.

Організація оперативного управління вугільною шахтою на основі контролю вихідних параметрів: Автореф. дис… канд. техн. наук / Т.О. Єрохондіна, Нац.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
107 1843
Скачать документ

Міністерство освіти України
Національна гірнича академія України

ЄРОХОНДІНА Тетяна Олександрівна

УДК 658.012:622.272

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВУГІЛЬНОЮ ШАХТОЮ НА ОСНОВІ КОНТРОЛЮ
ВИХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ

Спеціальність 08.06.01 – “Економіка підприємства та організація виробництва”

Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук

Дніпропетровськ-1999

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній гірничій академії України Міністерства освіти України (м. Дніпропетровськ).
Науковий керівник:
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч вищої школи України Саллі Володимир Ілліч, Національна гірнича академія України, завідувач кафедри менеджменту

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Прокопенко Василь Іванович,
Національна гірнича академія України, завідувач кафедри прикладної економіки

кандидат економічних наук Кабанов Анатолій Іванович, Міністерство вугільної промисловості України (м. Донецьк), заступник начальника науково-технічного управління.

Провідна установа: Донецький науково-дослідний вугільний інститут, лабораторія шахтного фонду Міністерства вугільної промисловості України

Захист дисертації відбудеться ” 21 ” жовтня 1999 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.080.03 при Національній гірничій академії України (49027, Україна, м. Дніпропетровськ – 27, просп. К. Маркса, 19)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної гірничої академії України (49027, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19).

