. При цьому у ЛНА відмічалась і виразніша, ніж у хворих КГ, інфільтрація СО шлунка нейтрофільними гранулоцитами, яка відображає більший ступінь активності гастрита.
5) Вища експресія структурних еквівалентів патології мікро¬циркуляції в СО шлунка і ДПК, представлених звуженням і запустін¬ням просвітів артеріол, вираженою гіперемією венозної ланки (в СО фундального відділа – 79 % спостережень проти 48 % в контролі, p0,05), а також ознаками порушення реологічних властивостей крові – стазом, сладжем, адгезією еритроцитів до клітин ендотелію. Виявлення вка¬заної внутрішньосудинної патології в СО фундального відділа шлун¬ка у ЛНА з високим ступенем достовірності перевищувало аналогіч¬ний контрольний показник (46 % проти 16 %, p0,05).
6) Інтенсифікація процесів старіння в СО шлунка ЛНА, про що свідчать виявлені нами характерні інволютивні зміни її капілярів і епітеліальної вистилки. До останніх відносяться збільшення чис¬ла клітин поверхнево-ямкового епітелію з ознаками старіння, їх локалізація в глибині ямок і на бокових поверхнях валиків, пору¬шення контактів епітеліоцитів з базальною мембраною (що передує відторгненню), часте виявлення мієліноподібних структур в голов¬них і парієтальних гландулоцитах. Як показники прискореного ста¬ріння демонстративні багатошаровість базальної мембрани кровонос¬них капілярів – результат зміни декількох генерацій ендотеліоци¬тів, а також поява в цитоплазмі ендотеліальних клітин ліпідних включень. “Постаріння” поверхнево-ямкового епітелію послаблює протективну функцію слизово-бікарбонатного бар’єра, що підвищує вразливість СО шлунка у відношенні факторів агресії.
7) Гіперплазія парієтальних клітин з вакуолізацією їх цитоп¬лазми – характерний патологічний процес, який мав місце лише у пацієнтів-ліквідаторів. Вакуолізація цитоплазми – можливий ре¬зультат окисної деструкції мембран органел – слугує патоморфологічним субстратом зниженої кислотопро¬дукції, яка часто спостерігається у ЛНА при ХГ.
8) Більша вираженість типових структурних еквівалентів хроніч¬ного дуоденіта, супутнього ХГ. В даному ракурсі найбільш показні особливості запальної реакції (тенденція до збільшення кількості спостережень активного дуоденіта: 79 % біоптатів проти 57 % в контролі, p0,05.
Перераховані структурні прояви індукованого патоморфоза ХГ у ЛНА систематизовані в табл.2.
З метою виявлення інкорпорованих джерел радіоактивного вип¬ромінювання для верифікації або спростування радіаційного стимула (індуктора) у відношенні патологічних процесів, які розгляда¬ються, нами був застосований метод гістоавторадіографії. Однак низька частота спостережень автографів в досліджуваному матеріалі не дозволила отримати статистично виважені дані щодо переважної локалізації випромінювачів.
Таким чином, простеженим нами клініко-морфологічним особливос¬тям ХГ у ЛНА як проявам патоморфозу захворювання не притаманна специфічність щодо екогенного індуктора. Своєрідність альтеративних і компенсаторно-пристосувальних процесів в СО шлун¬ка у цих пацієнтів свідчить про порушену здатність організма підтримувати структурно-функціональний гомеостаз. Полівалентність “чорнобильського фактора” і відносна давність його впливу визна-чають неспецифічний характер індукованих і стимульованих ним патоло¬гічних процесів як компонентів клітинного і системного стресу.

Таблиця 2.
