.

Обгрунтування основних параметрів підземної розробки вугільних родовищ басейну Куанг-Нінь (В’єтнам): Автореф. дис… канд. техн. наук / Данг Ву Ті, До

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
117 2169
Скачать документ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ДАНГ Ву Тi

УДК 622.272:519.863

ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРIВ
ПIДЗЕМНОЇ РОЗРОБКИ ВУГIЛЬНИХ РОДОВИЩ
БАСЕЙНУ КУАНГ-НIНЬ (В’?ТНАМ)

Спецiальнiсть 05.15.02 – “Пiдземна розробка
родовищ корисних копалин”

Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук

ДОНЕЦЬК-1999
Дисертацією є рукопис
Дисертаційна робота виконана в Донецькому державному технічному університеті, Мiнiстерство освiти України

Науковий керівник :
доктор технічних наук, професор Сапицький КонстантинФедорович,
Донецький державний технічний університет, завiдувач кафедри

Офіційні опоненти:
доктор технiчних наук, професор Пудак Валентин Васильович,
ВО “Донецьквугiлля”, генеральний директор;
кандидат технiчних наук Солдатов Володимир Iванович,
директор “ДонДIПРОшахт” (м. Донецьк)

Провідна установа :
Донбаський гiрничо-металургiйний iнститут Мiносвiти України,
каф. “Розробка пластових родовищ”, (м. Алчевськ)

Захист дисертації вiдбудеться 02 липня 1999 г. о 14 годинi на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.052.05 у Донецькому державному технічному університеті за адресою: 340000 м. Донецьк, вул. Артема, 58, I уч. к.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДонДТУ: 340000 м. Донецьк, вул. Артема, 58, II уч. к.

Автореферат розiсланий 25 травня 1999 р.