Автореферат розісланий ” 21 ” серпня 1999 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук, доцент В.В.Харченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Основу економіки промислове розвинених країн і паливно-енергетичний комплекс. З усіх відомих джерел енергії в Україні переважна їх частина припадає на кам’яне вугілля. Тим часом політична й економічна ситуація в державі складається таким чином, що видобуток вугілля значно знизився навіть у порівнянні з 1990 роком і продовжує падати, хоча протягом останніх літ інтенсивність цього процесу дещо зменшилася. Не можна стверджувати, що однаково всі шахти у критичному стані. Є й такі, де успіхи достатньо стабільні й за нинішніх економічних умов. Це, наприклад, шахти ім. Засядька. “Червонолиманська”, “Червоноармійська-Західна” та інші.
Аналіз свідчить, шо в комплексі чинників, які забезпечують стабільну роботу названих колективів, значну роль відіграли правильно прийняті та своєчасно реалізовані рішення стратегічного й оперативного управління підприємством. Одже, дослідження, пов’язані з обгрунтуванням та розробкою методик оцінки прийнятих управлінських рішень і поточного контролю виробничої діяльності вугільних шахт в умовах нестабільної економіки – досить актуальні.
Дисертаційна робота виконана як складова наукових досліджень, зумовлених реструктуризацією вугільної промисловості України, що здійснюються в Національній гірничій академії України (ДП-233 “Економічні методи керування матеріальними, природними і фінансовими ресурсами вугільних шахт V період реструктуризації галузі” та ін.).
Мета досліджень – розробка інженерної методики комп’ютерної оцінки прийшлих управлінських рішень і оперативного контролю виробничої Діяльності на вугільних шахтах України в умовах нестабільної економіки.
Основні задачі досліджень:
– збирання, опрацювання й аналіз інформації про стан вугільної промисловості України;- збирання, опрацювання та аналіз даних про ПОТОЧНУ діяльність типових
вугільних шахт;
– аналіз інформації про засоби прийняття й аналізу управлінських рішень в умовах нестабільної економіки;
– розробка моделей, їх математичний опис і аналіз отриманих залежностей;
– розробка, затвердження та впровадження методики оцінки ефективності
прийнятих управлінських рішень.
Основна ідея роботи в тому, що діюча шахта розглядається як складна динамічна система, яка сприймає випадкові зовнішні впливи. Математичний опис останньої виконується з використанням апарата теорії випадкових процесів.
Методи досліджень: аналіз інформаційних джерел та натурних показників діяльності вугільних шахт, статистичне опрацювання кількісних показників на основі методів випадкових процесів, комп’ютерне моделювання. Основні наукові положення, що захищаються в дисертації:
1. За однієї і тієї ж тривалості оперативного впливу управлінського рішення можливість позитивного для досліджуваного об’єкта (шахти) виходу тим вища, чим стабільніші основні показники господарської діяльності -видобуток і собівартість, що дає змогу збільшити період впровадження планованого заходу та його етапів.
2. Незалежно від видів вугілля, гірничотехнічних умов і місця розташування структура стохастичної моделі шахти описується експонентою, основні параметри якої пов’язані гіперболічною залежністю XY=K, що після опрацювання вихідного статистичного матеріалу дозволяє швидко визначати тимчасові ймовірнісні межі комплексу управлінських рішень.
Наукова новизна отриманих результатів:
– вперше для оцінки прийнятих управлінських рішень в умовах нестабільної економіки доведено можливість управляти виробничим об’єктом як динамічною системою зі стохастнчною структурою на основі теорії випадкових процесів;
– встановлено можливість використання в якості комплексного показника, який характеризує діяльність шахти в умовах нестабільної економіки, її видобутку, функціонально пов’язаного з розміром собівартості;
– встановлено закономірності зміни часу оперативного впливу від розміру можливості позитивного виходу прийнятого управлінського рішення;
– отримано залежності часу оперативного впливу управлінського рішення від ступеня виконання шахтою планових показників, завдяки чому можна робити ймовірнісну оцінку можливих термінів реалізації управлінських рішень.
Наукове значення роботи – у розкритті закономірностей та функціональних зв’язків між основними показниками роботи шахти (видобуток й собівартість) і часом, необхідним для їхнього поліпшення після прийняття управлінських рішень на основі ймовірнісних оцінок.
Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці та впровадженні комп’ютерної методики оцінки правильності прийняття управлінських рішень і оперативного контролю за виробничою діяльністю шахти.
Методика затверджена державним інститутом з проектування шахт Дніпродіпрошахт і реалізована на шахті “Алмазна” ДХК “Добропіллявугілля”. Особистий внесок здобувача – у збиранні та обробці статистичного матеріалу, виконанні аналізу структури автокореляційних функцій та оцінки взаємозв’язку їх параметрів, у виборі основного показника для оцінки діяльності вугільної шахти.
Апробація результатів досліджень. Основні результати досліджень доповідалися на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Керування організацією: діагностика, стратегія, ефективність” (м.Київ-м. Трускавець, 1998), міжнародній науково-практичній конференції “XXI сторіччя – проблеми і перспективи освоєння родовищ корисних копалин” (м.Дніпропетровськ, 1998), міжнародному симпозіумі “International Symposium on Mine Environmental and Economical Issues” (м.Дніпропетровськ, 1999), наукових семінарах кафедри менеджменту НГА України (Дніпропетровськ, 1997-1999 рр.),
Публікації: Основні положення дисертації опубліковані у 6 статтях: 3- у наукових фахових виданнях, 2- у збірниках наукових праць конференцій, 1- у збірниках наукових праць симпозіуму.
Структура ти обсяг. Дисертація складається з вступу, 4 розділів, висновків і додатків. Викладена на 151 сторінках машинописного тексту, містить 19 таблиць і 54 рисунки, список використаних джерел з 102 назв.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вирішення найважливіших науково-технічних і соціально-економічних завдань суспільства потребує, як правило, неодмінного зростання споживання енергетичних ресурсів. Їхні світові запаси, за даними Європейської економічної комісії 00Н, оцінюються нині у відсотковому відношенні в такий спосіб:
вугілля – 91, нафта -5, газ – 3 і уран – 1 .
За прогнозами, передбачувані терміни повного вичерпання зазначених енергетичних ресурсів такі: нафти – 2100 р.; природного газу – 2015 р., вугілля -2500 р.; урану – на початку наступного сторіччя.
Отож навіть з огляду на специфіку України, яка володіє достатніми запасами урану і має добре розвинену мережу атомних станцій, а також зважаючи на те. що цей вид енергетики й надалі займатиме гідне місце в паливно-енергетичному балансі держави, можна переконатися: вугілля ще тривалий час залишатиметься у нас та й в усьому світі найбільш приоритетним енергоносієм.
За рахунками, очікуване споживання вугілля в Україні буде у межах: 75-95 млн. т у 2000р. і 95-105 млн. т у 2005 р.
У 1976 р. в Україні досягнутий максимальний видобуток вугілля – 218 млн.т але через послаблення уваги до вугільної галузі протягом останніх десятиріч та скорочення фінансування на її розвиток видобуток вугілля у 1998 р. склав усього 71,7 млн. т (рис.1). Це приблизно 33% від того видобутку, що
забезпечувався в 1976 р. З графіків видно, що за ці роки істотно погіршилася якість видобутого вугілля. Так. середня по галузі зольність із 22,5% зросла до 35%, а на окремих шахтах сягнула 50%. Із зниженням видобутку вугілля втричі чисельність працюючих зменшилася лише в 1,1 раза, а продуктивність праці робітників по видобутку вугілля на 16% від рівня 1976 р.

