.

Обгрунтування конструктивних параметрів апарата точного висіву зернових культур: Автореф. дис… канд. техн. наук / М.О. Свірень, Кіровогр. держ. техн

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
134 2530
Скачать документ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СвІрень Микола ОлександровиЧ

УДК 631.331

ОбгрунтуваннЯ конструктивних параметрІв апарату тоЧного висІву зернових культур

Спеціальність 05.05.11 — Сільськогосподарські машини

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

КІРОВОГРАД — 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського державного технічного університету Міністерства освіти України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Петренко Микола Миколайович, Кіровоградський державний технічний університет, проректор з навчальної роботи
Науковий консультант: кандидат технічних наук, доцент Василенко Федір Іванович, Кіровоградський державний технічний університет, доцент кафедри “Експлуатація та ремонт машин”.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Басін Володимир Самійлович, Харківський державний технічний університет сільського господарства, професор кафедри “Економіка і маркетинг;” кандидат технічних наук, доцент Колісніченко Юрій Петрович, ВАТ “Маштехносервіс”, заступник голови правління, м. Кіровоград.
Провідна установа: Інститут механізації і електрифікації сільського господарства УААН, с.м.т. Глеваха, Київська обл., відділ посівних машин.

Захист відбудеться 9 вересня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.01 в Кіровоградському державному технічному університеті за адресою: 316050, м. Кіровоград, пр. Правди,70-А.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського державного технічного університету за адресою: 316050, м. Кіровоград, пр. Правди,70-А.