Вчений секретар
cпеціалізованої вченої ради,
докт. техн. наук, професор Шевцов М. Р.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Вугільна промисловість уявляє собою одну з головних галузей народного господарства В’єтнаму. По даним на 01.01.1991 р. розвідані запаси вугілля у В’єтнамі складають 3.5 млрд. т антрациту, 36 млрд. т бурого вугілля та 1.0 млрд. т бурого мулистого вугілля.
У відповідності з Основними напрямками економічного розвитку Соціалістичної Республіки В’єтнам на 1996 – 2000 рр. та на період до 2010 р. i рішеннями VIII з’їзду КПВ, подальший розвиток вугільної промисловості В’єтнаму передбачається за рахунок збільшення вироб-ничої потужності вугледобувних підприємств шляхом реконструкції діючих і будівництва нових шахт з метою доведення загального об’єму видобутку до 2010 р. порядку 14 млн. т товарного вугілля.
Подальший розвиток вугільної промисловості В’єтнаму немож-ливий без значного збільшення об’єму видобутку вугілля підземним способом, тому що запаси придатні для розробки цим способом складають біля 90 % загальних запасів.
Ефективність підземного способу розробки родовищ оцінена техніко-економічними показниками, а останні залежать від багатьох факторів, в тому числі – параметрів технологiчної схеми при проектуванні шахт.
У зв’язку з цим, вибрана тема роботи є важливою та актуальною.
Метою роботи є встановлення науково пiдтриманих варіантів технологiчних схем шахт та визначення оптимальних параметрів розкриття, підготовки і систем розробки вугільних пластів басейну Куанг-Нiнь.
Ідея роботи полягає у використанні прогресивних рішень стосовно до складних геологiчних умов В’єтнаму.
Основні положення:
1. Об’єктивна необхідність переходу до підземного способу роз-робки вугільних родовищ В’єтнаму в найближчий час.
2. Розробка методики конструювання, попередньої оцінки та вибору технічно доцільних варіантів розкриття, підготовки i систем розробки.
3. Розробка економiко-математичних моделей та визначення основних оптимальних параметрів технологічної схеми шахти родо-вища Хе-Тьам (басейн Куанг-Нiнь).
4. Науково-проектнi рекомендації з перспективних рішень роз-робки вугільних родовищ В’єтнаму.
Методи досліджень. Для рішення поставлених задач застосо-ван комплексний метод дослідження: iнженерний аналiз, експертна оцінка, планування експеримента, статистична обробка та економiко-математичне моделювання з використанням ЕОМ.
Автор виносить на захист:
1. Методичні положення i принцип для оцінки та вибору технічно доцільних варіантів розкриття, підготовки i систем розробки.
2. Оптимальнi значення якісних i кiлькiсних параметрів техно-логічних схем шахт та рекомендації при розробці родовища Хе-Тьам і аналогiчних йому.
Наукова новизна:
1. Вперше для умов В’єтнаму виконано обгрунтування вибору критерію оптимальностi, з облiком складних геологiчних умов розробки вугільних пластів басейну Куанг-Нiнь.
2. Для відбору технічно доцільних варіантів технологiчних схем шахт запропоновані комплексний та середній інтегральнi показники доцільності, що дозволять врахувати не тільки оцінку якісних пара-метрів за різними критеріями, але і ступінь їхньої відповідності цим критеріям.
3. Обгрунтована необхідність двоступiнчастої оцінки приймаємих рішень: на першому етапі визначаються якісні параметри техно-логічних схем шахт, а на другому – кiлькiснi.
Вірогідність і обгрунтованість наукових положень, висновкiв та рекомендацій підтверджується коректним застосуванням iнженерного аналiзу на пiдставi методу експертної оцінки i економiко-математичного моделювання для порiвняння варiантiв технологiї, збiжнiстю результатів з даними практики.
Практична цінність роботи полягає у визначенні технічно доцільних варіантiв та оптимальних параметрiв технологічних схем розробки вугільних пластів басейну Куанг-Нiнь і запропонуванні рекомендацій з перспективних рішень розробки вугільних родовищ В’єтнаму.
Апробація роботи. Основний змiст роботи, а також її окремі положення були доповіденi на конференціях випускників гірничого інституту (ДонДТУ) та на VIII міжнародному симпозiумі “Геотехнiка- 98” (Польша).
