.

Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2877
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЄРМОЛЕНКО ТАМАРА ІВАНІВНА

УДК 614.27:615.036.8:616.61

Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

15.00.01 – технологія ліків та організація

фармацевтичної справи

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі управління та економіки фармації Інституту
підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного
фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

ТОЛОЧКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ,

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри управління та економіки фармації, м. Харків

Офіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, професор

КАБАЧНА АЛЛА ВАСИЛІВНА,

Харківська медична академія післядипломної освіти,

кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині

доктор фармацевтичних наук, професор

ЗАЛІСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА,

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
кафедра організації і економіки фармації та технології ліків

Захист відбудеться “22” лютого 2008 року о 1200 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 при Національному
фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул.
Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного
фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4)

Автореферат розісланий “19” січня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор фармацевтичних наук, професор Д.І. Дмитрієвський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Важливість соціально-економічного й загальномедичного
аспекту патології нирок полягає не у показниках захворюваності, а в
тому, що різні захворювання нирок мають складний перебіг з тяжкими
наслідками, а також прогресуючий характер, що може призвести до втрати
функції нирок з наступною інвалідізацією людей молодого, працездатного
віку. Більша частина хворих з патологією нирок вмирає від уремії.
Лікування ж цієї категорії хворих методами замісної терапії (діаліз,
трансплантація нирки) надзвичайно дороге й не всім пацієнтам в Україні
доступне. Тому раціональна й адекватна фармакотерапія в “додіалізний”
період є економічно виправданою.

Для проведення такої фармакотерапії необхідно мати чітке уявлення про
стан лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок і на цій
основі можливі напрямки його оптимізації для кожного хворого з позиції
кращого ефекту при мінімумі витрат з використанням фармакоекономічних
методів.

Дослідження у сфері оптимізації лікарського забезпечення урологічних
хворих у стаціонарі проводилися О.М. Заліською (1997). Було вивчено
вартісні аспекти схем лікування, маркетингові особливості лікарських
засобів специфічної дії. У подальших роботах автор опрацювала методики
фармакоекономічного аналізу на прикладі схем лікування сечокам’яної
хвороби, інфекційних процесів нирок і доброякісної аденоми на основі
діючих на той час стандартів лікування (2004).

Але за останній період МОЗ України були затверджені нові протоколи
надання медичної допомоги за спеціальностями “Нефрологія” та “Урологія”
(Наказ МОЗ України № 593 від 02.12.2004 р. і № 23 від 17.01.2005 р.),
видані рекомендації Європейської асоціації урології (ЄАУ, 2006 р.,
переклад за ред. акад. О.Ф. Возіанова), в яких наведені методики
діагностики і лікування урологічних хворих. Разом з тим виникає нагальна
потреба у наукових пропозиціях щодо лікарського забезпечення хворих із
захворюваннями нирок, особливо при лікуванні гломерулонефритів,
пієлонефритів, ниркової недостатності, що актуалізує дослідження у цьому
напрямі на сучасному етапі.

У зв’язку з цим комплексні дослідження з оптимізації лікарського
забезпечення хворих із захворюваннями нирок набувають особливої
актуальності для вітчизняної охорони здоров’я.

Вищевикладене окреслило мету нашого дослідження, його наукові завдання,
актуальність і практичну доцільність. При їх проведенні ми базувалися на
основних положеннях наукових праць й методичних підходів науковців з
фармакоекономіки, організації та економіки фармації (Б.Л. Парновського,
З.М. Мнушко, А.С. Нємченко, О.М. Заліської, А.В. Кабачної, О.П.
Гудзенка, М.С. Пономаренка, В.М. Толочка та ін.).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Національного
фармацевтичного університету за темою “Розробка проблем підприємництва,
менеджменту і маркетингу у фармації” (номер державної реєстрації 0103 U
000479) та Проблемної комісії “Фармація” МОЗ та АМН України (протокол №
34 від 06.10.2004 р.).

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження стало обґрунтування
наукових напрямків оптимізації лікарського забезпечення хворих із
захворюваннями нирок в умовах спеціалізованих стаціонарів за
найпоширенішими нозологіями шляхом створення раціонального асортименту
ЛП, їх поєднання у стандартизованих варіантах та рекомендацій щодо
витрат на придбання.