Автореферат розісланий 7 серпня 1999 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук, доцент Каліч В.М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Площа посіву зернових на Україні складає більше трьох мільйонів гектарів. Серед багатьох факторів, які впливають на їх врожайність, велика роль належить вибраній технології посіву. В останні роки все більше уваги для підвищення врожайності зернових і економії посівного матеріалу приділяється підвищенню точності посіву. Впровадження сівалок точного посіву зернових відкриває перспективу використання інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування врожаїв.
Одним з основних чинників отримання необхідної врожайності є площа живлення рослини. При встановлених фіксованих міжряддях оптимальна площа живлення визначається точністю висіву насіння увздовж рядків.
Рішенню проблеми підвищення точності посівів і створенню відповідної техніки присвятили свої дослідження ряд науково-дослідних і конструкторських організацій, таких як ВІСГОМ, ВІМ (м. Москва), ВАТ ПКІ “Грунтомаш” (м. Кіровоград), ІМЕСГ (с.м.т. Глеваха, Київської обл.), УкрНДІСГОМ (м. Харків), КДТУ, з-д “Червона зірка” (м. Кіровоград). Рівень теоретичних досліджень і практичних робіт по створеню техніки точного висіву в останні роки підвищився в ряді зарубіжних країн (США, Японія, Італія, Германія, Франція).
Не зважаючи на досягнення в розвитку точного посіву існують тільки окремі позитивні результати в розробці висіваючих апаратів точного висіву зернових культур. Широких досліджень з цього питання не проведено.
Враховуючи підвищення ролі точного посіву зернових, великі площі їх вирощування на Україні і економічну доцільність впровадження таких сівалок, представлена робота присвячується вирішенню цієї проблеми.
Зв’язок роботи з науковими програмами та темами. Робота виконувалась у відповідності з планом по створенню нової техніки Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР № К.386 затвердженим Радою міністрів від 26.01.1986 р.
Мета роботи і задачі досліджень. Метою досліджень було забезпечення точності посіву зернових культур для підвищення їх врожайності і економії посівного матеріалу шляхом створення апарату однозернового висіву.
Задачі досліджень:
1. Проаналізувати типи вітчизняних та зарубіжних висіваючих апаратів, межі їх раціонального використання та визначити шляхи подальшого удосконалення конструкцій для впровадження точного посіву зернових культур.
2. Дослідити процес роботи пневматичного апарату точного висіву зернових культур та виявити основні закономірності впливу його геометричних і кінематичних параметрів на ефективність присмоктування, транспортування та вивантаження насіння в борозну.
3. Визначити конструктивні рішення висіваючого апарату точного висіву для зернових культур.
4. Дослідити вплив основних конструктивних параметрів висіваючого апарату на точність та інші характеристики посіву.
5. Розробити принципи проектування і методику розрахунку пневматичних апаратів для висіву зернових культур.
6. Оцінити ефективність впровадження пневматичного апарату однозернового висіву зернових культур.
Наукова новизна одержаних результатів. Новизна полягає в тому, що вперше:
1. Встановлені закономірності зміни величини зусилля присмоктування від радіуса диска, швидкості його обертання, діаметра присмоктуючого отвору та геометричної форми зернини.
2. Побудована математична модель процесу переміщення насінини у всіх фазах роботи висіваючого апарату, встановлена умова її утримання під дією зовнішніх зусиль з урахуванням їх змін, а також виявлені фази захоплення та вивантаження насінин висіваючим елементом.
3. Отримана аналітична залежність для визначення раціонального значення кута вивантаження у вигляді трансцендентного тригонометричного рівняння, рішення якого виконано чисельними методами на ЕОМ.
4. Встановлені закономірності впливу основних конструктивних параметрів висіваючого апарату на точність висіву.
На основі отриманих аналітичних та експериментальних закономірностей розроблено та досліджено апарат точного висіву в лабораторних і польових умовах.
Практичне значення одержаних результатів:
— розроблено пневматичний висівний апарат точного висіву зернових, який в складі посівної секції забезпечує необхідну якість посіву;
— розроблено вимірювально-обчислювальний комплекс (ВОК-1) для прискорених досліджень висіваючих апаратів. (Новизна технічного рішення комплексу відмічена авторським свідотством на винахід а.с. №1662390);
— отримано алгоритм визначення на ЕОМ кута вивантаження насінин та обчислення рівнянь для розрахунку пневматичних висіваючих апаратів.
Особистий внесок здобувача. Автором проведено аналіз існуючих конструкцій висіваючих апаратів; встановлений вплив основних конструктивних параметрів пневматичного апарату на точність висіву; досліджений процес руху насінин в апараті, визначені раціональні фази захвату, утримання та вивантаження насінин; розроблений комплекс для прискорених досліджень висіваючих апаратів; отримані оптимальні конструктивні параметри апарату точного висіву зернових; розроблена посівна секція та зразок експериментальної сівалки.
Частка участі в опублікованих роботах складає 80%, а в авторських свідотствах 50%.
Апробація роботи. Основні положення і результати дисертації були заслухані і обговорені на 8 конференціях.
Публікації. За результатами досліджень опубліковано 15 статей та отримано 1 авторське свідотство на винахід.
Структура і об’єм роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури, який нараховує 109 найменувань і додатків. Загальний об’єм дисертації — 173 стор., 17 таблиць, 52 рисунки, тощо.
ЗмІст роботи
Вступ. Показаний сучасний рівень вирішення питання точного посіву зернових. Обгрунтована актуальність теми досліджень. Сформульована мета дисертації.
Розділ 1. ”Аналітичний огляд використовуємих способів та технічних засобів підвищення точності посіву”.
Присвячений аналізу існуючих конструкцій висіваючих апаратів. Проведено узагальнення інженерних рішень, направлених на підвищення точності висіву. Визначено, що перспективу в цьому напрямку розвитку посівної техніки мають пневматичні апарати.
Великий науковий вклад в розвиток посівної техніки внесений Желіговським В.О., Василенком П.М., Карпенком А.М., Летошневим М.М., Семеновим О.М. Ймовірносний характер і закономірності посіву вивчались Басіним В.С., Вересом С.В., Лурьє А.Б., Кардашевським С.В. По точному посіву відомі роботи Рудакова Т.М., Беляєва Е.О., Журавльова Б.І. Суттєвий внесок в теорію і розробку посівної техніки внесли Ма С.А., Чичкін В.П., Комарістов В.Ю., Сисолін П.В. та інші вчені.
Висів насінин — є складний процес, який залежить від багатьох факторів роботи апарату, а також форми та властивостей насінин висіваємої культури. Нагальним в останні роки постає питання підвищення швидкості посіву, як основного чинника збільшення продуктивності, а, значить, і скорочення термінів проведення посівних робіт. Аналіз теоретичних робіт по посівним апаратам показав, що недостатньо уваги приділяється проблемі присмоктування одиничної насінини, що, в кінцевому результаті, не дозволило забезпечити необхідну точність висіву, особливо при підвищених швидкостях посіву.
Таким чином, для розробки апаратів точного висіву зернових виникає необхідність проведення додаткових досліджень по виявленню і конструктивній реалізації процесів присмоктування, руху в апараті, та вивантаженню і переміщенню насінин до моменту попадання їх в борозну.
Розділ 2. “Теоретичне дослідження пневматичних висіваючих апаратів для однозернового висіву зернових культур”.
Робота висівного апарата характеризується слідуючими основними стадіями: захоплення насіння, переміщення до зони вивантаження, вивантаження в приймальний пристрій.
Для визначення механізму присмоктування розглянемо взаємодію одиничної насінини з отвором диску висівного апарату.
Процес захоплення насінини диском можна розглядати як безперервний, обумовлений поступовим нарощуванням зони контакта з присмоктувальним отвором. Відносний рух отвору і насінини представляємо в двох системах координат — нерухомій (XOY), зв’язаній з насіниною, і рухомій (X1O1Y1), зв’язаній з отворм диска (рисунок 1).