Рис. 1 Динаміка змін основних показників за даними МВП України.

Проведений аналіз підтверджує, що кризові явища у вугільній промисловості стали помітними з 1976 р., що було обумовлено низкою об’єктивних і суб’єктивних причин. Вихід з нинішньої кризи у вугільній промисловості – одна з найбільш складних і актуальних проблем, для вирішення якої Кабінетом Міністрів України передбачено виконання таких основних заходів: підписання договорів лізингу з інвесторами; продаж пакетів акцій інвестиційно привабливих шахт; приватизація підприємств галузі; одержання пільгових кредитів (вітчизняних і закордонних’) для реалізації найбільш ефективних проектів модернізації окремих шахт: широке впровадження сучасних методів керування виробництвом.
Дисертаційна робота присвячена дослідженню одного з найважливіших перерахованих вище заходів, спрямованого на організацію управління вугільною шахтою в умовах нестабільної (перехідної) економіки.
На рис.2 показана зміна в часі відносної продуктивності на шахті “Червонолиманська” – одній з кращих на даний час шахт, що видобувають коксівне вугілля. Чітко видно, що графіки в період з 1975 до 1980 року та з 1993 до 1998 року мають істотну відмінність: в роки стійкої економіки показники достатньо стабільні, а нині вони мають вигляд випадкових кривих, які значно відхиляються від середнього значення.

Рис.2 Характер роботи ш. “Червонолиманська” у різні періоди.