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:

дослідження науково-практичних аспектів захворювання нирок серед
населення України та деяких країн світу (поширення, проблеми
діагностики, лікування і профілактики);

аналіз лікарського забезпечення в системі діагностики, лікування і
профілактики захворювань нирок;

вивчення загальних підходів до вибору лікарських препаратів та
визначення їх фармакоекономічної складової у лікарському забезпеченні
хворих;

обгрунтування об’єктів, методології і методів дослідження лікарського
забезпечення хворих з захворюваннями нирок в межах поставленої мети;

дослідження номенклатури ЛП для забезпечення хворих із захворюваннями
нирок на підставі особистих спостережень, їх фармакоекономічного
аналізу та створення методичних рекомендацій;

розробка та створення оптимального асортименту ЛП шляхом вивчення
напрямків оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями
нирок, опрацювання фармакоекономічних параметрів схем фармакотерапії,
відповідно до стандартів лікування з використанням основних принципів
доказової медицини і за допомогою методу експертних оцінок за
нозологіями:

гострий і хронічний гломерулонефрит;

гострий неускладнений, ускладнений і загострений хронічний пієлонефрит;

сечокам’яна хвороба.

Об’єкти дослідження. Об’єктами дослідження були організація та стан
лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок в умовах 12
спеціалізованих стаціонарів, наявні чинникі, які впливають на обсяг
фармацевтичного ринку цих лікарських препаратів, схеми фармакотерапії,
які використовуються у науково-дослідних та лікувально-профілактичних
установах у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській,
Одеській, Чернівецькій областях та м. Києві.

Предметом дисертаційного дослідження були науково-практичні,
фармакологічні та фармакоекономічні аспекти лікарського забезпечення
хворих із захворюваннями нирок в спеціалізованих стаціонарах у сучасних
умовах вітчизняної охорони здоров’я і фармації та за кордоном.

Методи дослідження. Методичні підходи дослідження грунтувались на
сучасній нормативній та законодавчій базі щодо медичного і лікарського
забезпечення населення та умов його фінансування, особистих результатах
вивчення цих питань стосовно хворих із захворюваннями нирок в Україні та
в деяких країнах світу.

Обробка даних та оцінка їх репрезентативності здійснювалась з
використанням методів: експертних оцінок, системного, маркетингового,
фармакоекономічного аналізу, кореляційно-регресійного і
економіко-статистичного аналізу, комплексного підходу, вибіркового
спостереження, анкетування з обробкою результатів за комп’ютерними
технологіями.

Наукова новизна одержаних результатів. Досліджені науково-практичні
аспекти захворюваності й лікування хвороб нирок в України та деяких
країн світу. Встановлена поширеність хвороб за їх сучасною
класифікацією, проблеми діагностики, лікування і профілактики.

Наукова оцінка фармакоекономічних аспектів лікарського забезпечення
хворих із захворюваннями нирок у загальнодержавних заходах реорганізації
вітчизняної охорони здоров’я дозволили обгрунтувати об’єкти, методи та
методичні підходи дослідження стану лікування таких хворих з
використанням принципів доказової медицини та фармації.

Вперше досліджений стан лікарського забезпечення хворих із
захворюваннями нирок на сучасному етапі розвитку вітчизняного
фармацевтичного ринку, окреслені його особливості та номенклатура ЛП.

На підставі результатів особистих досліджень нами вперше запропоновані
напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями
нирок в умовах спеціалізованого стаціонару за найпоширенішими
нозологіями: сечокам’яною хворобою, неускладненим та ускладненим гострим
і загостреним хронічним пієлонефритом, гострим і хронічним
гломерулонефритом (відповідно до сучасних протоколів надання медичної
допомоги за спеціальностями “Нефрологія”, “Урологія” та рекомендацій
ЄАУ). До них увійшли обгрунтування оптимального переліку ЛП та
опрацювання фармакоекономічних параметрів стандартів лікування,
результати дослідження впливу ринкових чинників на доступність ЛП та
наукові пропозиції щодо витрат на їх придбання.

Наукова новизна досліджень підтверджена Деклараційним патентом на
корисну модель

№ 13988 від 17.04. 2006 року (Опублікований в Бюл. № 4 від 17.04.2006
р.).

Практичне значення одержаних результатів. Вивчено особливості,
специфіка та рівень лікарського забезпечення хворих із захворюваннями
нирок, що є внеском до теоретичних та практичних знань про вітчизняну
систему надання лікарської допомоги населенню в умовах стаціонару
профільних лікувально-профілактичних установ.