Рисунок 1 — Схема присмоктування насінини до отвору диску
Характерними точками контактної взаємодії зерна (еліпса) з отвором (колом) є точки їх перетину А і Б. Координати цих точок визначаються внаслідок спільного рішення рівняння кола і еліпса. Отримана координата Х точок А і Б встановлює межі інтегрування при визначенні площі перекриття зерном отвору:
(1)
де r — радіус присмоктуючого отвору;
w — кутова швидкість висіваючого диску;
R — радіус висіваючого диску по центрам присмоктуючих отворів;
а, b — параметри форми насінини (еліпса);
t — час.
Площу перекриття можна визначити сумою:
,

де S1 — площа, обмежена колом присмоктуючого отвору;
S2 — площа, обмежена еліпсом зернини.
Після інтегрування по дузі кола і еліпса в межах від ХА до ХБ отримаємо:
. (2)
Сила присмоктування зерна до отвору визначається добутком:
, (3)

де Pn — повне розрідження в камері.
Враховуючи, що повне розрідження дорівнює сумі динамічного і статичного розрідження, а також наявністю у висівному апараті двох камер: завантажувальної і вакуумної, розділених висівним диском, повне розрідження, що діє на насінину, можна визначити з виразу:
, (4)

де PC1, PC2 — статичне розрідження відповідно в насіневій і вакуумній;
Pn — щільність повітря;
V1, V2 — швидкості потоків повітря в насіневій і вакуумній камерах.
Рівняння (2 — 4) описують процес присмоктування і є його детермінованою математичною моделлю. Зусилля присмоктування залежить від багатьох геометричних і кінематичних параметрів висівного апарату і форми насіння. Практичний інтерес для конструювання представляє вивчення їх впливу на присмоктувальну силу.
Захоплення насіння відбувається за досить короткий проміжок часу (рисунок 2, крива 1). При цьому, як видно із отриманих залежностей, зусилля присмоктування змінюється за нелінійним законом: спочатку воно зростає швидко, а потім, при подальшому русі присмоктувального отвору, зростання поступово уповільнюється. Така його зміна обумовлена еліпсною формою насінини, коли в зону присмоктування входять нові її частини і нарощування площі пересічення з круглим отвором здійснюється спочатку більш інтенсивно.