Публікації. Згiдно теми дисертації опубліковано 5 статей.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, 4 роздiлiв, висновку та містить 160 сторінок, 17 таблиць, 20 рисунків, 3 додатка та список літератури з 67 найменувань.
Автор вдячний усім співробітникам кафедри “Розробка родовищ корисних копалин” ДонДТУ за постійну науково-прикладну консультативну допомогу у процесі виконання роботи.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовується актуальність проблеми дослідження основних параметрів при проектуванні нових шахт або доопрацю-вання діючих для своєчасного переходу до підземної розробки вугiльних пластiв басейну Куанг-Нiнь.
В першому роздiлі розгляденi гірничо-геологічні умови заля-гання вугiльних пластiв та гірничо-технічні особливoстi розробки родовищ басейну Куанг-Нiнь.
Особливостю вугiльних родовищ В’єтнаму є недостатня їх розвiданнiсть та наявнiсть багаточисленних спiткаємих тектонiчних порушень, що обмежують розміри виїмкових полей за простяганням i ускладнюють ведення гiрничих праць.
Аналіз сучасних уявлень про вибір раціональних технологічних схем розробки вугільних пластів показує, що серед проведених дослiджень відсутні достатньо обгрунтовані технологічнi рiшення за розробкою такого типу родовищ.
Розробка методів оптимального проектування вугільних шахт ведеться у ряді вугледобувних країн свiту i великий внесок у рішення цієї проблеми внесли науково-дослідні, навчальні та проектні інститути СНД. Відомі учені старшого поколення: Бокiй Б.І., Шевяков Л.Д., Капустiн Н.Г., Курносов А.М., Найдиш А.М., Лiпкович С.М., Бурчаков А.С. і ін. у своїх роботах вони заклали основу для подальших науково-методичних та проектно-конструкторських розробок в області оптимiзації параметрів шахт.
Усі ранiш приведенi дослідження у методичному аспектi рiшення задачi можуть бути умовно роздiленi на п’ять характерних груп:
– 1-а група представлена роботами А.А. Борисова, Д.Ф. Борисова, А.П. Кiлячкова, С.С. Квона, А.С. Сагiнова, в яких визначається суттєвість впливу різноманітних гірничо-геологічних та гірничо-технічних факторів на вибір технологічних схем розробки вугільних пластів. Основою рекомендацій до вибору способів розкриття, підготовки, систем розробки та їх параметрів є метод порівняння варіантів, при якому виділені заздалегідь технологічні варіанти з завданими визначаємими параметрами, порівнюються між собою за означеним критерієм та вибирається кращий.
– 2-а група робіт (А.С. Бурчаков, С.М. Лiпкович, А.М. Курносов, М.І. Устинов, Б.М. Воробйов, А.С. Малкiн, А.І. Митейко) присвячена різноманітним аспектам методики вибору та оцінцi параметрів і варіантів технологічних схем розробки вугільних пластів. На основі досліджень вказана можливicть локальної оптимiзації деяких параметрів.
– 3-я група робіт (М.І. Устинов, О.А. Байконуров, В.Н. Горбенко, Л.А. Кафорін, В.А. Харченко, В.М. Озерний) розглядає питання вдосконалення методики вибору оптимальних технічних рішень. Відзначається, що задача вибору технологічних схем шахт повинна вирішуватися в дві стадії: на першiй – виконується конструювання та відбір технічно доцільних варіантів, на другій – порівняння доцільних варіантів та вибір оптимальних.
– 4-а група робіт (А.С. Бурчаков, А.М. Курносов, Б.М. Воробйов, В.Л. Покрас, П.І. Поляков, В.Ф. Андрушко, Ю.І. Пирогов) присвячена питанням дослідження ступеню впливу вихідних даних на результати рiшення оптимiзацiйної задачi i вказує на необхідність їх iмовiрного уявлення.
– 5-а група представлена роботами М.П. Зборщика, К.Ф. Сапицького, Д.В. Дорохова, В.Ф. Парусимова, А.Ф. Бахтiна, В.А. Харченко, в яких розглядаються деякі окремі ланки технологічної схеми розробки вугільних пластів. Вважається, що при впровадженні засобів комплексної механізації очисних робіт потрібно орієнтуватися на системи розробки зворотним порядком відпрацювання виїмкових полей. Для потужних пологих та похилих пластів вважається доцiльним розподіл пласта на найменше число шарів або виїмка їх на повну потужнiсть.
Таким чином, у методичному вiдношеннi вибір технологічних схем шахт для умов вугiльних родовищ В’єтнаму повинен вироблятися на основі попереднього конструювання та відбору оптимальностi параметрів технологічних схем шахт доцільних варіантів з вико-ристанням досвiту решення оптиматизацiйних задач передовими вугледобувними країнами.