Графіки комплексно відображають усю складну внутрішню структуру чинного підприємства: своєчасність, якість і вартість отриманих матеріалів та устаткування, особливості гірничо-геологічних умов, стан гірничо-шахтного обладнання, кваліфікацію робітників, рівень підготовки керівного персоналу та його досвід практичного управління виробництвом, моральний клімат колективу тощо. В теорії автоматичного управління такі динамічні складноструктурні системи із зворотним зв’язком називаються “чорною скринькою”.
Керування виробництвом – це завжди непросте заклання, навіть якщо передбачається налагоджений економічний механізм. Постійне збирання інформації та її аналіз, прийнятгя управлінських коригуючих рішень підтримують стабільну роботу підприємства. Якщо ж ринок не збалансований, тоді всі етапи керування ускладнюються. При цьому істотно зростає ризик прийняття неправильного або недостатньо правильного рішення. З приводу цього в Україні та за її межами виконано багато досліджень: так помітний внесок У розвиток організації та управління виробництвом зробили С.Я.Берсуцька. М.А. Беседін, М.К.Дружинін, А.І. Каоанов, Ю.І.Неймарк, Ю.М.Рубінський, В.І.Прокопенко, П.І. Пономаренко, Р. Стенсфідд, М.Еддоус, М.К.Фатхутдинов, С.В.Янко та інші. Здійснені авторами дослідження свідчать, що витрати на управлінську діяльность невпинно зростають, а наслідки невдалих рішень все більш відчутні.
У роботі оглянуто існуючі підходи до прийняття управлінських рішень, яких чотири: кількісний, процесний, ситуаційний та системний. Перші три СТОСУЮТЬСЯ стійкої економіки, а четвертий, системний, дозволяє описувати моделі підприємств в умовах ринку, що нестабільно формується, тобто характерного для України. У нашому випадку шахта розглядається як відкрита система, що взаємодіє із зовнішнім середовищем. Для умов нестабільної економіки найбільше прийнятні стохастичні моделі, які враховують можливий розподіл значень чинників та параметрів, що визначають ступінь ризику” з яких приймається управлінське рішення. Чим вища непевність, тим вищий ступінь ризику.
Отже з огляду та аналізу інформаційних джерел робимо висновки:
1. Прийнятгя управлінських рішень являє собою складну задачу, вирішенню якої присвячена ціла низка досліджень зі своїми підходами та методами.
2. Сучасна шахта становить собою СИСТЕМУ зі складним переплетенням внутрішніх та зовнішніх зв’язків, зворотним зв’язком і цілком визначеним призначенням. Опис такої системи практично неможливо виконати на рівні детермінованих уявлень.
3. Відсутні достатньо прості й ефективні методи оцінки стану підприсмства в цілому як єдиного господарського механізму, що дозволяли б здійснювати поточний контроль виробничої діяльності з деяким попередженням. Це дало б змогу коригувати прийняті управлінські рішення.
Донбас славиться своїм вугіллям: коксівним, енергетичним, у тому числі антрацит. Як типове місце, де видобувається антрацит, взято Торезко-Сніжнянський геолого-промисловий район, на території якого розташована ДХК “Торезантрацит”. Для вивчення обрано шахти ім. Лутугіна, “Прогрес” і № 3-біс.
Далі на захід – Червоноармійський геолого-промисловий регіон, де розташовані холдингові компанії “Селідоввугілля” і “Добропіллявугілля”. Тут видобувається в основному енергетичне та коксівне вугілля. Об’єктами досліджень обрані шахти “Росія”, ім. Коротченка і № 1-3 “Новогродівська” (вугілля для енергетики), а також шахти “Алмазна” і “Добропільська”, (коксівне вугілля).
Шахти (табл.1) розміщені у порядку погіршення їх показників та характеризуються рівнем виконання плану щодо видобутку вугілля. При ЦЬОМУ передбачається, що тим стабільніша робота шахти, тим нижчий рівень стохатичної невпорядкованості у системі.
На території Червоноармійського регіону також діє самостійна шахта “Червонолиманська”.
Вихідний матеріал досліджуваних шахт отриманий на основі форм статистичної звітності 10П. У таблиці наведені дані по шахтах за 1995, 1996 і 1997 роки по кожному показнику.
Шахта Добываемый уголь Средняя величина выполнения плана (%)
1. Прогресс
2. им. Лутугина
3. 3-бис
4. Россия
5. 1-3 Новогродовская
6. им. Коротченко
7. Краснолиманская
8. Добропольская
9. Алмазная Антрацит
Антрацит
Антрацит
Энергетический (г)
Энергетический (г)
Энергетический (г)
Коксующийся (гж)
Коксующийся (г)
Коксующийся (г) 50-80
50-70
40-50
90-100
70-80
50-60
110-130
90-110
80-100

Для зручності використання статистичного матеріалу всі числові дані щодо собівартості та видобутку вугілля зведені до безрозмірного вигляду за такою формулою:
, (1)