Рисунок 2 — Залежність зусилля присмоктування від кута повороту диску (j) і радіусу висівного отвору (r) (пшениця)
Значний вплив на величину зусилля присмоктування має радіус присмоктувального отвору (рисунок 2, крива 2). Навіть незначне збільшення радіуса суттєво збільшує зусилля захоплення. При цьому увесь процес присмоктування зміщується в зону менших часових інтервалів. Причому, збільшення зусилля присмоктування обумовлено не тільки збільшенням площі кола, але і зміною межі його пересічення з еліпсним профілем насіння. В результаті площа пересічення (а значить і зусилля присмоктування) зростає значно швидше.
Вплив форми насінин різних культур враховується величинами параметрів вісів еліпса (a i b). Зміна значень присмоктувальної сили при захопленні насінин основних зернових культур (пшениці, вівса, ячменю, жита) наведена на рисунку 3.

Рисунок 3 — Зміна зусилля присмоктування від кута повороту висівного диску
Аналіз отриманих залежностей показує, що інтенсивність присмоктування насіння суттєво залежить від його геометричної форми і орієнтації відносно отвору.
Найбільшою крутизною нарощування сили в початковий момент захоплення відзначаються насінини пшениці і ячменю. Більш витягнуті насінини жита і вівса (рисунок 3, криві 1 і 4) захоплюються повільніше, ніж насінини пшениці і ячменю (рисунок 3, криві 2 і 3). Особливий вплив тут має кривизна у вершинах більших вісей насінини.
Враховуючи, що швидкопротікаючий процес присмоктування буде ефективніше здійснюватись на менших швидкостях присмоктування, доцільно спрямувати насінину для захоплення більш гострою поверхнею вперед, тобто більшою віссю еліпса в напрямку вектора швидкості руху.
Умова утримання насінини присмоктуючим отвором в загальному вигляді може бути записана векторним рівнянням:
, (5)
де I — відцентрова сила;
G — гравітаційна сила;
F — сила опору переміщення насінини в шарі насіння.
Сила опору діє тільки в секторі подачі насінини (рисунок 4).
Підставивши значення складових в рівняння (5) після відповідних операцій з векторами сил та алгебраїчних перетворень умову утримання насіння можна записати в кінцевому вигляді:
(6)
Аналіз умови утримання насіння показує, що результуюча від дії складових зусиль змінюється по складному періодичному закону. Це дає можливість раціонально вибрати фази присмоктування і вивантаження насінин.
Вивантаження насіннин відбувається шляхом зняття присмоктуючої сили, подальшим відокремленням їх від диска і рухом по деякій криволінійній траекторії (рисунок 5), яка обумовлена дією гравітаційної сили G і початковою швидкістю руху V.
Якщо не враховувати опір повітря, який при швидкостях обертання висівного диску незначний, то в першому приближенні, достатньому для практичних розрахунків, система диференційних рівнянь руху може бути записана у вигляді:
(7)

Рисунок 4 — Схема сил, що діють на насіння в шарі насінин при його переміщенні разом з диском висіваючого апарату