У другому роздiлі проведені обгрунтування та вибір критерію оптимальностi параметрів технологічних схем шахт. Аналіз задачi вибору способу розкриття, підготовки і систем розробки показав їх багатокритерiальну суттєвість. У зв’язку з цим для вибору критерія оптимальностi виділені наступні показники: первісні капітальні витрати; експлуатаційні витрати; приведені витрати; безпека; втрати вугілля в надрах; можливість змінювання схем відробки; надійність приймаємих рішень; можливість модернізації та реконструкції; перспективнiсть; екологiчнiсть. Для обгрунтування найбільш най-кращого критерія оптимальностi використаний метод прогнозування – “оцінка експертів”. В експертному аналізі брали участь 25 гірничих фахівців, з яких 4 доктори та 21 кандидат технічних наук.
Оцінка ступеню погодженості думок експертів була проведена за допомогою коефіцієнта Кендалла та критерія Мизеса-Смирнова.
Результати обробки оцінок експертів показали, що для вибору варіантів розкриття, підготовки і систем розробки вугільних пластів басейну Куанг-Нiнь в якості основного критерію оптимальностi рекомендується прийняти сумарні експлуатаційні та приведені капітальні витрати, а для оптимiзації їх параметрів – питомi витрати, тобто суму первісних капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, віднесених до 1 т запасів.
На основі обробки експертних даних та аналізу можливих технологічних рішень було зроблено висновок про те, що вибір способу розкриття, підготовки i систем розробки повинен вирішуватися у два етапи: на першому етапi виконується конструювання та вiдбiр
технічно доцільних варіантів, на другому – оптимiзація їх параметрів.
У третьому роздiлi поданi основні положення конструювання варіантів технологічних схем з якісних параметрiв та розглянуті принципи формування варіантів.
Виходячи з суттєвості технологічних схем шахт, можна виділяти п’ять груп якісних параметрів, що характеризують схему відробки запасів по площі, спосіб розкриття, спосіб підготовки шахтного поля, спосіб групового відпрацювання свiти пластів та систему розробки. При спільному розгляді усі якiснi параметри в їх можливих сполученнях можуть утворити порядку 4.5.1011 розрахункових варіантів техно-логічних схем шахт.
Вибір найбільш технічно доцільних варіантів здійснено на основі експертних оцінок, що базуються на досвіді та інженерної інтуiції спецiалiстiв. Рекомендується цей вибір виконувати у дві стадії. На першій стадії попередня оцінка технологічних схем проводиться на основі процедури значимостi характеристик стосовано до різно-манітних критеріїв оптимальностi. Це дає можливість однозначно визначити характеристики деяких параметрів та скоротити число розрахункових варіантів до 162000.
На другий стадії встановлюються доцільні варіанти з допомогою комплексного інтегрального показнику доцiльностi Kи.xj, що вира-ховується наступною формулою:
Kи.xj = ij(10 – Bxij)  min (1)
де x – номер характеристики j-го параметру; j- рівень технологической схеми; i – номер критерію оптимальностi; k – число критеріїв оптималь-ностi; ij – ранговая оцінка i-го критерію оптимальностi стосовано до j-го параметру; 10 – еталонна (найкраща) оцінка характеристики; Bxij – бальна оцінка значимостi x-й характеристики j-го параметру стосовано i-му критерію.
Слід вiдзначити, що цей показник враховує не тільки оцінку параметру за різними критеріями оптимальностi, але і ступінь його відповідності цим критеріям.
Аналiз значень iнтегральних показникiв дозволив оцiнити доцiльнiсть характеристик якісного параметру на кожному рівні техно-логічної схеми шахти. Завдавая допустиму величину відхилення інтегрального показнику можна встановлювати найбiльш доцільнi характеристики (одна або декілька) в залежності вiд важливості рівня. У зв’язку зi складністю гірничо-геологiчних умов вугiльних родовищ Куанг-Нiнь рекомендується формувати розрахункові варіанти так, щоб у визначаючих рiвнях залишилося не менше 2 характеристик.
Вибiр порiвняємих варіантів здійснiювався на основi середнього інтегрального показника, що дозволяє вiдсiв другорядних варіантів з сформованних i визначаються за формулою:

Ки.м = (1/10). Ки.xj  min (2)

де м- номер варіанту технологічної схеми; k1 – число рівней, водночас визначаючих порівнювальнi варіанти.
Результати вилiчування значень середнього інтегрального показ-ника на ЕОМ дозволили вибрати найбільш доцільні варіанти.
Приведений згідно викладеному вище методу відбір дозволив скоротити число розрахункових варіантів до 16.
По характеристиках визначаючих рівней, суть цих варіантів наведена нижче:
– схема відпрацювання шахтного поля за простяганням – iндивiдуальна;
– порядок відпрацювання пластів у межах горизонту – роздiльний або одночасний;
– спосіб розподілу шахтного поля за падiнням на горизонти – багатогоризонтний;
– вид головної розкриваючої виробки – похилі i вертикальні стволи;
– схема розташування стволів – центрально-віднесена або комбінована;
– спосіб підготовки шахтного поля – етажний;
– система розробки – стовпова та суцільна.
При аналізі сутності технічно доцільних приймаємих варіантів запропоноване використання концепції поетапного проектування шахти. Враховуючи складність гiрничо-геологiчних умов та недостат-ню розвiданнiсть вугільних пластів Куанг-Нiнь, рекомендується двухетапне проектування для родовища Хе-Тьам. На першому етапі передбачається розробка вугільних пластів до гор. -220 м, запаси якого складають 22,06 млн. т. На другому – розглядаються варіанти технологiчних схем для розробки нижнього поля пластів.
Відзначається, що при поетапному підході проектування не всі встановлені якісні та кількісні параметри шахти вважаються обов’яз-ковими на увесь строк її служби.
У четвертому розділі наведені результати аналітичних дослід-жень щодо оптимiзації параметрів розкриття, підготовки та систем розробки.
Виконане обгрунтування можливостi застосування вартісних параметрів при економiко-математичному моделюванні.
При складанні економiко-математичних моделей (ЕММ) врахо-вувалися наступні специфічні особливості родовища Хе-Тьам та можливi для нього варіанти:
– обмеження розміру шахтного поля за простяганням (1500 м) визначає застосування індивідуальної схеми розробки шахтного поля;
– гористий та горбкуватий рельєф ускладнює вибір майданчика для спорудження шахтного поверхового комлекса та під’їзних до нього шляхів, i визначає необхiднiсть повторного використання промислового майданчика діючої шахти на цьому родовищі;
– похиле залягання вугільних пластів (= 20…30о) предвизначає застосування етажного способу підготовки шахтного поля;
– вугільні пласти негазовi та несхильнi до самозаймання сприяють застосуванню стовпової системи розробки, способу охорони виробок цiликами вугілля i повторного використання колишніх транспортних виробок як вентиляційних.
На основі аналізу результатiв моделювання було встановлено, що на першому етапі розробки вугільних пластів (до гор.-220 м) можливо застосовування двух схем розкриття родовища: похилими або вертикальними стволами. У обох варiантах додатковими розкриваю-чими виробками є етажнi квершлаги.
На другому етапі доопрацювання запасів шахтного поля слiд розглядати 3 основнi варіанти технологічних схем шахт (рис. 1, 2 та 3). До результатiв реалізації економiко-математичних моделей на ЕОМ по критерію мінімуму питомих витрат були визначені оптимальні області
iснування основних оптимальних кількісних параметрів шахти: розмір шахтного поля за падінням та річний видобуток шахти. Встановлено, що для гірничо-геологічних умов родовища Хе-Тьам та подібних йому у басейні Куанг-Нiнь доцільно проектувати шахту потужностi 0,9…1,2 млн. т/ рiк. При цьому оптимальним розміром шахтного поля за падiнням є 880…1100 м.
Відзначається, що за мірою збільшення річного видобутку шахти водночас вiдбувається зростання значення оптимального розміру шахтного поля за падінням (рис. 4). Але важливим моментом є те, що помітний ступінь цього зростання спостерігається лише при змінюваннi потужності шахти від 0,3 до 1,5 млн. т / рік, а подальше збільшення видобутку не супроваджується iстотним змінюванням оптимального розміру шахтного поля за падінням. Це свідчить про те, що цей розмір в якомусь ступені залежить від проектуємої потужності шахти, але в основному вiн є зумовлений іншими факторами, наприклад, умовами підтримання гірничих виробок, вентиляції, довжиною транспорту і ін.