де xi*- безрозмірна зведена величина і-го періоду; xi – дійсне значення показника і-го періоду, xmin – мінімальне і максимальне значення величини показника за весь досліджуваний період.
Результати досліджень виробничо-господарської діяльності шахт трьох досліджуваних груп виявили, шо видобуток і собівартість змінюються у часі випадково. При цьому зміни названих величин мають однозначну тенденцію. Тренди цих розмірів пов’язані оберненою залежністю: чим вищий видобуток, тим нижча собівартість і навпаки. Дослідження кривих розподілу за критерієм Пірсона дало можливість зробити однозначний висновок про те, що досліджувані функції – нормальні. Це істотно полегшує їх подільше дослідження, глибше виконане на прикладі шахти ім. Коротченка. Вибір саме цієї шахти визначений тим, що графіки зміни видобутку і собівартості для неї містять ділянки, які недостатньо описуються лінійним трендом. У виробничій діяльності шахти спостерігалися три періоди, коли з будь яких причин вона працювала то гірше, то краще. Тобто з погляду встановлення закономірностей ця шахта – більш загальна.
Одна з найважливіших задач досліджень, пов’язаних із вивченням динамічних систем з стохастичною структурою. – вибір основного показника -ознаки, що дає змогу проаналізувати поточний стан, та керування об’єктом. Таких основних показників два: собівартість С і видобуток підприємства Q. У концентрованому вигляді обидва вони відображають стан підприємства як суб’єкта реальної економіки. При цьому, на наш погляд, величина Q краше висвітлює стан справ, оскільки собівартість здебільшого схильна до суб’єктивного впливу. Таке припущення потребує доказу.
Вибір економічного показника оцінки діяльності підприємства обгрунтований на основі аналізу роботи шахти ім. Коротченка.
На рис.З, а і б показані динаміка зміни видобутку Q і собівартості С за 36 місяців роботи. Чітко просліджується випадковий характер аналізованих величин. Проте має місце загальна тенденція до зростання Q і зниження С. Тренд описується логарифмічними кривими, причому розмір достовірність апроксимації в першому випадку склала 36,03%, а в другому – 32%.
На (рис.З, в) означена залежність показників С і Q. Видно (крива 1), що при порівнянні С і Q як випадкових функцій зв’язок між ними має також випадковий характер, що, загалом, не відповідає фізичній природі цих величин.
Зовсім інакше це відбувається під час порівняння трендів Q і С (крива 2): із збільшенням видобутку Q собівартість падає, причому в даній ситуації це відбувається за лінійним законом.
Таким чином, просліджується невипадковий характер взаємозв’язку випадкових величин С і Q, проте порівняно невеликі значення величини достовірності апроксимації (36,03 і 32%) доказ того, що логарифмічні криві описують модель досить приблизно і немає достатньої впевненості, що залежність на рис.З відповідає дійсності.

Рис. З Обгрунтування основного показника на прикладі шахти ім.
Коротченка

Для точнішого описання характеру поводження даних величин (С і Q) використаний метод ковзного середнього. На рис. З, г і д зображена динаміка зміни С і Q, яка апроксимується за цим методом з інтервалом у чотири точки. На графіках видно, що собівартість роботи підприємства протягом визначених періодів часу підвищувалася (1-15 місяці), потім знижувалася (13-26 місяці) та знову зростала (26-36 місяці). Продуктивність шахти в ці періоди знижувалася, збільшувалася і знову знижувалася відповідно. Для наочності відокремимо на цих графіках три періоди – І, II, III. Побудуємо графіки залежності трендів показників C і Q окремо для кожної ділянки і прослідкуємо приблизно ту ж функціональну, в цілому лінійну, залежність для кожного з них. Таким чином, характер залежностi між досліджуваними показниками залишається невипадковим у будь-який момент часу за тією ж тенденцією. Висновок на основі аналізу графіків рис. З, е, підтверджується графіками отримані для кожного з трьох виділених періодів діяльності шахти.
У подальших дослідженнях показник Q використаний як менше схильний до всіляких суб’єктивних впливів.
Структуру будь-якого випадкового процесу описує кореляційна функція (рис.4), що може бути побудована на основі використання пакета стандартних прикладних програм “Місrosoft Ехсеl”. Цей графік показує яка можливість реалізації управлінського рішення через час ?Т після аналізу отриманої вихідної інформації, розробки і впровадження комплексу заходів. На рис.5 наведені апроксимуючі функції для груп типових шахт, розглянутих раніше.

Рис. 4 Стохастична модель шахти на основі використання автокореляційної функції

Рис.5 Апроксимуючі функції для груп шахт

З них видно, що чим краще працює шахта, тим графік кривої більш пологіший і тим більше для такої шахти оперативний час ?Т, призначений для реалізації управлінського рішення. Встановлено, що параметри апроксимуючих функцій к і То незалежно від характеру діяльності шахти і виду вугілля, що
видобувається, пов’язані залежністю

к То = – 3. (2)
На рис.6 показана залежність параметрів к і Т0 від відсотка виконання плану шахтою, що на стадії оцінки термінів прийняття управлінського рішення дозволяє грубо зробити оцінку структури моделі шахти.