За підсумками досліджень створені наукові рекомендації, які знайшли
практичну реалізацію у діяльності медичних та фармацевтичних організацій
на рівні держави, регіонів, окремих структур, а також у системі
додипломної та післядипломної підготовки фахівців медицини і фармації.
Серед них:

Методичні рекомендації “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба
в них та витрати на придбання для лікування хворих на ускладнений
гострий і загострений хронічний пієлонефрит (спеціалізований
стаціонар)”, ухвалені ПК “Фармація” МОЗ і АМН України (протокол № 46 від
18.04.2007 р.). Знайшли застосування у діяльності спеціалізованих
стаціонарів науково-дослідних інститутів АМН та МОЗ України та обласних
медичних і фармацевтичних установ (акти впровадження від 03.07.2007 р.,
30.07.2007 р., 16.08.2007 р., 20.08.2007 р., 22.08.2007 р., 31.08.2007
р., 10.09.2007 р., 21.09.2007 р., 24.09.2007 р., 29.10.2007 р.,
30.10.2007 р., 02.11.2007 р., 05.11.2007 р., 07.11.2007 р., 08.11.2007
р.).

Методичні рекомендації “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба
в них та витрати на придбання для лікування хворих на неускладнений
гострий і загострений хронічний пієлонефрит (спеціалізований
стаціонар)”, ухвалені ПК “Фармація” МОЗ і АМН України (протокол № 46 від
18.04.2007 р.). Знайшли застосування у діяльності спеціалізованих
стаціонарів науково-дослідних інститутів АМН та МОЗ України та обласних
медичних і фармацевтичних установ (акти впровадження від 06.07.2007 р.,
13.07.2007 р., 02.08.2007 р., 20.08.2007 р., 24.08.2007 р., 30.08.2007
р., 31.08.2007 р., 10.09.2007 р., 29.09.2007 р., 18.10.2007 р.,
22.10.2007 р., 25.10.2007 р., 26.10.2007 р., 30.10.2007 р., 01.11.2007
р.).

Методичні рекомендації “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба
в них та витрати на придбання для консервативного лікування хворих на
сечокам’яну хворобу в умовах спеціалізованого стаціонару”, ухвалені ПК
“Фармація” МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшли
застосування у діяльності спеціалізованих стаціонарів науково-дослідних
інститутів АМН та МОЗ України та обласних медичних і фармацевтичних
установ (акти впровадження від 02.07.2007 р., 10.07.2007 р., 25.07.2007
р., 27.07.2007 р., 09.08.2007 р., 28.08.2007 р., 31.08.2007 р.,
31.08.2007 р., 03.09.2007 р., 05.09.2007 р., 06.09.2007 р., 10.09.2007
р., 13.09.2007 р., 08.10.2007 р., 31.10.2007 р.).

Методичні рекомендації “Фармакоекономічні стандарти лікарського
забезпечення хворих на гострий гломерулонефрит в умовах спеціалізованого
стаціонару”, ухвалені ПК “Фармація” МОЗ і АМН України (протокол № 46 від
18.04.2007 р.). Знайшли застосування у діяльності спеціалізованих
стаціонарів науково-дослідних інститутів АМН та МОЗ України та обласних
медичних і фармацевтичних установ (акти впровадження від 09.07.2007 р.,
16.07.2007 р., 24.07.2007 р., 10.08.2007 р., 15.08.2007 р., 31.08.2007
р., 10.09.2007 р., 20.09.2007 р., 26.09.2007 р., 02.10.2007 р.,
17.10.2007 р., 30.10.2007 р., 30.10.2007 р.).

Методичні рекомендації “Фармакоекономічні стандарти лікарського
забезпечення хворих на хронічний гломерулонефрит в умовах
спеціалізованого стаціонару”, ухвалені ПК “Фармація” МОЗ і АМН України
(протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшли застосування у діяльності
спеціалізованих стаціонарів науково-дослідних інститутів АМН та МОЗ
України та обласних медичних і фармацевтичних установ (акти впровадження
від 05.07.2007 р., 11.07.2007 р., 01.08.2007 р., 13.08.2007 р.,
17.08.2007 р., 31.08.2007 р., 04.09.2007 р., 07.09.2007 р., 10.09.2007
р., 17.09.2007 р., 25.09.2007 р.,28.09.2007 р., 05.10.2007 р.,
30.10.2007 р.).