Рис. 4 Залежності оптимального розміру шахного поля за падінням та
питомих витрат при варіанті I, IIA та IIB від річної шахти
Аналіз залежностей питомих витрат від річного видобутку шахти (рис. 4) показав, що для усіх розглянутих варіантів існує оптимальна область модифікації значень річного видобутку шахти. При цьому у межах малих значень потужності шахти (0,3…0,6 млн. т/ рік) різко падають питомі витрати, а щодо збільшення видобутку (1,5 млн. т/ рік і більш) спостерігається стабiльна тенденція зростання питомих витрат.
На основі наведеного вище аналізу зроблен висновок про те, що при обмеженні розміру родовища за простяганням доцільно проектувати шахту невеликої потужностi; при цьому до усіх дослiд-жуючих варіантів значення оптимального розміру шахтного поля за падінням не перевищують 1100 м.

Висновок

У дисертації дано рішення актуальної технологiчної задачі, яка мiститься в обгрунтуваннi оптимальних параметрiв схем розкриття, підготовки та систем розробки для вугільного басейну Куанг-Нiнь.
Основні науковi та практичні результати роботи полягають у наступному:
1. Вихід пластів на поверхню землі з достатньою товщиною дозволяє в теперешнiй час розробляти відкритим способом лише деякі ділянки до певної глибини. У подальшому потрібно орієнтуватися на перехiд до пiдземного способу добування копалин з надр та підвищення ефективності вуглевидобутку.
2. Щодо своєї сутності технологічні схеми визначаються п’ятю групами якісних параметрів, що у можливих сполученнях утворюють надто чималу кiлькiсть (приблизно 4,5. 1011) розрахункових варіантів.
3. Вибір найбільш технічно доцільних варіантів базується на основі експертних оцінок. Рекомендується цей вибір виконувати у дві стадії. На першій стадії попередня оцінка технологічних схем проведена на основі процедури значимостi характеристик варіантів вiдповiдно до різноманітних критеріїв. На другiй стадії здiйснюється відбір найбільш доцільних за значенням інтегральних показників.
4. Основним критерієм оптимальностi при виборі технологiчних схем розробки родовищ Куанг-Нiнь є сумарні експлуатаційні та приведені витрати; а для оптимiзацiї їх параметрів- питомі витрати.
5. Розкриття шахтного поля здiйснюється за схемою: похилi cтволи- етажнi квершлаги до глибини 450 м; найглибшi горизонти повиннi розкриватися вертикальними стволами та етажними квершлагами.
6. Спосiб пiдготовки шахтного поля: етажний, з огляду на невеликi розмiри шахтного поля за простяганням (приблизно 1500 м), обмеженного неперехiдними порушеннями та значного вугла падiння вугiльних пластiв (200 – 300).
7. Для виїмки вугля рекомендуються варiанти стовпових систем розробки.
8. Рiчне добування шахти рекомендується умежах 0,9-1,2 млн. т.
9. Оптимальним розмiром шахтного поля за падiнням є 900-1100 м.

Основні результати дисертаційної роботи викладені у наступних публікаціях автора:
1. Сапицкий К.Ф., Соловьев Г.И., Данг В.Т. Угольная промышлен-ность Вьетнама // Известия Донецкого горного института.- Донецк: ДонГТУ.- 1997.- № 1(5).- С. 25-27.
2. Сапицкий К.Ф., Соловьев Г.И., Данг В.Т. Состояние и перспективы развития угольной промышленности Вьетнама // Уголь Украины.- 1997.- № 12.- С. 49-50.
3. Сапицкий К.Ф., Данг В.Т. Методика выбора целесообразных технологических схем разработки угольных месторождений бассейна Куанг-Нинь (Вьетнам) // Известия Донецкого горного института.- Донецк: ДонГТУ.- 1998.- № 1(7).- С. 9-13.
4. Данг В.Т. Геотехнологические особенности разработки уголь-ного бассейна Куанг-Нинь (Вьетнам) // Материалы VIII международной конференции.- Гливице-Устронь (Польша).- 1998.- С. 21-26.
5. Данг В.Т. Результаты исследования основных параметров подземной разработки угольных месторождений бассейна Куанг-Нинь (Вьетнам) // Материалы 4-ой конференции выпускников Донецкого горного института.- Донецк: ДонГТУ.- 1998.- С. 81- 85.
Особистий внесок дисертанта в публiкацiях:
[1] – видана геологiчна характеристика вугiльних пластiв та виколаний аналiз стану вугільної промисловості В’єтнаму.
[2] – проаналiзованi гiрничо-геологiчнi умови вугiльних пластiв та особливостi розробки родовищ басейну Куанг-Нiнь.
[3] – розроблена методика для вибору рацiональних варiантiв технологiчних схем шахт за значенням iнтегрального показника.