Рисунок 5 — Схема для визначення траекторії руху насіння після відокремлення від висівного диску
Інтегруючи кожне рівняння двічі, після відповідних перетворень, рівняння траекторії руху можна записати у вигляді:
, (8)
де V — швидкість насіння в момент відокремлення від висівного диску;
jc — кут вивантаження насіння;
g — прискорення земного тяжіння.
Для обгрунтування форми каналу подачі насіння важливо визначити ділянку переходу криволінійної траєкторії в практично прямолінійну, де насіння без додаткового опору та травмування від ударів досягне дна борозни. Задача вирішена шляхом диференціювання рівняння траєкторії руху і наближення дотичної до вертикалі з заданою точністю К.
Тоді умова приближення до руху по вертикалі може бути записана у вигляді:
(9)
Рішення рівняння відносно змінної визначає висоту переходу криволінійної горловини в прямолінійну. Друга координата визначається підстановленням в рівняння траекторії руху. Після визначення координати з достатньою для практичних розрахунків точністю знаходиться кут вивантаження насінин з диску.
Рішення отриманого трансцендентного тригонометричного рівняння здійснено чисельними методами на ЕОМ.
Розділ 3. “Програма і методика експериментальних досліджень”.
Програмою досліджень передбачено:
1. Визначення оптимальних параметрів експериментального висіваючого апарату при лабораторних дослідженнях.
2. Дослідження впливу параметрів та кінематичних режимів роботи висівного апарату на показники якості висіву.
3. Дослідження працездатності експериментальної сівалки з апаратом точного висіву в польових умовах.
Для проведення досліджень розроблений спеціальний автоматизований вимірювально-обчислювальний комплекс ВОК-1 на базі керуючої ЕОМ.
Необхідність розробки такого комплексу обумовлена великим обсягом експериментальних досліджень і підвищенням ефективності робіт в галузі посівної техніки. Комплекс ВОК-1 розроблений на рівні нового технічного рішення (а.с. №1662390).
Комплекс ВОК-1 має спеціально розроблене методичне та матеметичне забезпеченням (алгоритм оптимізації параметрів і режимів роботи висівного апарату, програма обробки експериментальних даних).
Вихідними параметрами роботи висівного апарату є показники якості висіву, які і оптимізуються в залежності від вхідних (конструктивних) параметрів. Параметром оптимізації на комплексі ВОК-1 прийнятий коефіцієнт варіації інтервалів часу між насінинами з остаточним контролем якості висіву на липкий барабан.
Дослідження роботи апарату точного висіву в польових умовах проводилось на дослідному зразку сівалки. Передбачене проведення контрольних дослідів з нормою висіву в межах 2,25…4,0 млн.шт/га. В основу контролю якості висіву покладений поінтервальний метод з визначенням середніх значень інтервалів, середньоквадратичних відхилень і коефіцієнтів варіації.
Розділ 4. “Експериментальні дослідження впливу основних параметрів висіваючого апарату на якість висіву”.
Представлені результати лабораторних та польових досліджень роботи розробленого пневматичного висіваючого апарату.
Після побудови і аналізу лінійного рівняння регресії для 22 чинників було здійснене круте сходження і визначені найбільш впливові параметри: величина вакууму P, лінійна швидкість присмоктувального отвору v0 і його діаметр d1. Для описування області оптимуму була побудована нелінійна статистична математична модель (при висіві пшениці) для натурального значення факторів.
(10)
Дослідженнями встановлено, що парні впливи лінійної швидкості
і діаметру присмоктуючого отвору, а також величини вакууму і
діаметру присмоктуючого отвору, на якість висіву (коефіцієнт варіації V) носить екстремальний характер (рис. 6, 7). Для усіх діаметрів присмоктуючих отворів коефіцієнт варіації висіву при підвищенні
лінійної швидкості спочатку зменшується, а потім збільшується.
При подальшому збільшенні лінійної швидкості скорочується час усіх операцій, які виконуються апаратом по дозуванню висіву насінин. Пояснюється це тим, що підвищення лінійної швидкості присмоктуючого отвору до певного рівня приводить до зменшення кількості подвійних захоплених насінин за рахунок більш активного з’єму зайвої насінини шаром насіння. Внаслідок цього збільшується відхилення від середнього значення інтервалу висіву, що і призводить до росту коефіцієнта варіації.