Структурні прояви патоморфозу хронічного гастрита у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
ІНТЕГРАЛЬНІ ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ
Особливості інфекції Helicobacter pylori 1. Інвазія бактерій у власну плас¬тинку слизової оболонки шлунка
Топографічні особливості захворювання 1. Переважання пангастрита
Трансформація кінетики запального процесу 1. Більша вираженість
-гіперплазії MALT
-інфільтрації слизової оболонки тільцями Русселя і еозинофільними гранулоцитами
2. Більша активність гастрита
Особливості дисрегенера¬торних змін шлункового епітелію 1. Більша вираженість гіперплазії поверхневого і ямкового епітелія
2. Більш часте виявлення
-атрофічного антрального гастрита
-кишкової метаплазії, переважно неповної
Своєрідність патології мікроциркуляції в слизо-вій оболонці шлунка 1. Більш часте виявлення і більша вираженість
-гемостазу, сладжу, адгезії еритроцитів до клітин ендотелію
-дистрофічних змін ендотелію
-венозної гіперемії
-звуження і запустіння просвітів артеріол
Інтенсифікація інволютивних процесів в слизовій оболонці шлунка 1. Збільшення кількості епітеліо¬цитів з ознаками постаріння
2. Багатошаровість базальної мемб¬рани кровоносних капілярів
3. Ліпідні включення в цитоплазмі ендотеліоцитів
Альтеративні і компенса-торно-пристосувальні зміни, характерні для ЛНА 1. Гіперплазія парієтальних клітин з вакуолізацією їх цитоплазми
Більша вираженість струк¬турних еквівалентів супутнього хронічного дуо¬деніту 1. Більш часте виявлення активного дуоденіту
2. Частіше виявлення і більша ви¬раженість порушень мікроцирку¬ляції у слизовій оболонці два¬надцятипалої кишки

ВИСНОВКИ
1. У ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи має місце клінічний патоморфоз хронічного гастриту, що, порівняно з нозологічним контролем, проявляється більшою частотою і вираженістю: атрофічних форм захворювання, ерозивних уражень слизової оболонки шлунка, атрофічних і ерозивних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки, гіпо- і анацидних станів, больового та астено-невротичного синдромів, кишкової диспепсії, сполученої патології органів травної системи.
2. За результатами комплексного морфологічного дослідження біоптатів у всіх обстежених ліквідаторів діагностовано хронічний гастрит, асоційований з Helicobacter pylori, з глибокою інвазією мікроорганізмів у слизову оболонку шлунка.
3. У пацієнтів-ліквідаторів, в порівнянні з контрольною нозологічною групою, відмічено статистично достовірне збільшення числа випадків пангастрита, що відображає розповсюдження запалення та інфікування по слизовій оболонці шлунка в проксимальному напрямку.
4. Більша вираженість, порівняно з нозологічним контролем, дисрегенераторних змін епітелію слизової оболонки шлунка, зокрема кишкової метаплазії (в основному – неповної), пов’язана з важчим перебігом недуги у ліквідаторів, що засвідчено результатами клінічних досліджень.
5. Характерним структурним проявом альтерації та патології регенерації шлункового епітелію у осіб, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, є гіперплазія парієтальних гландулоцитів, яка поєднується з вакуолізацією їх цитоплазми, що, імовірно, впливає на порушення кислотопродукуючої функції шлунка.
6. Хронічне запалення слизових оболонок шлунка і дванадцятипалої кишки у ліквідаторів наслідків аварії, у порівнянні з пацієнтами контрольної групи, відрізняється більшою вираженістю і характеризується глибокими порушеннями мікроциркуляції.
7. В слизовій оболонці шлунка пацієнтів – ліквідаторів присутні структурні прояви інтенсифікації інволютивних процесів, порівняно з адекватним за віком нозологічним контролем: збільшення кількості епітеліоцитів з ознаками постаріння, багатошаровість базальної мембрани кровоносних капілярів, ліпідні включення в цитоплазмі ендотеліоцитів.
8. Патоморфоз хронічного гастриту у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС полягає в трансформації типових для захворювання альтеративних та компенсаторно-пристосувальних процесів і не супроводжується специфічними структурними змінами.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. При обстеженні, лікуванні та диспансеризації хворих на хронічний гастрит з радіаційним чинником в анамнезі необхідно враховувати наявність у них патоморфозу вказаного захворювання, що передбачає перегляд традиційних діагностичних заходів і терапевтичних схем для оптимізації лікувально-профілактичної тактики.
2. Для динамічного спостереження за хворими і визначення ефективності лікування хронічного гелікобактерного гастрита доцільне більш широке використання морфологічних методів виявлення Helicobacter pylori в біопсійному матеріалі, які дозволяють кількісно і топографічно оцінити інфікованість слизової оболонки шлунка вказаними мікроорганізмами. Зокрема, рекомендовано застосування метода сріблення за Вартіном-Старрі як досить чутливого і надійного.
3. Прогностичне значення неповної кишкової метаплазії в ракурсі канцерогенезу потребує її обов’язкової ідентифікації. Підвищене виявлення кишкової метаплазії у ліквідаторів наслідків аварії визначає необхідність використання при вивченні гастробіоптатів гістохімічних методик. Для диференціювання типу кишкової метаплазії інформативне пофарбування мікропрепаратів альціановим синім при рН 2,5 і 1,0.