АНОТАЦIЯ

Данг Ву Тi. Обгрунтування основних параметрiв пiдземної розробки вугiльних родовищ басейну Куанг-Нiнь (В’єтнам).- Рукопис.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiальнiстю 05.15.02 – пiдземна розробка родовищ корисних копалин.- Донецький державний технiчний унiверситет, м. Донецьк, 1999 р.
Розроблена методика конструювання варiантiв розкриття, пiд-готовки i систем розробки шахт, яка дозволяє за рахунок значимостi характеристик якiсних параметрiв та критерiїв оптимальностi провести вибiр розрахункових варiантiв для iх послiдовного економiко-математичного порiвняння. На цiй пiдставi визначенi основнi оптимальнi параметри технологiчної схеми шахти Хе-Тьам i подiбних їй у регiонi Куанг-Нiнь, та розробленi iншi рекомендацiї по перспективним рiшенням розробки вугiльних родовищ В’єтнаму.
Ключовi слова: розкриття, пiдготовка, система розробки, характеристика, параметр, критерiй, економiко-математичне моделювання, варiант.

АННОТАЦИЯ

Данг Ву Ти. Обоснование основных параметров подземной разработки угольных месторождений бассейна Куанг-Нинь (Вьетнам). – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата техни-ческих наук по специальности 05.15.02 – подземная разработка месторождений полезных ископаемых.- Донецкий государственный технический университет, Донецк, 1999 г.
Приведен анализ геологической характеристики месторождений и

состояния разработки угольных пластов основного бассейна страны- Куанг-Нинь. На этой основе сделан вывод о целесообразности перехода к подземному способу с целью повышения обьемов угледобычи.
Проанализированы современные представления о выборе рацио-нальных технологических схем разработки угольных месторождений. Отмечается, что среди проведенных исследований отсутствуют достаточно обоснованные рекомендации для условий, подобных месторождениям бассейна Куанг-Нинь.
Обоснована методика выбора критерия оптимальности вариантов и параметров технологических схем шахт для угольных месторождений Вьетнама. По результатам обработки данных экспертного опроса для выбора технологических схем шахт в качестве основного критерия оптимальности выбраны суммарные эксплуатационные и приведенные затраты, а для оптимизации их параметров- удельные расходы.
Разработан принцип конструирования вариантов вскрытия, подготовки и систем разработки угольных пластов. По своей сущности технологические схемы шахт определяются пятью группами взаимо-связанных качественных параметров, позволяющие сформировать значительное количество расчетных вариантов. Выбор наиболее целесообразных вариантов осуществлен в две стадии. На первой стадии предварительная оценка технологических схем шахт проведена на основании процедуры значимости качественных параметров применительно к различным критериям оптимальности. На второй стадии выбор целесообразных вариантов осуществлялся по значениям интегрального показателя.
Составлены экономико-математические модели удельных затрат для рассматриваемых вариантов вскрытия, подготовки и системы разработки месторождения Хе-Тьам, являющегося типичным для бассейна Куанг-Нинь. На основании реализации этих моделей на ЭВМ были определены оптимальные значения размера шахтного поля по падению и годовой проектной мощности для рассматриваемых вариантов. Установлено, что при ограниченном размере место-

рождения по простиранию (

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020