а) поверхня відгуку V = f (v0, d1)
б) лінії рівних виходів

Рисунок 6 — Вплив лінійної швидкості v0 присмоктуючих отворів і їх діаметра d1 на коефіцієнт варіації V (P = 2000 Па; пшениця “Поліська 70”)
Як видно з рис. 6,7 величина діаметра присмоктуючого отвору суттєво впливає на якість висіву. Збільшення діаметру з 1,5 до 2,0 мм призводить до зменшення коефіцієнту варіації, а збільшення діаметру після 2,0 мм — збільшує коефіцієнт. Це пояснюється тим, що із збільшенням діаметру
сила присмоктування різко підвищується (рисунок 2 крива 2) і відповідно
до цього покращується стійкість процесу захоплення насінини.
а) поверхня выдгуку V = f (P, d1)
б) лінії рівних виходів
Рисунок 7 — Вплив величини вакууму P і діаметра присмоктувального отвору d1 на коефіцієнт варіації V (v0 = 0,6 м/с пшениця “Поліська 70”)
При подальшому збільшенні діаметра отвору підвищується кількість подвійно захоплених насінин.
Проведений аналіз впливу величини розрідження в камері на коефіцієнт варіації виявив також екстремальну залежність (рис. 7). Лінії рівних виходів окреслюють межі оптимальних значень розрідження і діаметра присмоктуючого отвору .
Аналіз отриманих даних дозволив встановити величини параметрів висіваючого апарату та зони їх ефективного впливу на якість висіву. При цьому встановлено, що коефіцієнт варіації висіву знаходиться в межах (39,5…42,5) V0.
Польові дослідження проведені на експериментальній сівалці, укомплектованій посівними секціями з розробленим висіваючим апаратом. Результати досліджень експериментальної сівалки, порівняно з базовими моделями, представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 — Порівняльні дані показників якості висіву базових (С3-3,6А, Моноайр-23) і експериментальної сівалок (пшениця “Поліська 70”)

Проведені дослідження дозволили встановити, що для висіву зернових культур перспективним є експериментальний апарат.
Розділ 5. “Економічна ефективність використання однозернового посіву зернових колосових культур сівалкою точного висіву”.
Представлений розрахунок техніко-економічної ефективності використання сівалки точного висіву зернових. Розрахунок виконано в двох варіантах: порівняно з вітчизняною сівалкою СЗ-3,6А і закордонною “Маноайр ГС-23”, які взяті за базові.
Розрахунок показав, що впровадження сівалки точного висіву порівняно з сівалкою С3-3,6А дає економічний ефект 15872,2 грн., а порівняно з сівалкою “Маноайр ГС-23”— 48015,1 грн. (при річному завантаженні протягом 160 годин).
При впровадженні експериментальної сівалки у виробництво додатковий економічний ефект в розрахунку на річне напрацювання машин від підвищення врожайності складає 33465,6 грн.