Рис.6 Залежності параметрів к і То від відсотка виконання плану для груп шахт

На основі виконаних досліджень розроблена методика комп’ютерної оцінки поточної діяльності вугільної шахти, затверджена проектним інститутом “Дніпродіпрошахт” і використовується на шахті “Алмазна” ДХК “Добропіллявугілля” із позитивним ефектом.

ВИСНОВКИ
Дисертація – це закінчена наукова праця, яка містить нове рішення актуальної науково-технічної задачі, що полягає в дослідженні та встановленні закономірностей виробничої діяльності вугільних шахт в умовах нестабільної економіки з метою розробки методики контролю за керуванням підприємством,
Основні наукові та практичні результати:
І. Зібрано, опрацювало й проаналізовано статистичний матеріал по трьох групах шахт, де видобувається вугілля різного типу: антрацит, енергетичне та коксівне, що дозволило розробити стохастичну модель підприємства і вибрати математичний апарат для її вивчення.
2. Встановлено, що основні показники роботи шахти – видобуток і собівартість – змінюються в часі випадково, зберігаючи при цьому визначену тенденцію (тренд). Взаємозв’язок між ними, що відображає фізичну природу цих величин, може бути визначений тільки шляхом зіставлення трендів, що в подальших дослідженнях дало змогу використовувати один визначальний параметр – видобуток, який об’єктивно відображає стан підприємства.
3. Доведено, що шахта, як фізична одиниця за складною структурою, у своїй роботі має значну інерцію і в цьому зв’язку періоди її різноманітної за рівнем видобутку вугілля діяльності відзначаються достатньою протяжністю у часі, щоб випадкові коливання видобутку описати як нормальний стаціонарний процес.
4. Вперше встановлено, що якість роботи шахти, оцінювана відсотком виконання плану видобутку товарного вугілля, позначається на параметрах експоненти, що апроксимуе відповідні корелограми; це дозволило використати їх як основний інструмент для оцінки поточної діяльності підприємства.
5. Доведено, що незалежно від виду видобутого вугілля якість роботи шахти й умови видобутку, параметри експоненти пов’язані залежністю ХУ = К, що дає змогу на основі первинного опрацювання статистичного матеріалу одержати із заданою можливістю уявлення про тимчасові межі майбутніх заходів щодо підвищення продуктивності підприємства і зниження собівартості вугілля.
6. Методика оцінки поточної діяльності підприємства використовується на шахті “Алмазна” ДХК “Добропіллявугілля” з позитивним ефектом.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Ерохондина Т.А. Управление производственной деятельностью шахты на основе вероятностно-статистического анализа // Сб. научн. тр. НГАУ. Междунар. научн.-практ. конф. “XXI столетие — проблемы и перспективы освоения месторождений полезных ископаемых”. №3, т.7. Днепропетровск, 1998. -С.211-215.
2. Ерохондина Т.А. Применение методов случайньіх функций при управлений производственной деятельностью угольньіх шахт // Матеріали IV Всеукр. наук.-практичн. конфер. “Управління організацією: діагностика, стратегія, єфективність”. м. Трускавець, 26-27 березня 1998 р. – Київ, Трускавець, 1998.-С.54-55.
3. Ерохондина Т.Д., Скобенко А.В., Масленников С.Е. Текущий контроль деятельности шахты на основе вероятностно-статистических моделей // Науковий вісник НГА України. – 1998. – № 1.- С.25 – 28.
4. V.К.Аvtonimov, Т.А.Yerokhondina. Problem of running a mine enterprise in conditions of insatiable economics // Mine Planning and Equipment Selection 1999, Mine Environmental and Economical Issues 1999, NMUU.-Dnipropetrovsk.-1999.- 667-669.
5. Автономов В.К., Ерохондина Т.А.Обоснование показателя оценки деятельности шахты в условиях нестабильной зкономики // Уголь Украйни.- 1998.- № 8.- С.18- 22.
6. Салли В.И., Ерохондина Т.А. Анализ структури стохастической модели угольной шахты // Науковий вісник НГА України. – 1999. – № 4.- С.90 – 93.
Особистий внесок здобувача у роботи, опубліковані у співавторстві: [3]-постановка основних задач та обгрунтування методу досліджень; [4,5]-збирання та обробка статистичного матеріалу, аналіз автокореляційних функцій, висновки; [6]- дослідження структури кореляційних функцій, вибір основного показника для оцінки діяльності вугільної шахти, оцінка взаємозв’язку параметрів автокореляційних функцій.
АНОТАЦІЇ