4. Медикаментозне лікування хворих на хронічний гастрит повинно бути спрямованим на знищення в слизовій оболонці шлунка Helicobacter pylori. Враховуючи імовірність локалізації бактерій у власній пластинці слизової оболонки шлунка, до схем антигелікобактерної терапії для ліквідаторів наслідків аварії доцільно включати препарати, що добре резорбуються.
5. Розповсюдженість ерозивних уражень слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки при хронічному гастриті у пацієнтів з радіаційним чинником в анамнезі обумовлює необхідність включення до схеми лікування засобів, які покращують цитопротекцію за рахунок активації всіх її ланок.
6. Беручи до уваги імовірність раннього розвитку атрофічного пангастрита, виразкової хвороби, синдрома Шмідена, а також суттєвий ризик виникнення злоякісної лімфоми і раку шлунка у ліквіда¬торів, хворих на хронічний гастрит, цьому контингенту пацієнтів необхідне щорічне проведення диспансерних оглядів, які включають фіброезофагогастродуоденоскопію з прицільною біопсією і дослід¬женням кислотопродукуючої функції шлунка.
7. Інтенсифікація інволютивних процесів, виявлена нами у відношенні слизової оболонки шлунка, яка реалізується на сис¬темному рівні невідповідністю фактичного та біологічного віку лік¬відаторів, повинна враховуватись у діагностичних алгоритмах щодо вказаного контингента пацієнтів.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Самусева Е.С. Феномен вакуолизации париетальных клеток при хроническом гастрите у военнослужащих – ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС // Вестник морфологии.- 1998.- № 2.- С.202-204.
2. Самусева Е.С. Морфологическая диагностика инфекции Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка при хроническом гастрите // Врачебное дело.- 1998.- № 2.- С.45-48.
3. Самусева Е.С., Терещенко В.П., Мороз Г.З. Интенсификация инволютивных процессов в клеточных популяциях структурных компонентов слизистой оболочки желудка лиц, подвергшихся радиационному воздействию // Вестник морфологии.- 1998.- № 2.- С.179-180.
4. Самусєва О.С., Терещенко В.П. Морфогенез патологічних процесів у слизовій оболонці шлунка при хронічному гастриті у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС // Лікарська справа.- 1998.- № 6.- С. 7-10.
5. Дегтярева Л.В., Самусева Е.С., Мороз Г.З., Скляр С.И. Язвенная болезнь у ликвидаторов аварии на ЧАЭС: клинико-морфологические параллели // 1 съезд Международного союза ассоциаций патологоанатомов.- Москва.- 1995.- С.44-45.
6. Дегтярьова Л.В., Самусєва О.С., Сегеда Т.П. Патоморфоз деяких захворювань шлунка і дванадцятипалої кишки, індукований чорнобильською катастрофою: патогістологічні спостереження // Acta Medica Leopoliensia.-1997.-V.3, № 1-2.-С.49-53.
7. Михайличенко Б.В., Нечваленко Е.И., Портянко Н.М., Терещенко В.П., Концевич И.А., Самусева Е.С. Изменение показателей скоропостижной смертности и их связь с последствиями аварии на ЧАЭС // Научно-практическая конференция Минздрава Украины.-Киев.- 1992.- С.150.
8. Самусева Е.С., Рачиба С.Я. Дисрегенераторные изменения эпителия слизистой оболочки желудка и эпидермиса у военнослужащих – ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС // Материалы 1 конгресса морфологов Беларуси.-Том.2.-Минск.-1996.-С.73-74.
9. Самусева Е.С., Скляр С.И. К вопросу о морфофункциональных особенностях хронических гастритов и гастродуоденитов у военнослужащих – ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС // Экологическая антропология.-Минск: Издательство Белорусского комитета “Дзеці Чарнобыля”.- 1996.- С. 204-209.
10. Самусєва О.С. Деякі особливості патогенезу хронічного гастрита у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС в аспекті патоморфозу захворювання // Проблеми сучасної екології.- Львів.- 1997.- С.124-126.
11. Самусєва О.С. Про підвищений ризик онкогенеза в слизовій оболонці шлунка при хронічному гастриті у ліквидаторів наслідків аварії на ЧАЕС // Судинні і онкологічні захворювання: морфогенез та екологічний патоморфоз: Матеріали 6 Конгресу патологів України.-Вінниця.-1998.-С.35-38.