Фрагменти результатів наукових досліджень впроваджені у навчальний
процес вищих фармацевтичних і медичних закладів України: Донецького
національного медичного університету ім. М. Горького (фармацевтичний
факультет), Одеського державного медичного університету (фармацевтичний
факультет), Луганського медичного університету (фармацевтичний
факультет), Харківського державного медичного університету, Інституту
підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (м. Харків),
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
(факультет післядипломної освіти), Житомирського базового
фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича (акти впровадження
відповідно від 04.09.2007 р., 07.09.2007 р., 11.09.2007 р., 04.10.2007
р., 15.10.2007 р., 01.10.2007 р., 01.10.2007 р., 01.10.2007 р.,
01.10.2007 р., 01.10.2007 р., 15.09.2007 р., 09.10.2007 р., 11.10.2007
р., 09.11.2007 р., 12.11.2007 р., 29.08.2007 р., 12.09.2007 р.,
10.10.2007 р., 06.11.2007 р., 02.07.2007 р., 02.07.2007 р., 02.07.2007
р., 04.09.2007 р., 01.08.2007 р., 06.08.2007 р., 14.08.2007
р.,27.08.2007 р., 31.08.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою
працею, у якій здобувачу належить вирішальна роль у визначенні мети
дослідження, завдань для її досягнення, організації проведення
експериментальної частини, обробці й інтерпретації результатів
дослідження, узагальненні досягнень і на їх основі побудуванні наукових
положень та висновків, що виносяться на захист.

Автором досліджені науково-практичні аспекти захворювання нирок серед
населення України та деяких країн світу і на цій основі обґрунтоване
значення лікарського забезпечення в системі їх діагностики, лікування і
профілактики, в загальних підходах до вибору ЛП з урахуванням
фармакоекономічної складової.

На підставі особистих спостережень та порівняльного фармакоекономічного
аналізу досліджена номенклатура ЛП для забезпечення хворих із
захворюваннями нирок на сучасному етапі розвитку охорони здоров’я і
фармацевтичної галузі.

Обгрунтовані напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих із
захворюваннями нирок за поширеними нозологіями (сечокам’яна хвороба,
пієлонефрит, гломерулонефрит) шляхом опрацювання фармакоекономічних
параметрів стандартів лікування і створення оптимального асортименту ЛП
на підставі принципів доказової медицини і методу експертних оцінок, до
яких увійшли порівняльні дослідження ефективності антимікробних засобів
вітчизняного і закордонного виробництва, обгрунтування потреби і
напрямки регулювання витрат на придбання ЛП за умов впливу ринкових
чинників (пропозиції вітчизняних чи закордонних виробників, можливе
використання синонімів, ціни, терапевтична ефективність тощо).

Розроблені методичні рекомендації з оптимізації лікарського забезпечення
хворих із захворюваннями нирок, доведена їх наукова та практична
значущість.

У наукових працях, опублікованих із співавторами В.М. Лісовим, В.М.
Толочком, А.В. Аркатовим, А.В. Кнігавко, В.В. Ханжиним та ін.,
дисертантом використовувались методичні підходи й положення особистих
досліджень, результати їх обробки, інтерпретації під час виконання
дисертаційної роботи.

Апробація результатів дослідження. Теоретичні і практичні результати
основних дисертаційних досліджень доповідались і обговорювались на:
Міжнародній науково-практичній конференції “Современные медицинские
технологии и развитие специализированной медицинской помощи населению”
(Москва, 2005), науково-практичній конференції “Фармацевтичне право в
системі відносин: виробник – лікар – пацієнт – провізор – ліки –
контролюючі та правоохоронні органи” (Харків, 2005), І Міжнародній
науково-практичній конференції “Передові наукові розробки – 2006”
(Дніпропетровськ, 2006), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції
“Ключевые аспекты научной деятельности – 2007” (Днепропетровск, 2007),
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Научное пространство
Европы – 2007” (Дніпропетровськ, 2007), науково-практичній конференції
“Сучасні проблеми екстемпоральної рецептури” (Харків, 2007),
міжкафедральному засіданні з питань управління та економіки фармації
ІПКСФ Національного фармацевтичного університету (Харків, 2007).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 22 наукові
праці, у тому числі 7 статей у фахових виданнях, 5 методичних
рекомендацій, 10 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
6 розділів, загальних висновків, списку використаних літературних
джерел, додатків, викладена на 320 сторінках машинопису, ілюстрована 62
рисунками, 88 таблицями. Обсяг основного тексту 148 сторінок. Список
використаної літератури обсягом 28 сторінок містить 278 джерел, у тому
числі 92 іноземних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ до основного змісту роботи ґрунтується на описі актуальності теми,
оцінці ступеня наукового опрацювання проблеми, формулюванні мети й
завдання дослідження, його об’єктів, предмету та методів, доведенні
наукової новизни отриманих результатів, їх теоретичного і практичного
значення, а також форм їх втілення.