Єрохондіна Т.О. Організація оперативного управління вугільною шахтою на основі контролю вихідних параметрів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 08.06,01. – “Економіка підприємства та організація виробництва”. Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1999.
Виконано аналіз господарської діяльності шахт Донбасу з точки зору оцінки Їх структури, як складних динамічних систем, що функціонують в умовах нестабільних ринкових відносин. Доведено на прикладі шахти ім. Коротченка, що основним показником, який відбиває складні умови видобутку, – це кількість товарної маси вугілля, видобутого за одиницю виміру (місяць, тиждень, доба). Оцінка структури діючої шахти відбувається на базі аналізу кореляційних функцій. Розроблено методику оцінки управлінських рішень для керівника виробництва, затверджену проектним інститутом “Дніпродіпрошахт” та впроваджену в умовах шахти “Алмазна” ДХК “Добропіллявугілля”. Результати досліджень опубліковані у шести статтях.
Ключові слова: структура управління, випадкові функції, стохастичні моделі, кореляційні функції, методика прогнозування.
Ерохондина Т.А. Организация оперативного управления угольной шахтой на основе контроля выходных параметров. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 08.06.01 – “Экономика предприятия и организация производства”. Национальная горная академия Украины, Днепропетровск,
1999 г.
Диссертация посвящена решению задачи оперативного управления угольной шахтыі в условиях становления рыночной экономики.
Выполнен анализ хозяйственной деятельности шахт Донбасса с точки зрения оценки их структуры, как сложных динамических систем, которые функционируют в условиях нестабильных рыночных отношений. В качестве объектов исследований приняты шахты, добывающие антрацит (ГХК “Торезантрацит”), энергетический уголь (ГХК “Селидовуголь”) и коксующиеся (ГХК “Добропольеуголь” и ш. Краснолиманская). Обработка статистического материала выполнена за последние 3 года. Установлено на примере шахты им. Коротченко, что основным показателем, отображающим сложные условия добычи, есть количество товарной массы угля, добытой за единицу измерения (месяц, неделя, сутки). Оценка структуры действующей шахты выполняется на базе анализа корреляционных функций. В качестве основного математического аппарата принят метод теории случайных функций. Доказано, что случайное изменение во времени производительности шахты является стационарным и эргодическим. Установлено, что независимо от географических, горно-геологических и технических условий, параметры автокорреляционных функций для разных шахт связаны гиперболической зависимостью, что позволило на этой основе разработать компьютерную модель оценки хозяйственной деятельности шахты. Разработана методика оценки управленческих решений для руководителя производства, которая утверждена проектным институтом “Днепрогипрошахт”. Методика внедрена в условиях шахты “Алмазная” ГХК “Добропольеуголь”. Результаты исследований опубликованы в шести статьях.
Ключевые слова: структура управления, случайные функций, стохастические модели, корреляционные функций, методика прогнозирования.

THE SUMMARY
T.A.Yerokhondina. The organization of Coal mine operating control on the basis of output parameters control – Manuscript.
Thesis on obtaining a Master Degree in engineering science on specialty 08.06.01. – ” Economics of enterprise and organization of production”. National Mining University of Ukraine, Dnipropetrovsk, 1999.
The analysis of economic activity of Central Donbass region mines from the point of view of the estimation of their frame, as composite dynamic systems, which function in conditions of unstable market relations has been executed. It’s established on the example of mine Korotchenco, that the main parameter showing composite conditions of coal mining is the quantity of documentary weight produced for a time unit (month, week, day). The estimation of frame of an operating mine is executed on the basis of correlation functions analysis. The technique of the administrative solutions estimation for the chief of production has been developed, which was approved by Designing Institute “Dneprogiproshacht”. The technique has been implemented in conditions of mine “Almaznaya” of Sate Holdinq Company “Dobropolyeuqol”.The outcomes of researches are published in five articles.
Key words: structure of control, random functions, stochastic models, correlation functions, forecastinq technique.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020