ОсновнІ висновки
1. Встановлено, що перспективним для однозернового висіву зернових культур слід вважати апарат пневматичної дії з висівним елементом дискретного характеру захоплення насінин.
2. Присмоктування і захоплення насінин отворами висівного диску представляє собою динамічний процес, обумовлений взаємним пересіченням площ поверхонь насінин і отворів диску, а також наявністю градієнта розрідження повітря в камерах апарату.
3. Умова утримання насінин визначається сумарними зусиллями, які діють на насінину (рівняння 5) в різних фазах її руху: як в шарі насінин при присмоктуванні, так і при переміщенні до вивантаження у вивантажувальний канал.
4. Отримано трансцендентне рівняння (9) для розрахунку кута вивантаження зернин, рішення якого чисельними методами на ЕОМ дозволило визначити момент відокремлення насінин від висівного диску і раціонально проектувати параметри зернового каналу.
5. Інтенсивність присмоктування насінин суттєво залежить від їх геометричної форми а також орієнтації на присмоктуючий отвір. Найбільше збільшення присмоктувальної сили в початковий момент захоплення насінин спостерігається для пшениці та ячміню, в меншій мірі — для жита і вівса.
6. Стійка робота експериментального пневматичного висіваючого апарату забезпечується комірками відкритого типу. Зона оптимальних значень найбільш впливових параметрів висівного апарату знаходиться в межах:
— лінійна швидкість присмоктуючих отворів v0 = (0,50…0,65) м/с;
— величина розрідження у вакуумній камері P = (1900…2300) Па;
— діаметр присмоктувального отвору d1 = (1,95…2,02) мм.
При цьому коефіцієнт варіації інтервалів між насінинами знаходиться в межах: V = (39,5…42,5) %
7. Найменша величина коефіцієнта варіації V = 39,35 % відповідає значенням v0 = 0,53 м/с; P = 2095 Па; d1 = 1,96 мм.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Ермолаев Ю.А, Кобзин В.В., Петренко Н.Н., Свирень Н.А. Электромеханический вычислительный комплекс для испытаний высевающих аппаратов пропашных систем // Сборник “Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин”. — Вып. 19. — К. — 1989. — C. 58-61.
2. Свирень Н.А. Вопросы теории щеточных устройств // Сборник “Повышение технического уровня сельськохозяйственных машин”. — К. — 1991. — С. 89-90. Науковий вісник КДТУ. — Т.3. —1990.
3. Петренко Н.Н., Середа Л.И., Ликкей А.В., Осипов И.Н., Музыченко Э.А., Свирень Н.А. Секция для однозернового высева семян зерновых культур // Сборник “Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин”. — Вып. 20. — К. — 1990. — С. 76-79.
4. Свирень Н.А. Механика процесса присасывания семян к отверстию высевающего диска // Сборник научных трудов ВИМ. — Том 124. — М. — 1990. — С. 46-48.
5. Свирень Н.А. Обоснование параметров пневматического аппарата для однозернового высева семян зерновых культур // Сборник “Проблемы разработки и производства сельскохозяйственных машин “. — К. — 1990. — С. 92-95.
6. Смаглий А.С,, Свирень Н.А. Обоснование зоны размещения камеры питания из условия присасывания семян // Сборник “Повышение технического уровня сельскохозяйственных машин”. — К. — 1991. — С. 45-47.
7. Петренко Н.Н., Свирень Н.А. Приложение законов гидродинамики к особенностям пневматических высевающих аппаратов // Збірник наукових праць Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування / (техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація). — Кіровоград: КІСМ. — 1998. — № 2. — С. 177-180.
8. Петренко М.М., Свірень М.О. Моделювання технологічного процесу пневмомеханічного апарату для однозернового висіву насіння зернових культур // Науковий вісник Тернопільського державного технічного університету. — Т. 3. Тернопіль: ТДТУ. — 1998. — С. 56-58.
9. Свірень М.О. Елементи теорії пневмомеханічного апарату для однозернового висіву насіння зернових культур // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчій науково-технічний збірник. — Кіровоград: КДТУ, — 1999. — Вип. 27. — С. 158-164.
10. Свирень Н.А. Обоснование параметров спаренного однодискового сошника // Тезисы республиканской конференции по сельскохозяйственным машинам. — Кировоград. — 1989. — С. 72-73.
11. Середа Л.И., Осипов И.Н. Свирень Н.А. Аппарат однозернового высева семян зерновых культур // Тезисы докладов “Проблемы конструирования и технология производства сельскохозяйственных машин”. — Кировоград. — 1986. — С. 85-87.
12. Глух В.М., Ликкей А.В., Свирень Н.А. Перспективы создания зерновой сеялки точного высева // Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции. “Проблемы конструирования и технологии производства сельскохозяйственных машин”. — Кировоград. — 1986. — 43-45
13. Свирень Н.А. Комплекс для автоматизированного исследования высевающих аппаратов // Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции “Актульные проблемы повышения технического уровня сельскохозяйственных машин”. — М. — 1986. С. — 43-44.
14. Петренко Н.Н., Свирень Н.А. Пути повышения точности высева семян // Тезисы республиканской научно-технической конференции “Проблемы конструирования и технологии производства сельскохозяйственных машин”. — Кировоград. — 1991. — С. 38-39.