12. Терещенко В.П., Дегтярева Л.В., Галахин К.А., Богомолец О.В., Самусева Е.С., Портянко Н.М., Манита Т.В. Некоторые тенденции патоморфоза заболеваний у человека после аварии на Чернобыльской АЭС // Международная конференция по проблемам медицины катастроф.- Том 2.- Киев.- 1992.- С.32-33.
13. Терещенко В.П., Дегтярьова Л.В., Самусєва О.С., Козлова Т.Г., Сегеда Т.П., Зеленська Т.С. Методичне забезпечення дослідження гастро- та дуоденобіоптатів у осіб, що постраждали в результаті аварії на ЧАЕС // Судинні і онкологічні захворювання: морфогенез та екологічний патоморфоз: Матеріали 6 Конгресу патологів України.-Вінниця.-1998.-С.44-47.
14. Дегтярьова Л.В., Самусєва О.С., Сегеда Т.П. Структурні прояви патоморфозу деяких захворювань шлунка і дванадцятипалої кишки, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою // Медико-биологические последствия Чернобыльской катастрофы 10 лет спустя. Актуальные вопросы военной медицины спецслужб Украины: Международная научно-практическая конференция (19-20 апреля 1996 года).-Киев: Генеза.-1997.-С.93-94 .
15. Degtiariova L..V., Segeda T.P., Samuseva E.S., Moroz G.Z. Peptic ulcer disease in liquidators of the Chornobyl accident: morphological studies:Abstract // Pathology research and practic.-1995.-Vol.191.-P.650-651.
16. Samouseva E. Peculiarities of a Helicobacter pylori infection in chronic gastritis in liquidators of Chernobyl accident consequences: Abstract // Clinical and Experimental pathology.- 1998.- V.46.- P.383.

АНОТАЦІЯ
Самусєва О.С. Патоморфоз хронічного гастриту у військовослужбовців – учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.- Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02. – патологічна анатомія.- Інститут екологічної патології людини, Київ, 1999.
Дисертація містить результати зіставлення даних основних клініко-лабораторних методів дослідження і комплексного морфологічного аналізу гастро- та дуоденобіоптатів, отриманих від ліквідаторів з верифікованою дозою опромінення, хворих на хронічний гастрит, а також пацієнтів нозологічної контрольної групи. Визначені структурні прояви індукованого патоморфозу хронічного гастрита у осіб, які підпали дії “чорнобильського фактора”. Простежена інтенсифікація інволютивних процесів у слизовій оболонці шлунка у недужих із радіаційним чинником в анамнезі. Запропоновані гіпотетичні схеми пато- і морфогенезу порушень у слизових оболонках шлунка і дванадцятипалої кишки при хронічному гастриті у ліквідаторів. Обгрунтовані рекомендації щодо оптимізації лікувально-профілактичної тактики вказаному контингентові пацієнтів із урахуванням патоморфозу захворювання. Оцінена інформативність та аргументована необхідність застосування ряду гістохімічних методик при дослідженні гастро- і дуоденобіоптатів, отриманих від ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Ключові слова: ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, хронічний гастрит – патоморфоз – біопсійна діагностика – лікування, старіння організму.

АННОТАЦИЯ
Самусева Е.С. Патоморфоз хронического гастрита у военнослужащих – участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.- Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.02. – патологическая анатомия. – Институт экологической патологии человека, Киев, 1999.