Дослідження науково-практичних аспектів захворюваності й лікування
хвороб нирок у населення України та деяких країн світу

Розповсюдженість і рівень захворювання населення України хворобами нирок
значні і мають тенденцію до зростання. За статистичними і науковими
даними серед таких хвороб в першу чергу виділяють хронічну ниркову
недостатність, гломерулонефрити, пієлонефрити, сечокам’яну хворобу,
класифікація яких здійснюється за Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ
– 10).

Особлива увага приділяється профілактиці захворювань нирок, ранній їх
діагностиці на початкових стадіях розвитку і своєчасній лікарської
терапії з метою віддалення замісної терапії, яка є набагато фінансово і
економічно затратнішою. Тому раціональне використання ЛП є важливою
умовою здешевлення їх затратних механізмів, особливо в умовах обмеженого
фінансування (актуально для сучасного стану вітчизняної охорони
здоров’я), що можливо завдяки його оптимізації на підставі наукових
фармакоекономічних пропозицій. Використання фармакоекономічних методів
дослідження набувають в Україні розвитку і, з урахуванням закордонного
досвіду, набувають все більшого значення та актуальності при
обгрунтуванні лікарської терапії найпоширеніших захворювань за умови
недостатнього фінансування закладів охорони здоров’я. Вказані підходи є
актуальними стосовно захворювань нефрологічного характеру.

Обгрунтування методичних підходів, об’єктів та методів дослідження
лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

Методичні підходи у дослідженнях лікарського забезпечення хворих із
захворюваннями нирок в умовах спеціалізованого стаціонару ґрунтуються на
сучасній нормативно-правовій базі, сукупності знань і методології
фармакоекономіки, виборі медичних технологій з оптимальним
співвідношенням “витрати – ефективність”, “витрати – користь”,
використанні певної термінології.

Об’єктами безпосередніх досліджень були спеціалізовані стаціонари
(відділення) 12 профільних лікувально-профілактичних установ, у яких
здійснено 409 спостережень за медичними технологіями лікування хворих із
захворюваннями нирок та використанням ЛП (2000 історій хвороб) із
залученням 246 фахівців-експертів протягом 2002-2006 років. У
дослідженнях використані сучасні наукові методи, в тому числі
безпосередніх спостережень і експертного оцінювання, анкетування
фахівців за спеціально створеною схемою (500 анкет), за найпоширенішими
нозологіями захворювань нирок: сечокам’яна хвороба, пієлонефрити,
гломерулонефрити.

Для досягнення поставленої мети і виконання наукових завдань
обґрунтований комплексний підхід послідовного здійснення головних етапів
досліджень ? від вивчення науково-практичних аспектів до отримання
конкретних результатів, їх апробації і впровадження у практичну медицину
і фармацію, пропозицій з оптимізації лікарського забезпечення хворих із
захворюваннями нирок шляхом створення мінімального переліку ЛП,
опрацювання фармакоекономічних параметрів стандартів лікування для
кожної нозології, раціоналізації витрат на їх придбання.

Дослідження стану лікарського забезпечення хворих із захворюваннями
нирок на сучасному етапі розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку

Встановлено, що актуальним і до кінця не вирішеним є питання практичної
нефрології з раннього виявлення та лікування найбільш поширених
захворювань нирок, що зможе попередити хронізацію гострих процесів і
надалі сприяти стабілізації перебігу, а також уповільненню прогресування
таких захворювань. Основною запорукою успіху в цьому є оптимізація
лікарського забезпечення, більш гнучка терапевтична тактика, що включає
оцінку ефективності, безпеки і вартості лікування на підставі чіткого
уявлення про стан забезпечення ним хворих із захворюваннями нирок на
сучасному етапі розвитку охорони здоров’я і фармації.

Дослідження показали, що для лікування захворювань нирок в умовах
стаціонару за з’ясованими діючими схемами частіше всього залучається 81
ЛП, які представлені 11 загальними розділами та підрозділами відповідно
до міжнародної класифікації АТС. Встановлено, що додатково необхідно
брати до уваги 240 препаратів-синонімів, які дозволені до обігу на
вітчизняному фармацевтичному ринку.