15. Черновол М.И., Петренко Н.Н., Свирень Н.А. К вопросу однозернового посева зерновых культур // Тезисы докладов международной научно-технической конференции. — Кишинев. — 1998. — С. 101-102.
16. А. с. 1662390 (СССР). Стенд для исследования распределения семян при высеве / Петренко Н.Н., Середа Л.И., Кобзин В.В., Юзбашев В.А., Свирень Н.А. А 01 с 7 // 100 № 4728331 // 15. Заявлено 15.06.1989. Опубликовано 15.07.1991.
АНОТАЦІЯ
Свірень М.О. Обгрунтування конструктивних параметрів апарату точного висіву зернових культур. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11. — Сільськогосподарські машини. — Кіровоградський державний технічний університет Міністерства освіти України, Кіровоград, 1999.
Дисертація присвячена теоретичному і експериментальному вивченню процесу висіву зернових культур і створенню вакуумного пневматичного апарату точного висіву.
Розроблена узагальнена теорія процесу захоплення одиничної зернини присмоктуючим отвором висівного диску. Досліджено транспортування і процес вивантаження зернин. Визначена фаза і оптимальні умови відокремлення зернин.
В дисертації викладена методика проведення багатофакторного експерименту по визначенню конструктивних параметрів висіваючого апарату.
Експериментальними дослідженнями встановлені закономірності впливу конструктивних параметрів апарату на точність висіву.
Ключові слова: точність висіву, алгоритм, комірка, висівний елемент, присмоктуючий отвір, коефіцієнт варіації.
Summary
Sviren N.A. The base of the constructive parameters of the apparatus straight drilling of the cereal crops. — Manuscript. Dissertation for a degree of candidate of engineering sciences on the specialty 05.05.11 — Agricultural machines,
— Kirovograd State Technical University, Kirovograd, 1999.
Dissertation is devoted to the theoretical research of the studding of the process drilling of the cereal crops and create vacuum pneumatic apparatus of the straight drilling. The generalized theory is developed for the process of a capture isolated seeds absorbing holes of the drill disk. As a result of the experiment carried out is obtained which could affect to the parameters of absorbing to the effectively of a capture seeds. The process of convey and the process throw off seeds to the seed-pipe had been learned.
The phase and optimum condition of the separation seeds had been curtained and also trajectory its way and geometrical form of seed-pipe.
The methods of conducting various factors experiments are present in the thesis to the definition of design parameters seeding apparatus. The scientific experiments are confirmed and in addition the main position of the suggest theory.
The influence of the design parameters of the seeding apparatus to the correct seeds is stated.
Using scientific experiments was designed and research in a field conditions seeding section with a pair seeding apparatus.
There results marks economical efficiency seeding apparatus.
Key words: straight drilling, algorithm, cell, seeding element, efficiency variation, absorbing hole.
АННОТАЦИЯ
Свирень Н.А. Обоснование конструктивных параметров аппарата точного высева зерновых культур. — Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.11. — Сельскохозяйственные машины. — Кировоградский государственный технический университет Министерства образования Украины, Кировоград, 1999.
Диссертация посвящена теоретическому и экспериментальному изучению процесса высева зерновых культур и созданию вакуумного пневматического аппарата точного высева.
Разработана обобщенная теория процесса захвата единичных семян присасывающими отверстиями высевающего диска. Получены закономерности влияния основных параметров присасывания на эффективность захвата семени. Изучены транспортирование и процесс сбрасывания семян в семяпровод. Определены фаза и оптимальные условия отделения семян, а также траектория их движения и геометрическая форма семяпровода.
В диссертации изложена методика проведения многофакторного эксперимента по определению конструктивных параметров высевающего аппарата.
Экспериментальными исследованиями подтверждены и дополнены основные положения предложенной теории. Установлены закономерности влияния конструктивных параметров высевающего аппарата на точность высева. На основании проведенных исследований разработана и исследована в полевых условиях сеялка с высевающими аппаратами.
Приведены результаты оценки экономической эффективности от внедрения высевающего аппарата точного высева зерновых культур.
Ключевые слова: точность высева, алгоритм, ячейка, высевающий элемент, коэффициент вариации, присасывающее отверстие.

Комп’ютерна верстка Є.В. Каменщиков
Здано до набору 3.07.99. Підписано до друку 21.07.99. Формат 60х84 1/16. Папір газетний. Надруковано на різографі. Умов. друк. арк. 1. Зам. №_____/99. Тираж 120 прим.

© РВЛ. КДТУ. м. Кіровоград, пр. Правди, 70А, тел. 597-541, 559-245, 597-551.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020