Диссертация содержит результаты сопоставления данных основных клинико-лабораторных методов исследования и комплексного морфологического анализа 200 гастро- и 94 дуоденобиоптатов, полученных от 77 ликвидаторов с верифицированной дозой облучения, больных хроническим гастритом, и 34 пациентов нозологической контрольной группы. Значения доз внешнего облучения ликвидаторов – в пределах 1,2-54,6 сГр. Контрольную группу составили военнослужащие, больные хроническим гастритом, не принимавшие участия в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и не проживавшие на радиационно-загрязненных территориях. Согласно катамнеза, пациенты обеих групп заболели хроническим гастритом после 1986 года. Группы однородны по полу, возрасту и профессионально-бытовым параметрам. Использованы результаты комплексного клинического обследования, включавшего общий осмотр и опрос больных, общий и биохимический анализы крови, определение показателей общего иммунитета, ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы, поджелудочной железы и почек, фиброэзофагогастродуоденоскопию с макроскопической оценкой состояния слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки и биопсией. В результате сопоставительного анализа установлено, что у ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы имеет место клинический патоморфоз хронического гастрита, что, по сравнению с нозологическим контролем, проявляется большей частотой и выраженностью атрофических форм заболевания, эрозивных поражений слизистой оболочки желудка, атрофических и эрозивных изменений слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, гипо- и анацидных состояний, болевого и астено-невротического синдромов, кишечной диспепсии, сочетанной патологии органов пищеварительной системы. Определены структурные проявления индуцированного патоморфоза хронического гастрита у лиц, подвергшихся воздействию “чернобыльского фактора”: преобладание пангастрита, инвазия Helicobacter pylori в собственную пластинку слизистой оболочки желудка, большая выраженность дисрегенераторных изменений желудочного и кишечного эпителия (гиперплазии, атрофии, кишечной метаплазии), особенности хронического воспаления, глубокие нарушения микроциркуляции. Установлена интенсификация инволютивных процессов в слизистой оболочке желудка (увеличение количества эпителиоцитов с признаками постарения, многослойность базальной мембраны кровеносных капилляров, липидные включения в цитоплазме эндотелиоцитов). У лиц с радиационным фактором в анамнезе прослежено характерное структурное проявление альтерации и патологии регенерации желудочного эпителия – гиперплазия париетальных клеток с вакуолизацией их цитоплазмы. С целью выявления инкорпорированных источников радиоактивного излучения для верификации или опровержения радиационного стимула (индуктора) по отношению к рассматриваемым патологическим процессам использован метод гистоавторадиографии. Однако низкая частота наблюдений автографов в исследуемом материале не позволила получить статистически достоверных данных касательно преимущественной локализации излучателей. Предложены гипотетические схемы пато- и морфогенеза нарушений в слизистых оболочках желудка и двенадцатиперстной кишки при хроническом гастрите у ликвидаторов. Установлено, что клинико-морфологическим особенностям хронического гастрита у ликвидаторов последствий аварии как проявлениям патоморфоза заболевания не свойственна специфичность по отношению к экогенному индуктору. Своеобразие альтеративных и компенсаторно-приспособительных процессов в слизистой оболочке желудка у этих пациентов свидетельствует о нарушенной способности организма поддерживать структурно-функциональный гомеостаз. Обоснованы рекомендации по оптимизации лечебно-профилактической помощи указанному контингенту пациентов с учетом патоморфоза заболевания. В частности, аргументированы необходимость проведения диспансерных осмотров, предусматривающих фиброэзофагогастродуоденоскопию с биопсией и оценкой желудочной секреции, целесообразность включения в схему антигеликобактерной терапии антибиотиков, хорошо проникающих в собственную пластинку слизистой оболочки желудка, и лекарственных средств, активирующих все звенья желудочной цитопротекции. Оценена информативность и аргументирована необходимость использования ряда гистохимических методик при исследовании гастро- и дуоденобиоптатов, полученных от ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе серебрения по Вартину-Старри для оценки инфицированности слизистой оболочки бактериями Helicobacter pylori, а также окраски альциановым синим при pH 2,5 и 1,0 с целью дифференцировки типа кишечной метаплазии.
Ключевые слова: ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, хронический гастрит – патоморфоз – биопсийная диагностика – лечение, старение организма.

ANNOTATION
Samouseva O.S. Pathomorphosis of chronic gastritis in militarians – participants of Chornobyl accident sequels liquidation.- Manuscript.
Dissertation for scientific degree of candidate of medical science.- 14.03.02 – pathology.- Institute of human ecological pathology, Kiev, 1999.
The dissertation contains results of comparing of main clinic and laboratory investigation methods data and complex morphological analysis of gastric and duodenal biopsies, obtained from liquidators with verified irradiation doze, suffered from chronic gastritis, and patients of nozological control group. Structural manifestations of induced pathomorphosis of chronic gastritis in persons influenced by “Chernobyl factor” were defined. Intensification of ageing processes in gastric mucousa in patients with radiation factor in anamnesis was revealed. Hypothetical schemes of patho- and morphogenesis of violations in gastric and duodenal mucousa in chronic gastritis in liquidators were suggested. Recommendations about optimisation of treatment and prophylactics of mentioned contingent were formulated with taking into consideration disease pathomorphosis. Informativity of several hystochemical methods in investigation of gastric and duodenal biopsies obtained from liquidators of Chernobyl accident sequels was evaluated.
Key words: liquidators of Chernobyl accident sequels, chronic gastritis – pathomorphosis – biopsy diagnostics – treatment, ageing of organism.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020