За кількістю вивчених базових ЛП і їх синонімів переважають розділи J
“Протимікробні засоби для системного застосування” (відповідно 27,2 і
47,5%), С “Засоби, що впливають на серцево – судинну систему”
(відповідно 19,8 і 23,8%), А “Засоби, що впливають на травну систему і
метаболізм” (відповідно 14,8 і 15,0%) та ін. Досліджений вплив низки
чинників на їх обіг в умовах вітчизняного фармацевтичного ринку та його
відбиття на рівні та якості фармакотерапії хворих із захворюваннями
нирок. Серед них нами виділені такі: походження ЛП за виробником
(вітчизняний, закордонний, їх кількість), наявність синонімів і
можливість їх використання у схемах лікування, ціна, терапевтична
ефективність.

Наприклад, на розчин папаверину 2% по 2 мл. №10 в амп. (А03АД01), який
належить до лікарських засобів, що впливають на травну систему і
метаболізм, пропозиції надходять як від вітчизняних, так і закордонних
(Білорусь) виробників і тому їх ціна коливається (табл. 1).

Таблиця 1

Коливання ціни пропозицій виробників на розчин папаверину 2% по 2 мл.
№10 в амп. (у.о.)

№ п/п

0,43 ±0,038 8,72

Примітка. Виробники: в – вітчизняний, з – закордонний.

? 0,48 у.о. (закордонний виробник), тобто виникає різниця у ціні в 1,3
рази, що необхідно враховувати при обґрунтуванні шляхів оптимізації
лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок.

Що стосується синонімів базових ЛП, то, наприклад, Енап по 10 мг. № 10 в
табл., який на вітчизняний ринок надходить від закордонного виробника за
ціною 1,91 у.о., має 23 синоніми, з яких 10 дозволені до обігу на
вітчизняному фармацевтичному ринку. Їх використання також впливає на
коливання витрат на придбання ЛП (рис. 1).

Із рис. 1 видно, що у 88,89% випадків ціна пропозицій на
препарати-синоніми базового ЛП Енапу більш доступна (виключення складає
№ 4 Ренітек від швейцарського виробника), що також необхідно брати до
уваги при плануванні лікарського забезпечення хворих із захворюваннями
нирок.

Рис. 1. Коливання ціни пропозицій на синоніми Енапу по 10 мг. № 20 у
табл.: 1 – Берліприл; 2 – Інворил; 3 – Міоприл; 4 – Ренітек; 5 – Едніт;
6 – Енагексал; 7 – Енал-10; 8 – Енам; 9 – Енаприл-10; 10 – Еналаприл

Такий вплив ринкових чинників з’ясовано для кожного ЛП і використано у
подальших досліджених з оптимізації лікарського забезпечення хворих із
захворюваннями нирок.

Оптимізація лікарського забезпечення хворих на сечокам’яну хворобу

Вихідними матеріалами були результати аналізу призначень за 200
історіями хвороб і особистих досліджень, проведених експериментів із
залученням 70 експертів протягом 2002 – 2006 років.

), значення якого мають наближатись до 1,0 і тим самим свідчити про
високу частоту використання того чи іншого препарату:

, (1)

– кількість історій хвороб, наглядів.

, (2)

– кількість історій хвороб, наглядів.

), які не перевищують 10%. Більш високі його значення ставлять під
сумнів доцільність включення ЛП до мінімального переліку.

):

, (3)

– кількість наглядів, що порівнюються.

На підставі проведених досліджень сформована номенклатура ЛП (28
найменувань), яка покладена в основу їх мінімального переліку, потреби
та витрат на придбання для консервативного лікування хворих на
сечокам’яну хворобу за трьома варіантами їх поєднання в межах від 16,22
у.о. до 25,10 у.о. на курс лікування одного хворого (табл. 2).

Таблиця 2

Мінімальний перелік лікарських препаратів, потреба та витрати на їх
придбання для консервативного лікування одного хворого на сечокам’яну
хворобу (витяг)

• умови та термін лікування: стаціонар, середній ліжко-день – 11, 1

п/п Мінімальний перелік

лікарських препаратів (ЛП) Од.

) Витрати на придбання однієї од. виміру (у.о.) (Д)

1 2 3 4 5

Варіант №1

1. Спазмоцистенал по 10 мл. фл. 0,5 0,06

2. Розчин промедолу 2% по 1 мл. № 5 амп. 1,71 0,41

3. Розчин омнопону 2% по 1 мл. №5 амп. 1,74 0,19

4. Розчин еуфіліну 2,4% по 5 мл. №10 амп. 4,2 0,05

Продовж. табл. 2

):

(4)

6

:

AEi?

?

A

Ae

:

AEi8

?

Ae

]„Ey`„7a$

AE EIEIEldRB6B

??

??????Т?Т??

O

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020